Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2016

М. В. Кузубовдокт. екон. наук, проф., головний науковий співробітник, Інституту економіки і прогнозування НАН УкраїниТ. Б. Лебедаканд. екон. наук, провідний науковий співробітник, Інституту економіки і прогнозування НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗРОСТАННЯ ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА ДИНАМІКУ МАКРОПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ

M. Kuzubovdoctor of scienses, prof., Chief Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of UkraineT. LebedaPhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

MODELLING THE IMPACT OF THE GROWTH OF TARIFFS FOR HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ON THE MACROECONOMIC DYNAMICS IN UKRAINE

Стаття продовжує тему попередніх публікацій щодо дослідження перспектив реформування житлово-комунальної сфери України та формування тарифної політики на житлово-комунальні послуги. Проведено модельні дослідження щодо впливу зміни цін на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії і природного газу на динаміку макропоказників в Україні та оцінено відповідні інфляційні очікування на 2016 рік.
 
The article continues the theme of previous publications on research prospects of reforming housing and communal services of Ukraine and the formation of tariff policy on housing and communal services. Carried out modeling studies the influence of changing prices for housing and communal services and the supply of electricity and natural gas in Ukraine on the macroeconomic dynamics and estimated the corresponding inflation expectations for 2016.

С. О. Кораблінд. е. н., заступник директора, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївС. С. Шумськак. е. н., провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

МОДЕЛЬНА ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФЛЯЦІЇ ТА ВВП УКРАЇНИ ВІД СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИНУ

S. O. KorablinDoctor of Economics, Deputy Director Institute for Economics and Forecasting, NAS of UkraineS. S. ShumskaLeading Researcher, PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economics and Mathematical Modelling, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

MODEL ESTIMATION OF UKRAINE’S INFLATION AND GDP DEPENDENCE ON THE WORLD COMMODITY PRICES

Проаналізовано вплив світових цін на сировину на рівень інфляції, валютний курс гривні та ВВП України. Інфляцію розглянуто за двома показниками – споживчої інфляції та інфляції за індексом (оптових) цін виробників промисловості. Світові ціни на сировину представлено у вигляді середньозваженого «композиту» зовнішніх цін на сталь, пшеницю, азотні добрива та соняшникову олію. Вибірку представлено квартальними даними у річному вимірі упродовж періоду 2002-2016 років. В ході аналізу проведено, а в статті детально описано етапи побудови VAR моделі оцінки взаємозв’язків зазначених показників. Представлено аналіз функцій імпульсних відгуків та декомпозиції дисперсій змінних моделі. Результати моделювання підтвердили гіпотезу щодо залежності темпів зміни ВВП України, інфляції та валютного курсу гривні від динаміки світових цін на сировинні товари, що експортує Україна.
 
Influence of the world commodity prices on the inflation rate, exchange rate, and GDP in Ukraine is analyzed. Inflation is examined through the two indices that is CPI ad PPI. The world commodity prices are studied as an average weighted composite of the prices on steel, wheat, urea, and sunflower oil. Data set presents the quarterly data on the annual basis for the period of 2002-2016. The paper includes a detailed depiction of the VAR model as well as estimation of the interrelation among the indices mentioned. The article presents an analysis of impulse response functions and variance decomposition model variables. The analysis conducted supports the initial hypothesis as to essential influence of the world commodity prices on GDP, inflation and exchange rate of the hryvnia in Ukraine.

І. М. Зеліскод. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. ZeliskoDoctor of Science (Economics), Professor, National University of  Life and Environmental Sciences of Ukraine

ROLE OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMIC SUBJECTS: THEORETICAL ASPECTS

Необхідність системного реформування економіки України, трансформаційні перетворення економічних і фінансових відносин, що відбуваються в суспільстві, потребують переосмислення розуміння економічної сутності та значення фінансових ресурсів в економічному просторі, їх ролі у процесах суспільного відтворення. Еволюція економічної категорії «фінансові ресурси» презентує залежність від концептуальних підходів до визначення ролі фінансів у економічній системі та їх місця у відтворювальному процесі. Для держави та економічного суб’єкту найважливішим індикатором його діяльності є позитивна результативність використання фінансових ресурсів. Через механізми формування, мобілізації, нагромадження, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів реалізується фінансова політика на макро- та мікрофінансових рівнях. В свою чергу фінансова політика має на меті досягнення економічної мети функціонування економічних суб’єктів.
Фінансові ресурси є досить популярною економічною категорією, яка дуже часто застосовується в дослідженнях вчених. Для розкриття фінансових ресурсів як економічної категорії використовується значна кількість концепцій, поглядів та підходів щодо їх сутності та значення.
За часів існування планової, адміністративно-командної економіки роль фінансів і грошових ресурсів зводилася до посередницької, а фінансові ресурси застосовувалися в процесі планування, регулювання, розподілу перерозподілу результатів відтворювальних процесів в суспільстві в якості рахункового фактору. Тобто фінансові ресурси надавали можливості оцінити матеріальні показники та виступали засобом розподілу та перерозподілу матеріальних благ, що створені в суспільстві в процесі відтворення.
Ринкові економічні перетворення, які відбувалися із набуттям незалежності в Україні стали значним поштовхом до світоглядних змін в науці, в тому числі в фінансовій теорії. У зв’язку із цим, фінансові ресурси набули нового сутнісного змісту та ролі в процесах суспільного відтворення за часів зародження нових економічних умов господарювання.
Суттєвими характеристиками фінансових ресурсів економічних суб’єктів є їх розуміння як економічних ресурсів, що забезпечують господарську діяльність та здатність погашати фінансові зобов’язання перед суб’єктами фінансових відносин, а також віддзеркалюють фінансовий результат відтворювального процесу. Ринкові умови господарювання характеризуються набуттям фінансовими ресурсами кардинально іншої ролі та значення у зв’язку із відірваністю їх руху від матеріально-речового відтворення.
 
Global transformation processes in all areas of social life, globalization principles of the world economy and European integration vector of development of the national economy necessitates systemic reform Ukraine's economy. Reformatting economic and financial relations in society is reflected in the dynamism of the financial basis of social reproduction that requires rethinking the nature and understanding of the economic importance of financial resources. Financial resources are the determining basis of the process of social reproduction and functioning of the state and the enterprises of any legal form and ownership.
The purpose of this article is to identify the relationship evolution of views on the nature and importance of the economic category “financial resources” and financial relations existing in society. Research object – a set of economic phenomena, processes and relationships that take place in the national economy. Subject of investigation – a set of theoretical and applied aspects of the formation and use of financial resources in the process of social reproduction. The methodological basis of research the dialectical method of knowledge of social and economic phenomena, systematic approach and research results of leading scientific economic schools. Applied logical and historical methods to track the evolution of views on the nature and economic substance of financial resources and the abstract - logical - for composite summarizing the results and drawing conclusions.
Evolutionary determinants of economic category “financial resources” should be considered in the context of understanding the concepts of “economic category”, “finance” and “resources”. We consider it appropriate to consider the financial resources of enterprises as money and other liquid current assets that accumulated and advances of their own borrowed and borrowed sources in the business enterprise to meet economic needs and interests of its owners and other stakeholders.
Analysis of evolutionary determinants of economic category “financial resources” in the context of understanding the concepts of “economic category”, “finance” and “resources” revealed dependence defined definitions of financial relations prevailing in society, economic status and level of development, the model of financial relations in society. Is found that the acquisition of financial resources radically different role and value of market economic conditions, due to the isolation of the movement of the material – the material reproduction, which leads to a financial crisis at the level of national economies and the scale of the global economy.

Ю. Є. Кириловдоктор економічних наук, доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Yu. E. Kyrylovdoctor of econ. sciences, associate professor, Kherson state agrarian university

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES

Розкрито сутність та особливості процесу глобалізації. Наведено його позитивні та негативні впливи на розвиток національних економік. Доведено, що глобалізація та посилення міжнародної конкуренції вимагають нових підходів до розвитку національних економік. Набуло подальшого розвитку дослідження сутності глобалізації та обґрунтовано необхідність розробки відповідних концепцій функціонування національних економік в цих умовах.
 
The essence and characteristics of globalization. Shows its positive and negative effects on the development of national economies. Proved that globalization and increased international competition require new approaches to the development of national economies. Entered further study of the nature of globalization and the necessity of developing appropriate concepts functioning of national economies in these conditions.

В. Д. Якубенкод-р. екон. Наук, професор, професор кафедри політичної економіїї, Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаС. П. Ващишинаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

V. D. Yakubenko S. P. Vaschyshyn

THE FORMATION AND STRATEGIC GOALS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM

Загальна оцінка сучасного стану інноваційного розвитку національної економіки є вихідним пунктом у формуванні концептуальних засад національної інноваційної системи.
У той час як фінансовий капітал відносно легко перетинає національні або регіональні межі, перетік через ці межі знань відбувається значно повільніше. І рівень мобільності людського капіталу насамперед визначається особливостями механізмів державного регулювання та ефективністю роботи різних державних і напівдержавних інститутів.
Ці глибинні процеси як відповідь на глобальні виклики створили ті необхідні передумови, без яких було б неможливо органічне поєднання первинних інноваційних осередків, суб’єктів і об'єктів інноваційної діяльності в єдину цілісну систему або національну інноваційну систему.
Наявність всіх цих умов, теоретичне осмислення проблем інноваційного розвитку сприяли виникненню і розвитку національної інноваційної системи як сукупності взаємопов’язаних організацій (структур), зайнятих виробництвом і комерціалізацією наукових знань і технологій в межах національних кордонів.
 
Overall the current state of innovation development of the national economy is the starting point in shaping the conceptual basis of the national innovation system.
While financial capital relatively easily crosses national or regional boundaries, flowing across these boundaries of knowledge is much slower. And the level of mobility of human capital primarily determined by the characteristics of mechanisms of state regulation and efficiency of various government and parastatal institutions.
These underlying processes in response to global challenges created those prerequisites, without which it would be impossible innovative organic combination of primary cells, subjects and objects of innovation in a single integrated system or a national innovation system.
The presence of these conditions, theoretical understanding of problems of innovative development and contributed to the development of the national innovation system as a set of interconnected organizations (organizations) engaged in the production and commercialization of scientific knowledge and technology within national borders.

Ю. М. Сафоновд. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управлінняД. Г. Матукова-Яригаканд. екон. наук, ст. викладач, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanD. Matukova-YaryhaPhD in Economics, National Medical University named by A.A Bohomolets

PROMISING DIRECTION OF IMPROVING THE MECHANISM OF REGULATION OF HEALTH FACILITIES

Ю. М. Сафоновд. э. н., проф., Государственное высшие учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана», професор кафедры макроэкономики и государственного управленияД. Г. Матукова-Ярыгаканд. экон. наук, ст. преподаватель, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

У статті розглянуто основні тенденції сучасного впливу ринкової системи на галузь охорони здоров’я та результативність закладів охорони здоров’я. Зазначено, що саме в галузі охорони здоров'я реалізуються фундаментальні права громадян на захист, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я. Тому забезпечення на належному рівні та подальша оптимізація медичної допомоги населенню – один з пріоритетних напрямків державної політики, що спонукає до пошуку і впровадження нових підходів в управлінні та організації в медичній сфері. Розвиток і становлення ринкових відносин у вітчизняній системі охорони здоров'я, інтенсивна комерціалізація галузі та формування ринку медичних послуг продукували потребу удосконалення існуючого механізму регулювання закладами охорони здоров’я, адже одним з елементів національної безпеки країни і одночасно головним завданням державної політики у сфері охорони здоров’я, є забезпечення населення країни якісною медичною допомогою. Визначено, що особливого сенсу на сьогодні набуває пошук шляхів оптимізації процесів функціонування механізмів державного регулювання в системі охорони здоров'я громадян для ефективної реалізації державної політики країни.
 
The article examines the main trends of the modern market system impact on the health and efficiency of health care. It is noted that in the health sector realized the fundamental rights of citizens to protect, preserve and strengthen the physical and mental health. Ensuring the proper level and further optimization of medical care - one of the priorities of the state policy that leads to finding and implementing new approaches to management and organization in the medical field. And development of market relations in the national health system, intensive field of commercialization and market development of health services produced need to improve existing mechanism for regulating health care, as an element of national security, while the main goal of the state policy in the field of health 'I is to provide the population with quality health care. Determined that much sense today becomes finding ways to optimize the functioning of state regulation in the health care of citizens for effective implementation of the state policy.

О. В. Черевкод. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпекиЮ. М. Радзіховськаздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНЗ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

O. CherevkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security DepartmentY. RadzikhovskaSeeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

THE IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON THE TRENDS OF UNIVERSITIES DEVELOPMENT AND THEIR ECONOMIC SECURITY

Визначено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на тенденції розвитку ВНЗ та їх економічну безпеку. Проведено аналіз динaмiки кiлькocтi ВНЗ тa cтудeнтiв у них. Наведено аналіз структури чиceльнocтi cтудeнтiв ВНЗ III-IV cтупeнiв зa джeрeлaми фiнaнcувaння їх нaвчaння. Представлено результати аналізу вступу та випуску студентів ВНЗ України. Узагальнено динаміку кількості іноземних студентів на території України та динаміку відтоку абітурієнтів (виїзд на навчання за кордон).
 
The influence of external and internal factors on the trends of universities and their economic security are found out. The analysis of the dynamics of the number of university students in them is done. The analysis of the structure of the number of students of the universities of III-IV levels of funding sources for their training is done. The results of the analysis of entry and release of university students in Ukraine is offered. The overview of dynamics of the number of foreign students in Ukraine and dynamics of the outflow of students (leaving to study abroad) are offered.

А. О. Касичд. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукР. М. Циганст. викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукК. І. Назаренкостудент 4 курсу кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ВАЖКОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

A. O. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, head of the department of accounting, analysis and audit, Kremenchug National University named after M.Ostrogradskyi,the town of KremenchukR. M. TsyganElder lecturer in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University named after M.Ostrogradskyi,the town of KremenchukK. I. NazarenkoFourty-year student in accounting, analysis and audit, Kremenchuk National University named after M. Ostrohradskyi, the town of Kremenchuk

STRATEGY OF EXPORT POTENTIAL MANAGEMENT OF HEAVY MOTOR INDUSTRY ENTERPRISES

У статті досліджено стан експортної діяльності важкого автомобілебудування, виявлено проблеми виходу вітчизняних підприємств на світовий ринок. Було визначено перспективних іноземних контрагентів для ведення ефективної зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано статистику експорту українських товарів за кордон, зокрема, розкрито часту машинобудівної галузі в загальному експорті України.Розроблено стратегію управління експортного потенціалу підприємств важкого автомобілебудування, яка забезпечить стабільний продаж вітчизняних товарів на закордонному ринку. Вивчено основні напрями проведення експортної діяльності українськими виробниками. Розглянуто основні тенденції на міжнародному ринку. Висвітлено теоретичні аспекти експортного потенціалу як соціально-економічної категорії ринкової економіки. Визначено основні напрями розвитку експортного потенціалу, що дасть можливість підвищити конкурентоспроможність як на вітчизняному ринку, так і на іноземному.
 
The article deals with some questions investigation the condition of heavy motor industry export activities and problems regarding national enterprises coming out onto world market. Perspective foreign contractors are determined for conducting effective foreign economic deals. Statistical data of Ukrainian goods exported abroad are analysed, in particular machine-building branch share in total Ukraine’s export are pointed out as well. Strategy of formation and application of heavy motor industry enterprises export potential which will ensure stable selling of national goods at foreign market is developed (elaborated, worked out). Main trends for conducting export activities by Ukrainian manufacturers are studied. Principal tendencies at the international market are considered too. Theoretical aspects of export potential as social-economic category of market economy are defined. Main trends of export potential development are marked , that will provide the opportunity to increase Ukraine’s competitiveness both an national and foreign market.

Г. Г. Савінад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ХНТУ МОН УкраїниТ. І. Скібінавикладач, Херсонський економічно-правовий інститут, м. Херсон

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Galina G. SavinaDoctor of Economic sciences, Professor, department of management and marketing KNTU, KhersonТatyana I. Skibinaassistant, department of finance and credit, Kherson economics and law institute

EXTERNAL AND INTERNAL FACTOR OF INFLUENCE ON EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT COMPANY THAT PROVIDES A RANGE OF UTILITIES

Ефективне управління підприємством, що здійснює надання комплексу комунальних послуг,  характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму та невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін, що спричиняють фактори впливу - основна умова успішної діяльності організації.
Підприємства комплексу комунальних послуг повинні постійно усвідомлювати характер змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі та ефективно на них реагувати, змінюючи внутрішню організаційно – економічну структуру управління підприємством. Це пояснюється тим, що підприємство є відкритою системою, діяльність якої являє собою взаємодію внутрішнього і зовнішнього середовища. Саме тому дослідження впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність управління підприємством галузі житлово-комунального господарства набуває особливої актуальності.
У даній роботі досліджено фактори впливу на ефективність управління підприємством комплексу комунальних послуг. Визначено, що при аналізі впливу факторів, що створюють можливості і загрози для підприємства комплексу комунальних послуг доцільно враховувати особливості притаманні галузі житлово-комунального господарства. На основі систематизації внутрішніх та зовнішніх факторів виділено актуальні напрями групування впливу, що потребують подальшого дослідження.
 
Effective management company that provides the complete range of public services, characterized by complexity and uncertainty. The ability of companies to adapt to changes caused by factors influence a prerequisite success. Enterprises set of utilities should always be aware of the nature of the changes and efficiently respond to them. This is because the company is an open system and is influenced by internal and external environment. That's why research factory the external and internal environment on the effectiveness of business management is relevant.
The article the factors influencing the efficiency of complex enterprise management utilities. Based on the systematization of internal and external factors highlighted current trends clustering effect.

