Українською | English

BACKMAIN

Contents № 11, 2015

К. С. Жадькодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств Університету митної справи та фінансів

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

K. S. ZhadkoPhD, Professor, Head Department of Economics University of Customs and Finance

BUSINESS ACTIVITIES AND PUBLIC AUTHORITIES: PRACTICAL ASPECTS OF INFORMATION EXCHANGE

В статті описано як електронну звітність можуть використовувати суб’єкти підприємницької діяльності, як засобу економії часу та ефективного інструменту взаємодії суб’єктів господарювання з державними органами в ринкових умовах.
 
This paper describes how to use e-mail accounts can entrepreneurs as a means of saving time and efficient tool of interaction with state agencies to market conditions.

О. М. Денисюкд. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Вінниця

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

O. M. DenysyukPh.D., associate professor, head of of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

FOREIGN TRADE OF VINNYTSIA REGION: CURRENT STATUS AND POTENTIAL DEVELOPMENT PATHS

У статті обґрунтовано важливість міжнародної торгівлі як важливого фактору економічного зростання регіону. Зазначено, що на сьогодні Вінниччина є одним з найбільш прогресивних регіонів, що характеризується динамічним розвитком, потужним природно-кліматичним потенціалом, наявністю сталих зовнішніх зв’язків по напрямках економіки, науки, техніки та культури з країнами ЄС. За результатами аналізу встановлено, що для Вінницької області характерними є висхідні тенденції зростання експорту, скорочення імпорту товарів та послуг, позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту. За останні роки в загальній структурі імпорту та експорту понад 90% займають товари, а решту – послуги. Серед партнерів Вінницької області чільне місце посідають країни ЄС, розширення співпраці з якими є особливо актуальним за умов погіршення зв’язків із Росією. Доведено, що необхідно надалі нарощувати регіональний експорт при цьому дбати не лише про збільшення його обсягів, але створювати довгострокові конкурентні переваги.
 
In Article was proved the importance of international trade as an important factor of economic growth in the region. Indicated that today Vinnitsa region is one of the most progressive regions characterized by dynamic development, a powerful natural-climatic potential, presence of constant external relations in the fields of economy, science, technology and culture with EU countries. The analysis showed that Vinnytsya region characterized by upward trends in exports, reducing imports of goods and services, foreign trade surplus. In recent years, the overall structure of imports and exports over 90% are goods, and the rest - services. Among the partners of Vinnytsia region occupy a prominent place EU, expansion of cooperation which is especially important in conditions of worsening relations with Russia. Proved that should continue to increase regional exports while to think not only about increasing its volume, but create long-term competitive advantage.

І. В. Чернишд. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваІ. О. Городницькамагістрант, Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. ChernyshDoctor of economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. O. HorodnytskaMaster’s degree student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MANAGEMENT OF EXTERNAL ECONOMIC CONTRACTS OF ENTERPRISE

Метою даної статті є дослідження основних підходів та засобів управління зовнішньоекономічною контрактною діяльністю сучасного підприємства та виявлення напрямів для її удосконалення. Проаналізувавши та надавши узагальнення праць провідних учених, які займаються вище визначеною проблематикою, було розглянуто основні напрями управління зовнішньоекономічними контрактами підприємства. У статті розглянуто суть зовнішньоекономічного контракту; визначено конкретні правові джерела регулювання зовнішньоекономічних контрактів; відібрано ряд важливих факторів, на які необхідно звернути увагу під час підготовки зовнішньоторговельних операцій; визначено основні етапи укладання контракту; особливості визнання моменту укладання контракту залежно від присутності контрагентів. Було доведено, що необхідністю перед укладанням контрактів є правильний вибір та вивчення ринку, вибір контрагента, проведення переговорів.
 
The purpose of this article is to study basic approaches and management tools contractual foreign activities of modern enterprise and identify directions for its improvement. Analyzing and summarizing works by providing leading scientists engaged defined above issues, was considered the main directions of foreign economic contracts management company. The essence of foreign economic contract is described in the article; set specific legal sources regulating foreign trade contracts; selected a number of important factors that need attention are studied during the preparation of foreign trade; defined the basic stages of the contract; specifics of determining the date of contract award, depending on the presence of contractors. It has been proven that before placement of contracts it is necessary to make a right choice and market research, choose partner, conduct of negotiations.

В. І. Ткачукд. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. TkachukPh.D., professor, head of the department economics of enterprise, Zhytomir National Agroecological University, Zhytomir

THE EFFICIENCY OF ORGANIC PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті наведено визначення категорії органічної продукції. Проаналізовано базові принципи організації органічного виробництва. Наведено переваги впровадження органічного виробництва у сільськогосподарських підприємствах. Проаналізовано виробництво органічної продукції у країнах Європи. Розкрито особливості органічного виробництва в Україні та ідентифіковано стримуючі чинники його розвитку. Розроблено пропозиції щодо ефективного виробництва органічної продукції в Україні.
 
The article contains definitions of the category of organic products. Basic principles of organic production are analyzed. Advantages of implementing organic production in farms are followed. Organic production in Europe is analyzed. The author reveals features for organic production in Ukraine. Factors constraining of organic production development are identified. Proposals for effective production of organic products in Ukraine are developed.

О. В. Доровськийд. е. н., доцент, завідувач кафедри промислової фармації та економіки, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. V. DorovskiiD.Sc. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Industrial Pharmacy and Economics,  Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement, Kharkiv

THEORETICAL BASIS OF DETERMINING THE SUSTAINABILITY OF THE LOGISTICS SYSTEM OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISE

Метою статті є визначення сутності дефініції «стійкість логістичної системи фармацевтичного підприємства» та розробка алгоритму його розрахунку. Досліджено актуальність визначення сутності стійкості логістичної системи фармацевтичного підприємств. Запропоновано дефініцію «стійкість логістичної системи фармацевтичного підприємств». Визначено фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Розроблено схему структурно-ієрархічного метода формування інтегрального показника стійкості логістичної системи фармацевтичного підприємств з використанням таксономічного аналізу. Алгоритм містить п'ятнадцять етапів: формування підсистем функціонування логістичної системи фармацевтичного підприємства, визначення структури інтегрального показника стійкості логістичної системи, відбір показників стійкості логістичної системи, відбір базових показників стійкості логістичної системи, відбір відносних показників стійкості логістичної системи, відбір локальних показників стійкості логістичної системи, розрахунок локальних показників стійкості логістичної системи, розрахунок узагальнюючих показників стійкості логістичної системи, визначення інтегрального показника стійкості логістичної системи, кластеризація фармацевтичного підприємства за рівнем інтегрального показника стійкості логістичної системи, визначення середніх значень для кожного класу стійкості логістичної системи, порівняння з оптимальними значеннями інтегрального показника стійкості логістичної системи, визначення відхилення значення інтегрального стійкості показника логістичної системи фармацевтичного підприємства від еталонного значення, аналіз динаміки значення інтегрального показника стійкості логістичної системи, визначення обсягу інвестицій, необхідних для підвищення значення інтегрального показника стійкості логістичної системи. Запропоновано критерії оцінки стійкості логістичної системи. Обґрунтовано показники стійкості логістичної системи. Розроблено управління інтегральним показником стійкості логістичної системи фармацевтичного підприємства.
 
The purpose of this article is to define the essence of the definition of "sustainability of the logistics system of pharmaceutical enterprise" and the development of algorithm of its calculation. Investigated the relevance of the defining of the essence of sustainability of the logistics system of pharmaceutical enterprises. The definition of "sustainability logistics system of pharmaceutical enterprises" is proposed. The factors of external and internal environment are described. The scheme of structural and hierarchical method of forming an integrated indicator of stability of the logistic system of pharmaceutical enterprises with the use of taxonomic analysis is worked out. The algorithm contains fifteen phases: formation of subsystems of logistics system of pharmaceutical enterprise, structure determination of the integral indicator of the sustainability of logistics system, the selection of indicators of sustainability of the logistics system, the selection of core indicators of the sustainability of logistics system, the selection of the relative sustainability performance of the logistics system, the selection of local indicators of sustainability of the logistics system, the calculation of local indicators of sustainability of the logistics system, the calculation of the generalizing indicators of the sustainability of the logistics system, the definition of the integral indicator of the sustainability of logistics system, clustering of the pharmaceutical enterprises according to the level of the integral index of stability of the logistics system, determination of average values for each class of stability of logistics system, comparison with optimum values of the integral indicator of the sustainability of logistics system the determination of the deviation value of the integral index of stability of the logistics system of pharmaceutical enterprises from the reference values, analysis of dynamics of values of the integral index of stability of logistics system, the determination of investment required to increase the value of the integral index of stability logistics system. The criteria of estimation of the sustainability of logistics systems are suggested. Indexes of the sustainability of the logistics system of pharmaceutical company are offered. Management of integrated logistics system of stability indicator of pharmaceutical company is developed.

А. А. Теребухд. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму, НУ «Львівська політехніка»

ІННОВАЦІЙНИЙ ІМПЕРАТИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

A. A. TerebuhDoctor of Economics, Associate Professor, Head of the department of Tourism NU «Lviv Polytechnic»

IMPERATION INNOVATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті досліджено еволюцію поглядів на сутність поняття «інновації» у працях світових та вітчизняних учених, виділено основні підходи до визначення сутності цього поняття. Виокремлено основні етапи розвитку інноваційної теорії. Проаналізовано особливості інноваційних теорій в межах кожного етапу розвитку. За допомогою систематизації поглядів і формування інноваційних теорій проаналізовано зміну об’єкта у дослідження вчених та виявлено взаємозв’язок історичних передумов і конкретних інноваційних теорій.
 
In the article the evolution of views on the essence of the concept of «innovation» in the works of world and domestic scientists identified the main approaches to defining the essence of the concept. Thesis there is determined basic stages of innovation theory. The features innovative theories within each stage of development. With views of systematization and formation of innovative theories analyzed the change in the object of study scientists discovered the relationship and historical background and specific innovative theories.

Н. Ю. Подольчакд. е. н, проф., завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівГ. Р. Ковальчукаспірант кафедри АФМ, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівМ. І. Дибак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і налізу, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ

N. Yu. Podolchakdoctor of economic Sciences, Professor, head of Department of administrative and financial management, NU "Lviv Polytechnic", LvivG. G. Kovalchukgraduate student, Department of AFM, NU "Lviv Polytechnic", LvivM. I. Dubacandidate of economic Sciences, associate Professor of accounting and neoprene, NU "Lviv Polytechnic", Lviv

DEVELOPMENT OF INSTRUMENTS FOR PREVENTION AND REDUCTION OF NEGATIVE CONSEQUENCES OF MANAGERIAL CONFLICTS

У статті підтверджується актуальність та необхідність розроблення теоретичних положень та прикладних рекомендацій з оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств. Проаналізовано та удосконалено метод ідентифікування управлінських конфліктів, оцінювання працівника та присвоєння статусу за рівнем участі у конфліктній ситуації (маркування рівня конфліктності); встановлення причин ймовірності виникнення конфліктів. Сформовано метод кількісного оцінювання міжособистісних управлінських конфліктів, які є домінуючими серед інших видів управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств, із використанням поєднувального аналізування шляхом отримання інтегрального показника, який дає змогу ідентифікувати одночасно як структуру управлінського конфлікту, так і його рівень за обраною системою пріоритетів, що підвищує вірогідність отриманих результатів.
 
The article affirms the relevance and necessity of development of theoretical provisions and practical recommendations for the assessment and prevention management of conflicts in enterprise. Analyzed and improved method of identification of conflict management, assessment of employee and status by level of participation in a conflict situation (marking the level of conflict); determining the causes of potential conflicts. Formed a method of quantitative estimation of the management of interpersonal conflicts, which are dominant among other types of conflict management in the engineering enterprises activity, using podduvalnaja analysis by obtaining the integral index that allows to identify simultaneously the structure of the management of the conflict, and its level is chosen by the priority system that increases the reliability of the results.

М. І. Скрипникпрофесор, д. е. н, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайнуА. М. Галатенкостудентка, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

M. I. SkrypnykProfessor, doctor of Economics, Head of the Department of  Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and DesignA. M. GalatenkoStudent, of Kyiv National University of Technology and Design

MODERN APPROACH OF ACCOUNTING RESERVES THE ENTERPRISE

У статті досліджено сучасні проблеми обліку виробничих запасів та зроблено порівняльний аналіз національних  Положень (стандарти) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» та Міжнародних стандартів фінансової звітності 2 «Запаси». А також запропонований шлях узагальнення сучасного підходу до організації обліку запасів, що дозволить Україні вийти на міжнародний ринок.
 
In the article the modern problems of accounting of inventory and a comparative analysis the Ukrainian National Regulation (Standard) of Accounting 9 “Inventory” and International Accounting Standard 2 “Inventory». As well as summarizing the ways of the modern approach to accounting for inventories, which will allow Ukraine to enter the international market.

О. Л. Польовад. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет

ВИБІР СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. L. PolyovaDoctor of Economics , Associate professor, Vinnitsa National Agrarian University

SELECTION STRATEGY NOW ANTICRISIS MANAGEMENT AT ENTERPRISES

В статті розглянуто напрями формування стратегії антикризового управління, які спрямовані на підвищення платоспроможності підприємства й можливість захисту від банкрутства. Доведено, що ефективна реалізація антикризового управління залежить від правильної розробки управлінських рішень щодо виходу підприємства із кризової ситуації.
 
In the article the directions of forming anticrisis management strategies aimed at improving the solvency and the possibility of bankruptcy protection. Proved that the effective implementation of anticrisis management depends on proper development of management decisions on the release of company crisis.

Т. Г. Камінськад. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

T. G. KaminskaDoctor in Economics, Professor, Acting Head of Department of Accounting and Audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC APPROACHES TO STATEMENTS RELIABILITY IMPROVING ACCORDING TO IFRS

Стаття присвячена ключовим аспектам підвищення надійності та достовірності звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, у руслі розширення глобалізаційних процесів в нашій країні. Наведено найважливіші критерії надійності та достовірності, яким повинна відповідати фінансова звітність підприємства в розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визначені проблемні області в процесі складання та оприлюднення фінансової звітності, в яких найчастіше допускаються помилки, неточності та шахрайські дії. Розглянуті основні види помилок, які виникають у процесі складання та оприлюднення фінансової звітності, складної відповідно до МСФЗ. Досліджені шляхи їх усунення та попередження, які пропонуються в МСФЗ. За результатами дослідження запропоновані альтернативні шляхи вирішення проблеми підвищення надійності фінансової звітності в контексті інтеграційних процесів.
 
The article is devoted to key aspects of improving the reliability and accuracy of statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, in line with the expansion of globalization processes in our country. An important criterion of reliability and validity to be met by financial statements in understanding International Financial Reporting Standards are shown. Areas in the process of preparation and disclosure of financial statements, which are often admitted mistakes, errors and fraud, are identified. The basic types of errors that occur in the process of preparation and disclosure of financial statements in accordance with IFRS are examined. Ways to eliminate and prevent, the proposed IFRS are investigated. By results of the research alternative ways of solving the problem of improving the reliability of financial reporting in the context of integration processes are suggested.

Н. П. Карачинад. е. н., професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяЛ. Ю. Сорокамагістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

N. P. KarachynaPh.D., professor of management and economic modeling, Vinnytsia National Technical University. VinnitsaL. Y. SorokaMaster, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR IDENTIFYING AND ASSESSING THE ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISES

На основі критичного аналізу та узагальнення існуючих вітчизняних та зарубіжних поглядів до трактування категорії «економічна стабільність підприємства» проаналізовано дефініцію даного поняття. Також в статті розглянуто суть поняття економічної стабільності підприємств та її складових. Зокрема, встановлено зв'язок між поняттями «економічна стабільність», «фінансова стійкість» та «економічна стійкість». Наведено практичні аспекти оцінки економічної стабільності підприємств, які базуються на основі емпіричних досліджень. Обрано методичний підхід щодо визначення інтегрального показника рівня економічної стабільності, що надає можливість оцінити рівень економічної стабільності підприємств та визначити організаційно-економічні чинники підвищення ефективності їх функціонування. Проаналізовано основні показники економічної стабільності та їх вплив на узагальнений показник, а саме, економічна  безпека, фінансова стабільність, маркетингова стабільність, соціальна стабільність.
 
Based on the critical analysis and synthesis of existing domestic and foreign views to the interpretation of the category of "economic stability of enterprise" analyzes the definition of this concept. Also in the article the essence of the concept of sustainability and its constituent companies. In particular, the connection between the concepts of "economic stability", "financial stability" and "economic stability." The practical aspects of assessing the sustainability of businesses that are based on empirical research. Chosen methodical approach to determine the integral index of economic stability that allows you to assess the level of sustainability of enterprises and to determine the organizational and economic factors improve their functioning. The basic indicators of economic stability and their impact on the general index, namely, economic security, financial stability, marketing stability, social stability.

М. І. Крупкад. е. н., професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредитку, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівО. Б. Баранаспрірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОЦІНКА ОБСЯГІВ ТА ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

M. I. KrupkaDoctor of Economics, professor of department of finance, money turnover and credit, National Ivan Franko University of LvivO. B. Baranpost-graduate student, National Ivan Franko University of Lviv

THE ASSESSMENT OF VOLUME AND QUALITY OF LOANS PORTFOLIO OF BANKS OF UKRAINE

Стаття присвячена питанням ефективності кредитування в Україні. Авторми pозглянуто причини виникнення проблемної заборгованості, оцінено обсяги проблемних кредитів та резервів за кредитними операціям, сформованих в банківській системі України за період 2008-2014 років. Виявлено негативну тенденцію щодо скорочення обсягів кредитування національної економіки в результаті скорочення частки повернення раніше виданих кредитів в конкурентному економічному середовищі. Особливу увагу приділено способам мінімізації рівня ризикованості кредитно портфелю банків України Представлено результати досліджень міжнародних рейтингових агентств“Moody’s”, “Standard & Poor’s” i “Fitch Rattings” щодо рівня проблемних кредитів. Виявлено фактори, що призводять до розбіжностей в оцінці проблемної заборгованості в банківській системі України та запропоновано заходи для вирішення цього дисбалансу.
 
The article is devoted to the problem of lending efficiency in Ukraine. The reasons of non-performing in credit market of Ukraine are considered. The volume of non-performing loans and bank reserves for possible losses on credit transactions, formed in the Ukrainian banking system during the period 2008–2014, are estimated. Negative lending decline tendency in national economy was identified as a result of rise in non-performing loans in the competitive economic environment. The main attention is paid to the ways of risk minimization of loans portfolio of banks of Ukraine. The results of research of non-performing loans ratio in Ukraine made by international ratio agency "Moody's", "Standard & Poor's" i "Fitch Rattings" are presented. The factors that lead the differences in non-performing loans assessment in Ukrainian banking system are determined and measures to solve such imbalances are proposed.

В. П. Задорожнийдоктор наук з державного управління, доцент кафедри фінансів та банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. P. ZadorozhnyyDoctor of Public Administration, associate Professor of Finance and Baking Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

PECULIARITIES AND PERSPECTIVES ACCESS PUBLIC TO PUBLIC INFORMATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF REFORMING THE ECONOMY OF UKRAINE

Розглянуто сучасний стан нормативно-правового забезпечення доступу до публічної інформації, визначено роль органів влади у цих процесах, запропоновано можливі шляхи підвищення ефективності реалізації доступу до публічної інформації, через вдосконалення роботи щодо надання інформації за запитами та налагодження конструктивного діалогу з представниками громадськості задля належного виконання та ефективного застосування Закону «Про доступ до публічної інформації». Здійснено акцент на необхідності виконання контрольних документів та організації навчання посадових осіб, які реалізують відповідну роботу в структурних підрозділах, відповідальних за надання публічної інформації; надання організаційно-методичної допомоги щодо правильності оформлення документів, посилення контролю за своєчасністю їх розгляду, забезпечення оперативного вирішення порушених проблем, усунення формального підходу щодо їх вирішення. Підсумовано, що особливо важливим є забезпечення в межах своєї компетенції своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сторінці органу державної влади або місцевого самоврядування та надання суб’єктам звернення своєчасної, достовірної, в повному обсязі інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів.
 
We characterize current state of normative and legal of providing access to public information, determined the role government in these processes, suggested possible ways to improve the effectiveness of access to public information, through the improvement of the work to provide information on demand and constructive dialogue with the public to proper implementation and effective application of the Law "On Access to public Information". Is carried out emphasis on the necessity of implementation control documents and organization training of officials who implement relevant work in the structural units responsible for providing public information; providing organizational and technical assistance to the correctness clearance of documents, gain control over the timeliness of their consideration, to ensure prompt resolution of raised issues , eliminating formal approach to their solution. Are summed up, that is particularly important to ensure within its competence is a timely updating of public information on the Web page of a public authority or local government entities and providing appeal timely, accurate, full information to be disclosed under the Law of Ukraine "On access public information" and other regulations.

Д. А. Горовийд. е. н, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. ХарківП. Г. Поясникаспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

D. A. GorovyiPhD in Economics, associate professor, head of international economics department, Kharkiv National Automobile and Highway University, KharkivP. G. PoyasnykPostgraduate student, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv

MATRIX METHOD OF ASSESSING THE INFORMATIONAL RESOURCES AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті описується матричний метод оцінки інформаційних ресурсів підприємства, що розглядає об’єкт оцінки як систему показників, які характеризують сукупну значущість системи, та на які впливає зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування підприємства. Cтаття ґрунтується на диференціації підходів до оцінки інформаційних ресурсів та поєднанні найбільш інформативних методів їх оцінки для створення більш точного інструменту для аналізу будь-яких типів інформаційних ресурсів на підприємстві. Оцінка проводиться з урахуванням багатофакторності інформації як об`єкту аналізу та надає більш ємний погляд на експертну оцінку як метод загальної оцінки нематеріальних активів підприємств. В статті інформаційні ресурси оцінюються як частка нематеріальних активів підприємства, що можна оцінити як сукупність показників, які можуть бути проаналізовані та оцінені окремо один від одного.
 
