Українською | English

BACKMAIN

Contents № 5, 2015

Л. М. Березінад. е. н., проф. кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. M. Berezinadoctor of Economics, Professor of the chair of enterprise economy, Poltava state agrarian Academy, Poltava

METHODS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF PROCESSING PLANTS

Здатність господарюючих суб'єктів вести конкурентну боротьбу з іншими виробниками в межах певного ринкового простору, визначає основу категорії конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність виробника показує його пристосованість у стратегічній перспективі до зовнішніх змін. Формування певного рівня конкурентоспроможності потребує від будь-якого економічного суб'єкта постійного управління власними конкурентними перевагами. Результатом управління повинні стати стійкі переваги, які відповідають цілям розвитку суб'єкта конкуренції та стану його внутрішнього потенціалу, а також зовнішнім можливостям і загрозам. Оцінка й аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища належать до першочергових етапів управління конкурентоспроможністю підприємства. Взаємодія переваг внутрішнього потенціалу товаровиробника і привабливості зовнішнього середовища визначають потенційно можливий рівень конкурентоспроможності суб'єкта на конкретний момент часу.

The ability of economic agents to conduct a competitive rivalry with other manufacturers within a particular market space, provides a basis for competitive categories. Competitiveness manufacturer shows its adaptability in strategic perspective to external changes. Formation of a certain level of competitiveness requires any economic entity permanent control their own competitive advantage. The result must be stable management benefits that meet the objectives of the subject of competition and the state of its internal capacity and external opportunities and threats. Evaluation and analysis of factors external and internal environment belong to the primary stages of competitiveness management company. Interaction potential benefits of domestic producers and attractiveness of the environment determine the potential level of competitiveness of the subject at a particular time.

І. П. Садловськад. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

I. P. Sadlovskad. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE EFFICIENT ALLOCATION OF FINANCIAL RESOURCES TO PERFORM OPERATIONAL MAINTENANCE OF ROADS

В статті проаналізовано сучасний стан фінансування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування. Штучна монополія на ринку робіт з експлуатаційного утримання, що викликана наявністю фактично лише одного підрядника, призводить до відсутності потреби у підвищенні ефективності використання обмежених державних фінансових ресурсів та впровадженні інноваційних високопродуктивних технологій виконання робіт. А тому для реалізації заходів щодо підвищення ефективності використання держаних фінансових ресурсів спрямованих на розвиток і утримання автомобільних доріг загального користування необхідно запровадити відповідну організаційно-економічну систему взаємодії замовника та підрядника, яка стане каталізатором для формування конкурентного середовища на ринку дорожніх робіт. Її запровадження дасть змогу в умовах обмеженого фінансування досягнути кращого транспортно-експлуатаційного стану автомобільних з меншими затратами.
 
The article analysis a current condition of financing for roads development and maintenance. An artificial monopoly on the market of operational maintenance work that actually caused by the presence of only one contractor, resulting to absence of necessity more efficient using of the limited public financial resources and implementation of innovative high-performance technology of road works. Therefore to implement measures to increase efficiency of public funds using which directed on the development and maintenance of public roads, an appropriate organizational and economic system of interaction between the customer and the contractor must be implemented, and which will be a catalyst for the formation of competitive market of road works. Implementation of this system in terms of limited funding, would allow to achieve better transport and operational condition of roads with lower expenses.

І. В. Тараненкод. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськА. В. Дрозденкомагістрант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКА ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

І. V. TaranenkoDoctor of Economics, associate professor, Head of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'kA. V. Drozdenkomaster student, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

RESEARCH AND ASSESSMENT OF RETAILER’S CUSTOMER LOYALTY UNDER THE ECONOMIC CRISIS

В умовах економічної кризи та скорочення реальних доходів населення все більшу роль відіграє утримання існуючих споживачів з використанням сучасних маркетингових інструментів. Тому посилюється увага до формування споживацької лояльності, заснованого на оптимальному поєднанні поведінкового та емоційного компонентів. За результатами дослідження лояльності споживачів роздрібної мережі магазинів взуття з використанням шкали Лайкерта розраховано індекс лояльності. Зроблено висновок про скорочення рівня лояльності в період економічної кризи. Отриманий результат пояснено зниженням купівельної спроможності споживачів взуття середнього та вищого за середній цінових сегментів. Внаслідок підвищення чутливості до зміни цін споживачі прагнуть купити товари за більш низькими цінами і активно реагують на привабливі цінові пропозиції на ринку, віддаючи перевагу конкурентам. Обгрунтована оцінка лояльності створює основу для розробки управлінських і маркетингових рішень щодо удосконалення політики утримання споживачів.
 
Under the economic crisis and reducing real incomes retain existing customers played increasing role using modern marketing tools and increased attention to the formation of customer loyalty based on the optimal combination of behavioral and emotional components. Based on research footwear retailer’s customer loyalty, the author calculated the loyalty index using the Likert scale. The conclusion about the decline in loyalty during the economic crisis was done. The result explained by a decrease in the purchasing power of consumer footwear for middle and upper middle price segments. Because of increased sensitivity to price changes, consumers tend to buy goods at lower prices and actively respond to attractive price offers in the market, preferring to competitors. Reasonable assessment the loyalty creates the basis for development of management and marketing solutions for improving customer retention policies.

С. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ», м. КиївА. М. МалишеваСтудентка 5-го курсу, спеціальності: міжнародна економіка, НТУУ «КПІ», м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

S. V. VoitkoDoctor of economic sciences, associated professor of International economy department, NTUU “KPI”, KyivA. M. Malysheva5th year student of the specialty: International economics, NTUU “KPI”, Kyiv

TAXATION OF BUSINESS PROFITS IN UKRAINE IN CONDITIONS OF EUROINTEGRATION

Розглянуто особливості оподаткування в Україні доходів підприємств порівняно з країнами ЄС, основними поточними зовнішньоекономічними партнерами України та світом. Проаналізовано динаміку середньої ставки оподаткування прибутку підприємств в Україні та у світі в 2005-2014 роках. Порівняно середньосвітову ставку оподаткування прибутків підприємств та України протягом останніх 10 років. Загалом проаналізовано рівень середньої ставки оподаткування в країнах ЄС, основних зовнішньоекономічних країн-партнерів України та безпосередньо України, станом на 2014 рік. Оцінено рівень ставки оподаткування прибутку підприємств в Україні порівняно з проаналізованими країнами та його значення в умовах євроінтеграції. Виявлено 5 груп країн за рівнем оподаткування прибутку підприємств: з надвисоким рівнем, з високим рівнем, з середнім рівнем, з помірним рівнем та з низьким рівнем.
 
The features of Ukraine taxations of business profit in comparison to the EU countries, to the main current foreign trade partners of Ukraine and to the world. Dynamics of average level of corporate profit taxation in Ukraine and in the world in 2005-2014. Compared the world average level of corporate profit taxation and Ukraine over the past 10 years. In general analyzed the average tax rate in the EU, the main foreign trade partners of Ukraine and directly Ukraine, in 2014. Reviewed corporate profits tax rate in Ukraine compared with countries analyzed and its importance in terms of European integration. Found out 5 groups of countries on the taxation of corporate profits, with ultra-high level, high-level, middle level, moderate level and low level.

В. В. Лойкод. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. V. LoykoDoctor of Econ. Sci., head of enterprise economics department of the Kiev national university of technologies and design, the city of Kiev

TECHNOLOGICAL SAFETY AS COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY

В статті досліджено сутність поняття «технологічна безпека», проведено аналіз уточнюючих назв цієї функціональної складової економічної безпеки різними авторами,  досліджено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на рівень технологічної безпеки на рівні держави, регіону та підприємства, виділені фактори, які впливають на стан технологічної безпеки держави, регіону та підприємства, складають основу для розробки системи одиничних показників, розрахунки за якими надають можливість отримання значення інтегрального показника технологічної безпеки.
 
In article the essence of the concept "technological safety" is investigated, the analysis of the specifying names of this functional component of economic security is carried out by various authors, external and internal factors that have impact on the level of technological safety at the level of the state, the region and the enterprise are investigated, selected factors that affect the state of the technological security of the state, the region and the company form the basis for the development of individual indicators, conducting calculations that give the possibility of obtaining an integral indicator of technological safety.

І. О. Давидовад. е. н., професор кафедри економічної теорії та права, Харкiвський державний університет харчування та торгівлі

ІННОВАЦІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ В АСПЕКТІ ЇЇ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

I. O. DavydovaDoctor of Еconomic Sciences, Professor, Professor of Economic Theory and Law Department Kharkiv State University of Food and Trade

INNOVATIVE EMPLOYMENT: ASPECTS OF ITS ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Передумови інноваційної зайнятості передбачають працевлаштування населення, яке опанувало достатнім рівнем освіти та кваліфікації, на робочих місцях, які мають достатній рівень для виконання висококваліфікованої, професійної, інтелектуальної праці, перехід до інноваційного типу зайнятості на основі здатності окремої людини, кадрового потенціалу фірми, трудових ресурсів галузі максимально швидко пристосовуватися до технологічних нововведень. Інноваційна зайнятість підтримується постійним створенням нових робочих місць. Сутнісним характеристикам інноваційної зайнятості відповідають швидке перегрупування зайнятих по галузях і сферах економіки (концентрація зайнятості в галузі інтелектуального виробництва та сфері послуг); підвищення кваліфікаційного рівня робочої сили і формування нового інтелектуально-професійного простору; зміна форми праці і її подальша інтелектуалізація, розвиток самозайнятості «нового типу»; виникнення нового типу відносин в системі зайнятості, посилення та поглиблення змісту гнучкості зайнятості.
 
Background for innovative employment is provided by employment population possessed a sufficient level of education and training, in the workplace, which have a sufficient level of performance for highly skilled, professional, intellectual work, the transition to the innovative type of employment based on the ability of the individual, human resource capacity of the firm, labor sector quickly adapt to technological innovations. Innovative employment supported the creation of new permanent jobs. The essential characteristics of innovative employment responds quickly regroup employed by sectors of economy (the concentration of employment in mining and manufacturing services); raising the qualification level of the workforce and the formation of a new intellectual and professional space; changing forms of work and its follow-intellectualization, self-development in"new type"; the emergence of a new type of relations in the system of employment, strengthening and deepening the content of the flexibility of employment.

В. М. Опаріндоктор економічних наук, професор,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. M. Oparindoctor of economic sciences, professor, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

MODERNIZATION OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE AS A BASIS FOR STABILIZATION OF NATIONAL ECONOMY

У статті розглянуто методологічні засади щодо створення в Україні ефективної організаційної фінансової інфраструктури, яка включає управлінську, інституційну, обслуговуючу складові та тісно взаємодіє із фінансовою системою і секторами економіки. Запропоновано напрями модернізації управлінської та інституційної інфраструктури, що передбачають впровадження в діяльність регуляторів фіскального та фінансового секторів механізмів забезпечення фінансової стабільності згідно вимог ЄС, а також удосконалення системи мобілізації фінансових ресурсів для забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.
 
This article describes methodical approaches related to creation of effective financial infrastructure in Ukraine, which comprise managerial, institutional and servicing pillars and closely connected with functioning of financial system and economy. Key strategies with regards to modernization of managerial and institutional infrastructure are offered in this article. These strategies assume introductions into fiscal and financial authority’s activity of certain principals to stabilize financial sector as required by EU, as well as improvement of the system of financial resources mobilization to finance innovational development of the economy.

О. В. Піскуновад. е. н., доцент, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївЛ. Г. Тарасовак.ф.-м.н., доцент, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївІ. Ф. Шатарськастарший викладач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

НЕЧІТКІ ВІДНОШЕННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. V. PiskunovaDoctor of Sciences (Economic), Docent Professor of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanL. G. TarasovaCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Docent Docent of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanI. F. ShatarskaHigh teacher of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FUZZY RELATION IN STUDIES INNOVATION OF SMALL ENTERPRISES

Досліджено проблему вибору стратегії інноваційного розвитку малого підприємства. Оскільки можливі наслідки реалізації обраної стратегії не завжди піддаються формальному поданню, то для моделювання вибору інноваційної продукції для впровадження у виробництво застосовано нечітко-множинний підхід. За допомогою нечітких множин досліджено процес вибору інновації малим підприємством серед множини альтернатив з нечіткими характеристиками на основі експертних оцінок, для чого використовувались поняття нечіткого відношення та нечіткого графа. Розглянуто випадок оцінювання можливих альтернатив на основі експертних оцінок декількох експертів з використанням операцій об’єднання та перерізу. На основі зведеної матриці експертних оцінок побудовано рейтинг видів інноваційної продукції. Досліджено задачу щодо прийняття економічних рішень, пов’язану з вибором серед множини альтернатив виду нової продукції, коли множина альтернатив характеризується низкою ознак, та крім того враховується ставлення до цієї продукції основних груп споживачів, для чого використано поняття композиції нечітких відношень.
 
The problem of choice of strategy of innovative development of small enterprise is investigational.Because the possible implications of the chosen strategy does not always amenable to formal submission, for the modeling of choice for introducing innovative products in the production of poorly-applied multiple approach. With fuzzy sets investigated the selection process innovation among small business set of alternatives with fuzzy characteristics based on peer reviews, which used the concept of fuzzy relations and fuzzy graph. The case evaluation of possible alternatives based on expert assessments of several experts using the operations of union and section. Based on the summary matrix of peer reviews built rating kinds of innovative products. The problem for economic decision-making related to the choice among alternatives plural form of new products, when a set of alternatives characterized by a number of features, and in addition take into account the attitude to the production of basic consumer groups, which uses fuzzy concept composition of relations.

І. В. Федуловад. е. н., професор Національного університету харчових технологійН. В. Коржк. е. н., доцент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ ТА ЙОГО СКЛАДОВИМИ

I. V. FedulovaDoctor of Scienc, professor of the National University of Food TechnologiesN. V. KorzhPh.D., associate professor of Vinnitsa trade and economic institution KNTEU

METHODICAL APPROACH TO FORMING OF EFFECTIVE CONTROL OF CORPORATE CAPITAL AND ITS COMPONENTS

В статті запропоновано авторський методичний підхід до формування системи управління корпоративним капіталом, склад якого розглядається через шість таких елементів: фізичний капітал, фінансовий капітал, споживчий капітал, людський капітал, організаційний капітал, інтелектуальний капітал. Запропонована методика побудована на визначенні показників ефективності капіталу по окремих складових та визначенні напрямів, що забезпечать збалансованість окремих складових корпоративного капіталу. Такий підхід дає можливість сформувати систему стратегічних напрямів розвитку корпоративного капіталу, спрогнозувати можливий рівень ефективності використання окремих складових корпоративного капіталу та визначити напрями розвитку системооутворюючих факторів корпоративного капіталу. Оптимізувати структуру корпоративного капіталу пропонується з використанням системного підходу, який базується на узгодженні компонент «системної тріади»: цілей, діяльності, організаційної структури. Врахування в процесі управління етапу життєвого циклу корпорації дозволить визначати пріоритетні для даного етапу складові корпоративного капіталу.
 
The article represents the author's methodical approach to formation of the system of corporate capital. The composition of corporate capital considered six elements: physical capital, financial capital, consumer capital, human capital, organizational capital and intellectual capital. The method is based on determining the capital performance of individual components and the identification of areas that provide a balance of individual components of corporate capital. This approach makes it possible to create a system of strategic directions of the corporate capital, predict possible level of efficiency of individual components of corporate capital and to determine the directions of the factors that form a system of effective corporate capital. The authors propose optimize the structure of corporate capital using a systematic approachthat is based on harmonization of component "triad system": objectives, activities, organizational structure. Taking into account the stage of the life сorporation cycle will prioritize components for this stage in the corporate capital management.

M. O. Vergunpostgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

MANAGEMENT CONCEPT OF HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS INVESTMENT POTENTIAL

М. О. Вергунаспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВНЗ

The paper dwells on the issues of the investment potential structure of higher education establishments determining and analyzing in terms of modern social and economic situation in Ukraine. The management concept of higher education establishments investment potential has been offered.

В статті розглянуті питання визначення та дослідження структури інвестиційного потенціалу ВНЗ з врахуванням особливостей сучасної соціально-економічної ситуації в Україні та запропонована концепція управління ним.

Т. Ю. Загорельскаяк. э. н., доцент кафедры учета, экономики и управления персоналом предприятия, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

T. Y. ZagorelskaPhD in Economics, Associate  professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise Pridniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FINANCIAL SAFETY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN DNIPROPETROVSK REGION

В статье дана оценка состояния финансовой безопасности промышленных предприятий Днепропетровской области, в том числе предприятий химической отрасли, по основным направлениям ее обеспечения: финансовой стабильности, деловой активности, рентабельности и ликвидности. В контексте обеспечения финансовой безопасности выявлено и идентифицировано наличие значительного количества угроз и рисков. Предложены мероприятия, направленные на обеспечение уровня финансовой безопасности предприятий.
 