І. І. Д’яконовад. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Сумський державний університет, м. СумиП. С. РодіоноваСтудент, Сумський державний університет, м. Суми

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. I. DyakonovaD.Sc. (Economics), Professor, Professor of International Economics Department, Sumy State University, Sumy cityP. S. RodionovaStudent, Sumy State University, Sumy city

MODERN TRENDS OF VENTURE FINANCING IN UKRAINE

У даній статті після дослідження та аналізу робіт українських вчених щодо даного питання наведено новітнє розуміння поняття венчурного фінансування, визначено його місце на українському ринку загалом та зокрема, на ринку інноваційних технологій. Запропоновано позицію щодо важливості й значної ролі венчурного фінансування в умовах українських реалій. Представлено результати аналізу та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні. Оцінено практику застосування венчурного фінансування в нашій державі, на основі чого зроблено висновки про високу ефективність венчурного фінансування для новітніх інноваційних підприємств. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення венчурної екосистеми в Україні, а також прогнози щодо подальшого розвитку цієї галузі в Україні, розроблені на основі статистичних даних.
 
In this article, after researching and analyzing works of Ukrainian scientists on this issue showing the latest understanding of the venture capital financing concept, its place in the Ukrainian market in general and in particular the market of innovative technologies. The author stands on the position of the importance and significant role of venture capital in the Ukrainian realities. Here author presents the results of the analysis and trends in venture financing in Ukraine. Reviewed by practice of venture financing in the country, based on what conclusions the high efficiency of new venture funding to innovative enterprises. Showing proposals for improving the venture capital ecosystem in Ukraine, as well as forecasts for the further development of this industry in Ukraine, based on statistical data.

К. В. Романчукдоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, ЖитомирІ. О. Киріймагістрант, Житомирський державний технологічний університет, Житомир

ОПЕРАЦІЇ ФРАНЧАЙЗИНГУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

K. V. RomanchuckDoctor of economic Sciences, docent, Head of the Department of International Economy, Zhytomyr State Technological University, ZhytomyrI. O. KyriiMaster of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

FRANCHISING TRANSACTIONS: THE EUROPEAN EXPERIENCE AND THE UKRAINIAN REALITY

У статті визначено суть франчайзингу. Викладені правові норми, що регулюють франчайзинг у ЄС. Розглянуто стан франчайзингу в Україні та закордоном. Описано можливі порушення франчайзера та франчайзі на переддоговірному та постдоговірному етапах. Наведено питання, які необхідно вирішити задля спонукання розвитку франчайзингу в Україні.
 
In the article the essence of franchising is identified. The EU legislation concerning with franchising is contained. It is described the stage of franchising in Ukraine and abroad. It is disclosed the possible violations of franchisor and franchisee before and after signing the agreement. The issues are listed that should be solved in order to develop the franchising in Ukraine.

Л. О. Кібальникд. е. н., доцент, завідувач кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиІ. Ю. Напорааспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

L. O. KibalnykDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Нead of Economics and Business Modeling Department, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, CherkasyI. Y. Naporaa graduate student of the Department of Management and economic security, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkassy

CONCEPTUAL APPROACH OF THE INFORMATION SECURITY FORMATION IN BANKING INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

Розглянуто концептуальний підхід до формування інформаційної безпеки банківських установ в системі економічної безпеки та встановлено, що дана тема є досить актуальною на сучасному етапі. Визначено складові концептуального підходу до формування інформаційної безпеки банківських установ в системі економічної безпеки. Удосконалено поняття «інформаційна безпека банківських установ». Розглянуто основні об’єкти, які підлягають захисту з метою забезпечення інформаційної безпеки банку та суб’єкти інформаційної безпеки. Визначено мету та задачі формування інформаційної безпеки банківських установ. Виділено перелік функцій, які повинні виконуватися при організації інформаційної безпеки банку. Запропоновано принципи, на яких засновано функціонування інформаційної безпеки банківських установ, враховуючи специфіку їх діяльності. Визначено етапи формування системи інформаційної безпеки банківських установ.
 
Conceptual approach of the information security formation in banking institutions in the system of economic security is offered and it was found out that this topic is very relevant today. The composition of the conceptual approach of the information security formation in banking institutions in the system of economic security is shown. The concept of "information security of banks" is improved The main objects that are to be protected to ensure the information security in bank and the subjects of information security are exanimated. Purpose and objectives of the information security formation in banking institutions are defined. The list of functions that are to be performed in the information security formation in bank are distinguished. Principles, which are basic for the information security formation in bank, given the specificity of their activities, are offered. Stages of the information security sustem formation in banking institutions are defined.

Н. В. Бондарчукд. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроЮ. М. Ніколайчукмагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. BondarchukThe Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, DniproYu. M. Nicolajchukmaster, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVIDING MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S ECONOMIC SECURITY

У статті досліджено значення обліково–аналітичного забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства. Встановлено, що основою економічної безпеки підприємства є обліково-аналітичне забезпечення, від стану якого залежить ефективність і стабільність функціонування підприємства, створення передумов для подальшого розвитку шляхом своєчасного виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам і небезпекам. Констатовано, що при визначенні сучасних потреб розвитку підприємства необхідно розширювати межі інформаційного забезпечення. А це, у свою чергу, вимагає в системі обліково-аналітичного забезпечення виокремлення відповідних складових. Виокремлення таких систем обумовлено потребами окремих груп користувачів.
Запропоновано під обліково-аналітичним забезпеченням розуміти систему, яка містить в собі такі складові як: фінансово-аналітична, обліково-аналітична, соціально-аналітична, екологічно-аналітична, які пов’язані між собою та створюють необхідну інформаційну базу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
 
There is investigated the sense of accounting and analytical providing in the management of the enterprise’s economic security in the article. Established, that a base of economic security is accounting and analytical providing from the state of which depends the efficiency and stability of the company, creating the preconditions for further development by the way of timely detection and prevention the external and internal threats and dangers. Stated, that in determining the current problems of the enterprise development it is necessary to expand the limits of the information providing. This is in turn requires in the system of accounting and analytical providing allocation of corresponding components. Allocation such systems are due to the needs of specific groups of users.
Offered under accounting and analytical providing understand the system, which contains such components as: financial and analytical, accounting and analytical, social and analytical, eco-analytical that are connected between each other and create the necessary information base for making reasonable management decisions.

Р. М. Безусд. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроН. П. Дубровак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроО. С. Пащенкомагістр зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою», Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ

P. M. BezusGrand PhD in Economic Sciences, Associate professor, Professor of Marketing Department, Dnipropetrovsk State Agrarian And Economic UniversityN. P. DubrovaGrand PhD in Economic Sciences, Associate professor, Associate professor of Finance and Banking Department, Dnipropetrovsk State Agrarian And Economic UniversityO. S. PaschenkoMaster on specialty “Management of Finance and Economic Security”, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE AGRARIAN SECTOR

В статті розглянута сутність поняття «фінансово-економічна безпека» з точки зору трактування провідних науковців. Наведене тлумачення поняття «фінансoвo-екoнoмічна безпека аграрного сектору» та визначення основних його складових. Запропоновано здійснювати комплексні аналітичні та прогнозуючі аналізи основних функціонуючих складових фінансово-економічної безпеки. Наголошується, що створення надійної системи фінансово-економічної безпеки забезпечує стабільний розвиток та функціонування підприємства/домогосподарств і створює умови для реалізації його економічного потенціалу.
 
The essence of concept “The finance and economic security” from the point of view of leading scientists is considered in the article. The interpretation of concept "The finance and economic security of agrarian sector" and determination of its basic components are adduced. It is suggested to put into practice the complex of analytical and forecasting analyses for basic functioning components of finance and economic security. It is marked that creation of the reliable system of finance and economic security provides stable development and functioning of enterprise/ households and creates conditions for realization of its economic potential.

T. O. ShmatkovskaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University in Lutsk

TO THE QUESTION OF COOPERATION OF THE BANKING SECTOR WITH THE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: THE MODERN STATE, FOREIGN EXPERIENCE AND WAYS OF IMPROVEMENT

Т. О. Шматковськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ДО ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

The subject of the article is the problem of organization of bank crediting by enterprises of small and medium businesses in Ukraine.
Based on the studies and analysis of native experience, the recommendations for improvement and intensification of situation with lending to small and medium businesses have been provided.
In order to ensure the active participation of banking system of the country in forming investing resources of the enterprises of small and medium businesses, one should improve the mechanism of implementation of this program by providing an optimal combination of legislative, administrative, regulatory and economic instruments of influence on the credit activity of commercial banks to ensure simplification of conditions for an access for the enterprises of small and medium businesses to credit resources of banking system.
For the development of the Ukrainian economy and small and medium businesses in general, the necessary reduction in the tax burden for newly established small businesses, as well as creating favourable conditions for them to taking credit funds.
 
Предметом статті є проблема організації банківського кредитування підприємств малого і середнього бізнесу в Україні.
На підставі вивчення та аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду, надано рекомендації для забезпечення покращення та активізації ситуації в сфері кредитування малого та середнього бізнесу.
Обґрунтовано, що з метою забезпечення стимулювання участі банківської системи країни у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств малого і середнього бізнесу, необхідно удосконалити безпосередньо механізм реалізації цієї програми, а саме забезпечити оптимальне поєднання законодавчих, адміністративно-регулятивних і економічних важелів впливу на кредитну активність комерційних банків з метою забезпечення спрощення умов доступу підприємств малого і середнього бізнесу до кредитних ресурсів банківської системи.
Для розвитку української економіки та суб’єктів малого і середнього бізнесу в цілому, необхідне зменшення податкового навантаження для новостворених суб'єктів малого бізнесу, а також створення для них сприятливих умов для взяття кредитних коштів.

Н. В. Аністратенкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. КиївВ. Г. Роговийаспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. Київ

ВПЛИВ ВІДНОВЛЕННЯ ШОВКОВОГО ШЛЯХУ НА МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. AnistratenkoPh.D., assistant professor of the Department of international management, National Economic University named after Vadym Hetman, KyivV. G. RogovyjPostgraduate student, National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

INFLUENCE OF RECOVERY OF THE SILK WAY ON INTERNATIONAL MARKETING OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES

В статті розглянуто ідею відновлення Шовкового шляху, як найбільш потужну серед усіх проектів міжнародного економічного співробітництва. Встановлено, що участь України в цьому проекті відкриває величезні можливості для вітчизняних підприємств. Однак із можливостями, що відкриваються, з’являються і нові загрози, пов’язані із підвищенням конкуренції на міжнародному ринку. Визначено, що для успішного входження українських підприємств в проект Шовкового шляху необхідно трансформувати маркетингові стратегії підприємств. Встановлено, що підлягати змінам має саме збутова стратегія міжнародного маркетингу, оскільки саме вона дозволить здобути конкурентні переваги українським підприємства в умовах функціонування багатонаціонального проекту співробітництва Шовкового шляху. Визначено, що переорієнтація збутової стратегії має відбуватися у напрямку розширення співпраці із зарубіжними контрагентами з метою взаємного використання потужностей один одного, що забезпечить взаємовигідну співпрацю партнерів у різних країнах, через які проходить Шовковий шлях.
 
The idea of recovery of the Silk Way as most powerful from of the international economic cooperation projects has been considered in the paper. It has been established that participation of Ukraine in this project opens huge opportunities for domestic enterprises. However, with the opening opportunities, there are also appear new threats connected with an improvement of competition in the international market. It has been determined that for successful entry of the Ukrainian enterprises into the project of the Silk Way it is necessary to transform marketing strategies of the entities. It has been established that sales strategy of international marketing as it will allow to get to the Ukrainian entities competitive advantages in operating conditions of the multinational project of a cooperation of the Silk Way will be subject to changes. Reorientation of sales strategy should be in increase of cooperation to foreign partners for the purpose of mutual capacity utilization of each other that will provide mutually beneficial cooperation of partners in the different countries through which the Silk Way passes.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. В. Крисановастудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivY. V. Krysanovastudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF STRATEGY AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Проведено групування існуючих та запропоновано власне бачення сутності стратегії підприємства. Запропоновано бачення процесу здійснення стратегічного управління на підприємстві.
 
There were grouping approaches to vision the essence of business strategy of the enterprise. In the article offered a vision of the essence of enterprise strategy. Also, presented the process of strategic management of the enterprise.

Л. Ю. Сисоєвак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Сумскьий державний університет, м. Суми

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

L. Yu. SysoyevaPh.D. in Economics, Ass. Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Sumy State University, Sumy

DETERMINANTS FOR ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE UKRAINIAN BANKING SECTOR

В даному дослідженні проаналізовані ключові показники розвитку банківського сектору України, висвітлені основні проблеми та визначені фактори впливу на фінансову стабільність банківського сектору. За допомогою регресійного аналізу визначено ключові детермінанти для забезпечення стабільності банківського сектора.
 
This study presents the results of analysis of key performance indicators in the Ukrainian banking sector, clarifies its main problems, and identifies factors relevant to maintaining the banking sector’s stability. By means of regression analysis this study determined the most influential factors for maintaining banking sector stability.

І. П. Косарєвак. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківЮ. В. Колодяжнастудентка IV курсу, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I. P. KosarevaPh. D. in Economics, associate Professor, Professor of Departament of Finance and credit, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv national University of trade and Economics, KharkovYu. V. KolodyazhnayaIV-year student, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv national University of trade and Economics, Kharkov

COMMON APPROACHES TO BALANCE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Україна переживає дуже складний період свого становлення. Нинішній життєвий рівень, не відповідає ні ресурсному, ні природному й економічному, інтелектуальному й культурному потенціалу, який має Україна, ні стремлінням народу, його прагненню досягти високих європейських життєвих стандартів, тому тема цієї роботи є актуальною та потребує вивченню, аналізу даної проблеми, а також визначення напрямів її вирішення. Нинішня фінансова політика України, як би не оцінювались її здобутки та прорахунки, має один суттєвий недолік − вона носить переважно пасивний характер. І хоча загалом вдавалося своєчасно й адекватно реагувати на ті чи інші проблеми, її зміст та спрямування визначалися в основному потребами сьогодення. До цього часу відсутня виважена, економічно обґрунтована й чітко структурована фінансова стратегія, розрахована на тривалу перспективу, без якої неможливий поступ до зростання добробуту нації. Необхідність вироблення концептуальних засад фінансового забезпечення потреб економічного зростання та системного використання засобів фінансового впливу на темпи і пропорції соціально-економічного розвитку й обумовлюють актуальність даної теми дослідження. Метою роботи є дослідження механізму національної стратегії соціально-економічного розвитку країни та визначення напрямів підвищення рівня життя населення. Основним завданням наукової роботи є визначення основних напрямів, методик та встановлення певних стратегічних пропорцій економічних показників для забезпечення сталих високих темпів економічного зростання, підвищення рівня населення країни.
 
Ukraine is going through a very difficult period of its formation. The current standard of living, meets neither the resource nor the natural and economic, intellectual and cultural potential of the Ukraine, nor the aspirations of the people, their aspiration to reach the highest European living standards, so the theme of this work is relevant and requires study, analysis of the problem and determine the directions of its solving.The current financial policy of Ukraine, no matter how evaluated its achievements and failures, has one significant drawback − it is mostly passive in nature. And although was generally timely and adequately respond to certain issues, its content and direction was determined mainly by the needs of today. Still missing a balanced, economically sound and clearly structured financial strategy, long-term, which is essential to progress towards the welfare of the nation. The need for a framework of financial provision of the needs of economic growth and system utilization of funds financial impact on the rates and proportions of socio-economic development and determine the relevance of this research topic.The aim of this work is to study the mechanism of the national strategy for socio-economic development of the country and identify ways to improve the level of living of the population. The main objective of the research work is determination of basic directions, techniques, and the establishment of certain strategic proportions of economic indicators for sustainable high economic growth, increasing levels of the population.

Т. В. Кожуховак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ

T. V. KozhukhovaPh.D. in Economics, Assistant Professor of the International Economics Department Kryvyi Rih Institute of Economics SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

FUNDING OF THE PRIORITY AREAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PUBLIC SPENDING TARGETS

У статті розглянуто необхідність фінансування урядами країн, що розвиваються, пріоритетних сфер сталого розвитку, до яких відносяться сільське господарство, водопостачання, санітарія та гігієна, соціальний захист, охорона здоров'я, освіта та охорона навколишнього середовища. Визначено міжнародні та регіональні цільові показники національного державного фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку. Виконання встановлених показників урядами країн, що розвиваються, сприятиме розвитку сільського господарства, ліквідації бідності й голоду, забезпеченню продовольчої безпеки, здорового способу життя, якісної освіти, наявності й раціональному використанню водних ресурсів і санітарії, покращенню стану навколишнього середовища. Аналіз виконання встановлених цільових показників здійснення державних видатків урядами країн, що розвиваються, дозволить не тільки визначити стан і тенденції національного фінансування пріоритетних сфер, але й оцінити потреби в фінансових ресурсах для розробки стратегічних заходів щодо зміцнення системи фінансування та досягнення цілей сталого розвитку.
 
In the article the need of the governments of developing countries to finance the priority areas of sustainable development, which include agriculture, water, sanitation and hygiene, social protection, healthcare, education and environmental protection has been discussed.
The international and regional targets of national public funding of the priority areas of sustainable development have been determined. Performance of the indicators established by the governments of developing countries will promote agricultural development, eradication of poverty and hunger, ensuring food security, healthy way of life, education of high quality, availability and rational use of water resources and sanitation, improving the environment.
Analysis of the performance of the established public spending targets of governments of developing countries will not only determine the status and trends of national funding priority areas, but also will help to assess the need for financial resources to develop strategic measures to strengthen the system of financing and achieving sustainable development goals.

