Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2016

І. В. Крючковад-р екон. наук, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. КиївО. Г. Білоцерківецьнауковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН КІНЦЕВОГО ПОПИТУ ТА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ

Iryna KryuchkovaDoctor of Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, KyivOleksandr BilotserkivetsScientist, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

MODELING THE INFLUENCE OF CHANGES IN FINAL DEMAND AND IMPORT SUBSTITUTION ON ECONOMIC DYNAMICS

У статті обґрунтована доцільність використання моделі на базі таблиці «Витрати-випуск» для прогнозування економічної динаміки. Проведено аналіз структурних змін в валовому нагромадженні основного капіталу по фондоутворюючим видам економічної діяльності та в кінцевих витратах домашніх господарств, а також їх імпортних складових. Виявлено та проаналізовано окремі чинники впливу на структури векторів кінцевого використання ВВП, які мають бути враховані в сценарних умовах до прогнозу. Проведено модельні імітаційні розрахунки, щодо впливу змін окремих компонентів ВВП на зростання виробництва та імпорту. Наведено результати прогнозного моделювання динаміки валового випуску товарів і послуг в розрізі ВЕД із урахуванням змін в інвестиційному та споживчому попиті, підвищення ефективності виробництва та імпортозаміщення.
 
The article proves that it is feasible to use the model based on "input-output" table in order to forecast economic dynamics. Structural changes are analysed both in gross fixed capital formation by economic activities and in final expenditures of households together with their import components. Separate factors that influence vector structures of GDP by final use categories were discovered and analysed; those should be considered in forecast scenario conditions. Model simulation calculations were performed to discover how changes in separate GDP components bring about an increase in production and import. Results are shown when the model forecasts dynamically the gross output of goods and services by economic activity taking into consideration changes in investment and consumer demand and an increase in the efficiency of production and import substitution.

К. П. Проскурад. е. н., доцент, професор кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївЛ. В. Горбуненкоголовний бухгалтер, ТОВ «Науково-інноваційне об’єднання «Інформаційні системи менеджменту», м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. P. ProskuraDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of Audit Department, Hetman Kyiv National Economic University, KyivL. V. GorbunenkoChief Accountant, Scientific-Innovative Union “Information Management Systems”, Kyiv

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DISTRIBUTION OF TOTAL PRODUCTION COSTS AND THEIR IMPACT ON THE TAX BURDEN OF INDUSTRIAL COMPANY

У статті розкрито особливості класифікації та розподілу загальновиробничих витрат з використанням різних методів калькулювання. Розкрито вплив загальновиробничих витрат на собівартість готової продукції. Проаналізовано особливості нормування загальновиробничих витрат та обліку понаднормативних витрат. Здійснена оцінка впливу понаднормативних витрат на фінансовий результат підприємства. Оскільки понаднормативні витрати безпосередньо включаться до витрат періоду, в якому фактично понесені, вони впливають на фінансовий результат поточного періоду, а не періоду, коли була реалізована готова продукція. Тому є «вигідними» з точки зору мінімізації суми податку на прибуток підприємств. Використовуючи даний метод мінімізації, слід будувати методику розрахунку нормативних загальновиробничих витрат із застосуванням максимального обсягу нормальної виробничої потужності, мінімізуючи суму нормативних загальновиробничих витрат, що припадає на одиницю готової продукції. Решта загальновиробничих витрат буде понаднормативними і потраплятиме безпосередньо до витрат періоду.
 
The article reveals the features of classification and distribution of total production costs using different methods of calculation. The impact of total production costs on the cost of the finished product is shown. The features of rationing the total production costs and accounting the above-standard costs are analyzed. The estimation of the impact of above-standard costs on the financial results of the company is done. As the above-standard costs are directly included to expenses of the period in which they actually incurred, they affect the financial results of the current period, not the period when the finished products were sold. So they are "profitable" in terms of minimizing the amount of corporate income tax. Using this method of minimizing we should build methodology for calculating normative total production costs using the maximum amount of normal production capacity, with minimizing the amount of normative total productivity costs per unit of finished product. The rest of the total production costs will be above-standard and will fall directly into the costs of the period.

О. М. Ляшенкод. е. н., професор, вчений секретар, Національний інститут стратегічних досліджень, м. КиївВ. Г. Маргасовад. е. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОБ'ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. N. LyashenkoDoctor of Economics, professor, scientific secretary, National Institute for Strategic Studies, KyivV. G. MarhasovaDoctor of Economics, professor, head of department, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

ECONOMIC DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AN OBJECT OF STRATEGIC MANAGEMENT

У науковій праці представлено авторське бачення механізмів формування та виконання стратегії економічного розвитку вищого навчального закладу. Показано вплив сучасних ринкових трансформацій на процес проектування стратегії економічного розвитку вищого навчального закладу. На думку авторів, стратегія економічного розвитку вищого навчального закладу має передбачати розвиток конкурентних переваг – тобто тих значимих характеристик, які істотно впливають на формування його конкурентної позиції. Конкурентна позиція вищого навчального закладу розглядається як місце цього закладу на ринку освітніх послуг з точки зору формування привабливих для споживача елементів освітньої послуги. Подано пропозиції щодо удосконалення інструментарію стратегічного управління вищим навчальним закладом, у тому числі в частині оптимізації проектування, розгляду та виконання стратегії економічного розвитку таких закладів.
 
In scientific work presents the author's vision of the mechanisms of formation and implementation of economic development strategies of higher education. The influence of current market transformations in the process of designing economic development strategy for higher education. According to the authors, the strategy of economic development of the university should include the development of competitive advantages - those important characteristics that significantly affect the formation of its competitive position. Competitive position of higher education is seen as a place of establishment in the educational market in terms of forming an attractive element for consumer education. Suggestions for improvement tool of strategic management institution of higher education, including the optimization of the design, review and implementation of economic development strategies such institutions.

М. І. Макаренкод. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Сумський державний університет, м. СумиВ. І. ЛитвиненкоМагістр, АТ «Раййфайзен Банк Аваль», м. Суми

ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН НА МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

M. I. MakarenkoD.Sc. (Economics), Professor, Professor of International Economics Department, Sumy State University, Sumy cityV. I. LytvynenkoMaster, JSC “Reiffeisen Bank Aval”, Sumy City

THE INFLUENCE OF OFFSHORE AREAS TAXATION ON INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS

В даній статті розглянуто офшорні зони з погляду сучасної світової економіки. Досліджено географічну структуру фінансових потоків із урахуванням пільгових умов різних офшорних зон. Проаналізовано інвестиційний зв’язок між основними країнами-інвесторами та офшорними юрисдикціями, а також вплив податкової системи офшорів на залучення інвестицій за допомогою методу кореляційного аналізу. У результаті виявлені зв’язки між країнами донорами та реципієнтами інвестицій. виявлені чіткі зв’язки між інвестиційними потоками офшорних зон та найбільшими економіками світу.
Запропонована класифікація офшорних зон за критерієм напрямку формування офшорного інвестиційного капіталу. Звідси виділяється азійсько-тихоокеанський та європейський інвестиційний капітал конкретних офшорних зон, що можна пояснити специфічними умовами ведення бізнесу та приховування капіталів на їх територіях.
 
