Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2016

К. А. Андрющенкод. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Kateryna AndriushchenkoProfessor of the Enterprise Economic Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND INFORMATION SUPPORT FOR THE PROCESS OF DEVELOPING A COMPETITIVE BUSINESS STRATEGY

Визначено, що для розробки і реалізації конкурентної стратегії потрібне внесення змін у зміст діяльності підприємства в цій галузі, доповнення набора функцій, засобів управління і призначення компетентних виконавців. Запропоновано процес розробки та реалізації конкурентної стратегії в підприємстві слід доручити відділу маркетингу і збуту. Основними цілями виробничого відділу крім тих, які реалізуються в рамках традиційної планово-координаційної роботи у виробництві і роботи по набору замовлень, має стати участь у визначенні маркетингових цілей в області конкурентної стратегії, що носять стратегічний характер. Спільна діяльність різних підрозділів в рамках розробки конкурентної стратегії обумовлена ​​необхідністю використання інформації не тільки в частині дослідження ринку, що забезпечує даний процес необхідними даними, але і інформації про можливості практичного застосування зібраних даних, що стосуються пропозицій щодо освоєння нових видів продукції, про можливість їх виготовлення на підприємстві. Для цього до процесу розробки конкурентної стратегії, крім виробничого відділу, необхідно залучати співробітників підрозділів, що відповідають за забезпечення виробництва необхідною сировиною і комплектуючими. Інформаційна взаємодія має бути представлено у формі чіткої схеми документообігу, для чого необхідно розробити і впровадити зручні для співробітників форми документації для цифрових і текстових даних. Система документообігу повинна бути логічно вбудована в єдину базу даних підприємства. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність застосування інформаційних систем, заснованих на нових інформаційних технологіях.
 
It was determined that the development and implementation of competitive strategies necessary changes to the content of the company in this field, add certain features and management tools designation of competent performers. A process of developing and implementing competitive strategy in the enterprise should instruct the department of marketing and sales. The main objectives of the Production Department than those realized in the traditional planning and coordination work in production and work on a set of orders, should be involved in determining marketing goals in competitive strategies are strategic. Joint activities of various units within the development of competitive strategy due to the need of use not only in terms of market research, providing the process the necessary data, but also information on the practical application of data collected regarding proposals for development of new products, the possibility of making in the enterprise. To do this in the development of competitive strategy, in addition to the production department should involve employees of departments responsible for ensuring the production of the necessary raw materials and components. Information interaction should be presented in the form of a clear scheme document, which must develop and implement a suitable form for employees to digital documents and text data. Document management system must logically be integrated in a single database enterprise. This, in turn, necessitates the use of information systems based on new information technologies.

С. Б. Єгоричевад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. ПолтаваО. В. Тимошенкок. е. н.,  доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. ПолтаваД. А. СергеєвСтудент-магістр другого року навчання, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

ВПЛИВ ПІЛЬГ ЗА ПРЯМИМИ ПОДАТКАМИ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

S. B. YehorychevaDoctor of Econ. Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and BankingO. V. TymoshenkoCandidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Finance and BankingD. A. SerheievSecond- year Master degree student

THE IMPACT OF DIRECT TAXES’ BENEFITS ON THE FORMATION OF BUDGET REVENUES IN UKRAINE

У статті досліджується практика використання пільг за прямими податками як елементу системи оподаткування, що має безпосередній вплив на формування доходів бюджетів різних рівнів. Розкрито економічну сутність податкової пільги. Досліджено та систематизовано види податкових пільг в розрізі прямих податків. Здійснено аналіз впливу пільг за прямими податками на формування доходів бюджетів в Україні, а також визначено напрями удосконалення системи пільгового прямого оподаткування з метою зменшення втрат бюджетних коштів. Встановлено, що система надання податкових пільг за прямими податками в Україні значною мірою є чинником зменшення бюджетних доходів, а чинна система адміністрування прямих податків не здатна повною мірою унеможливити бюджетні втрати.
 
The article examines the practice of direct tax benefits as a part of the tax system which has a direct impact on the formation of revenues of budgets of different levels. The economic nature of the tax benefits is reveals. The kinds of tax benefits in the context of direct taxes are studied and systematized. The analysis of the impact of benefits on direct taxes on the formation of budgets’ revenues in Ukraine is fulfilled, and the directions for improvement of the preferential direct taxation system to reduce losses of public funds are defined. It was established that the system of tax benefits on direct taxes in Ukraine was largely a factor of reduction of budget revenues, and the current system of administration of direct taxes was not able to fully prevent budget losses.

І. В. Алєксєєвд. е. н., професор кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівС. І. Урбак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. V. AlekseevProfessor, Finance Dpt., National University «Lviv Polytechnic», LvivS. I. UrbaAssociate Professor, Economics Enterprise Dpt., Ivan Franko Lviv national university, Lviv

THE INNOVATIVE STRATEGY AS A MEANS TO ENHANCE THE SECURITY AND COMPETITIVENESS OF THE UKRAINE’S ECONOMY

У науковій праці представлено авторське бачення особливостей формування інноваційної стратегії розвитку економіки країни. Виявлено недоліки державної політики в інноваційній сфері, проблеми та перешкоди інноваційному розвитку економіки України в сучасних нестабільних політично-економічних умовах. Показано вплив інноваційного розвитку на стан безпеки та конкурентоспроможності економіки. У статті обґрунтована доцільність розбудови об’єктів інноваційної інфраструктури, національного промислового комплексу. Проаналізовано окремі ознаки розвитку людського капіталу в інноваційній економіці, якість та поступ системи освіти. Подано пропозиції щодо розроблення інноваційної стратегії розвитку задля підвищення конкурентоспроможності економіки держави. З’ясовано, що ефективна реалізація інноваційної стратегії розвитку, зорієнтованої на формування інноваційної економіки, дасть змогу вирішити питання посилення економічної, зокрема інноваційної безпеки.
 
In scientific work presents the author’s vision of peculiarities of forming of innovative development strategy of the economy. The shortcomings of the state policy in the innovations sphere, challenges and obstacles of innovation development of Ukraine’s economy in today’s unstable political and economic conditions are revealed. The impact of innovation development on the security situation and competitiveness of the economy is shown. The article justifies expediency of development of innovation infrastructure, the national industrial complex. The individual signs of the development of human capital in innovative economy, quality and progress of the education system are analyzed. Suggestions for forming a strategy of innovative development to enhance the competitiveness of the state’s economy are filed. It is found that the effective implementation of the strategy of innovative development will help to solve the issues to enhance economic, innovation safety.

Г. Т. П’ятницькадоктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД

G. T. PiatnytskaDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics (Kyiv, Ukraine)

PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF EXHIBITION ACTIVITY IN UKRAINE: CLUSTER APPROACH

Визначено основні тенденції сучасного розвитку виставкової діяльності України та причини, що їх обумовлюють. Зроблено прогноз щодо зміни основних показників виставкової діяльності у 2014 р. за відсутності офіційних статистичних даних у відкритому доступі. Окреслено перспективи подальшого розвитку виставкової діяльності в Україні. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації, практичне впровадження яких дозволить у стратегічній перспективі реалізувати оптимістичний сценарій розвитку виставкової діяльності в Україні, сформувати регіональні та міжрегіональні конгресно-виставкові кластери.
 
Determined the main trends of modern development of exhibition activity in Ukraine and the reasons that caused them. Predicted the changes of the key indicators of exhibition activity in 2014 considering the absence of official statistics in the public domain. Outlined the perspectives for further development of exhibition activity in Ukraine. Grounded suggestions and recommendations for the practical implementation of the optimistic scenario of exhibition activity’ development in Ukraine and create regional and interregional congress-exhibition clusters in strategic perspective.

С. О. Тульчинськад-р екон. наук, доцент, професор кафедри економіки і підприємництва, НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. КиївЮ. Е. Лебедєвамагістр, НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗБУТОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА

S. A. TulchinskayaDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute», KyivYu. E. Lebedevamagister, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Kyiv

INFLUENCE OF FACTORS ON THE SALES POLICY OF THE ENTERPRISE

Ефективне управління підприємством передбачає побудову збутової політики, яка б відповідала таким умовам ринку, що постійно змінюються. На сьогодні немає єдиної систематизації факторів впливу на збутову політику підприємства. Це певним чином обмежує можливості формування доцільної стратегії збуту підприємства і його збутової діяльності як такої. У статті визначено фактори, що впливають на збутову політику підприємства. Проведено аналіз існуючих підходів до їх визначення. Виділено та охарактеризовано фактори з огляду на внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування підприємства. Шляхом розмежування факторів збутової політики на ендогенні та екзогенні, визначено найбільш важливі. Обґрунтовано, що з’ясування факторів впливу веде до підвищення управління ефективністю збутової політикb підприємства у цілому.
 