This Article gives an assessment of financial safety of industrial enterprises in Dnipropetrovsk region, including, enterprises in chemical industry, the main areas of this investigation are: financial stability, business activity, profitability and liquidity. In the context of financial security detected and identified the presence of a significant number of threats and risks. The measures aimed at ensuring a level of financial safety of enterprises.

О. В. Євтушевськак. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ДОБРОБУТУ У СЕКУЛЯРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

O. V. YevtushevskaPhD in Economics, assistant of thе Department of Enterprise, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

PECULIARITIES OF WELFARE PERCEPTION IN SECULAR SOCIETY

Визначено основні складові добробуту. Висвітлено особливості сприйняття добробуту у сучасному суспільстві. Розкрито ознаки соціальних утопій.
 
Main components of welfare are showed. Peculiarities of welfare perception in modern society are lightened. Main features of social utopias are opened.

О. В. Панасюкк. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу НУДПСУ

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РЕЖИМІВ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. V. PanasukPh.D., associated professor of audit and economic analysis department

PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT OF ALTERNATIVE TAX TREATMENT IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду податкового регулювання діяльності малого бізнесу. Досліджено досвід застосування альтернативних режимів оподаткування економічно розвиненими країнами. Визначено, які елементи податкового стимулювання малого бізнесу можуть використані в Україні. Обґрунтовано, що застосування спеціальних податкових пільг та адміністративних спрощень матиме вищу фіскальну і регуляторну ефективність порівняно із застосуванням альтернативних режимів оподаткування.
 
The article deals with foreign systems of small business taxation. The ways of alternative tax treatment in foreign countries are investigated. The elements of foreign small business taxation which can be use in Ukraine are defined. The author proved that fiscal advantages of tax preferences for small business will be higher than in the case of alternative tax treatment.

О. В. Хомівк. е. н., доцент кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

O. V. KhomivCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

FEATURES OF LEADTHROUGH SCIENTIFICALLY ECONOMIC RESEARCHES

Розглянуто сучасні підходи щодо проведення науково-економічних досліджень. Проаналізовано особливості використання сучасних методів і методик: моделювання, формалізації, системного підходу, системного аналізу, ідеалізації та аксіоматико-дедуктивного методу у науково-економічній сфері. Показано, що характерною особливістю сучасних науково – економічних досліджень є вивчення соціально економічних процесів, що здійснюється шляхом аналізу людської діяльності, її результатів, а також інтересів та потреб людей. Науково-економічне дослідження повинно мати відповідну програму та певну економічну ефективність.
 
The main modern approaches to the scientific and economic researches are reviewed. An analysis of using modern methods and techniques is performed: modeling, formalization, systematic approach, system analysis, idealization and axiomatic-deductive method in scientific and economic spheres. It is shown that the characteristic feature of modern science-economic Studies is the study of social and economic processes carried out by analyzing human activity, its results and the interests and needs of people. Research-economic study must have the appropriate program and a worth effectiveness.

Н. Б. Юрченкок. е. н., доцент кафедри економіки природокористування та організації виробництва Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОПИТУ НА РОБОЧУ СИЛУ НА АГРАРНОМУ РИНКУ

N. B. YurchenkoPhD in Economics, associate professor of the department of environmental economics and production organization of Institute of Economics and Management in Oil and Gas Complex at Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

THE TRANSFORMATION OF THE STRUCTURE OF LABOUR DEMAND AT THE AGRICULTURAL MARKET

У статті розглядаються особливості попиту на робочу силу на аграрному ринку. У дослідження охарактеризовано фактори, що впливають на попит на робочу силу на цьому ринку. Також досліджено основних роботодавців та їх вимоги до робочої сили. Виділено три основні групи роботодавців: представників великого аграрного бізнесу, представників малого і середнього бізнесу та підсобні домашні господарства. Розглянуто особливості вимог до робочої сили кожної з груп роботодавців. Окреслено як перелік вимог до робочої сили, що залишився незмінним, так і вимоги, що зазнали змін під впливом різноманітних факторів. Виділено вплив глобалізації на зміну попиту на робочу силу на аграрному ринку. Співставлено зміни у попиті з пропозицією робочої сили на агарному ринку. Окреслено шляхи співставлення попиту і пропозиції на цьому ринку.
 
In the article the features of labour demand at the agrarian market are examined. Factors which influence the demand on labour force at this market are described in research. Also basic employers and their requirements to labour force are investigated. Three basic groups of employers are selected: representatives of large agrarian business, representatives of small and middle business, and subsidiary housekeepings. The features of requirements are considered to labour force in each group of employers. It is outlined both list of requirements to labour force, that remained unchanging and requirements which have changed under act of various factors. Influence of globalization on labour demand changes at the agrarian market is selected. Changes in labour supply and demand at the agrarian market are confronted. Ways of comparison of demand and supply at this market are outlined.

Аль Равахнех Рамисоискатель кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ

Al Ravahneh RamiPost-graduate student of the Department of International Economic Relations of V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

SPECIFIC FEATURES AND FUNCTIONS OF THE INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES

Статья посвящена актуальной теме исследования специфических особенностей и функций международной сферы услуг. Одной из особенностей развития экономики динамичных стран мира является возрастание роли сектора услуг, что требует увеличения доли трудовых, материальных и финансовых ресурсов, направляемых в эту сферу, а также роста технической оснащенности труда в отраслях по производству услуг. Усложнение производства в различных секторах экономики, ускорение научно-технического прогресса требуют сейчас расширения информационных, финансовых, транспортных, страховых услуг. Исследование показывает, что именно сфера услуг и ее ускоряющееся развитие во многом способствовало тенденциям глобализации мирового хозяйства.
Конкретизируя отсутствие концептуального единства взглядов на сферу услуг, мы считаем, что главное объяснение этого в самом многообразии действий, которые можно назвать услугами, а также в разнообразии объектов, на которые направлены эти действия. Идентифицировано, что главными предпосылками развития сферы услуг являются рост производительности труда в материальном производстве, что позволяет высвобождать ресурсы для развития производства услуг, в основном рыночных, а также растущие потребности населения в потребительских услугах, а фирм - в деловых.
 
Article is devoted to the actual topic of research of specific features and functions of international trade in services. One of the features of the dynamic development of the world economy world is the growing role of the service sector, which requires an increase in the share of labor, material and financial resources allocated to this area, as well as the growth of technical equipment of labor in industries for the production of services. The increasing complexity of production in various sectors of the economy, the acceleration of scientific and technological progress now require enhancing information, financial, transportation, insurance services. Research shows that it is the service sector and its accelerating development that has great influence on the trends of globalization of the world economy.
Specifying the absence of conceptual unity of views on the scope of services, we believe that the main explanation for this in the variety of actions that can be called in services, as well as in a variety of objects to which these actions are directed. It is identified, that the main prerequisites for the development of services are the growth of labor productivity in the production of goods, which allows to release resources for the development of production services, mainly market, as well as the growing needs of the population in the consumer services and businesses - in business.

У. В. Пелехасистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК ГРОШОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

U. V. PelekhAssistant of department of account and audit of the Ivan Franko National University of Lviv

STATE REGULATION AND PRINCIPLES THE FORMATION OF INTEREST RATES THE MONEY MARKET IN UKRAINE

В умовах ослаблення економіки країни тривалими економічними, структурними, інституційними кризами, регулююча роль держави є визначальною. У цьому контексті важливим є дослідження державного регулювання та принципів формування процентних ставок, адже в умовах виходу з кризи процентна політика, як елемент грошово-кредитної, є одним із ключових інструментів державного регулювання, що в майбутньому забезпечить стійке економічне зростання за низьких темпів інфляції та високого рівня зайнятості, підтриманням економічної та соціальної стабільності, успішну інтеграцію у світове господарство. Автором визначено, що регулювання процентних ставок грошового ринку здійснюється через центральний банк, розглянуто ключові ставки, які встановлюють центральні банки різних країн для ведення грошово-кредитної політики.
На основі розглянутих поглядів вчених-економістів щодо класифікації принципів установлення процентних ставок, запропоновано використовувати, сформовані автором, принципи встановлення процентних ставок грошового ринку Національним банком в Україні, а також закріпити їх на законодавчому рівні.
 
In terms of weakening economy by prolonged economic, structural, institutional crisis the regulatory role of the government is crucial. In this context, it is important to study the principles of state regulation and the formation of interest rates, because in conditions of overcoming the crisis the interest rate policy, as part of the monetary, is one of the key instruments of state regulation that in the future will ensure sustainable economic growth with low inflation and high employment, maintain economic and social stability, successful integration into the world economy. The author defined the regulation of money market interest rates through the central bank, reviewed the key rates that are established by the central banks in their monetary policy.
On the basis of the considered views of economists on the classification principles of setting the interest rates were offered to use generated by the author principles of setting the money market interest rates by the National Bank of Ukraine, and establish them on legislation level.

І. Р. Греськівмагістрант, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Р. Стасюкасистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. І. Дорошкандидат економічних наук, старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НИМИ

I. R. Ghreskivmaster, National University «Lviv Polytechnic», LvivN. R. Stasyukassistant of Department of foreign economic and customs activities, National University «Lviv Polytechnic», LvivO. I. DoroshPh.D. in Economics, the senior teacher of of Department of foreign economic and customs activities, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

THE CHARACTERISTIC OF INVESTMENT RISKS AND THE FEATURES OF THE PROCESS OF MANAGEMENT THEM

У статті розглянуто сутність інвестиційного ризику, узагальнено його класифікацію та охарактеризовано його види, проаналізовано їхній вплив на здійснення інвестиційної діяльності та на реалізацію інвестиційного проекту зокрема. Крім того, у статті обґрунтовано доцільність здійснення процесу управління інвестиційними ризиками, описано послідовність його основних етапів та розглянуто основні аспекти та засади їх здійснення. Також, розроблено матрицю вибору стратегії управління інвестиційними ризиками, яка дозволяє інвестору приймати оптимальні рішення щодо уникнення чи мінімізації негативного впливу ризику на реалізацію інвестиційного проекту та охарактеризовано сутність стратегій представлених у розробленій матриці.
 
The article described the essence of investment risk, summarized the classification and the characterization of its kind, analyzed their impact on the investment activity and the investment project implementation in particular. In addition, the article justified expediency of implementation of investment risk management, described the sequence of the main stages and described the main aspects and principles of their implementation. Also, developed a matrix selection strategy for the management of investment risk, which allows the investor to make better decisions to prevent or minimize the negative impact of risk on the investment project implementation and described the essence of the strategies presented in the developed matrix.

І. Л. Голікздобувач, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРНИХ ФОРМУВАНЬ

I. L. GolikApplicant, National research center “Institute of agricultural Economics”, Kyiv

SYNERGETIC EFFECT OF CLUSTER FORMATIONS

У статті приведені результати теоретичного дослідження сутності і характерних ознак отримання синергетичного ефекту, що виникає в результаті ефективного функціонування кластерних утворень. Кластери на сьогоднішній день є тією формою внутрішньої інтеграції та кооперування, що здатна забезпечити як стійкість, так і синергетичний ефект протидії ударам глобальної конкурентної боротьби. Вивчено особливості прояву синергетичного ефекту кластерних об’єднань в умовах ринкової економіки. Опрацьована схема джерел отримання синергетичного ефекту кластерних формувань на основі ефектів перетікання знань, збільшення грошового потоку, спільного використання інфраструктурних об'єктів, зниження транзакційних витрат у внутрішньому середовищі кластерів. Також розглянута можливість виникнення синергетичного ефекту на основі синергії кооперації, спеціалізації, концентрації виробництва і агропромислової інтеграції.
 
This paper presents a theoretical study of nature and characteristic features of the synergistic effect obtaining which appears as result of effective functioning of cluster formations. Nowadays clusters are the form of internal integration and co-operation, which is able to provide with both sustainability and the synergistic effect of combating the impacts of global competition. The features of sinergistical effect of cluster formations are studied in the conditions of market economy. The proposed scheme of the synergistic effect obtaining of clusters is based on the effect of the flow of knowledge, the effect of increasing cash flow, the effect of joint use of infrastructure facilities, the effect of reducing transaction costs in the internal environment and the synergy of cooperation, synergy specialization of enterprises-participants, synergy agro-industrial integration and synergy of production concentration in the external environment.

А. В. Бренерстудентка кафедри міжнародні економічні відносини, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, УкраїнаЮ. О. Набатовак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ З 2010 – 2015 РР

A. V. BrenerStudent of Department of International Economic Relations, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineIu. A. NabatovaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

THE ANALYSIS OF CURRENT PENSION PROVISION OF UKRAINE FROM 2010 TO 2015

У статті висвітлюється роль, рівень розвитку, сучасний стан та шляхи покращення ефективності пенсійної системи України, розглянуті нововведення, що впроваджуються урядом, для поліпшення стану Пенсійного фонду України, порівнюється пенсійна  система України з більш ефективними іноземними. Встановлено, що основною причиною недосконалості пенсійної системи та нестачі коштів для забезпечення пенсій є те, що трирівнева пенсійна система існує тільки на папері, другий і третій рівні здійснюються на добровільних засадах. Запропоновано дії до удосконалення пенсійної системи України.
 
The article highlights the role, the level of development, the present state and ways to improve the efficiency of the pension system of Ukraine, considers innovations implemented by the government for the improvement of the Pension Fund of Ukraine, compares Ukraine pension system with a  more efficient foreign one. It was established that the main cause imperfections in the pension system and lack of funds for pensions is that the three-level pension system exists only on paper, second and third levels are carried out on a voluntary basis. Approach to the improvement of the pension system of Ukraine is offered.

К. І. Миловановастудентка, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж», м. Київ

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

К. І. Mуlovanovastudent, Private higher educational institution “Financial and Law college”, Kyiv

GOVERNMENTAL MACHINERY OF VENTURE ENTERPRISE DEVELOPING IN UKRAINE

В статті розглянуто державне регулювання венчурного інвестування в провідних іноземних країнах та Україні, а також законодавчу базу, що регулює венчурне інвестування в Україні. Виділяються недоліки державної підтримки венчурного підприємництва, внаслідок чого наведено заходи, які сприяють поліпшенню механізмів державного регулювання венчурного підприємництва в Україні.
 
The governmental regulation of venture capital investment in the most developed countries and Ukraine and the venture legal framework of Ukraine are considered in this article. There are the disadvantages of the governmental support of venture business, thru the measures that improve the governmental regulation of venture business in Ukraine are found out.

Н. Р. Полуектовак. е. н., доцент, профессор кафедри економічної кібернетики, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ERP-СЕРВІСІВ

N. PoluektovaPhD, associate professor, Department of Economic Cybernetic of Zaporizhzhia Institute of Economics and Information Technology

FEATURES OF THE VALUATION ERP-CLOUD SERVICES USE

ERP-системи є стандартом інформаційних систем, які використовуються для комплексного управління ресурсами великих та середніх підприємств. Сучасні тенденції їх розвитку полягають у зростанні використання хмарних технологій. Існування різноманітних технологічних варіантів надання хмарних послуг потребує уточнення вартісних моделей. Розглянуті підходи до оцінки вартості використання хмарних ERP-сервісів орієнтовані, в основному, на постачальників та не дозволяють підприємствам оцінювати їх якість та відповідність власним організаційним та технологічним потребам. В статті пропонується методика обґрунтування вартості хмарних ERP-сервісів для підприємства, яка включає оцінку вартості витрат згідно моделі TCO, витрат на підтримку інфраструктури та витрат, які потрібні для отримання сервісу необхідної якості. Якісні характеристики хмарних сервісів визначаються як багатокритеріальний показник з використанням експертних методів оцінювання.
 
ERP-system is the standard information systems that are used for integrated resource management of large and medium-sized enterprises. Modern trends their development consists in the using cloud technology. Existence of the various technological variants of providing cloud services requires clarification of cost models. Approaches to estimation of the ERP cloud services costs focus mostly on suppliers and the company cannot assess their quality and adequacy of organizational and technological needs. The study offers a method of substantiation the cloud ERP-services costs for businesses. The methodology includes valuation costs according models TCO, estimate of the costs to support infrastructure and estimate of the cost to get necessary quality of services. Qualitative characteristics of cloud services are defined as multi index using expert assessment techniques.

І. Р. Гавришківк. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету

РЕКРЕАЦІЙНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПОСЛУГ

Irina GavryshkivPhD, assistant professor of international finance Ternopil National Economic University

RECREATIONAL SERVICES OF UKRAINE ON INTERNATIONAL SERVICES MARKET

В статті проведено дослідження проблем сфери рекреаційних послуг, використання потенціалу якої дозволило б прискорити національний економічний розвиток та суспільний прогрес. Охарактеризовано фактори, що стримують розвиток рекреаційної індустрії та запропоновано шляхи їх подолання.
 
The thesis dials  the problems of recreational services, using the potential which would accelerate national economic development and social progress. Characterized factors that hinder the development of recreational industry and the ways to overcome them.