In this article the authors considered the offshore zones in terms of modern world economy. Studied the geographical structure of financial flows, taking into account various favorable conditions offshore. Analyzed investment relationship between investor countries and offshore jurisdictions and the impact of the tax system for attraction offshore investment by the method of correlation analysis. As a result it was revealed a clear link between investment flows of offshore zones and world's largest economies.
Authors proposed classification criteria for offshore zones towards the formation of an offshore investment capital. It released the Asia-Pacific and European investment capital of concrete offshore zones, what we can explain by specific business conditions and capital conceal on their territories.

М. С. Пашкевичпрофесор, д. е. н., завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпроС. М. Шагоянасистент, кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University, DniproS. Shagoyanassistant lecturer, department of economy of enterprise, National Mining University, Dnipro

DIRECT FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF EXPORT-ORIENTED UKRAINIAN BUSINESS IN GLOBALIZATION CONDITIONS

В статті досліджується проблема формування конкурентоспроможності експортно-орієнтованих компаній на міжнародних ринках під впливом процесу залучення в національну економіку прямих іноземних інвестицій. Надана оцінка національній економіки за Індексом світової конкурентоспроможності (Competitiveness Index) та Індексом глобалізації країни (KOF Index of Globalisation). Надана оцінка обсягам та структурі прямих іноземних інвестицій, зокрема за країною-походження фінансових ресурсів та напрямками інвестування в національну економіку. Здійснено рейтингування національних експортних товарів за їх часткою в загальних обсягах експортних доходів. Визначена частка іноземних коштів в обсягах капітальних інвестицій національних підприємств. Оцінена динаміка показників експортної діяльності транснаціональної компанії як результату фінансування програм з оновлення та розвитку виробничого потенціалу. Визначені основні причини неотримання експортних доходів української транснаціональної компанії на сировинному ринку. Визначені базові підходи до формування сталої конкурентоспроможності транснаціональної компанії в умовах нестабільності міжнародних ринків їх основної продукції.
 
The article deals with the issue of performance improvements needed for the export-oriented companies’ competitiveness in international markets under the influence of attracting direct foreign investments into the national economy. An assessment of the national economy by the Competitiveness Index and the KOF Index of Globalization is provided. The estimation of direct foreign investments amount and structure, in particular, according to the country of financial resources origin and directions of investment in the national economy is given. National export goods are ranked by their share in total export earnings. The share of foreign funds in capital investments made by national enterprises is determined. Dynamic indicators of export activity performed by the transnational company as a result of financing programs for production capacity renewal and development are estimated. The main reasons for not receiving the export revenues of the Ukrainian multinational company in the market of mineral resources are determined. The basic approaches to the sustainable competitiveness of the transnational company in the conditions of instability of the international markets of their main products are determined.

О. Є. Денисовдокторант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ДІАЛЕКТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ ЯК ГНОСЕОЛОГІЧНА ОСНОВА КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ

O. E. Denysovdoctoral, “KROK” University, Kiev

THE DIALECTICAL NATURE OF THE DEVELOPMENT AND SECURITY RELATIONSHIP AS EPISTEMOLOGICAL BASIS OF SECURITY CATEGORY

Дана стаття покликана дослідити існуючі проблеми економічної безпеки. Визначення сутності категорії «економічна безпека» вимагає звернення до першоджерел та поглядів провідних науковців, що стояли у витоків основи тлумачення суті та насичення даного поняття. Розуміння сутності та спрямованості визначення термінології вимагає дослідження історії її формування, уточнення змісту ключових понять, розуміння місця категорії, що досліджується, у самому понятійному апараті теорії економічної безпеки. В зазначеному контексті ключовими принципами дослідження виступають генезис та розвиток науки про безпеку. Автором, враховуючи динаміку зовнішнього та внутрішнього економічного середовища, пропонується розглядати економічну безпеку як єдине ціле без розподілення її на складові частини за певними ознаками.
 
This article aims to investigate existing problems of economic security. Determining the nature of the category of "economic security" requires recourse to original sources and the views of leading scientists, who stood at the origins of interpretation essentially bases and saturation of the concept. Understanding the nature and focus as well as determining terminology requires study of the history of its formation, content refinement of key concepts, understanding of the place category. In this context the key principles of research are the genesis and development of the science of security. The author, given the dynamics of internal and external economic environment, proposed to consider economic security as a whole without the distribution of its component parts on certain grounds.

Н. Б. Демчишакк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівТ. Ю. Ступакстудентка напряму підготовки “Фінанси і кредит”,  Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

N. В. Demchyshakcandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'vivT. Ju. Stupakstudent of straight preparations “Finances and credit”, Ivan Franko National University of L'viv

INCREASE OF UKRAINE’S INNOVATIVE SAFETY IN A GLOBAL ECONOMIC SPACE

У статті розкрито підходи до тлумачення економічного змісту інноваційної безпеки. Запропоновано власне визначення інноваційної безпеки. З’ясовано основні групи інноваційних ризиків. Оцінено рівень інноваційної безпеки в Україні на основі показників міжнародних рейтингів. Розглянуто суть та структуру глобального інноваційного індексу. Проаналізовано складову «інновації та фактори вдосконалення» індексу глобальної конкурентоспроможності.. Розглянуто індекс легкості ведення бізнесу, індекс людського розвитку та його складові. Проаналізовано позицію України у кожному з рейтингів. Окреслено пріоритетні вектори підвищення рівня інноваційної безпеки у глобальному економічному просторі: нормативно-правовий, інституційний, фінансово-економічний, науково-технічний, інформаційно-аналітичний. З’ясовано роль інноваційної безпеки у розвитку наукового потенціалу України та зростанні її конкурентоспроможності у боротьбі за світові потоки фінансових ресурсів.
 
The article examines the approaches to the definition of innovative safety’s economic meaning. The authors suggest an own definition of innovative safety. Main risks of innovative safety are described. The level of innovative safety in Ukraine is estimated using the results of international ratings. The essence and stcructure of global innovative index is described. The index of global competitiveness is described. The component «innovations and factors of improvement» are analyzed. The Doing Business index, human development index and its stcructure are analysed. Described Ukraine's position in each of ratings. Priority ways of innovative safety in a global economic space are outlined : regulatory-legal, institutional, financial-economic, scientific-technical, research and information. The role of innovative safety in development of Ukrainian scientific potential and increase of its competitiveness in a fight for the world financial resources flows are found out.