Effective business management involves building a marketing policy that would meet such market conditions that are constantly changing. Today we have no single systematization of influencing factors on the sales policy of the company. This definitely limits the formation of the purposeful marketing strategy and marketing activities of the company. In the article identified the factors that affect on the sales policy of the company, analyzed existing approaches to their definition. Highlight and described factors in view of the internal and external environment of the enterprise. By differentiation factors of the marketing policy to endogenous and exogenous, determined the most important. Proved that the clarifying the impacts lead to increasing sales performance management policy enterprise in a whole.

Н. Ю. Рековад. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

ДИСБАЛАНСИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

N. Yu. RekovaDoctor of Economics, professor, professor of Department of Enterprise Economics, Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine, Kramatorsk

IMBALANCE OF SYSTEM OF TARIFF OF STATE REGULATION OF ELECTRICITY MARKET

В статті на основі використання удосконалених методичних положень щодо кількісного оцінювання рівня монопольної влади постачальників електроенергії за регульованими тарифами визначено дисбаланси системи державного тарифного регулювання ринку на підставі ідентифікації ступеня використання суб’єктами роздрібного ринку свого монопольного становища та електроенергії. А саме було проведено оцінку рівня концентрації у сфері електропостачання, використовуючи показник сумарної частки трьох найбільших виробників – CR3. Відзначено, що недоліком показника СR є приховання дійсного положення на ринку та визначенні однакових показників для принципово різних ринків, а також відзначено, що цей недолік певною мірою можна усунути, використовуючи індекс концентрації Герфіндаля-Гіршмана, що служить основним орієнтиром антимонопольної політики США відносно оцінки допустимості різного роду злиттів.
 
The article is based on the using of advanced methodological provisions for quantitative evaluation of monopoly power supplier of electricity at regulated tariffs were determined imbalances tariff regulation of public market on the basis of degree of identification of subjects retail market its monopoly position and power. And it was evaluated the level of concentration in the power of concentration, using the rate of total share of the three largest producers - CR 3. It is noted that downside index SR is hiding of the real situation on the market and determining the same parameters for fundamentally different markets, but also noted that this deficiency to some extent can be removed using a concentration index Herfindahl-Hirschman Index, which is the main focus of antitrust USA policy regarding evaluation of acceptability of various kind of mergers.

О. С. Пономаренкокомпанія Netcracker, спеціаліст відділу операційної підтримкиГ. О. Пересадькокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. Ponomarenkocompany Netcracker, OSG specialistG. О. PeresadkoPh. D. in Economics, Associate Professor of Marketing and AdvertisingDepartment, Kyiv NationalUniversity of trade and economics

FORECAST OF QUANTITATIVE INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

Кількісні інструменти прогнозування в контексті проведення маркетингових досліджень промислових підприємств мають більшу точність в межах короткострокового та середньострокового горизонту прогнозування, а також дозволяють об’єктивно інтерпретувати інформацію. Індикатори розвитку підприємств з метою прогнозування слід поділяти на виробничі (індекс промислової продукції, обсяг реалізованої промислової продукції та обсяги інвестицій в основний капітал), фінансові (фінансові результати підприємств до оподаткування, обсяг прямих іноземних інвестицій), трудові (фонд оплати праці, середньорічна кількість найманих працівників), інноваційної активності та зовнішньоекономічні (динаміка експортно-імпортної діяльності). За допомогою методів регресійного та декомпозиційного аналізів виявлено циклічність окремих індикаторів розвитку підприємств машинобудування та хімічної промисловості України за 2001-2015 рр. Побудовано прогнозні моделі розвитку на 2016-2018 рр. шляхом використання трендових та мультиплікативних тренд-циклічних моделей. Використання прогнозної моделі розвитку промислових підприємств в процесі планування збутових заходів дозволить підвищити ефективність відбору клієнтських сегментів та оптимізувати використання цінових та нецінових параметрів збуту продукції. Виявлена за допомогою стратегічних маркетингових досліджень ринку збуту циклічність індикаторів розвитку промислових підприємств вказує на необхідність врахування коливань економічної активності в країні.
 
Quantitative forecasting tools in the context of carrying out marketing research of industrial enterprises have great accuracy within the short and medium horizon of forecasting, and also allow to interpret information objectively. Indicators for the development of enterprises with the purpose of forecasting should be divided into production (industrial production index, the volume of sold industrial products and investment in fixed assets), financial (financial results of enterprises before taxation, the volume of foreign direct investment), labor (payroll fund, average annual number of hired workers), innovation activity and foreign economic (dynamics of export-import activities). Using of regression and decomposition analysis methods, the cyclicity of individual indicators of the development of machine building and chemical industry in Ukraine in 2001-2015 was revealed. The forecasted development models for 2016-2018 are constructed by using trend and multiplicative trend-cyclic models. The usage of the forecast model of the development of industrial enterprises in the planning of marketing activities will improve the efficiency of selecting the client segments and optimize the use of price and non-price parameters for the sale of products. The cyclicality of the indicators of development of industrial enterprises, discovered through the use of strategic market research, points to the need to take into account fluctuations of economic activity in the country.
 
Количественные инструменты прогнозирования в контексте проведения маркетинговых исследований промышленных предприятий имеют большую точность в пределах краткосрочного и среднесрочного горизонта прогнозирования, а также позволяют объективно интерпретировать информацию. Индикаторы развития предприятий с целью прогнозирования следует делить на производственные (индекс промышленной продукции, объем реализованной промышленной продукции и объемы инвестиций в основной капитал), финансовые (финансовые результаты предприятий до налогообложения, объем прямых иностранных инвестиций), трудовые (фонд оплаты труда, среднегодовое количество наемных работников), инновационной активности и внешнеэкономические (динамика экспортно-импортной деятельности). С помощью методов регрессионного и декомпозиционного анализов выявлено цикличность отдельных индикаторов развития предприятий машиностроения и химической промышленности Украины в 2001-2015 гг. Построено прогнозные модели развития на 2016-2018 гг. путем использования трендовых и мультипликативный тренд-циклических моделей. Использование прогнозной модели развития промышленных предприятий в процессе планирования сбытовых мероприятий позволит повысить эффективность отбора клиентских сегментов и оптимизировать использование ценовых и неценовых параметров сбыта продукции. Обнаруженная с помощью стратегических маркетинговых исследований рынка сбыта цикличность индикаторов развития промышленных предприятий указывает на необходимость учета колебаний экономической активности в стране.

Н. М. Білоуск. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)І. Л. Сазонецьд. е. н., проф., завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

N. M. Bilous I. L. Sazonets

THE IMPORTANCE OF FACTORING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT

В статті проаналізовано стратегії розвитку компаній , науково-методичні підходи до стратегічного розвитку для всіх типів компаній. Визначено, що найбільш важливою складовою формування та реалізації стратегій розвитку компаній є фінансові механізми. Серед фінансових методів формування стратегії розвитку компанії виділено факторинг, як інструмент, що сполучує в собі фінансові та комерційні переваги сучасного бізнес-середовища.
 
The article analyzes the development strategy of companies , scientific-methodical approaches to strategic development for all types of companies. Determined that the most important component of formation and implementation of development strategies of companies are the financial mechanisms. Among the financial methods of forming the development strategy of the company allocated to factoring as a tool that combines financial and commercial advantages of the modern business environment.

О. В. БоднарЗавідувача відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку, Національного центру «Інститут аграрної економіки», м. КиївВ. О. ЯворськаДоцент кафедри біржової діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЗЕРНОВИХ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ БІРЖОВОЇ ПРАКТИКИ

O. V. BodnarHead of the department of pricing, conjuncture and market infrastructure, the National Center "Institute of Agrarian Economy", KyivV. A. YavorskaAssociate Professor of the Department of exchange activity of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF PRICE RISK MANAGEMENT IN THE GRAIN MARKET IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL EXCHANGE PRACTICE

У статті визначено вплив глобальних процесів на цінову волатильність на ринках сільськогосподарської продукції. Розглянуто теоретичні засади управління ризиками на ринку зернових культур. Досліджено особливості хеджування як методу управління ціновими ризиками. Проведено сучасний стан світової структури зернових. Виявлено основні чинники, які впливають на процеси світового ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції. Проаналізовано залежність формування вітчизняних цін від динаміки світового ціноутворення.
 
The article deals with the influence of global processes on price volatility in agricultural markets. The theoretical principles of risk management for market crops described. The features of hedging as a method of managing price risk are shown. A current state of world grain structure in the world discussed. The basic factors that influence the processes of global market pricing of agricultural products studied. The dependence of the formation of domestic prices on the dynamics of global pricing is shown.

Д. В. Нагернюкк. е. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ФОРМУЮТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

D. V. NaherniukLecturer in department of tourism, hotel and restaurant business of Uman National University of Horticulture, Uman, Ph.D.