І. І. Алексєєнкок. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

I. AleksieienkoPhD (Economics), Senior Lecturer, Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economic

THE THEORETICAL BASIS OF DETERMINING OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNIT

У роботі обґрунтовано теоретичні основи визначення фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці через конкретизацію його складових та факторів впливу. Розкрито сутність поняття «фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці» з деталізацією його характеристик. Під фінансовим потенціалом адміністративно-територіальної одиниці запропоновано розуміти сукупність власних, залучених та запозичених фінансових ресурсів і їх резерви. Останні можуть бути активізовані за допомогою реалізації певних можливостей (дій) суб'єктів економічних відносин адміністративно-територіальної одиниці, спрямованих на забезпечення соціально-економічного її розвитку. Визначено складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці, які характеризуються факторами суб'єктивного і об'єктивного впливу на нього. Перелік складових фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці дозволяє конкретизувати напрями пошуку та реалізації резервів для його підвищення.
 
This work describes of the theoretical basis of determining of the financial potential of the administrative-territorial units of the through specification of its components and factors of the influence. The essence and the concept of "financial potential administrative-territorial unit" are proposed. The financial potential administrative-territorial unit is a set of their own, borrowed and borrowed funds and their reserves. The components of the financial potential of the administrative-territorial unit are determined. The components of the financial potential of the administrative-territorial are characterized by subjective and objective factors to influence it. The components of the financial potential of the administrative-territorial unit are allows finding and doing proposals for its increase.

Є. І. Богуславськийк. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківМ. С. Гресьcтудент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,  м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

E. I. BohuslavskiyPh.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, KharkivM. S. Gresstudent, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Стаття присвячена дослідженню різних видів диверсифікації та використання їх у сфері автомобілебудування. Показані відмінності в підходах до цілей і термінів проведення диверсифікації учених, що працюють в пострадянському просторі і західні фахівці. Обґрунтований підхід до проведення диверсифікації, як активної, навіть агресивної політики з метою захоплення нових ринків і зміцнення позицій фірми. Показана доцільність проведення диверсифікації на етапі максимального підйому компанії.
Проаналізовано на прикладах діяльності міжнародних автомобілебудівних корпорацій позитивні і негативні риси вертикальної, горизонтальної, змішаної та міжнародної диверсифікації. На основі проведеного аналізу обґрунтовано припущення, що в сфері автомобілебудуванні доцільно проводити змішану і широку диверсифікації з метою отримання максимальної вигоди для компанії.
Докладно розглянуті подальші перспективи галузі з урахуванням появи двигунів, що працюють на альтернативних видах палива (водні і електриці).
 
The article investigates the different types of diversification and their use in the automotive industry. The differences in the approaches to the objectives and timing of diversification of scientists working in the post-Soviet and Western experts. Justified to conduct a campaign to diversify as active, even aggressive policy to capture markets and strengthening novih pozitsіy firm. The expediency of diversification at the stage of maximum lift.
Analyzed on the example of the international automotive corporations positive and negative features of vertical, horizontal, mixed, and international diversification. Based on this analysis justified the assumption that in the automotive industry it is advisable to carry out mixed and broad diversification in order to obtain the maximum benefit for the company.
Details discussed further prospects of the industry with the emergence of engines rabotayuschiz on alternative fuels (hydrogen and electricity).

Н. В. Бовааспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ В УКРАЇНІ

N. V. BovaPhD-student of Banking Department, Kyiv National Taras Shevchenko

FEATURES OF FORMATION OF TH  RESOURCE BASE OF THE BANKS IN UKRAINE

У статті досліджено науково-теоретичні підходи до формування ресурсної бази банківських установ. Проаналізовано динаміку та сучасний стан, а також умови формування ресурсного потенціалу банків в Україні. Визначена роль коштів населення у формування ресурсної бази банку.
 
The article considers the scientific and theoretical approaches for the formation of the resource base of banks. It contains the analysis of the dynamics and current situation and conditions of the resource potential of banks in Ukraine. The research defines the role of public funds for the formation of the resource base of the bank.

І. В. Андрійчукк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-ФранківськУ. Ю. Палійчукасистент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ РЕГІОНУ

I. V. AndriichukPh.D., Associate Professor of Economics of Enterprise, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-FrankivskU. Yu. Paliychukassistant, Department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

DEVELOPING AN ALGORITHM TO DETERMINE THE ECONOMIC POTENTIAL OF ALTERNATIVE ENERGY IN THE REGION

У статті розглянуто проблемні питання ефективного використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів. На основі проведених досліджень сформовано визначення «економічного потенціалу альтернативних енергоресурсів». Запропоновано економіко-математичну модель розрахунку коефіцієнта заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів альтернативними. Розроблено алгоритм комп’ютерної програми «Оцінка економічного потенціалу використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів у регіонах».
 
The article reviews the issues of effective use of alternative energy resources. On the basis of research the definition of “economic potential of alternative energy resources” is given. An economic and mathematical model is proposed for calculating the coefficient of replacement of traditional energy resources by alternative. The algorithm of computer program “Assessment of the economic potential of alternative energy resources use in the region” is developed.

К. В. Чичулінак. т. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваО. С. Петровецьстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. V. ChichulinaPh.D., lecturer of department of Business Economics and Management Personnel, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaO. S. Petrovetsstudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

IMPROVING THE MANAGEMENT COSTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджується значення системи управління витратами підприємства та принципи на яких вона ґрунтується. Визначено основні переваги використання удосконаленої системи управління витратами та етапи її впровадження. Також розглянуто вимоги, які висуваються до системи управління з метою підвищення її ефективності.
 
This article examines the importance of cost management system of the enterprise and the principles on which it is based. The main advantages of using an advanced cost management system and the stages of its implementation. Also considered are the requirements for the management system with the aim of improving its effectiveness.

М. О. Туркок. е. н, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

АНАЛІЗ АДАПТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

M. O. TurkoPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

ANALYSIS OF BUILDING ENTERPRISES’ ADAPTABILITY IN UKRAINE

Стаття присвячена аналізу адаптивності підприємств будівельної галузі з врахуванням сторін їх функціонування: виробничої, інвестиційної, трудової, фінансової. Проведено дослідження основних показників будівельних підприємств. Виявлено низьку економічну адаптивність підприємств будівельного сектору економіки в цілому та в розрізі виробничої, трудової та фінансової сторін функціонування.
 
The analysis of building enterprises’ adaptability with regard to aspects of their functioning: manufacturing, investment, labour and financial is presented in this article. The main indicators of the building enterprises are studied. The low level of building enterprises’ economic adaptability in general and in terms of manufacturing, labour and financial aspects of functioning is detected.

М. М. Якимівздобувач за спеціальністю Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища, спеціаліст з Проектування і експлуатації газопроводів та газосховищ, ТзОВ «ДІПРОГАЗ», м.Київ

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОПРОВОДІВ З ШЛЯХОВИМИ ВІДБОРАМИ ТА ВИТОКАМИ ГАЗУ

M. M. IakymivPhD candidate, background Pipeline transmission, oil and gas storages, gas pipelines and gas storages engineering and operation specialist, DIPROGAZ Ltd., Kyiv

THE GAS PIPELINES TRACK EXTRACTION AND MINOR GAS LEAKS ECONOMIC EFFICIENCY EVALUATION

Розглядається задача про вплив шляхових відборів та малих витоків газу на гідравлічну та економічну ефективності транспортування газу по трубопроводах. Показано принцип виявлення витоків газу з подальшим уточненням коефіцієнта гідравлічної ефективності для зменшення похибок в розрахунках.
 
Considered the problem of the track extraction and gas leaks influence on the hydraulic and economic efficiency of the gas transmission through pipelines. The principles of detection of gas leaks from further refinement coefficient of hydraulic efficiency to reduce errors in the calculations.

Ю. А. Опанасюкасистент кафедри управління, Сумський державний університет

ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ФОНДІВ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ

Yu. A. OpanasiukAssistant Department of Management Sumy State University

FORMATION OF SECTORAL COMPENSATION FUNDS FOR OVERCOMING THE MAN-MADE DISASTERS AND THEIR CONSEQUENCES

В статті викладено науково-методичний підхід, що дозволяє обґрунтувати розмір галузевих компенсаційних фондів з метою погашення еколого-економічних збитків від катастроф техногенного характеру та визначити оптимальний розподіл внесків в цей фонд небезпечних підприємств – членів фонду.
 
In the article the scientific and methodical approach described that allows to substantiate the size of the compensation funds to repay environmental damage from man-made disasters and to determine the optimal allocation contributions to the fund hazardous enterprises - members of the fund.

М. В. Зав’яловак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»Н. В. Скринькок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

M. V. ZavialovaCandidate of Sciences, Associated Professor of Accounting Marketing Deptt, Krivou Rog Economic Institute State-owned Higher EducationalN. V. SkrynkoCandidate of Sciences, Associated Professor of Accounting Marketing Deptt, Krivou Rog Economic Institute State-owned Higher Educational Establishment  «Krivoy Rog National University»

INDUSTRIAL TOURISM: REGIONAL ASPECT

У статті розглянуто значення туризму в національній економіці України та світовій економіці. Обґрунтована необхідність розвитку альтернативних видів туризму, серед яких провідне місце займає промисловий туризм.
Досліджено стан теоретичних напрацювань в галузі туристичного ринку та визначено поняття «індустріальний туризм», «промисловий туризм» та «техногенний туризм». Визначені основні види промислового туризму – сталкерство, пост паломництво, інфільтрація, дигерство, руфінг, психогеографія, урбанізм, сурвівалізм тощо.
Розглянута практика організації промислового туризму в різних регіонах України. Визначені чинники, що впливають на розвиток промислового туризму в регіоні.
Проаналізований потенціал розвитку промислового туризму в Криворізькому регіоні, який базується на багатій індустріальній спадщині Криворіжжя та стан організації промислового туризму в місті.
Досліджені проблеми розвитку промислового туризму в Криворізькому регіоні та Україні в цілому, намічені шляхи подолання даних проблем.
 
The article deals with the importance of tourism for both national economy of Ukraine developing the alternative kinds of tourism have been grounded, the leading part being occupied by the industrial tourism. The theoretical works in the way of tourism market have been studied along with the notions of «industrial tourism» and «technogenic tourism». The main types of the industrial tourism have been defined: stalkering, postpilgrimage, infiltration, daggering, roofing, psychogeography, urbanism, survivalism etc.
Practical organization of industrial tourism in various regions of Ukraine has been studied. The main factors determining the organization of industrial tourism in various regions of Ukraine are marked.
The development potential of industrial tourism in Krivoy Rog region based on its rich industrial heritage as well as present state of affairs have been analysed.
The problems of industrial tourism development in the Krivoy Rog region and in Ukraine as a whole have been investigated. The ways of overcoming the problems are outlined.

О. М. Крупейасистент кафедри фінансів і кредиту, економічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИКИ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

O. M. Krupeiаssistant Department of finance and credit, faculty of economics, Chernivtsi National University, Chernivtsi

WORLD PRACTICE OF THE POLICY OF FISCAL CONSOLIDATION

В статті розкрито світовий досвід застосування політики фіскальної консолідації в умовах зростання державного боргу та бюджетного дефіциту. Розглянуто інструменти, які застосовувалися провідними країнами світу для подолання боргової проблеми та механізми, які можуть бути використані у вітчизняній практиці застосування політики фіскальної консолідації. Виокремлено найбільш дієві механізми фіскальної консолідації, у результаті аналізу яких було виявлено необхідність проведення “паралельних реформ в економіці” для досягнення тактичних та стратегічних цілей фіскальної консолідації. Наголошено на проблемних питаннях пов’язаних з процесом застосування урядом країни даної політики. Зроблено висновки, щодо необхідності застосування фіскальної консолідації в момент нарощування суми державного боргу. Узагальнено рекомендації щодо застосування даного виду політики в сучасних економічних умовах.
 
In article it is opened world experience of application of a policy of fiscal consolidation in the conditions of growth of a public debt and budgetary deficiency. Tools which were applied by the leading countries of the world to overcoming debt problems and mechanisms which can be used in domestic practice of application of a policy of fiscal consolidation are considered. Determined the most effective mechanisms of fiscal consolidation. Indicated the need for "parallel reforms in economy" for achievement tactical and strategic targets of fiscal consolidation. Highlighted problem questions connected with process of application by the government of the country of the given policy, conclusions are drawn on necessity of application of fiscal consolidation at the moment of escalating of the sum of a public debt. Generalized the recommendation about application of the given kind of a policy in modern economic conditions.

І. Ю. Семенюкаспірант, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

I. Y. Semenyukpostgraduate student, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi

PROBLEMS OF UKRAINIAN ENTERPRISES ADAPTATION TO EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Стаття присвячена виявленню основних проблем виходу вітчизняних підприємств на європейський ринок за умов дії автономного преференційного торговельного режиму. У ході проведеного дослідження, проаналізовано динаміку експорту українських товарів до країн ЄС у 2014 році. Встановлено, що Європейський Союз став найбільшим торговельним партнером українських експортерів у минулому році. Виявлено, що машинобудівна галузь є найбільш чутливою до зміни вектору зовнішньоекономічних відносин України. Головними факторами, що стримують інтеграцію машинобудівних підприємств до європейського економічного простору є висока експортна орієнтованість на російський ринок, використання застарілих технологій у виробництві, низька інвестиційна привабливість, відсутність можливостей залучення недорогих фінансових ресурсів. За цих умов, машинобудування, як одна із перспективних галузей національної економіки, потребує додаткової державної підтримки.
 
The article deals with identifying the main problems of entering the European market by domestic enterprises in conditions of Autonomous preferential trade regime. During the study, the dynamics of export of Ukrainian goods to the EU in 2014 was analyzed. It was determined that the European Union has become the largest trading partner of Ukrainian exporters last year. It was established that the machine building industry is the most sensitive to changes of foreign economic relations of Ukraine. The main hindering factors of integration of machine building enterprises into the European Economic Area are high export orientation to Russian market, the use of outdated technologies during the production process, low investment attractiveness, lack of possibilities to involve inexpensive funds. Under these conditions, machine building, as one of the most promising industries of the national economy, needs more government support.

О. М. Паливодак. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну м. КиївД. О. Пальохабакалавр, Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ

РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Olena PalyvodaPh.D, associate professor department of management services, Kyiv National Universityof Technology and Design, KyivDaria PalokhaBachelor ofKyivNational University of Technologyand Design, Kyiv

RISKS IN THE FORMATION AND FUNCTIONING OF CLUSTER’S MODEL OF ORGANIZATIONS

Поширення у сучасному підприємницькому середовищі територіально-виробничих кластерів зумовлює необхідність дослідження ризиків їх формування та функціонування. У статті розглянуто сутність кластерних ризиків та розроблено методичний підхід до їх класифікації. Запропоновано розділяти ризики кластерної взаємодії на загально підприємницькі та специфічно кластерні. Обгрунтовано доцільність виділення ризиків за основними етапами формування кластерної структури: прийняття рішення про утворення кластера; вибір партнерів; планування та реалізація кластерного проекту; оцінка синергії кластера. Сформульовано причини виникнення специфічних кластерних ризиків та запропоновано заходи по їх уникненню та оптимізації. Акцентовано увагу на важливості управління кластерними ризиками на рівні підприємства та держави.
 
Distribution in the modern business environment of territorial and industrial clusters meets to study the risks of their formation and operation. This article considers the essence of cluster risks and methodical approach to their classification. A separate cluster risks cooperation for the common and specific business cluster are proposed to classify. The expediency of allocation of risks on the phases of formation of cluster structures is following: a decision on the formation of the cluster; choice of partners; planning and implementation of cluster project; score synergies cluster. It is formulated specific causes of cluster risks and proposed measures for their avoidance and optimization. The attention on the importance of risk management cluster at the enterprise level and the state.

І. В. Казаковаканд. екон. наук, старший науковий співробітник сектору економічних досліджень, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», м. ХарківН. В. Кондратюкканд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, м. Харків

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОЇ ТА РОЗВИТОК РИНКУ СОЄВИХ ПРОДУКТІВ  В УКРАЇНІ І СВІТІ

I. V. KazakovaPh.D., Senior Researcher in Sector of Economic Research of National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O. N. Sokolovsky", KharkivN. V. KondratyukPh.D., associate professor of Management organizations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv

EFFICIENCY OF SOYBEAN PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF SOYBEAN PRODUCTS MARKET IN UKRAINE AND WORLDWIDE

У статті досліджується розвиток ринків соєвих бобів і соєвих продуктів та їх перспективи в Україні і світі, висвітлюється економічне та соціальне значення цієї культури. Проаналізовано ефективність виробництва сої в сільськогосподарських підприємствах України залежно від площі посіву. Визначено, що Україна має значні можливості не лише в якості виробника сої, але і в якості експортера соєвих продуктів. Ринок сої є одним з найбільш швидкозростаючих сегментів завдяки постійному підвищенню попиту як зі сторони розвинутих країн, так і зі сторони країн, що розвиваються.
 
The article investigates the development of soybeans and soybean products market and their prospects in Ukraine and in the world, highlights the economic and social importance of this crop. The efficiency of soybean production in the agricultural enterprises of Ukraine depending on the area of crops was analyzed. It was determined that Ukraine has significant opportunities not only as a producer of soybean, but also as an exporter of soy products. Soybean market is one of the fastest growing segments through continuous increase of demand both by the part of developed countries and by the developing countries.