М. М. Фаріонк. е. н., доцент Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ

M. M. FarionPhD, associate professor Ternopil National Economy University, Ternopil

COMPARATIVE ANALYSIS SOURCES OF BUDGET REVENUES THE EU AND UKRAINE

Доходна частина Державного бюджету є одним із основних знарядь макроекономічної стабілізації й економічного зростання країни та високого рівня життя населення. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів щодо забезпечення нового і своєчасного надходження до Державного бюджету доходів і здійснення витрат, постійного їх аналізу. Перевищення видатків над доходною частиною бюджету призводить до падіння виробництва, дефіциту бюджету, зумовлює появу державного боргу, а в цілому спричиняє падіння рівня життя населення. Мобілізуючи кошти в державному бюджеті, держава підтримує належний соціальний клімат та стимулює рівномірний розвиток економіки по всій території, впливає на національні, демографічні, екологічні та регіональні процеси.
На сьогоднішній день бюджет країни розглядається не лише як фінансовий план, а й як основний інструмент фінансової стабілізації і як один із чинників підвищення економічної ефективності всіх секторів економіки. Актуальний стан державних фінансів країни є об’єктом аналізу не тільки громадськості та керівних органів держави, а й міжнародних фінансових організацій та приватних інвесторів.
 
Of the state budget is one of the main instruments of macroeconomic stabilization and economic growth and high living standards. This necessitates a set of measures to ensure the timely and new revenues to the State budget revenue and expenditure and direct analysis. The excess of spending over revenue part of the budget leads to falling production, budget deficit, public debt causes the appearance and generally causes decline in living standards. Mobilizing funds in the state budget, the state maintains proper social climate and stimulate the economy even throughout affects the national, demographic, environmental and regional processes.
To date, the country's budget is seen not only as a financial plan, but as a basic tool of financial stability as one of the factors increasing the economic efficiency of all economic sectors. The current state of public finances of the country are the object of analysis not only of the public and the governing bodies of the state, but also international financial institutions and private investors.

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємнимцтва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Я. Михаліцькак. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРОПОТОКІВ

M. BetsPhD in Economics, Associate Professor, Senior lecturer at the Department of the entrepreneurship and environmental expertise of goods, Lviv Polytechnic National University, LvivN. MyhalitskaPhD in Public Administration, Associate Professor, Senior lecturer at the Department of management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

THE QUESTION OF ENVIRONMENTALLY SAFE HANDLING OF ELEKTRONIC WASTE ON THE BASIS OF TRADE FLOWS REGIONAL LOGISTICS

Запропоновано систему управління зворотними потоками між споживачами, торгівлею (дистриб’юторами), виробниками та постачальниками електричного та електронного обладнання (ЕЕО) трактувати як логістичні потоки вторинних ресурсів у регіональній інтегрованій системі рециклінгу електронних відходів. Вдосконалено класифікацію альтернативних процесів зворотних товарних потоків ЕЕО за властивостями ліквідності та кондиції товарів. Ідентифіковано типові потоки системи логістики рециклінгу повернених товарів. Розроблено класифікацію роздільного збору електронних відходів для рециклінгу на об’єктах роздрібної мережі регіону. Сформовано пріоритетні завдання, умови та фактори які визначають функції торговельних підприємств у системі логістичної підтримки рециклінгу електронних відходів на регіональному рівні. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації з розв’язання проблем вдосконалення організаційно-інституціональних підходів до організації роздільного збору побутових електронних відходів на об’єктах торгівлі електричними та електронним устаткуванням та обладнанням у логістичній системі рециклінгу електронних відходів в регіоні. Доцільність формування пунктів збору та сортування повернених товарів на торговельній фірмі у логістичній системі рециклінгу ЕЕО пропонується визначити співвідношенням вартості потенційного рецикляту, продукту (півпродукту) і логістичних витрат, пов’язаних з організацією пункту.
 
The system control backflow between consumers, trade (distributor), manufacturers and suppliers of electrical and elktronnoho equipment (EEE) treated as secondary logistics flows resourcesand in regional integrated system of recycling electronic waste. Improved classification alternative processes reverse trade flows of EEE in properties liquidity and condition of the goods. Identified the typical flow of logistics recycling of returned goods. The classification of separate collection of electronic waste for recycling facilities to retail network in the region. Formed priorities, conditions and factors that determine the function of commercial enterprises in the system of logistic support recycling e-waste at the regional level. Suggestions and recommendations on solving the problems of improving organizational and institutional approaches of separate collection of household electronic waste at the sites of trade of electrical and electronic equipment and logistics system in the recycling of electronic waste in the region. The feasibility of forming collecting points and sorting of returned goods to trading companies in the logistics system of recycling of EEE defines the ratio of the value of the potential product and logistics costs associated with the organization of the item.

Н. М. Соколовак. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. КиївН. Ю. Шкарівськааспірант, Національний транспортний університет, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ В ДОРОЖНІХ ПРОЕКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. M. SokolovaCandidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, UkraineN. J. ShkarivskaPostgraduate, National Transport University, Kyiv, Ukraine

USING OF REAL OPTIONS IN ROAD PROJECTS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

Розглянуті сутність реальних опціонів, моделей і методів їх оцінювання. Реальні опціони, закріплені в умовних вимогах договору державно-приватного партнерства, можуть підвищити привабливість проекту для приватного інвестора. Виконаний аналіз зарубіжних досліджень щодо застосування теорії реальних опціонів в проектах автомобільних доріг свідчить про перспективність цього напряму. В запропонованих моделях оцінювання реальних опціонів в дорожніх концесіях за базовий актив приймається попит на дорожній рух. Для визначення вартості опціону на основі дорожнього руху застосовується гіпотеза про геометричний броунівський рух (GBM), як обов’язкова для аналітичних моделей, які базуються на логонормальному розподіленні майбутньої вартості. В теперішніх умовах, при відсутності достатньої кількості спостережених даних про об’єм дорожнього руху, прийняти або спростувати GBM-гіпотезу неможливо. Показано, що для оцінювання реальних опціонів доцільно використати модель Датара-Метьюза або модель на основі нечіткої логіки.
 
Present essence of real options, models and methods of evaluation. Real options enshrined in the treaty contingent claims of public-private partnerships can increase the attractiveness of the project for the private investor. The analysis of foreign studies on the use of real options theory in projects of roads indicates the prospects of this direction. The proposed models evaluation of real options in road concessions for the underlying asset is taken on traffic demand. To determine the value of the option-based traffic applied the hypothesis of geometric Brownian motion (GBM), as required for analytical models based on future value log-normal distribution. In these conditions, in the absence of sufficient observable data on the volume of traffic, accept or refute the hypothesis GBM - impossible. Show that real options evaluation model appropriate to use Datar-Matthews or model based on fuzzy logic.