The article described the matrix method for assessing the information resources of the industrial enterprises, considering the object of evaluation as a system of indicators that characterize the significance of the total system, and are affected by external and internal environment of the enterprise. The article is based on the differentiation of approaches to the assessment of information resources and on the combination of the most informative methods of evaluation for creating the more accurate tool for analyzing any informational resources in the enterprise. The evaluation is conducted on the basis of the multi-factor mode of information as the object of analysis and provides the view of the focused expertise as an overall assessment method for intangible assets of industrial enterprises. In the article, the informational resources are estimated as the share of intangible assets, which are a set of indicators themselves, and each of those indicators can be analyzed and evaluated separately from each other.

О. О. Романовськийдоктор економічних і педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. O. RomanovskyiDoctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

DEVELOPMENT OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURIAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Стаття присвячена аналізу проблем академічного підприємництва в системі вищої освіти, дослідженню особливостей діяльності інноваційних підприємницьких ВНЗ у глобальному суспільстві, розгляду питань утворення корпоративної підприємницької культури ВНЗ. Доведено, що трансформація університетів у підприємницькі відбувається завдяки наявності необхідних складових: інноваційній політиці ВНЗ; підприємницьким перетворенням, які можуть відбуватися лише під безпосереднім впливом інноваційних відносини в колективі співробітників навчального закладу; сформованої корпоративної підприємницької культурі. Характер цих відносин може або сприяти, або протидіяти впровадженню підприємницьких ідей у ВНЗ. Виділено характерні для підприємницьких ВНЗ особливості.
 
The article analyzes the problems of academic entrepreneurship in higher education, research characteristics of innovative entrepreneurial universities in the global society. Issues of formation of corporate culture of entrepreneurial universities are studied. It is proved that the transformation of universities into entrepreneurial Higher Educational Institutions is happens due to the necessary components: innovation policy of institutions; entrepreneurial transformation that can take place only under the direct influence of innovative relations in the staff of the institution; formed a corporate business culture. The nature of these relationships can either promote or oppose implementation of entrepreneurial ideas in universities. The specific features to entrepreneurial universities are highlighted.

А. Г. Бабенкозавідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, доктор  економічних наук, професор, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськА. С. Холоднамагістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Anatoliy BabenkoHead of the Department of Personnel Management and Labour Economics, Doctor of Economics, professor, University of customs and finance, DnipropetrovskAlina Kholodnamaster, University of customs and finance, Dnipropetrovsk

AN ANALYSIS OF THE SOCIAL POLICY OF THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

У роботі розглянуто сутність соціальної політики на державному та внутрішньому (фірмовому) рівні, а також проведено аналіз соціальної політики підприємств а та розроблено заходи її вдосконалення.
Предметом дослідження є теоретичні основи і методичні рекомендації щодо формування соціальної політики підприємства.Метою дослідження було оцінка стану соціальної політики суб’єктів господарювання та розробка теоретичних і методичних основ формування соціальної політики сучасного підприємства. При написанні статті було використано зокрема поєднання загальнонаукових та практичних методів дослідження. Крім того,застосовано сукупність методів системного аналізу, методи аналізу та синтезу економічної інформації, що дає змогу об'єктивно і всебічно розглянути актуальність даної теми, а також зробити певні узагальнення.
 
This article the essence of social policy on public and internal (corporate) level, as well as the analysis of social policy of enterprises ATA developed measures to improve it.
The subject of research are theoretical bases and methodical recommendations on formation of social policy. The aim of the study was the assessment of the state social policy of subjects of managing and the development of theoretical and methodical bases of formation of social policy of the modern enterprise. In this article we used the combination of scientific and practical methods. After that, it was used the combination of methods applied systems analysis, methods of analysis and synthesis of economic information, that to give you the opportunity to objectively and comprehensively consider the relevance of the topic and make some generalizations.

О. В. Зибаревад. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. ЧернівціО. О. Петращакк. е. н., доцент кафедри туризму та економічної теорії, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ ТРЕНДУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. V. ZybarevaDoctor of Economics, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Education, Bukovyna State University of Finance and Economics, ChernivtsiO. PetrashchakPhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Tourism and Economic Theory, Bukovyna State University of Finance and Economics, Chernivtsi

INTENSIFICATION OF REPRODUCTION PROCESSES IN THE CONTEXT OF SOCIALIZATION TREND OF ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті досліджуються відтворювальні процеси в економіці України у контексті циклічності процесів соціалізації. Здійснена систематизація важелів управління відтворювальними процесами в економіці та основних складових визначення рівня соціалізації економіки країн. Основними важелями визначено державну політику, організаційно-інформаційне забезпечення, податкове регулювання, інноваційне забезпечення, екологічне регулювання. Проаналізовані індикатори рівня відтворювальних процесів в економіці. Обґрунтовано, що соціальні фактори економічного розвитку суспільства сприяють прискоренню процесу відтворення благ. Доведено, що соціалізація економічного розвитку передбачає покращення якості життя та підвищення рівня життя населення. Акцентовано увагу на чинниках, що стримують покращення якісних показників людського розвитку.
 
The article deals with the reproductive processes in Ukraine’s economy in the context of socialization processes’ cyclicity. Management levers of reproductive processes in the economy and the main components determining the level of economy socialization are systematized. Public policy, organizational and information support, tax regulation, innovation, and environmental regulation are identified as the main management levers. Indicators of the level of reproduction processes in economy are analyzed. It is proved that social factors of society’s economic development contribute to the acceleration of wealth reproduction. It is justified that the economic development socialization provides for life quality improvement and increase of people's life standard. Special attention is paid to the factors hindering the improvement of qualitative indices of human development.

Н. А. Кухарскаядоцент, доктор экономических наук, профессор, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

N.A. Kuharskayaassistant professor, doctor of economic science, professor, Odessa National Economic University

IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

Предложены методические основы преобразования стратегии развития предприятия в планы и программы, являющиеся инструментами реализации стратегии. Преобразование стратегии для реализации предлагается осуществлять с помощью стратегического плана. Стратегический план – документ, отражающий сегодняшние шаги предприятия, направленные на формирование его будущего состояния и обеспечение условий развития. Он конкретизирует миссию предприятия и является основой для всех текущих и оперативных планов, обеспечивает их совместимость и дает представление о будущих направлениях деятельности с учетом определенных ограничений, прежде всего экономических.
Стратегические меры имеют направления, но не имеют ни временного, ни стоимостного ограничения. Эти меры, перенесённые из стратегии в стратегический план, должны содержать время их реализации и стоимость. Для стратегического плана определены цели, задачи, методология, система, предмет и принципы стратегического планирования.
Дан состав документов, которые должен содержать стратегический план. Этот состав документов включает результаты анализа и прогноза развития предприятия, определение миссии, целей и стратегий развития, планы маркетинга, производства, снабжения, продаж, финансов, развития предприятия.
Предложен алгоритм стратегического планирования, включающий следующие этапы: анализ тенденций и перспектив; создание системы прогнозов; определение приоритетов; организация процесса стратегического планирования; собственно планирование; управление процессом реализации плана; контроль выполнения плана; корректировка плана и деятельности предприятия.
Доказано, что стратегический план не достаточно гибок, чрезмерно ориентирован на рост прибыли, расширение рынка, создается формально как способ выражения философии. Тем не менее без стратегического планирования предприятие не может выжить в современных нестабильных условиях, так как стратегический план показывает направления стабильной деятельности, определяет приоритеты распределения ресурсов, формирует критерии успеха, создает предпосылки для координации деятельности подразделений, формирует у менеджеров и персонала образ мышления и поведения, ориентирован в будущее, сдерживает стремление к максимизации текущей прибыли.
 
Methodical bases of enterprise development strategy transformation into plans and programs that are the parts of strategy are proposed. Strategy transformation will be provided through strategic planning. Strategic plan is the document that shows hodiernal steps of enterprise, aimed at the creation of environment in future and providing conditions for future development. It concretizes the mission of enterprise and is the basis for all current and operational plans, ensures their compatibility and gives an idea of future activity in accordance with defined limitations, mainly economic.
Strategic actions have directions, but are free of time and cost limits. These actions, transferred from strategy to strategic plan, have to include time and cost of their implementation. Aims, tasks, methodology, system, object and principles are defined for the strategic plan.
The list of documents, that strategic plan must include, is given. It includes analysis and forecast of enterprise activity results; mission, aims and development strategies definition; marketing, production, sales, supply, financial, development plans of enterprise.
Algorithm of strategic planning, that includes following stages: trend and prospective analysis; forecast system creation; priorities defining; process of strategic planning organization; planning; process of plan implementation management; monitoring of plan implementation; plan and enterprise activity correction.
It is proven, that strategic plan is not enough flexible, abundantly oriented on the profit increase, market share expansion, is created only formally as mean of philosophy expression. Nevertheless enterprise cannot survive without strategic planning in today’s unstable conditions, because strategic plan indicates the directions of stable activity, determines the priorities of resources distribution, forms the indicators of success, creates background for department coordination, forms mind and behavior manners that is oriented at future, restrain profit maximization pursuit.

Н. О. Лохановад. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

N. O. Lokhanovadoctor of Economics, Professor, Head of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

THE USE OF A BALANCED SCORECARD IN THE STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF RESTAURANT BUSINESS

У статті проаналізовані переваги і недоліки запровадження на підприємствах ресторанного господарства збалансованої системи показників. Розроблено рекомендований склад показників, що можуть застосовуватися з урахуванням специфіки підприємств ресторанного бізнесу. За групою фінансових результатів відокремлені показники, що показують рівень зростання майна власників бізнесу: сума операційного прибутку за період; темп зростання доходу від реалізації товарів і кулінарної продукції; економічна додана вартість. За групою показників стосовно клієнтів передбачені такі, що показують збільшення сегменту ринку обслуговування і підвищення ступеня задоволення клієнтами якістю обслуговування. Показники збільшення сегменту ринку: частка ринку підприємства ресторанного господарства; кількість нових клієнтів в загальній кількості відвідувачів. Показники підвищення якості обслуговування, які засвідчують зростання ступеня задоволення клієнтів: кількість і частка постійних клієнтів у загальній кількості відвідувачів; кількість повторних звернень для проведення банкетів і інших святкових заходів; рівень задоволеності клієнтів за їх оцінками. За групою показників внутрішніх господарських процесів розмежовані показники, що демонструють поліпшення якості і продуктивності роботи закладу, а також показники скорочення часу обслуговування відвідувачів. Відносно показників якості і продуктивності у склад ЗСП закладу ресторанного господарства введено показник загального обсягу виходу виготовленої і реалізованої кулінарної продукції, а також у межах системи управління за відхиленням – обсяг повернутих клієнтами неякісних блюд. Скорочення часу обслуговування клієнтів у свою чергу розкривається показником терміну виконання замовлення. За групою показників інновацій і навчання відокремлені показники розвитку професійних навичок персоналу ресторанного закладу. Застосування рекомендованого переліку показників у межах кожної з зазначених груп може підвищити результативність діяльності закладів ресторанного господарства.
 
The article analyzed the advantages and disadvantages of introducing business restaurants balanced scorecard. Designed recommended composition of indicators that can be applied to the specific businesses catering business. For a group of financial performance separate indicators that show the rate of growth of property business owners : The sum of the operating profit for the period; the growth rate of revenue from sales of goods and food products; economic value added. For a group of indicators relating to customers provided those that show an increase in service market segment and increase customer satisfaction degree of quality of service. Indicators increasing segment of the market share of the enterprise market restaurants; the number of new clients in the total number of visitors. Improve service quality indicators, attesting increase in the degree of customer satisfaction: the number of regular customers and share in the total number of visitors; the number of repeated requests for banquets and other festive events; customer satisfaction for their assessments. For a group of indicators of internal business processes delineated indicators that demonstrate the improvement of the quality and performance of the institution and reducing service time performance rating . Ratios of quality and productivity in warehouse facility LSS restaurants introduced indicator of total output produced and sold cooking products , as well as within the management system for deviation - the amount of return customers substandard meals. Reduced customer service in turn opens measure the duration of the order. For a group of innovation indicators and indicators of segregated education skills of staff restaurant facility. The use of the recommended list of indicators within each of these groups can increase the efficiency of institutions restaurant industry.

О. Ю. Гусєвад. е. н., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та права, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Gusyevadoctor of science, associate professor, professor of the Department of economics, business and law, State University of telecommunications, Kiev

JUSTIFICATION OF MAIN AREAS OF TRANSFORMATION OF TELECOMMUNICATION AND INFORMATION INDUSRY OF UKRAINE

Метою даної статті є дослідження визначальних економічних трендів системі мега-, мікро-, мезо- та мікроконтентів та обґрунтування магістральних напрямів трансформації інформаційно-телекомунікаційної галузі України. Аргументовано актуалізацію ролі інформаційно-телекомунікаційних технологій в умовах змін глобального економічного ландшафту.

The purpose of this article is to study the determinants of economic system mega-trends, micro-, meso- and microcontents and to justificatie the major trends of transforming the information and telecommunication industry in Ukraine. Actualization of the role information and communication technologies in the changing global economic landscape.is argued.

М. С. Габрельк. е. н., старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ

M. S. HabrelPh.D., senior researcher of the department of regional economic policy, SI «Іnstitute of Regіonal Research n.a. M.І. Dolіshniy of the NAS of Ukraine», Lviv

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ECONOMY OF REGIONS IN THE CONTEXT OF BUSINESS AND GOVERNMENT ACTIVIZATION

У статті проаналізовано специфіку та особливості розвитку організаційної структури економіки регіонів України. Здійснено моніторинг територіально-організаційної концентрації та розподілу суб'єктів господарювання в розрізі регіонів України за кількістю, щільністю у розрахунку на 10 тис. населення, обсягами реалізованої продукції тощо. Оцінено рівень підприємницької активності великого, середнього та малого бізнесу регіонів України. Виявлено проблеми та перепони щодо ведення бізнесу на регіональному та на місцевому рівнях. Запропоновано ряд економічних, організаційно-правових, управлінсько-інформаційних рекомендацій щодо сприяння активізації співпраці бізнесу та влади. Це дасть змогу підвищити ефективність реалізації державної регуляторної політики, в т. ч. вдосконалити інвестиційну та фінансово-кредитну підтримку розвитку підприємницької діяльності регіонів, запровадити дієві ринкові механізми та нові підходи до ресурсного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва тощо.
 
The specifics and peculiarities of the organizational structure of the economy of the regions of Ukraine are analyzed in the article. Monitoring of territorial and organizational concentration is performed according to distribution of businesses in regions of Ukraine by the number, population density per 10 thousand and the volume of sales etc.Level of business activity is reviewed through big, medium and small businesses over Ukraine. The problems and obstacles for businesses at regional and local levels are revealed. A number of economic, organizational, legal, managerial and informational recommendations for promoting increased cooperation between business and government are suggested.This will increase the effectiveness of the state regulatory policy, including improvements for the investment and financial and credit support for business development of the regions, implementation of effective market mechanisms and new approaches to resource support for small and medium businesses etc.

Є. І. Богуславськийк. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківМ. В. Мироненкоcтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,  м. Харків

РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

E. I. BohuslavskiyPh.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, KharkivM. V. Myronenkostudent, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE ROLE OF DIVERSIFICATION IN THE FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO

Стаття присвячена дослідженню ролі диверсифікації при формуванні інвестиційного портфеля. В статті розглянуто різні підходи до формування інвестиційного портфеля. Також обґрунтовується необхідність використання диверсифікації при формуванні інвестиційного портфеля.
 
The article is dedicated to the question of diversification in the investment portfolio formation. The paper considers different ways of creating an investment portfolio. Also justified the need for diversification during the formation of an investment portfolio.

О. В. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та прикладної статистики Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ

O. V. IlliashenkoPhD on economy, assistant professor, assistant professor at department of enterprise economy and applied statistics of Institute of chemical technologies of Volodimir Dahl East-Ukrainian national university, Severodonetsk

BUILDING OF A SYSTEM OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY: PRINCIPALS

Надано сукупність тверджень, які склали аксіоматичну основу проведеного дослідження. Показано, що система економічної безпеки підприємства універсальна лише за призначенням ‑ убезпечення стану та діяльності підприємства, а основні характеристики системи (складність, масштаб, структура, режим функціонування) та виконання типових завдань служби економічної безпеки підприємства залежать від детермінант системи та їхнього домінування. Детермінанти системи економічної безпеки підприємства (чинники, вплив яких визначає зміст, склад, структуру, масштаб, складність та режим функціонування системи) використовуються не лише при побудові системи, а й при виборі режиму функціонування системи. Показано, яким чином вибрані детермінанти визначають характеристики системи економічної безпеки підприємства. Розглянуто ключові об’єкти уваги при побудові системи економічної безпеки підприємства при домінуванні кожної з детермінант. При домінуванні окремих детермінант системи економічної безпеки підприємства різною мірою виконуються типові завдання служби економічної безпеки підприємства Надано визначення поняття "режим функціонування системи економічної безпеки підприємства" (форма актуалізації функцій системи, що розглядається як сукупність характеристик та параметрів виконання системою своїх функцій, міра узгодження виконання функцій у просторі та часі та рівень організаційного забезпечення єдності компонентів системи, що забезпечує виконання системою свого призначення) та описано режими функціонування системи.
 
The complex of statements that form axiomatic basis of conducted research is considered. System of enterprise economic security considered as universal only by purpose – providing security of enterprise and its activity. Main characteristics of such system (complexity, scale, structure, regime of functioning) and making typical tasks of system of enterprise economic security depend on determinants of such system and their dominating. Determinants of system of enterprise economic security (factors that define content, consist, structure, scale, complexity and regime of functioning of such system) are used not only while building such system, but also while choosing regime of functioning for system of enterprise economic security. It is shown how chosen determinants define characteristics of system of enterprise economic security system. The key objects of attention while building enterprise economic security system in the case of dominating of every determinant are considered. While some determinants of enterprise economic security system dominate, typical tasks of department of enterprise economic security are done in a different measure. The definition of term “regime of functioning of enterprise economic security system” (form of actualization of system functions that is considered as aggregate of characteristics and parameters of performing by system its functions, measure of coordination of functions performing in space and time and level of organizational support of unity of system components that provide execution by system its purpose) is proposed. Regimes of functioning of such system are described.

І. М. Палкак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки  та маркетингу, Тернопільський інститут соціальних  та інформаційних технологій, м. Тернопіль

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. PalkaPh.D. in Economics, assistant professor at the Department of International Economics and Marketing, Ternopil Institute of Social and Information Technologies, Ternopil

IMPROVING THE SYSTEM OF MARKETING ACTIVITIES MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE

Стаття присвячена питанням покращення маркетингової діяльності підприємств. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. На основі узагальнення наукових праць проведено аналіз стану впровадження маркетингу в діяльність вітчизняних підприємств. Методи теоретичного узагальнення та логічного аналізу використано у процесі дослідження наукової проблематики з питань покращення управління маркетинговою діяльністю підприємств. Визначено проблеми та особливості впровадження та управління маркетинговою діяльністю на вітчизняних підприємствах. Окреслено основні шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств та управління маркетинговою діяльністю господарюючого суб'єкта.
 
The article deals with the improvement of enterprise marketing activity. The theoretical and methodological basis of the research lies in the fundamentals of modern economics, laid down in the papers of Ukrainian and foreign scientists. Summarizing the scientific papers it has been analysed the process of marketing implementation into the activities of domestic enterprises. The methods of theoretical generalization and logical analysis were used for studying the scientific issues of improving the enterprises marketing activities management. The problems and peculiarities of implementation and management of domestic enterprises marketing activities have been stated. It has been described the basic ways to improve the efficiency of domestic enterprises marketing activities as well as business entities marketing activity management.

Г. М. Шамотак. е. н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Української академії банківської справи

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

H. M. ShamotaPh.D., assistant professor of theoretical and applied economics Ukrainian Academy of Banking

FEATURES OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE ON THE MODERN STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT

В умовах існування різноманітних економічних теорій інвестиційного процесу вважливим стає завдання формування єдиного підходу до визначення й оцінки інвестиційного потенціалу. Тому в статті визначено поняття інвестиційного потенціалу України, проаналізовано проблеми здійснення іноземного інвестування, висвітлено аспекти динаміки інвестування в економіку України, висвітлено кредитний рейтинг України, проведений аналіз показників інвестиційної діяльності в економіці України. Також в статті вказані пріоритетні галузі для стимулювання інвестиційної діяльності відповідно до Закону України  «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 843-р. Виходячи з проведеного аналізу інвестиційного потенціалу України в статті наводяться відповідні висновки.
 
In conditions of existence various economic theories in the investment process is an important task of forming a unified approach to the determination and assessment of investment potential. Therefore, the article defines the concept of investment potential of Ukraine, analyzed the problem of realization of foreign investment, highlights aspects of the dynamics of investment in Ukraine's economy, highlights Ukraine's credit rating, the analysis of indicators of investment activity in the economy of Ukraine. Also in the article listed priority areas for investment incentives under the Law of Ukraine "On stimulate investment in priority sectors of the economy to create new jobs" and the Cabinet of Ministers of Ukraine of 14 August 2013 p. № 843-p. Based on the analysis of investment potential of Ukraine in the article the appropriate conclusions.

А. А. Жигірьк. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРИ РОЗКРИТТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

A. A. Zhigir

USE OF HUMAN CAPITAL THEORY IN DISCLOSING ENTREPRENEURIAL POTENTIAL IN RURAL AREAS

В статті визначені фактори які впливають на зайнятість та розкриття підприємницького потенціалу сільського населення. Розкрито ефективність інвестицій в людський капітал.
 