Л. В. Безкоровайнак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ

L. V. BezkorovainaPhD in economics, assistant professor, docent of the department of accounting Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics

FEATURES OF ACCOUNTING OF RECEIVABLES AND PAYABLES IN DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE

Розглянуті особливості регулювання бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської заборгованості у вітчизняній та міжнародній практиці. Визначено, що на відміну від вітчизняної системи обліку, в якій прийняті окремі стандарти для регулювання обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, таких міжнародних стандартів не існує, а регулювання обліку здійснюється різними стандартами. При порівнянні критеріїв визнання дебіторської та кредиторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці обліку виявлені певні відмінності. Дослідження особливостей проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей у зарубіжній практиці виявили можливість використання у вітчизняній практиці різних форм актів звірки, що забезпечить точність інформації про заборгованість за результатами інвентаризації. При порівнянні національних та міжнародних стандартів обліку виявлено доцільність створення підприємствами резерву сумнівних боргів, а також зазначені причини, з яких вітчизняні підприємства не завжди виконують зазначені рекомендації по створенню резерву. Ще однією відмінністю національних і міжнародних стандартів обліку, що виявлена в результаті дослідження є вимога до розкриття інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість у фінансовій звітності підприємств, що є певною складністю при її оцінці та порівнянні.
 
The features of accounting of receivables and payables in domestic and international practice. Determined that in contrast to the national accounting system, which adopted specific standards to regulate the accounting of receivables and payables such international standards do not exist, and regulation by various accounting standards. When comparing the criteria for recognition of receivables and payables in domestic and foreign accounting practice revealed some differences. Studies of inventory receivables and payables in foreign practice revealed the use in domestic practice various forms of acts of reconciliation, which will provide accurate information on debts on the results of the inventory. A comparison of national and international accounting standards enterprises revealed the feasibility of establishing a reserve for doubtful debts, and indicated the reasons why domestic enterprises do not always fulfill these recommendations to create reserves. Another difference between domestic and international accounting standards that revealed by the study is the requirement for disclosure of accounts receivable and accounts payable in the financial statements of companies that have some complexity in its evaluation and comparison.

Т. В. Тучакк. е. н., доцент, доцент кафедри митної справи, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ІДЕАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ІНІЦІАТИВИ В ДЕРЖАВАХ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

T. V. TuchakPh.D. in economics, associate professor, assistant professor of customs department, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

IDEALLY- HUMANITARIAN INITIATIVES IN WELFARE STATES

У статті висвітлені форми комплексних соціальних гарантій у державах загального добробуту. Окреслені три форми соціального забезпечення: гарантований мінімальний доход, безумовний основний доход і негативний прибутковий податок. З’ясовано, що гарантований мінімальний доход надається по принципу адресної допомоги. Безумовний основний доход забезпечує певним рівнем добробуту всіх громадян без винятку. Негативний прибутковий податок застосовується у тому випадку, коли рівень доходу досягає критично низької межі. Наведені приклади соціальних експериментів у деяких державах, більшість з яких виявились невдалими. Висвітлені позитивні та негативні риси гарантованого базового доходу. У підсумку формулюється теза про те, що запровадження системи гарантованого доходу не викличе кризи податкової держави. Адже держави загального добробуту за формою фінансування – податкові держави.
 
The article highlights the complex form of social security in welfare states. Outlined three forms of social security: guaranteed minimal income, unconditional basic income and negative income tax. It was found that a guaranteed minimum income is provided by the principle of targeted assistance. Basic income provides a certain level of welfare of all citizens without exception. The negative income tax applies in cases where income reaches a critically low limits. Examples of social experiments in some states, most of which have failed. Highlights the positive and negative features guaranteed basic income. As a result, formulated the thesis that the introduction of guaranteed income will not cause the crisis of the tax state. After all, the welfare state in the form of financing tax state.

Р. С. Зубковк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

R. S. ZubkovPhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics. Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

MAIN INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

У статті розглядаються актуальні проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств Причорноморського регіону України. Автором визначено загальну тенденцію показників інноваційно-інвестиційної активності підприємств та досліджено динаміку інноваційної активності на промислових підприємствах Причорноморського регіону України у 2011-2015 рр.
 
The article deals with actual problems of innovative-investment activity of the industrial enterprises of the black sea region of Ukraine. The author defines the General trend of indicators of innovative-investment activity of enterprises and the dynamics of innovative activity at industrial enterprises of the black sea region of Ukraine in 2011-2015.

Н. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Коваленкомагістрант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНФОМАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

N. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and DesignO. KovalenkoPh.D student of  Kyiv National University of Technologies and Design of Technologies and Design

INFORMATION SYSTEM AS A CONDITION EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS

В статті розкрито найбільш ефективні напрямки функціонування інформаційної системи підприємства, а також визначені рекомендації удосконалення управління інформаційними системами.Доведено, що ефективним напрямком удосконалення управління діяльністю підприємства є впровадження сучасних інформаційних, що дає можливість підвищити швидкість, якість і надійність процесів збору, зберігання і обробки інформації.
 
In the article the most effective ways of functioning information system and recommendations by improving the management of information systemamy.Dovedeno that the effective direction of the improvement of business management is the introduction of modern information that makes it possible to increase the speed, quality and reliability of the collection, storage and processing.

А. М. Прощаликінак. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ

A. М. ProshchalykinaPhD (Economics), Associate Professor, Cherkassy national university named by Bogdan Khmelnytskyi

PRECONDITIONS OF BIOECONOMY’S FORMATION AND DEVELOPMENT

Розглянуто суть та складові біоекономіки. Показано, що біоекономіка – це високотехнологічна сфера економічної діяльності, яка дає можливість підвищувати енергоефективність, ефективно використовувати відходи, розвивати відновлювану енергетику на основі біомаси, забезпечити екологізацію промислового сектора, стійкість сільського господарства, виробництво нових продуктів харчування, розвиток медичних технологій. Розкриті основні складові біоекономіки, їх переваги і можливі ризики. Доведено, що для розвитку біоекономіки необхідний системний підхід, що включає створення мотиваційних чинників для суб’єктів господарювання щодо екологізації виробництва і побуту, інтеграцію біотехнологічних знань в різних секторах економіки, створення системи державної підтримки біотехнологій та організаційної системи для ефективної координації суб’єктів господарювання. Обґрунтована необхідність створення та прийняття програми розвитку біоекономіки як системи суспільних відносин в сфері виробництва, обміну і розподілу продукції.
 
The nature and constituents of Bioeconomy are considered. It is shown that the Bioeconomy is a high – tech economic activity, which makes it possible to increase energy efficiency, effective use of waste, and develop renewable energy based on biomass, to ensure the greening of the industrial sector, agricultural sustainability, production of new food products, development of medical technology. It is proved that the development of bio-economy required a system approach that includes creating motivation factors for undertakings regarding the greening of production and life, integration of biotechnological knowledge in various sectors, creating a system of state support of biotechnology and organizational framework for effective coordination entities. The basic components of the bio-economy, their benefits and risks are revealed. The necessity of creation and adoption of the development of Bioeconomy’s program as a system of social relations in the sphere of production, exchange and distribution of products is proved.

Н. В. Геселевак. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївМ. С. Головачстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЯК СКЛАДОВА ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

N. V. HeselevaPh.D., associate professor, associate professor of Economic Cybernetics and Marketing Department, Kiev National University of Technologies and DesignM. S. Golovachstudent, Kiev National University of Technologies and Design

INTERNET OF THINGS AS A COMPONENT OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

У статті досліджено особливості еволюційної трансформації світової економіки під впливом нових технологій; проаналізовано технологічні чинники виникнення чотирьох промислових революцій.
Сьогодні технології стрімко змінюються, створюючи нові виклики в розподіленні міжгалузевих зв’язків та зв’язків між країнами, в структурі трудових ресурсів, в соціальній диференціації та в освіті. Розвиток сучасних Інтернет технологій є фактором розвинення Інтернету речей та четвертої промислової революції. Впровадження Інтернет-середовища у всі сфери життя людини потенційно може змінити багато навколишніх об’єктів, призвести до глобальних економічних, політичних і загальнолюдських змін. Тому актуальним є дослідження перспектив, можливостей, проблем та прогнозів щодо розвитку Інтернету речей як складової четвертої промислової революції.
В статті проаналізовано думки експертів та аналітиків щодо позитивного та негативного впливу впровадження Інтернету речей у наше життя. Зроблено висновки щодо економічних переваг та соціальних наслідків четвертої промислової революції.
 
In this article was explored the features of evolution of the world economy under the influence of the new technologies. Also there was explored the technological reasons of four industrial revolutions.
Technology changes fast today. That creates new challenges in industry communications, relations between countries, workforce structure, social differentiation and in the education. The development of modern Internet technologies is a factor of the development of the Internet of things and the fourth industrial revolution. Applying the Internet technologies to all spheres of life is going to change a lot of usual things; it can lead to the global, political and universal changes. So, researching of perspectives, opportunities, problems and forecasts about the progress of the Internet of things as the component of fourth industrial revolution is important.
Opinions of experts about positive and negative influence of spreading of the Internet of things in daily life were analyzed there. And there were made conclusions about economical advantages and social effects of the forth industrial revolution.

О. А. Петриченкок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

O. A. PetrichenkoPhD in Economic Science, docent, docent of accounting and analyzes, Vinnickiy national agrarian university

RESEARCH METHODOLOGY OF DAIRY FARM PRODUCTION

В логічній послідовності на методологічному рівні розглянуто сучасні трансформації у розвитку молочного скотарства. Окреслено особливості проведення селекційно-племінної роботи для покращення господарсько-корисних ознак тварин до параметрів бажаного типу. З’ясовано причини витіснення локальних порід в умовах інтенсивного нарощення продуктивності корів. Обґрунтовано доцільність використання тварин за інтенсивністю продуктивності. Підкреслено вплив регіону розведення, кліматичних умов, годівлі, утримання та періоду лактації корів на кількісні показники хімічних речовин молока. Встановлено критерії ефективності кормовиробництва, норми витрат і структуру кормів на виробництво молока та приріст живої маси у молочному скотарстві. Запропоновано визначення прогнозованої собівартості виробництва молока і приросту живої маси молодняку великої рогатої худоби. Передбачено вплив технологічного середовища на інтенсивність продуктивного використання корів.
 
Modern transformations in development of dairy farming are reviewed in logical sequence at methodological level. Features of breeding process for improvement of economic-useful characteristics of animals to the parameters of desired type are outlined. Reasons of expulsing of local breeds in conditions of intensive increase of productivity of cattle are found out. Expediency of use of animals considering intensity of their productivity is substantiated. Influence of region of breeding, climate conditions, feeding, keeping and period of lactation of cows on the quantitative indexes of chemical composition of milk is underlined. Criteria of efficiency of forage production, cost norms, and forage structure on the production of milk and liveweight gain in dairy farming are found. Determination of predicted cost price of milk production and liveweight gain of young cattle is offered. Influence of technological environment on intensity of the productive use of cattle is foreseen.

О. М. Пахненкок. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. СумиА. Ю. Семеногк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. M. PakhnenkoCandidate of Economic Sciences, Associated Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, SumyA. Yu. SemenogCandidate of Economic Sciences, Associated Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

BASIC PRINCIPLES OF TAX POLICY IN THE EU COUNTRIES AT PRESENT STAGE

В статті визначені основні засади та принципи формування податкової політики країн ЄС, визначена роль Європейської комісії у податковому регулюванні. Проведено аналіз рівня загального податкового навантаження в європейських країнах. Розглянуто відмінності у наднаціональному регулюванні прямого і непрямого оподаткування, визначено стан та поточні завдання податкової гармонізації у сфері непрямого оподаткування та зближення законів у прямому оподаткуванні в країнах ЄС. Проведено порівняльний аналіз податкових ставок, об’єктів оподаткування, застосовуваних податкових пільг та інших елементів податків для основних видів податків в країнах ЄС (ПДВ, акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб, корпоративного податку). Досліджені основні напрями удосконалення податкового законодавства країн ЄС на сучасному етапі, розглянуті заходи боротьби із податковим шахрайством та ухиленням від оподаткування.
 
In the article the basic framework for the formation of tax policy of the EU countries and the role of the European Commission are defined. There is the analysis of the overall tax burden in European countries. The differences in transnational regulation of direct and indirect taxation are considered and the current state and problems of tax harmonization in indirect taxation and approximation of laws in direct taxation in the EU are determined. There is also a comparative analysis of tax rates, tax base, tax exemptions and other tax items of the main types of taxes in the EU countries (VAT, excise tax, personal income tax, corporate tax). The basic directions of improvement of tax legislation in the EU are identified, and policy responses to combat tax fraud and tax evasion are considered.

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. А. Гуричмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. В. Вейнберегермагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

G. KostiukPhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, KyivY. Gurychmagister, Kyiv national university of technology and design, KyivV. Veinbergermagister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF LOGISTICS ENTERPRISE

В статті досліджено концептуальні основи формування логістичної системи підприємства. Виходячи з проведеного аналізу підходів до визначення поняття «логістика» вітчизняними та зарубіжними науковцями, в статті запропоновано визначення логістики як науково-практичної діяльності, яка базується на інтегрованій функції управління матеріальними та супутніми потоками і забезпечує поставку товарів «точно в строк».
Сформульовано основні положення логістичної концепції, а саме: розгляд руху матеріальних та супутніх потоків через всі етапи економічного процесу як єдиного цілого (реалізація принципу системного підходу на новому якісному рівні); організаційно-управлінський механізм координації дій фахівців різних служб, які управляють матеріальними та супутніми потоками; облік логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга; встановлення оптимального рівня обслуговування споживачів. Доведено, що призначення логістики полягає у формуванні на підприємстві логістичної системи, під якою автори розуміють сукупність функціонально співвіднесених ланок, які системно реалізують цілісну оптимальну дію на матеріальний потік, орієнтовану на задоволення потреб споживачів. Розкрито сутність, зміст та принципи формування логістичної системи на підприємствах.
Запропоновано концептуальну модель формування логістичної системи, яка складається з комплексу взаємопов’язаних напрямків діяльності по забезпеченню міжфункціональної інтеграції управління матеріальним потоком на підприємствах.
 
In the article the conceptual basis for the formation of the logistics system of the company. Based on the analysis of approaches to the definition of "logistics" domestic and foreign scientists in the article the definition of logistics as a scientific practice based on an integrated management functions and related material flows and ensures the supply of goods "just in time".
The basic provision of logistic concepts, namely consideration the movement of material and related flows through all stages of the economic process as a whole (implementation of the principle of system approach to a new qualitative level); organizational-administrative mechanism of coordination of different services professionals who manage material and related flows; accounting logistics costs throughout the supply chain; the optimal level of customer service. Proved that the purpose is to build logistics in the enterprise logistics system under which authors understand functionally correlated set of links that systematically implement coherent optimum effect on material flow, focused on customer satisfaction. The essence, content and principles of logistics systems for enterprises.
A conceptual model of logistics system consisting of a set of interrelated activities to ensure cross-functional integration of material flow management in enterprises.

Т. А. Репічк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. КиївД. М. Карасьмагістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

T. A. RepichCandidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, KyivD. M. KarasMaster's degree of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

BY MINIMIZING COST OF LOGISTICS ACTIVITIES ENTERPRISE

В статті розкрито роль логістики в діяльності підприємства. Наведено різноманітні підходи до сутність поняття «логістичні витрати» та наведено власне розуміння даного категорії. Визначено види логістичних витрат. Виділено основну проблему, що виникає при виділенні логістичних витрат. Розкрито чинники, які впливають на формування логістичних витрат. Проаналізовано можливість мінімізації витрат на логістичну діяльність за допомогою їх детальної структуризації. Сформульовано шляхи зниження рівня витрат на логістичну діяльність підприємства.
 
In the article the role of logistics in the enterprise. An essence of the various approaches to the concept of "logistics costs" and given proper understanding of this category. The types of logistics costs. The main problem that arises in the allocation of logistics costs. Reveals the factors that influence the formation of logistics costs. The possibility of minimizing the cost of logistics activities through their detailed structuring. Formulated ways to reduce logistics costs the company.
 
В статье раскрыта роль логистики в деятельности предприятия. Приведены различные подходы к сущности понятия «логистические расходы» и приведены собственное понимание данного категории. Определены виды логистических затрат. Выделено основную проблему, возникающую при выделении логистических расходов. Раскрыто факторы, которые влияют на формирование логистических затрат. Проанализирована возможность минимизации затрат на логистическую деятельность с помощью их детальной структуризации. Сформулированы пути снижения уровня затрат на логистическую деятельность предприятия.

Е. В. ГалицькаКандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. КиївО. К. ПрімєроваКандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ А. КЕТЛЕ (ДО 220-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

E. V. HalytskaCandidate of economic sciences, professor, professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, KyivO. K. PrimierovaCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

LIFE PATH, SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORK OF A. QUETELET (TO 220-TH ANNIVERSARY FROM BIRTHDAY)

Статтю присвячено 220-річчю з дня народження видатного статистика XIX ст. А. Кетле, якого називають батьком сучасної статистики, а також творцем математичних, зокрема, ймовірнісних методів обробки соціально-економічної інформації. В статті розглянуто його життєвий шлях, представлено основні публікації, охарактеризовано результати його наукових досліджень. Визначено історичну роль вченого  у розвитку теоретичних та методологічних засад статистики. Розглянуто концепції середніх величин і «середньої людини», сформульовані А. Кетле основні методологічні принципи вивчення соціальної  та моральної статистики. Визначено внесок вченого у розвиток міжнародної статистики, його ідеї щодо створення національних статистичних товариств, організації міжнародних статистичних конгресів, одне із завдань яких він вбачав у світовому поширенні уніфікованих методик і показників.
 