THE MAIN FACTORS FORMING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF CATERING BUSINESS

В статті розглянуто основні чинники, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства та здійснено їх систематизацію. Запропоновано авторський підхід щодо класифікації чинників, конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства.
Встановлено, що ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого − середовищем із високим ступенем конкурентності.
Визначено, що особливий характер конкуренції у ресторанному бізнесі пов’язаний з функціями, що взагалі властиві підприємствам: виробництво, реалізація та організація споживання продукції. Така комплексність та поєднання функцій виробничої та невиробничої сфер обумовлює ускладнення предмету конкуренції на підприємствах ресторанного господарства.
На основі узагальнення та аналізу результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, пропонується для оцінки конкурентоспроможності закладу ресторанного господарства використовувати такі основні чинники, як продукція, послуги, персонал, імідж та ціна.
 
The article examines the main factors forming the competitiveness of enterprises of catering business. Their systematization is made as well. An author’s approach to classification of factors, competitiveness of enterprises of catering business is offered.
It was established that the catering business, on the one hand, is one of means to use highly liquid capital, and on the other hand, it is the environment with a high degree of competitiveness.
It was determined that the special nature of competitiveness in the catering business is related to the functions that generally inherent in enterprises: production, sale and organization of product consumption. This integration and combination of features of production and nonproduction areas causes the complexity of the subject of competitiveness in the enterprises of catering business.
Based on the generalization and analysis of the research results of domestic and foreign scientists the following basic factors are offered to use for assessment of the competitiveness of institutions of catering business as: products, services, staff, image and price.

А. М. Ужваканд. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ДОМІНАНТА ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

A. M. UzhvaPh.D., associate professor of department of account and taxation Mykolaiv V.O. Sukhomlynsky National University, Mykolaiv

INTEGRATION AS DOMINANT OF PROCESS OF PROVIDING OF DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRARIAN BUSINESS

У статті висвітлено необхідність активізації формування інтеграційних процесів на підприємствах регіонального аграрного бізнесу з метою забезпечення їх ефективного функціонування в сучасних умовах. Побудовано схему формування регіонального інтеграційного об’єднання та показано зв’язки між учасниками та зовнішніми партнерами. Проаналізовано проблемні питання щодо подальшого розвитку інтеграційних процесів аграрної сфери України. Розглянуто інтегральний підхід щодо формування інтегральних структур з точки зору конкурентного, стратегічного і фінансово-економічного аспектах. При цьому конкурентні переваги проявляються в підвищенні ефективності управління; зниженні витрат по всьому ланцюгу доданої вартості; стратегічна складова виявляється в раціональному використанні виробничих потужностей та зниженні ризику. Фінансово-економічні переваги інтегрального підходу проявляються в тому, що відбувається акумуляція значної частини прибутку усередині регіону та посилюється контроль за використанням бюджетних коштів і податкових пільг. Обґрунтовано, що інтегральний підхід щодо формування інтегральних структур може використовуватися для розробки механізму взаємовідносин між партнерами об’єднання.
 
In the article the necessity of activation of forming of integration processes is reflected on the enterprises of regional agrarian business with the purpose of providing of them effective functioning in modern terms. The chart of forming of regional integration association is built and copulas are rosined between participants and external partners. Problem questions are analyzed in relation to subsequent development of integration processes of agrarian sphere of Ukraine. Integral approach is considered in relation to forming of integral structures from point of competition, strategic and finansovo-ekonomich aspects. Thus competitive edges show up in the increase of management efficiency; cost cutting on all chain of value added; a strategic constituent appears in rational employment of industrial capacity and decline of risk. Finansovo-ekonomichni advantages of integral approach show up in that an accumulation of considerable share of profits is into a region and control increases after the use of budgetary facilities and tax deductions. Grounded, that integral approach in relation to forming of integral structures can be used for development of mechanism of mutual relations between the partners of association.

Л. Я. Підвисоцькак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

L. Y. PidvysotskaPhD, associate professor, associate Professor of accounting and audit, SHEІ "University of Banking", Kyiv

THE TAX ASPECTS OF LAND USE FOR AGRICULTURAL PURPOSES

У статті проведено аналіз вітчизняного податкового законодавства з метою визначення його впливу на земельні відносини суб’єктів господарювання та виділення основних напрямів удосконалення порядку оподаткування їх діяльності при забезпеченні оптимальних умов використання земельних ресурсів.
 
The article analyzes the domestic tax law to determine its impact on land relations management and allocation of the main directions of improvement of the taxation of their activities, while ensuring optimal conditions for land use.

O. I. Omelchenkocandidate of Economic Sciences, docent, associate Professor at the Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ENHANCING THE COGNITIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF THE SPECIALTY “FINANCE, BANKING AND INSURANCE” IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

О. І. Омельченкок. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ І ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ" В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

There is a gradual evolutionary transition to a new economic system in the world caused by technological, financial and environmental changes. There is a transition to the newest high-tech, high-performance and flexible forms of production. It asserts the dominance of the knowledge economy and science becomes a direct productive force of society. It is safe to say that the formation, establishment and development of knowledge economy in the country will help increase its competitiveness. Considering this the article analyzed the dynamics of scientific and technological activity in Ukraine for 10 years and identified a direct role of education in shaping the intellectual elite of society. The sphere of education is the most dynamic part due to the continuous increase in the number of students in higher education institutions. It is caused by the growing interest of the population to higher education, raising its prestige, increasing demand of the economic system. It is proved that in the modern society interactive technologies of training are important for satisfaction of educational needs and facilitates the development of creative personality, which is able to make decisions in dynamic variable circumstances. The author defined their role including academic training for students in the process of gaining knowledge and skills. Also it emphasizes the need to introduce competence approach to learning. Conceptual issues of shaping the professional competencies of the students are also discovered.
 
У світі спостерігається поступовий еволюційний перехід до нової економічної системи, яка стверджує домінування економіки знань, і наука стає безпосередньою продуктивною силою суспільства. З упевненістю можна сказати, що формування, становлення і розвиток економіки знань в країні сприятиме підвищенню її конкурентоспроможності. У статті проаналізовано динаміку науково-технічної діяльності в Україні протягом останніх 10 років і визначена безпосередня роль освіти у формуванні інтелектуальної еліти суспільства. Сфера освіти є найбільш динамічною частиною за рахунок постійного збільшення числа студентів у вищих навчальних закладах. Це викликано зростаючим інтересом населення до здобуття вищої освіти, підвищенням її престижу, підвищенням попиту економічної системи. Доведено, що в сучасному суспільстві інтерактивні технології навчання мають важливе значення для задоволення освітніх потреб і сприяють розвитку творчої особистості, здатної приймати рішення в динамічних змінних обставинах. Автором визначена їх роль в процесі академічної підготовки студентів у ході придбання знань і навичок. Крім того, акцентується увага на необхідності впровадження компетентнісного підходу до навчання, а також в роботі досліджені концептуальні питання формування професійних компетентностей у студентів.

О. П. Зоряк. с. н., доцент кафедри облік і аудит, Запорізький національний технічний університетТ. І. Бучакчійськаздобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», Запорізький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

O. P. Zoryaсand.sc.(soz.), assistant professor of department of «Accounting and audit» Zaporozhye National Technical UniversityT. BuchakchiyskaSeeker of higher education qualification level "master", Zaporоzhzhye National Technical University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES REFLECTED IN THE ACCOUNTSNG SYSTEM INTERBANK LENDING OPERATIONS

Міжбанківський ринок кредитних ресурсів є головною сферою діяльності комерційних банків щодо акумулювання запозичених ресурсів, він являє собою систему, у межах якої банки надають та позичають фінансові ресурси, забезпечуючи трансфер тимчасово вільних коштів між фінансово-кредитними установами, які мають її надлишок, до тих суб’єктів, що відчувають нестачу ліквідності. Важливу роль серед організаційних положень здійснення міжбанківських кредитних операцій виконує сукупність облікових робіт із використанням комплексу облікових документів. Суттєвий вплив на формування облікового забезпечення цих операцій має також нормативно-правова база, її поступовий розвиток створює необхідні умови для створення дієвої системи контролю за отриманими фінансовими ресурсами у процесі міжбанківського кредитування та їхнього ефективного використання.
 
Interbank market of credit is the main area of activity of commercial banks to accumulate borrowed resources, it is a system within which banks lend and borrow financial resources, ensuring the transfer of temporarily free funds between financial and credit institutions that have the surplus to those entities that lack liquidity. The important role of organizational provisions interbank credit operations perform a set of accounting work using complex accounting documents. Significant influence on the formation of accounting support for these operations has also regulatory framework. Its gradual development creates the necessary conditions for the establishment of an effective system to monitor the financial resources obtained in the interbank lending and their effective use.