The article defines the factors which affect employment and disclosure of the rural population’s entrepreneurial potential. There was revealed the efficiency of investment into human capital.

Ю. В. Сибірянськак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПЛАТНИКА ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ ГРОМАДЯН ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Y. V. SуbirіаnskaPh.D in economic sciences, Docent, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

THE PRINCIPLE OF TAXPAYER’S EQUALITY AND ITS IMPLEMENTATION THROUGH TAXATION BY THE PERSONAL INCOME TAX

В статті акцентується увага на нерівномірності розподілу податкового навантаження між платниками податків, зокрема податку на доходи фізичних осіб, та нерівності платників цього податку перед законом, що зберіглася навіть після податкової реформи 2015 року. Оцінено роль працівників бюджетної сфери у наповненні бюджету податковими платежами, а також масштаби бюджетних втрат від функціонування тіньової економіки та тіньової зайнятості. Доведено існування дисбалансу в сумах отриманих доходів і сплачених податках між різними категоріями платників. Спрогнозовано рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2015-2016 роках. Визначено резерви збільшення надходжень по ПДФО без ризику зростання податкового навантаження на громадян, платників цього податку.
 
The article focuses on the uneven distribution of tax burden among taxpayers, in particular the personal income tax, and inequality of taxpayers before the law, which remained even after the tax reform of 2015. The author evaluates the fiscal role of taxes paid by public-sector servants and the extent of budget losses from the shadow economy and shadow employment; proves the existence of imbalances in the amounts of received incomes and paid taxes by different categories of taxpayers. The level of personal income tax in 2015-2016 is predicted in the article. The author identifies reserves of increasing revenues from personal income tax without the risk of increase of the tax burden on citizens who pay this tax.

Е. А. Лихолобовк. е. н., доцент, завідувач кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін ІПОДН Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. СєвєродонецькМ. П. Ночкаасистент кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін ІПОДН Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

E. A. LikholobovPhD on economy, head of chair of common-science and economical disciplines of IAEDE of Volodimir Dahl East Ukrainian national university, SeverodonetskM. P. Nochkaassistant at the chair of common-science and economical disciplines of IAEDE of Volodimir Dahl East Ukrainian national university, Severodonetsk

EVOLUTION OF VIEWS ABOUT ROLE OF PERSONNEL IN ENTERPRISE ACTIVITY

Розглянуто розвиток поглядів на роль персоналу у формуванні результатів діяльності підприємства – від У. Петті (зазначив, що багатство створюється в усіх сферах матеріального виробництва, але саме праця – основа такого багатства) до людини соціальної, для якої економічні мотиви є лише окремою групою мотивів при значній ролі мотивів самореалізації, творчості, комунікацій. Проаналізовано положення трудової теорії вартості К. Маркса, теорії бюрократії, концепції людського капіталу, гуманістичної концепції управління, зміст інтеракціоністської моделі організації Г. Саймона та Ф. Селзніка, експериментів Е. Мейо. Показано перехід, що відбувся, від сприйняття людини як одного з чинників виробництва до сприйняття людини як мети й головного критерію якості функціонування економічної системи, від гіпотези щодо "Homo economicus" в економічній теорії та ставлення до персоналу як до механістичного ресурсу у виробництві (тейлоризм) у практиці управління до теоретичного визнання соціальної моделі людини й гуманістичної, людиноспрямованої моделі управління підприємством і виробничої демократії. Персонал підприємства буде належним чином ставитися до своїх обов'язків, виконувати їх творчо та ініціативно, тобто віддавати на користь підприємству все те, чим володіє, лише в тому випадку, якщо для цього будуть створені відповідні умови.
 
Development of views about role of personnel in making results of enterprise activity is considered – from W. Petti who admitted that wealth is made in all spheres of material production, but the only labor is the basis of such wealth, to social person who perceives economical motives as particular group of motives in case of important role of such motives as self-realization, creativity, communications. Ideas of labor theory of value by C. Marx, theory of bureaucracy , concept of human capital, human concept of management, content of interaction model of organization by H. Simon and F. Selznick, experiments of E. Meyo are analyzed. Happened shift from perceiving human as one of manufacturing factors to perceiving human as aim and main criterion of quality of economic system functioning is shown. Shift from hypotheses of "Homo economicus" in economic theory and perceiving personnel as mechanistic resource in production (taylorism) in practice of management to theoretical recognition of social model of human and human, person-oriented model of managing enterprise and production democracy is considered. Enterprise personnel will relate its obligations properly, make them creatively and initiative and do all the best only in the case of presence of necessary conditions for such situation.

Н. В. Бугаск. е. н, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївО. В. Босецькастудентка Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

N. BuhasPh.D. in Economics, associate professor Department of Management at the Kyiv National University of Technology and Design, KyivО. Bosetskastudent at Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT COMPETITIVENESS IN A VOLATILE MARKET ENVIRONMENT

Н. В. Бугаск. э. н, доцент кафедры менеджмента Киевского национального университета технологий и дизайна, г. КиевА.В. Босецкаястудентка Киевского национального университета технологий и дизайна, г. Киев

УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В НЕСТАБИЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

На основі аналізу наявних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств визначено їх преваги та недоліки, досліджено фактори впливу та критерії оцінювання конкурентоспроможності підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Охарактеризовані основні причини низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Сформульовані рекомендації щодо вирішення цієї проблеми в Україні.
 
Based on the analysis of existing methods for evaluating the competitiveness of enterprises define their advantage and disadvantages, studied influencing factors and evaluation criteria of competitiveness of enterprises in an unstable environment. We characterize the main reasons for the low competitiveness of domestic enterprises. Recommendations to address this problem in Ukraine.
 
На основе анализа имеющихся методов оценки конкурентоспособности предприятий определены их предпочтения и недостатки, исследованы факторы влияния и критерии оценки конкурентоспособности предприятий в условиях нестабильной внешней среды. Охарактеризованы основные причины низкого уровня конкурентоспособности отечественных предприятий. Сформулированы рекомендации по решению этой проблемы в Украине.

А. П. Колесніковк. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. KolesnikovPhD, associate professor of the department of finance and economic security, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ECONOMIC FOUNDATION SOFSOCIAL SAFETY OF UKRAINE

Стаття присвячена аналізу сучасних проблем соціальної безпеки України в контексті виконання блоку «соціальна безпека» загальнодержавної програми забезпечення економічної безпеки України. На основі використання запропонованої методики було проведено дослідження відповідності основних критеріїв соціальної безпеки обґрунтованим Кабінетом міністрів пороговим значенням. В результаті дослідження виявлені наступні індикатори, що порушують соціальну безпеку: рівень бідності за національною методикою перевищує порогове значення на 8%, за методикою ООН складає близько 80%; показник співвідношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму нижче порогового в 17 областях; відношення мінімального розміру пенсії до прожиткового мінімуму нижче порогового значення вічі; потенційно показник децильного коефіцієнта диференціації витрат суттєво більше порогового значення, однак статистична інформація для його дослідження відсутня; рівень офіційного безробіття дещо вищий порогового, однак в ньому не враховано близько 6,5 млн. емігрантів та тіньове безробіття; витрати на охорону здоров’я нижче порогового значення на 5,5 млрд. грн., або на 0,4% ВВП; витрати на освіту нижче порогового значення на 26 млрд. грн., або 1, 88% ВВП.
 
The article considers the current problems analysis on social security of Ukraine in the frame of performing the "social security" bloc of national program of economic security provision in Ukraine.In accordance with proposed methology, it was conducted the research on accordance of the main criteria reasonable for Cabinet of Ministers threshold values of social security.As a result of the research, it was identified the following indicators, that endanger the social safety  poverty datum line defined with national methodology override the threshold number's magnitude on 8%, defined with UN methodology override nearly on 80% the ratio of the average wage to the minimum cost of living below the threshold in 17 regions; the ratio of the minimum pension to the minimum cost of living is half below the threshold; potentially the index of decile coefficient of cost differentiation significantly more than the threshold, but the there is no statistics information for its investigation; the official unemployment rate is somewhat higher the threshold, but it does not include about 6.5 million emigrants and shadow unemployment rate; health care costs below the threshold on 5.5 bln. UAH., or 0.4% of GDP; education expenditures below the threshold of 26 bln. UAH., or 1, 88% of GDP.

Л. Ю. Патраманськаасистент кафедри фінансового контролю і аналізу, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

L. Yu. PatramanskaAssistant of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

E-COMMERCE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

У статті визначено сутність електронної комерції, обґрунтовано актуальність впровадження в практику бізнесу сучасних інформаційних технологій та комунікаційних засобів. Доповнені та систематизовані в розрізі суб’єктів електронного бізнесу: виробники, споживачі, ділові контрагенти, суспільство. Така систематизація є об’єктивно необхідною, оскільки одній й ті ж вигоди для одного суб’єкта, можуть бути проблемою для іншого. Такий підхід дозволить підвищити рівень обізнаності учасників електронної комерції. Доведено, що вигоди від розвитку електронної комерції є значно суттєвішими, ніж її недоліки. Потенційні ризики при веденні електронного бізнесу можна зменшити шляхом впровадження надійних засобів електронної безпеки транзакцій, врегулювання на державному рівні проблем нормативно-правового регулювання цієї сфери.
 
In the article it was defined the essence of e-commerce, the urgency in implementing business practices of modern information technologies and communication tools. It was complemented and systematized in the context of e-business subjects: producers, consumers, business counterparties and society. Such systematization is objectively necessary because the same benefits for one entity can be a problem for another. This approach will allow participants to increase awareness of e-commerce. We prove that the benefits of e-commerce development are much more substantial than its shortcomings. Potential risks when doing e-business can be reduced by implementing reliable security of electronic transactions, settlement issues at the national level legal regulation of this sphere.

Г. М. Брусільцевак. е. н., доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Hanna BrusiltsevaPhD in Economics, associate professor of Department of Tourism, Simon Kuznets KharkivNational University of Economics, Kharkiv

THE PECULIARITIES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF HEALTH TOURISM DEVELOPMENT AT REGIONAL LEVEL

У статті досліджено та узагальнено існуючі у науковій літературі підходи до визначення категорії «лікувально-оздоровчий туризм». Обґрунтовано необхідність розвитку санаторно-курортної діяльності та лікувально-оздоровчого туризм в Україні, що базується на визначенні основних передумов, якими слід вважати загальну демографічну ситуацію, зокрема рівень захворюваності серед населення України. Досліджено основні державні та регіональні програми та концепції розвитку лікувально-оздоровчого туризму. В роботі представлено комплекс стратегічних та оперативних цілей розвитку лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні на базі Харківської області, що дасть можливість органам державної влади, місцевого самоврядування та іншим зацікавленим суб’єктам розробити механізм реалізації визначених цілей.
 
The article explored and summarized existing scientific literature approaches to the definition of the “health tourism”. The necessity of development of resort activity and health tourism in Ukraine was explained .The main prerequisite based on general demographic situation, particularly on the incidence among the population of Ukraine. The basic state and regional programs and concepts of medical and health tourism were considered. The paper presents complex of strategic and operational goals of health tourism at the regional level in the Kharkiv region, which will allow public authorities, local governments and others who have a legal interest to develop a mechanism of realization of the set goals.

Х. Я. Яремикк. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Українська академія друкарства, м. Львів

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Kh. Ya. YaremykPhD (Economics), assistant professor of financial and economic security, accounting and audit, Ukrainian Academy of printing

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF SOLVENCY OF ENTERPRISE

Розглянуто сутність поняття платоспроможність. Систематизовано методичні підходи до оцінки платоспроможності підприємств, в залежності від інформаційного забезпечення та періоду аналітичного дослідження. Узагальнено складові аналізу платоспроможності, наведені в наукових працях та методичних роботах вітчизняних вчених. Приведено характеристику відносних показників ліквідності(платоспроможності), які набули найбільш широкого використання в процесі оцінки фінансового стану підприємства та узагальнено різні погляди вчених на визначення нормативних значень цих показників. Обґрунтовано підхід щодо групування активів за ступенем ліквідності та пасивів за термінами погашення. Вказано проблеми виконання оцінки платоспроможності на основі діючої фінансової звітності підприємств. Відображено переваги, недоліки, охарактеризовано сферу використання методичних підходів до оцінки платоспроможності підприємств та запропоновано напрями їх вдосконалення.
 
The article considers the essence of concept of solvency of enterprise. Methodological approaches to the evaluation of solvency of enterprise are systematized depending on information support and analytical study period. Components of analysis of solvency that are presented in scientific works and methodical works of domestic scientists are summarized. The relative indicators of liquidity (solvency), that received the most widespread use in the process of assessing the financial condition of the company are characterized and the various views of scientists on definition the normative values of these indicators are summarized. The author proves the approach to grouping assets by degree of liquidity and liabilities by maturity. The problems of evaluation of solvency based on the current financial reporting are stated. The article characterizes the use of methodical approaches to assessment of solvency of the enterprises, as well as reflects their advantages and disadvantages, and proposes directions for their improvement.

Д. С. Давидовк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬТНОСТІ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО ПОСТЕКОНОМІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НОВОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ

D. S. DavydovPhD in Economics, associated professor of the Department of Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

FEATURES OF ACTUALIZATION OF CRETIVE ACTIVITY IN THE TRASITION TO THE POSTECONOMIC SOCIETY AS A NEW STAGE OF DEVELOPMENT

У статті проаналізовані головні тенденції сучасного господарського розвитку, серед яких ведучу роль грає актуалізація творчості. Проаналізовані ключові риси творчості, на відміну від поняття «праці» в узькому розумінні. Показана важлива роль саме «творчого», а не «обслуговуючого» класу в сучасному господарському розвитку. Розглянутий вплив нового типу людської діяльності на господарські трансформації, пов’язані з переходом до постекономічного суспільства. Виділені найважливіші характеристики та умови формування постекономічного суспільства, основою яких являється творчість. Розглянуте питання зменшення значущості ринкових відносин, трансформація відносин власності, вартості і експлуатації при актуалізації творчої складової діяльності. Метою статті є аналіз ключових закономірностей при актуалізації творчої діяльності в процесі формуванні першого етапу постекономічного суспільства. Результати роботи можуть бути застосовані для вдосконалення методології дослідження сучасних тенденцій і протиріч глобального господарства.
 
The article analyzes the main trends of modern economic development, among which the leading role is played the actualization of creativity. The key features of the creativity, as opposed to the concept of "work" in the narrow sense are analyzed. Shown important role is "creative" and not "service" class in modern economic development. The effect of a new type of human activity on the economic transformation of the transition to post-economic society is considered. The most important characteristics and conditions of the post-economic society, which are based on creativity, are opened. The issues of reducing the importance of market relations, transformation of property relations, value and exploitation in the process of actualization of the creative component are considered. The article is an analysis of key patterns in the actualization of creative activity in the formation of the first phase posteconomic society. The results can be applied to improve the methodology of the study of current trends and contradictions of the global economy.

Н. М. Терещенкок. п. н., доцент кафедри адміністративного та медичного менеджменту, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. M. Tereshchenkocandidate of pedagogical science, assistant professor of Department of Administrative and Medical management, Interregional Academy of Personnel Management

PROBLEMS OF LEGISLATIVE AND REGULATORY SUPPORT IMPLEMENTATION OF AUDIT MANAGEMENT ACTIVITIES

У статті розглянуто проблему законодавчої неврегулюваності тлумачення та визначення змісту аудиту управлінської діяльності. Відсутність чітко визначеного понятійного апарату у здійсненні аудиторського дослідження на різних рівнях системи управління спричиняє породження подібних за своїм змістом назв аудиту (аудит ефективності, аудит результативності, аудит продуктивності, аудит адміністративної діяльності, аудит управлінської діяльності, управлінський аудит тощо), що в свою чергу ускладнює розуміння їх призначення та межі застосування. Лінгвістичний аналіз англомовних термінів, що використовуються у стандартах аудиту INTOSAI показав доречність використання поняття «аудит управлінської діяльності», як універсального, такого що змістовно може включати проведення аудиту з дослідження проблем ефективності та результативності управління і в органах державної влади, і в діяльності підприємств та організацій.
 
The problem of unresolved legal interpretation and definition of the content of the audit of management activities is described in the article. The lack of a clearly defined conceptual apparatus in controlling management activities at the various levels causes similar content titles of audit (value for money audit, efficiency audit, performance audit, administrative audit, audit of management activities, management audit, etc.), that in turn makes it difficult to understand their purpose and scope of application. Linguistic analysis of English terms used in the standards auditing INTOSAI, showed the relevance of the term "audit of management activities" using as universal, that can include audit of research efficiency and effectiveness of management for government, enterprises and organizations.

І. М. Полярушк. е. н., в.о.доцента кафедри фінансів і кредиту, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

СКОРИНГ, ЯК ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКОМ – ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДАНИХ

I. M. PolyarushPh.D. in economic sciences, v.o.dotsenta Department of Finance and credit Podilsky state agrarian and technical university. Kamjanets-Podilsky

SCORING AS AN IMPROVED MECHANISM TO EVALUATE THE POTENTIAL BORROWER BANK - DEMONSTRATION OF PROCESSING DATA

В умовах необхідності вибору надійного активу при кредитуванні позичальника у комерційному банку відбувається злагоджена робота багатьох відділів (кредитного, юридичного, безпеки та спеціалістів з оцінки майна), результатами якої є засідання кредитного комітету і прийняття рішення про видачу кредиту.
На основі даних анкетування та всіх зібраних документів про роботу потенційного позичальника банком може проводитись загальна оцінка надійності позичальника. Важливим в умовах високої конкуренції є швидко оцінити клієнта, видати йому кредит і, відповідно, отримати актив, що принесе кошти власному банку а не конкуренту. Тому банки використовують всі можливі засоби для максимального пришвидшення якісної оцінки позичальника. Про такі засоби йтиметься у статті.
 
In terms of choice need a reliable asset in lending to a borrower in the commercial bank is coordinated work of many departments (credit, legal, and security professionals of assessment), the results of which are meeting the credit committee and the decision to grant credit.
Based on surveys and all collected documents on the work of a potential borrower bank can be carried out overall reliability of the borrower. Important in high competition are quickly assess customer to give him credit and, consequently, get an asset that will bring the bank's own funds and not the competitor. Therefore, banks are using all possible means to maximize acceleration qualitative assessment of the borrower. Such tools will be discussed in the article.

Л. К. Яцишинак. т. н. зі спец. 08.00.04, професор, професор кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету , Україна

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДИНГУ

L. К. YatsyshynaCandidate of Sciences, professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

PERFORMANCE EVALUATION METHODOLOGY OF BRANDING

Стаття присвячена аналізу проблем та методів розрахунку ефективності брендингу. Розглянуто поняття ефективності та ефекту брендингу, а також проаналізовано підходи до оцінки ефективності брендингу
 
The article analyzes the problems and methods of calculation efficiency branding. The concept of efficiency and the effect of branding and differentiation approaches to evaluating the effectiveness of branding in terms of various foreign researchers are considered.

С. А. Лебедкоздобувач кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

S. A. LebedkoApplicant Of Economics And Management Department, Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny

SYSTEMATIZATION OF THEORETICAL APPROACHES TO CONCEPT DEFINITION «ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE»

Економічна безпека підприємства характеризується її економічним статусом, що гарантує стійкість операцій і розвитку, фінансового і комерційного успіху підприємства. Незважаючи на велику кількість підходів, досі немає єдиного концептуального визначення такої складної, багатогранної і міждисциплінарної категорії як економічна безпека підприємства.
У статті розглянуто різні погляди щодо формування поняття «економічна безпека підприємства». За допомогою метода систематизації досліджено існуючі підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства». Виділено інформаційний, ресурсний, гармонізаційний, правовий, фінансовий, стійкісний, синергетичний, захисний підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства». на основі узагальнення сучасних підходів видатних учених автором запропоновано власне визначення поняття «економічна безпека підприємства».
 
Economic security of enterprise is characterized by its economic status that ensures sustainability of its operations and development, its financial and commercial success. In spite of the great number of approaches, until now there is no unitary conceptual definition of such a complicated, many-sided and interdisciplinary category as enterprise economic security.
In the article different views on the formation of the concept of «enterprise economic security» are considered. existing approaches to the definition of «enterprise economic security» using the method of systematization are investigated. information, resources, harmonization, legal, financial, sustainable, synergistic, protective approaches to the definition of «enterprise economic security» are highlighted. The definition of «enterprise economic security» based on generalization of modern approaches of the prominent scientists is proposed by the author.

І. Ю. Шмичковавикладач кафедри обліку, аудиту та інформаційних технологій, Вінницький кооперативний інститут

КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АУДИТУ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ В УКРАЇНІ

Inna Shmichkovalecturer of department of account, audit but information technologies Vinnytsya co-operative institute

THE CONCEPT OF IMPROVING AUDIT SYSTEM OF PROFIT TAXATION IN UKRAINE

У статті запропоновано концептуальну модель аудиту бази оподаткування, що покликана сприяти координації усіх елементів аудиторської роботи, а саме: визначення об’єкта, завдань, розробки плану (програми) перевірки, застосування ефективних прийомів збору та обробки необхідної інформації, її оцінки, вироблення рекомендацій для досягнення поставленої мети. Запропонована нами концептуальна модель аудиту бази оподаткування прибутку сприятиме вирішенню завдань, що стоять перед аудиторами залежно від замовників (суб’єктів), дозволить конкретизувати об’єкти, виділити етапи і обґрунтувати застосовувані аудиторські процедури, що дає можливість оптимізувати процес перевірки та розробити рекомендації економічному суб’єкту щодо усунення виявлених порушень. Для інформаційних потреб вдосконалення системи аудиту бази оподаткування прибутку в Україні передбачено розробку податкового паспорта підприємства.
 