The article is devoted to the 220th anniversary of the birth of a prominent statistician of XIX century A. Quetelet, who is called the father of modern statistics and creator of mathematical, including probabilistic methods of socio-economic information processing. The article deals with his life, presents his main publications, and describes the results of his research. The historical role of the scientist in the development of theoretical and methodological foundations of statistics was determined. The concept of averages and the "average person", and created by A. Quetelet basic methodological principles of study of social and moral statistics were described. The article defines contribution of scientist in the development of international statistics, his ideas on the creation of national statistical associations and international statistical congresses, one of their tasks he saw in the global dissemination of standardized methodologies and indicators.

Н. В. Шевченкокандидат економічних наук, начальник Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

N. V. ShevchenkoPhD, Head of the Northeast office in Sumy region State Audit Office

DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL: CURRENT TRENDS AND PRIORITY AREAS

Визначено, що сучасна тенденція розвитку української економіки має явно виражену тенденцію до посилення ролі держави у вирішенні ключових соціально-економічних проблем, що стоять перед суспільством. При цьому основна функція управління державними фінансами покладається на державний фінансовий контроль.
Метою статті є розкриття особливостей розвитку державного фінансового контролю та окреслення його основних тенденцій й пріоритетних напрямів.
В результаті проведеного аналізу сучасного стану контролю в бюджетній сфері встановлено, що сьогодні вітчизняна система державного фінансового контролю не є ефективною, оскільки в повній мірі не виконує своїх завдань і функціонує у формі відокремлених елементів, а не як єдина система. Визначено, що сьогодні розвиток державного фінансового контролю здійснюється у відповідності до Концепції  розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 року, в рамках якої почалося впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органи державного сектору. Проведено розмежування внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту за їх основними ознаками та розроблена семантична модель діючої системи державного фінансового контролю, яка дозволила визначити об’єктно–суб’єктні взаємозв’язки в системі державного фінансового контролю та окреслила, що ключове місце в такій системі займає державний внутрішній фінансовий контроль  у вигляді внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Зауважено, що не дивлячись на значні зрушення розвиток державного фінансового контролю в сучасних умовах значно гальмується. Виокремлено основні чинники, які на сьогодні перешкоджають сталому розвитку створеної системи державного фінансового контролю, а саме: неузгодженість понятійної бази та лише часткова відповідність базових норм національної системи державного фінансового контролю європейському законодавству. Виокремлено основні недоліки в становленні державного фінансового контролю та зауважено, що їх подолання на сьогодні й визначає пріоритетні напрями його розвитку.
 
In the article determined that the trend of the Ukrainian economy has a pronounced tendency to the strengthen the role of government in addressing key social and economic problems facing  to the society. This basic function of state finance management relies on state financial control.
Aim of the article is to outline the features of state financial control and outline its major trends and priorities.
The analysis of the current state of control in the public sector found that the present domestic system of state financial control is not effective because not fully perform its tasks and functions in the form of separate elements, rather than as a single system. Determined that today the development of state financial control is carried out in accordance with the Concept of development of of state internal financial control and approved plan for its implementation for the period up to 2017, in which began the implementation of internal control and internal audit in public sector. Conducted the delimitation of internal control and internal audit on their main features and developed a semantic model of the current system of state financial control, which allowed to define object-subject relationship in the state financial control and outlined that a key place in this system is the state internal financial control in the form of internal control and internal audit. Noted that the despite of the significant advances development of state financial control in modern conditions significantly inhibited. Thesis there is determined the key factors that currently hinder the sustainable development of the established system of state financial control, namely inconsistency conceptual framework and only partial compliance with the basic norms of the national system of state financial control of European legislation. Thesis there is determined the main shortcomings in the establishment of state financial control and noted that their solution for today and identifies priority areas of its development.

Н. Й. Радіоновак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївВ. Ю. Риженкомагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

N. RadionovaPh.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, KyivV. RyzhenkoM.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

DIRECTIONS OF OPTIMIZING THE EXPENSES FOR SALARY THROUGH THE SYSTEM OF ENTERPRISE’S STRATEGIC MANAGEMENT

У статті розглянуто можливості стратегічного управління для оптимізації витрат підприємства на заробітну плату. Наочно представлено взаємозв’язок інструментів стратегічного управління витратами на оплату праці.
 
The article discusses the possibility of strategic management to optimize the expenses for salary through the system of enterprise’s strategic management. The relationship of tools for strategic management of expenses for salary is illustrated.

В. Л. Загорудькодоцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»Г. О. Криворучкостудентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфериВ. Ю. Тімофеєвастудентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери Я. Є. Явтушенкостудентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери

ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

V. L. ZahorudkoAssistant professor of the department of Management of the production sphere, the Higher Educational Institution "National Mining University"G. O. Kryvoruchko4th year student of the Department of Management of the production sphereV. Y. Timofeyeva4th year student of the Department of Management of the production sphereJ. E. Yavtushenko4th year student of the Department of Management of the production sphere

REASONS FOR THE NEED OF IMPLEMENTATION OF CONTROLLING IN UKRAINIAN ENTERPRISES

Представлені результати досліджень таких питань як аналіз теоретичного і практичного контролінгу, а також обґрунтування важливого інструментарію ефективності управління і впровадження на вітчизняних підприємствах. За теперішніх мінливих умов вітчизняний бізнес занадто повільно реагує на зміни в зовнішньому середовищі. Від цієї проблеми потерпає саме малий та середній бізнес, тому вона потребує негайного вирішення. З огляду на це буде доцільним впровадження на підприємствах такого сучасного засобу, як система  контролінгу, що тісно пов'язане з великою потребою у поліпшенні системи управління, збільшення швидкості реакції та гнучкості організації на зміни зовнішнього середовища. Саме застосування контролінгу дає змогу визначати пріоритетні напрямки діяльності для підприємства, взяти під контроль витрати та планування, економно споживати ресурси та сировину, зменшити витрати та знайти альтернативні шляхи використання обмежених фінансових ресурсів, що в свою чергу призведе до зниження собівартості продукції та позитивно позначиться на прибутку організації.
 
The article presents the results of studies such as analysis of theoretical and practical controlling, and importance of effective tools management and implementation of domestic enterprises. Under current conditions, changing domestic business is too slow to respond to changes in the environment. Because of this issue suffers not only small, and also medium businesses because it requires an immediate solution. Considering this, appropriate way to update such enterprises is management that is closely connected with the great need to improve management, increasing the speed and flexibility of response to changes in the environment. Application of controlling enables to determine priorities for enterprises to control costs and planning efficiently use resources and raw materials, reduce costs and find alternative ways of using limited financial resources, which in turn will lead to lower production costs and a positive impact on earnings.

Н. С. Івановак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ОЦІНКА РЕЙТИНГУ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

N. IvanovaPhD, Docent, Associate Professor at the Department of marketing and management, Donetsk National University of Economics and Trade Named after Mykhailo Tygan-Baranovsky, Kryvyi Rih

ASSESSMENT OF RATING OF ECONOMIC ACTIVITY’S TYPES BY TAXONOMIC ANALYSIS

Метою дослідження є застосування методу таксономічного аналізу для оцінки рейтингу видів економічної діяльності України. Окрім цього необхідно дослідити динаміку таксономічного показника, на основі чого зробити висновки щодо змін потенціалу різних видів економічної діяльності в Україні.
Для досягнення визначеної мети застосовувалися графічні та аналітичні методи статистики, а саме таксономічний аналіз. Для визначення рейтингу видів економічної діяльності було проведено стандартизацію вихідних даних в програмі Statistica, всі інші розрахунки проводилися в MS Excel. В результаті проведених розрахунків визначено рейтинг видів економічної діяльності України, досліджено динаміку його змін за 2010 – 2015 рр.
Наукова новизна представлена спробою застосувати метод таксономії для оцінки рейтингу різних видів економічної діяльності в умовах України. Практична значимість отриманих результатів полягає у можливості прогнозування рейтингу видів економічної діяльності, у можливості оцінити потенціал середовища функціонування суб’єктів господарювання при розробці стратегії їхнього розвитку.
 
The aim of the study is using of taxonomic analysis method for assessing of the rating of economic activity’s types in Ukraine. Also it is necessary to draw conclusions about changes of the potential in various types of economic activity in Ukraine on the base of investigation of the dynamics of taxonomic indicator.
The graphic and analytical methods of statistics, such as taxonomic analysis are applied for achieving the goal. The standardization of baseline data was made in the program Statistica to determine the rating of economic activity’s types was, all other calculations were made in MS Excel. As a result of calculations the rating of economic activity’s types in Ukraine is determined, the dynamics of its changes in 2010 - 2015 is studied.
Scientific novelty represented as an attempt to apply the method of taxonomy for assessing of the rating of various types of economic activity in the conditions of Ukraine. The practical significance of the results is the possibility of predicting the rating of economic activity’s types, the ability to assess the potential of the environment of economic entities’ functioning in developing of the strategy for their development.

І. В. Колупаєвак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ

Irina V. KolupaievaCandidate of Economics Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Accounting and Auditing  Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

THE MECHANISM OF REGULATORY POLICY: THE NATURE AND DETERMINANTS

Метою дослідження є обґрунтування використання аналітичного інструментарію щодо визначення механізму державного регулювання, управління та регуляторної політики. У досліджені всебічно проаналізовано та узагальнено визначення дефініцій «механізм регуляторної політики», «механізм державного регулювання» та «механізм державного управління». Внаслідок багатоплановості та нерівнозначності представлених понять у дослідженні використано морфологічний аналіз, який дозволив визначити сутність поняття, його зміст та складові елементи.
У статті представлена морфологічна декомпозиція дефініцій, що дозволило довести, що механізм державної регуляторної політики є складною категорією і включає такі елементи: цілі регулювання; форми регулювання; методи регулювання; інструменти регулювання; засоби впливу; важелі впливу; функції регулювання; принципи регулювання; матеріальні та фінансові ресурси; суб’єкт та об’єкт регулювання; потреби та інтереси суспільства.
 
The objective of the article is to study the use of analytical tools to determine the mechanism of state regulation, management and regulatory policy. In the research such definitions as "regulatory policy mechanism", "state regulation mechanism" and "mechanism of government management" have been comprehensively investigated, analyzed and generalized. Due to the widely varied and unequal of concepts, morphological analysis has been presented in the study. Morphological analysis makes possible to define the essence of the concept, its content and components,
The paper presents the morphological decomposition of definitions. It is allowed to prove that the mechanism of regulatory policy is rather complicated category and includes the following elements: goals of regulation; forms of regulation; methods of regulation; regulatory instruments; tools; leverages; functions of regulation; principles of regulation; material and financial resources; the subject and object of regulation; needs and interests of society.

О. В. Крухмальк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування СумДУ, м. СумиН. В. Красюкмагістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування СумДУ,  м. Суми

РОЗВИТОК НЕЦІНОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. V. KrukhmalPhD, associate professor of the department of finance, banking and insurance Sumy State University, SumyN. V. KrasukMA student of the department of finance, banking and insurance Sumy State University, Sumy

THE DEVELOPMENT OF NON-PRICE INSTRUMENTS AS A NECESSARY CONDITION FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE BANK AT THE PRESENT STAGE

Для всебічного дослідження причин підвищеної уваги до нецінових методів конкуренції на банківському ринку у статті було ґрунтовно проаналізовано як теоретичний, так практичний бік даного питання. Зокрема, у ній розглянуто види, підходи до класифікації та основи формування нових нецінових інструментів, які є основою забезпечення високої конкурентоспроможності банку  на сучасному етапі. Для аналізу вказаних інструментів та прогнозування вектору їх розвитку було детально досліджено зарубіжний досвід їх використання, поєднання та впровадження. Виявлено, що необхідною умовою успіху банку у розрізі використання нецінових методів є комплексне та якісно-співвідносне їх застосування, що ґрунтується на достатності та якості матеріальних і трудових ресурсів. Особливої уваги при цьому набувають організаційна та особистісна складова впровадження та реалізації нецінового інструментарію.
 
For comprehensive study of the causes of increased attention to non-price methods of competition in the banking market in the article was thoroughly analyzed theoretical and practical side of the issue. Specifically, it examined kinds, approaches to classification and guidelines for the development of new non-price instruments is the foundation of the high competitiveness of the bank today. To analyze these tools and prediction of their development have been detail investigated the international experience of their use, combination and implementation. Revealed that a necessary condition for the success of the bank in the context of the use of non-price methods is complex and quality ratio in their application, based on the sufficiency and quality of material and labor resources. Special attention thus become part of organizational and personal parts introduction and implementation of non-price instruments.

Н. М. Проценкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. ХарківТ. А. Бутенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

N. M. ProtsenkoPh.D. in Economics, associate professor, associate professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, KharkovT. A. ButenkoPh.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF AGRARIAN PRODUCTION AND RURAL POPULATION

У статті досліджено основні проблеми інформаційного забезпечення аграрного виробництва, висвітлено можливості покращення інформаційного обслуговування сільського населення, обґрунтовано основні напрями розвитку системи інформаційного забезпечення аграрного сектора економіки.
 
The basic problems of the informative providing of agrarian production are investigational in the article, possibilities of improvement of informative maintenance of rural population are reflected, basic directions of development of the system of the informative providing of agrarian sector of economy are reasonable.

Л. О. Меренковак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ТИПИ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

L. O. MerenkovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov

TYPES DIVIDEND POLICY OF THE COMPANY AND THEIR FEATURES

У статті надана характеристика теорії іррелевантності (нейтральності) дивідендної політики, теорії переваги (пріоритетності) дивідендів, теорії податкової диференціації, сигнальної теорії дивідендів, теорії відповідності дивідендної політики складу акціонерів (або «теорії клієнтури»).
Узагальнені типи дивідендної політики підприємства з прив’язкою до трьох підходів: консервативному, помірному та агресивному, визначені їх переваги, недоліки та теоретичне підґрунтя.
До консервативного підходу до формування дивідендної політики включено політику «нульового» дивіденду, яка полягає у припиненні дивідендних виплат. Агресивний підхід до формування дивідендної політики доповнено політикою «100 %» дивіденду, зміст якої полягає у спрямуванні усього обсягу чистого прибутку підприємства на сплату дивідендів. Запропоновано методичний підхід щодо порядку формування дивідендної політики акціонерного товариства.
Проаналізована дивідендна політика вітчизняних підприємств. Зроблено висновок, що на теперішній час акціонерні товариства в Україні обирають консервативний підхід до формування дивідендної політики і застосовують політику «нульового» дивіденду або залишкову політику дивідендних виплат.
 
In article the characteristic of the theory of neutrality of dividend policy, the theory of priority of dividends, the theory of tax differentiation, the alarm theory of dividends, the theory of compliance of dividend policy to a shareholding structure is provided.
Types of enterprise dividend policy with a binding to three approaches are generalized: conservative, moderate and aggressive, their benefits, shortcomings and a theoretical basis are determined.
The policy of the "zero" dividend which consists in the termination of dividend payments is carried to conservative approach to forming of dividend policy. The policy of  "100%" the dividend which consists in the direction of all amount of the enterprise net profit on dividend payments is carried to aggressive approach to forming of dividend policy. Methodical approach for an order of forming of joint-stock company dividend policy is offered.
Dividend policy of domestic enterprises is analyzed. The conclusion is drawn that now joint-stock companies in Ukraine choose conservative approach to forming of dividend policy and use policy of the "zero" dividend or residual policy of dividend payments.

С. П. Дундак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

S. P. DundaPh.D., Associate Professor, Department of Management and Administration, National University of Food Technologies, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ASSESSMENT OF FACTORS WHICH INFLUENCE IT

У статті розглянуто теоретичні основи розвитку підприємства. Визначено характеристики, елементи, закони та джерела розвитку підприємства. Проаналізовано, що напрям та інтенсивність розвитку підприємства визначаються місією підприємства, яка є відображенням філософії і сенсу його існування. Доведено тісний зв'язок між розвитком підприємства та стратегією: стратегія визначає напрям розвитку. Визначено основні суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на розвиток підприємства. Об’єктивні фактори не залежать від внутрішнього стану підприємства: економічні, правові, політичні, науково-технічний прогрес, соціально-демографічні. Факторами мікрорівня є споживання продукції, конкурентоспроможність, ресурсозабезпеченість, інновативність галузі. Запропоновано визначати силу впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток підприємства на основі методики складання матриць. Сформульовано основні шляхи розвитку підприємств: саморозвиток; реструктуризація; інноваційний розвиток.
 
In this article theoretical the basics of development of the enterprise are covered. Characteristics, elements, laws and sources of development of the enterprise are determined. It is analyzed that the direction and intensity of development of the enterprise are determined by its mission which is reflection of philosophy and a sense of its existence. Close connection between development of the enterprise and strategy is proved: strategy determines the direction of development. The major subjective and objective factors influencing development of the enterprise are determined. Objective factors don't depend on internal state of the enterprise: economic, legal, political, scientific and technical progress, social and demographic. Factors of micro-level are consumption of products, competitiveness, availability of resources, innovativeness of an industry. It is offered to determine force of influence of factors of the external environment on development of the enterprise on the basis of a technique of creation of matrixes. In article with the main ways of development of the enterprise are formulated: self-development; restructuring; innovative development.