Л. О. Меренковак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТВОМ

L. O. MerenkovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov

FINANCIAL CONTROLLING AS A SYSTEM OF EFFECTIVE ENTERPRISE MENEGEMENT

У статті охарактеризовано чотири концепції контролінгу: з орієнтацією на облікову систему підприємства, з орієнтацією на управлінську інформаційну систему, з орієнтацією на систему управління з акцентом на планування і контроль, з орієнтацією на систему управління з акцентом на координацію.
Узагальнено та проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності понять «контролінг» і «фінансовий контролінг». В результаті виявлено, що науковці розглядають фінансовий контролінг як підсистему контролінгу підприємства або як систему управління підприємством в цілому. Запропоноване власне визначення фінансового контролінгу. Обгрунтовано, що фінансовий контролінг є системою ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, що включає планування, облік, контроль, аналіз, інформаційне забезпечення менеджменту для досягнення стратегічних і оперативних цілей підприємства. Підкреслена стратегічна спрямованість фінансового контролінгу.
Досліджено специфічні особливості стратегічного й оперативного фінансового контролінгу, зроблена їх порівняльна характеристика за обраними критеріями: орієнтація, рівень планування, завдання, цільові показники, джерела інформації для прийняття рішень, інструменти.
 
The article characterizes four concepts of controlling – with a focus on accounting system of enterprise, with a focus on management information system, with a focus on system management with emphasis on planning and control, with a focus on system management with an emphasis on coordination.
Theoretical approaches to determination of essence of the notion of "controlling" and "financial controlling" are generalized and analyzed. The result revealed that scientists consider financial controlling as a subsystem of controlling of enterprise or as a system of enterprise management as a whole. Definition of financial controlling is proposed. It is proved that financial controlling is a system of efficient control financial and economic activity of enterprise which includes planning, accounting, control, analysis, information management to achieve strategic and operational targets of the company. Financial controlling strategic focus is stressed.
The specific features of strategic financial controlling and operational financial controlling are investigated. Their comparative characteristics for the selected criteria’s, such as orientation, level of planning, objectives, target indicators, sources of information to make decision, instruments, is made.

І. М. Федоровичвикладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. M. FedorovychLecturer of the Chair of Finance of Economic and Insurance Entities, Ternopil National Economic University, Ternopil

METHODICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF EVALUATING DEBT SECURITY OF UKRAINE

В даній статті напрацьовано комплекс показників оцінювання боргової безпеки, що складається із трьох груп: боргового навантаження, боргового потенціалу, боргової стійкості. Здійснена оцінка боргової безпеки України, на основі визначених показників та виявлено основні проблемні питання зростання боргового навантаження. На основі виділених показників розраховано інтегральний показник боргової безпеки держави, що дає змогу комплексно охарактеризувати боргову ситуацію в контексті її впливу на соціально-економічний розвиток. Запропоновано розробити програму дій щодо вдосконалення боргової безпеки, основними напрямами якої визначено такі: вдосконалення організаційно-правового забезпечення; облік боргових зобов’язань; розвиток національного боргового ринку; оптимізація ризиків портфеля державного боргу; формування оптимальної структури державного боргу; узгодженість формування державного боргу з валютною та бюджетною політикою; комплексне використання інструментарію боргової, грошово-кредитної та фіскальної політики.
 
The finding of this article is a set of indicators of evaluating debt security that consists of three groups: debt burden, debt capacity, debt sustainability. Debt security of Ukraine is estimated based on specified parameters, and the major issues of increase in the debt burden are identified. On the basis of selected indicators an integrated debt security rate is calculated that allows all-inclusive describing debt situation in the context of its impact on the socio-economic development. It was suggested to elaborate the program of actions to improve the debt security which main areas are identified as the following: improvement of organizational and legal support; debt record; development of national debt market; optimization of public debt portfolio risks; forming the optimal structure of public debt; coordination of forming public debt with monetary and fiscal policy; integrated use of instruments of debt, monetary and fiscal policy.

Т. А. Приходченкок. е. н., доцент, докторант кафедри регіоналістики і туризму, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Tetyana PrykhodchenkoPhD, Associate Professor, doctoral student, Department of regional science and tourism, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

THEORIES AND CONCEPTS OF REGIONAL DEVELOPMENT

У статті узагальнені теоретичні підходи до визначення регіону, сформована концепція ринкової системи регіону, проаналізовані основні проблеми сучасної теорії регіонального розвитку та запропонований ефективний механізм сталого регіонального розвитку.
 
The article generalizes theoretical approaches to definition of the region, formed the concept of the market system in the region, analyzed the main problems of the modern theory of regional development and suggests an effective mechanism for sustainable regional development.

Т. Л. Томнюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СВІТОВИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

T. L. TomnyukPh.D. in Economics, Associate professor, Department of Finance, Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Chernivtsi

THE PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF GLOBAL AND NATIONAL MACROECONOMIC TRENDS ON THE FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

У статті досліджено позиції фінансового ринку України за рейтингом індексу глобальної конкурентоспроможності. Виокремлено фактори впливу на погіршення показників. Аргументовано вплив зовнішніх та внутрішніх ризиків на функціонування фінансового сектору в Україні. Зокрема, серед зовнішніх ризиків – погіршення умов торгівлі України, висока волатильність та непередбачуваність цін на основні експортні товари, підвищення Федеральною резервною системою США процентної ставки, затримки із реалізацією програми співпраці із МВФ. Внутрішніми ризиками визначено: інфляцію, збільшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, зростання державного боргу, різкі коливання залишків коштів на Єдиному казначейському рахунку, фінансова нестійкість та слабка платоспроможність реального сектору економіки, зниження рівня заощаджень домогосподарств. Запропоновано реалізацію заходів щодо усунення негативного впливу на фінансовий ринок в Україні внутрішніх чинників та можливості використання сучасних світових тенденцій щодо залучення іноземних фінансових ресурсів.
 
The article represents the research of the ranking of the financial market of Ukraine based on the Global Competitiveness index. The factors which caused the deterioration of the indicators were defined. The influence of external and internal risks on the functioning of the financial sector of Ukraine is substantiated. In particular, external risks include the deterioration of terms of trade, the volatility and unpredictability of prices for basic export commodities, the rise of the interest rate of the US Federal Reserve System, delays in the implementation of the cooperation program with the International Monetary Fund. On the other hand, the internal risks are represented by inflation, the increase of the deficit of the current account of the balance of payments, the increase of the State Debt, sharp fluctuations in balances of the single treasury account, the financial unsustainability and the low paying capacity of the real economy, the decline in the savings of the households. Ways to reduce the negative impact of internal factors on the financial market of Ukraine and the workability of modern global trends in attracting of foreign capital are suggested.

О. І. Бабчинськак. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ВінницяА. К. Мідлярк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

O. I. Babchyns’kaPhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, VinnytsiaA. K. MidliarPhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

SELF-MANAGEMENT AS A COMPONENT OF STAFF’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT

У статті розглянуто такі поняття як самоменеджмент як засіб покращення управлінської праці, процес саморозвитку особистості,  професійний саморозвиток, ефективність саморозвитку менеджера, здатності особистості до саморозвитку, визначення особистої ефективності співробітників на основі комплексної зваженої оцінки їх професійних, особових характеристик, а також володіння основами самоменеджменту з точки зору різних вчених. На основі цих понять сформовано власне бачення сутності самоменеджменту для фахівців підприємства, яка включає в себе перелік компетенцій, для досягнення яких кожен фахівець повинен сформувати свою систему самоменеджменту. Таких як: професійні, соціальні, ділові, особистісні та управлінські компетенції. Запропоновано модель самоменеджменту персоналу підприємства на основі самоієрархії. Впровадження системи самоменеджменту як обов’язкової компоненти професійного зростання персоналу дозволить отримати ефективну команду фахівців, знайти найбільш оптимальний розподіл обов’язків між співробітниками.
 
The article deals with concepts such as self-management as a means of improving the administrative work, the process of self-identity, professional self-development, self-efficiency manager, the ability to self-identity,  the definition of personal effectiveness of employees on the basis of a comprehensive balanced assessment of their professional, personal characteristics and ownership of the basics of self-management in terms of different scientists. Based on these concepts formed their own vision of the essence of self-management for enterprise professionals, which includes a list of competencies for the achievement of which every person must create its own system of self-management. Such as: professional, social, business, personal and managerial competence. Proposed the model of staff’s self-management, which it based on the self-hierarchy. The introduction of self-management as a mandatory component of professional development staff will provide an effective team of specialists find the optimal allocation of responsibilities among employees.

A. В. Гречкок. е. н., доцент кaфедри економіки і підприємництвa ФММ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»Я. Г. Прокопенкостуденткa гр. УЕ-51м ФММ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ДП «АНТОНОВ» ФІЛІЯ «СЕРІЙНИЙ ЗАВОД «АНТОНОВ» З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. V. Grechkocandidate of economic sciences, associate professor of economics and enterprise FMM NTUU "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" Ya. G. Prokopenko, student gr. UE-51m FMM NTUU "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute"Ya. G. Prokopenkostudent gr. UE-51m FMM NTUU "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute"

RESEARCH INDICATORS FOR ASSESSING THE USE OF PRODUCTION CAPACITY THE PLANT «АNTONOV» BRANCH OF THE STATE ENTERPRISE «АNTONOV» TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PRODUCTION ACTIVITY

У статті проведено дослідження показників оцінки використання виробничої потужності на сучасному підприємстві. Проаналізовано і систематизовано основні підходи до визначення поняття «виробнича потужність підприємства» та оцінки ефективності її використання. Досліджено зміст коефіцієнта використання виробничої потужності, який дає змогу оцінити ефективність її використання та отримати інформацію щодо правильності розрахунку виробничої програми, а також визначити напрямки покращення використання виробничого потенціалу. На прикладі ДП «Антонов» філія «Серійний завод «Антонов» проаналізовано ефективність виробничої потужності через розрахунок наступних показників: рентабельності продукції, фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності, продуктивності праці, середньорічної виробничої потужності. На основі проведених розрахунків було визначено рівень використання виробничої потужності ДП «Антонов», виявлено сильні і слабкі сторони процесу використання виробничої потужності та управління виробничим потенціалом на підприємстві. Проведене дослідження дало можливість розробити ряд практичних рекомендацій по підвищенню ефективності виробничої діяльності підприємства.
 