Л. Г. Кваснійк. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. ДрогобичІ. В. Фариновичст. викладач кафедри фінансів, Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

УПРАВЛІННЯ ФАКТОРИНГОМ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

L. Kvasniyassociate professor of department of theoretical and appliedeconomy, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, DrohobychI. Farynovychsenior teacher of department of finances Institute of enterprise and perspective technologies Lviv Polytechnic National University, Lviv

MANAGEMENT FACTORING ON TRADE ENTERPRISES

У статті розглянуто такі поняття як управління підприємством, управління торговельним підприємством, економічний, організаційний механізми управління з точки зору різних вчених. На основі цих понять сформовано власне бачення сутності економічного механізму управління факторингом торговельних підприємств. Розроблено економічний механізм управління факторингом, який включає такі складові як: суб’єкт, об’єкт управління, мета управління на основі якої формуються завдання, методи, принципи та функції управління, а також  реалізація механізму. Реалізація механізму управління факторингом складається з п’яти блоків: аналіз дебіторів підприємства, аналіз дебіторської заборгованості та оцінювання її реальної вартості, планування грошових потоків від факторингової операції, реалізація факторингу та моніторинг й контроль за погашенням дебіторської заборгованості. Запропонований економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень щодо зменшення неплатежів та збільшення продажу товарів.
 
The article deals with concepts such as business management, management of trade enterprise, economic, organizational mechanisms in terms of different scientists. Based on these concepts formed their own vision of the essence of economic mechanism of factoring trade enterprises. Developed economic mechanism of factoring, which includes such components as: subject, object management, goal management on the basis of which formed the objectives, methods, principles and functions of management and implementation mechanism. Implementation of management mechanism factoring consists of five parts: an analysis of the company's debtors, accounts receivable analysis and evaluation of its real value, cash flow planning factoring operations, implementation and monitoring of factoring and control over the collection of receivables. Proposed economic mechanism of factoring trade enterprises will promote the adoption of effective management decisions to reduce payments and increase the sale of goods.

В. В. Кулаженкок. е. н., старший викладач кафедри технології поліграфічного виробництва, Національний технічний університет України «КПІ»

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

V. V. Kulazhenkocandidate of economic sciences, senior lecturer at department of Printing Technology, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE MONITORING SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE AS A FACTOR IN FORMING OF ITS COMPETITIVENESS

У статті описано використання системи моніторингу економічної безпеки підприємства як чинника формування його конкурентоспроможності. Розглянуто сутність моніторингу та ефективність його функціонування в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Детально описано систему моніторингу економічної безпеки підприємства, а саме – її об’єкти та суб’єкти, завдання, які вона здатна вирішувати, процес розробки, побудову системи управління, її функціональні складові та впровадження. Проаналізовано принципи функціонування такої системи моніторингу економічної безпеки підприємства. Запропоновано використання прогнозно-діагностичної моделі, адаптованої для моніторингових досліджень в даній сфері, розглянуто її реалізацію та особливості прикладного використання. Запропоновано використання карти забезпечення функціональної складової економічної безпеки підприємства для аналізу ефективності протидії негативним впливам внутрішнього та зовнішнього походження.
 
The article describes the use of a monitoring system of economic security of the enterprise as a factor in formatting of its competitiveness. The essence of monitoring and efficiency of its operations in the context of economic security of enterprise. Described in details the system of monitoring economic security – namely, its objectives and subjects, the tasks that it can solve, process of design, construction, implementation and functional components of the control system. Analyzed the principles of operation of such monitoring system of economic security of enterprise. The use of forecasting and diagnostic models adapted for monitoring research in this area, considered its implementation and features of application use. The use of map ensuring functional component of economic security for the analysis of effectiveness against negative influence of internal and external origin.

С. Р. Яцишинк. е. н., доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

S. R. YatsyshynPhD in economics, associate professor of department of accounting in the public sector and service sector, Ternopil national economic university

THE METHOD AND TECHNOLOGY OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Статтю присвячено дослідженню концептуальних  теоретичних основ процесу формування консолідованої фінансової звітності. Зокрема, визначено сутність консолідації, поняття група та контроль в межах цієї групи. Проаналізовано нормативно-правову базу консолідації, що визначає стандартизацію цього процесу. Узагальнено основні принципи консолідації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів, а також розгляд різних підходів до формування консолідованої фінансової звітності. Досліджено методику складання консолідованої фінансової звітності, яка представлена сукупністю методів консолідації звітності (повної та часткової), а саме послідовністю їх застосування.
У результаті аналізу визначено, що консолідована фінансова звітність – це система показників, які сформовані за допомогою спеціальних процедур. Це є основою поняття процедури консолідації для теоретичного обґрунтування підходів до організації та методики складання консолідованої фінансової звітності.
Систематизовано процедури консолідації звітності та визначено послідовність їх виконання.
 
Article studies conceptual theoretical foundations of the process consolidated financial statements. In particular, the essence of consolidation, the concept of group and control within the group. Analyzed legal and regulatory framework of consolidation. It determines standardization this process.
Generalized fundamental principles consolidation in order to ensure informational needs of users. Considers different approaches to the consolidated financial statements. Researched method of consolidated financial statements.
A result of analysis determined, that consolidated financial statements – a system of indicators which are formed by means of special procedures. This concept is the basis consolidation procedures for the theoretical substantiation of approaches to organization and methodic preparation of consolidated financial statements.
Systematized consolidation procedures and the sequence of their execution.

Л. В. СироватченкоДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”

СУЧАСНИЙ СТАН ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. V. SyrovatchenkoKiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

CURRENT STATE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT WATER MANAGEMENT OBJECTS COSTS AND AND THEIR FINANCIAL SUPPORT

Проведено порівняльний аналіз понять “витрати” та “видатки” бюджетних установ. Встановлено основні моменти щодо бухгалтерського обліку витрат бюджетних установ, які регулюються чинними нормативно-правовими актами. Проаналізовано основні напрями видатків, а також структуру витрат на експлуатацію державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами. Виділено напрями витрат на утримання та експлуатацію водогосподарських об’єктів, які виникають в діяльності басейнових управлінь водних ресурсів, та які повинні бути враховані при розробці аналітичного інструментарію бухгалтерського обліку таких витрат.
 
A comparative analysis of the concepts of "costs" and "expenses" budget institutions was conducted. The main points on accounting of costs of budgetary institutions regulated by the current legal and regulations were established. main directions of costs and cost structure for the operation of state water complex and water management were analyzed. Directions of costs of maintenance and operation of waterworks facilities, which appear occur in the basin departments of water resources’s activity and that should be taken into consideration in developing analytical tools for accounting of these costs were allocated.

Ж. В. Прокопенкок. е. н., докторант кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ЯК ІНСТИТУЦІЙ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Zh. ProkopenkoPh.D., doctoral student of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

BUSINESS ACTIVITIES NBFIS AS INSTITUTIONS AND BASIS OF FINANCIAL MARKET ECONOMIC GROWTH

Дослідженно господарську діяльність небанківських фінансових установ як інституцій фінансового ринку та основи економічного зростання країни, виявлено основні моменти становлення та розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг. Встановлено, що ринок небанківських фінансових послуг почав свій розвиток, ще за часів перебування території України під владою Російської Імперії та Австрійської Імперії, в результаті чого було сформовано періодизації ринку небанківських фінансових установ. Аналіз праць дослідників, дозволив виявити різні класифікації небанківських фінансових установ, та дає підстави стверджувати про відсутність єдиної думки щодо даної проблеми. Вивчивши підходи авторів, виявлено переваги та недоліки, а також встановлено невідповідність ряду класифікаційних ознак сучасним умовам і потребам. З огляду на це, розроблено та запропоновано класифікацію небанківських фінансових установ в розрізі організаційно-правового аспекту та функціонального, де виділено десять та сім класифікаційних ознак відповідно. Дана класифікація найбільш повно характеризує діяльність вітчизняних небанківських фінансових установ, адже при розробці класифікаційних ознак враховано весь спектр особливостей їх діяльності.
 