Г. А. Отливанськак. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та корпоративного управління, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. ОдесаК. О. Охрущакздобувач кафедри економіки підприємств та корпоративного управління, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

G. OtlyvanskayaCandidate of Economic Sciences, Associate professor, Economics of Enterprises and Corporate Management Department, Odessa National Academy of Telecommunications named after A.S. PopovaK. O. Ohruschakpostgraduate student,  Economics of Enterprises and Corporate Management Department, Odessa National Academy of Telecommunications named after A.S. Popova

MODEL OF PROCESS-ORIENTED COST MANAGEMENT ENTERPRISES IN THE TELECOMMUNICATIONS

В статті порушено проблематику створення науково-обґрунтованого інструментарію оцінки і оптимізації витрат підприємств сфери телекомунікацій. Визначено, що діяльність підприємств сфери телекомунікацій має свою специфіку, що полягає у складі витрат і структурі витрат, в ступені залежності їх від обсягу наданих послуг, у високому взаємозв'язку з технологічними процесами, що виконуються на підприємстві при наданні послуг. Вказані особливості зумовлюють структуру телекомунікаційних підприємств, їх розміщення, організацію усього виробничого процесу по обслуговуванню споживачів, організацію бізнес-процесів на підприємствах, а також систему обліку і контролю. Сформовано та обґрунтовано основні елементи моделі процесно-орієнтованого управління витратами підприємств сфери телекомунікацій, визначено передумови використання даної моделі на практиці з огляду на особливості діяльності підприємств сфери телекомунікацій, що є фактором підвищення конкурентоспроможність цих підприємств в сучасних умовах.
 
The article raised issues of creating science-based tools for evaluation and optimization of expenses of the telecommunications sector. Determined that the activity of the enterprises of the telecommunications sector has its own specifics, which is an expense and cost structure, the degree of their dependence on the volume of services provided in conjunction with high process performed by the company in the provision of services. These characteristics determine the structure of the telecommunications companies, their location, organization of the production process to service customers, organization of business processes in enterprises and the system of accounting and control. Formed and reasonably basic elements of the model process-oriented cost management enterprises in the telecommunications, defined conditions of using this model in practice, given the characteristics of the enterprises of the telecommunications sector, which is a factor in increasing the competitiveness of these enterprises in modern conditions.

В. В. Рєзніковк. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ БЕНІЛЮКСУ: ЕКОНОМІКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

V. V. RyeznikovPh.D., associate professor, Department for International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkіv

UKRAINE FOREIGN ECONOMIC COOPERATION WITH THE COUNTRIES OF BENELUX: ECONOMIC AND DIPLOMATIC ASPECTS

Метою статті є дати аналіз стану і перспектив економіко-дипломатичного співробітництва України та країн Бенілюксу, показати вплив дипломатичних відносин на економічне співробітництво, а також перспективи їх розвитку.
У роботі представлено стан дипломатичної та економічної взаємодії України з Королівством Бельгія, Королівством Нідерланди, Великим Герцогством Люксембург та країнами Бенілюксу в цілому. Показано вплив дипломатичних зносин на міждержавному, міжурядовому та міжрегіональному рівнях на розвиток економічного співробітництва вказаних країн. Розраховано та представлено прогноз розвитку зовнішньоекономічної співпраці України з країнами Бенілюксу у короткостроковій перспективі.
 
The article analyzes the current state and prospects for economic and diplomatic cooperation between Ukraine and the Benelux countries, shows the impact of diplomatic relations on economic cooperation, and future trends for its development.
The article presents the current state of diplomatic and economic cooperation between Ukraine and the Kingdom of Belgium, the Netherlands, the Grand Duchy of Luxembourg and the Benelux countries as a whole. The influence for diplomatic relations is analyzed at the interstate, intergovernmental and interregional levels for development of economic cooperation. Calculated and presents development trends for foreign economic cooperation between Ukraine and the Benelux countries in the short term.

С. В. Добриньк. е. н. доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

S. V. DobrynPhD, Associate professor of the Department of, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

FINANCIAL RISK MANAGEMENT OF ENTERPRISE

Особливе місце в аналізі та управлінні ризиками підприємства посідає система моніторингу фінансових ризиків, через яку відбувається узгодження та координація різноспрямованих заходів щодо мінімізації фінансових втрат для ефективного досягнення цілей і вирішення завдань, які ставить перед собою підприємство у цій сфері під тиском дії різноспрямованих чинників трансформації зовнішнього та внутрішнього середовищ. Система моніторингу фінансових ризиків являє собою сукупність інформаційно-аналітичних та контрольних заходів щодо управління фінансовими ризиками зміст яких полягає у зборі та обробці необхідної інформації про динаміку змін відповідних показників, а також надання результатів для аналізу відхилень, оцінки їхнього впливу на рівень витрат підприємства, генерації та реалізації належних управлінських рішень, необхідних для оперативного та повного пристосування підприємства до змін зовнішніх та внутрішніх умов господарювання.
 
A special place of the analysis and management of enterprise risk monitoring system takes the financial risk, through which the harmonization and coordination of countervailing measures to minimize financial losses for the effective achievement of goals and objectives, which poses a company in this field of action under pressure countervailing factors external and transformation domestic environments. Financial risk monitoring system is a set of information-analytical and control measures for financial risk management content of which is to collect and process the necessary information about the dynamics of changes in relevant indicators and to provide results for the variance analysis, assessment of their impact on the level of expenses, and generating implement appropriate management decisions required for rapid and complete enterprise adjustment to changes in external and internal economic conditions.

В. П. Гмиряк. е. н., доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Viktorya GmiryaPhD in Economics, Associate Professor of Banking Department Cherkassy Institute of banking, Banking University National Bank of Ukraine (Kiev)

RISK MANAGEMENT IN BANK LENDING INVESTMENT PROJECTS

В статті розглянуто питання розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні. Визначено основні види ризиків, які притаманні банківському інвестиційному кредитуванні в сучасних умовах господарювання. З’ясовано етапи управління ризиками при банківському кредитуванні інвестиційних проектів. Запропоновано шляхи удосконалення управління банківськими ризиками шляхом створення інституту гарантування для кредитування інвестиційних проектів.
 
The article examines the issues of bank investment lending in Ukraine. The main types of risks, which appear in the process of bank investment lending in the current economic conditions, are defined. The stages of risk management of bank investment lending are established. The ways of improving the management of banking risks through the creation of guarantee institute for crediting of investment projects are recommended.

В. М. Булавинецьк. е. н, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Viktoria BulavynetsPhD, Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University, Ternopil

LOCAL SPENDING TO SOCIAL PURPOSE IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF SOCIAL STATE

Досліджено еволюцію наукових поглядів  на роль держави у реалізації її соціальної функції. Доведено важливе значення місцевих бюджетів у забезпеченні суспільного добробуту. Виявлено тісний діалектичний зв’язок між видатками місцевих бюджетів і соціальною функцією держави. Доведено, що соціальні видатки місцевих бюджетів безпосередньо задіяні у реалізації аллокаційної (розподільчої) та перерозподільчої (трансфертної) функцій державних фінансів. Розкрито сутність видатків місцевих бюджетів соціального призначення та проаналізовано теоретичні підходи вчених-економістів до їх розмежування за різними класифікаційними ознаками: роллю і місцем у виробництві ВВП; роллю у відтворювальних процесах; рівнями бюджетної системи; функціональним призначенням та іншими критеріями. Запропоновано розмежовувати видатки місцевих бюджетів соціального призначення відповідно до характеру потреб на: видатки на забезпечення основ життєдіяльності та видатки на забезпечення інтелектуальних і духовно-культурних потреб. Виокремлено фінансові пріоритети у розбудові соціальної держави.
 
The evolution of scientific views in the role of government in implementing its social function are researched. Are proved the importance of local budgets in ensuring social welfare. Are found close dialectical relationship between expenditures of local budgets and social function of the state. Are proved that social expenditures of local budgets directly involved in the implementation distribution and redistribution (transfer) functions of public finance. Are solved the essence of local spending for social purposes and analyzes the theoretical approaches of economists to their separation on different classification criteria: the role and place in GDP; role in the reproduction process; levels of government; functionality and other criteria. Are proposed to an distinguish between expenditures of local budgets for social purposes according to the nature needs to: expenditure on providing the basics of life and expenditure on providing intellectual, spiritual and cultural needs. Are determined financial priorities in the development of the social state.

І. В. Токмаковак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

ПРОТИРІЧЧЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ СВІТОВОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

I. V. TokmakovaAssociate Professor, Ph.D., assistant professor of the Department of economics and management of industrial and commercial business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv

THE CONTRADICTIONS OF DOMESTIC RAILWAY TRANSPORT IN CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF GLOBAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM

У статті розкрито ключові характеристики сучасного стану вітчизняного залізничного транспорту, які створюють передумови погіршення виробничо-господарської діяльності підприємств галузі в найближчій перспективі через зменшення обсягів перевезень й втрату доходів. Проведена систематизація чинників негативного впливу на діяльність залізничного транспорту в умовах розбудови світової транспортно-логістичної системи та розроблена класифікація, яка передбачає поділ протиріч розвитку залізничного транспорту на внутрішньогалузеві та позагалузеві. Доцільність даної класифікації обумовлена специфікою функціонування залізничного транспорту України та перспективами забезпечення його гармонійного розвитку на основі балансу внутрішніх та зовнішніх можливостей. Внутрішньогалузеві протиріччя розвитку залізничного транспорту України запропоновано поділити на: структурно-організаційні, управлінські, інформаційно-інноваційні, фінансово-економічні, техніко-технологічні, сервісно-логістичні, соціальні. Серед позагалузевих протиріч розвитку залізничного транспорту розкрито організаційно-правові, конкурентні та чинники, що обумовлені недоліками технологічного прогресу в країні.
 
The article describes the key characteristics of the current state of the domestic rail transport which create the prerequisites of deterioration of industrial and economic activities enterprises in the industry in the short term because of reduced traffic volumes and loss of income. Done the systematization of factors of the negative influence on the activity of railway transport in conditions of development of the global transport and logistics systems and developed a classification, which provides for the separation contradictions of rail transport in intra-industry and outside it. Feasibility of this classification is due to the specifics of functioning of railway Transport of Ukraine and prospects for ensuring its harmonious development based on balance of internal and external opportunities. Intra-industry contradiction of the development of Railway Transport of Ukraine proposed to be divided into: structural and organizational, managerial, information and innovation, financial and economic, technical and technological, service and logistics, social. Among contradiction outside industry of the development of railway transport allocated organizational, legal, and competitive factors caused by the drawbacks of technological progress in the country.

Ю. І. Головняк. е. н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

Yu. I. HolovniaCandidate of Science (Economics), associate professor Department of International Economics Kyiv National Trade and Economic University

TRANSBORDER COOPERATION AS A TOOL OF REGIONAL MARKETING

Визначено сутність та складові транскордонного співробітництва у системі територіального маркетингу. Обґрунтовано необхідність використання інструментів регіонального маркетингу з метою підвищення конкурентоспроможності транскордонних територій. Ідентифіковано чинники транскордонного співробітництва та наголошено на використанні зарубіжного досвіду під час реалізації маркетингових стратегій розвитку транскордонних проектів за участю України.
 
The essence and components of transborder cooperation in the system of territorial marketing are state. The necessity of using regional marketing tools to increase the competitiveness of transboundary areas is defined. Transborder cooperation factors are identified and highlighted on using foreign experience during the implementation of marketing strategies for the development of transboundary projects involving Ukraine.

Гасім Cалахк. е. н., доц., доц. кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

АФРИКА В СУЧАСНІЙ МОДЕЛІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: QUO VADIS?

Gacim SalahPh.D., associate professor, Department for International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

AFRICA IN THE MODERN MODEL OF THE WORLD ECONOMY: QUO VADIS?

Стаття містить комплексне дослідження ролі Африки в глобальному розвитку та в сучасній моделі світової економіки. На основі дослідження особливостей торгівельних  та інвестиційних відносин континенту з країнами світової економіки визначено залежність економічного розвитку континенту від сировинного чинника. Розкриті значення африканських сировинних ресурсів для світової економіки та проблема їх надмірного видобутку в африканських країнах.
Вивчене питання щодо зростання міжнародного економічного суперництва за присутність та економічний вплив в Африці Досліджено проблему низької глобальної конкурентоспроможності континенту та відставання рівня розвитку людського капіталу Африки від глобальних тенденцій економічного розвитку.
 
The article contains a comprehensive study of the role of Africa in the global development and the modern model of the world economy. Basing on the study of characteristics of trade and investment relations of the continent with the world economy it found the dependence of economic development of the continent on the raw factor.
It reveals the importance of African natural resources for the world economy and the problem of excessive mining in African countries. The matter of rising international economic competition for the economic presence and influence in the Africa is investigated. It also explored the problem of low global competitiveness of the continent and the matter of Africa's lagging of human capital development behind the global trends of economic development.

Д. Д. Гонтараспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВИБІР СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ БАНКУ НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

D. D. Gontarpostgraduate student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

SELECTION OF THE STRATEGIES OF BANK'S MARKET VALUE MANAGEMENT ON THE BASIS OF MATRIX MODELS

У статті удосконалено матричний підхід до вибору корпоративних стратегій управління ринковою вартістю банку, який ґрунтується на результатах визначення стадії життєвого циклу банку та рівня інтегрального показника комплексної оцінки ключових компонент формування ринкової вартості банку. Позиціювання банків України на матриці вибору корпоративної стратегії управління ринковою вартістю банку дозволило виявити рівень реалізації його потенціалу створення ринкової вартості. Запропоновано обирати бізнес-стратегії забезпечення зростання ринкової вартості банку, ґрунтуючись на результатах оцінки поточного стану управління окремими підсистемами банку. Розрахунок стратегічних розривів дозволив визначити ті підсистеми управління, на удосконалення яких повинні бути спрямовані зусилля менеджерів банку. Для визначення доцільності подолання стратегічних розривів запропоновано використовувати методологію теорії ігор та лінійного програмування.
 
In the article the matrix approach to the selection of corporate strategies of bank's marker value, based on the results of determination the stage of the bank's life cycle and the level of integral indicator of complex estimation of key component forming the bank's market value, has been improved. The positioning Ukrainian banks on the matrix of selection of corporate strategy of management of bank's market value allows the bank to determine its level of implementation of the potential of creation of market value. It has been proposed to select the business strategy of ensuring the growth of bank's market value, based on the results of estimation of the current state of management of separate bank's subsystems. Calculation of strategic gaps allowed identifying the management subsystems on which improvement efforts of bank managers should be directed. To determine the possibility of overcoming the strategic gaps it was proposed to use methodology of game theory and linear programming.

А. В. Діденкок. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

А. V. DidenkoCandidate degree (Economics), Associate Professor of the department of economic cybernetics and statistics, Classic Private University

METHODS OF MODELING STRATEGIES FOR TAX OPTIMIZATION

Сучасні соціально-економічні системи характеризуються значною складністю структури, відсутністю достатнього обсягу кількісної інформації та необхідністю врахування якісних показників, що ускладнює формалізацію цих процесів. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю пошуку методів моделювання стратегій податкової оптимізації на підприємстві, що враховують кількісні та якісні показники, здатні адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Метою статті є дослідження наявних стратегій для податкової оптимізації, виявлення інструментів для їх моделювання. У статті узагальнено схему кроків, метою яких є збільшення ефективності оподаткування. У результаті зазначено про необхідність застосування таких методів і моделей, що враховують усю необхідну інформацію про об’єкт дослідження та дають змогу виявляти найбільш ефективні та стратегічні напрями подальшого розвитку.
 
Modern socio-economic system characterized by considerable complexity of the structure, the lack of sufficient quantitative and qualitative indicators that need to consider that complicates the formalization of these processes. Relevance of the study due to the need to find methods of modeling strategies for tax optimization of the enterprise that take into account quantitative and qualitative indicators, able to adapt to external changes. Purpose of this article is to study existing strategies for tax optimization, detection tools for their modeling. The article summarizes the steps scheme aimed at increasing the efficiency of taxation. The result indicated the need to use such methods and models that take into account all the information about the object of study and allow you to identify the most effective and strategic directions for further development.

Т. С. Пасажкоаспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївН. О. Шпигоцькааспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕПОЗИТІВ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС БАНКІВ

T. S. PasazhkoPhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of KyivN. O. ShpygotskaPhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

HOUSEHOLD DEPOSITS TRANSFORMATION INTO BANKS’ INVESTMENT RESOURCES

Розглянуто основні мотиви населення України щодо формування заощаджень. В процесі дослідження виявлено, що найбільший рівень довіри серед фінансових інституцій населення надає банківським установам.
Автори дійшли до висновку, що банківські депозити, через існування системи гарантування вкладів та досить високу ринкову дохідність є найбільш привабливим інструментом для зберігання заощаджень.
Проаналізовано динаміку заощаджень населення та банківських депозитів населення України. Було виявлено, що вклади населення будучи одним із ключових джерел формування інвестиційних ресурсів банків є найбільш вразливими до зміни ринкової кон’юнктури та стану економіки, через що сукупність ризиків притаманних даному фінансовому ресурсу банків є досить високою.
Авторами запропонована низка заходів щодо вдосконалення банківського механізму трансформації коштів населення в інвестиції.
 