The paper proposes a conceptual model for the audit of the tax base, which is intended to facilitate the coordination of all elements of the audit work, namely the definition of the object, tasks, development plan (program) check, use effective methods of collecting and processing the required information, its assessment, make recommendations for achievement. The proposed conceptual model audit income tax base will contribute to solving problems faced by auditors, depending on customers (actors), will specify the objects identified stages and audit procedures used to justify that enables to optimize the review process and develop recommendations economically sub 'of the object to eliminate violations. Information needs to improve audit system in the tax base income tax Ukraine provides for the development of the passport of the enterprise.

І. Є. Андрющенкок. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяЮ. В. Гриньмагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Iryna E. AndryushchenkoCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityYuliia V. HrynMaster, Zaporizhzhya National Technical University

FOREIGN EXPERIENCE INORGANIZATION OF TAX ADMINISTRATION

У статті розглянуто міжнародний досвід організації податкового адміністрування. Проведено порівняльний аналіз сучасного стану системи податкового адміністрування в Україні та країнах ЄС. Констатовано, що у порівнянні з іншими країнами світу система податкового адміністрування України недосконала. Доведено, що взяття до уваги міжнародного досвіду у вітчизняну практику повинно відбуватися шляхом підвищення ефективності системи адміністрування податків, а також забезпечити всіх учасників податкових відносин повною інформацією про сплату податків, що сприятиме досягненню ефективного результату і призведе до посилення соціальної складової системи оподаткування.
 
In this article is considered international experience of tax administration. The comparative analyze of the present state of the system of tax administration in Ukraine and other country of the European Union is conducted. It’s established that in comparing to other countries of the world the system of tax administration of Ukraine is imperfect. It’s well-proven that taking into account international experience in home practice must take place by the increase of efficiency of the system of tax administration and also provide all participants of tax relation complete information about tax payment that will assist the achievement of effective result and strengthening of social component of tax administration.

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА

A. A. SkorikPhD, Associate Professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

INNOVATIONS IMPACT IN LIFE CYCLE OF ENTERPRISES

У статті обґрунтовано необхідність інноваційних перетворень на різних етапах життєвого циклу підприємства, наведені концептуальні основи інноваційних процесів та інноваційних циклів. Подана авторська класифікація факторів впливу на тривалість інноваційного циклу з позицій обмеження життєвого циклу інновацій. Визначені стадії життєвого циклу продуктових та процесних інновацій, відмінності у їх реалізації. Встановлені переваги застосування концепції життєвого циклу при прогнозуванні розвитку підприємства, можливості синхронізації інноваційних, організаційних та технологічних процесів.
 
In the article it defined the necessity of innovation in the various stages of the life cycle of the enterprise, given the conceptual basis of innovation processes and innovation cycles. Presented author's classification of the factors influencing the length of the innovation cycle from the point of limiting the life cycle of innovation. The stages of the life cycle of product and process innovations, the differences in their implementation. The advantages of the use of the life-cycle in predicting the development of the enterprise, the possibility of synchronization of innovative organizational and technological processes.

Л. В. Бірдускандидат сільськогосподарських наук, професор МКА кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. КиївМ. А. Бірдусаспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ

L. V. Birdusсandidate of Agricultural Sciences, Professor ICA Department of Personnel Management and Labour Economics, Interregional Academy of Personnel Management, KyivM. A. Birdusgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ELECTRICAL EQUIPMENT NEGATIVE IMPACT ON THE PERFORMANCE OF STAFF AND ACTIVITIES COUNTERACTION

У статті подано аналіз впливу електронного обладнання - мобільних телефонів, різного виду електромагнітного випромінювання, як факторів, що зумовлюють негативний вплив на стан здоров’я та працездатність персоналу, які необхідно враховувати при організації виробництва, робочого місця менеджера, нормуванні праці тощо та дано рекомендації і характеристику деяких поширених методів захисту.
 
The article analyzes the impact of electrical equipment - mobile phones, various types of electromagnetic radiation as factors causing negative impact on the health and performance of staff, to consider the organization of production, job manager, so valuation work and given advice and description of some common methods of protection.

В. В. Демиденкок. е. н., доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Viktor DemidenkoPh.D., associate professor of the department of economics and public administration Cherkasy State Technological University, Cherkasy

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AS A COMPONENT OF PROCESS APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT

У статті розглянуто сутність та необхідність впровадження процесного підходу до управління підприємством шляхом ефективного управління його бізнес-процесами. Доведено, що в сучасних умовах мінливого бізнес-середовища підприємства, організаційна побудова яких базується на функціонально-ієрархічних засадах, не в змозі забезпечити адекватне оперативне реагування на швидкоплинні зміни і впровадження відповідних заходів в організації та здійсненні підприємницької діяльності. За таких умов ведення бізнесу більш дієвим слід вважати процесний підхід до управління, який є для підприємства одним із небагатьох способів залишатися конкурентоспроможним.
У статті проаналізовано визначення бізнес-процесів різних учених, запропоновано авторське визначення бізнес-процесу як об’єкта управління. Розглянуто основні класифікаційні категорії бізнес-процесів підприємства. Визначено сутність та виокремлено переваги Workflow як методу опису бізнес-процесів і технології організації бізнесу та корпоративних інформаційних систем. Доведено необхідність запровадження методу Workflow на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах, що приводить до упорядкування діяльності підприємства, зведення її до чітких процедур, підвищення ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності.
 
In the article the essence and the need to implement a process approach to enterprise management by means of its effective business process management are considered. It is proved that in today's changing business environment the enterprises, organizational structure of which is based on functional and hierarchical principles, are unable to provide adequate efficient response to transient changes and the implementation of appropriate measures in organizing and carrying out of business activities. Under these business conditions the process approach to management, which is one of a few ways for an enterprise to remain competitive, should be considered more efficient.
In the article the definitions of business processes by various scientists are analyzed, the author's definition of the business process as an object of management is offered. The main classification categories of business processes of an enterprise are considered. The essence of Workflow as a method to describe business processes and technologies of business and corporate information systems is determined and its advantages are singled out. The necessity of Workflow method implementation for domestic enterprises in modern conditions, resulting in the regulation of enterprise’s activities, reducing them to clear procedures, the improvement of economic activities efficiency and competitiveness, is proved.

І. В. Радзівілок. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, УкраїнаІ. В. Сілінак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. V. RadziviloPh.D. in Economics, assistant professor  of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, ZaporizhzhyaI. V. SilinaPhD in Economics, assistant professor of Finance, Banking and Accounting Department, Zaporizhzhia Engineer Academy, Zaporizhzhуa

CONCEPTIONAL BASIS OF FINANCIAL CONTROLLING AT THE ENTERPRISE

Критично оцінено проблеми українських суб’єктів господарювання в умовах економічної депресії в державі. Визначено необхідність удосконалення процесів управління власною фінансово – економічною діяльністю та впровадження новацій у механізми менеджменту на підприємствах з акцентом на вдосконаленні системи фінансового менеджменту за рахунок розробки та впровадження фінансового контролінгу. Виявлені проблеми практичного та теоретичного характеру на шляху впровадження фінансового контролінгу на українських суб’єктах підприємницької діяльності і обґрунтована необхідність розробки концептуальних засад фінансового контролінгу на підприємстві.
Проведено аналіз досліджень та публікацій з тематики фінансового контролінгу суб’єктів господарювання і виділено позитивні сторони досліджень та теоретичні недоопрацювання за даною проблематикою.
Було доведено, що досліджуючи фінансовий контролінг на підприємстві, у першу чергу необхідно чітко розділити поняття «контролінг» та «фінансовий контролінг», а також вказати співвідношення цих двох складових менеджменту суб’єктів господарювання. Для чого, у подальшому, на базі критичної оцінки визначення термінів «контролінг» було надане визначення, яке найбільше відповідає сучасним умовам розвитку даної галузі науки. Окремо була надана схема співвідношення контролінгу та фінансового контролінгу в рамках системи управління на підприємстві. На основі критичної оцінки дефініцій терміну «фінансовий контролінг на підприємстві» було сформульовано визначення даного терміну з врахуванням складових здійснення власної фінансової діяльності суб’єктом господарювання у оточуючому економічному середовищі з акцентом на довгострокову прибуткову діяльність.
На основі сформульованого визначення терміну «фінансовий контролінг на підприємстві» було розроблено мету, завдання, предмет, суб’єкти, об’єкт та принципи фінансового контролінгу суб’єкта підприємницької діяльності. Окремо було акцентовано увагу на проблемах фінансової діяльності підприємств, які можливо буде вирішити за допомогою впровадження фінансового контролінгу. Сформульовано функції фінансового контролінгу суб’єкта господарювання.
Доведено необхідність впровадження фінансового контролінгу на підприємствах та вказані шляхи подальших теоретичних досліджень у цій сфері фінансового менеджменту.

The problems of Ukrainian management subjects in the terms of economic depression in the state have been critically estimated. The necessity to improve management system of own financial and economic activity has been defined. The importance of novation implementation to management mechanisms at the expense of development and implementation of financial controlling has also been outlined. The issues of practical and theoretical character on the way of financial controlling at the Ukrainian subjects of entrepreneurial business have been found out. Besides, the necessity to conceptual development of financial controlling means at the enterprise is substantiated.
The analysis of researches and publications on the theme of financial controlling of management subjects has been conducted. The positive aspects of the study and theoretical mistakes under this study have been singled out.
It has been proved that while studying the financial controlling at the enterprise it is necessary to separate the concept “controlling” and “financial controlling” as well as to state the correlation of these two parts of subject management. To do it, on the basis of critical estimation of terms controlling, the definition closely correspondent to the modern terms of the given scientific branch has been given. Separately, the scheme of controlling and financial controlling has been given within the framework of management system at the enterprise. The definition of the term “financial controlling at the enterprise” has been written on the basis of critical estimation of this term’s definition, taking into account components of fulfilling the own financial activity of management subject in the surrounding economic environment with the stress on long-term profitable activity.
The aim, tasks, object, subjects and principles of financial controlling of management subject have been developed grounding on the given definition of the term “financial controlling at the enterprise.” The special accent has been done on the problems of the financial activity of the enterprises which can be solved by implementation of financial controlling. Functions of financial controlling of the management subject have been provided.
The necessity to introduce financial controlling at the enterprise has been proved. The ways of further theoretical research in this area of financial management have been provided.

Л. Г. Богушк. е. н., с. н. с., пр. н. с. Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН УкраїниТ. М. Котенкоголов. екон. Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

РОЗВИТОК ДОСТУПНОГО МАСОВОГО І СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ В КОНТЕКСТІ НАПОВНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ

L. BogushPh.D. in Economics, Senior Researcher, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, KyivT. KotenkoChief Economist, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF AFFORDABLE MASS AND SPECIALIZED TOURISM: OPPORTUNITIES AND PRIORITIES IN THE CONTEXT OF FILLING OF REGIONAL AND MUNICIPAL BUDGETS

В умовах глобалізації економічних систем та соціокультурних просторів ефективною стратегією диверсифікації структури спеціалізації, кластеризації ланок господарства, підвищення конкурентоспроможності країн та рівня наповнення їх бюджетів є пожвавлення темпів розвитку національної туристичної індустрії, ствердження на міжнародному ринку послуг гостинності й дозвілля. Маючи на меті зростання обсягів ВВП, збалансування соціально-економічних характеристик, розвинуті країни при цьому найбільше зважають на перспективи екологізації господарювання й підвищення якості життя населення, країни, що розвиваються, – на стимулювання підприємницької активності та модернізацію структури господарського комплексу в контексті завдань сталого розвитку. Підвищення у ближчій перспективі доходності регіональних і муніципальних бюджетів, конкурентоспроможності низових територіальних громад України вимагає дослідження проблем, можливостей, пріоритетів розвитку туристичної індустрії, в тому числі: чинників ефективного функціонування туристично-рекреаційної сфери на загальнодержавному і місцевому рівнях; особливостей і перспектив пожвавлення доступних масових і спеціалізованих різновидів (на прикладі оздоровчого і медичного, зеленого) туризму.
 
In a globalized economic systems and sociocultural spaces effective strategy to diversify the structure of specialization, to cluster branches of the economy, to improve competitiveness and the level of filling of their budgets is to revitalize rates of development of the national tourism industry, to foothold in the international market of services of hospitality and entertainment. With a view to growth of the gross domestic product, to balance socio-economic characteristics, developed countries mostly take into account the prospects of ecologization of management and improvement of quality of life, developing countries – the stimulation of business activity and modernization of the structure of economic complex in the context of tasks of sustainable development. Increase in short term of the profitability of regional and municipal budgets, the competitiveness of Ukrainian local communities requires research into the problems, opportunities, priorities of development of tourist industry including: the factors of effective functioning of tourist-recreational sphere at the national and local levels; characteristics and prospects of reviving of affordable mass and specialized branches of tourism (for example, health and medical, green).

Л. І. Бровкок. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпропетровськО. А. Чепігамагістр, кафедра фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТ

L. I. BrovkoPHD, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, UkraineO. A. Chеpigamaster's degree, Department of Finance and banking, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine

FINANCIAL FORECASTING IN THE SYSTEM OF FINANCIAL PROVISION THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

Розглянуто сутність і значення фінансового прогнозування діяльності сільськогосподарського підприємства, визначено основні типи та етапи прогнозування, виявлено пріоритетні чинники впливу на прийняття фінансових  рішень щодо мінімізації фінансових ризиків підприємства.
 
The report considers the essence of financial planning and forecasting. Disclosed the tepe and stages of financial forecasting.

Т. М. Старицькийк. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, ПВНЗ  «Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

T. M. StarytskyіPhD, associate professor of International Economics and Marketing, Private higher educational establishment "Ternopil Institute of Social and Information Technologies"

EVALUATION OF THE USE OF MARKETING PURCHASE MODELS IN THE INDUSTRIAL MARKET

Метою написання цієї роботи є обґрунтування та визначення ефективності використання моделей закупівель продукції підприємствами на промислових ринках. В статті систематизовано різноманітні визначення поняття «закупівлі», які зустрічаються в економічній літературі. Розглянуто моделі купівельної поведінки на промисловому ринку, з врахуванням того, що в процесі прийняття рішення про закупівлю беруть участь багато осіб, враховуються численні купівельні критерії, різні рольові установки та інформаційні потреби учасників процесу, а також складну взаємодію між індивідуальними потребами і завданнями організації. Проаналізовано три типи ситуацій закупівлі на b2b ринку: повторна закупівля без змін, повторна закупівля зі змінами, закупівля для вирішення нових завдань, комплексна закупівля. варіанти реалізації маркетингу закупівель, зокрема як створення закупівельного центру. Проілюстровано алгоритм дії співробітників закупівельного центру. Обґрунтовано ефективність використання моделей поведінки промислових покупців, що враховують різноманіття підходів до опису мотивації покупців продукції виробничо-технічного призначення. Важливо вибрати моделі, які найкращим чином описують специфіку поведінки його покупців та закласти ці моделі в процес взаємодії з клієнтом при розробці стандартів обслуговування. Наукова новизна полягає у систематизації моделей закупівель на промисловому ринку та оцінці ефективності їх використання. Cтаття містить рекомендації щодо ефективності застосування моделей маркетингових закупівель підприємствами на промисловому ринку.
 
The purpose of writing this paper is substantiating and determination of the effectiveness of the use of purchase models by enterprises in the industrial markets. The various definitions of the notion “purchase” found in the economic literature are systematized in the article. The models of consumer behavior in the industrial market, taking into account the fact that many people are involved in the process of making decision about purchase, numerous criteria of purchase, different role settings and information needs of stakeholders as well as complex interaction between individual needs and objectives of the organization are considered. Three types of purchase situations in the b2b market are analyzed: unchanged repurchase, amended repurchase, repurchase for solving new tasks, complex purchase, options of realization of marketing purchase, in particular such as creating purchase center. The algorithm of actions of the purchase center staff is illustrated. The effectiveness of the use of industrial customers’ models of behavior is substantiated taking into account the diversity of approaches to describe the motivation of buyers of products for industrial and technological purposes. It is important to choose the models which describe the specific behavior of its buyer’s best and lay these patterns in the process of interaction with the customer in developing service standards. The scientific novelty consists in systematizing purchase models in the industrial market and assessing the effectiveness of their use. The article contains recommendations on the effectiveness of the use of purchase models by enterprises in the industrial market.

Н. П. Рябоконьк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КОМПАНІЇ

N. P. RiabokonAssistant professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

ON THE ISSUE OF FORMATION CUSTOMER RELATIONSHIP AS A KEY COMPETENCE OF THE COMPANY

В статті проаналізовано важливість клієнтоорієтованого підходу до розвитку компанії, наведено тлумачення різними авторами, обґрунтовано сутність та наведено авторське визначення поняття клієнторієнтованості, як ключової компетенції компанії. Виокремлено внутрішню та зовнішню клієнтоорієнтованість Розглянуто фактори, що визначають клієнтоорієнтованість компанії з позиції споживача та забезпечують умови для її формування. Виокремлено фактори сприяння лояльності клієнтів з позиції етапів реалізації продуктів. Акцентовано увагу на мотивації персоналу з метою розвитку цієї компетенції, наведено комплекс заходів щодо формування клієнтоорієнтованості. Визначено конкурентні переваги компанії з позиції впровадження системи клієнтоорієнтованості.
 
In the article is analyzed the importance of customer-relationship approach to development of companies, are given the interpretations by different authors, is substantiated the essence and given the author´s definition to customer relationship as a key competence of the company. Is determined the internal and external customer-relationship. Are overviewed the factors that determine the customer relationship of the company from the position of the customers and provide conditions for its formation. Are determined factors promoting customer loyalty from the position of products sales stages. The attention is focused on the motivation for the development of these competences, is provided a set of measures to create a customer relationship approach. Are defined competitive advantages of the company from the position of customer-relationship system implementation.

М. Б. Гупаловськак. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Miroslava HupalovskaTernopil National Economic University, Ternopil

NEW APPROACHES FOR THE CLASSIFICATION OF FINANCIAL CONTROL

У статті доведено, що в основу створення єдиної системи державного фінансового контролю слід покласти науково обґрунтовану його класифікацію. За видами державний фінансовий контроль поділено на зовнішній, внутрішній та громадський. Обґрунтовано доцільність виокремлення бюджетного контролю, контролю державних цільових фондів та кредитного контролю серед видів державного фінансового контролю. За часом здійснення формами державного фінансового контролю визначено попередній, поточний і наступний. Виділено дієві форми державного фінансового контролю, такі як: попереджувальний, супровідний, додатковий та завершальний. За суб’єктом контролю виокремлено такі види: прямий, представницький, ініціативний та примусовий контроль. Аргументовано, що методами державного фінансового контролю є ревізія, перевірка, моніторинг, експертиза та державний фінансовий аудит.
 
The article proved that the foundation of a unified system of state financial control should be put scientifically based its classification. By type of state financial control is divided into external, internal and public. The expediency of singling budgetary control, control of state funds and credit control among types of state financial control. By the time the implementation of forms of financial control defined previous, current and next. Thesis there is determined effective form of financial control, such as a warning, cover, additional and final. By controlling entity singled out the following types: direct, representative, proactive and coercive control. Argued that the methods of financial control is audit, inspection, monitoring, examination and state financial audit.

О. П. Клокаспірант, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

O. P. Klokgraduate student, Department of Tourism, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF EDUCATIONAL TOURISM IN UKRAINE

У статті розглянуто основні складові стратегії розвитку освітнього туризму, визначено сутність стратегії розвитку освітнього туризму та її мета. Обґрунтовано, що стратегія повинна сприяти економічній безпеці та системі розвитку ВНЗ. Розвиток такого виду економічної діяльності, як надання освітніх послуг іноземним студентам є джерелом наповнення державного бюджету, отже потребує пильної уваги з боку держави. Запропоновані основні складові, а саме: нормативно-правова і інформаційна. В межах визначених складових обґрунтовано основні завдання по ліквідації існуючих перешкод розвитку освітнього туризму в Україні.
 
Article considers the main components of the development strategy of educational tourism in Ukraine, defines essence of strategy of development of educational tourism and its purpose. The purpose of strategy is: obtaining the income from the economic activity connected on providing educational services for foreigners, providing of the economic security, development of system of the higher education in Ukraine. The main components, namely: standard and legal and information are analyzed. Within the offered components are justifications of the main objectives directed on elimination of the existing obstacles of development of educational tourism in Ukraine.

Ю. В. Ніколаєнкок. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ

Yu .V. NikolaenkoCandidate of Science in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Banking, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

WORLD EXPERIENCE AND MODERN TENDENCIES IN THE FIELD OF A CREDIT RISK MANAGEMENT

У статті проведено аналіз сучасного стану управління кредитним ризиком в Україні. Проаналізовано досвід зарубіжних країн та систематизовано основні фактори успіху. Досліджено роль сучасних методик ідентифікації кредитного ризику. Здійснено оцінку переваг використання скорингу в Україні. Визначено основні сучасні методи управління кредитним ризиком, що можуть бути застосовані в Україні.
 
The analysis of the modern state of a credit risk management in Ukraine is conducted in the article. Experience of foreign countries is analysed and the basic factors of success are systematized. The role of modern methods of authentication of credit risk was investigated. The estimation of advantages of the use of scoring is carried out in Ukraine. The basic modern methods of a credit risk management, that can be applied in Ukraine are defined.