In the article conducted research indicators for assessing the use of production capacity in the modern enterprise. Been analyzed and systematized the main approaches to the definition of "production capacity" and assess the effectiveness of its use. The researched contents utilization rate production capacity, which allows you to evaluate the effectiveness of its use and get information on correctness of calculation of the production program and define directions to improve the use of production potential. In the example of the plant «Antonov» branch of the state enterprise «Antonov» The analyzed efficiency of production capacity through calculation of the following parameters: product profitability, capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio, productivity, average annual production capacity. On the basis of the calculations was determined the level of use of production capacity "Antonov" was found the strengths and weaknesses of the process of use of production capacity and management of the production potential of the enterprise. The research made it possible to develop a number of practical recommendations to improve the efficiency of production of the enterprise.

К. І. Сєрєбрякк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету  ім. Володимира Даля,  м. Сєвєродонецьк

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ РЕГІОНУ  В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

K. I. SieriebriakPhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine

THE PROCEDURE OF THE REGION TYPE DETERMINATION DEPENDING ON THE LEVEL OF INFORMATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

У статті сформовано процедуру визначення виду регіону в залежності від рівня розвитку інформаційної інфраструктури, яка містить чотири кроки та апробовано її. Розроблено шкалу для визначення виду регіону за рівнем розвитку інформаційної інфраструктури. Означено та схарактеризовано п’ять видів регіонів України.
 
The article considers the procedure of the region type determination depending on the level of information infrastructure development which includes four steps and it's testing. It was developed the scale for identification of the region type by the level of information infrastructure development. It was identified and described five types of Ukrainian regions.

І. С. Баландінак. е. н., доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

I. S. BalandinaPhD in Economics, vice-professor of the Department of Tourism and Hospitality, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

METHODICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF DIRECTIONS OF RESOURCES SAVING

У статті розглянуто формування методичних підходів щодо визначення напрямів ресурсозбереження, відповідно до їх пріоритетності та ефективності. Розглянуто роль системи управління ресурсозбереженням у процесі формування його напрямів. Визначено основні принципи, дотримання яких забезпечує створення ефективної методичної бази управління ресурсозбереженням. Розглянуто сутність заходів ресурсозбереження та їх розподіл за окремими ознаками. Досліджено основні перспективні напрями щодо активізації ресурсозбереження та підвищення ефективності використання ресурсів. Розглянуто підходи формування аналітично-інформаційної бази прийняття рішень щодо ресурсозбереження, фактори що перешкоджають його розвитку та пропозиції щодо їх подолання. Визначено методичний підхід упорядкування і розподілу заходів ресурсозбереження.
 
The formation of methodological approaches to determining resources saving directions according to their efficiency and effectiveness in this article. The role of resource saving management system in shaping its direction. The basic principles, compliance with which ensures the establishment of an effective methodological base management resources saving. The essence of their actions and resource allocation for individual characteristics. The basic perspective directions to enhance resource conservation and efficient use of resources. Approaches formation of analytical and information base decisions on resource factors that hinder its development and proposals for overcoming them. The methodical approach to ordering and distribution resources saving directions.

Н. І. Патикак. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. КиївО. В. Нартюкаспірант кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СТАРШОГО ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

N. PatykaPh.D. in Economics, Docent, Vice-Rector for Academic Affair, Professor Department of Management of Ukrainian State Employment Service Training Institute, KyivO. NartiukPostgraduate of Personnel Management and Labour Economics Department of Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

ECONOMIC MODELLING OF THE EMPLOYMENT FOR THE POPULATION OF OLDER WORKING AGE IN UKRAINE

У статті здійснено економіко-математичне моделювання зайнятості населення старшого працездатного віку. Проводився ретроспективний аналіз основних показників (ВВП, реальний ВВП, інфляція, обсяг інвестицій, кількість безробітних, які проходили навчання, кількість підприємств тощо), які можуть впливати на кількість зайнятих. Спрогнозовано рівень зайнятості населення вікової групи 40-59 років до 2020 року методом найменших квадратів за умови песимістичного, реалістичного й оптимістичного сценаріїв. Отримані результати свідчать про те, що рівень зайнятості старшої вікової групи працездатного населення залежить від повноти та якості впровадження запропонованих заходів, готовності суспільства до зміни моделей поведінки на ринку праці.
 
This article presents the economic modelling of the employment of older working age population. Made a retrospective analysis of the key macroeconomic indicators (GDP, real GDP, inflation rate, investment, the number of unemployed who were trained, number of enterprises, etc.) of Ukraine, which may affect the number of employees. Predicted employment rate of the age group 40-59 years up to 2020 using the least squares method under the condition of pessimistic, realistic and optimistic scenarios. The results indicate that the employment rate of the population of older working age depends on the completeness and quality of the proposed measures implementation, from society's willingness to change behaviour on the labour market.

Х. Н. Набулсіаспірант, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кропивницький

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Husain Nayef NabulsiPhD student, Kirovohrad National Technical University, Kropivnitskiy

STRATEGY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP’ REGULATION MODELS DEVELOPMENT

Метою публікації є узагальнення теоретико-методичних засад організації державно-приватного партнерства (ДПП), розробка рекомендації щодо формування, практичного використання та подальшого поліпшення механізму його державного регулювання на різних інституційних рівнях національної економіки. У ході дослідження вивчаються методологічні підходи до визначення сутності ДПП та змісту механізму його регулювання; проводиться класифікація сучасних форм та методів регулювання ДПП; систематизується міжнародний досвід їх стратегічного розвитку з метою застосування в економіці України; досліджуються особливості управління процесом партнерства органів державного управління (ОДУ) та приватного бізнесу на різних рівнях національної економіки; досліджуються перспективи використання зарубіжного досвіду застосування механізму регулювання ДПП в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо моніторингу ДПП. У основу сформульованого підходу покладається необхідність дотримання вимог стандарту PF2 (Велика Британія). На виконання вимог стандарту розроблено алгоритм реалізації проектів ДПП за моделлю “змішаного контракту життєвого циклу”, а також наведено блок-схему спостереження за перебігом процесів реалізації ДПП, що задовольняє комплексним вимогам здійснення контролю досягнення очікуваного рівня показників суспільного, комерційного та бюджетного ефектів співпраці ОДУ та приватного бізнесу.

The purpose of this publication is to summarize the methodological approaches to definition of essence of the category “public-private partnerships”(PPP); improve the classification of the forms and methods of the regulation of the PPP; generalize the current international experience of using different forms of the regulation of the PPP; explore the features of the application of the various forms of the PPP at the macro level and mesoeconomic national economy related differences in terms of evaluating their effectiveness; explore the methodological and managerial aspects of the increasing of the efficiency of impact of the mechanism of the regulation of the PPP to solve issues of the social and economic development by preventing the inherent risks; to develop strategic directions for using the foreign experience of building the mechanism of the regulation of the PPP; to develop proposals for the organization of monitoring of the PPP procedures. We formulated, based on the international experience of implementing the PPP projects, model “mixed contract of life cycle, in contrast to the traditional “contract of life cycle” – modification of PFI. Flow-chart of the algorithms of monitoring the progress of the implementation of the PPP, which meets the requirements of the simultaneous control of target parameters of the project, periodic inspection of requirements in the regulatory impact, fully meets the requirements of monitoring the achievement of the expected level of social, commercial and budgetary effects of the cooperation.

Ю. В. ГірманГолова наглядової ради ПАТ «Банк Альянс»М. Ю. БогуславськийЗдобувач Національної академії управління

ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

Yuriy Vasilievich GirmanChairman of Supervisory Board in PJSC “Bank Alliance” Nikolaj Yurievich Boguslavskij, Applicant National Academy of ManagementNikolaj Yurievich BoguslavskijApplicant National Academy of Management

BASES AND PECULIARITIES OF FINANCIAL SECURITY OF COMMERCIAL BANKS ON THE DOMESTIC MARKET

Проведено порівняльний аналіз термінології понять «безпека банку», «економічна безпека банку» та «фінансова безпека банку» вказує на різновиди рівнів та функціональних кіл застосування даних термінів, при цьому було запропоновано авторську розробку в даній інтерпретації. Розглянуто сучасну проблематику та базові загрози діяльності комерційного банку на внутрішньому ринку. Виявлено функціональні особливості фінансової безпеки банку в контексті забезпечення сталого розвитку фінансової установи. Узагальнено специфічні заходи фінансової безпеки та поле їх застосування.
 