The main reasons for Ukrainian household savings formation have been overviewed. The study found that the highest level of confidence among financial institutions is concentrated to banking institutions.
The authors concluded that banking deposits, through the system of guaranteeing deposits and relatively high market yield are the most attractive tool for household savings accumulation.
The dynamics of household savings and deposits in Ukraine has been analyzed. It was found that household deposits as a key source of investment resources of banks are most vulnerable to changes by market conditions and the economic situation. As a result, risks inherent in this set of financial resources of banks are quite high.
The authors proposed a number of measures to improve the banking mechanism of household savings into investments.

С. І. Морозк. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (м. Дніпропетровськ)А. М. Коріньмагістрант Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (м. Дніпропетровськ)

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ТА ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ

S. MorozPhD in Economics, Professor Associate, Associate Professor of the Information Systems and Technology Department, Dnipropetrovsk State Agro-Economic University (Dniepropetrovs'k)A. Korin’Master of Accounting and Auditing, Dnipropetrovsk State Agro-Economic University (Dniepropetrovs'k)

EXPLANATION OF USING FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE IN THE ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM

Метою статті є дослідження вільного і відкритого програмного забезпечення й визначення можливості їх включення до інформаційних систем сільськогосподарських підприємств. Вивчено головні переваги та світові тенденції у переході від пропрієтарного до безкоштовного, вільного, умовно-безкоштовного програмного забезпечення та додатків з відкритим кодом. Проаналізовано переваги і недоліки використання вільного програмного забезпечення вітчизняними підприємствами. Узагальнено основні групи вільного й відкритого програмного забезпечення та проблеми щодо їх включення в інформаційні системи підприємств. Основну увагу приділено дослідженню бізнес-додатків для операційних систем на основі ядра Linux та вільним мережним сервісам. Обґрунтовано доцільність використання різних видів вільного, безкоштовного й відкритого програмного забезпечення для розв’язку завдань агробізнесу.
 
The aim of the article is a study of free and open source software and determines their possible inclusion in the information systems of agricultural enterprises. The main advantages and global trends in the transition from proprietary to free of charge, free, shareware software and open source applications has been studied. The advantages and disadvantages of using free software domestic enterprises has been analyzed. Overview main groups of free and open source software and problems for their inclusion in the information system. The main attention is paid to study business applications for operating systems based on Linux kernel and free network services. The expediency of using different types of free, free and open source software to solve problems agribusiness has been defined.

Р. І. Мачугаканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКА ТА ЗМІН ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

R. I. MachugaPhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations and International Information, Ternopol National Economic University, Ternopol

INFORMATIZATION OF SOCIETY AS A BASIS FOR EMPLOYEE’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CHANGES IN ITS ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Проаналізовано сучасний стан інформатизації суспільства. Встановлено необхідність постійної самоосвіти сучасного фахівця як наслідок розвитку інформаційних технологій. Доведено взаємозв’язок між інформатизацією суспільства та необхідністю вдосконалення фахових вмінь. Визначено вплив розвитку інформаційних технологій на зміни в організаційній поведінці працівника.
 
The current state of information society is analyzed. The necessity of specialist’s constant self-education as a result of information technologies development is determined. The interconnection between informatization of society and the need to improve professional skills is proved. The influence of information technology on changes in employee’s organizational behavior is designated.

Ю. Б. Кашубінак. е. н., в. о. декана факультету економіки та управління бізнесом, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігА. Я. Царенкомагістрант кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Yu. B. KashubinaCandidate of Sciences in Economics, acting dean of faculty of economics and business management State higher education establishment “Kryvyi Rih national university”, Kryvyi Rih cityA. Ya. TsarenkoGraduate student of the Department of Finance of economic entities and innovative development State higher education establishment “Kryvyi Rih national university”, Kryvyi Rih city

FINANCIAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF LOCAL SELF-GOVERNING AUTHORITIES

У статті досліджено принципи фінансового забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, які закріплені Європейською хартією місцевого самоврядування. Розглянуто основні характеристики принципів правової, організаційної та фінансової автономії органів місцевого самоврядування. Визначено рівень відповідності системи органів місцевого самоврядування України принципам Хартії. Обґрунтовано необхідність та визначено проблеми впровадження програмно-цільового методу планування доходів та видатків місцевих бюджетів для забезпечення фінансової незалежності територіальних громад.

The article explores the principles of financial support of the functioning of local self-governing authorities that are enshrined by the European Charter of Local Self-Government. The basic characteristics of principles of legal, organizational and financial autonomy of local self-governing authorities are researched. The conformity level of system of local self-governing authorities of Ukraine to the principles of the Charter is determined. The necessity and the problems of implementation of special-purpose programme of revenues and expenditures planning for local budgets to ensure financial independence of territorial communities are explained.

П. В. Лапінздобувач, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ

P. V. LapinPh.D. student, State Economy and Technology University of Transport

RAIL ACCIDENTS’ CLASSIFICATION USING THE CRITERION OF ECONOMIC DAMAGE

У статті надається оцінка категорійно-понятійному апарату, що використовується у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, досліджується питання про класифікацію порушень безпеки руху на залізничному транспорті за критерієм тяжкості наслідків, виражених в грошовому еквіваленті. На основі аналізу чинного законодавства показано, що на залізницях більшості країн СНД та України градація всіх можливих випадків відбувається по тяжкості наслідків, виражених у натуральних величинах втрат (кількості загиблих, зокрема списаних одиниць рухомого складу, обсягах ремонту). На залізницях Європейського союзу та США випадки порушення безпеки руху на залізничному транспорті класифікуються як за типом пригод (сходження з рейок, зіткнення, подія на залізничному переїзді та ін.), так і за економічним збитком.
 
The article provides evaluation of conceptual apparatus used in emergencies for rail transport. The question of the classification of violations of traffic safety on the railways by the criterion severity of the impact expressed in monetary terms. Based on the law analysis it is shown that most of the railways of the CIS and Ukraine grading all possible emergency cases by the severity of the consequences, expressed in actual size losses (the number of deaths, including the decommissioned units of rolling stock, repair volumes). Emergencies of the railways of the European Union are classified as the type of accidents (derailment, collision event at a railway crossing, etc.) and for material damage.

Т. М. Паневникк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуН. К. Болгаровак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

T. M. PanevnykPh.D., associate professor, аssociate professor of economics enterprise Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and GasN. K. BolgarovaPh.D., associate professor, аssociate professor of economic theory National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INTEGRATION PRINCIPLES OF FORMATION OF EFFECTIVE ENTERPRISES BAKING INDUSTRY

В статті охарактеризовано сучасний стан, особливості та тенденції розвитку хлібопекарської галузі, визначено структуру основних виробників хліба та хлібобулочної продукції в Україні, проаналізовано ефективність функціонування підприємств. Виявлено основні проблеми, що впливають на функціонування галузі. Обґрунтовано доцільність формування інтегрованих корпоративних структур в хлібопекарській галузі, визначено основні мотиви взаємодії учасників у створених інтегрованих структурах, досліджено найбільші українські компанії, що працюють в даному бізнес-середовищі. Проаналізовано напрями подальшого розвитку інтеграційних процесів в хлібопекарській галузі Україні. Зокрема актуальним є розвиток та функціонування вертикально інтегрованих структур, які являють собою об'єднання підприємств, що виконують послідовні стадії єдиного виробничого циклу, починаючи з постачання ресурсів, їх переробки (виготовлення готових виробів) і, закінчуючи, реалізацією продукту споживачеві.
Визначено, що для підвищення ефективності виробництва, більш повного задоволення суспільних потреб і підвищення таким чином конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва, необхідно активізувати розвиток вертикальних інтеграційних процесів в хлібопекарській промисловості.
 
The article describes the current status, characteristics and development trends of the baking industry, defined the structure of the main producers of bread and bakery products in Ukraine, analyzed the efficiency of enterprises. The basic problem affecting the functioning of the sector. The expediency of formation of the integrated corporate structures in the baking industry, the main motifs created by the interaction of participants in the integrated structures studied most Ukrainian companies working in this business environment. Analyzed areas for further development of integration processes in the baking industry Ukraine. Particularly important is the development and operation of vertically integrated structures, which are associations of enterprises that perform sequential single stage of the production cycle, ranging from the supply of resources, their processing (manufacture finished products) and ending with the realization of the product to the consumer.
Determined that to improve production efficiency, better meet the needs of society and thus enhance the competitiveness of domestic business, you need to activate the development of vertical integration processes in the baking industry.

Н. Р. Галайкок. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

N. R. HalajkoPhD, docent, docent of banking department, Lviv Institute of Banking the University of Banking of the National Bank of Ukraine

THE DEPOSIT GUARANTEE SYSTEM IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

В статті обґрунтовано питання забезпечення надійності банківської системи через призму системи гарантування вкладів  в банківській системі України та Європейському Союзі. Розглянуто особливості та джерела наповнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб В Україні. Висвітлено зарубіжний досвід системи гарантування вкладів у банківській системі Європейського Союзу. Розглянуто динаміку зростання фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Запропоновано практичні рекомендації для підвищення стабільності роботи банківських установ та здійснення підвищеного нагляду Національним банком України за діяльністю банків.
 
In the article the issue of the reliability of the banking system through the lens of system guarantee deposits in the banking system of Ukraine and the European Union are grounded. Features and filling sources of the Deposit Guarantee Fund in Ukraine are considered. Foreign experience of deposit guarantee system in the banking system of the European Union is determined. Dynamics growth of financial resources of the Deposit Guarantee Fund is considered. Practical recommendations for improving the stability of the banking institutions and the implementation of increasing supervision by the National Bank of Ukraine of banks activities are offered.

І. Б. Тернавськак. е. н., доцент кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва, м. УманьО. В. Семендак. е. н., викладач кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

I. B. TernavskaPh.D., in Economics, assistant professor of economics, Uman National University of Horticulture, UmanO. V. SemendaPh.D, lecturer in finance and credit Uman National University of Horticulture, Uman

CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS INTENSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті обгрунтувано теоретичну парадигму сутності інтенсивного розвитку та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано погляди науковців стосовно тлумачення поняття „інтенсифікація сільськогосподарського виробництва”. Уточнено визначення економічних понять і термінів, які стосуються інтенсифікації виробництва, його соціально-економічної сутності та змісту. Запропоновано авторське трактування данї категорії, згідно якого: „інтенсифікація сільськогосподарського виробництва − це складний загальноекономічний процес, який супроводжується використанням засобів науково-технічного прогресу, застосуванням інноваційних технологій в сільськогосподарському виробництві з метою збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення економічної ефективності її виробництва та збереження екологічної безпеки сільського господарства”.
 
This article studies theoretical paradigm essence of intensive development and intensification of agricultural production. Analyzed the views of scientists regarding interpretation of " intensification of agricultural production". Clarified the definition of economic terms and concepts related to intensification of production, its socio-economic essence and content. The author interpretation danyi category, according to which "the intensification of agricultural production - is a complex general economic process that accompanied the use of scientific and technological progress, the use of innovative technologies in agriculture in order to increase production, improve the economic efficiency of production and preservation of environmental safety Agriculture".

А. О. Кравчуквикладач, Одеський державний аграрний  університет,  м. Одеса

КЛАСТЕРНИЙ РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

A. Kravchukteacher, Odessa State Agrarian University, Odesa

CLUSTER DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM IN UKRAINE

Сільський зелений туризм сприяє вирішенню проблем, характерних для сільської місцевості. На сучасному етапі розвитку туристичної діяльності сільських територій є потреба у впровадженні більш ефективних методів стратегічного управління. В умовах ринкової економіки кластери є рушійною силою розвитку того чи іншого регіону, країни в цілому.
Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності створення кластерів у сільському туризмі для збільшення прибутків учасників кластера і для розвитку регіону в цілому. Визначена система інтересів учасників туристичного кластера, представлено процес формування туристичного кластеру та розробка стратегії розвитку кластерів. Визначені компоненти структури туристичного кластеру та представлені у вигляді моделі. Розроблена можлива модель-схема управління розвитком туристичної сфери в рамках туристко-рекреаційного кластера, охарактеризовано просторову організацію туристстичної діяльності у формі кластерів, визначині умови ефективної координації їх діяльності.
Актуальною проблемою для кластерних ініціатив є оцінка економічної ефективності інвестиційних вкладень в розвиток дестинації.
 
Green rural tourism contributes to solving problems specific to rural areas. At the present stage of development of tourism in rural areas is a need to introduce more effective methods of strategic management. In a market economy clusters are the driving force behind the development of a region as a whole.
The article is devoted rationale cluster of rural tourism to increase profits cluster members and for the development of the region as a whole. System defined interests of the tourism cluster, presented the formation and development of tourism cluster development strategy clusters. The identified components of the structure tourism cluster and presented as a model. Designed possible model diagram management development within the tourism industry tourist-recreational cluster, spatial organization characterized turyststychnoyi activity in the form of clusters vyznachyni conditions effective coordination of their activities.
Pressing problem for cluster initiatives is to assess the economic efficiency of investments in the development of destinations.

Н. В. Магаск. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП, м. Львів

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. MahasPh.D., Associate professor of the Department of finance, accounting and analysis of Lviv Institute IAPM, Lviv

RATING ESTIMATION OF FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES

У статті розглянуто зміст поняття «фінансова безпека підприємства». Досліджено важливість оцінювання фінансово-економічного стану підприємства, як наслідок забезпечення фінансової безпеки. Проаналізовано динаміку фінансового стану підприємства, здійснено рейтингову оцінку фінансової безпеки підприємства. Наголошується на використанні комплексних методів оцінки фінансової безпеки підприємства.
 
The article discusses the concept of "financial security of enterprise." Investigated the importance of evaluating the financial and economic condition of the enterprise as a result of providing financial security. Describes the dynamics of the financial condition of the company, made rating estimation of the financial security. The use of complex methods of assessing the financial security has been emphasized.

А. А. Смаглюкк. е. н., ст. викл. кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. A. SmaglyukPhD in economical sciences, senior lecturer of Personnel Management and Labor Economics, KRI NAPA, Kharkiv

INTER-SECTORAL TIES AND STRUCTURAL CHANGES OF ECONOMY OF UKRAINE

В статті проведено адаптацію розроблених в економічній літературі матричних моделей для оцінки структурних змін і виявлено міжсекторальні зв’язки економіки України. Розраховано прямі витрати, на основі динаміки елементів головної діагоналі матриці повних витрат проаналізовано інвестиційну активність досліджуваних секторів і їх внесок у відтворювальний процес. Для оцінки загальновиробничої активності, внеску кожного сектору у відтворювальний процес і їх вплив на виробництво як з точки зору попиту на продукцію інших галузей, так і з точки зору випуску власної продукції використано спеціальний показник, що називається множник матриці продуктів. Для наочності структурних змін структурні взаємозв’язки між секторами отримали своє відображення у вигляді діаграми структурного ландшафту. Використовуючи ряд показників, в т. ч. ефективність, дохідність, результативність, в загальному вигляді проаналізовано структуру і структурні зрушення економіки України.
 
In the article conducted adaptation the developed in the economic literature matrix models to assess the structural changes and found intersectoral ties of economy of Ukraine. Calculated by direct costs, based on the dynamics of the elements of the main diagonal matrix full cost analysis of investment activity in the studied sectors and their contribution to the reproductive process. Used a special rate, called the multiplier matrix products to assess the overall production activity, the contribution of each sector in the reproductive process and their impact on production in terms of demand for products of other industries, and from the point of view of production of its products. For clarity, structural changes, structural relationships between sectors reflected in a chart the structural landscape. For clarity, structural changes, structural relationships between sectors reflected in a chart the structural landscape. Using a number of indicators, such as efficiency, profitability, performance, was analyzed the structure and structural changes of the economy of Ukraine.

М. В. Адаменкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігО. В. Куликмагістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. AdamenkoCSc.(Economics), associate professor, Department of business entities finance and innovation development of SHEI «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih, UkraineO. V. KulykMaster of SHEI «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih, Ukraine

THE RELEVANCE AND DIRECTION OF IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR SMALL BUSINESSES

У статті розкрито особливості та актуальність управлінського обліку для діяльності малих підприємств в реаліях сьогодення. Розкрито, проаналізовано та схематично показано взаємозв’язок бізнес-процесів, які виникають у ході діяльності малого підприємства. Визначено місце та роль управлінського обліку, а також його переваги та відмінності від бухгалтерського та фінансового обліку. Розкрито актуальність управлінського обліку з метою планування, контролю та прийняття раціональних рішень саме для власників малого бізнесу, а також принципи, характеристики та об’єкти управління. Розглянуто напрями застосування управлінського обліку. Проведена оцінка ефективності використання управлінського обліку в процесі діяльності малого підприємства та досягнення ним кінцевого фінансового результату у вигляді прибутку. Проаналізовано проблеми, значення, необхідні передумови для впровадження системи управлінського обліку для прийняття рішень та ефективного управління діяльністю малих підприємств.
 