А. В. Гейликк. пед. н., доцент кафедри математики Київської державної академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ

A. V. GeilykPh.D., Associate Professor, Department of Mathematics, Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMAL INVESTMENT MANAGEMENT DIVISION

У статті розглянуто математичну модель цільового функціоналу оптимального управління інвестиціями за певний проміжок часу. Встановлений зв'язок між основними виробничими фондами та інвестиціями. Сформовано задачу оптимального управління в загальному вигляді та математичний метод її розв’язання.
Зосереджена увага на розв’язанні задач розподілу інвестицій за нормальним законом розподілу, що дозволило окреслити ряд задач. Запропоновані задачі дають відповідь на запитання: необхідності інвестицій за певний проміжок часу, для того щоб основний фонд визначався нормальним законом розподілу; розрахунок значення цільового функціоналу, який визначається якістю змін основних виробничих фондів на певному інтервалі часу, при знайденій функції інвестицій; збільшення об’єму інвестицій у кінцевий момент часу для відтворення основних виробничих фондів нормальної залежності.
 
In the article the mathematical model of optimum target Investment Management functionality over time. The relationship between basic production assets and investments. Formed optimal control problem in general and mathematical method to solve it.
Focus on solving problems of distribution of investments by normal distribution, which allowed the outline a number of problems. The proposed task answer the questions: necessity of investment over time, in order to fund basic determined normal distribution; calculation of the target functional defined quality changes of fixed assets at a certain time interval, the functions found investment; increase the volume of investments in the final time to play normal fixed assets addiction.

Т. Л. Біликасистент кафедри економіки підприємства, Подільський державний аграрно-технічний університет

ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

T. L. BilykAssistant of Department of Enterprise Economics, Podilskyi State Agricultural and Technical University

FORMING OF PERSONNEL OF SMALL BUSSINESS STRUCTURES OF AGRO INDUSTRIAL PRODUCTING

Розглянуто сутність поняття формування персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва та здійснено аналіз основних його етапів: планування, набору, відбору, а також використання і розвиток. Визначено, що перехід від конкуренції продуктів і технологій до конкуренції цінностей і вражень зробив людський чинник найзначнішим ресурсом. Встановлено, що менеджмент персоналу характеризується сукупністю взаємопов'язаних процесів людської діяльності; виконавською діяльністю різних суб'єктів, які впливають на процес праці і персонал організації; включає сукупність методів впливу на поведінку людини в процесі трудової діяльності, а також сам процес взаємодії суб'єкта та об'єкта управління.
Вважаємо, що до складу функцій менеджменту персоналу по напрямках діяльності та з врахуванням розмірів підприємств потрібно включати особливості формування, використання і розвитку персоналу. Пропонуємо доповнити джерела набору (залучення) працівників через використання лізингу та аутсорсингу. До сучасних напрямів впровадження інновацій включити розвиток персоналу, управління діловою кар'єрою; використання систем мотивації; формування корпоративної культури і соціальної відповідальності; моделі компетенцій для конкретної компанії; використання комп'ютерних технологій в управлінні персоналом.
 
The essence of the concept of staff formation of small businesses agro industrial production and analysis of its main stages: planning, recruitment, selection, and use and development was considered. It was determined that the transition from competitiveness of products and technologies to values and impressions competitiveness made human factor the most significant resource.
It was also determined that a personnel managment sysytem characterises by the totality of related managment processes of human activity; the executive activity of different subjects which ifluence the labor process and organizational staff; it includes the totality of impact methods on human behavior in the process of labour activity, and also the process of ineraction of subject and object of managment.
It is considered that according to the composition of functional forming in accordance with activity field and with consideration of enterprise sizes it is necessary to include peculiarities of use and development of the personnel to the staff management system. We offer to supplement the sources of admission (involvement) of employees through the usage of leasing and outsourcing. It is necessary to include staff development and business career management to modern direction of innovational implement; usage of motivational systems; forming of corporative culture and social responsibilities; models of competence for a certain company; using of computer technologies in the staff management.

Н. Т. Шадура-Никипорецьк. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

N. T. Shadura-NykyporetsPhD in Economics, an associate professor, associate Professor of theoretical and applied Economics, Chernihiv National University of Technology, Chernihi

ASSESSMENT OF RATIONALITY INVOLVEMENT OF SMALL BUSINESS TO THE AREAS OF FOOD PRODUCTION

У сучасній реальній практиці господарювання рідко зустрічаються види діяльності, що представлені підприємствами одного розміру. Переважна більшість реально функціонуючих галузей сформовані як сукупність різних за масштабами виробників, поєднаних у певній пропорції. Диференціація таких пропорцій поєднання підприємницьких структур є безкінечною. Мікроекономічні теорії виробництва та ринків товарів дане явище пояснюють з точки зору концепції мінімально ефективного масштабу виробництва. Функціонування у галузі підприємницьких структур різного розміру має цілком логічне пояснення її технологічних та масштабних трансформацій у процесі історичного формування і розвитку. Однак слід пам’ятати, що за таких умов немає уставлених догм щодо найбільш раціонального розміру підприємств. Не доцільно проводити програму “тотальної” підтримки та стимулювання малого бізнесу, адже для ряду видів діяльності це означатиме крок у минуле, підтримку застарілих технологій, зниження ефективності господарювання та втрату конкурентних позицій.
Проведено оцінку раціональності залучення до виробництва малих підприємницьких структур у сфері виробництва продуктів харчування на основі показників виробітку, фондовіддачі та частки доданої вартості у вартості продукції.
 
In modern practice management are real rare activities that are submitted by the enterprises of the same size. The majority of actually functioning branches are formed as a set of different size producers, combined in certain proportions. Differentiation of such proportions of businesses combination is infinite. Microeconomic theory of production and commodity markets explain this phenomenon in terms of the concept of the minimum efficient size of production. Functioning in the field of businesses of different sizes is quite logical explanation for its technological and size transformations in the historical formation and development. However, remember that in these conditions there is no set dogma for the most efficient size of enterprises. It is inappropriate to carry out the program of “total” support and stimulate small business, because for a number of activities it will mean a step into the past, support for legacy technologies, reduce economic efficiency and loss of competitive position.
Will make the estimation of rationality involvement in the production of small businesses in food production based on indicators of output, assets and the part of added value in production value.

Г. С. Бовсуновськаасистент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

H. S. Bovsunovskaassistant of department of finances, Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar, Dnipropetrovsk

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF STRUCTURAL ORGANIZATION MECHANISM OF INSURANCE IN UKRAINE

В статті проаналізовано існуючі підходи щодо визначення сутності та структури фінансового механізму. На основі системного підходу досліджено сутність та особливості структурної організації фінансового механізму страхування. Розглянуто особливості та етапи проведення фінансового аналізу та фінансового контролю у сфері страхування. Проаналізовано основні показники фінансової надійності страховиків, що застосовуються в Україні та розвинених країнах світу. Охарактеризовано специфіку використання фінансових важелів впливу на розвиток страхового ринку. Результати дослідження можуть бути використанні для розробки майбутньої стратегії розвитку страхового ринку України.
 
The article analyzes existing approaches to determine the essence and the structure of financial mechanism. The essence and the features of structural organization of the financial mechanism of insurance are researched based on the systems approach. The features and stages of financial analysis and financial control in the insurance industry are reviewed. The basic indicators of financial reliability of insurers used in Ukraine and in the developed world are analyzed. The specific exploit of financial leverages on the development of the insurance market is characterized. The results of the research can be used to develop the future strategy of the insurance market in Ukraine.

Ю. П. Байрактарздобувач кафедри економіки і менеджменту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича - Сагайдачного

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. P. BayraktarThe applicant of the Department of Economics and management, Kyiv State Maritime Academy after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

DIRECTIONS OF REALIZATION OF THE ECONOMIC ACTIVATION MECHANISM OF SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITIES OF TRANSPORT ENTERPRISES

У статті досліджуються основні принципи складання нефінансової звітності на транспортних підприємствах. Наведено порівняльну характеристику фінансового та нефінансового звіту. Визначено основні принципи складання нефінансового звіту з позиції стейкхолдерів та у відповідності до міжнародних стандартів звітності. Сформульовано основні вимоги до змісту нефінансових звітів для вітчизняних транспортних підприємств, запропоновано структуру та форму адаптованого нефінансового звіту. Визначено основні показники фінансово-господарської, соціальної та екологічної діяльності вітчизняних транспортних підприємств, рекомендовані до відображення в адаптованому звіті. Запропонована форма нефінансового звіту дозволить вітчизняним транспортним компаніям та їх стейкхолдерам здійснювати інтегральне оцінювання рівня соціально відповідальної діяльності. ЇЇ імплементація в процеси управління підприємством та використання при прийнятті рішень стейкхолдерами сприятиме активізації соціально відповідальної діяльності транспортних підприємств.
 
The article examines the main principles of non-financial reporting at transport companies. Comparative characteristics of financial and non-financial reports were presented in the article. The article defines general principles of non-financial reporting according to stakeholders and international reporting standards. The main requirements to the content of domestic transport enterprises’ non-financial reports were formulated in the article. The structure and form of the adapted non-financial report were proposed. The main figures of financial-economic, social and environmental activities of domestic transport companies, recommended to be reflected in the adapted report, were defined. The proposed form of non-financial report will allow the domestic transport companies and their stakeholders to carry out integrated assessment of the level of socially responsible activities. Its implementation in the process of enterprise management and use in stakeholders’ decision making will contribute to the revitalization of socially responsible activities of transport enterprises.

В. В. Передерійк. е. н., Національний авіаційний університет

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ВИКУПУ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЯК  ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В УКРАЇНІ

V. Perederiiph. d. in Economics, National aviation university

FOREIGN EXPERIENCE OF BUYBACKS OPERATIONS AS WAY TO EFFECTIVE CORPORATION MANAGEMENT IN UKRAINE

В статті розглянуто основні причини викупу акціонерними товариствами зарубіжних країн власних акцій та пов’язані з цим можливості. Розглянуті передумови адаптації міжнародного досвіду до вітчизняних підприємств та запропоновані основні напрями забезпечення ефективного управління корпораціями в Україні.
 
In the article principal reasons of buybacks operations and related to it possibilities are considered. The preconditions of international experience adaptation to the domestic enterprises were analyzed and provisions of the main areas of effective management of corporations in Ukraine were proposed.

В. І. Радькок. е. н., доцент НУБіП України м. КиївН. М. Коробовак. е. н., доцент НУБіП України м. Київ

РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. Radkocandidate of economic sciences, docent of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KievN. Korobovacandidate of economic sciences, docent of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

DEVELOPMENT OF MILK PRODUCTION UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS

Розглянуто основні тенденції розвитку виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами в Україні. Проаналізовано економічні аспекти виробництва молочної сировини. Визначені основні шляхи забезпечення ефективного розвитку виробництва молока сучасних умовах.
 
It was observed the main tendencies of development of milk production by the agricultural enterprises in Ukraine. It is analyzed economic aspects of raw milk materials production. It is defined the main ways of effective development of milk production under modern conditions.

Т. Є. Моісеєнкок. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

ПОБУДОВА ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЯК ЕЛЕМЕНТУ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

T. E. MoiseenkoPh.D., senior lector of international economic department, National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev

CONSTRUCTION PROCESS-ORIENTED ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM, AS PART OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

У статті відображено принципи та особливості побудови системи управління, що базується на процесному підході та дозволяє процесно-орієнтованим організаціям запровадити елементи стратегії сталого розвитку. Публікаціє розкриває основні принципи побудови зазначеної системи управління, детально розкриває принципи на які варто спиратись, щоб досягти запланованих результатів і якості. Автор розкриває детальну структуру бізнес-процесів, звертає увагу на необхідні і достатні його елементи. У тексті запропоновано шаблон карти бізнес-процесів, який дозволяє менеджменту підприємств побудувати на її основі власну структуру управління, адаптовано до конкретних специфічних потреб бізнесу. У статті також відображено глобальний аспект використання процесного підходу на прикладі міжнародних стандартів якості (ISO 9000, включаючи нову його версію ISO 9001:2015).
 
The article reflects the principles, features of the management system, based on the process approach, and allows process-oriented organizations to implement elements of the strategy of sustainable development. The post reveals the basic principles of management of the system in detail reveals the principles that should be based, to achieve planned results and quality. The author reveals the detailed structure of business processes, draws attention to its necessary and sufficient elements. The proposed maps of business processes, which allows management to build companies based on its own management structure, adapted to the specific needs of specific businesses. It also shows the global aspect of the process approach as an example of international quality standards (ISO 9000, includes a new version ISO 9001:2015).

О. М. Тимощукдоцент кафедри Транспортних технологій і логістики Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)О. В. Мельникдоцент кафедри Транспортних технологій і логістики Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

РОЛЬ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

O. M. TimoshukCandidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of  Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich -SagaidachniyO. V. MelnikCandidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich –Sagaidachniy

THE ROLE OF CONTAINER TRANSPORTATION IN THE ORGANIZATION OF PRODUCTION ON WATER TRANSPORT

Проаналізовано необхідність залучення річкових контейнерних перевезень до мультимодального транзитного транспортування вантажів. Викладені основні види комбінованих перевезень за участю водного транспорту. Розглянуті перевезення вантажів в Україні за маршрутами міжнародних транспортних коридорів. Проаналізовано світовий досвід комбінованих вантажних контейнерних перевезень. Визначена можливість залучення внутрішнього водного транспорту в систему мультимодальних перевезень. Проаналізовано стан контейнерних перевезень в транспортній системі України. Розглянуто перспективи розвитку транспортного контейнерного коридору порт Дніпропетровськ – порт Запоріжжя. Зображені основні напрямки діяльності річкових портів Дніпропетровськ – Запоріжжя. Обгрунтовані причини, які перешкоджають розвитку мультимодальних перевезень в Україні та запропоновані шляхи їх вирішення.
Показана необхідна технічна, організаційна, технологічна та правова база для покращення умов для привабливості портів України для транзитних вантажопотоків.
 
Analyzed the need to involve river container transport to multimodal transit cargo transportation. Set out the main types of combined transport involving water transport. Considered carriage of goods in Ukraine along the routes of international transport corridors. Analyzed the international experience of combined cargo container transportation. The possibility of involving inland waterway transport in a multimodal transport system. Analyses the condition of container transportation in the transport system of Ukraine. The prospects of development of container transport corridor MODU – port of the Dnepropetrovsk – Zaporozhye port. Depicts the main activities of river ports Dnepropetrovsk – Zaporozhye. The reasons that hinder the development of multimodal transport in Ukraine and ways of their solution.
Shown the necessary technical, organizational, technological and legal framework to improve conditions for the attractiveness of the Ukrainian ports for transit traffic.

В. М. Антоненкок. е. н., доцент, кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. КрасноармійськА. І. Лифенкомагістрант кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. КрасноармійськС. С. Пєвтієвамагістрант кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ СЕКТОРУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

V. M. AntonenkoPhD (Economics), Associate Professor, Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, KrasnoarmejskA. I. LyfenkoMaster of the Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, KrasnoarmejskA. I. PеvtievaMaster of the Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, Krasnoarmejsk

FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS UNDER REGULATION BUSINESS IN UKRAINE

У статті розкривається сутність такої економічної категорії, як «фінансовий результат підприємства», та вплив державного регулювання на неї і на підприємницьку діяльність сектору малого бізнесу України в цілому. Розглянуто напрямки реалізації державної політики з питань розвитку і підтримки малого бізнесу та проаналізовано основні її інструменти. Також було піддано розгляду процес стягнення податку на прибуток підприємств. Досліджено процес управління фінансовими результатами підприємства, розглянуто його об’єкт, суб’єкт, мету та структурно-логічну схему здійснення.
 
The article reveals the essence of economic categories such as "financial results" and the impact of government regulation on its business and small business sector Ukraine as a whole. Directions of state policy on development and support of small business and analyzes its main tools. There have been subjected consider the income tax of enterprises. The process of financial results of enterprises, considered its object, subject, purpose and structural and logical scheme implementation.

С. В. Шаровак. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РИНКУ ПЕРВИННОГО ЖИТЛА

S. V. SharovаPh.D., assistant professor of "Finance and Credit", Zaporizhzhya National Technical University

ECONOMIC ESSENCE AND FEATURES OF THE MARKET INVESTMENT  PRIMARY RESIDENCE

Для ефективного управління інвестиційною привабливістю необхідно прийняття обгрунтованих та аргументованих рішень, розробка яких має бути підкріплена аналітичними висновками. Різноманіття умов і факторів, під впливом яких відбувається розвиток локальних ринків первинного житла, на сучасному етапі, визначає гостру необхідність у розробці єдиного системного підходу до оцінки інвестиційної привабливості локальних ринків, що враховує всі умови і фактори їх інвестиційного розвитку. Така комплексна оцінка спрямована на вирішення наступних завдань: підвищення ефективності використання бюджетних інвестиційних ресурсів; формування оптимальних територіальних, галузевих і інших напрямів інвестиційних потоків; створення більш сприятливого інвестиційного клімату; стратегічне планування і формування інвестиційно-будівельної політики; вдосконалення механізмів обгрунтування і залучення інвестицій; зниження ступеня ризиків для інвесторів і кредиторів.
 
To effectively manage the investment attractiveness necessary to make informed and reasoned decisions, the development of which should be supported by analytical conclusions. The variety of conditions and factors which influenced the development of the local market is the primary housing at the present stage, identifies the urgent need to develop a unified system approach to assessing the investment attractiveness of the local markets, taking into account all the conditions and factors of investment development. This comprehensive assessment focused on the following objectives: improving the efficiency of budget investment resources; formation of optimal territorial, industry and other areas of investment flows; create a more favorable investment climate; strategic planning and investment and construction policy; study and improve mechanisms for investment attraction; reduce the risks to investors and creditors.

І. В. Юрченкопровідний фахівець відділу економічного аналізу, бухгалтерського обліку та звітності, Інститут свинарства і АПВ НААН, м. Полтава

ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

I. V. Yurchenkoleading expert of department of economic analysis, accounting and reporting, Institute of pig breeding and AIP, NAAS, Poltava

TAXATION OF AGRICULTURAL LAND IN POLTAVA REGION

В статті досліджено стан оподаткування земель сільськогосподарського призначення в Полтавській області за 2009-2013 роки. Визначено основні проблеми справляння плати за землю та  запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Проведено порівняння загального та пільгового режимів оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Виявлено, що внаслідок дії ФСП бюджет зазнавав щорічних втрат. Здійснено аналіз пільгових режимів оподаткування ФСП та єдиного податку IV групи, в результаті чого встановлено їх спільні та окремі риси. Виявлено, що єдиний податок IV групи є більш обтяжливим ніж ФСП в економічному плані. Встановлено, що в Україні система оподаткування земель сільськогосподарського призначення має фіскальний характер. Запропоновано здійснювати оподаткування земель у сільському господарстві з урахуванням зарубіжного досвіду, шляхом переорієнтації податкового механізму на стимулюючу дію.
 
The paper investigates the status of taxation of agricultural land in Poltava region for the period 2009-2013. The main problems of paying for land and possible ways of their solution. Comparison of total and preferential tax regimes of agricultural lands. It is revealed that owing to the national solidarity Fund budget suffered annual losses. The analysis preferential tax regimes fat and single tax group IV, resulting in the set of their common and individual traits. It is revealed that a single tax group IV is more onerous than fat in economic terms. It is established that the system of taxation of agricultural land has a fiscal nature. Proposed to implement the taxation of land in agriculture with regard to foreign experience, by refocusing the tax mechanism for stimulating action.

С. С. Чолачмагістр кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет,  Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

S. S. Cholachmaster the Department of finance, money circulation and credit, faculty of Economy, Ivan Franko National University, Lviv

IMPROVING THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE FUNDS OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE UNDER DECENTRALIZATION AUTHORITY

В статті розкрито особливості процесу управління коштами місцевих бюджетів в Україні, у якому виділено три основні етапи: формування місцевого бюджету, виконання місцевого бюджету, а також контроль, моніторинг та оцінка результатів виконання місцевого бюджету. За результатами аналізу динаміки та структури доходів і видатків місцевих бюджетів, визначено проблеми, які виникають в процесі формування доходів та проведення видатків місцевих бюджетів. Проведено оцінку основних заходів щодо реформування бюджетного процесу на місцях з метою децентралізації влади в Україні.
 
In the article disclosed the features of the management process funds of local budgets in Ukraine, in which allocated three key stages: the formation of the local budget, execution of local budget, as well as control, monitoring and evaluation of the results of the local budget. According to the analysis of the dynamics and structure of income and expenditures of local budgets, identified a problems that arise in the process income generation and holding local budget expenditures. It is carried out evaluation of the main measures to reform the budget process at the local level with the aim of decentralization of power in Ukraine.

Т. А. Бутенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. ХарківЮ. В. Синявінак. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. A. ButenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of department of economic cybernetics, Kharkiv National agrarian University after V.V. Dokuchaev, KharkivJu. V. SynyavinaPhD in Economics, Aassistant Professor of department of economic cybernetics, Kharkiv National agrarian University after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

RATIONAL USE OF RESOURCE POTENTIAL AGRIBUSINESSES THROUGH IMPROVED INFORMATION PROVISION

Розглянуто питання вагомого впливу інформації як ресурсу на обґрунтованість та ефективність прийняття управлінських рішень, необхідність системного використання інформації та організації інформаційного забезпечення управління раціональним використанням ресурсного потенціалу агропідприємств з метою підвищення конкурентоспроможності їх продукції. Ефективне використання інформаційних ресурсів, які є складовою ресурсного потенціалу, може значно підвищити ефективність використання інших ресурсів аграрного підприємства, оскільки його діяльність, реакція на зміну зовнішніх і внутрішніх обставин ґрунтується на обробці, аналізі і синтезі інформації про зміни зовнішніх і внутрішніх умов. Одним з напрямів підвищення ефективності використання інформаційного ресурсу є впровадження інтелектуальних інформаційних систем аграрного менеджменту, що потребує вагомої фінансової підтримки аграрних виробників з боку держави і вирішення проблеми підготовки управлінських кадрів з питань комп’ютерної грамотності.
 