A comparative analysis of the "bank security", "economic security of the bank" and "financial security of the bank" terminology was described, while indication of the levels variety and functional circles of its application in certain terms. The developed determination of financial security was proposed in personal author’s interpretation. The contemporary problems and basic threats of the commercial bank's activity on the domestic market were considered. The functional features of the bank's financial security in the context of ensuring were described while the sustainable development of a financial institution.
Specific measures of financial security and the field of their application have been summarized.

О. О. Кабановастарший викладач економічної теорії, національної та міжнародної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

O. KabanovaLecturer of Department of economic theory, national and international economy, Classic Private University, Zaporizhzhia

A MODEL FOR CONSTRUCTING POSITIVE COUNTRY'S IMAGE IN NATIONAL ECONOMY SYSTEM

У статті представлено концептуальну модель побудови позитивного іміджу національної економіки країни. Презентовано відображення принципів побудови моделі іміджу країни у системі національної економіки на ознаках майбутнього позитивного іміджу країни та її національного бренду. Встановлено, що принципи побудови моделі іміджу країни у системі національної економіки ідентифікуються через ознаки сучасності і нормативності, перманентності, актуальності, конкретності та гнучкості очікуваного іміджу країни у результаті імплементації концептуальної моделі. На основі системного підходу виокремлено та пояснена схема формування національного бренду та іміджу країни для реалізації конкурентних переваг національної економіки. Запропоновано схему (Карти) комплексної оцінки та моніторингу розвитку національного брендингу. Запропоновано реалізувати на практиці Карту на рівні Торгово-промислової палати як незалежної неприбуткової організації.

The article offers the model of positive country`s image in national economy system and its national brand based on the principles of integrity and consistency, instability of the image, realism, pragmatism and variability. The article presents the principles of constructing model of the country`s image in national economy system through the features of the future positive country`s image and its national brand: modernity and normativity, permanence, relevance, concreteness and flexibility.
On the basis of the system approach, the scheme of formation of the national brand and the country`s image for realizing the competitive advantages of the national economy in the form of a conceptual model is elaborated and explained. The model contains integrated components (blocks). The key blocks are defined by purpose defining block, functional, process (national branding) and management blocks. Conceptual model constructs a positive image based on its main features and attributes - expediency, projection and recognition.
The scheme of complex evaluation and monitoring of development of national branding on the basis of developed united Map for image of national enterprises by industries and image of national enterprises by branches in foreign markets is offered. The Map is based on the rating of their brands. By the Map the ratings of brands of domestic enterprises, companies and corporations are evaluated; established the leading branches of the national economy, which are the basis of the national brand, and therefore the country`s image. The Chamber of Commerce and Industry, as an independent non-profit organization, implements the Map.

О. В. Мельникк. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств,ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ VBM-АНАЛІЗУ У ПРАКТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Oksana Melnyk

RESULTS OF THE USE OF VBM-ANALYSIS IN THE ACTIVITIES OF DOMESTIC ENTERPRISES

У статті представлено результати практичного використання VBM-аналізу у практиці діяльності вітчизняних підприємств переробної промисловості. У ході дослідження використано такі методи: наукового узагальнення – при визначенні змісту VBM-аналізу; вартісного, фінансового та факторного аналізу – при оцінюванні фундаментальної вартості капіталу; метод причинно-наслідкових зв’язків – при узагальненні результатів вартісного аналізу капіталу досліджуваних підприємств. У статті представлено практичні результати VBM-аналізу діяльності вибірки підприємств переробної промисловості України, які дозволили підтвердити робочу гіпотезу автора щодо високих аналітичних можливостей VBM-моделей з точки зору формування бізнес-аналітики для прийняття управлінських рішень у сфері капіталовторення.

The article presents the results of the practical use of VBM-analysis in the practice of domestic processing industry enterprises. During the study the following methods were used: scientific generalization - in determining the content of VBM analysis; cost, financial and factor analysis - when assessing the fundamental value of capital; the method of causation - when summarizing the results of cost analysis of the capital of the studied enterprises. The article presents the practical results of a VBM analysis of a sample of manufacturing enterprises in Ukraine, which allowed us to confirm the author's working hypothesis regarding the high analytical capabilities of VBM models from the point of view of forming business analytics for making managerial decisions in the sphere of capital investment.

П. П. Щербаньказначей ПАТ «ТАСКОМ Банк»

ЛІМІТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ НАСТАННІ ПРОГНОЗНИХ ЗНАЧЕНЬ РИЗИКІВ

P. P. Shcherbantreasurer of PJSC "TASKOM Bank"

LIMITATION OF BANKING OPERATIONS IN CONDITION OF PREDICTIVE RISKS ARISEMENT

У статті систематизовано підходи до лімітування банківських операцій за рахунок перевірки гіпотез ризикового середовища, характеристики показників детермінації ризиків банків. Внесено корективи у поточний процес лімітування банківських операцій за рахунок застосування мультиколінеарності. Використано математичний апарат для здійснення аналізу та корегування ризикового середовища банків.
 
This article is devoted to the limitation of banking operations by checking the risk environment hypotheses, the indicator characteristics for determining banks' risks and the final conclusions as a regression model. Corrections have been made to the current process of limiting banking operations due to the use of multicollinearity. Mathematical formulas were used for analysis and correction of banks risk environment.

К. В. Гороховськааспірантки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИСТИЧНИЙ СЕКТОР ЯК МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ ЗАГАЛОМ

K. V. HorokhovskaPostgraduate, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TOURISM SECTOR AS A MECHANISM FOR ECONOMIC GROWTH OF REGION AND COUNTRY

Розкривається роль пріоритетності туристичної індустрії як ключової детермінанти її глобальної конкурентоспроможності, передовсім через забезпечення ефективних механізмів взаємодії державного і приватного секторів. Окреслено перешкоди, що стримують розвиток туристичної індустрії в Україні та запропоновано імплементування механізму державно-приватного партнерства (ДПП) у туристичний сектор. Проведено аналіз мети впровадження ДПП в туризм, а також узагальнено результати його дієвості, що дозволяє визначити даний механізм як пріоритетний для реалізації в Україні. Охарактеризовано основні форми реалізації концепції ДПП в туристичній сфері. Розподілено відповідальність держави та приватного секторів, а також визначено рівні участі держави у даній галузі. Зроблено висновки щодо можливостей ДПП в туризмі у подоланні перешкод для сталого розвитку туризму в Україні.
 
The role of prioritization tourism industry as a key determinant of global competitiveness is opened out, notably by ensuring of interaction between the public and private sectors. Outlined the obstacles that checking the development of tourism in Ukraine and suggested the implementation of public-private partnership (PPP) in the tourism sector. The analysis of objective implementation of PPP in tourism is done, and summarized the results of its effectiveness to determine the mechanism as a priority for applying in Ukraine. Characterized basic forms of realizing the concept of PPP in the tourism sector. Divided the responsibilities of the state and private sectors, as well as the levels of state involvement in the industry. Concluded about the possibilities of PPP in tourism in overcoming obstacles to the sustainable development of tourism in Ukraine is done.

О. М. Лендєласпірант кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

O. LendielPhD student, Mukachevo State University, Mukachevo

FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR OF THE COUNTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT

В статті розглянуто іноземні інвестиції як один з важливих факторів розвитку економіки країни. Визначено пріоритетні сфери діяльності для залучення інвестицій, що мають найбільший потенціал розвитку в майбутньому. Проаналізовано стан залучення іноземних інвестицій в Україну за 2001-2016 роки. Запропоновано заходи щодо покращення інвестиційного іміджу держави. Систематизовано фактори, що формують інвестиційний клімат. Для вирішення поставлених завдань у статті використано наступні методи наукових досліджень: аналізу та синтезу, системного підходу, систематизації та узагальнення. Теоретичну та методологічну основу даного наукового дослідження складають економічні праці вітчизняних та закордонних авторів. Результати дослідження відображені на 3 рисунках. Основними завданнями для подальших досліджень у сфері залучення іноземних інвестицій є питання вдосконалення нормативно-правової бази та створення механізму страхування ризиків для іноземних інвесторів.
 
Foreign investment as an important factor of the country's economic development has been considered in the article. Priority areas for investment with the most growth potential in the future have been defined. The condition of foreign investment in Ukraine for 2001-2016 years has been analyzed. Some measures to improve the investment image of the country are proposed. Main factors that form the investment climate have been systematized. The following general scientific methods have been used in the article: analysis and synthesis, system approach, systematization and generalization. Main economic works of national and foreign authors formed the theoretical and methodological basis of this research. The research results are depicted in figures. Further research questions in the area of foreign investment are to improve the legislative framework and a mechanism of risk insurance for foreign investors.