The article reveals peculiarities and relevance of management accounting for small businesses in the realities of today. Exposed, analyzed and schematically shows the relationship of business processes that occur in the course of a small business. The place and role of management accounting, as well as its advantages and differences of accounting and financial accounting. Reveals the relevance of management accounting in order to plan, control and decision-making is rational for small business owners and the principles, features and facilities management. We consider application areas of management accounting. The estimation of efficiency of management accounting in the running of small businesses and reaching the final financial result in a profit. The problems, meaning the necessary prerequisites for the implementation of management accounting for decision making and effective management of small enterprises.

А. В. Петриківк. н. держ. упр., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

РОЛЬ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ВИРІШЕННІ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ РЕГІОНІВ

A. V. PetrykivСandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Public and Municipal Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

A ROLE OF THE LOCAL BORROWINGS IN THE DECISION OF FINANCIAL NECESSITIES OF REGIONS

У статті охарактеризовано основні форми муніципальних позик. Висвітлено роль та значення муніципальних позик, як важливого чинника вирішення фінансових потреб регіонів. У даному напрямку визначено завдання, що вирішують муніципальні позики. Розглянуто питання стосовно випуску муніципальних облігацій та визначення їх ролі на ринку місцевих запозичень, виявлено основні переваги та проблеми випуску облігацій муніципальних позик. Значна увага приділена дослідженню сучасного стану вітчизняного ринку місцевих запозичень, зокрема досліджено ринок облігацій місцевих позик, що є найменш розвинутим серед сегментів ринку боргових зобов’язань. Визначено головні перешкоди на шляху активізації органів місцевого самоврядування у сфері використання боргових фінансових зобов’язань. Окреслено шляхи оптимізації розвитку ринку місцевих запозичень як важливого сегмента фінансового ринку в умовах сучасної України.
 
In the article the basic forms of municipal loans are described. A role and a value of municipal loans is reflected, as an important factor of decision of financial necessities of regions. In this direction certain tasks which decide municipal loans. A question in relation to the issue of municipal bonds and determination of their role at the market of the local borrowings is considered, main advantages and problems of issue of bonds of municipal loans are given. Considerable attention of the  research of the modern domestic market of the local borrowings condition is spared, in particular investigational market of bonds of local loans which are the least developed among the segments of market of debt obligations. Certain main obstacles on the way of activation of organs of local self-government in the field of the use of debt financial obligations are considered. The ways of optimization of market of the local borrowings development as an important segment of financial market in the conditions of modern Ukraine are outlined.

О. О. Іщенкоасистент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

O. O. Ishchenkoassistant of the departament «Economic Theory and Competition Policy», of the Kyiv National University of Trade and Economics

SYSTEM OF FINANCIAL SOUNDNESS INDICATORS: FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL REALITIES

В статті досліджено вітчизняну систему нормативів Національного банку України та розроблену Міжнародним Валютним Фондом міжнародну систему індикаторів фінансової стійкості банку. Здійснено порівняння наборів показників цих систем, визначено спільні та відміні риси. Проаналізовано такі групи показників як капіталу, ліквідності, кредитного ризику та інвестування. Визначені можливі шляхи вдосконалення вітчизняної системи індикаторів фінансової стійкості банку.
 
In the article there is the research of the national system of standards of the National Bank of Ukraine and developed by International Monetary Fund international indicators system of bank's financial stability. Made the comparison of these sets of indicators, defined common and distinctive features. Analyzed such groups of ratios as capital, liquidity, credit risk and investment. Defined possible ways of improving the national indicators system of bank's financial stability.

О. В. Павликстудентка Кам’янець-Подільського відділення КФЕК НУДПСУ

СУТНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У ПОДАТКОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. V. Pavlykstudent of Kamenets-Podilsky department of KFEK NUSTSU

THE ESSENCE OF GLOBALIZATION IN THE TAX REGULATION ECONOMIC DEVELOPMENT

Стаття присвячена проблемам глобалізації економіки. Розкрито сутність глобалізації. Визначено позитивні і негативні риси глобалізації. Обґрунтовано вплив глобалізації на податкове регулювання економічного розвитку.
 
The article is devoted to the problems of globalization. Essence of globalization is defined. The positive and negative features of globalization are identified. The impact of globalization on tax adjustment of economic development is grounded.

І. Ф. Федоришинак. психол. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

ДО ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СПОЖИВАЧА ТА СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

I. L. FedorishinaPsy.D, associate professor of Marketing and Advertising at Kyiv National University of Trade and Economy

SYSTEMATIC CONSUMER ANALYSIS AND MARKET SEGMENTATION

Проблема пошуку нових ринкових ніш стає тим більш актуальною, чим більш насичуються ринки різноманітними товарами та послугами. Для успішного вирішення завдань, що постають перед практиками у даному напрямі, необхідним є пошук нових теоретичних підходів, які б надали системного характеру повсякденним діям маркетологів.
Традиційний розподіл споживачів тільки за демографічними характеристиками не може забезпечити вирішення вищезазначених проблем. Особливо це уявляється очевидним на тлі процесів глобалізації, поглиблення якої робить кордони ринків прозорими. проникнення електронних засобів інформації та комунікації в усі сфери життя, що робить прозорими інформаційні кордони, та тотальної конс’юмерізації, яка вперше у цивілізації людства робить сам процес споживання елементом культури – у найбільш узагальненому розумінні.
Теорія маркетингу пропонує такі моделі, системна операціоналізація та впровадження яких у практичну маркетингову діяльність надасть можливості здійснювати процеси сегментації за новими принципами. Такими моделями є розподіл споживачів на сегменти, базований на психографічних та поведінкових характеристиках. Ці моделі не тільки було сформульовано, а й апробовано у реальних дослідженнях. У даній статті пропонується звернути увагу на додаткові можливості, які надає їх використання.
 
Searching new market segments makes even higher relevance, as markets are exceedingly filled with different products and services. To successfully meet this challenges arising for specialists in this field, it is important to create new theoretical approaches to provide a new profound view of the segmentation process.
Traditionally dividing consumers by only demographic features makes it highly ineffective. It becomes especially clear regarding globalization, which results in the boarders getting more transparent, electronic information and communication interfering every sphere, information borders becoming transparent, as well as global consumerization turning the very process of consumption into an element of culture – for the first time in human history.
Marketing theory represents the models that enable segmentation based on new principles, by systematic operationalization and practical marketing implementation. Such models are – segmentation of consumers by psychographic and behavior features. These models have already been created and introduced in practical research. This article emphasizes additional opportunities for implementing these models.

В. В. Красношапкак. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»І. І. Трохимецьмагістрантка кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України  «Київський Політехнічний Інститут»

АУТСОРСИНГ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

V. KrasnoshapkaPh.D., associate professor of the department of economy and enterprise, National Technical University “Kyiv Polytechnical Institute”I. TrokhymetsUndergraduate of the department of theory and practice of management, National Technical University “Kyiv Polytechnical Institute”

OUTSOURCING AND ITS APPLICATION IN ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті розглянуто питання використання аутсорсингу діяльності підприємств, зокрема визначено ряд правових колізій при застосуванні аутсорсингу в сфері управління персоналом. Також, визначені функціональні напрями діяльності підприємств де найчастіше застосовується аутсорсинг. Розглянуто історичні причини та особливості виникнення явища аутсорсингу, наведена логічна послідовність явищ, які вплинули на зародження аутсорсингу. Розширено та доповнено етапи становлення та розвитку аутсорсингу. Підібрано та структуровано основні наукові підходи до визначення сутності аутсорсингу, основних напрямів розвитку явища в наш час. Виявлено законодавчі підстави для розвитку аутсорсингу в нашій країні, порівняно переваги і недоліки його впровадження в українських реаліях.Проаналізовано особливості впровадження кадрового аутсорсингу в діяльності українських підприємств з наведенням конкретних прикладів успішного використання даного процесу. Обгрунтовано способи оптимізації управління організацією на засадах аутсорсингу.
 
This article focuses on the main points of implementing staff outsourcing in a company and distinguishes the business spheres where outsourcing is mostly used. Considered and systematized historical reasons and features of the emergence of the phenomenon of outsourcing, given the logical sequence of events that influenced the birth of outsourcing. Selected and structured basic scientific approaches to determining the nature of outsourcing, the main directions of the phenomenon today. Found legislative basis for the development of outsourcing in our country, compared the advantages and disadvantages of its implementation in Ukrainian reality. The features of HR outsourcing implementation of Ukrainian enterprises and a summary of specific examples of successful use of the process. Grounded to optimize management of the organization on the basis of outsourcing.

В. В. Кужельк. е. н., докторант, Чернігівський національний технологічний університет

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО (ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. V. KuzelPh.D., student Chernihiv national technological Universiti

INNOVATIVE TOOLS FOR DEVELOPMENT ENTERPRIZES (GREEN) TOURISM IN UKRAINE

У статті обґрунтовано інноваційні інструменти створення кластерів сільського зеленого туризму в якості методу підвищення конкурентоздатності території за рахунок синергетичного ефекту.
 
In this article soundly the innovative tools of creation clusters agricultural green tourism as a method of improving competitiveness of the territory due to a synergistic effect.

И. Ю. Лебедевак. э. н., доцент кафедры управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

РАЗВИТИЕ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ LIFE:) И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА В УКРАИНЕ

I. Y. Lebedevaassociate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

DEVELOPMENT OF OPERATOR OF MOBILE COMMUNICATION OF LIFE :) AND PROSPECTS OF GRANT OF THE OFF - TO WIRE INTERNET IN UKRAINE

В статье рассматриваются проблемы развития рынка мобильной связи и необходимость внедрения новых стандартов предоставления услуг. Представлен обзор технологий применяемых операторами мобильной связи по предоставлению беспроводного интернета в Украине. Указаны перспективы развития данных технологий и возможности их применения в будущем операторами мобильной связи в Украине. Рассмотрено изменение положения операторов беспроводного интернета за несколько лет в рейтинге. Рассмотрена методика определения положения оператора в рейтинге. Указаны основные показатели лидеров рынка мобильной связи в Украине Обоснована необходимость применения технологий нового поколения предоставления беспроводного интернета. Представлено изменение финансовых показателей компании «Астелит» (ТМ life:)) и определены тенденции её развития при применении новых стандартов предоставления услуг мобильной связи.
 
The problems of market of mobile communication development and necessity of introduction of new standards of grant of services are examined In the article. The review of technologies is presented applied by the operators of mobile communication after the giving of the off-wire internet in Ukraine. The prospects of development of these technologies and possibility of their application are indicated in the future by the operators of mobile communication in Ukraine. The change of provision of operators of the off-wire internet is considered for a few years in rating. Methodology of position-finding of operator is considered in rating. The basic indexes of leaders of market of mobile communication are indicated the necessity of application of technologies of new generation of grant of the off-wire internet is Reasonable in Ukraine. The change of financial indexes of company «Astalit»( life:) ) is presented and her progress trends are certain at application of new standards of grant of services to mobile communication.

Ю. О. Набатовак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, УкраїнаТ. В. Усмагістрант кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Iu. A. NabatovaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineT. V. UsMaster of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

FORMATION OF LOCAL BUDGET IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF FINANCIAL RESOURCES

В статті висвітлюється сучасний стан формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, з урахуванням внесених змін до бюджетного та податкового законодавства, проведено аналіз доходної частини місцевого бюджету. На основі проведеного дослідження визначено проблеми та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування. Сформульовано основні завдання  бюджетної децентралізації. Встановлено, що за умови вирішення законодавчих, організаційних та соціальних проблем місцеві бюджети, зможуть мати достатній обсяг коштів на виконання делегованих повноважень.
 
The article highlights the current state of local budgets in conditions of decentralization of financial resources, considering contributed changes to the budget and tax legislation, the analysis of the revenue of the local budget was made. The problems and ways of strengthening the financial base of local governments were defined on the base of the research. Formulated the basic tasks of fiscal decentralization. It is established that if the legislative, organizational and social problems are solved than the local budgets will have sufficient funds for implementation of delegated powers.

Л. Ф. Соколенкостарший викладач кафедри фінансів, Сумський національний аграрний  університет, м. Суми

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

L. F. SokolenkoSenior Tutor of Finance and Credit Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ENVIRONMENTAL SECURITY OF REGIONAL DEVELOPMENT

В статті розглянуто підходи до визначення сутності стратегічного управління регіональними розвитком. Систематизовано перелік стратегій регіонального розвитку за класифікаційними ознаками. Запропоновано під стратегічним управлінням регіональною системою розуміти безперервний складний динамічний процес, котрий являє собою сукупність послідовних взаємопов’язаних та взаємоузгоджених етапів. Етапами управління фінансово-екологічною безпекою регіону (ФЕБР) запропоновано визначати: перший етап - оцінювання фактичного та мінімально необхідного рівня ФЕБР; другий етап - вибір стратегії до управління ФЕБР залежно від співвідношення її фактичного та необхідного рівня; третій етап - визначення напрямів та перспектив реалізації стратегії розвитку ФЕБР. Вибір стратегії до управління ФЕБР запропоновано здійснювати на основі матричного підходу залежно від співвідношення фактичного та необхідного рівня ФЕБР. Запропонований набір управлінських заходів при реалізації стратегій ФЕБР сприятиме зростанню індикаторів соціального, екологічного та економічного розвитку регіонів країни.
 
The approaches to define the essence of strategic management of regional development are considered in the article. The list of regional development strategies according to the classification features is systematized. The strategic management for the regional system is considered to define as the continuous complex dynamic process, which is the set of interrelated and mutually successive stages. The stages of management of financial and environmental security of the region (FESR) are suggested to determine as: the first stage - the evaluation of actual and the minimum required level of FESR; the second stage - the choice of strategy to control FESR depending on the ratio of actual and the required level; third stage - identifying areas and prospects of development strategies of FESR. The choice of strategy to manage FESR based on the matrix approach depending on the ratio of actual and necessary level of FESR is offered. The proposed set of management tolls while implementing FEBR strategies will improve indicators of social, environmental and economic development of the country.

О. С. Журавкакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. СумиС. Г. Лопатченкостудентка ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

СТРАХОВА КУЛЬТУРА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ

О. S. ZhuravkaPhD,  associate professor of the chair of finance,  Ukrainian Academy of banking of the National Bank of Ukraine, SumyS. G. Lopatchenkothe student,  Ukrainian Academy of banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

INSURANCE CULTURE AS ONE OF THE IMPACT FACTORS OF THE INSURANCE DEVELOPMENT

У статті досліджено специфіку поняття «страхова культура» та розглянуто основні підходи до його визначення. Проаналізовано причини низького рівня розвитку страхової культури серед населення України. Окреслено основні напрямки підвищення рівня страхової культури.
 
The paper investigates the concept of «insurance culture» and the  main approaches to its definition. The factors influencing  low level of insurance culture development in Ukraine have been analyzed. The main directions of improving of insurance culture were outlined.

О. А. Теряникк. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Е. А. TeryanikPhD (Economics),  Associate Professor of the department of economic cybernetics and statistics,  Classic Private University, Zaporozhye

EVALUATION OF SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT REGION

Стаття присвячена актуальній проблемі оцінювання сталого екологічного розвитку регіону. У статті досліджено сутність сталого розвитку та пояснено причини загострення інтересу до даного питання. На підставі узагальнення доробок науковців визначено складові сталого розвитку та розкрито зміст кожної з них. Пояснено суперечливий характер сталого розвитку регіону, визначені групи чинників, що забезпечують сталий розвиток. На підставі використання системи статистичних показників проведено оцінювання екологічного розвитку у Запорізькій області та досліджено його динаміку. Для забезпечення методологічної єдності всіх часткових показників системи й однозначної оцінки рівня й динаміки досліджуваного процесу запропоновано методику розрахунку інтегрального показника екологічного навантаження. Використання інтегрального показник дає змогу ранжувати регіони за рівнем стану довкілля, формувати склад рейтингових груп регіонів за рівнем відхилення від середнього значення інтегрального показника екологічного навантаження, виявляти зміни за певний період, оцінювати характеристику тенденцій у зміні екологічного розвитку регіону.
 
The article is devoted the problem of assessing environmental sustainability of the region. The paper studies the essence of sustainable development and explained the reasons for a keen interest in the issue. On the basis of summarizing the contribution of scientists identified the components of sustainable development and revealed the contents of each of them. Explain the contradictory nature of the sustainable development of the region, the group identified the factors that ensure sustainable development. On the basis of the use of statistical indicators assess the ecological state in the Zaporozhye region and explore its dynamics. To ensure methodological unity of all the private system performance and unambiguous assessment of the level and dynamics of the process under study the technique of calculating the integral indicator of the environmental burden. Using the integral index allows us to rank regions on the level of the environment, to form the rating group of regions in terms of deviation from the mean value of the integral index of the environmental load, to detect changes over a given period, to assess the characteristics of trends in the ecological development of the region.