The problems of significant impact as a resource of information on the validity and effectiveness of management decisions, the need for systematic use of information and organization of information security management efficiency of resource potential agribusinesses to improve the competitiveness of their products. Effective use of information resources, which are an integral resource potential, can greatly improve the efficiency of agricultural enterprises other resources as its activities change in response to external and internal circumstances based processing, analysis and synthesis of information on changes in external and internal conditions. One of the areas of efficient use of information resources is the implementation of intelligent information systems of agricultural management, which requires substantial financial support for farmers from the state and address the problem of management training on computer literacy.

С. В. Никоненкок. е. н., старший викладач кафедри міжнародного туризму, Запорізький національний технічний  університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСТА, ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

S. V. NykonenkoPhD., the senior professor, Zaporozhye National Technical University

CREATING A POSITIVE IMAGE OF THE CITY AS A NECESSARY COMPONENT OF THE TOURIST ATTRACTION

У статті розглянуто поняття «образу міста»,  моделі розвитку до якої можуть відноситись міста , вплив зовнішньої та внутрішньої політики держави, основні методи збору інформації, ключові параметри , що формують імідж міст. У зв’язку з цим розглянуто приклади успішного формування бажаного іміджу в деяких містах Україні та запропоновано шляхи позиціонування м. Запоріжжя як туристично-привабливого міста України.
 
The article discusses the concept of " the city character", model of development which may concern the city , the impact of foreign and domestic policy , the main methods of collecting information , the key parameters that form the image of еру cities. In this regard there were considered the examples of successful formation of the desired image in some cities of Ukraine and the ways of positioning Zaporizhzhya as an attractive tourist city of Ukraine.

О. В. Новицькак. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

O. V. NovitskaPhD, Associate Professor of Finance, National universystet State Tax Service of Ukraine, Irpin

ALTERNATIVE SOURCES OF FUNDING THE STATE ENVIRONMENTAL PROGRAMS IN UKRAINE

В науковій статті проаналізовано стан фінансування державних цільових екологічних програм з різних джерел в Україні. Обґрунтовано необхідність мобілізації державних коштів для фінансування державних цільових екологічних програм у фонді охорони навколишнього природного середовища України, що значно підвищить ефективність фінансування екологічної сфери. На основі зарубіжного досвіду окреслено альтернативні джерела фінансування державних цільових екологічних програм, серед яких виділено: розширення бази екологічного оподаткування; збільшення сум штрафів за порушення норм екологічного законодавства; підвищення ефективності управління офіційною допомогою розвитку Україні в сфері охорони навколишнього природного середовища; венчурне фінансування; стале інвестування; кредитування сфери охорони навколишнього природного середовища екологічними банками. Визначено роль капіталізації природних ресурсів у створенні альтернативних джерел фінансування державних цільових екологічних програм в Україні. Запропоновано напрями удосконалення фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища на державному рівні.
 
In the scientific article the financing of public targeted ecological programs in Ukraine from different sources. The necessity of mobilizing public funds to finance state programs in the Environmental Fund for Environmental Protection of Ukraine, which will significantly increase the effectiveness of funding environmental sphere. Based on international experience outlined alternative sources of funding of public targeted ecological programs, among which highlighted: ecological tax base expansion; increase fines for violations of ecological laws; improve management of official development assistance to Ukraine in the field of environmental protection; venture capital; sustainable investment; lending sphere of environmental protection ecological banks. The role of the capitalization of natural resources to create alternative sources of funding of public targeted ecological programs in Ukraine. Directions financing of improvement of environmental protection at the state level.

О. В. Годованецьк. е. н., доцент кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

A. V. GodovanetsPhD in economics, associate professor of the Department of tax and fiscal policy, Ternopil national economic university, Ternopil

FISCAL POTENTIAL OF UKRAINIAN CUSTOMS SYSTEM

У статті висвітлюються роль та призначення митної системи у реалізації фіскальних завдань виконання яких покладено на державу. Визначено, що митній системі України притаманний уніфікований характер її функціонування, який проявляється через регламентацію міжнародними інститутами митних процедур спрямованих на скорочення часу митного оформлення та мінімізацію трансакційних витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Особлива увага приділена розкриттю та визначенню фіскального потенціалу митної системи держави через обсяг існуючих і можливих фінансових ресурсів акумульованих у процесі здійснення митного контролю митницями ДФС України. у даному напрямку виділено підсистеми митної системи, серед яких пріоритетною визначено фінансово-економічну, яка покликана забезпечувати надходження до бюджету від митних платежів. Визначено місце системи управління та аналізу ризиків у процесі виявлення ймовірних фіскальних ризиків під час випуску товарів у вільний обіг на митну територію України.
 
The article deals with the comprehensive research of the role and tasks of custom system in implementation of governmental fiscal goals. The author determined unified character of functioning is intrinsic to Ukrainian customs system that is exposed through regulation of customs procedures by international institutions that are tasked to cut the time of customs clearance and minimize the transaction expenses for foreign economic agents. The special attention was paid to identification and determination of national customs system potential by means of existing and probable financial resources being accumulated during the process of customs clearance made by State Fiscal Service of Ukraine. There were highlighted the subsystems of customs system where the financial & economic one aiming to secure budget revenues from customs duties is defined as priority. The author also determined the role of managerial system and risk analysis in the process of identification of probable fiscal risks during customs clearance of commodities for sales in Ukraine.

І. Р. Безпалькок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК, Українська академія друкарства, м. Львів

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ  ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. R. Bezpal’koPh. D. (Econ.), assistant professor of the Department of Enterprise Economics and Marketing, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TAX ADVISING IN UKRAINE

У статті визначено необхідність розвитку інституту податкового консультування в Україні на базі конкретизації теоретико - методичних засад його функціонування. Наведено визначення поняття «податкове консультування». Передумовами розвитку ринку податкового консультування в Україні визначено складність податкової системи України, часті зміни податкового законодавства, суперечливість та неоднозначне трактування окремих його норм, а також значний вплив податків на фінансовий результат юридичних та фізичних осіб (податкові ризики). Обгрунтовано необхідність поєднання державного регулювання та системи саморегулювання ринку податкових послуг в Україні на базі закріплення законодавчих норм його функціонування, визначення місця, ролі, прав та обов’язків податкових консультантів в системі податкових правовідносин. Проаналізовано причини нерозвиненості ринку консультаційних послуг у сфері оподаткування в Україні. Визначено моделі податкового консультування та принципи професійної поведінки податкових консультантів. Оцінено переваги використання податкового консалтингу для юридичних та фізичних осіб – платників податків.
 
In the article the necessity of development of tax advisory institute in Ukraine based on the specification of the theoretical and methodological principles of its functioning has been determined. The definition of "tax advising" has been presented. There are prerequisites of development of market of tax advising in Ukraine such as the complexity of the tax system of Ukraine, frequent changes in tax legislation, contradictory and ambiguous interpretation of some of its requirements and also significant impact of taxes on the financial result of businesses and individuals (tax risks). The necessity of combination of government control and self-regulation of market of tax advising in Ukraine based on consolidation of legislation of its operation, decision of the place, role, rights and duties of tax consultants in the system of tax legal relationships has been founded. The reasons of underdeveloped of market of consultative services in the field of taxation in Ukraine are analyzed. The models of tax advising and principles of professional conductions of tax advisers have been determined. The advantages of using tax advising for businesses and individuals – tax payers are evaluated.

І. Є. Равіковичкандидат економічних наук, доцент кафедри «Маркетинг», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Y. RavikovichPhD in Economics, Associate professor of Marketing Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

USING THE INTERNET MARKETING INSTRUMENTS IN THE MACHINE BUILDING ENTERPRISE ACTIVITIES

Досліджено існуючі інструменти та методи інтернет-маркетингу і вказано їх переваги при просуванні продукції машинобудівного підприємства. Зазначено основні проблеми та незадовільний стан господарювання сучасного вітчизняного машинобудівного заводу. Обґрунтовано й запропоновано найефективніші та найдієвіші інструменти й методи інтернет-маркетингу в діяльності вітчизняного машинобудівного підприємства як передумови підвищення ефективності його діяльності. Доведено, що обрані організацією інструменти та методи маркетингу в мережі Інтернет повинні застосовуватися комплексно і на постійні основі для підвищення обсягів продажу та зростання прибутків. Окреслено загальну схему роботи в мережі Інтернет з існуючими клієнтами компанії. Означено зовнішні джерела інструментів інтернет-маркетингу, до яких може звернутися маркетинговий відділ підприємства з метою покращення процесу просування продукції.
 
Investigated the existing tools and methods of internet marketing and indicated their advantages in machine-building enterprise production promoting. Outlined the main problems and the poor economic state of modern domestic machine-building enterprise. Substantiated and suggested the most efficient and effective internet marketing tools in the domestic machine-building enterprise activities as the precondition for its efficiency improving. Proved that the chosen organization’s marketing tools and techniques in the Internet should be applied comprehensively and on a sustainable basis for improving sales and increasing profits. Outlined the general scheme of the work with the existing customers of the company in the Internet. Determined the external sources of internet marketing tools, to which can address the marketing department of the company for improving the product promotion process.

І. В. Тюхак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, КиївВ. А. КузнєцоваСтудентка, Національний університет харчових технологій, Київ

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. V. TyuhaCandidate of economic sciences, Docent of Management of international activities and Logistic Department, National University of Food Technologies, KyivV. A. KyznietsovaStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE AND AT THE NATIONAL ENTERPRISES

У статті розглянуто сучасний стан інноваційної діяльності в Україні. Приведено данні щодо витрат на інноваційну діяльність. Розглянуто джерела фінансування інновацій та їх структура за останні роки. Визначено бар’єри, що перешкоджають впровадженню інновацій на вітчизняних підприємствах та в країні в цілому. Запропоновано перелік дій для активізації інноваційної діяльності в Україні. Визначено альтернативні джерела фінансування інновацій на підприємствах.
 
The article reviewed the current situation of innovation activity in Ukraine. Data on costs of innovative activity are provided. Considered the sources of financing of innovations and their structure in recent years. Defined barriers which interfere implementation of innovation in domestic enterprises and in the country. The list of actions for activization of innovative activity in Ukraine is offered. Determined alternative sources of financing innovation in enterprises.

Л. В. Недеряк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРОЗОРІСТЬ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ

L. B. NederyaPh.D., associate professor, assistant professor of banking, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE TRANSPARENCY OF THE DEPOSIT GUARANTEE SYSTEM IN UKRAINE

У статті досліджено виконання Фондом вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо прозорості інформації для вкладників та учасників. Надано визначення прозорості та сформовані її переваги для вкладників та кредиторів банку. Проаналізоване інформаційне наповнення сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та 20 банків, які знаходяться в процедурі ліквідації чи в які введена тимчасова адміністрація. Виявлена недостатня прозорість Фонду та відсутність контролю зі сторони Фонду за уповноваженими особами щодо розкриття інформації на власному сайті та сайтах банків.
Розглянуто динаміку зростання обсягів депозитів виплачених вкладникам неплатоспроможних банків, зміни максимальної гарантованої суми відшкодування за вкладами фізичних осіб. Проаналізовано виконання Фондом контрольних функцій.
 
The implementation of the Law of Ukraine «On the system of guaranteeing deposits of individuals» by the Fund on transparency for investors and participants is investigated in the article. The definition of transparency is provided and its benefits for depositors and creditors of the bank are formed. The site content of Deposit Guarantee Fund of individuals and 20 banks, which are in the process of liquidation or which have a temporary administration, is analyzed. The lack of transparency of the Fund is revealed and the lack of control from the part of the Fund on authorized persons considering the disclosure of information on their own websites and sites of the banks.
The dynamics of growth of the amount of deposits paid to depositors of insolvent banks is considered, the changes of the maximum guaranteed amount of deposit are shown. The control functions of The Fund are analyzed.

М. М. Матюхак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївА. І. Ткачовамагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

M. Matyukhac. e. s., assistant professor Kiev National University of Technology and Design, KievA. Tkachovamaster, Kiev National University of Technology and Design, Kiev

WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING CALCULATIONS COSTS OF THE COMPANY

У статті проведений загальний огляд сучасного стану обліку витрат діяльності підприємства, визначені переваги та недоліки нинішнього стану і запропоновані напрямки розвитку переваг із метою його вдосконалення.
 
In the article the overview of the current state of cost accounting of the company, identified the advantages and disadvantages of the current state and direction of the proposed benefits in order to improve it.

Н. Й. Радіоновак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївЛ. М. Ременюкмагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

N. Radionovac. e. s., assistant professor Kiev National University of Technology and Design, KievL. Remenyukmaster, Kiev National University of Technology and Design, Kiev

WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING CALCULATIONS OFWAGES CONTROL FIXED ASSETS

У статті розглянуто основні проблеми обліку основних засобів, запропоновано вирішення розглянутих проблем, визначено завдання для удосконалення обліку і контролю основних засобів.
 
In the article the basic problems of fixed assets proposed solution of the issues, set objectives for improvement of accounting and control of fixed assets.

Н. П. Москалюкк. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана,  м. Київ

МОНЕТАРНІ ВАЖЕЛІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

Nataliya MoskalyukPhD in Economics, Associate Professor of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv city

MONETARY LEVERS OF EXCHANGE RATE STABILIZATION IN UKRAINE

В статті проаналізовано динаміку валютного курсу в Україні. Визначено основні етапи коливань валютного курсу. Надано рекомендації щодо застосування монетарних інструментів для забезпечення стабілізації валютного курсу.
 
The dynamics of the exchange rate in Ukraine are analyzed in the article. Been determined the main stages of exchange rate fluctuations. The recommendations on the use of monetary instruments for stabilizing the exchange rate.

Д. В. Білааспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

D. V. BilaPhD student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF INSURANCE COMPANIES

В статті надані аргументи необхідності формування науково обґрунтованих принципів держаного регулювання як економіки в цілому, так і окремих її галузей, а саме страхування. Наводяться результати теоретичних досліджень інших науковців щодо розроблених принципів держаного регулювання економіки, принципів механізму державного регулювання розвитку ринку страхових послуг, принципів державного регулювання в сфері страхування та принципів фінансового регулювання страхового ринку.
З урахування особливостей страхового бізнесу і прийнятої в Україні моделі його регулювання, автором сформовано та розкрито основоположні принципи державного регулювання діяльності страхових компаній. Дотримання даних принципів забезпечує ефективне та адекватне державне регулювання діяльності страхових компаній, сприяє розвитку страхового бізнесу та гарантує належний рівень захисту споживачів страхових послуг.
 
The article is provided with arguments of necessity to develop scientifically grounded principles of state regulation of the economy as a whole and its individual industries such as the insurance business. The results of theoretical researches of other scientists on the principles of state regulation of the economy, the principles of the state regulation of the insurance market, the principles of state regulation of insurance and the principles of financial regulation of the insurance market are given.
Considering the features of insurance business in Ukraine and the accepted regulation model, the author has formed and solved the fundamental principles of state regulation of insurance companies. Adherence to these principles ensures the effective and adequate state regulation of insurance companies, contributes to the development of insurance business and guarantees the appropriate protection of the consumers of insurance services.

І. О. Кондратюккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОБЛІКОВИЙ СУПРОВІД

I. O. Kondratiuk

REVALUATION OF NON-CURRENT ASSETS IN TRANSITION PERIOD OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING: PROCEDURES AND ACCOUNTING

У статті розглянуто методичні та організаційні аспекти переоцінки основних засобів бюджетних установ, детально викладений порядок проведення переоцінки та наведений її супровід розпорядчими документами установи. Методика обліку результатів переоцінки доповнена конкретними прикладами, що охоплюють всі варіанти проведення переоцінки відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби». Розроблені форми: Результати переоцінки для внесення до інвентарної картки, Зведена відомість переоцінки (дооцінки/уцінки) та схема відображення переоцінки основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до відомості переоцінки всебічно відображають результати переоцінки за кожним об’єктом та в цілому. Застосування запропонованих облікових регістрів та їх взаємозв’язку із рахунками обліку є заходом удосконалення організації та методики обліку основних засобів бюджетних установ, що суттєво спрощують роботу працівників облікової служби
 
The author examined revaluation of non-current assets methodical and organizational aspects in public sector units. Revaluation of non-current assets procedures were shown in detail with administrative documents to permit revaluation. Examples were given to explain revaluation model according to NPSAS 121 “Property, plant and equipment”. Designed forms for revaluation results are convenient to use and show currently and prior revaluation surplus and deficit for each object and in general. Using of these forms allows making job of accountants much easier.

Л. І. Лук’яненкокандидат економічних наук, доцент, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»В. О. Кабайаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. LukianenkoCandidate of Economics, Associate Professor, professor, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»V. Kabaipost-graduate student, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DOMESTIC ENTERPRISES SANATION

У статті розглядається організаційно-економічний механізм фінансової санації підприємства, який складається з двох блоків: підготовка до оздоровлення підприємства та складання плану санації; процес реалізації оздоровчих заходів. Запропонований механізм фінансової санації базується на принципах: інформативності, врахування життєвого циклу підприємства та адаптації до зовнішнього середовища.
 
The organizational and economic mechanism of enterprise financial sanation is considered in the article. The mechanism consists of two blocks: preparation for sanation of the enterprise and sanation planning; process of realization of sanation actions. The suggested mechanism of financial sanation is based on the principles: informativeness, dependence on enterprise life cycle and adaptation to environment.

Л. С. Ринейськак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаЕ. В. Глуховерястудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. S. RyneyskayaPhD, Аssociate Professor of International Economics  and marketing Poltava National Technical University  named Yuri KondratyukaE. V. GlukhoveryaTHE HUMAN FACTOR IN THE INNOVATIVE GLOBAL ECONOMY DEVELOPMENT

THE HUMAN FACTOR IN THE INNOVATIVE GLOBAL ECONOMY DEVELOPMENT

У статті досліджується людський фактор у розвитку інноваційної глобальної економіки. Розглядається людина як носій професійних знань, навичок, інноваційної інформації. Підкреслюється факт, що ефективна економіка повинна бути інноваційною. Досліджується співробітництво університетських вчених та бізнесменів у рамках технологічних парків. Показано міжнародне наукове співробітництво учених різних країн у сфері інноваційних технологій.
 
The article explores the human factor in the innovative global economy development. The man is viewed as the bearer of professional knowledge, skills and innovative information. The fact that efficient economy should be innovative is emphasized. The cooperation of university scientists and businessmen within the framework of technology parks is investigated. The development of scientists` international cooperation around the world in the field of innovative technologies is demonstrated.

О. А. Ткачовамолодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

O. TkachovaJunior Research, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL NANOTECHNOLOGY AREA: METHODOLOGICAL ASPECTS

Стаття присвячена розкриттю суті авторської поліаспектної системи оцінки рівня розвитку національної нанотехнологічної сфери, яка враховує дію сукупності факторів, вплив яких за результатами аналізу особливостей формування національної наноіндустрії було визнано як визначальний. Показники методики згруповано у дві основні категорії: індикатори пропозиції (характеризують наявні ресурси, умови і результати продукування нанотехнологій в країні) та індикатори попиту (характеризують рівень розвитку інструментів для впровадження існуючих нанотехнологій, ступінь готовності суспільства та промисловості до використання нанотехнологій та нанотехнологічної продукції), кожна з яких містить комплекс індикаторів. З огляду на отримані значення індикаторів попиту та пропозиції відбувається визначення місця країни на матриці рівня та перспектив розвитку наноіндустрії. Методика дозволяє здійснити оцінку рівня розвитку національної наноіндустрії у динаміці на основі розрахунку значень індикаторів за роками та реалізувати порівняння із іншими країнами (за умови співставності даних), що, у свою чергу, дозволить оптимізувати прийняття управлінських рішень щодо розвитку досліджуваного виду діяльності[1].
 
The article is devoted to the essence of the author's evaluation method of the development of national nanotechnology area, which takes into account the totality of the factors whose impact on the formation of a national nanotechnology is decisive. Indicators of the method are grouped into two main categories: indicators of supply (describe available resources, conditions and results of production of nanotechnology in the country) and indicators of demand (characterize the level of development of tools for implementation of existing nanotechnologies, the readiness of society and industry to use nanotechnologies and nanotechnological products) each containing a set of proper indicators. Using the obtained values of indicators of demand and supply is determined the country's place on the matrix of level and prospects of development of the nanotechnology industry. The methodology proposed by the author allows to evaluate the level of the development of national nanotechnology area in the dynamics using indicator values of the different years and implement a comparison with other countries (provided that the data are comparable). This will optimize the management decisions making concerning the development of the investigational activity.

Ю. М. Гальчинськак. е. н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ТА МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Julia GalchynskaPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and International Trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ANALYSIS TOOLS AND TECHNIQUES BIOENERGY STRATEGIC PLANNING IN UKRAINE

У статті розглянуто SWOT і PEST аналізи, як методи та інструменти стратегічного  планування біоенергетики України. Досліджено процес застосування маркетингових досліджень на ринку біопалива. Проаналізовано сильні та слабкі, можливості та загрози біоенергетики, було окреслено найголовніші, а саме - великий потенціал біомаси (до 25 млн т умовного палива); значні обсяги продукції біомаси експортується в якості сировини (деревина, ріпак, насіння соняшнику, сої); недоліки законодавства; отримання та перенесення досвіду європейських країн в галузі біоенергетики. Також розглянуто та оцінено вплив чинників макросередовища на результати поточної і майбутньої діяльності галузі.
 
The article described the SWOT and PEST analyses, as the methods and tools of strategic planning of bioenergy in Ukraine. The process of application of marketing research in the biofuel market. Analyzed strengths and weaknesses, opportunities and threats of bioenergy, were the main outlines, was the high biomass potential (up to 25 million tons of conditional fuel); significant volumes of  biomass is exported as raw material (wood, rapeseed, sunflower seeds, soybeans); the deficiencies in the legislation; the receipt and transfer of experience of European countries in the field of bioenergy. Also reviewed and evaluated the influence of macro-environmental factors on results of current and future activities industry.