І. М. Кирилюквикладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В ЄС

I. M. KyryliukTeacher, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

CURRENT APPROACHES TO GUARANTEE THE QUALITY AND SAFETY OF ANIMAL PRODUCTS IN THE EU

У статті розкрито сучасні підходи до гарантування якості та безпечності продукції тваринництва в ЄС та обґрунтовано можливості їх застосування в Україні. Визначено ключові елементи нової концепції безпечності харчових продуктів у ЄС, упровадженої на початку 2000-х років. Розкрито специфіку законодавчих актів, які регулюють безпечність харчових продуктів у ЄС. Виявлено особливості системи сертифікації якості продукції тваринництва та виготовлених із неї продуктів харчування. Відзначено зростання мотивації європейських товаровиробників до поліпшення добробуту тварин і відображення цього через певні програми сертифікації, що дозволяє збільшити попит на їх продукцію. Вказано на тенденції розвитку загальноєвропейської системи обов’язкового маркування благополуччя тварин при виробництві окремих видів тваринницької продукції та поширення добровільних систем сертифікації за програмами захисту тварин. Відзначено проблеми у сфері якості, зумовлені інтенсифікацією систем тваринництва. Проаналізовано сучасні підходи і напрями поліпшення знань про вплив низки речовин і складників, які містяться у продукції тваринництва, на здоров’я людини. Доведено помилковість тези про обов’язкову шкідливість процесів генетичної модифікації у тваринництві.
 
The modern approaches to guarantee the quality and safety of animal products in the EU and justify their possible use in Ukraine are revealed in the article. The key elements of the new concept of food safety in the EU, rooted in the early 2000s are discovered. The specific legislation governing food safeties in the EU are shoved up. The features of the system of quality certification and livestock products produced with her food are discovered. The increase of the motivation of European producers to improve animal welfare and display it at certain certification program, thus increasing the demand for their products marked. The trends of European system of compulsory labeling of animal welfare in the production of certain types of livestock production and distribution systems of voluntary certification program for the protection of animals are revealed. The problems in quality due to the intensification of livestock are noted. The trends and modern approaches to improving knowledge about the impact of a number of substances and ingredients contained in animal products, on human health are analyzed. The fallacy of the thesis of compulsory harmful processes of genetic modification in animal husbandry are proved.

О. В. Благоразумовак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університетуС. В. Кузьмінмагістрант Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ

O. BlahorazumovaPh.D. in Economics, associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Kharkiv institute of trade and economics, Kyiv national University of trade and economicsS. Kuzminstudent in the master’s programmer, Kharkiv institute of trade and economics, Kyiv national University of trade and economics

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSING THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE SHOPPING

У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку сфери внутрішньої торгівлі України в умовах посилення конкуренції з боку учасників господарсько-торговельної діяльності. Відмічено, що головною дійовою особою в торгівлі залишається покупець. Вказано на якість торговельного обслуговування покупців як на можливу конкурентну перевагу суб’єкта господарювання в сфері торгівлі. Наведена методика оцінки узагальнюючого показника рівня обслуговування покупців. Проведено стислий огляд елементів, які відіграють різну роль у забезпеченні цього рівня. Запропоновано перерозподіл значущості субкоефіцієнтів з урахуванням стрімкого зростання інтернет-торгівлі. Зазначено, що у великих зарубіжних торгових компаніях думка клієнтів про якість обслуговування та інші складові високого рівня сервісу є основою для розробки стратегії і тактики комерційної діяльності. Наведено приклад інструменту (анкетування) для визнання рівня обслуговування з боку існуючих і потенційних покупців. Дослідження виконане шляхом обробки інформаційної бази, що стосується розвитку управління якістю торговельного обслуговування покупців на українських підприємствах торгівлі.
 
The article deals with actual problems of development of domestic trade of Ukraine in the face of increasing competition from the participants of economic and trading activities. Noted that the main actor in trade is the buyer. Specified as the trading of customer service as a potential competitive advantage of the business entity in the field of trade. The method evaluation of the generalized indicator of the level of customer service. A brief overview of the elements that play a different role in achieving this level. The proposed redistribution of significance submenu with the rapid growth of Internet Commerce. It is noted that in large foreign trade companies, the opinion of customers about service quality and other components of a high level of service is the basis for the development of the strategy and tactics of commercial activities. An example of instrument (questionnaire) is made for confession of level of service from the side of existent and potential customers. The study was performed by processing the information base for the development of management as a trade customer on the trade enterprises.

В. Є. Скоцикк. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

V. Ye. Skotsykcand. of agricultural sciences, Bila Tserkva national agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF FUNCTIONING OF MARKET OF AGRICULTURAL MACHINERY

В статті обґрунтовуються теоретико-методологічні засади функціонування ринку сільськогосподарської техніки. Встановлено, що методологічними основами розвитку й ефективного функціонування ринку сільськогосподарської техніки є система положень, які визначають: зміст базових понять, що належать до проблеми розвитку та регулювання ринку сільськогосподарської техніки; сутність і особливості ринку сільськогосподарської техніки як специфічного економічного утворення об’єкта регулювання та інструменту відновлення й розвитку техніко-технологічного потенціалу сільськогосподарського виробництва.
Доведено, що між ринками техніки та кінцевої сільськогосподарської продукції існують не тільки прямі, а й зворотні зв’язки. Від вартості та якості машин для рослинництва і тваринництва, їх надійності, продуктивності, якості виконуваних технологічних операцій залежать вартість і якість сільськогосподарської продукції та попит на неї.
Доведено, що розвиток ринку сільськогосподарської техніки полягає в тому, що під впливом різних факторів змінюються в часі його кількісні та якісні параметри (попит, пропозиція, ємність, типорозмірний і вікова структура машин, їх якість, ціни і тарифи, рівень монополізації та ін.).
 
The theoretical and methodological bases of functioning of market of agricultural machinery are described in the article. It is established that the methodological foundations for the development and effective functioning of the agricultural machinery market is a system of regulations that determine: the content of basic concepts relating to development and regulation of market of agricultural equipment; the nature and characteristics of the market of agricultural machinery as a specific economic education of the control object and instrument of recovery and development of the technological potential of agricultural production.
It is proved that between the technology and end markets of agricultural products there are not only direct, but also feedback. From cost and quality machines for crop and livestock production, their reliability, performance, quality of manufacturing operations on the cost and quality of agricultural products and the demand for it.
It is proved that the development of the market of agricultural machinery is that under the influence of various factors change in the quantitative and qualitative parameters (demand, supply, capacity, dimension and age structure of the machines, their quality, prices and tariffs, the level of monopolization, etc.).

Ю. В. Василишенк. е. н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївО. С. Коваленкоаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївО. О. Свириденкоаспірант Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку та торгівлі, м. Київ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

U. VasulushenPhD in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanO. Kovalenkopostgraduate, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanO. Svurudenkopostgraduate, State Scientific Research Institute for Information and Economic Modeling

FINANCIAL INSTRUMENTS OF INNOVATION ACTIVITY STIMULATING OF SMALL AND MIDDLE BUSINESS IN UKRAINE

Інновації є основою раціоналізації економіки. Вони дозволяють підвищити продуктивність праці, зменшити споживання ресурсів для виготовлення одиниці продукції й час виконання певного процесу. Економічний розвиток національної економіки вимагає вирішення важливого завдання, а саме масовості використання інновацій. Для забезпечення масовості в економіці держави важливим є фінансування їх розробки та впровадження. З точки зору фінансування, розробка інновацій та їх впровадження є різними за рівнем ризику процесами. Розробка містить в собі вищий рівень невизначеності, як наслідок вищий ризик. В розвинутих країнах фінансування цього процесу – прерогатива небанківських інститутів. Впровадження є менш ризиковим процесом й лежить в площині інтересів банків. В роботі проаналізовано зарубіжний досвід стимулювання фінансування інновацій, й на основі проаналізованого матеріалу розглянуто можливі шляхи збільшення фінансування інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу (далі МСБ) в Україні.
 
Innovations are the base of the rationalizing economics. They let to increase productivity, to reduce consumption of resources needed for producing of the product unit and time of some process. Economic development of national economics requires solving of important task, namely mass usage of innovations. For mass usage in economics of state there are important processes of development and implementation of innovations. In terms of development of innovations and their implementation they have different risk level. Development of innovations has higher uncertainty in itself, as result higher risk. In the development countries financing of this process is the prerogative of the non-banks institutions. Implementation has less risks and lie in the banks area. In the paper foreign experience of stimulation of innovation financing is analyzed and basing on the analyzed material possible ways of financing of small and middle businesses innovation in Ukraine increasing is considered.

О. П. Колісникк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. ІрпіньК. М. Ганноченкомагістрант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ

O. P.KolisnykPh.D., assistant professor of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, IrpinK. M. HannochenkoMaster of Accountancy (MAcc), University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

FORMATION OF ACCOUNTING POLICY ON SETTLEMENTS WITH SUNDRY DEBTORS

В статті розглядається питання формування облікової політики підприємства як важливої складової в управлінні діяльністю суб’єкта господарювання в межах правового поля. При розробці облікової політики підприємства необхідно враховувати всі об’єкти бухгалтерського обліку, щодо яких передбачено альтернативні варіанти (способи, методи тощо). Досить проблемним залишається питання розробки облікової політики підприємства щодо розрахунків з різними дебіторами. Першочерговим є визначення основних нормативно-правових актів, які регулюють питання облікового забезпечення дебіторської заборгованості. Наступний важливий етап це формування основних елементів облікової політики щодо розрахунків з різними дебіторами з врахуванням цілого ряду факторів ( форма власності та організаційно-правовий статус підприємства; галузева приналежність та вид економічної діяльності, що зумовлюють особливості та умови облікової роботи; поточні і довгострокові цілі підприємництва тощо). Достатньо важливим вважається заключний етап формування облікової політики щодо дебіторської заборгованості, її формалізація, дотримання та внесення змін чи доповнень.
 
In the article is considered the formation of the company's accounting policy  which are an important component in the management of the entity within the legal framework. When developing accounting policies all the accounting objects should be taken into account for which has been provided alternatives (methods, techniques, etc.). Quite problematic is the question of developing accounting policy regarding settlements with sundry debtors. The primary is the basic definition of regulations that regulate your software receivables. The next important step is to form the basic elements of accounting policy on settlements with various debtors, taking into account a number of factors (ownership, organizational and legal status of the company, industry affiliation and economic activity that contribute to the characteristics and conditions of accounting work, current and long-term goals of business, etc. ).The final stage of formation of accounting policy is quite important  for receivables of formalization, compliance and changes or additions.

І. Д. Склярк. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. СумиМ. В. Костельк. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. СумиМ. П. Катеринінастудентка, Сумський державний університет, м. Суми

БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

I. D. SkliarPhD, Associate professor of department of finance and credit, Sumy State University, SumyM. V. KostelPhD, Associate professor of department of finance and credit, Sumy State University, SumyM. P. KateryninaStudent, Sumy State University

BUDGETARY PROVISION OF FINANCIAL EDUCATION IN UKRAINE

У статті досліджено фінансову грамотність як фактор стабільності фінансового сектору, узагальнено проблеми розвитку фінансової освіти в Україні, проаналізовано результати впровадження проектів, спрямованих на підвищення фінансової грамотності, що були реалізовані на загальнодержавному рівні, в тому числі за підтримки міжнародних організацій.
Базуючись на результатах проведеного авторського соціального проекту «Фінансова грамотність ‑ інвестиції у майбутнє України», обґрунтовано необхідність впровадження у курсі загальноосвітньої школи освітнього компонента, пов’язаного з фінансовою грамотністю. На основі програмно-цільового методу бюджетного планування обґрунтовано процедуру фінансового забезпечення фінансової освіти, визначено основні компоненти бюджетної програми, що відображаються у її паспорті, запропоновано результативні показники (показники затрат, продукту (виходу), ефективності та якості) бюджетної програми.
 
The financial literacy is considered to be a factor of the financial sector stability of Ukraine in the article. Some projects supported by international organizations  aimed at improving financial literacy were implemented at national level. Key results of those projects were analyzed considering general problems of financial education in Ukraine
Based on the results of the authors’ social project "Financial literacy - an investment in the future of Ukraine," authors argue the necessity of implementation educational component related to financial literacy into the programme of secondary school. Financial provision using public funds of financial education is proved based on program-target method of budget planning. The key components of the budget program, reflected in its passport are defined. Also performance indicators of budget program (costs, output efficiency and quality) are proposed.

О. В. Озерчукк. е. н., старший викладач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗГІДНО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

O. V. OzerchukPhD of Finance, Senior Lecturer of Department of Banking Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

IMPROVEMENT DIRECTIONS OF EXCISE TAXATION IN UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE TAX LEGISLATION OF THE EU

У статті викладено вимоги щодо гармонізації податкового законодавства України в сфері акцизного оподаткування, які закріплені в Угоді про асоціацію України та ЄС. Також здійснено порівняння відповідних норм розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України та вимог відповідних Директив ЄС щодо специфічного акцизного оподаткування, а саме: Директиви Ради 92/83/ЄЕС, Директиви Ради 92/84/ЄЕС, Директиви Ради 2011/64/ЄС. За результатами порівняння були виявлені певні розбіжності щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів, алкоголю та алкогольних напоїв, а також загальних вимог щодо оподаткування підакцизних товарів. Зокрема, щодо оподаткування тютюнової сировини та тютюнових відходів; звільнення від оподаткування денатурованого обробленого тютюну; розміру мінімальних ставок податку на тютюнові вироби, встановлення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін для тютюнових виробів, у відповідності з вимогами Директиви Ради 2011/64/ЄС; визначення такої категорії підакцизного товару як «пиво»; визначення бази оподаткування акцизним податком спирту та алкогольних напоїв у гектолітрах; гармонізації вітчизняної класифікації підакцизних товарів та невідповідності термінології для підакцизних товарів; визначення поняття «проміжні продукти»; алкогольних напоїв, які зазначаються як спирт етиловий, у відповідності з Директивою 92/83/ЄС тощо, які і розглянуті у даній статті. Також автор надає конкретні пропозиції та рекомендації щодо гармонізації специфічного акцизного оподаткування в Україні та країнах ЄС в розрізі вимог відповідних Директив Ради ЄС.
 
This article represents the requirements for harmonization of tax legislation of Ukraine in the area of excise taxes, which are enshrined in the Association Agreement between Ukraine and the EU. The comparison of the relevant rules of Section VI «Excise Tax» of the Tax Code of Ukraine and the requirements of the relevant EU Directives on specific excise tax, namely Council Directive 92/83 / EEC, Council Directive 92/84 / EEC, Council Directive 2011/64 / EC . The results of the comparison show that certain discrepancies regarding the taxation of tobacco products, alcohol and alcoholic beverages, as well as general requirements regarding the taxation of excisable goods were found out.
The taxation of raw tobacco and tobacco waste; exemption of denatured processed tobacco; the minimum of tax rates on tobacco products, formation of minimum wholesale and retail prices for tobacco products in accordance with Council Directive 2011/64 / EC; definition of such category of excisable goods as «beer»; definition of the taxation base of excise tax of alcohol and alcoholic beverages in hectoliters; harmonization of national classification of excisable goods and discrepancies in terminology for excisable goods; the definition of term «intermediate products»; expanded the list of alcoholic drinks that are specified as ethanol in accordance with Directive 92/83 / EC, etc., which are considered in this article. The author gives concrete proposals and recommendations for harmonizing of specific excise taxation in Ukraine and the EU in the context of the requirements of the relevant Council Directive.

І. Л. Дідорчукстарший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СУСПІЛЬНЕ БАГАТСТВО: СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН

I. L. Didorchuka Senior Professor at the Department of International Economics and World Economy, V.N. Karazin Kharkiv National University

SOCIAL WEALTH: MODERN METHODOLOGY FOR CHANGE RESEARCH

У статті досліджено нові методологічні підходи до включення культурних та інституційних чинників в економічний аналіз суспільного багатства. Визначено, що сучасні наукові підходи засновані на комплексному аналізі історичних господарських практик і теорій, які були основою економічної політики переходу до нової якості виробництва та накопичення суспільного багатства. Охарактеризовані теоретичні основи визначення причин системних провалів реформування господарських систем на основі рекомендацій Вашингтонського Консенсусу. Проаналізовано сучасні підходи до ідентифікації інституційної спроможності та перешкод на шляху змін форм структури суспільного багатства в умовах невизначеності. Обґрунтовано, що сучасна методологія спрямована на пошук закономірностей змін форм структури суспільного багатства і адекватних інституційних механізмів виведення господарської системи на траєкторію стійкого накопичення суспільного багатства.
 
The article considers new methodological approaches incorporating cultural and institutional factors in the economic analysis of social wealth. It was determined that modern scientific approaches are based on a comprehensive analysis of historical economic practices and theories as the background of economic policy on the transition to a new quality of production and the accumulation of social wealth. There were defined methodological principles of finding the reasons for the system failures of economic system reforms according to the recommendations of the Washington Consensus. Current approaches to identify institutional capacity and barriers to changes in the structure of forms of social wealth in terms of uncertainty were analyzed. We prove that modern methodology is aimed at finding certain patterns of changes in the structure of the forms of social wealth and adequate institutional mechanisms to derive the economic system on the path of sustained accumulation of social wealth.