Н. Є. Василишинак. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуМ. В. Берлоусасистент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПОКРАЩАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КЛІМАТУ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

N. E. VasilishinaPh.D.,  associate professor of the department of management  and administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and GasM. V. BerlousAssistant Professor Department of Management and Administration Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

IMPROVING BUSINESS CLIMATE IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE IVANO-FRANKIVSK

На сьогодні на регіональному і, тим більше, на галузевому рівні головною метою і завданнями навчання початкуючих і практикуючих підприємців є інтенсивне освоєння різних бізнесових технологій, а не технологій спілкування, налагодження і формування кваліфікованих людських, позитивно орієнтованих стосунків з представниками влади, партнерами, конкурентами і споживачами, проте існує необхідність включати різноманітні зустрічно орієнтовані навчально-освітні блоки як для підприємців, так і для державних службовців. В статті досліджено питання з покращання підприємницького клімату на регіональному рівні в процесі реалізації положень стратегічного розвитку Івано-Франківської області. Доведено теоретичні моделі та практичні рекомендації з покращання підприємницького клімату, що отримали масштабне розповсюдження на регіональному рівні в процесі реалізації положень стратегічного розвитку Івано-Франківщини до 2015 року.
 
Today at regional and, especially at the regional level the main purpose and objectives of training beginners and practicing entrepreneurs is an intense exploration of different business technologies rather than technologies of communication, establishing and formation of qualified human positively oriented relationships with government officials, partners, competitors and consumers, however, it is necessary to include a variety of oppositely oriented education and training units for both businessmen and civil servants. This paper investigates the issue of improving the business climate at the regional level in the implementation of the provisions of the strategic development of the Ivano -Frankivsk region. Тheoretical models and practical recommendations for improving the business climate, which received massive distribution at the regional level in the implementation of the strategic development of the Ivano-Frankivsk region by 2015.

В. Є. Тредітканд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПДФО ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ НАРАХУВАНЬ І УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В 2015 РОЦІ

V. E. TreditPhD in Economics, Associate Professor of the department of Accounting and audit Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

PERSONAL INCOME TAX RECORDS AND PROCEDURE OF CALCULATING CHARGES AND DEDUCTIONS FROM WAGES IN 2015

В статті розглянуто податковий облік податку на доходи фізичних осіб та порядок здійснення нарахувань і утримань із заробітної плати працівників згідно з нововведеннями, які вступили в дію з 1 січня 2015 р. Детально з використанням умовних прикладів висвітлено порядок здійснення нарахувань і утримань із заробітної плати та суми лікарняних виплат з урахуванням основних особливостей і практичних ситуацій, які можуть виникати на підприємстві. Розглянуто зміни, які внесені до порядку нарахування військового збору з
2015 року, а також окремі аспекти податкового обліку, що стосуються документального оформлення та термінів сплати податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску із заробітної плати працівників.
 
Considered in the article the tax account of tax on personal income and procedure for carrying of charges and deductions from employee salaries in accordance with innovations that have come into action with January 1, 2015. Detail with use a conditional examples highlighted the procedures of charges and deductions from wages and the amount of sickness benefits in view of main features and practical situations that may arise at the enterprise. Are considered the changes made to the calculation procedure of the military gathering from 2015, and some aspects of tax accounting relating to documentation and terms of payment of tax on personal income and unified Social Security Contribution from employee salaries.

Ю. Г. Власенкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ І ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

Y. G. VlasenkoPh.D., Аssociate Рrofessor of the department of Economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PROVIDING OF PROPORTIONALITY AND BALANCED AGRICULTURAL PRODUCTION IN AGRARIAN FORMATIONS

У статті розглянуто актуальне на сьогодні питання забезпечення пропорційності і збалансованості сільськогосподарського виробництва в аграрних формуваннях. Метою дослідження є аналіз основних чинників, які забезпечують раціональне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами з метою отримання позитивного кінцевого результату господарювання.
 
In the article it relevant to the issue of proportionality and balance agricultural production in agricultural formations. The study is an analysis of the key factors that ensure rational use of resource potential of agricultural enterprises in order to get positive final result management.

І. О. Комарніцькийкандидат культурології, декан факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ

I. O. Komarnitskyycandidate of Cultural Studies, dean of hotel and restaurant and tourism business, Kyiv National University of Culture and Arts

ESTIMATION OF PROSPECTS OF HOTEL INDUSTRY IN CRISIS

У статті визначено, що сьогодні підприємства сфери готельного господарства опинилися в умовах глибокої кризи, пов'язаної з військовим конфліктом на сході країни та рецесією фінансово-економічної системи. Питання державної підтримки та створення інноваційного механізму розвитку є на сьогодні актуальним стратегічним питанням. У розрізі означених проблем метою статті є окреслення стратегії розвитку підприємств готельного господарства в поточних і постконфліктних умовах. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті методи вивчення: абстрактно-логічний, системного аналізу та економіко-математичного моделювання. За результатами проведеного аналізу досвіду формування інноваційних механізмів, зокрема “інноваційних крапок”, визначено, що цей напрям вибудовує перспективи відновлення поряд з іншими галузями і готельний бізнес. Зазначено, що економіка України потерпає від неякісного регулювання та демонструє неспроможність уряду керувати ситуацією в країні.
Подальшими перспективними дослідженнями є оцінка витрат на відновлення інфраструктури туризму у Донецькому та Луганському регіонах, а також визначення перспектив їхньої інвестиційної політики.
 
The article stipulates that today Enterprises of hotel industry found themselves in a deep crisis related to the military conflict in the east and the recession financial and economic system. State support and the creation of innovative mechanism is currently pressing strategic issues. In the context of the aforementioned problems defining the purpose of the article is an enterprise development strategy in the current hotel management and post-conflict situations. The study used accepted methods of study: abstract, logical, system analysis and economic-mathematical modeling. As a result of the experience gained from the formation of innovative mechanisms, including "innovative points" determined that this area is building recovery prospects along with other industries and hotel business. It is noted that Ukraine's economy suffers from poor management and demonstrates the government's inability to manage the situation in the country.
Further prospective research is to evaluate the cost to restore tourism infrastructure in Donetsk and Lugansk regions and perspectives of their investment policy.

М. А. Стариченкоаспірант кафедри фінансів та кредиту Білоцерківського національного аграрного університету

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. Starichenkograduate student of the Department of Finance and Credit Belotserkovsky national agrarian university

DIRECTIONS IMPROVE THE ORGANIZATION OF THE INVESTMENT PROCESS ON FARMS

В статті визначено основні напрями удосконалення інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах через створення обласної сільськогосподарської інвестиційної корпорації та регіонального інформаційно-аналітичного і консалтингового центрів АПК. Обґрунтовано причини, що зумовлюють необхідність створення корпорації. Окреслено основні напрями державного регулювання інвестиційної діяльності. У статті розглянуто роль та місце інвестиційної діяльності в системі управління підприємством. Наведено важливість впливу інвестиційних процесів на прибутковість в аграрному секторі і напрямки їх активізації.
 
In the article the basic directions of improvement of the investment process in agricultural enterprises through the establishment of Regional Agricultural Investment Corporation and regional information-analytical and consulting centers APC. Grounded reasons that necessitate the establishment of a corporation. The basic directions of state regulation of investment activity. In the article the role and place of investment in the system management. An important influence on the profitability of the investment processes in the agricultural sector and its development trends.

А. С. Ярошенкокандидат економічних наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»Ж. А. Олексічкандидат економічних наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ

A. S. YaroshenkoPh.D. in Economics, assistant of accounting and auditing chair, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking Of The National Bank of Ukraine, SumyZh. A. OleksichPh.D. in Economics, assistant of accounting and auditing chair, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking Of The National Bank of Ukraine, Sumy

SYSTEMATIC APPROACH TO ORGANIZATION OF STATE EFFICIENCY AUDIT

У статті проведений аналіз світового досвіду у сфері побудови ефективної системи державного аудиту ефективності. За результати аналізу публікацій великої кількості науковців визначено основні проблеми на шляху побудови ефективної системи державного фінансового контролю. Розглянуто та проаналізовано взаємодію функцій державного аудиту ефективності. За результатами проведеного аналізу сформовано висновок про неоднорідність системи державного аудиту ефективності, що дозволило уточнити та по-новому представити систему державного аудиту ефективності.
 
The article analyzes the main problems in the way of constracting an effective system of public audit efficiency. Considered and analyzed the interaction functions and principles of the public audit efficiency. Formed a conclusion about the heterogeneity of the system that allowed clarified and a new way to present it.

Г. Г. Білаккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

G. G. BilakPhD, assistant professor of management and economic management, Mukachevo state university

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE TRANSCARPATHIAN REGION’S TERRITORIAL ORGANIZATION

Завдання наукового дослідження полягають у виявленні ключових проблем територіальної організації розвитку Закарпатської області та у пошуках шляхів їх вирішення.
Висновки дослідження полягають у науково-теоретичному забезпеченні обґрунтування та розробці практичних пріоритетних напрямів удосконалення територіальної організації розвитку регіону на прикладі Закарпатської області.
У статті сформульовано та узагальнено основні пріоритетні завдання розвитку Закарпатської області.
Практичне значення дослідження полягає у тому, що в міру того, як змінюється людське суспільство і країни, змінюються і проблеми регіонального розвитку. У зв’язку з цим перед автором постає ключове завдання: адаптувати територіальну організацію розвитку регіону до сучасних змін таким чином, щоб пріоритетні напрями її удосконалення відображали як актуальні, так і потенційні загрози та ризики для Закарпатської області. На думку автора, зазначені у статі пріоритетні напрями удосконалення територіальної організації забезпечать сталість регіонального розвитку та зменшення просторової асиметрії розвитку Закарпатської області.
 
The task of research is to identify the key issues of territorial organization of Transcarpathian region and in search of solutions.
Conclusions of the research are to provide scientific and theoretical study and practical development of priority directions of improvement of territorial organization of the region by the example of Transcarpathian region.
The article is formulated and summarized the main priorities of the Transcarpathian region.
The practical significance of the study lies in the fact that as of how the human society and the country, change and issues of regional development. In regard to the author raises key objectives: to adapt the territorial organization of the region to the modern changes so that priority directions of its improvement reflected both actual and potential threats and risks to the Transcarpathian region. According to the author, these sex in the priority areas of improvement of territorial organization will ensure the sustainability of regional development and reducing the spatial asymmetry of Transcarpathian region.

Е. Ю. Кононовак. э. н., доцент, доцент кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. ХарьковЭ. А. Ковпакк. э. н., доцент кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Е-ИНДЕКСОВ

K. Y. KononovaPh. D., Associate professor, Associate professor of economic Cybernetics and applied Economics, V.N. Karazin Kharkov National University, KharkovE. A. KovpakPh. D., Associate professor of economic Cybernetics and applied Economics, V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov

STATISTICAL PROFILES OF THE INFORMATION SOCIETY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF E-INDEXES

Представлен обзор наиболее распространенных е-индексов: индекса информационного общества, индекса электронной готовности, индекса экономики знаний, индекса развития электронного правительства, индекса развития информационно-коммуникационных технологий, индекса цифровой доступности, индекса технологических достижений, индекса сетевой готовности, индекса цифровых возможностей, индекса возможностей развития ИКТ, индекса диффузии ИКТ, индекса глобальной конкурентоспособности, глобального индекса инноваций, индекса цифрового разделения.
Проведен сравнительный анализ структуры е-индексов, их качественного состава (доля достоверной информации и непроверяемых данных), доли показателей ИКТ в общем объеме частичных показателей.
Оценена степень согласованности результатов применения е-индексов KEI, IDI, EGDI, GII, NRI и GCI для 96 стран в 2013 г. с применением коэффициентов парной и ранговой корреляции.
Определен состав «ядра» сводных е-индексов. Проведен анализ пересечения частичных показателей индексов IDI и EGDI с выделенным «ядром» сводных индексов информационного общества.
 
The overview of the most common e-indexes (Information Society Index; E-Readiness Index; Knowledge Economy Index; E-Government Development Index; ICT Development Index; Digital Access Index; Technology Achievement Index; Networked Readiness Index; Digital Opportunity Index; ICT Opportunity Index; ICT Diffusion Index; Global Competitiveness Index; Global Innovation Index; Infostates) has been presented.
Comparative analyses of the structure of e-indexes, their qualitative composition (hard and soft data), and the share of ICT indicators in the total amount of partial indicators have been realized.
The consistency degree of results of the application of e-indexes KEI, IDI, EGDI, GII, NRI and GCI for 96 countries in 2013 have been estimated with the use of pair and rank correlation coefficients.
The "core" of the consolidated e-indexes was defined. The intersection of the partial indices IDI and EGDI with a "core" of the composite e-index have been analyzed.

Н. М. Іванченкоасистент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ

N. IvanchenkoThe assistant of economic theory an agricultural economics Dnipropetrovsk state agrarian-economic University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM

У статті проаналізовано розвиток туристично-рекреаційної галузі України, виокремлено головні тенденції та перспективи, запропоновано рекомендації для забезпечення подальшого прискорення розвитку цієї галузі.
 
The article analyzes the development of tourism and recreation industry in Ukraine, determined the main trends and prospects, provide recommendations for further accelerating the development of the industry.

О. І. Драчдоцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУВ. В. ОнофрійчукМагістр

ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ АДРЕСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

O. Drachassistant professor of management and administration of Vinnitsa trade and economic institution KNTEUV. OnofriychukMaster

WORLD OF EXPERIENCE FOR TARGETED SOCIAL ASSISTANCE

Стаття містить аналіз використання адресної соціальної допомоги в світі. Аналіз світового досвіду дозволив відокремити групи країн. В першій групі держава бере на себе зобов’язання перед громадянами, щоб доходи будь-якого громадянина не опуска­лися нижче певного гарантованого мінімуму незалежно від того, який дохід він отримував раніше і скільки він вніс до страхового фонду. Друга група передбачає реаліз0ацію ідеї, що соціальна допомога повинна бути надана, виходячи з потреб людини, а не з її колишніх доходів. Різниця між виплатами та допомогою полягає переважно в тому, що соціальні виплати обов’язкові, на них має право претендувати кожен громадянин за законом, а допомоги даються залежно від міри і характеру соціального ризику, тобто не всім. Країни третьої групи представляють змішану систему соціального забезпечення. їх системи більш близькі до систем першої групи країн з урахуванням певних відмінностей. В четвертій групі – тільки вибірковий соціальний захист.
Аналіз зарубіжного досвіду виявив, що в більшості високорозвинених країн і країн з трансформаційною економікою першочерговим питанням є питання пошуку шляхів удосконалення надання соціальних послуг і соціальної допомоги. Основною метою допомоги є підвищення незалежності літніх людей та інвалідів шляхом надання їм грошових коштів на покупку догляду у своєму власному будинку чи для оплати догляду в спеціальних установах. Нова система значно полегшить тягар місцевих бюджетів з соціальної допомоги.
Дослідження досвіду різних країн щодо впровадження різноманітних заходів соціального захисту, підтримки й допомоги довело, що основними новими інструментами соціального обслуговування незахищених верств населення можна вважати: облаштування центрів соціальної допомоги і підтримки; упровадження особливих ваучерів на соціальну допомогу, компенсацій і додаткових виплат особам, які доглядають за нужденними; створення додаткових бюджетів цільового використання, призначених для фінансування задоволення соціальних потреб; розробка збалансованої системи соціального страхування.
Система соціального забезпечення в країнах Європи переживає кризу, основною причиною якої є економічна криза, через що надходження до бюджетів цих країн суттєво скоротилися, а витрати на соціальну допомогу збільшилися. Функція уряду відносно перерозподілу доходів і надання соціальних послуг, яка раніше вважалася незаперечною, на сьогодні піддається критиці, в результаті чого в багатьох країнах намітилася тенденція до розпаду монополії держави на надання соціальних послуг і соціальних служб в змішане володіння. Цілком природно припустити, що продовження такої політики в кінці-кінців може призвести до відмови держави від основних соціальних зобов’язань перед своїми громадянами, що потягне порушення інтересів соціально незахищених верств населення, і в першу чергу - інтересів жінок, дітей, інвалідів і літніх людей.
 