О. М. Заморак. е. н., доцент кафедри МЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

O. M. ZamoraPhD in economics, associate professor of the FEA and Eurointegration Department, Sumy National Agrarian University

CONCEPTUAL FUNAMENTALS OF THE ECONOMIC DEMOCRACY UNDER THE CONTEXT OF CONTEMPORARY STATE ADMINISTRATION IN UKRAINE

Недосконалість сучасних умов діяльності територіальних громад в Україні призводить до постійного обмеження дієздатності місцевого самоврядування. Так, нестабільність дохідної частини місцевих бюджетів, неефективний механізм перерозподілу державних коштів, серйозні відмінності в рівнях економічного розвитку регіонів потенційно ведуть до нестабільності в суспільстві та в розвитку регіонів. Автор звертає увагу на потенціал імплементації засад економічної демократії та форм самореалізації територіальних громад. Зроблено спробу узагальнити ключові завдання та стратегічні напрями діяльності щодо становлення економічної демократії в Україні.
 
Gaps in current conditions of local communities functioning in Ukraine leads to permanent capacity constraints for the local self-government. Thus, the instability of local budgets revenues, inefficient mechanisms of allocation of public funds, serious differences in levels of economic development potentially lead to instability as in the society as in the regional development. The author draws attention to the potential of the implementation of the economic democracy and forms of local communities delf-reslization. An attempt to summarize the key goals and strategic directions of economic activities in order to establish economic democracy in Ukraine.

Н. В. Кореньк. е. н., Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

Natalya KorenPhD, The National Institute for Strategic Studies, Kiyv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF MODERNISATION OF FISCAL POLICY ARE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION CHANGES

У статті виконано обґрунтування концептуальних засад забезпечення ефективності та результативності бюджетної політики в умовах трансформаційних зрушень. Визначено пріоритетні завдання реформування бюджетної політики, окреслено специфіку модернізації в умовах трансформаційних зрушень, які обумовлюють виникнення принципово нових викликів та ризиків у всіх сферах життєдіяльності держави. Модернізація, як інструмент забезпечення переходу від одного стану системи до іншого на основі її оновлення, удосконалення та забезпечення відповідності сучасним умовам та вимогам, передбачає не лише створення нового, а й збереження вже сформованих ефективних складових, які можуть скласти основу трансформацій. Подальше подолання системної кризи має передбачати, насамперед, відбудову в новій якості базових інститутів бюджетної системи, а також послідовне вирішення на засадах інституційного оновлення суперечностей соціально-економічного розвитку.
Формування дієвого та ефективного механізму бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку є запорукою стабільності економіки, забезпечення необхідних темпів економічного зростання та якості суспільних благ та послуг. Його модернізація має забезпечуватися шляхом досягнення інституційної симетрії, додержання принципів фіскальної справедливості та відповідальності, що уможливить не лише збалансування бюджетних потоків, а й створить стимули для відновлення позитивної соціально-економічної динаміки розвитку держави.
 
In the article the ground of conceptual principles of providing of efficiency and effectiveness of fiscal policy is executed in the conditions of transformation changes. Foreground jobs of reformation of fiscal policy are certain, a specific is outlined modernisations in the conditions of transformation changes, that stipulate an origin fundamentally of new challenges and risks in all spheres of vital functions of the state. Modernisation, as an instrument of providing of transition from one state of the system to other on the basis of her updating, improvement and providing of accordance to the modern terms and requirements, provides for not only creation new but also maintenance of the already formed effective constituents that can make basis of transformations. The further overcoming of system crisis must provide for, first of all, renewal in new quality of base institutes of the budgetary system, and also successive decision on principles of the institutional updating of contradictions of socio-economic development.
Forming of mechanism of the budgetary adjusting of socio-economic development is the mortgage of stability of economy, providing of necessary rates of the economy growing and quality of public benefits and services. His modernisation must be provided by the achievement of institutional symmetry, inhibition of principles of fiscal justice and responsibility that will do possible not only збалансування of budgetary streams but also will create stimuli for proceeding in the positive socio-economic dynamics of development of the state.

Т. С. Мішустінак. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля,, м. Дніпропетровськ

МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. S. MishustinaPhD, Senior Lecturer, Department of International marketing, Dnepropetrovsk Alfred Nobel University, Dnepropetrovsk

MARKETING CONCEPT SUPPORTING COMPETITIVENESS TRADEMARK ENGINEERING ENTERPRISE

У статті розглядаються теоретичні основи конкурентоспроможності торговельних марок, основні критерії конкурентоспроможності, а також формування та управління торговельними марками машинобудівних підприємств. Висунуто припущення, що для промислового ринку, особливо ринку промислового машинобудування, основним критерієм конкурентоспроможності торговельної марки не може виступати лише частка ринку. Адже значна частка ринку торговельних марок, здебільшого, обумовлена унікальністю машинобудівної продукції та відсутністю аналогів. Крім того, вітчизняні машинобудівні підприємства використовують корпоративну торговельну марку для всіх груп товарів.
Запропоновано маркетингову концепцію управління торговельною маркою машинобудівного підприємства, яка включає обґрунтований вибір марочної стратегії, алгоритм реалізації маркетингової концепції підтримки торговельної марки машинобудівного підприємства; методи структурного аналізу - діаграму Ішикави та дерево цілей, а також схему концепції маркетингової підтримки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства.
 
The theoretical foundations of trademarks competitiveness, the basic criteria of competitiveness, as well as the formation and management of trademarks engineering enterprises are discussing in the article. It suggested that for the industrial market, especially the market of industrial engineering, the main criterion for the competitiveness of the trade mark serve only cannot for share of the market. As so considerable share of market brands, mostly due to the uniqueness of engineering products and no analogues. In addition blighty, machine-building enterprises use corporate brand for all product groups.
A marketing it is suggested conception of machine-building enterprise trademark control, which includes a reasonable selection of branding strategy, algorithm of the implementation of marketing concepts of supporting the machine-building enterprise brand; methods of structural analyzing - Ishikawa diagram and a tree of purposes, as well as a scheme of marketing support concept of competitiveness of the trademark machine-building enterprise.

А. В. Дзюбінак. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»Н. В. Єпурстудентка кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. V. DzyubinaPh.D., Associate Professor of Department of Organisations Management, National University «Lviv polytechnic»N. V. IepurStudent of Department of Management of Organisations, National University «Lviv polytechnic»

IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION SUPPORT IN THE ENTERPRISE OPERATING ACTIVITY MANAGEMENT

У статті досліджено сутність поняття операційної діяльності підприємства. Наведено особливості операційної діяльності підприємства. Розглянуто головні функції і завдання системи інформаційного забезпечення для операційної діяльності. Визначено варіанти впровадження різного сучасного інформаційного забезпечення для управління операційною діяльністю підприємства. Запропоновано критерії вибору програмного продукту для підвищення ефективності операційної діяльності підприємства. Наведено порівняння можливостей сучасних програмних продуктів для управління операційною діяльністю підприємства.
 
Essence of concept of operating activity enterprise is researched in the article. Main features of enterprise operating activity are brought. Main functions and tasks of the informative providing system for operating activity are considered. Variants of implementation of the different modern informative providing for a enterprise operating activity management are certain. The criteria of choice of software product are offered for the increase of efficiency of enterprise operating activity. Comparison of possibilities of modern program products for enterprise operating activity management is brought.

Р. М. Крамаренкок. е. н., професор кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївО. Ю. Кардаковздобувач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНІ МОДЕЛІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДОБУТКІВ КРАЇН СВІТУ

R. M. KramarenkoPhD in economics, Professor of the Department of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanO. Yu. Kardakovresearcher of the Department of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODERN MODELS OF WORLD INTELLECTUAL ACHIEVEMENTS COMMERCIALIZATION

В статті проаналізовано сучасні моделі комерціалізації інтелектуальної діяльності країн світу. Визначено основні складові сучасної моделі комерціалізації інтелектуальної діяльності. Запропоновано найбільш оптимальну для України модель комерціалізації інтелектуальної власності. Визначено рівні ідентифікації комерційного ефекту в інтелектуальній сфері.
 
This article deals with analysis of modern model of inetellectual activity commercialization. The main components of modern intellectual activity commercialization model were determined. The most optimal for Ukraine model of intellectual property commercialization were proposed. The main levels of commercial effect identification were determined.

Є. А. Поліщукдокторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ У МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

Ye. A. Polishchukdoctoral of chair of banking investment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INSTITUTIONAL ASPECTS IN METHODOLOGY OF RESEARCH OF INVESTMENT MARKET

У статті розглянуті інституціональні теорії інвестування, які стали методологічною основою дослідження діяльності суб'єктів інвестиційного ринку. Інвестиційні теорії інституціоналізму зводяться до окремих концепцій поведінки суб'єктів ринку та до аналізу інвестиційного клімату. Було визначено, що серед них є такі, які надавали важливе значення фінансовим посередникам у ролі активаторів розвитку економіки. Визначено принципи теоретико-методологічної парадигми інституціоналізму в дослідженні інвестиційного ринку: методологічного холізму, міждисциплінарного підходу, принципу історизму, правової та ідеологічної бази обміну, соціального інституту, системи цінностей, правил та норм поведінки, дослідження структурних та інституційних особливостей економіки, норми, яка є базовою складовою будь-якої інституції, впливу держави, як інституції вищого порядку; впливу групи з спеціальними інтересами; залежності еволюції інституцій від раніше обраної траєкторії. Доведено можливість використання інституціональної теорії у дослідженні інвестиційного ринку. Зокрема, визначено, що вона дає можливості простежити закономірності ґенези інвестиційного ринку, визначити підґрунтя нераціональної та опортуністичної поведінки інвесторів, тобто взаємозв’язок конституйованих організаційних форм (регулятор та громадські об’єднання (СРО)) та інвестиційного середовища.
 
The article deals with institutional investment theory, which became the methodological basis of research of participant activity of investment market. Investment institutionalism theory represent the behavior of individual concepts to analyze the market and investment climate. It was determined that among them there are those who provide essential financial intermediaries as activators of economic development. There are principles of theoretical and methodological institutionalism paradigms in research of investment market: methodological holism, interdisciplinary approach, the principle of historical, legal and ideological base exchange, social institutions, values, rules and standards of behavior, the study of structural and institutional features of the economy, the rules, which is the base component of any institution of state, as an institution of higher order; the influence of special interest groups; depending on the evolution of institutions from the previously chosen path. The possibility of using institutional theory in the study of the investment market was proved. In particular, stipulates that it makes it impossible to trace the genesis of the investment market patterns, to determine the basis of irrational behavior and opportunistic investors, the relationship constituted organizational forms (regulator and public organizations (SRO)) and investment environment.

Ю. А. Овчаренкок. е. н., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

J. A. OvcharenkoPh.D., Associate Professor, Kharkiv National University of Construction and Architecture

DIAGNOSIS ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISE

У статті проведено теоретичне дослідження наукових поглядів щодо сутності поняття «діагностика» результати якого дозволили навести авторське формулювання сутності поняття «діагностика підприємства»; представлено розроблену характеристику діагностування як елементу управління соціально-економічною системою; розроблено та обґрунтовано метод діагностування економічної безпеки підприємства, який дозволяє враховувати позитивні та негативні відхилення функціонування суб’єкта господарювання.
 
This article presents the theoretical study of scientific views on the essence of the concept of "diagnosis" whose results have allowed the author to bring the wording of the essence of the concept of "enterprise diagnosis"; presents characteristics of diagnosing developed as part of management of socio-economic system; developed and proved method of diagnostics economic safety of enterprise that takes into account the positive and negative deviations functioning entity.

О. Ю. Лебідьк. фіз.-мат. н., доцент кафедри вищої математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ПОБУДОВА КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ МАГАЗИНІВ

О. U. Lebid'Ph.D., Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, University of Customs and Finance

BUILDING A COGNITIVE MODEL FOR THE ANALYSIS OF THE ELECTRONIC STORES

У статті вивчаються та досліджуються фактори, які впливають на ефективне ведення електронного бізнесу. Висвітлено деякі особливості діяльності електронних магазинів та підходи до оцінки ефективності їх діяльності. Побудована когнітивна модель у вигляді орграфа. Для розбиття інтервалу можливих значень факторів застосовується алгоритм оптимального розбиття множин на підмножини для одновимірного випадку. Для встановлення зв’язків між факторами було використано регресійний аналіз. Розроблено програмний продукт, за допомогою якого можна легко проводити аналіз та оцінювання ефективності Інтернет-бізнесу шляхом сценарного розвитку. Програмний продукт можна використовувати для побудови та аналізу різноманітних моделей, отриманих за допомогою когнітивного моделювання.
 
We study and investigate the factors influencing the effective conduct of e-business. It highlights some features of activity of electronic stores and approaches to evaluating the effectiveness of their activities. We construct a cognitive model in a digraph. To split the interval of possible values of the factors used algorithm for optimal partitioning sets into subsets of one-dimensional case. To establish links between the factors was used regression analysis. A software product that allows you to easily analyze and evaluate the effectiveness of Internet business by the scenario development. The software product can be used for design and analysis of the different models built with the help of cognitive modeling.

Ю. В. Мігущенкокандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Y. V. MigushchenkopHd, Senior Research Fellow, Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Lviv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT OF LVIV REGION

У статті представлена характеристика географічних, економічних, інституціональних, природних та культурних передумов та визначено перспективи реалізації туристично-рекреаційного та природно-ресурсного потенціалу як одного з пріоритетних напрямів розвитку Львівської області.
Виявлено системні перешкоди використанню туристичного потенціалу та розвитку туристичної галузі Львівської області: незадовільний стан туристичних об’єктів, доріг; низький рівень транспортних послуг; недостатність інформаційно-маркетингового забезпечення сфери туризму; недостатність економічних, податкових та фінансово-кредитних стимулів для розвитку туризму, туристично-рекреаційного бізнесу, залучення інвестицій у туристичну галузь; недостатнє забезпечення професійними кадрами в галузі туризму і рекреації.
Визначено чинники, обґрунтовано механізми та напрями підвищення ефективності використання туристичного потенціалу та розвитку сфери туризму Львівської області, які передбачають: довгострокове комплексне науково-обґрунтоване стратегічне програмування та фінансування розвитку туризму і рекреації; рекламно-інформаційне та маркетингове забезпечення туристично-рекреаційної сфери туризму; економічне стимулювання розвитку туризму та рекреації; реалізацію механізмів державно-приватного партнерства та концесійних угод у сфері інфраструктурних та туристичних проектів; покращення кадрового забезпечення розвитку туристичної галузі та готельного господарства; формування привабливого інвестиційного клімату для реалізації проектів у сфері туризму та рекреації.
 
The article presents the characteristics of geographical, economic, institutional, natural and cultural conditions and determined prospects of implementation of the tourism and natural resources as one of the priority areas of Lviv region.
Revealed systemic barriers to use of tourism potential and tourism development of Lviv region: the poor state of tourist facilities, roads; low transport services; lack of information and marketing support of tourism; lack of economic, financial and tax credit incentives for the development of tourism, the tourism business, attracting investment in the tourism industry; insufficient provision of professional staff in the field of tourism and recreation.
Detected factors, justified mechanisms and ways of increasing efficiency and development of tourist potential of tourism Lviv region, which include: a long-term comprehensive evidence-based strategic programming and financing development of tourism and recreation; advertising and marketing information and provide tourism and recreational tourism; economic incentives for the development of tourism and recreation; implementation mechanisms for public-private partnerships and concessions in infrastructure and tourism projects; improve staffing tourism development and hospitality sector; creating an attractive investment climate for projects in tourism and recreation.

І. І. Безверхааспірант кафедри економіки підприємств, Запорізька державна інженерна академія

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

I. Bezverkhapostgraduate student of business economics, Zaporozhye State Engineering Akademy

STRATEGIC PRIORITIES OF INCREASING  COMPETITIVENESS OF  METALLURGICAL ENTERPRISES BASED ON LOGISTIC APPROACH

В межах даної статті здійснено дослідження передумов та пріоритетів формування та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних металургійних підприємств в сучасних умовах. Проаналізовано систему управління конкурентоспроможністю цих підприємств, сформовано рекомендації щодо вибору стратегії підвищення їх конкурентоспроможності з існуючих альтернатив. Запропоновано порядок визначення стратегічних пріоритетів розвитку системи управління конкурентоспроможністю підприємств металургії. Відзначено важливість та доцільність застосування логістичного підходу з метою вдосконалення системи підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії; сформовано та обгрунтовано схему впровадження моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на основі логістичного підходу. За результатами проведеного дослідження автором зроблені грунтовні висновки та пропозиції щодо подальших розвідок у даному напрямі, зокрема сформовано стратегічні орієнтири внутрішнього розвитку підприємств металургії.
 
The paper studies the background and priorities of the formation and increasing the competitiveness of domestic steel enterprises in modern conditions. The system of managing the competitiveness of these enterprises is analyzed; the recommendations for choosing a strategy to improve competitiveness of the existing alternatives are provided. It The procedure for determining the strategic priorities of the development of the system of managing the competitiveness of enterprises of metallurgy is suggested. The importance and usefulness of the logistical approach to improve the competitiveness of enterprises of metallurgy is noted; the scheme of implementation of the model to increase the competitiveness of the enterprises of metallurgy based on the logistics approach is formed and grounded.
 
В статье проведено исследование предпосылок и приоритетов формирования и повышения конкурентоспособности отечественных металлургических предприятий в современных условиях. Проанализирована система управления конкурентоспособностью этих предприятий, сформированы рекомендации по выбору стратегии повышения их конкурентоспособности из существующих альтернатив. Предложен порядок определения стратегических приоритетов развития системы управления конкурентоспособностью предприятий металлургии. Отмечена важность и целесообразность применения логистического подхода с целью совершенствования системы повышения конкурентоспособности предприятий металлургии; сформирована и обоснована схема внедрения модели повышения конкурентоспособности предприятий металлургии на основе логистического подхода.

Д. А. Глуховак .е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІСТОРИЧНА ГЕНЕНЗА АГАРАНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄС

D. A. GlukhovаPh.D., Associate Professor of International Business Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

HISTORICAL GENESIS OF AGRICULTURAL POLICY IN THE EU

В статті розглядаються основні механізми сучасної аграрної політики ЄС, що дозволяє виявити пріоритетні напрямки ЄАП і визначити можливості їх використання в процесі реформування агропромислового комплексу України. Розглянуто питання становлення єдиної аграрної політики ЄС з конкретизацією основних її механізмів на різних етапах розвитку, здійснено аналіз основних пріоритетів на період до 2020 р.. Зіставлені ключові елементи, властиві процесам реформування аграрного сектора в ЄС і Україні. На основі дослідження основних механізмів сучасної аграрної політики ЄС виявлено умови реалізації окремих пріоритетів в АПК України, найважливішими з яких є збереження та відновлення родючості грунту, боротьба з забрудненням навколишнього середовища, підтримка виробництва в несприятливих сільськогосподарських регіонах, розвиток органічного виробництва. Результати проведеного дослідження дозволяють визначити шляхи подальших перетворень в українському  аграрному секторі.
 
In the article are reviewed the basic mechanisms of modern agricultural policy of the EU reveals EAP priorities and identify their possible use in the process of reforming the agriculture of Ukraine. The question of the formation of a common EU agricultural policy specifying its main mechanisms at different stages of development, the analysis of the main priorities for 2020. Are compared  the key elements of the reform process of the agricultural sector in the EU and Ukraine. Based on the study of the basic mechanisms of the modern EU agricultural policy found conditions for the implementation of certain priorities in agriculture Ukraine, the most important of which is the preservation and restoration of the grant fertility, pollution of the environment, support for agricultural production in disadvantaged regions, development of organic production. The results of the study allow to identify ways to further changes in the Ukrainian agricultural sector.

О. Ю. Панасюкаспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. PanasiukPhD student  Vinnytsia National Technical University, Vinnitsya

FINANCIAL STABILITY ASSESSMENT OF LOCAL BUDGETS FOR SOCIAL AND ECONOMIC RURAL AREAS DEVELOPMENT

Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів у статті розглядається в контексті комплексного управління місцевими фінансами. Розглянуто методики оцінки фінансової стійкості, що враховують як поточний стан, так і довгострокові тенденції зміни показників фінансової автономії, бюджетної ефективності та фінансової достатності. Також проаналізовано їх вплив на соціально-економічний розвиток сільських територій.
 
Financial stability assessment of local budgets is an important and necessary task of modern economic science, successful solution of which will contribute to the complex management of local finances. In the article are explored methodologies for financial stability assessment, taking into consideration both the current status and long-term tendencies of financial autonomy indicators change, budget efficiency and financial sufficiency. Also analyzed their impact on the socio-economic areas development.

Н. В. Попикк. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет, м. Київ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ НЕАВІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТУ

N. V. PopykPh.D., Associate Professor economic Cybernetics National Aviation University

KEY ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT IS NOT AVIATION BUSINESS AIRPORT

В статті проаналізовані основні теоретичні аспекти управління ефективністю неавіаційної діяльності аеропорту, які можуть бути враховані при оцінці ефективності управлінського впливу, а також визначені основні напрями та заходи щодо управління неавіаційною діяльністю, які забезпечать ефективне функціонування аеропорту на основі комплексного розвитку його інфраструктури.
 
In the article the basic theoretical aspects of performance management innovation Airport, which can be taken into account in assessing the effectiveness of management impact, and the basic directions and measures for the management of non-aeronautical activities, which will ensure the effective functioning of the airport in an integrated development of its infrastructure.