А. А. Гребенніковак. е. н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку, НУБіП України, м. Київ

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

A. A. GrebennikovaPh.D, аssociate professor of department of Economics of Labour and Social Development, NULES of Ukraine, Kyiv

AGRICULTURE DEVELOPMENT BASED ON INNOVATION

У статті визначено, що розвиток сільського господарства України повинен здійснюватися на інноваційній основі. Основою для цього слугує поєднання державної аграрної та інвестиційної політики, спрямованої на активізацію досліджень та інноваційних розробок з метою подальшого їх впровадження у виробничу діяльність вітчизняних підприємств. Інновацією в сільському господарстві є зміни в техніці, технології, організації, екології, економіці, а також у соціальній сфері задля одержання економічного ефекту, спрямованого на задоволення певних суспільних потреб. Зауважено , що інноваційна модель розвитку сільського господарства – це сукупність взаємозв’язаних організаційних структур, що здійснюють апробацію та комерційну реалізацію наукових знань і технологій та займаються виробничою діяльністю.
 
The article stipulates that the agricultural development in Ukraine should be based on innovation. The basis for this is a combination of state agricultural and investment policies, policies directed on activization researches and innovation with a view to their implementation in production activities of domestic enterprises. Innovations in agriculture are changes in technique, technology, organization, environment, economy and social sphere in order to achieve economic benefits, satisfaction of social needs. Notes that innovative model of agricultural development is a combination of interrelated organization structures that carry out approbation and commercialization of scientific knowledge and technologies and having an industrial activities.

Н. В. Гурінак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. ІрпіньС. В. Ющенкомагістрант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. V. HurinaPh.D., assistant professor of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, IrpinS. V. YushchenkoMaster of Accountancy (MAcc), University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

KEY ASPECTS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING  INTANGIBLE ASSETS IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

В статті досліджується питання організації обліку нематеріальних активів у сучасних умовах господарювання. Розглянуто та проаналізовано підходи різних науковців до визначення терміну «організація обліку». Наведено етапи організації обліку на підприємстві та розкрито їх зміст. Запропоновано розуміння організації обліку як сукупності складових, а не послідовності етапів. Визначено місце організації обліку нематеріальних активів в загальному процесі організації обліку. Визначено сутність поняття облікової політики та перераховано елементи облікової політики щодо нематеріальних активів. Розглянуто організацію документування обліку нематеріальних активів з врахуванням використання програмного продукту «1С: Бухгалтерія». Запропоновано використання сукупності вимог до кандидата на посаду бухгалтера з обліку нематеріальних активів. Формування облікової політики з врахуванням запропонованих елементів забезпечить підготовку інформації необхідної для прийняття ефективних рішень по управлінню нематеріальними активами підприємства.
 
The article examines the issue of organization of accounting intangible assets  in the current economic conditions. It has been considered and analyzed various approaches to scientific definition of "organization of accounting." The stages of accounting management on the factory have been provided with and revealed their content. It has been offered an understanding of accounting as a set of components, not the sequence of stages. The place of accounting for intangible assets in the general process of accounting have been determined. It also has been determined the essence of the concept of accounting policy and restated elements of accounting policy on intangible assets. It has been considered the organization documenting accounting for intangible assets with regard of using the software "1C". It has been offered тhe use of a set of requirements to the candidate for accountant accounting intangible assets. Development of accounting policy with regard to the proposed elements will guarantee the preparation of information required for effective management of intangible assets.

К. В. Гнедінак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівЯ. В. Петраковк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівО. В. Сизоненкок. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ

K. V. HnedinaPhD, Associate Professor, Department of Accountancy, Taxation and Auditing, Chernihiv National University of Technology, ChernihivI. V. PetrakovPhD, Associate Professor, Department of Accountancy, Taxation and Auditing, Chernihiv National University of Technology, ChernihivO. V. SyzonenkoPhD, Associate Professor, Department of Accountancy, Taxation and Auditing, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR REGULATORY INSTRUMENTS’ IMPACT ASSESSMENT

Дуже часто ефективність державного регулювання викликає сумніви, а результативність – провокує широку публічну дискусію про місце і роль держави в суспільних відносинах. Це є наслідком браку чіткого розуміння причин та драйверів проблеми, передумов ефективного застосування інструментів регулювання, а також застарілої методології з оцінки регуляторного впливу.
Метою дослідження є узагальнення причин інтервенції держави та аналіз еволюції методологічних підходів до оцінки впливу інструментів регулювання.
Встановлено, що вибір форми інтервенції визначається як загальним рівнем розвитку економіки та ринків; так і масштабом проблеми, на вирішення якої спрямовано ту чи іншу комбінацію інструментів. А глибина інформування осіб, що приймають рішення, про наслідки інтервенції впливає на вибір підходу до оцінки впливу інструментів регулювання.
Узагальнено причини інтервенції держави, якими є провал ринку; слабкість законодавства; несправедливість розподілу; а також викривлення в поведінці окремих груп стейкхолдерів.
Проведено аналіз еволюції підходів до інтервенції із застосуванням інструментів регулювання, яка полягає в переході від компенсування втрат для окремих груп стейкхолдерів чи виправленні недоліків в існуючому законодавстві до превентивного інформування та навчання груп економічних агентів на основі проведеної оцінки ймовірних наслідків втручання держави в економіку.
Встановлено, що методологія оцінки регуляторного впливу поступово переміщується від простого ретроспективного аналізу фактичних наслідків інтервенції до комплексної сценарної оцінки потенційного застосування комбінацій інструментів.
 
Very often efficiency of public regulation is challenged and its ineffectiveness provokes broad public discussion on the role of state in society. It may occur as lack of clear understanding of problem origins and drivers, preconditions for effective use of regulatory tools, and outdated methodology for regulatory impact assessment (RIA).
The purpose of research is to generalize the reasons for state intervention and to analyze methodological approaches for RIA.
We found that form of intervention depends on the general level of economic and market development, scale of addressed problem. Information intensity of decision-makers on impact on society also influences the choice of approach for RIA.
The reasons of public intervention – market failure, regulatory weakness, equity and stakeholders’ behavioral biases – are defined.
Analysis of regulatory tools intervention approaches’ evolution has revealed the governmental shift from losses compensation to separate groups of stakeholders or correction of ineffective legislature to preventive information campaigns, education and training, based on impact assessment of state intervention into economy.
We found that methodological approaches move from simple retrospective analysis of actual intervention consequences towards complex assessment of potential impact of combination of instruments use.

О. М. Савицькакандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаД. В. Авраменкобакалавр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

Olena M. SavytskaPh.D., Associate Professor of Department of Management,Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, UkraineDmytro V. Avramenkоbachelor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, Ukraine

THE PREREQUISITES FOR THE IMPROVEMENT OF COST MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENCY STRATEGY OF CORPORATION

У статті представлено результати наукового дослідження передумов удосконалення ефективності управління витратами на промисловому підприємстві енергетичної галузі України (на прикладі ТОВ «ДТЕК») в контексті реалізації стратегії енергоефективності Державної теплоенергетичної компанії (ДТЕК). Представлено: результати оцінювання основних показників розвитку лідерських позицій ДТЕК на ринках вугілля й теплової генерації України та на ринку дистрибуції електроенергії; динаміку обсягів виробленої електроенергії в Україні у 2011-2015 рр.; порівняльну характеристику структури виробництва електроенергії в Україні протягом 2013-2015 рр.; динаміку використання енергетичних матеріалів в Україні у 2013-2015 рр. Розроблено основні рекомендації щодо покращення стану управління на підприємствах ДТЕК на засадах удосконалення управління витратами та раціонального використання ресурсного потенціалу корпорації.
 
The article presents the results of scientific research of the prerequisites for improving the efficiency of cost management at an industrial enterprise of the energy sector (on the example of LLC "DTEK") in the context of implementation of the State strategy of energy efficiency of thermal power company (DTEK). Submitted by: the evaluation results of the main indicators of development of leadership, DTEK on the markets for coal and thermal power generation sector and the distribution market of electric power; the dynamics of the volume of electricity produced in Ukraine in 2011-2015; comparative characteristics of the structure of electricity production in Ukraine for 2013-2015; the dynamics of the use of energy materials in Ukraine in 2013-2015, Developed recommendations for improvement of the management of DTEK enterprises through improved cost control and rational use of resource potential of the Corporation.

К. В. Шиманськак. е. н., доцент, Житомирський державний технологічний університет, м. ЖитомирХ. В. Сінельніковамагістрант, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

K. V. ShymanskaCandidate of Science (Economics), Docent, Zhytomyr State Technological UniversityK. V. SinelnikovaMaster of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Zhytomyr State Technological University

VAT: EUROPEAN EXPERIENCE

У статті розглянуто існуючі підходи до адміністрування ПДВ у Європейському Союзі. Наведено особливості переходу на сплату ПДВ в окремих країнах ЄС. Розглянуто розміри річного обороту компанії, що призводять до необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ. На основі статистичних даних систематизовано ставки ПДВ у країнах ЄС. Здійснено моніторинг величини ПДВ-розривів у країнах ЄС. Проаналізовано та систематизовано заходи, спрямовані на подолання ПДВ-розривів, запропоновані проектною групою у рамках Податкової програми ЄС 2020. На основі аналізу заходів, запропонованих для подолання розривів між нарахованою та фактично сплаченою суб’єктами господарювання до бюджету сумами ПДВ у країнах ЄС, запропоновано конкретні приклади використання цих заходів в Україні.
 
The paper considers existing approaches to the administration of VAT in the European Union. The peculiarities of becoming a payer of VAT in the European Union also were considered. The paper deals with the annual turnover, leading to the need for compulsory registration of VAT payers. The VAT rates in the European Union were systematized. The value of VAT gaps in the EU was tracked. Twenty measures to tackle the VAT gap were analyzed and systemized. It was offered the examples of the measures to cope with VAT GAP in Ukraine.

А. О. Золковерк. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

A. ZolkoverPh.D., assistant professor of Department of Kyiv National University of  Technologies and Design

CURRENT STATE OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Фінансовий ринок взагалі та страховий ринок зокрема мають одне з ключових значень в економіці країни. Аналіз стану страхового ринку дозволить виявити його місце на фінансовому ринку та запропонувати механізми активізації діяльності страховиків.
 
The financial market in General and the insurance market in particular, are one of the key values in the economy of the country. Analysis of the state of the insurance market will reveal its place in the financial market and propose mechanisms of activation of insurers.

Н. В. Зачосовадоцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоО. В. Яковенкоздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. ZachosovaAssociate professor of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan KhmelnytskyO. YakovenkoSeeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

FOOD SECURITY OF REGIONS AS A BASIS FOR NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Проведено аналіз індикаторів достатності споживання різних груп продуктів у 2015 р. по Україні та в Черкаській області. Деталізовано структуру витрат на харчування одного домогосподарства в розрізі основних груп продовольства станом на 2015 р. в середньому по Україні та по Черкаській області. Викормлено основні проблеми забезпечення продовольчої безпеки на національному і регіональному рівні, що полягають у низькому рівні розвитку сільськогосподарської сфери. Визначено напрями фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників через механізми державної підтримки та зниження кредитних ставок.
 
The analysis of indicators of sufficiency consumption of various food groups in 2015 and in Ukraine in Cherkasy region is done. The cost structure of food a household by major food groups as of 2015 the average in Ukraine and in the Cherkassy region is detailed. The basic problems of food security at the national and regional level, covering the underdeveloped agricultural sector are shown. The directions of the financial providing agricultural producers through state support and reduce interest rates are offered.

Т. О. Меліховак. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит Запорізької державної інженерної академіїО. С. Зубмагістр ОПД-15 Запорізької державної інженерної академії

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. MelikhovaCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyО. ZubGroup of studing the theory of taxation - 15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TAX AUDITING PROGRAMMES FOR IMPROVEMENT THE ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY

Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення аудиту екологічного податку, розроблена програма аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства. У роботі розроблена програма аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства, яка включає перевірку: правильності визначення залишку екологічного податку на початок періоду, правильності кореспонденції рахунків з екологічного податку, правильності визначення суми екологічного податку, правильності складання Декларації з екологічного податку, відповідності нарахування та сплати екологічного податку, відповідності відображення екологічного податку в журналі, головної книги та Балансу на кінець періоду. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку екологічного податку на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку екологічного податку, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.
 
The authors of the article substantiate the goal and the objectives of the environmental tax auditing, they also developed the environmental tax auditing programme to improve the enterprise financial security. In the work developed the environmental tax auditing programme for the improvement of the enterprise financial security, that includes checking: the correctness of the calculation of the environmental tax rest at the beginning of the period, the correctness of the of the environmental taxes account correspondence, the correctness of the environmental tax amount calculation, the compliance correctness of the environmental tax Declaration, the completnes of the calculation and payment of the environmental tax, the appropriate environmental tax determination in the journal, General Ledger and Balance for the end of the period. The proposed auditing methodology will allow the auditor to cover all aspects of environmental tax at the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of the environmental tax determination, to detect violations, to conduct a quality audit and to increase the financial security at the enterprise.

О. Г. Чепецьк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроМ. С. Супрунмагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

O. ChepetsPh.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic UniversityM. SuprunMaster of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE ADMINISTRATIVE COSTS OF THE ENTERPRISE

В даній статті наведено поняття адміністративних витрат, їх складових та деякі аспекти класифікації таких витрат. Також, розкрито сутність і методи управління такими витратами на підприємствах, та пояснюється необхідність нормування витрат.
 
This article describes the concept of costs, their components, and some aspects of the classification of such costs. Also, the essence and methods of management of such costs in enterprises, and explains the need to ration costs.

Т. П. Пoгopєлoвaк. е. н., дoцент, дoцент кaфедpи oблiку, aудиту тa УФЕБ, Днiпpoпетpoвський деpжaвний aгpapнo-екoнoмiчний унiвеpситет, м. ДнiпpoI. П. Aбoянмaгiстp, Днiпpoпетpoвський деpжaвний aгpapнo-екoнoмiчний унiвеpситет, м. Днiпpo

IНФOPМAЦIЙНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ФIНAНСOВO-ЕКOНOМIЧНOЇ БЕЗПЕКИ ПIДПPИЄМСТВA

T. PogorelovaPh.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic UniversityI. AboyanMaster of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

INFORMATION SUPPORT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У стaттi визнaченo сутнiсть iнфopмaцiйногo зaбезпечення фiнaнсoвo-екoнoмiчнoї безпеки пiдпpиємствa. Дoслiдженo сучaснi пiдхoди дo її впpoвaдження тa викopистaння нa пiдпpиємствi.
 
In this article the essence informatsiynho provision of financial and economic security. Explored new approaches to its implementation and use in the enterprise.

А. М. Бричкокандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет

ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБУТ М’ЯСА (ЯЛОВИЧИНИ, СВИНИНИ, М’ЯСА ПТИЦІ) НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА СВІТОВОМУ РИНКАХ

A. M. BrychkoPhD, Senior Lecture of Economic Chair of Sumy National Agrarian University

PRODUCTION AND MARKETING OF MEAT (BEEF, PORK, POULTRY) ON DOMESTIC AND GLOBAL MARKETS

У статті викладено результати дослідження стану і основних тенденцій виробництва, збуту м’яса (яловичини, свинини, м’ясо птиці) на вітчизняному та світовому ринках. Вказано на основні проблеми, що супроводжують вітчизняну м’ясну галузь сьогодні. Розглянуто світове виробництво м’яса (яловичини, свинини, м’ясо птиці). Виявлено зміни у пропорціях виробництва, залишки готової м’ясної продукції на підприємствах, індекси прибутковості виробництва м’яса, імпорту та експорту м’яса (яловичини, свинини, м’ясо птиці) на вітчизняному ринку. Розглянуто причини їх збільшення імпорту та зниження експорту м’яса на ринку. Охарактеризовано індекси умовної прибутковості виробництва м’яса в цьому році. Визначено основні фактори, які будуть впливати на баланс попиту та пропозиції м’яса у наступному році.
 
The article presents the results of investigation of major trends and production and sales of meat (beef, pork, poultry meat) in the domestic and global markets. Specified on the main problems that accompany the domestic meat industry today. Considered the world production of meat (beef, pork, poultry meat). Discovered the changes in the proportions of production, the remains of ready meat products at enterprises, indices of profitability of meat production, import and export of meat (beef, pork, poultry meat) in the domestic market. Considered causes of increased imports and reduced exports of meat in the market. Characterized indices a conditional of profitability of meat production this year. Determined the main factors that will affect the balance of supply and demand of meat next year.

Ю. В. Масюкк. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроН. В. Коваленкостудентка магістратури, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Y. MasukPh.D., associate professor, professor of finance and banking, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, DniproN. KovalenkoMaster's student, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

ECONOMIC ESSENCE INTERNALCONTROLIN THE ENTERPRISE MANAGAMENT SYSTEM

В статті вивчено і узагальнено теоретичні основи щодо економічної сутності внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах; розглянуто інформаційні джерела організації внутрішньогосподарського контролю; розроблено пропозиції щодо удосконалення організації внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах.
 
In the article the theoretical foundations and generalized on the economic substance of internal control in agricultural enterprises; is considered information sources of internal control; suggestions for improvement of internal control in agricultural enterprises.

О. С. Новакк. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредитуН. І. Дідківськастудентка, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

У статті проаналізовано вплив заходів у сфері фінансового моніторингу на рівень економічної безпеки країни. Рівень економічної безпеки України, відповідно до вимог чинного законодавства, визначається шляхом розрахунку інтегрального показника рівня економічної безпеки, який включає ряд індикаторів відповідно до її складових. Встановлено, що існуюча методика визначення рівня економічної безпеки не враховує впливу таких суттєвих загроз, як корупція, зловживання службовим становищем, ухиляння від сплати податків, несанкціоноване списання коштів з рахунків клієнтів фінансових установ, розкрадання бюджетних коштів та інші, що в міжнародній практиці є об’єктами фінансового моніторингу. В статті запропоновано до складових економічної безпеки віднести безпеку фінансового сектору та операцій, в якій буде враховано загрози економічній безпеці, що належать до сфери фінансового моніторингу.