Research economic activity non-bank financial institutions as financial market institutions and the foundations of economic growth, revealed the main points of the formation and development of the domestic financial services market. Established that non-banking financial services market began its development in the time of stay in Ukraine by the Russian Empire and the Austrian Empire, resulting in a market was formed periodization non-bank financial institutions. Analysis of papers researchers revealed the different classifications of non-bank financial institutions and gives reason to believe the lack of consensus on the issue. After examining the approaches the authors found advantages and disadvantages, and the discrepancy established a number of classifications modern conditions and needs. With this in mind, designed and classification of non-banking financial institutions in terms of organizational and legal aspects and functional, which highlight ten and seven classifications, respectively. This classification is most closely describes the activities of domestic non-bank financial institutions, for the development of classification criteria take into account the whole range of features of their activities.

Ю. С. Рогозянк. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Yu. S. RohozianPh.D., senior researcher of the problems of regional cooperation Lugansk branch of the Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF REGIONAL INFRASTRUCTURE IN TERMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

В статті виявлено та узагальнено досвід здійснення проектів, що спрямовані на розвиток регіональної інфраструктури; доведено тенденцію посилення співробітництва між державою і бізнесом з урахуванням ускладнення соціально-економічного життя будь-якої країни; обґрунтовано механізми функціонування державно-приватного партнерства в країнах з розвиненою економікою; розглянуто закордонних досвід успішного застосування регіональних проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури. Виокремлено   та проаналізовано діяльність і повноваження основних інститутів Великобританії, Франції, Ірландії, США, що відповідальні за розвиток державно-приватного партнерства в даних країнах, охарактеризовано основні нормативно-правові акти, що регулюють дане питання. Відповідно до розглянутого закордонного досвіду проаналізовано основні положення договорів у сфері регіональних проектів за часті державно-приватного партнерства, серед яких питання використання активів кожної зі сторін, створення продуктів або надання послуг, розподілу ризиків і доходів тощо.
 
The article revealed and generalized experience of projects aimed at developing regional infrastructure; shown a tendency of strengthening cooperation between government and business, taking into account complexity of social and economic life of any country; reasonable mechanisms of public-private partnerships in advanced economies; discussed foreign experience of successful use of regional projects aimed at infrastructure development. Isolate and analyze the activities and powers of the main institutions of the United Kingdom, France, Ireland, The United States of America, responsible for the development of public-private partnerships in these countries, described the basic regulations governing this issue. According to foreign experience analysis considered the main provisions of agreements in the field of regional projects for the frequent public-private partnerships, including the use of the assets of each party, create products or services, risk sharing and income and so on.

В. А. ШевченкоСтарший викладач кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

V. A. ShevchenkoTeacher of the Department of Economics and Management, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

METHODICAL TOOLKIT FOR SUPPORTING MANAGEMENT DECISIONS, CONCERNING STRATEGY OF INNOVATIVE COOPERATION OF THE HEALTHCARE INSTITUTION

У даній статті досліджуються теоретико-методичні аспекти особливостей прийняття управлінських рішень підприємствами щодо стратегій інноваційного співробітництва. Для удосконалення оцінки ефективності організаційно-економічного механізму управління закладами охорони здоров’я запропоновано дві групи показників – показники для оцінки ефективності управління закладами охорони здоров’я та показники оцінки ефективності інноваційної діяльності закладів охорони здоров’я. З метою визначення доцільності впровадження відкритої (або закритої) стратегії інноваційного співробітництва залежно від ієрархічної (або плоскої) організаційної структури управління закладом охорони здоров’я було удосконалено методичний інструментарій, що ґрунтується на матричному представленні парувань «фактори впливу-капітал навичок» з позицій ранжування їх значимості, а також візуалізації «кола зацікавлених осіб». Даний методичний інструментарій дає змогу розглянути різні сценарії щодо адаптації закладу охорони здоров’я до практики Open Innovation (в рамках Outside-in процесу) шляхом переміщення відповідних суб’єктів до горизонтальної мережевої структури в контексті посилення переваг користування більш відкритою стратегією співробітництва в сфері інновацій.

In this article we make a research about theoretical and methodical aspects of the peculiarities of making managerial decisions by enterprises in terms of strategies of innovative cooperation. To improve the assessment of the effectiveness of the organizational and economic mechanism of management of health care institutions, two groups of indicators were proposed – a system of indicators for assessing the effectiveness of health care institutions and a system of indicators for assessing the effectiveness of innovative activities of health care institutions. In order to determine the appropriateness of implementing open (or closed) strategy of innovation cooperation, depending on the hierarchical (or flat) organizational structure of the health care institution, we improved the methodical toolkit, which is based on matrix representation of pairs «factors of influence-capital skills» from the position of ranking their importance, as well as on visualization of a «circle of interested persons». This toolkit allows to consider different scenarios for adapting the health care institution to Open Innovation (within the Outside-in process) by moving relevant subjects to a horizontal network structure in context of enhancing the benefits of using a more open innovation co-operation strategy.

А. І. ЛехіцькийРадник Голови правління ПАТ «Банк Альянс»Б. В. СеротюкЗдобувач Національної академії управління

ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ДЕРЖАВНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ

A. I. Lehitskijadvisor of Board CEO in PJSC “Bank Alliance”, Kiev, UkraineB. V. SerotiukApplicant National Academy of Management

INTERACTION OF COMMERCIAL BANK`S ANTICRISIS MANAGEMENT SYSTEM WITH THE STATE REGULATORY

Детерміновано основні проблеми в банківській системі що провокують кризові явища та падіння платоспроможності комерційних банків. У статті проведено огляд теоретичних підходів по визначенню державного регулювання в рамках антикризової стратегії банків та їх підтримки регулятором. Проведено порівняльний аналіз думок провідних науковців щодо поширення кризових станів в банківській системі.
 
The major problems in the banking system that provoke crisis phenomena, which reduce commercial banks` solvency, were determined in the article. The article also reviews the theoretical approaches to the definition of state regulation within the framework of the banks` crisis strategy and their support by the regulator. A comparative analysis of the opinions of leading scientists concerning in the questions of crisis conditions in the banking system has been carried out.