The article includes analysis of the use of targeted social assistance in the world. Analysis of international experience has allowed separate groups of countries. In the first group of states is committed to the citizens to income of any citizen not decreased below a certain minimum guaranteed regardless of what income he received earlier and how much he has made to the insurance fund. The second group involves implementation idea that social assistance should be provided, based on human needs instead of her former income. The difference between the benefit and assistance is mainly that social benefits are required, they shall be entitled to claim every citizen by law and are given assistance depending on the extent and nature of social risk, that is not all. Third group represent a mixed system of social security. Their system closer to the first group of countries subject to certain differences. In the fourth group - only selective social protection.
Analysis of international experience showed that in most developed countries and countries with economies in transition a priority issue is the question of finding ways to improve the delivery of social services and social assistance. The main purpose of aid is to increase the independence of the elderly and the disabled by giving them money to purchase care in their own home or to pay for care in specialized institutions. The new system will greatly facilitate local budget burden on social assistance.
Research experience of different countries on the implementation of various measures of social protection, support and assistance proved that major new instruments of social services vulnerable groups can be considered: improvement centers for social care and support; introduction of special vouchers for social assistance, compensation and additional payments to persons who care for the disabled; to create additional targeted use of budget intended to finance social needs; balanced development of the social insurance system.
Social security system in Europe is in crisis, which is the main cause of the economic crisis, because of revenues to budgets of these countries significantly reduced, and the cost of social benefits increased. The function of government's redistribution of income and social services, formerly considered indisputable, today criticized, resulting in many countries there is a tendency to collapse the state monopoly on the provision of social services and social services in mixed ownership. It is natural to assume that the continuation of this policy in the end can lead to failure of the state of basic social obligations to its citizens, which would entail violation of the interests of vulnerable sections of the population, and especially - the interests of women, children, the disabled and the elderly.

В. Г. Люшинздобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

V. LyushynResearcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv city

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS TOWARD PROVIDING AGRICULTURAL LANDS SUSTAINABLE USE AND PROTECTION

Охарактеризовано теоретичні аспекти еколого-економічного забезпечення збалансованого використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано доцільність урахування вимог природних законів, зональних особливостей, типологічних й індивідуальних властивостей ландшафтів, стійкості сільськогосподарського виробництва при виборі агротехнічних прийомів. З метою забезпечення ефективного розвитку сільського господарства та раціонального використання земель визначено необхідність створення комплексної системи охорони земель сільськогосподарського призначення. Проаналізовано використання земель на прикладі Рівненської області та зроблено припущення щодо причин зменшення площ земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано вирішення проблем на першому етапі шляхом розробки Схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць задля уникнення чи зменшення ризиків безсистемного використання земельних ресурсів, що призводить до зменшення площ земель сільськогосподарського призначення.
 
This paper deals with theoretical aspects on ecological and economic providing agricultural lands with sustainable use and protection. Feasibility of natural laws requirements accounting, zonal features, landscapes individual and typological properties, agricultural sustainability when selecting agricultural practices are grounded. The need to create a comprehensive system of agricultural land protection was determined to ensure the effective development of agriculture and sustainable land use. Lands utilization on the example of Rivne region has been analyzed, as well as assumptions about the causes of reducing the area of agricultural have been given. Addressing challenges are given at the first stage by developing land management schemes and feasibility studies on land use and protection of administrative units in order to avoid or reduce risks of unsystematic use of land resources, which reduces the area of agricultural lands.

В. В. Кипоренкоаспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

V. V. Kyporenkopostgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv

IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPMENT

У статті проаналізовано головні проблеми, що перешкоджають розвитку органічного сільського господарства, а також охарактеризовано теоретичні екологічні та економічні чинники впливу на розвиток органічного сільського господарства. Наведено результати проведеного аналізу елементів еколого-економічного механізму розвитку органічного сільського господарства з урахуванням їх адаптації до національних умов інституціонального забезпечення даного процесу. Розкрито зміст вдосконалення еколого-економічного механізму розвитку органічного сільського господарства за рахунок застосування екологічних інструментів (процедури сертифікації органічного сільського господарства; екологічної стандартизації і нормування; екологічного маркетингу; екологічного аудиту) та економічних інструментів (державне інвестування; субсидування та дотування; страхування; оподаткування). Запропонований еколого-економічний механізм розвитку органічного сільського господарства передбачає застосування форм та методів при взаємодії інформаційного, організаційного, методичного та правового забезпечення із врахуванням державної підтримки.
 
This article analyzes the main challenges that hinder the development of organic agriculture, as well as describes the theoretical economic and environmental factors, influence the development of organic agriculture. The results on the analysis of eco-economic mechanism elements in development of organic agriculture in view of adaptation to national conditions institutional support this process. The content of improving ecological and economic mechanism of the organic agriculture development through the application of environmental instruments (certification procedures of organic agriculture, ecological standardization and normalization, environmental marketing, environmental audits), and economic instruments (public investment, subsidies, and subsidies, insurance, taxation). Suggested ecological and economic mechanism of the organic agriculture development involves application of forms and methods of interaction with information, organizational, methodological and legal support with regard to state support.

В. М. Коробказдобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОСВОЄННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ

V. M. KorobkaPostgraduate in National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMICS AND MATHEMATICS DEPENDENCE FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE OF ENTERPRISE

В. М. Коробкасоискатель Национального университета биоресурсов и природопользования

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Визначено економіко-математичну залежність факторів впливу на освоєння інноваційної продукції. Використано критерій Дарбіна-Уотсона, який представляє собою розповсюджені статистичні методи для тестування наявності автокореляції. Запропонована система включає збалансований перелік факторів, а саме: придбання нових технологій, підготовка виробництва для впровадження інновацій, придбання машин та обладнання пов’язаних з упровадженням інновацій, власні кошти, на кінцевий результативний показник - освоєно виробництво інноваційних видів продукції, (найменувань), підтверджується методологією багатофакторного аналізу, які дозволяють об’єктивно визначити складові впровадження інноваційної продукції.  Встановлено, що на протязі 14 років існує різний розмах варіації у освоєнні виробництва інноваційних видів продукції, одиниць. Із одержаного рівняння регресії зазначено, що із 4 факторів, які увійшли в модель два позитивно впливають на результативну ознаку. Запропоновано вирішення ряду проблем, які забезпечать ефективний розвиток та впровадження інновацій на підприємствах України.
 
Determined economic-mathematical dependence factors influencing the development of innovative products. Used Durbin-Watson statistic, which is a common statistical methods for testing the presence of autocorrelation. The proposed system includes a balanced list of factors, namely the acquisition of new technologies, training for production innovation, acquisition of machinery and equipment related to the introduction of innovations, own funds, the final output indicators - commercial production of innovative products, (names), confirmed methodology of multivariate analysis that allow objectively determine the composition of innovative products. Established that within 14 years a different range of variation in the development of innovative products production units. From the resulting regression equation states that with 4 factors included in the model two positively influence the effective sign. An address a number of issues that will ensure effective development and innovation in the Ukraine.
 
 Определены экономико-математическая зависимость факторов влияния на освоение инновационной продукции. Использовано критерий Дарбина-Уотсона, который представляет собой распространенные статистические методы для тестирования наличии автокорреляции. Предложенная система включает сбалансированный перечень факторов, а именно: приобретение новых технологий, подготовка производства для внедрения инноваций, приобретение машин и оборудования связанных с внедрением инноваций, собственные средства, на конечный результативный показатель - освоено производство инновационных видов продукции, (наименований), подтверждается методологии многофакторного анализа, которые позволяют объективно определить составляющие внедрения инновационной продукции. Установлено, что на протяжении 14 лет существует разный размах вариации в освоении производства инновационных видов продукции, единиц. С полученного уравнения регрессии указано, что с 4 факторов, которые вошли в модель два положительно влияют на результативный признак. Предложено решение ряда проблем, которые обеспечат эффективное развитие и внедрение инноваций на предприятиях Украины.

М. С. Шашкінааспірант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ

M. S. Shashkinagraduate student, Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia

FEATURES OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN A CONDITIONS OF CRISIS ECONOMY

У роботі досліджено еволюцію теоретичних підходів до визначення терміну «управління», а також відмінності та особливості застосування даного терміну вітчизняними та іноземними науковцями. Розглянуто моделі визначення ефективності діяльності підприємства, їх сутність, переваги і недоліки та зроблено висновки щодо застосування даних моделей у сучасній практиці. Сформовано концепцію управління підприємством в умовах кризової економіки. Проаналізовано підходи до визначення терміну «фінансово-господарська діяльність» у вітчизняному законодавстві та визначення терміну науковцями. Систематизовано фактори, що можуть здійснювати вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств та поділено їх на фактори, що здійснюють суттєвий вплив на стан фінансово-господарської діяльності підприємств та слабо регульовані фактори. Також уточнено визначення терміну «управління фінансово-господарською діяльністю» підприємств.
 
The evolution of theoretical methods of definition of the term “management” and also differences in application of this term by domestic and foreign scientists are investigated in the article. Theoretical models of an enterprise’s efficiency evaluation and their essence, advantages and disadvantages are estimated, and conclusions regarding the application of these models in modern practice is made. Conception of enterprise management in conditions of crisis economy is created. Methods of definition of the term “financial-economic activity” in domestic legal system and its determination by domestic scientists are analyzed. Factors which could affect the financial-economic activity of enterprises are systematized and divided into factors making significant influence on financial-economic activity of enterprises, and weakly regulated factors. Definition of term “financial-economic activity of enterprises” is clarified.

В. Ю. Ільїнк. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу форм господарювання, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

V. Y. IlyinPhD, associate professor, senior researcher of economic forms of NSC “Institute of Agrarian Economics” NAANU

ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS THE FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті проаналізовано основні показники економічної ефективності виробництва аграрної продукції в аграрних підприємствах України. Зроблено порівняльний аналіз показників економічної ефективності роботи аграрних підприємств, включаючи фермерські господарства. Досліджено вплив ефективності продукції рослинництва та тваринництва на конкурентоспроможність аграрних підприємств. Визначено зміну прибутку у виробництві продукції рослинництва та тваринництва аграрних підприємств України. З метою забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва в Україні, запропоновано ряд організаційних і економічних заходів, щодо підвищення урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, удосконалення організаційної структури виробництва, впровадження сучасних енергозберігаючих та екологобезпечних технологій.
 
The article analyzes the main indicators of economic efficiency of agricultural production in agricultural enterprises of Ukraine. The comparative analysis of economic efficiency of agricultural enterprises, including farms was developed. The influence of the efficiency of crop production and livestock competitiveness of agricultural enterprises was researched. The changes in income in crop production and animal agricultural enterprises in Ukraine were calculated. In order to ensure the competitiveness of agricultural production in Ukraine were proposed a number of organizational and economic measures to improve crop yields, animal productivity, the organizational structure of production and introduction of modern energy-saving and ecologically safe technologies.

Т. В. Пулінадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету, м. ЗапоріжжяО. В. Христенкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРУ НА БАЗІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Tatyana PulinaDoctor of Sciences (Economics), Associate Professor, professor of Department of management, Zaporozhye national technical university (Zaporizhzhya)Elena KhristenkoPhD, associate professor, assistant professor of the Department of Management and Logistics Poltava National Technical University (Poltava)

EVALUATION OF THE ESTABLISHMENT OF CLUSTER-BASED METALLURGICAL REGION

Проведено дослідження умов створення кластера на базі металургійного комплексу Запорізького регіону.
Узагальнюючи літературні дані, встановлено, що на сьогодні не існує єдиного підходу до визначення сутності кластеризації, яка визначає її як інструмент виявлення умов для створення кластерних об'єднань підприємств у межах конкретного регіону з подальшою їх ідентифікацією.
За результатами досліджень, враховуючи значенння коефіцієнтів потенціалу кластеризації та умов дієздатності кластера, обґрунтовано доцільність створення регіонального кластеру на базі металургійного комплексу регіону. До кластера запропоновано залучити такі підприємства металургійного комплексу: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПАТ «Запоріжкокс», ПАТ «Запоріжвогнетрив» та ПАТ «Запорізький завод феросплавів».
Визначено передумови впровадження кластерного підходу підприємствами металургійного комплексу Запорізького регіону, зокрема: наявність інституціонального середовища для створення нового типу мережевої інноваційної структури; наявність значних природних ресурсів; наявність розвиненої інформаційної, ринкової та адміністративної інфраструктури; інвестиційна привабливість галузі збоку вітчизняних та іноземних інвесторів.
 
The paper studies the conditions of creating clusters on the basis of metallurgical complexes of Zaporozhye region.
The generalization of literary sources lets conclude that there is no single approach to determine the essence of clustering, and this fact defines it as a tool of determining the conditions to create cluster unities of enterprises within the particular region with their further identification.
The research proves the necessity to create regional clusters on the basis of the region’s metallurgical complexes due to the clustering potential coefficient and conditions of clusters capacity. It is advised to attract such enterprises of the metallurgical complex as PJSC “Zaporizhstal”, PJSC “Dniprospetzstal”, PJSC “Zaporozhye Aluminum Complex”, PJSC “Zaporizhkoks”, PJSC “Zaporizhvognetryv”, PJSC “Zaporozhye Ferroalloy Plant” to the cluster.
The paper states the prerequisites for introducing clustering approach to the enterprises of Zaporozhye metallurgical complex, among them: the availability of institutional environment for creating a new type of network innovative structure; the availability of considerable natural resources; the availability of developed information, market and administrative infrastructure; the branch’s investment attractiveness for domestic and foreign investors.

Ю. С. Рогозянк. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ УСТАНОВ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Y. S. RohozyanPh.D., senior researcher of the problems of regional cooperation department of the Institute of Economic and Legal Research, NAS of Ukraine, Kyiv

REGIONAL EXPERIENCE OPTIMIZATION OF GENERAL EDUCATION TERRITORIAL NETWORK

В статті виявлено та узагальнено регіональний досвід оптимізації мережі установ загальної освіти та її територіальної організації на прикладі сільських та міських шкіл казахських регіонів. Наведено успішний досвід партнерства установ загальної освіти з підприємствами та органами місцевої влади. Особливу увагу приділено досвіду вдосконалення загальної освіти як рівня формування основних життєвих установок особистості.
 
The article revealed and generalized regional experience by optimize the network of general education and its territorial organization on the example of rural and urban schools Kazakh regions. Experience of successful partnership of institutions of general education with businesses and local authorities is revealed.
Particular attention is paid to improving the overall experience of education as forming the basic attitudes of the individual.

К. Г. Гончаровааспірант Черкаського Національного Університету імені Богдана Хмельницького, провідний експерт з питань комплаєнсу банківського сектору України

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РІВНЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Kristina Honcharovaaspirant of The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Leading expert in compliance area of banking sector of Ukraine

ASSESSMENT OF THE VOLUME OF BUSINESS REPUTATION OF BANK’S TOP-MANAGEMENT IN BANKS OF UKRAINE

Досліджено сучасний стан міжнародних та вітчизняних підходів до оцінки рівня ділової репутації топ-менеджменту банку.
Розкрито методологічні аспекти оцінки рівня ділової репутації топ –менеджменту банку;
Наукова новизна полягає у тому, що досліджено економічний ефект рівня ділової репутації топ – менеджменту на банківську установу України та світу.
Практична значущість роботи полягає в тому, що отримані результати спрямовано на впровадження у банківську діяльність системної оцінки ділової репутації топ –менеджменту банку як якісного елементу та гудвіл як кількісного елементу у системі змішаної оцінки рівня ділової репутації банківських інституцій банківського сектору України.

Researched the modern condition of international & native tools of bank’s top- management business reputation level assessment.
The methodological aspects of bank’s top- management business reputation level assessment released.
Scientific innovation of this research - there were researched the economic effect of bank’s top- management business reputation level to native or foreigne bank.
The practical value is of the results focused at the optimization of the forming procimplementation to the banking institution system assessment of the bank’s top – management business reputation level as qulity element & goodwill as quantity element in the system of missed assessment of the bank’s reputation level of the banking sector of Ukraine.

Т. В. Бутаспірант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Tanya V. Butaspіrant Department of Management, Zaporozhye National Technical University, Zaporіzhzhya

JUSTIFICATION OF INFLUENCE METALLURGICAL COMPLEX ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

У статті досліджено що середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного робітника в 1550 разів інтенсивніше впливає на зростання середнього рівня середньодушових грошових доходів, ніж капітальні інвестиції в металургійне виробництво. Проаналізовано вплив впроваджених новітніх технологій у металургійне виробництво Запорізького регіону на оточуюче природне довкілля і доведено, що капітальні інвестиції в галузь сприяють покращенню екологічного стану в області, що в довгостроковій перспективі сприятиме зростанню якості і тривалості життя населення. Встановлено, для підвищення соціально-економічних показників Запорізького регіону владі слід звернути особливу увагу на збільшення частки заробітної плати працівників у загальній вартості металопродукції та сприяти збільшенню інвестицій в металургійне виробництво.
 
In that article the average nominal salary of one full-time worker in 1550 times stronger effect on the growth of the average level of average cash income than capital investment in steel production. The influence of new technologies embedded in steel production in Zaporozhye region surrounding natural environment and proved that capital investment in the industry improves the ecological situation in the region, which in the long term, to increase the quality and length of life. Established to improve the socio-economic indicators Zaporozhye region authorities should pay special attention to increasing the share of wage workers in the total cost of steel products and help increase investment in metallurgy.

О. В. Довгальв. о. доцента кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права", м. Херсон

ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

О. Dovgalassociate professor of the department professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT BY A PERSONNEL

У статті розглянуто основні нетрадійні методи управління персоналом підприємства.

The article describes the main non-traditional methods of personnel management in an organization.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"