The article analyzes the impact of the measures on financial monitoring on the level of economic security. The level of economic security of Ukraine, in accordance to the current legislation is determined by calculating the integral index of economic security, which includes a number of indicators, according to its components. It was established that the existing method of determining the level of economic security does not include the impact of such significant threats, as corruption, abuse of office, tax evasion, unauthorized funds withdrawal from customer accounts of financial institutions, embezzlement of budget funds and others, that in the international practice is the objects of financial monitoring. In article is proposed to include the security of financial sector and transactions to components of economic security. This component will take into account the threats to economic security within the sphere of financial monitoring.

І. Є. Андрющенкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. E. AndryushchenkoPhD, associate professor, assistant professor of finance, banking and insurance Zaporizhzhya National Technical University of Ukraine

STABILITY ANALYSIS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

В статті проаналізовано показники стійкості функціонування дев’яти машинобудівних підприємств відповідно до положень життєздатності соціально-економічних систем. Охарактеризовано основі тенденції змін показників окремо по кожному підприємству за період 2012-2015рр. Проведено оцінювання та аналіз стійкості функціонування машинобудівного підприємства, узагальнено наявну статистичну інформацію за чотири роки. Доведено, що теорія життєздатності соціально-економічних систем передбачає наявність двох їх складових, що відповідає за їх функціонування та розвиток. При цьому, функціонування забезпечується за рахунок надійності і стійкості машинобудівного підприємства, а розвиток – живучості та вмотивованості. За результатами проведених досліджень дев’яти підприємств доведено нестабільність показників стійкості за період 2012-0215 рр., зумовлене як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. З метою формування загального уявлення про рівень стійкості машинобудівних підприємств в подальших дослідженнях планується побудувати інтегральний показник.
 
The article analyzes the sustainability of the nine indicators engineering companies in accordance with sustainability of socio-economic systems. The characteristic trends based on indicators separately for each company over the period 2012-2015. An assessment and analysis of the sustainability of the engineering enterprise, generally available statistical information in four years. Proved that the theory of the viability of social and economic systems requires a two constituents responsible for their operation and development. In this case, the operation is ensured by the reliability and resilience of enterprise engineering and development - vitality and motivation. The results of nine studies proved unstable business sustainability indicators for the period 2012-0215 gg., Due to both internal and external factors. In order to form a general idea of the level of stability in the machine-building enterprises further research is planned to build an integrated indicator.

О. І. Сахненкостарший викладач кафедри економічних дисциплін, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ВПЛИВ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

O. I. SakhnenkoSenior teacher of the department of economic subjects, Academy of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv

THE INFLUENCE OF REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY

У статті досліджено роль процесу відтворення людського капіталу та його вплив на формування та розвиток інноваційного суспільства. Розглянуто особливості формування людського капіталу в контексті сучасних умов ринкової економіки. Виділено фази процесу формування людського капіталу. Розглянуто головний механізм формування людського капіталу. Надані основні напрямки інвестицій у людський капітал за різними рівнями. Представлено процес формування, нагромадження й відтворення національного людського капіталу.
 
This article explores the role of the reproduction of human capital and its influence on the formation and development of innovative society. The features of the formation of human capital in the context of current market conditions are considered. The phases of the process of formation of human capital are stated. The main mechanism for the formation of human capital is considered. The main directions of investment in human capital at different levels are provided. The process of formation, accumulation and reproduction of national human capital is presented.

О. С. Безроднак. е. н., старший викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяІ. Б. Чернявськийк. е. н., директор Сумської філії ПАТ КБ Приватбанк

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Olena BezrodnaCandidate of Sciences (Economics), Senior Lecturer, Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsI. ChernyavskiyCandidate of Sciences (Economics), Director of Sumy branch of PJSC CB \"Private Bank\"

METHODOLOGICAL TOOLS OF CHOOSING THE CREDIT AND INVESTMENT STRATEGY ADOPTED BY BANKS

У статті розглянуто теоретичні аспекти кредитно-інвестиційної діяльності банку, узагальнено підходи до трактування її змісту. Проведено аналіз динаміки та структури кредитно-інвестиційного портфеля
(КІП) банків України протягом 2007-2016 рр. Узагальнено методи вибору банківських стратегій та обґрунтовано доцільність використання матричного підходу для здійснення стратегічного планування. Визначено етапи формування аналітичного забезпечення для вибору стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банку: розрахунок показників раціональності формування КІП банку та проведення інтегральної оцінки методом таксономії; визначення кількісного рівня ризикованості КІП банку; надання якісної інтерпретації кількісної оцінки раціональності формування КІП банку та рівня його ризикованості. Вибір типу стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банку запропоновано здійснювати шляхом визначення його положення у матриці, що утворена співвідношенням рівнів раціональності формування КІП банку та його ризикованості.
 
This article reviews theoretical aspects of banks’ credit and investment activity, summarizes approaches to its contents interpretation. It also represents the dynamical and structural analysis of the Ukrainian banks’ credit and investment portfolio (CIP) for 2007-2016. The article summarizes the methods of choosing banking strategies and substantiates the practicability of using a matrix approach in strategic planning. The analytical support formation stages applied while choosing the credit and investment strategy adopted by banks are determined as follows: calculation of indicators showing the sustainability of the CIP formed by a bank and an integrated assessment by taxonomy; determining the quantitative level of the bank’s CIP riskiness; qualitative interpretation of the quantitatively assessed sustainability of the CIP formed by a bank and its riskiness level. The article suggests choosing the credit and investment strategy type adopted by a bank through determining its position in the matrix formed by the levels ratio of sustainability of the CIP formed by a bank and its riskiness.

В. В. Москаленкоаспірант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. MoskalenkoPostgraduate Student, Macroeconomics and public administration department Kyiv National Economic University named after Vadim Getman

METHODOLOGICAL TOOLS FOR FORECASTING AND ANALYTICAL EVALUATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AT REGIONAL LEVEL

В статті викладено ключові методичні підходи для оцінювання та прогнозування економічного розвитку на регіональному та секторальному рівнях, розроблено матрицю методичних підходів до прогнозування розвитку економіки на регіональному рівні, які гармонізовано з ключовими стратегічними та програмними документами регіону. Акцентовано увагу на нових тенденціях прогнозування на основі неструктурованих даних та практичних аспектах прогнозування економічного розвитку на регіональному рівні.
 
The article sets out the key methodological approaches for evaluating and forecasting economic development at regional and sectoral levels. The matrix of methodical approaches to forecasting economic development at the regional level, which are harmonized with key strategic and program documents of the region, was developed. New forecasting trends based on unstructured data and practical aspects of forecasting economic development at the regional level were considered.

О. П. Фещенкоздобувач кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ КОРПОРАЦІЙ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

O. P. Feshchenkocompetitor of the degree of finance department, Kyiv National Economic University, named after Vadym Hetman

MANAGEMENT OF FINANCIAL POSITION OF CORPORATIONS: ESSENCE AND PRINCIPLES OF ORGANIZATION

Стаття присвячена теоретичним засадам організації управління фінансовим станом корпорації. Узагальнено підходи до тлумачення сутності управління та фінансового управління. На основі узагальнення підходів різних вчених визначено сутність управління фінансовим станом корпорації та сформульовані його принципи.

The article is devoted to the theoretical foundations of the management of the financial status of the corporation. Approaches to management and financial management of the entity are generalized. Based on a synthesis of different approaches, the essence of the financial state of the corporation is determined and management principles are formulated.
 
Статья посвящена теоретическим основам организации управления финансовым состоянием корпорации. Обобщены подходы к определению сущности управления и финансового управления. Основываясь на обобщении подходов разных ученных определена сущность управления финансовым состояние корпорации и сформулированы принципы управления.

Ю. М. Павлюкмагістрантка Інституту фінансів та банківської справи, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ З ПИТАНЬ ПРАВИЛЬНОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Y. Pavliukmaster of the Institute of finance and banking, University of the State Fiscal Service, Irpin

FEATURES OF FORENSICS ABOUT DEPRECIATION CORRECTNESS

У статті виявлено особливості проведення досліджень з питань правильності нарахування амортизації крізь призму визначення необхідності, завдань та об’єктів судової економічної експертизи щодо даного питання. Виділено етапи проведення досліджень з питань правильності нарахування амортизації та узагальнено фактографічні дані як джерело інформації для проведення досліджень.
 
In the article are reviewed features of forensics about depreciation correctness in the case of the necessary, tasks and objects of forensics on the subject. In order to achieve the objective of the article it is allocated the stages of research on the accuracy depreciation and generalized factual data as a source for research.

Л. В. Струнінааспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Lesia Struninapostgraduate student, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ENSURING OF PRODUCTION OF DOMESTIC MEAT PROCESSING INDUSTRY ENTERPRISES

У статті досліджено проблематику вітчизняних функціонування м’ясопереробних підприємств. З метою визначення шляхів підвищення ефективності їхньої діяльності, розглянуто сучасні варіанти сировинного забезпечення виробництва, а також можливості ресурсного забезпечення і ресурсозбереження в контексті реалізації підходів екологічного менеджменту та альтернативного енергозабезпечення процесів м’ясопереробки.
Обґрунтовано необхідність модернізації та технічного оновлення виробництва вітчизняних м’ясопереробних підприємств. Запропоновано інноваційний підхід до проведення оцінки виробничого обладнання для здійснення технічного оновлення м’ясопереробних підприємств, який базується на порівняльному аналізі найважливіших технічних характеристик альтернативного обладнання, що відображають та чинять вплив на основні параметри вихідного продукту. Відповідно до результатів оцінки обладнання, що підлягає заміні, сформовано алгоритм визначення черговості здійснення технічного переоснащення виробництва.
 
There is investigated the issue of domestic meat-processing enterprises functioning in the article. There are considered modern variants of raw-providing of its production and opportunities of resource-providing and resource-saving in the context of implementation approaches of ecological management and alternative energy-providing of meat-processing with the aim of defining ways of increasing the efficiency of enterprises’ activity.
The necessity of domestic meat-processing enterprises production modernization and technical renewal is reasonable. There is proposed an innovative approach to the assessment of production equipment for the implementation of meat-processing enterprises technical renewal that is based on a comparative analysis of main technical specifications of alternative equipment, which show and impact on basic parameters of output product. There is formed an algorithm of priority definition of production technical upgrading implementation according to the rating of equipment that should be replaced.

О. О. Поплавськийаспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

O. O. PoplavskyiPhD student, Zhytomyr State Technological University

ANALYSIS OF INVESTMENT POTENTIAL OF INSURANCE COMPANIES IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

The article is devoted to topical issues of analysis of insurance companies’ investment potential and peculiarities of its implementation.
The attention has been focused to external factors in investment activity of insurers. This article presents the results of correlation analysis of the impact main macrofinancial indicators (GDP, currency rates, treasury yield, deposit rates, index PFTS) on assets of insurance companies in Ukraine (bank deposit, current account, stock, corporate and government bonds).
Major indicators of analysis of insurance companies’ investment potential which allows taking into account the diversity, liquidity, profitability and dynamic of assets have been suggested. The specification of rating scale of such indicators based on recommendations of Ukraine and Polish regulators, banks’ requirements has not been left without attention.
 
Стаття присвячена актуальним питанням аналізу інвестиційного потенціалу страхових компаній та особливостей його здійснення.
Акцентовано увагу на зовнішніх факторах інвестиційної діяльності страховиків. У статті представлено результати кореляційного аналізу впливу основних макрофінансової показників (ВВП, курсів валют, доходності державних цінних паперів, ставок за депозитами, індекс ПФТС) на активи страхових компаній в Україні (банківські вклади, грошові кошти на поточному рахунку, державні цінні папери, корпоративні облігації, акції).
Були запропоновані основні показники для аналізу інвестиційного потенціалу страхових компаній, що дозволяють враховувати диверсифікованість, ліквідність, прибутковість і динаміку активів. Не залишилось поза увагою уточнення шкали оцінювання таких показників на основі рекомендацій регуляторів України та Польщі, вимог банків.

В. О. Дугааспірант, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗПЕКИ В АГРОТУРИЗМІ

Victoria Dugapostgraduate, SHEE “Kherson State Agrarian University”

SECURITY MANAGEMENT IN AGRОTOURISM

У статті розкрито існуючі підходи до визначення безпеки в туризмі. Проаналізовано загрози, які супроводжують туристів під час подорожей, розглянуто джерела підвищеної небезпеки в агротуризмі, причини захворювання туристів під час подорожей, наведено класифікацію шкідливих чинників в туризмі. Наголошено на важливості реалізації комплексу заходів щодо забезпечення безпеки туристів як складової ефективного розвитку агротуризму. Представлено систему менеджменту безпеки в агротуризмі у вигляді таких взаємопов’язаних елементів як аналіз та оцінка стану безпеки, постановка цілей, планування комплексу заходів, організація запланованих дій, мотивація, контроль та моніторинг діяльності. Зазначено, що підвищення рівня безпеки туризму на державному, територіальному та на рівні агротуристичної оселі буде сприяти якісному відпочинку туристів, розвитку туристичної інфраструктури, зростанню доходів місцевого населення, запобіганню екологічним наслідкам розвитку агротуризму, формуванню позитивного іміджу агрооселі, дестинації, позначатися на політиці та зовнішньополітичній діяльності країни.
 
The article deals with existing approaches to the determination of safety in tourism. The threats that accompany the tourists during their travel are analyzed, a source of a greatest danger in agritourism is considered, the reasons of the tourists` disease while traveling, harmful factors in tourism are classified. The importance of the implementation of a complex of measures for ensuring the safety of tourists as a component of effective development of agrotourism was emphasized. Such security management systems in agrotourism as interrelated elements of them as analysis and evaluation of safety, setting goals, planning of a set of measures of planned action organization, motivation, control and monitoring activities are submitted. It is indicated that improvement of the safety tourism in the state, territorial and agritourism house will promote the quality of a tourist destination, development of a tourism infrastructure, the growth of the local population, the prevention of the environmental impacts, forming of a positive image of agrohouse, destinations, and affect the politics and foreign policy of the countries.

О. Ю. Бондаренкостудентка магістрант, Національного університету харчових технологій

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Y. BondarenkoStudent, master, National University of Food Technologies

STRATEGIC PLANNING IN THE MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

У статті розкрито особливості стратегічного планування. Досліджено моделі стратегічного планування. Визначено, що стратегічне планування це процес постійного моніторингу змін зовнішнього та внутрішнього середовища і внесення відповідних корегувань цієї системи. Проведений аналіз ринка пива України та розглянуті конкуренти на зовнішньому ринку. Розглянули стратегічне планування ПАТ «Оболонь».
 
This article discloses the features of strategic planning and its models. Strategic planning is determined to be a process of continuous monitoring of changes in external and internal environment and making appropriate adjustments of the system. The analysis of beer market in Ukraine is included in the article, considering main competitors on the international level. This research also depicts the process of strategic planning of PJSC «Obolon».

Г. В. Ігнатенкоаспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури

ІННОВАЦІЇ У ВИБОРІ БІЗНЕС-ІНДИКАТОРІВ РОЗРОБКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ДЕВЕЛОПЕРА ЯК ПРОВІДНОГО СТЕЙКХОЛДЕРА ПІДРЯДНОГО БУДІВНИЦТВА

G. V. Ignatenkopostgraduate student of the Department of management in construction, Kyiv national University of construction and architecture

INNOVATION IN THE SELECTION OF BUSINESS INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION PROGRAM OF THE DEVELOPER AS THE LEADING STAKEHOLDER CONTRACTING WORKS

Нестабільна ситуація в Україні призвела до підвищення рівня ризикованості більшості проектів вітчизняних компаній, а також збільшення вартості ключових ресурсів. У зв'язку з цим зросли вимоги до якості прийнятих у проекті рішень. Для забезпечення стабільної реалізації проекту необхідно враховувати думку всіх учасників проекту. Проведено аналіз особливостей прийняття рішень в управлінні проектами з позицій гомеостатики та ціннісного підходу. Розглянуто підхід до визначення пріоритетів проектів його учасниками на базі ціннісного підходу. У результаті проведених досліджень було запропоновано підхід до оцінки варіантів рішень у проектах на основі економіко-математичного моделювання Забезпечуючи високий рівень відповідності вироблених проектом цінностей очікуванням учасників, керівник гарантує стабільну реалізацію проекту.
 
The unstable situation in the country has led to an increase in the riskiness of most projects of domestic companies, as well as an increase in the cost of key resources. In this regard, increased requirements for quality design decisions taken. In order to ensure a stable implementation of the project must take into account the views of all participants. The analysis of the characteristics of the decision-making in project management from the standpoint of Homeostatics and value approach. An approach to the prioritization of projects by the participants based on the value approach. The studies proposed an approach to the evaluation of possible solutions in the projects on the basis of an integrated value and a homeostatic approach. By providing a high level of compliance of the expectation value of the project participants, the head ensures a stable project. If it is to meet the needs of the value of the project participants will provide the missing resources.

Л. Ю. Валагааспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. М. Бондаренкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Lyudmila  ValagaPhD student, Kiev National University of Technology and Design, KyivSvitlana BondarenkoCandidate of Sciences (Economic), Associate Professor of department management Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF STANDARDIZATION SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

У статті розглянуто сутність організаційно-економічного механізму управління системою стандартизації України, охарактеризовано його підсистеми. Запропоновано алгоритм реалізації зазначеного механізму, що забезпечить ефективне управління системою технічного регулювання України в умовах євроінтеграції.
 
The article deals with the essence of the organizational and economic mechanism of management of Ukraine's standardization system, as well as analysis of its subsystems. We offer the algorithm of implementation of the mechanism which ensures effective management of the system of technical regulation of Ukraine in the context of European integration.