М. В. Поляковкандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористуванняЮ. О. Лецерздобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРОДУКЦІЇ ІТ‑ПІДПРИЄМСТВ

M. V. PolyakovCandidate of Economic Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of International Economics, National University of Water Management and Environmental EngineeringI. O. Letserapplicant at the Department of International Economic Relations, National University of Water Management and Environmental Engineering

FEATURES OF INFORMATION TECHNOLOGY AS IT ENTERPRISE PRODUCTS

Мета статті полягає в дослідженні сутності терміну «інформаційні технології» та особливостей інформаційних технологій як продукції ІТ-підприємств, визначенні перспектив підвищення ефективності управління їх розробкою. У результаті дослідження було виявлено, що інформаційні технології можна розглядати як термін, що позначає усі методи та засоби взаємодії з інформацією та не має чіткого означення через велику швидкість розвитку позначених ним технологій, та постійне зіткнення практиків із їх новими сторонами та формами прояву. Також інформаційні технології можна розглядати як продукт, що має квазіфізичну природу, який потребує значних витрат інтелектуальної праці, не має фізичного зносу, може бути швидко розтиражований та швидко відтворений конкурентами. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є аналіз наявного інструментарію управління для вибору або розробки такого, що б враховував особливості інформаційних технологій як продукції підприємств та сприяв підвищенню ефективності управління розробкою інформаційних технологій та прийняття рішень в ході діяльності ІТ-підприємств.
 
The purpose of the paper is to study the essence of the term "information technologies" and the peculiarities of information technology as the products of IT enterprises, to determine the prospects for improving the management of their development. The study found that information technology can be considered as a term that denotes all methods and means of interaction with information and does not have a clear definition due to the high speed of the technologies marked by it, and the constant collision of practitioners with their new parties and forms of manifestation. Also, information technology can be considered as a product that has quasi-physical nature, which requires significant expenses for intellectual labour, has no physical deterioration, can be quickly decomposed and quickly reproduced by competitors. Prospects for further research in this area are an analysis of existing management tools for choosing or developing such that takes into account the peculiarities of information technology as a product of enterprises and contributes to improving the efficiency of management of information technology development and decision-making in the course of IT enterprises.

А. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

A. HrechkoCandidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

INSTITUTIONAL SPACE AS A PREREQUISITE FOR ACTIVATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

У статті досліджується інституціональний простору як передумова активізації сталого розвитку регіональних господарських систем. З’ясовано, що сталий просторовий розвиток враховує зв’язки соціальної, економічної та екологічної складових, обумовлених взаємодією виробничих, соціальних, екологічних, інфраструктурних, культурних, інституціональних та інших факторів. Інституціональний простір представляє собою певні формальні та неформальні інститути, сформовані впродовж історичного періоду, що забезпечують формалізацію, взаємодію, взаємовідносини в економічному просторі на основі встановлених цілей й завдань розвитку, правил, норм, специфічних функцій, інструментів, засобів, обмежень, заходів тощо. З’ясовано, що зміни в інституціональному просторі утворюють зміни простору, що, у свою чергу, призводить до нових змін та встановлення нового оптимуму розвитку економічного простору та притаманних йому господарських систем. Доведено, що інститути та інституції, взаємодіючі між собою, формують інституційний простір, що забезпечує узгодження інтересів різних суспільних груп, координацію зусиль, спрямованих на демократичний та сталий розвиток регіонів та держави в цілому.

The institutional space is investigated in the article as a prerequisite for activating the sustainable development of regional economic systems. It has been found that sustainable spatial development takes into account the links between social, economic and environmental components caused by the interaction of production, social, environmental, infrastructural, cultural, institutional and other factors, contributes to the acquisition of new quantitative and / or qualitative status of economic systems of economic space. Institutional space is a certain formal and informal institutions formed over a historical period that provide formalization, interaction, relationships in the economic space on the basis of established goals and objectives of development, rules, norms, specific functions, tools, tools, restrictions, measures, etc. These goals, goals, laws, rules, and more. are defined by specially created institutions, which are entities that promote and streamline the activities of different social groups and the life of society as a whole. It is found that changes in institutional space create changes in space, which, in turn, leads to new changes and the establishment of a new optimum for the development of economic space and its inherent economic systems. The institutions and institutions that interact with each other form an institutional space that ensures the harmonization of interests of different social groups, coordination of efforts aimed at the democratic and sustainable development of regions and the state as a whole. Reducing the asymmetry of Ukraine's regional development can be achieved through institutional changes aimed at decentralization and democratic governance at the regional and local levels. The modernization of the institutional space should stimulate the sustainable development of the regional economic space and ensure the competitive advantages of the regions, which is possible in the context of decentralization, including fiscal. The improvement of the institutional space is due to changes in the formation and functioning of public administration institutions covering different taxonomic levels. The main regulatory instrument is the Institute of Contract and Law. Changes in the institutional space are constantly under the influence of evolutionary changes and as a result of the implementation of institutions.

Х. М. Хайдураздобувач ступеня доктора філософії, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кропивницький

ВИМІРЮВАННЯ ВНЕСКУ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

H. M. HaiduraPhD student, Kirovohrad National Technical University, Kropyvnytskyi

MEASURING THE CONTRIBUTION OF THE INNOVATION UNIVERSITY TO THE MODERN ECONOMY

Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних підходів з метою організації проведенню на їх основі розрахунків сукупного внеску інноваційно-орієнтованих вищих навчальних закладів (ВНЗ) України у формування показників економічного розвитку місця розташування, регіону, національної економіки в сучасних умовах. Порівнюється фактологічна база розрахунків, вивчаються можливості та перспективи застосування математичних моделей для їх проведення. Сформульовано пропозиції щодо запровадження практики комплексних розрахунків внеску ВНЗ у розвиток економіки на постійній основі. Узагальнюється міжнародна практика та формулюються практичні пропозиції щодо удосконалення процедур визначення внеску сучасного університету як креативного ядра у розвиток інноваційної економіки регіонального рівня за рахунок розширення бази проведення розрахунків з супроводжуючим ці процедури оновленням методичних підходів до проведення досліджень. Традиційні для інноваційно активних університетів розрахунки прямого, непрямого та індукованого впливів на функціонування економіки району, регіону, країни пропонується суттєво розширити за рахунок дослідження економічних наслідків виконання ВНЗ функцій центрів освітньої діяльності, роботодавця, прибуткового використання капітальних витрат, генератора пов’язаних поточних витрат студентів та візитерів, центру наукових досліджень, міжнародного шлюзу для міста і області, провайдера “дружнього доступу” до якісної освіти, організатора студентської волонтерської діяльності.

The article is devoted to substantiation of theoretical approaches and conduct calculations an aggregate contribution of innovation-oriented higher education institutions (HEIs) of Ukraine in shaping economic indicators of the development of the area of deployment, region, national economy in the conditions of the modern economy. It was concluded that the implementation of standardized analytical procedures to determine the full contribution of the modern university as “creative core” of the formation of post-industrial economy of knowledge at all levels of the influence – district, regional and national economy – can be significantly improved by expanding the areas and updating methodological approaches to research on an extended basis. Generalized calculations can be significantly enhanced by the study of economic effects of the implementation of the functions of centers of educational activities by the HEI, the role of the university as an employer, the profitable use of capital costs and ongoing costs for students and visitors, the importance of positions of the university as a center of researches, the international gateway to the city and the region, the university as a neighbor, providing open access to the qualitative education, helps to valuate price of the students’ volunteering work and the benefits that can be derived from the use of the university facilities.