Ю. І. Ляшенкок. е. н., професор кафедри фінансів Університету державної фіскальної служби УкраїниВ. С. Погорєловаспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА СУСІДНІХ КРАЇН

Y. LiashenkoPh.D, professor of finance department, University of state fiscal service of UkraineV. PohorielovPh.D student, Hetman Kyiv national economic university, Kyiv

FEATURES OF LOCAL GOVERNMENT BUDGETING: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND NEIGHBORING COUNTRIES

У статті проведений компаративний аналіз зарубіжного досвіду в частині формування доходів місцевих бюджетів Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, України. Автором було з’ясовано структуру бюджетної системи досліджуваних країн, а також здійснено порівняння питомої ваги доходів місцевих бюджетів України та сусідніх країн у ВВП, а також структури цих доходів у формуванні бюджетів місцевого самоврядування за період 2010-2015 рр. Зарубіжний досвід доводить, що необхідною умовою заможних територіальних громад в Україні є наявність відповідальних місцевих органів влади, які повинні володіти певними фінансовими можливостями для надання необхідного обсягу суспільних послуг і розбудови соціальної інфраструктури. Важливе значення мають фіскальна та/або фінансова автономія місцевих органів влади при формуванні доходної бази бюджетів українських територіальних громад.
 
In article the author has made comparative analysis of foreign experience of formation of local budgets in Belarus, Moldova, Poland, Romania, Slovakia, Hungary and Ukraine. The structure of the budget system in studied countries is analyzed. The share of local budgets of Ukraine and neighboring countries in GDP and the structure of these revenues in the formation of local budgets for the period 2010-2015 are compared. Foreign experience demonstrates that a necessary condition for wealthy local communities in Ukraine is the presence of the responsible local authorities, who must have certain financial capacity to provide the required amount of public services and the development of social infrastructure. Equally important are fiscal and / or financial autonomy of local government in the formation of the revenue base of Ukrainian communities’ budgets.

М. В. Торжевськийаспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

ПРОТИДІЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНІЙ ПРАЦІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

M. V. TorzhevskiyPostgraduate, Institute of personnel training of State Employment Service, Kyiv, Ukraine

COUNTERACTION OF UNDERCLARED WORK IN THE EUROPEAN UNION. THE EXPERIENCE FOR UKRAINE

У статті проаналізовані результати досліджень обсягів поширення незадекларованої праці у країнах Європейського Союзу, яке було здійснено за системою опитувань «Євробарометру» у 2007 році і у 2013 році та проведене порівняння з аналогічними процесами, що відбуваються в Україні. Запропонований для використання в України досвід Європейського Союзу щодо розробки та реалізації заходів обмеження і протидії проявам незадекларованої праці та неформальної зайнятості. Обґрунтована необхідність участі України у системі опитувань «Євробарометру» або адаптації методик досліджнення для розвитку системи вивчення громадської думки у нашій державі.
 
This article studies the results of dissemination undeclared work volumes in the European Union, which was carried out on the system polls "Eurobarometer" in 2007 and in 2013 and conducted comparison with similar processes which  are taking place in Ukraine. The article offers EU experience in the design and implementation of measures which limit and counteraction of undeclared work and informal employment for useage in Ukraine. The necessity of Ukraine participation in the system of polls "Eurobarometer" or demand to adapting methods of research for the development of the study of public opinion in our country was grounded.

О. О. Стрекальаспірант, КНУ ім. Т. Шевченка

ЛІМСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КРАЇНАХ ЄС

Oleh Olehovych StrekalPh.D. student of Taras Shevchenko Kyiv National University

THE LIMA DECLARATION AND ITS INFLUENCE ON FORMATING A MODERN MODELS OF STATE FINANCIAL CONTROL IN EU COUNTRIES

Автором проаналізовано основоположні підходи до формування моделей державного фінансового контролю в країнах ЄС. У статті запропоновано напрями інституційно-організаційного вдосконалення державного фінансового контролю в Україні, використовуючі кращі європейські практики.

The author analyzes the fundamental approaches to develop models of state financial control in the some European countries. An author proposed the directions of institutional and organizational improvement of state financial control in Ukraine, using the best European practices.

М. Д. Курлякздобувач, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

M. D. KurlyakResearcher of Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE IMPROVEMENT OF THE FOOD SAFETY SYSTEM

У статті досліджується підхід щодо концепції організації та функціонування системи продовольчої безпеки України. Визначено, що система продовольчої безпеки є підсистемою продовольчої системи України для якої властиві певні характеристики. З’ясовано, що продовольча система є базовою для економіки України та її громадян, оскільки задовольняє первинні потреби людини у їжі, а також формує ринок праці, виступає певним ринком збуту для інших галузей економіки та створює умови для їх розвитку. Встановлено, що в Україні на законодавчому рівні не закріплено мінімального переліку основних груп продовольчих товарів, які обов’язково мають бути фізично на продовольчому ринку й економічно доступними для найвразливіших верств населення. Доведено, що основними інструментами формування системи продовольчої безпеки мають бути Політика забезпечення продовольчої безпеки та Стратегія забезпечення продовольчої безпеки України.
 
The approach to the concept of organization and functioning of the food safety system of Ukraine is researched in the article. It is determined that food safety system is a subsystem of the food system of Ukraine which inherits certain characteristics. It was found that the food system is the base for the economy of Ukraine and its citizens, as it satisfies the primary human needs for food, generates the labor market, serves as a specific sales market for other sectors of the economy and creates conditions for their development. It is established that the minimum list of major groups of food products that have to be physically in the food market and should be economically accessible to the most vulnerable groups of citizens is not fixed at the legislative level in Ukraine. It is proved that the Policy and the Strategy of the food safety provision should be the basic tools of formation of the food safety system in Ukraine.

Н. М. Гаврилюкаспірант кафедри економіка, Національний транспортний університет, м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

N. Gavrylyukgraduate student of the department of Economics, National transport university, Kyiv

THE CONCEPT OF LOGISTICS CONTROLLING IN THE MANAGEMENT OF ROAD TRANSPORT ENTERPRISES

Розглянуто особливості системи планування, системи контролю та інформаційної системи в управлінні автотранспортними підприємствами. Розкрито сутність цих «трьох стовпів», які є основою функціонування концепції логістичного контролінгу на практиці. Для підприємств автомобільного транспорту виокремлено основні напрями концепції логістичного контролінгу. Визначено головні умови, що забезпечують результативність її функціонування. Реалізація концепції логістичного контролінгу на практиці дасть можливість оптимізувати управління логістичними процесами та впливатиме на загальні показники ефективності логістичної діяльності. Проаналізовано результати дослідження актуального стану логістичного контролінгу в німецькій промисловості. Запропоновано методичний інструментарій для визначення глибини впровадження та реалізації логістичного контролінгу на практиці, який дає можливість оцінити та проаналізувати чи виконуються його завдання і як інтенсивно використовуються його інструменти. Для оцінки виокремлено 19 індикаторів, які включають такі важливі елементи як розрахунок виручки, розрахунок логістичних витрати та базові інструменти, що забезпечують управління логістичною діяльністю автотранспортних підприємств.
 
Features of planning, control and information system in the management of trucking companies were examined in the article. The essence of the "three pillars", as the basis for controlling operation of logistics concepts into practice were revealed. The basic directions of the concept of logistics controlling were singled out for road transport enterprises . The basic conditions that ensure the effectiveness of its functioning were defined. The implementation of the concept of logistics controlling in practice will enable the optimization of logistics processes and affect the overall indicators of logistics activities. The results of the research of the current state of logistics controlling in German industry were analised. Methodological tools for determining the depth of the introduction and implementation of logistic controlling in practice has been proposed to make it possible to evaluate and analyze whether the objectives are put into life and how intensively the tools are used. To make the evaluation there were singled out 19 indicators, including such important elements as the calculation proceeds, the calculation of logistic costs and basic tools that provide logistics management activities of transport enterprises.

Ольга Софієнко студентка магістратури, Інститут економіки, Шанхайський університет, місто Шанхай

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Olha SofiienkoMaster student, School of Economics, Shanghai University, Shanghai

INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS ON ECONOMY DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статті розкрито сутність іноземних інвестицій та досліджено стан прямого іноземного інвестування в Україну. Спираючись на проведений аналіз виявлено тенденції залучення іноземних інвестицій в країну та обґрунтовано прямий вплив обсягу інвестиційних надходжень на розвиток національної економіки. У підсумку зазначено основні перепони на шляху розвитку іноземного інвестування та запропоновано шляхи до їх усунення в умовах сучасної кризи. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні та впровадженні механізмів та методів залучення прямих іноземних інвестицій, що спрямовані на лібералізацію, модернізацію, дерегуляцію економіки та заохочення інноваційного розвитку України.