О. Ю. Орзуласпірант кафедри політичної економії, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Y. Orzulpostgraduate Department of Political Economy, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN BANKING SYSTEM AND ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті розглянуто існуючі моделі аналізу взаємозв’язку банківської системи та економічного розвитку. Автором проведено аналіз теоретичних аспектів впливу банківської системи на економічний розвиток та розкрито основні механізми такого впливу. Розглянуто основний механізм перетворення заощаджень в інвестиції та розкрито роль у цьому процесі банків як основних посередників. Розкрито механізм впливу банківської системи на економіку через  чинники попиту, чинники пропозиції та чинники розподілу
 
The article deals with existing models that analyze the relationship of the banking system and economic development. The author analyzed the theoretical aspects of the impact of the banking system on economic development and uncovered the basic mechanisms of such influence. Considered the main mechanism of converting savings into investment and disclosed the role of banks in this process, as key intermediaries. Solved the mechanism of influence of the banking system on the economy through demand, supply and division factors.

Т. О. Гнатюкздобувач наукового ступеня кандидата с.- г. наук, ЖНАЕУ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЖИТА ОЗИМОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ

Тatiana Gnatiukstudent for obtaining a degree of Candidate of Agricultural Sciences, Zhytomyr National Agroecological University

ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF WINTER RYE UNDER DIFFERENT FERTILIZATION SYSTEMS OF SHORT-TERM CROP ROTATION

Жито озиме є невибагливою сільськогосподарською культурою і здатне формувати врожай на досить бідних ґрунтах. Завдяки своїм біологічним особливостям гарно сприймає післядію гною. І збалансувати живлення культури, отримати якісний урожай за мінімальних витрат при мінімізації застосування хімічних засобів є можливим. На прикладі стаціонарного досліду, який включає п’ятипільну короткоротаційну сівозміну та шість систем удобрення, нами були проаналізовані результати трирічних досліджень та виділені найбільш ефективні та економічно вигідні системи удобрення.
Економічна ефективність різних систем удобрення жита озимого у сівозміні розраховувалась нами згідно загальноприйнятих закупівельних цін в Житомирській області за допомогою розрахунку та використання технологічних карт вирощування жита озимого за систем удобрення, що застосовувались у наших дослідженнях.
 
Winter rye is unpretentious crop and is able to form a crop on rather poor soils. Due to its biological characteristics are well perceived aftereffect of manure. And the way to balance the power of culture and get a quality environmentally friendly crop with minimal costs in minimalization of expenses for chemicals is possible. On the example of stationary experience, that includes five fields short-term crop rotation and six systems of fertilization, we have analyzed the results of three years of research and identified the most efficient and cost-effective fertilizer system.
Economic efficiency of different fertilization systems of winter rye in crop rotation was calculated by us in accordance with generally accepted procurement prices in Zhytomyr region with the help of the calculation and use of technological maps of cultivation of winter rye on systems of fertilizers that were used in our studies.

О. В. Кузьмінастудентка VI курсу Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи, Університет державної фіскальної служби України

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПРАЦЮЄ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ

O. V. KuzminаVI year student Educational and research institute of economy, taxation and customs, the University of the state fiscal service of Ukraine

ECONOMIC EVALUATION OF THE COMPANY, OPERATING IN THE FOREIGN MARKETS

У статті проаналізовано показники фінансового результату діяльності кондитерських підприємств, їх позиції у світових рейтингах, а також основні напрямки експорту та імпорту продукції цих підприємств. Визначено, що український кондитерський ринок завершив етап свого формування і знаходиться в стані жорстокого конкурентного протистояння. Ефективна ЗЕД є однією з основних способів досягнення головної мети будь-якого підприємства, а саме: економічного зростання в довгостроковій перспективі. Для забезпечення розширеного доступу України на світові ринки кондитерської продукції на основі найбільшого сприяння пріоритетне значення повинно приділятися регулюванню у сфері торговельно-економічної діяльності відповідно до норм і принципів багатосторонньої системи ГАТТ/СОТ.
Метою дослідження є визначення місця та позиції ПрАТ «Монделіс Україна» на українському та світовому кондитерському ринку. У дослідженні проаналізовано показник фінансового результату кондитерських підприємств, визначено світових лідерів даної галузі, а також місце українських компаній на світовому ринку. Проаналізовано напрямки експорту кондитерської продукції України, зокрема ПрАТ «Монделіс Україна», а також основні проблеми на ринку та можливі шляхи їх вирішення.
В ході дослідження встановлено, що ефективна ЗЕД є однією з основних способів досягнення головної мети будь-якого підприємства, а саме: економічного зростання в довгостроковій перспективі. В умовах сьогодення питання про підвищення ЗЕД постає особливо жорстко. Тому для зміцнення і нормального функціонування економіки підприємств та для отримання більш позитивних результатів зовнішньої торгівлі потрібно спочатку удосконалити всю систему ЗЕД країни в цілому. Також, керівники мають звертати особливу увагу на чинники, що є актуальними і мають вплив на ефективну роботу ЗЕД їхнього підприємства.
 
In the article analyzes the indicators of financial results of confectionery enterprises, their position in the world ratings and the main directions of export and import of products of these enterprises. Is determined that Ukrainian confectionary market has completed stage of formation and is in a state of severe competitive confrontation. Effective foreign trade is one of the main ways of achieving the main goal of any enterprise, namely economic growth in the long term. In order to provide expanded access of Ukraine to global markets confectionery products, which is based on the most favored priority should be given to regulation in the field of trade and economic activities in accordance with the rules and principles of the multilateral GATT / WTO.
The research goal is determine the place and position of PJSC "Mondelez Ukraine" in Ukrainian and global confectionery market. In research analyzed financial result indicator of confectionery enterprises defined global leaders of the industry, and the place of Ukrainian companies on the world market. In research analyzed the financial result indicator of confectionery enterprises, defined global leaders of the industry, and the place of Ukrainian companies on the world market. Also has been analyzed trends of export confectionery Ukraine, including PJSC "Mondelez Ukraine" and the main problems in the market and their possible solutions. During research found that the effective foreign trade is one of the main ways of achieving the main goal of any enterprise, namely economic growth in the long term. Nowadays, the question of increasing foreign trade arises especially cruel. Therefore, strengthening and normal functioning economy of enterprises in order to get more positive results of foreign trade should be improving the whole system of foreign trade as a whole at first. Also, managers should pay special attention to the factors that are relevant and have an impact on the effective work of their foreign trade company.

А. В. Гуцалоаспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури

РОЗРОБКА ОПЕРАЦІЙНИХ МОДУЛІВ ЦІЛЬОВОГО АУДИТУ ПРОЕКТІВ РЕІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИКОНАВЦІВ У ПІДРЯДНОМУ БУДІВНИЦТВІ

A. V. Gutsalopostgraduate student of the Department of management in construction,  Kyiv national University of construction and architecture

THE DEVELOPMENT OF THE OPERATING MODULES OF THE TARGET AUDIT PROJECTS OF REENGINEERING OF ЕXECUTIVE ENTERPRISES IN СONTRACTING CONSTRUCTION

На основі дослідження теоретичних та методичних підходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах, виявлено, що в умовах функціонування вітчизняних підприємств доцільно розглядати реінжиніринг бізнес-процесів як науково-методичний підхід управління підприємством з точки зору антикризового менеджменту. Обґрунтовано потребу в розробленні методичного підходу щодо оцінювання стану процесів і підприємства в залежності від стадії життєвого циклу виробничо-економічної системи. Встановлено, що в умовах економічної кризи реінжиніринг бізнес-процесів може бути ефективним інструментом виявлення та використання прихованих можливостей і ресурсів виробничо-економічних систем. В цілому у статті розглянуто теоретичне підґрунтя застосування концепції реінжинірингу, підходи та принципи до управління, які притаманні цьому процесу. Зазначено, що реінжиніринг – це нова філософія управління, орієнтована на бізнес-процеси, це не просто один із способів успішного розвитку підприємницької діяльності, це новий спосіб мислення, погляд на побудову компанії як на інженерну діяльність і це складний процес, що потребує комплексного підходу. Систематизовано принципи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах підрядного будівництва.
 
In the article on the basis of research of theoretical and methodological approaches to reengineering of enterprises’ business processes, was found that under conditions of domestic enterprises it is appropriate to consider reengineering of business processes as a scientific and methodical approach to business management in terms of crisis management. It was substantiated the need for the development of the methodical approach to the processes and enterprise evaluation depending on the industrial and economic system life cycle stage. It was found that in the economic crisis conditions the business processes reengineering can be an effective tool for identifying and using of hidden capabilities and resources of industrial and economic systems. In general, the article discusses the theoretical basis of the reengineering concept, principles and management approaches that are intrinsic to this process. It was indicated that reengineering is a new management philosophy focused on business processes, it is not just one of the ways to successful business development, but it’s a new way of thinking, looking at the enterprise’s construction as at the engineering activities and this is a complex process that requires an integrated approach. It was systematized the principles of enterprises’ business processes reengineering.

О. О. Гребенюкмагістр, студент факультету менеджменту, Вінницький національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗЦАЦІЙ

Elena Grebeniukmagistr, student of the Faculty of Management, Vinnytsia National Technical University

THE THEME OF THE ARTICLE: FINANCIAL MANAGEMENT AND PROFITABILITY OF BANKS AND ORGANIZATIONS

В даній статті розглянуто теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення наукового завдання, яке полягає в удосконаленні організаційно-економічного механізму забезпечення
Сформовано правильну політику банку стосовно залучення нових клієнтів, яка веде до зростання дешевих ресурсів банку, та належну роботу з формування стабільної частини ресурсів банку за рахунок залучення такого перспективного виду ресурсів, як депозити фізичних осіб. Особливу увагу необхідно звернути на впровадження зарплатних проектів з використанням платіжних карток рентабельності діяльності банку в умовах кон’юнктури ринку.
Розглянуто напрямки покращення фінансового стану, на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк» є: загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід та зростання власного капіталу; зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях банку; зміна структури портфелю доходних активів, тобто підвищення питомої ваги ризикових кредитів в кредитному портфелі банку, наданих під високі проценти; забезпечення зростання непроцентних доходів, а саме приділення більшої уваги доходам від надання послуг «небанківського» характеру, оптимізація пасивів, зменшення загально адміністративних витрат, зменшення витрат на створення банківської послуги, що дасть змогу знизити її ціну; правильне управління активами і пасивами банку, а також ризиками; розподіл економічного капіталу банку під ризики.
 
In this article the theoretical generalization and proposed solving the scientific problem, which is to improve the organizational and economic mechanism to ensure
Formed a valid bank's policy to attract new customers, leading to an increase in cheaper bank resources and the proper operation of the formation of a stable bank resources by attracting promising type of resources such as retail deposits. Particular attention should be paid to the implementation of salary projects using payment cards. profitability of the bank in terms of market conditions.
Directions improved financial situation, the example of PJSC CB "PrivatBank" are: the overall growth of assets that generate interest income and growth equity; change in the general level of interest rates on active operations of the bank; restructuring of portfolio of earning assets, ie increase the share of risky loans in the loan portfolio of the bank granted at high interest; ensuring the growth of non-interest income, such as paying more attention to revenues from services "non-bank" character, optimization liabilities, reducing overall administrative costs, reduce the cost of creating banking services that will help reduce its price; proper management of assets and liabilities and risk management; allocation of economic capital of the bank at risk.

Ю. В. Прудніковаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Y. V. Prudnikovgraduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir, Ukraine

INFORMATION PROVISION FOR MANAGEMENT OPERATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL AGRICULTURAL MARKETS

Предметом статті є обґрунтування необхідності та доведення економічної ефективності створення системи інформаційного забезпечення мережі локальних ринків сільськогосподарської продукції в Україні. Виділено завдання, які має вирішувати інформаційна система, запропоновано перелік заходів, що забезпечать виконання зазначених завдань. На основі економіко-статистичного аналізу залежності доходів Державного бюджету від рівня рентабельності сільськогосподарських виробників і волатильності цін на сільськогосподарську продукцію було визначено обсяги бюджетних асигнувань, що можуть бути витрачені на створення та забезпечення функціонування інформаційної системи.
 
The subject of the article is the rationale of a necessity and of an evidence of an economic efficiency for creation of information supply for local agricultural markets network in Ukraine. The tasks that are being solved by the information systems are highlighted and the list of measures that that will ensure the accomplishment of these objectives is proposed. Based on economic and statistical analysis of the dependence of state budget revenues profitability of the agricultural production and the volatility of agricultural prices, the volume allocations are determined, which may be spent out on the creation and functional support of information system.

В. Ю. Касюхничаспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

V. Iu. Kasiukhnychaspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTEGRATED MANAGEMENT IN THE OF THE FORESTRY LAND AREA

У статті сформовані напрями реформування земельних відносин в лісовому господарстві. Розширені теоретичні положення організації використання земель лісогосподарського призначення з урахуванням властивостей землі як природного об'єкта, основного засобу виробництва в лісовому господарстві та лісокористуванні. Визначені проблеми та перспективні напрями формування інтегрованого управління в сфері лісогосподарського землекористування, що передбачають необхідність посилення ролі державно-приватного партнерства в процесі регулювання земельних відносин.

In the article formed directions of land reform in forestry. Expanded the theoretical principles of land use for forestry purposes, with considering the properties of land as a natural object and the main means of production in forestry and forest management. Defined the problems and future directions of forming the integrated management of the forestry land area which provides strengthening the role of public and private partnership in the regulation of land relations.

Р. Б. Воробйовздобувач кафедри економіки, організації та управління підприємствамиКриворізького національного університету

ОКРЕМІ КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВОМУ ПРОСТОРІ

Ruslan VorobiovApplicant of the Department of economics, organization and management of enterprisesKryvyi Rih National University

SOME KEY ASPECTS OF THE MODELING OF THE PROVISION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF IRON ORE ENTERPRISES IN THE MARKET SPACE

Ринкові перетворення завжди обумовлюють зміни суб’єктів господарювання згідно нових трендів та тенденцій. Це ж стосується й залізорудних підприємств, які є частиною економіки та виконують ряд важливих функцій як на макро-, так і на мікрорівні. Сучасні особливості економіки доводять, що без впровадження заходів щодо інноваційного розвитку неможливе ефективне та прибуткове функціонування будь-яких підприємств та зокрема залізорудних. Одним з елементів механізму такого інноваційного розвитку є моделювання його забезпечення. Саме моделювання та управління збалансованим інтенсифікованим інноваційним розвитком експортно-орієнтованих підприємств, до яких і відносяться залізорудні, з урахуванням впливу економічних ризиків є необхідною передумовою їх виживання та подальшого існування. В роботі приведені балансові мікроекономічні моделі до задач стохастичного програмування, де враховуються вплив інтенсивного уповільненого та прискореного зростання НТП на економічний рівень підприємств.

Market transformations always cause changes in business entities in line with new trends and trends. The same applies to iron ore enterprises that are part of the economy and perform a number of important functions at both the macro and micro levels. Modern features of the economy prove that without the introduction of measures for innovation development, it is impossible to efficiently and profitably operate any enterprises and, in particular, iron ore. One of the elements of the mechanism of such innovative development is the modeling of its provision. That modeling and control Intensified balanced innovative development of export-oriented enterprises, which also include iron ore, given the impact of economic risks is a prerequisite for their survival and continued existence. At work the balance microeconomic model to stochastic programming, which takes into account the impact of intense and sustained rapid growth NTP on the economic level enterprises.
Noted that the dependence of scientific and technical progress of cumulative gross investment in innovation, microeconomic production function can be represented in two main variants: the function of delayed or accelerated growth, the grounds are estimated intense gross productive investment spent in the innovation of individual species (units) Gross enterprise products.

Є. А. Васюкаспірантка кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ТНК

Y. A. VasiukPhD Student of the Department of International Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

TECHNOLOGY TRANSFER AS THE INSTRUMENT OF TRANSFER POLICY OF TNCS

У статті висвітлено питання трансферу технологій як методу зменшення податкового навантаження за допомогою переміщення платежів від використання інтелектуальної власності з країн з високої ставкою податку на прибуток до низькоподаткової країни. Автором сконцентровано увагу на: різниці між поняттями «інтелектуальна власність» та «нематеріальні активи»; аналізу платежів за використання інтелектуальної власності по країнам, регіонам та за певний часовий період; опису механізму дії виплати роялті на фінансову звітність пов’язаних компаній; аналізу взаємозв’язку загального податку на прибуток та податку на платежі роялті. Важливо зазначити, що нематеріальні активи посилюють діяльність дочірніх компаній за рахунок більшого обсягу операцій між компаніями та, таким чином, мають більше можливостей для переміщення доходів. Крім того, нормативна ставка оподаткування є лише одним із визначальних факторів трансфертної політики транснаціональних корпорацій. Політична стабільність та економічний розвиток відіграють вирішальну роль у прямих іноземних інвестиціях.
 
This article discusses technology transfer as the measure to reduce the corporate tax burden by shifting intellectual property payments from high-tax to low-tax countries. The author focuses on four options: distinction between intangible assets and intellectual property; analysis of intellectual property payments by country, region and period; description of the method for tax avoidance via inter-firm royalty payments; overview over source taxes on royalty payments and corporate tax rates for a selection of countries. It is important to note that intangibles intensify subsidiaries to engage in a greater volume of intercompany transactions and, therefore, have more opportunities for shifting the income. Moreover, besides the statutory tax rate there are two other key determinants of transfer policy of transnational corporations, namely political stability and the level of economic development of particular countries.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"