І. О. Новаковськак. е .н., доцент, доцент кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

I. O. NovakovskaPh.D., associate professor, assistant professor of land management and cadastre National Aviation University

IMPROVING THE MANAGEMENT OF LAND RELATIONS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER

У статті проаналізовано характеристики терміну управління земельними ресурсами та визначено перевагу вживання терміну «управління земельними відносинами». Структура системи управління повинна включати органи загальної компетенції, міжгалузеві органи та спеціально уповноважений орган. Зосередження повноважень щодо управління землекористуванням у міських радах слід здійснити шляхом передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність, а також делегування повноважень міським радам по розпорядженню землями державної власності.

The article analyzes the characteristics of the term land management and identifies preferred use of the term "management of land relations." The structure of the management system should include bodies of general competence, cross bodies and specially authorized. The concentration of power to control land use in urban councils should be carried out by transferring land state property to municipal ownership and delegation of authority to municipalities by order of state-owned lands.

Е. В. Юрчакаспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

ОЦІНКА СЕРЕДНЬОРИНКОВИХ РІВНЕЙ „МІЖСЕГМЕНТНОГО ВАЖІЛЯ БРЕНДОВОЇ НАЦІНКИ” НА СТРАВИ ТА НАПОЇ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. КИЄВА

E. V. Yurchakpostgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

THE ASSESSMENT AVERAGE MARKET LEVEL OF " BETWEEN-SEGMENT LEVER BRANDED MARGIN" FOR FOOD AND BEVERAGES IN RESTAURANTS INSTITUTIONS OF KYIV

У статті розглянуто питання виявлення параметрів, які ідентифікують характеристики бренда заклада ресторанного господарства в кожному ціновому сегменті ринку та функціонально пов’язані між сегментами, за допомогою методики статистичного групування та побудови кореляційно-регресійних функцій середньоринкового „цінового важіля бренда” для ідентичних наборів страв і напоїв в 7 цінових сегментах ринку закладів ресторанного господарства, згрупованих за показником вартості „середнього чека” відвідувача.
 
The article considers the questions identify the parameters that identify the characteristics of the brand establishments in every price segment of the restaurant industry and functionally related segments, using statistical techniques and construction group correlation and regression functions market average "price leverage brand" for identical sets of dishes and drinks in 7 price segments of the restaurant business establishments, grouped in terms of value "average check" visitor.

А. О. Дроздасистент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ «КПІ», м. Київ

ВПЛИВ ЗАПІЗНЕННЯ ПРИ ПОВЕРНЕННІ КРЕДИТІВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ БАНКУ

A. O. Drozdassistant at mathematical modelling of economic systems department, NTUU “KPI”

THE IMPACT OF LOAN REPAYMENT DELAY ON BANK PRODUCTS PRICING

В статті розглядається вплив запізнення при поверненні кредитів на діяльність банку та ціноутворення банку. Обґрунтована важливість банків та їх прибуткової діяльності, правильного ціноутворення кредитних та депозитних продуктів для прибуткової роботи банку. Розглянуто визначення ліквідності, важливість підтримки ліквідності банку, конфлікт інтересів між прибутковістю та ліквідністю, та вплив запізнення при поверненні кредитів на ліквідність банку. Розглянуто відмінності між кредитним ризиком та запізненням при поверненні кредитів, приведено визначення кредитного ризику. Наведено вплив схеми повернення кредитів на виявлення запізнення та протидії запізненням при поверненні кредитів. Розглянуто 6 методів ціноутворення українських банків та загальну схему ціноутворення кредитів та виявлено, що вони не враховують при ціноутворенні банківських продуктів запізнення при поверненні кредитів.
 
The paper discusses the impact of loan repayment delay on bank activity and bank pricing. The importance of banks and their profitable activity were justified. Loan products pricing and deposit products pricing influence on profitable operations of a bank was justified. The paper considers the definition of liquidity and the importance of liquidity control for a bank. The conflict of interests between profitability and liquidity was discussed, and the impact of the delay in the return of loans on bank liquidity was described. The differences between credit risk and loan repayment time lag were considered and definition of credit risk was discussed. The impact of loan returning schemes on delay detection was discussed. Counteractions to prevent loan returning delays were described. 6 pricing techniques of Ukrainian banks and the general scheme of loan pricing were reviewed. We found that they do not take into account in the pricing of banking products the loan returning delays.

М. Р. Гринчишинасистент, асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПП "КЕРАМІЧНИЙ ЦЕХ"ЛЬВІВСЬКОЇ ФАБРИКИ МИСТЕЦТВ"

M. R. HrynchyshynAssistant, teaching assistant of administrative and finance department, Lviv Polytechnic National University

STUDY OF MEANS AND IMPLEMENTATION OF PR TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF PROVIDING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE PRIVATE ENTERPRISE “CERAMIC WORKSHOP “ART FACTORY”

Стан ринку в Україні вимагає від підприємств для формування попиту на свою продукцію не тільки встановлювати конструктивні зв’язки з клієнтами, дилерами та постачальниками, а й тісно співпрацювати з громадськістю, тобто формувати коло зацікавлених потенційних споживачів, поширюючи позитивну інформацію про них та виправляючи через засоби масової інформації думку про ті події, які не виграшні для них або їх товару. Досягнення цієї мети можливе за таких інструментів маркетингових комунікацій, як Public relations (PR).
У даній статті висвітлено сутність PR як важливої складової системи управління підприємством, проаналізовано та обґрунтовано доцільність впровадження проектного заходу з метою впровадження PR-технологій на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв». У процесі дослідження залежно від конкретних цілей і задач застосовувались відповідні методи аналізу і дослідження економічних процесів, а саме: аналіз та синтез, які дозволяють поділити об'єкт на складові частини з метою вивчення структури елементів механізму PR, виявити особливості структурних зв'язків та дослідження їх; монографічний метод; абстрактно-логічний метод – з метою теоретичного узагальнення й формування висновків.
 
enterprises not only to establish constructive connections with clients, dealers and providers, but also to closely cooperate with community, meaning to form the circle of interested potential customers by spreading positive information about them and correcting opinion about not advantageous events for them or their goods through the means of mass media.
Achieving this goal is possible through such instruments of marketing communications as Public relations (PR).
The essence of PR as an important part of enterprise management system is described in this article, as well as reasonability of implementing the project of PR technologies in the Private Enterprise “Ceramic workshop “Art Factory” was analyzed and justified.
Depending on concrete goals, during the process of research, respective analysis methods were used and research of economic processes, mainly: analysis and synthesis, which allow to divide the object into structural parts in order to learn the elements of PR mechanism, to identify peculiarities of structural connections and their research; monographic method; abstractive and logic method – for the purpose of theoretical generalization and formation of summaries.