In the article solved the essence of foreign investments and analyzed the FDI situation in Ukraine. Leaning on the conducted analysis, are educed the tendencies of bringing in of foreign investments in a country and direct influence of volume of investment on development of national economy. In a result, basic barriers are marked on the way of development of the foreign investing and ways are offered to their removal in the conditions of nowadays crisis. The prospects of further researches consist in development and introduction of mechanisms and methods of bringing in of direct foreign investments that sent to liberalize, modernize and deregulate the economy and encouragement of innovative development of Ukraine.

О. В. Мартинюкстудент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївА. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ", м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. MartyniukStudent of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KievA. GrechkoPhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

THE STUDY OF INFLUENCE OF LEGISLATIVE AND NORMATIVE ADJUSTING ON THE PROCESS OF FORMING OF PROFITABILITY OF AN ENTERPRISE

Е. В. Мартынюкстудент кафедры экономики и предпринимательства Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского ", г. КиевА. В. Гречкок. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и предпринимательства Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского ", г. Киев

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Стаття присвячена дослідженню впливу законодавчого та нормативного регулювання на процес формування прибутковості вітчизняних підприємств. Розглянуто наукові підходи до визначення понять «прибуток» та «прибутковість». Здійснено ґрунтовний аналіз законодавчої та нормативної бази з питань формування прибутку підприємств, зокрема, досліджено ПКУ в розділі «Податок на прибуток підприємств» та П(С)БО. Основна увага автора була приділена дослідженню впливу вітчизняних норм законодавчого регулювання на ефективність роботи підприємств. За результатами проведеного дослідження було систематизовано і узагальнено основні аспекти вітчизняної законодавчої і нормативної бази з питань формування прибутку. Виявлено недоліки системи регулювання процесів формування прибутковості підприємств з позиції вітчизняного законодавства. Запропоновано економічно обґрунтовані напрями підвищення ефективності формування процесу прибутковості підприємств в аспекті вдосконалення законодавчої і нормативної бази, що має вплив на прибуток підприємств . Дане дослідження забезпечує теоретико-методичну базу з питань підвищення прибутковості підприємства та його продукції. Таким чином, стаття має практичне значення для забезпечення прибутковості підприємства і містить вдосконалення теоретико-методичний розробок в даному напрямку
 
The article investigates the impact of legislative and regulatory issues in the process of forming the profitability of domestic enterprises. Scientific approaches to the definition of "income" and "profitability" are considered. A detailed analysis of the legislative and regulatory framework for the formation of the profits of enterprises was carried out. In particular, the GCC in the section "Corporate income tax" and P (C) BU was studied. The main attention was paid to the author's investigation of the effect of domestic standards of legal regulation on the efficiency of enterprises. According to the results of the study the main aspects of the national legislative and regulatory framework for the formation of profit were systematized and summarized. Disadvantages process control system of formation of return business from a position of national legislation are stressed. Economically feasible ways of increasing the efficiency of the process of formation of the profitability of enterprises in the aspect of improving the legal and regulatory framework, affects the profits of enterprises are offered. This study provides a theoretical and methodological basis for increasing the profitability of the company and its products. Thus, the article is of practical importance for the profitability of the enterprise and provides improved theoretical and methodological developments in this area.
 
Статья посвящена исследованию влияния законодательного и нормативного регулирования на процесс формирования доходности отечественных предприятий. Рассмотрены научные подходы к определению понятий «прибыль» и «прибыльность». Осуществлен подробный анализ законодательной и нормативной базы по вопросам формирования прибыли предприятий, в частности, исследованы НКУ в разделе «Налог на прибыль предприятий» и П (С) БУ. Основное внимание автора было уделено исследованию влияния отечественных норм законодательного регулирования на эффективность работы предприятий. По результатам проведенного исследования были систематизированы и обобщены основные аспекты отечественной законодательной и нормативной базы по вопросам формирования прибыли. Выявлены недостатки системы регулирования процессов формирования доходности предприятий с позиции отечественного законодательства. Предложено экономически обоснованные направления повышения эффективности формирования процесса прибыльности предприятий в аспекте совершенствования законодательной и нормативной базы, влияет на прибыль предприятий. Данное исследование обеспечивает теоретико-методическую базу по вопросам повышения прибыльности предприятия и его продукции. Таким образом, статья имеет практическое значение для обеспечения прибыльности предприятия и содержит усовершенствования теоретико-методический разработок в данном направлении.

О. О. Воронінаасистент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господартва імені О.М. Бекетова, м. Харків

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У РЕГІОНІ

Olena Olehivna VoroninaAssistant Professor of Economics Theory Department O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

АSSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR HEALTH INSURACE IN THE REGION

У статті проведенооцінку перспектив розвитку медичного страхування у регіоні. При побудові економіко-математичної моделі було виділено наступні компоненти: суб’єкт експертизи, її об’єкт, критерії експертизи, методи та процедура проведення експертизи та її результат. Економіко-математичну побудовано на прикладі Харківської області, яку з попередніх досліджень обрали як регіон, в якому показники соціального захисту та забезпечення охорони здоров’я населення є найкращими в Україні. Було проведено ранжирування всіх зовнішніх та внутрішніх показників за отриманою оцінкою методом мод, медіан та середніх арифметичних балів. На основі проведеного аналізу експертних оцінок в Харківському регіоні було висловлено пропозиції щодо побудови стратегії ефективного розвитку добровільного медичного страхування в Україні. Ефективність пропозицій обумовлюється передусім тим, що при їхньому формулюванні були ураховані думки і економістів, задачею яких є побудова стійкої економічної моделі розвитку ДМС в Україні; медичних працівників, які повинні надавати якісні медичні послуги у відповідності до страхових випадків та пересічних громадян, які потенційно є користувачами цих послуг. Лише урахування спільності інтересів цих трьох гілок може сприяти подальшому розвитку страхової медицини в Україні.
 
This article provides an assessment of the prospects for health insurance in the region. In the construction of economic and mathematical model the following components have been marked: the subject of expertise, its object, criteria, methods and procedures of expertise and its result. Economic and mathematical model is based on the example of the Kharkiv region, which has been chosen due to the fact that it has the best rates of social protection and health care of population in Ukraine. Ranging of all internal and external indicators for evaluation obtained by the method of modes, medians and arithmetic scores has been conducted. Based on the analysis of expert assessments in the Kharkiv region it has been suggested to build an effective strategy for the development of voluntary medical insurance in Ukraine. The effectiveness of the proposals is due primarily to the fact that when they were formulated taking into account opinions of the economists, whose task is to build a sustainable economic development model of voluntary health insurance in Ukraine and the opinions of health workers who should provide quality health care according to insurance claims and ordinary citizens who potentially are the users of these services. Only taking into account the common interests of the three branches may contribute to the further development of health insurance in Ukraine.

М. Ю. Богославськийздобувач Національної академії управління

РАНЖУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ БАНКУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЙОГО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

N. Y. Boguslavskijapplicant National Academy of Management

BASES AND PECULIARITIES OF FINANCIAL SECURITY OF COMMERCIAL BANKS ON THE DOMESTIC MARKET

В рамках даної статті створено методику ранжування фінансової загрози банку в інформаційному полі відповідно до комплексу заходів процесу забезпечення його фінансової безпеки. Запропоновано поняття трекінгу кіберзагроз як похідного елементу ранжування повноважень та заходів протидії в рамках забезпечення цілей інформаційної безпеки банку.
 
This article researches methods of the bank financial threat`s ranking in the information field in accordance with the complex of measures in order to provide bank financial security, indicating the varieties of application and functional circles. It was proposed the cyber threats tracking concept as a power ranking derivative element and countermeasures in case of providing the bank information security purposes.

М. А. Гетьманаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. A. Getmanpostgraduate, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Метою статті є удосконалення методичного підходу до оцінки інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств. Доведено, що поширення цифрової революції призвело до необхідності зміни структури інтелектуального капіталу промислових підприємств, створення нового механізму його управління засобами сучасних інформаційних технологій. Оцінка рівня та управління повинні проводитися в режимі реального часу, розглянуто питання про створення експрес-оцінки інтелектуального капіталу у промисловості та експрес-управління їм. У статті проведено аналіз методів оцінки інтелектуального капіталу. Розглянуто вимоги до правильного вибору інструментарію оцінки. Виявлено якісні та кількісні показники інтелектуального капіталу. Запропоновано методичний підхід до оцінки інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств. Розрахована інтегральна оцінка інтелектуального капіталу Новокраматорського машинобудівного заводу.
 
The purpose of the article is to improve the methodical approach to the estimation of intellectual capital of machine-building enterprises. The proliferation of the digital revolution led to the need to change the structure of intellectual capital of industrial enterprises, to create a new mechanism for its management by means of modern information technologies were proved. The assessment of the level and management should be carried out in real time, the issue of creating an express assessment of intellectual capital in industry and express management of them. The methods of estimating intellectual capital were analyzed. The requirements for the correct choice of evaluation tools were considered. Qualitative and quantitative indicators of intellectual capital were revealed. The methodical approach to the estimation of intellectual capital of machine-building enterprises was offered. The integral estimation of the intellectual capital of the Novokramatorsk machine-building plant was calculated.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"