Л. Г. ПрисяжнюкАспірантка факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ»

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Lesya Prysiazhnyukthe postgraduate of the Faculty of Management and Marketing, NTUU "KPI"

WAYS OF OPTIMIZATION OF ENTERPRISES’ COSTS OF ENGINEERING INDUSTRY

Проаналізовані основні елементи аналізу витрат машинобудівних піприємств, в статті проведений аналіз загальної тенденції машинобудівної галузі та конкретні показників, що характеризують витрати машинобудівних підприємств України. Досліджені основні проблемні зони управління витратами підприємств, та розглянуті теоретичні концепції їх оптимізації.
 
The basic elements of the engineering cost’s analysis of the engineering enterprise were reviewed; there is an analysis of the general trend of the engineering industry and specific indicators, that are characterizing the costs of the engineering enterprises in Ukraine. The main problematic areas of cost management in the enterprises were studied, and the theoretical concepts of optimization were reviewed.

Д. Є. МартиновичАспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СТРАТЕГІЧНИМ СЕКТОРАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

D. MartynovychPh.D. student of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF STATE AID FISCAL SPACE FORMATION FOR STRATEGIC SECTORS OF NATIONAL ECONOMY

Незважаючи на вигідне географічне положення країни, наявність природних ресурсів, людського капіталу, фінансової допомоги міжнародних організацій, в Україні все ще не створені засади для забезпечення сталого економічного розвитку, зменшення безробіття та покращення життєвого рівня населення. Неефективність державних витрат вимагають переосмислення механізму надання державної допомоги секторам економіки в Україні. Дана стаття присвячена розробці концептуальних засад створення фіскального простору державної допомоги стратегічним секторам з метою сприяння стабільному економічному зростанню в Україні.
Для реалізації даної ідеї розглядалися не депресивні, а перспективні області, які в подальшому зможуть стати фундаментом для економічного підйому України. В роботі запропоновано методологію визначення таких регіонів на основі трьох кластерів: загальноекономічного розвитку, розвитку сільського господарства та транспортного сектору. Результатом надання державної допомоги має бути підвищення соціально-економічного розвитку регіону, тому у кожному кластері особлива увага приділялася факторам соціально-економічного розвитку. В результаті кластеризації регіонів виділено три області для створення фіскального простору державної допомоги: Одеська, Львівська та Полтавська. Ціль першочергового надання державної допомоги перспективним регіонам – стимулювання соціально-економічного зростання в обраних областях та в економіці в цілому.
 
Despite the advantageous geographical location, availability of natural resources, human capital, financial assistance of international organizations, Ukraine has not yet created foundations for sustainable economic development, reducing unemployment and improving living standards. The inefficiency of public spending requires reconsideration of state aid mechanism for sectors in Ukraine. This paper focuses on the development of conceptual principles of creating fiscal space for strategic public sectors to promote sustainable economic growth in Ukraine.
In order to realize this idea, the author considers not depressive, but prospective regions, which subsequently can become the foundation for economic recovery Ukraine. The paper presents a methodology for the determination of such areas based on three clusters: general economic development, agriculture and transport sector. The result of the state aid must be an improvement of the socio-economic development, thereby, each cluster focuses on factors of socio-economic development. In a result of clustering regions, the paper identifies three areas for the creation of state aid fiscal space: Odessa, Lviv and Poltava. Primary purpose of state aid perspective regions is promoting social and economic growth in selected regions and in the economy as a whole.

Z. Z. Romanchukpostgraduate student, Ivan Franko National University of Lviv

PROBLEMS OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF INVESTMENT INCENTIVES FORMATION AT THE STATE LEVEL

З. З. РоманчукЗдобувач, ЛНУ імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

The role and features of the mechanism of state support of investment projects in the economic system of the country are discussed in the article. Also the efficiency of budget support investment projects in Ukraine is analyzed. The recommendations for improving the mechanism of budget support investment projects are proposed in the conclusions.
 
У статті розглянуто роль і особливості механізму державної підтримки інвестиційних проектів в економічній системі країни. Аналізується ефективність бюджетної підтримки інвестиційних проектів в Україні. У висновках запропоновані рекомендації щодо вдосконалення механізму бюджетної підтримки інвестиційних проектів.

О. М. Баришніковаздобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВЕРИФІКАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ

O. M. BaryshnikovaResearcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

METHOD OF VERIFICATION PROCEDURES CORPORATE SOCIAL STATEMENTS

В даній статті на підставі аналізу сучасного стану існуючих методик процесу верифікації корпоративної соціальної звітності на практиці, запропоновано власний підхід до проведення процедури верифікації корпоративної соціальної звітності та відповідальності, який включає: порядок проведення заходів щодо формування аудиторських груп, з метою проведення процедури верифікації, який базується на оцінці рівня компетентності суб’єкта верифікації; системний підхід до задоволеності інтересів зацікавлених осіб на підставі оцінки рівня важливості їх запитів; підхід до комплексної оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства, в якому кожен економічний показник являє собою сукупність критеріїв, що характеризують напрями розвитку діяльності підприємства з визначеними ефектами.
 
In this paper, based on analysis of the current state of existing methods of verification process CSR reporting in practice, offered their own approach to verification of corporate social accountability and responsibility, which includes the procedure of measures to create audit groups to conduct verification based in assessing the competence of the subject of verification; systematic approach to the satisfaction of the interests of stakeholders based on the evaluation of the importance of their requests; a comprehensive approach to evaluating the effectiveness of social responsibility of business, in which every economic indicator is a set of criteria describing directions of activity of the enterprise with certain effects.

О. С. Горайздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ

O. S. GoraiCandidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

PECULIARITIES OF NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING ACOUNTING FOR ECONOMIC ACTIVITY IN TERMS OF EXTERNAL THREATS

В статті досліджено механізм нормативно-правового регулювання як складової національної системи бухгалтерського обліку. Встановлено, що нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку є різностороннім та охоплює різні види права та законодавства. Визначено завдання облікової інформації, тобто її значення у відповідних господарських та соціально-економічних процесах. Вивчення системи бухгалтерського обліку як об’єкту нормативно-правового регулювання полягає в тому, що система бухгалтерського обліку є міждисциплінарною, складною, динамічною та залежною від спектру різноманітних факторів економічного, соціального та екологічного середовищ. Здійснено оцінку сучасного стану нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку, яка вказує на відсутність законодавчих положень, які б визначали комплекс організаційно-методологічних положень генерування інформації про вплив наслідків бойових дій та окупації державних територій на господарську діяльність підприємств.
 
In the article the mechanism of legal regulation as an integral part of the national accounting system is explored. It is established that the legal regulation of accounting is multi-faceted and covers various types of rights and legislation. The tasks of the accounting information, that is its value in the corresponding economic and social-economic processes are determined. The study of the accounting system as an object of regulatory regulation is that the accounting system is interdisciplinary, complex, dynamic and dependent on a variety of factors of economic, social and environmental environments. An estimation of the current state of regulatory and legal regulation of accounting, which indicates the absence of legislative provisions that would determine the complex organizational and methodological provisions for generating information on the impact of the consequences of hostilities and the occupation of state territories on the economic activities of enterprises.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"