Д. О. Дуюнаспірант, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ – СТАБІЛЬНО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕГМЕНТ ЕКОНОМІКИ

D. O. DuyunPhD student, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv

PRODUCTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS - HIGH-TECH SEGMENT OF THE ECONOMY IS STABLE

В статті висвітлюються сучасні тенденції становлення та розвитку фармацевтичної промисловості як високотехнологічного сегменту економіки. Вперше в Україні сформовано понятійну базу високотехнологічної фармацевтичної індустрії. Розглянуто спектр високотехнологічних галузей промисловості за методикою організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка доводить тезу, що протягом останніх 50-ти років фармацевтичне виробництво є високотехнологічним. Для визначення вектору розвитку української промисловості на світовому ринку високих технологій узагальнено досвід національних (зокрема, США, Німеччина, Італія, Великобританія, Канада Китай) підходів до визначення рівня технологомісткості галузей промисловості та ідентифікації фармацевтики як високотехнологічної індустрії.
 
The article highlights the current trends of formation and development of the pharmaceutical industry as a high-tech segment of the economy. For the first time in Ukraine formed the conceptual basis of high-tech pharmaceutical industry. Considered range of high-tech industries on how OECD, which proves the thesis that over the past 50 years, pharmaceutical manufacturing is high-tech. To determine the vector of development of Ukrainian industries in the global market of high technologies summarizes national experience (including the US, Germany, Italy, UK, Canada China) approaches to determine the level tehnolohomistkosti industries like pharmaceuticals and identification of high-tech industry.

О. Я. Бардинмолодший науковий співробітник відділу інвестицій Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

О. Ya. Bardyna junior research worker of investment department of National Scientific Center «Institute of agrarian economy», Kyiv

FORMATION OF CASH FLOWS IN SUGAR PRODUCTION

В статті розглянуто формування грошових потоків у цукровому виробництві та вплив різного роду факторів на нього. Встановлено, що якісно сформовані грошові потоки дозволяють контролювати всі надходження і витрачання цукрового заводу, оцінювати рівень достатності коштів для здійснення платежів, визначити основні фактори, які формують грошову виручку та витрати, а також прогнозувати грошові потоки. Проаналізовано особливості формування грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей. Визначено основну діяльність, як найбільш результативну, на цукрових заводах, формування грошових потоків в якій, здійснюється у результаті надходження коштів від виручки реалізованої продукції, товарів та послуг. Відповідно витрачання грошових коштів здійснюється на заробітну плату, платежі постачальникам і сплати податків.
 
In the article reviewed the formation of cash flows in sugar production and the influence of different factors on it. Established that quality generated cash flows to monitor all income and expenditure of the sugar factory, to assess adequacy of funds to make payments, identify key factors that shape monetary revenues and expenses, and forecast cash flows. Analyzed the features of formation of cash flows are from operating, investing and financing activities. The basic activities is named as the most productive, on the sugar mills, the monetary flow which is carried out as a result of revenues from the proceeds of sales of products, goods and services. According expenditure of funds is on the payroll, payments to suppliers and taxes.

О. В. Лютак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Українська академія банківської справиН. Г. Пігульк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Українська академія банківської справи

САМОДОСТАТНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: ЇЇ СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. V. LiutaPh.D, Associate Professor of Finance department, Ukrainian academy of bankingN. G. PihulPh.D, Associate Professor of Finance department, Ukrainian academy of banking

SELF-SUFFICIENCY OF TERRITORIAL COMMUNITY: ITS ESSENCE, COMPOSITION AND DIRECTION OF PROVIDING

В статті досліджено сутність поняття «самодостатність територіальної громади», запропоновані основні її характеристики та принципи функціонування. На основі проведеного аналізу визначено фактори, що впливають на рівень самодостатності територіальної громади, а саме: наявність необхідної інфраструктури; забезпеченість кадрами, фінансові ресурси в обсягах, достатніх для повноцінного вирішення місцевих проблем.
Автори аналізують специфіку забезпечення фінансової самодостатності територіальної громади як за рахунок бюджетних ресурсів так і альтернативних джерел. Розглядаються зміни, що відбулися при формуванні бюджету територіальної громади та їх вплив на формування фінансових ресурсів відповідної території. Автори пропонують використовувати альтернативні механізми мобілізації фінансових ресурсів територіальною громадою з метою вирішення питань місцевого значення, зокрема, муніципальні позики, кредити міжнародних фінансово-кредитних установ, міжнародна технічна допомога, гранти міжнародних донорських організацій, корпоративне спонсорство, фонд розвитку громад, партисипативне фінансування та можливість їх використання в Україні.
 
Abstract. In the article the essence of the definition "self-sufficiency of territorial community" is determined. Main characteristics and principles of self-sufficiency of territorial community functioning are suggested. The availability of necessary infrastructure; staffing potential, financial resources are basic factors having an impact on the level of self-sufficiency of territorial community.
 The authors analyze the specifics of financial sustainability ensuring of the territorial community budgetary resources as well as alternative sources. The changes took place in the budgeting of territorial community and their impacts on the financial resources of the territory are investigated. The authors suggest using alternative mechanisms of mobilizing of financial resources of territorial community with the purpose to solve local problems, including municipal loans, loans from international financial institutions, international technical assistance, grants from international donor organizations, corporate sponsorship, fund community development, participatory funding and the possibility of using them in Ukraine.

К. А. Полторакаспірант кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

K. Poltorakgraduate student of department of industrial Marketing National Technical University of Ukraine KPI, Kiev

ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR FEATURES ON THE INTERNET

Особливості поведінки споживачів були розглянуті раніше в умовах індустріального суспільства, не враховуючи закономірності розвитку мережі Інтернет та інформаційної концепції суспільства. В умовах поширення Інтернет-технологій та розвитку інформаційних та соціальних мереж, зазнають зміни соціальні процеси у споживчій поведінці людей. Так, взаємодія споживачів на теренах Інтернету, суттєво впливає на купівельний процес та на споживчу поведінку загалом. В статті досліджено основні особливості поведінки споживачів в Інтернеті, розглянуто вплив соціальних мереж на економічні відносини користувачів. Показано, що соціальні мережі стають повноцінним каналом маркетингових комунікацій. Виявлено, що споживачі все більше довіряють споживчому досвіду інших споживачів, та їх рекомендаціям, з якими можна ознайомитися в мережі Інтернет. Показано, що комунікація з брендом у соціальних мережах підвищує рівень лояльності споживачів. Відповідно до цього було запропоновано авторську модель купівельного процесу, що враховує вплив інформаційного оточення в Інтернеті.
 
Features of the consumer behaviour were considered earlier in the conditions of industrial society without considering patterns of Internet development and information society concept. In terms of the spread of Internet technology and the development of information and social networks, social processes were changed in consumer behaviour. So, the interaction of consumers in Internet-area, influences on buying process and consumer behaviour in general. In the article, the main features of consumer behaviour on the Internet were explored; the influence of social networks on economic relations was considered. It is shown that social networks became full channel of marketing communications. It was found that consumers increasingly trust the other consumer experience and their recommendations, which can be found on the Internet. It is shown that communication of the brand in social networks increases customer loyalty. Accordingly, the author was suggested the buying process model that considering impact of the information environment of the Internet.

М. М. Левкоаспірант кафедри економіки та економічної безпеки, Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

НАУКОВА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У МИТНІЙ СФЕРІ

M. M. Levkopostgraduate student of economics and economic security department, the Lviv State University of Internal Affairs

SCIENTIFIC SYSTEMATIZATION OF INTERNAL AND EXTERNAL THREATS TO NATIONAL SECURITY IN THE CUSTOMS SPHERE

Здійснено підсумок щодо розмежування понять ризик, загроза та небезпека за ступенем реальності прояву та негативністю наслідків прояву. Проведено порівняльний аналіз класифікації ризиків та загроз національній безпеці у митній сфері та доведено їх взаємозв’язок. Модифіковано класифікацію загроз національній безпеці у митній сфері за сферою прояву із виокремленням загроз інформаційного характеру та інституційного. Розмежовано реально існуючі зовнішні та внутрішні загрози національній безпеці у митній сфері за сферами походження (політичного, адміністративно-правового, демографічного, економічного, соціального виробничого, природно-екологічного, інформаційного, інституційного характеру). Запропоновано за притаманністю певній компоненті національної безпеки розподілити загрози на загальносистемні (характерні для переважної більшості компонент національній безпеці) та специфічні (унікальні для певної компоненти). Згруповано наслідки прояву контрабанди як різновиду транснаціональної організованої злочинності за сферами прояву.
 
The distinction between risk, threat and danger by probability and level of negative impact was summarized. Comparative analysis of customs risks classification and classification of threats to national safety in the customs field was conducted and their connection was highlighted. Classification of threats to national safety in the customs field by sector was modified with distinguishing of informational and institutional threats. Actually existing internal and external threats to national safety in the customs field were divided by origin (political, administrative, legal, demographic, economic, social, industrial, natural and ecological, informational, institutional). New attribute in the classification was defined - by uniqueness for a particular component of national safety, this way all threats were divided into universal which are typical for most components of national safety and specific which are unique for a particular component. Negative impacts of smuggling as a form of transnational organized crime were grouped by fields of affect.

Н. Б. Юрченкок. е. н., доцент, кафедри економіки природокористування і організації виробництва, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА НЕОБХІДНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

N. B. YurchenkoPhD in Economics, associate professor of the department of environmental economics and production organization, Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

MARKETING FEATURES UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND ENERGY SAVING

У статті розглядаються теоретичні та прикладні засади маркетингової діяльності підприємств в сучасних умовах. Наголошено на прагненні українських підприємств вести зовнішньоекономічну діяльність та виділено варіанти участі підприємств у міжнародній торгівлі. Сформовано причини глобалізації багатьох ринків у сучасних умовах. Зокрема, приділено увагу впливу глобалізаційних процесів на формування комплексу маркетингу вітчизняних підприємств. Також розглянуто роль глобальних тенденцій до енергозбереження у формуванні підприємницької діяльності. Охарактеризовано основні напрямки змін її маркетингової складової в умовах енергозбереження. Також виокремлено особливості маркетингової політики комунікацій, спричинені проблемами енергозбереження та глобалізації окремих ринків. Сформовано перелік базових рекомендацій з підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах. При його формуванні враховано, в першу чергу, вплив глобалізації та необхідності енергозбереження.
 
In the article the theoretical and applied principles of marketing activity of enterprises in modern conditions are considered. In the paper the desire of the Ukrainian enterprises to conduct foreign economic activity is emphasized and main options for enterprises’ participation in international trade are identified. The list of causes of markets’ globalization under modern conditions is formed. In particular, attention is paid to the impact of globalization on the formation of the marketing of domestic enterprises. Also the role of global trends for energy saving in the formation of entrepreneurial activity is reviewed. The main directions of changes in its marketing component in terms of energy saving are characterized. Also features of marketing policy of communications under energy savings conditions and problems caused by globalization of separate markets are singled out. A list of basic recommendations how to improve marketing activities of enterprises under modern conditions is formed. Primarily, the impact of globalization and the need for energy conservation is taken into account.

А. А. Турилок. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

A. A. TuryloPh. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

IMPROVEMENT OF THEORETICAL AND METHODIC APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF ENTERPRISE INTERNAL COMPETITION

Досліджено різні підходи до визначення сутності рівнів конкуренції. Визначено, що конкурентоспроможність підприємства і конкурентоспроможність продукції дуже сильно пов’язані з якістю продукції, а серед науковців і практиків до теперішнього часу відсутня єдина точка зору на зміст категорій «конкурентоспроможність продукції». Зроблено наголос, що основою формування найвищої якості продукції і конкурентопереможного рівня підприємства, в цілому, виступають нововведення і інновації в самих різних сферах діяльності підприємства. Внутрішня конкурентоспроможність підприємства на відміну від зовнішньої не пов’язана на пряму з конкурентною боротьбою між структурними підрозділами в середині підприємства. Запропоновано визначення «внутрішня конкурентоспроможність підприємства». Наведено стадії загальної методики формування внутрішньої конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовано інтегрованість систем оцінок внутрішньої і загальної конкурентоспроможності підприємства.
 
Different approaches to defining the essence of competition. Determined that the competitiveness and competitiveness is very much related to the quality of products, and among researchers and practitioners to date no single point of view on the content categories of "competitiveness". Emphasizes that the basis for creating the highest quality products and konkurentoperemozhnoho enterprise level, in general, are the innovations and innovations in various fields of business. Internal competitiveness unlike external is not connected directly with a competitive struggle between structural units in the middle of the company. A definition of "internal competitiveness." An under general method of inner competitiveness. Grounded integration of internal ratings and overall competitiveness.

С. А. Мазуроваспірант Інституту підготовки  кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

МАКРОЕКОНОМІЧНІІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

S. А. Mazurovgraduate student of State Employment Service training Institute, Kyiv

MACROECONOMIC ASPECTS OF CREATING HIGH-PERFORMANCE INDUSTRY JOBS IN UKRAINE

В статті досліджено проблеми створення високопродуктивних робочих місць на макрорівні, розглянуто основні недоліки та запропоновано шляхи до часткового вирішення проблем, пов’язаних із формуванням чинників створення робочого місця, підвищення його продуктивності та технологічності. Приділено увагу формуванню поняття ефективного робочого місця та його високій продуктивності, наведено досвід зарубіжних країн та проаналізовано роботи вітчизняних вчених, які досліджували відтворення робочих місць. На підставі зробленого дослідження автором запропоновані шляхи стимулювання створення високопродуктивних робочих місць в промисловості України.
 
The article examines the problem of creating high-performance workplaces at the macro level, examines the main gaps and proposed ways to a partial solution of the problems connected with the formation factors of the workplace, improving performance and manufacturability. Attention is paid to the formation of the concept of an effective workplace and high performance, the experience of foreign countries and analyzed the work of Russian scientists who investigated reproduction jobs. On the basis of the performed research the author suggests ways of encouraging the creation of productive jobs in the Ukrainian industry.

Б. С. Стеценкок. е. н., доцент, доцент кафедри Фінансові ринки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївЯ. М. Остапчукк. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІЙ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ

B. S. StetsenkoPhD, Associated Professor, Associated Professor Department of financial market SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»Y. M. OstapchukPhD, Associated Professor Department of Corporate Finance and Controlling SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

TO THE ISSUE OF FUNCTIONS OF CORPORATION’S CAPITAL

В статті розглянуто теоретичні підходи до функцій капіталу корпорації. Аналізуються особливості прояву функцій капіталу виходячи з ознак корпоративної форми організації бізнесу. Розкрито погляди сучасних науковців на сутність капіталу корпорації (підприємства) та функції його складових. Охарактеризовано окремі класифікаційні ознаки капіталу корпорації. Доведено необхідність в питанні функцій власного та боргового капіталу застосовувати їх поділ на загальні та специфічні. Встановлено, що загальними функціями для обох частин капіталу є функція формування і використання капіталу, а також контрольна.
 
This article deals with theoretical approaches to the functions of corporation’s capital. The features of display of functions of corporation’s capital coming out from the features of corporation form of business’ organization are analyzed. The views of modern scientists on the essence of capital of corporation (enterprise) and functions of its parts are disclosed. Some classification features of corporation’s capital are characterized. The necessity in the issue of functions of equity and debt capital to use their divide on the general and specific are proved. It is established, that general functions for both parts of capital are the function of formation and use of capital and also control function.

О. В. Степановак. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ОБОВ’ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ФАКТОР ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

O. V. StepanovaPh.D. in Economics, senior researcher of public finance department, «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences»

SOCIAL HEALTH INSURANCE AS A FACTOR OF FISCAL SUSTAINABILITY OF HEALTH CARE SYSTEMS IN UKRAINE

У статті досліджено теоретико-методичні підходи та практичні особливості функціонування механізмів обов’язкового медичного струхування у провідних країнах світу. Проведено аналіз бюджетного фінансування охорони здоров’я в Україні за 2002-2014 роки, виявлено основні недоліки сучасної системи охорони здоров’я в Україні. Наведені функціональні ознаки та характеристики альтернативних організаційних моделей обов’язкового медичного страхування. На основі оцінки кращої зарубіжної практики, зазначено про високу ефективність різних моделей та систем соціального (обов’язкового) медичного страхування. Визначено, що докорінні зміни системи фінансування охорони здоров’я в Україні при впровадженні соціального медичного страхування можуть забезпечити підвищення фінансової стійкості охорони здоров’я, дозволить отримати додатковий потенціал для розвитку медичної інфраструктури, стане передумовою для збільшення рівня доходу персоналу галузі, а також підвищення якості та доступності медичної допомоги, сталого зростання рівня життя населення.
 
In the article the theoretical-methodological approaches and practical peculiarities of the mechanisms of social health insurance are observed. The analysis of budget financing of health care in Ukraine for 2002-2014 years are investigated, revealed major failures of modern health care system in Ukraine. These functional features and characteristics of alternative organizational models of mandatory health insurance. Based on the assessment of best foreign practice, the high efficiency of different models and systems of social health insurance are noted. Determined that the fundamental change of health care financing in Ukraine in the implementation of social health insurance could increase the fiscal sustainability of health care, will provide additional capacity for the development of health infrastructure, a precondition for increasing income level and improve the quality and access to  medical services.

М. С. Данилишинаспірант, Національний Науковий Центр "Інститут аграрної економіки"

СТАН БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

M. S. Danylyshynpostgraduate, National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economy»

STATE OF SUGAR-BEET INDUSTRY OF UKRAINE AND WAYS OF IT’S IMPROVEMENT

У статті проаналізовано стан бурякоцукрової галузі України, яка перебуває в кризовому стані. Визначено, що основними проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні є відсутність чіткого регулювання ринку цукру, висока собівартість цукру, скорочення матеріально-технічного забезпечення бурякосіючих господарств і цукрових заводів.
Вже більше 10 років в Україні зберігається тенденція незбалансованості виробництва власного бурякового цукру, що призводить до значних коливань цін на цукор, сильно дестабілізує ситуацію на внутрішньому ринку та знижує експортні можливості національного виробника.
Ситуація, що склалась в бурякоцукровій галузі України потребує негайних спільних дій за участю всіх гравців ринку цукру для вироблення чіткої стратегії щодо функціонування галузі, а саме: оптимізації посівних площ, виробництва цукрових буряків та цукру, підвищення рівня врожайності цукрових буряків, реконструкції цукрових заводів разом з вирішення проблем надлишкових потужностей та вихід українського цукру на зовнішні ринки.
 
In the article is analyzed the modern state of sugar-beet industry of Ukraine, which is in the crisis state. It was determined that the main problem of sugar beet production in Ukraine is the absence of a clear regulation of the sugar market, the high cost of sugar, reduce logistics beet farms and sugar mills.
For more than 10 years in Ukraine there is tendency of imbalance own production of beet sugar, which results in considerable price-waves on sugar, severely destabilizes the situation in the domestic market and reduce the export opportunities of domestic producers.
The situation prevailing in the sugar beet industry in Ukraine requires immediate joint action involving all players sugar market to develop a clear strategy on the functioning of the industry namely: optimizations of sowing areas, production of sugar beets and sugar, increase of level of the productivity of sugar beets, reconstruction of sugar-plant, together with decision of problems of surplus powers and output of Ukrainian sugar to the oversea markets.

І. В. Корогодздобувач, Чернігівський національний технологічний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Iryna Korohodapplicant, Chernihiv national university of technology

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF BUSINESS ACTIVITY IN TERMS OF POWERS DECENTRALIZATION

У статті проаналізовано зміст, складові та сучасний стан інституційного середовища підприємництва. Розглянуто основні функції інституцій України та зарубіжжя , які реалізують політику у сфері малого бізнесу на сучасному етапі. Запропоновані пріоритетні напрями удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємництва, які сприятимуть активізації підприємницької діяльності та економічному зростанню регіонів і України в цілому. Крім того, обґрунтовано створення  в регіонах Агенцій розвитку підприємництва, метою функціонування яких стане надання багатопрофільної та висококваліфікованої інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктам господарювання.
 
The article analyses the content and components and current state of the entrepreneurship institutional environment. Described the main functions of national and foreign institutions that implement policies in small business today. Proposed priority areas for improvement of the legal base that promote business activity and economic growth of regions and Ukraine as a whole. In addition, reasonably create regional business development agencies, which will be the objective of providing a multidisciplinary and highly informational and resource support to business entities.

Т. В. Мокієнкокандидат економічних наук., доцент кафедри бухгалтерського облік, Полтавська державна аграрна академія

ПРИДБАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. V. MokienkoCandidate of Economic Science, Associate Professor of Accounting Poltava State Agrarian Academy

THE PROCESS OF ACQUIRING VALUES: ACCOUNTING TASKS AND DOCUMENTING

Під час здійснення господарської діяльності суб’єкти підприємницької діяльності вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг із метою забезпечення їх безперервного функціонування. Основними наслідками проведення господарських операцій є виникнення зобов’язань, що призводить до появи кредиторської заборгованості, у тому числі перед постачальниками та підрядниками. У статті досліджено сутність процесу придбання. Розглянуто завдання бухгалтерського обліку процесу придбання товарно-матеріальних цінностей. Досліджено порядок та особливості договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей.
 
In their business activities economic entities cooperate with other business units to purchase commodities and materials, works and services in order to provide continued operation. The main economic operations’ after-effects are appearing obligations which lead to payables as of due to suppliers and contractors. Article investigates procurement process essence. Addresses matters related to accounting process targets as for commodities and materials procurement. Were investigated sale/purchase agreements, their specific nature and procedure for concluding.

І. В. Патокак. е. н., провідний  науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

I. V. PatokaCand.Sc. (Economics), Senior Researcher of the Department of environmental policy economic problems andf sustainable development, Public Institution «Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

FINANCIAL SUPPORT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE UNITED LOCAL COMMUNITIES AS A CONSTITUENT OF THE EFFECTIVE POWER DECENTRALIZATION IN UKRAINE

В статті розглядаються важливі питання процесу утворення об’єднаних територіальних громад, а саме  фінансове забезпечення їх діяльності. Проаналізовано законодавчо-нормативне забезпечення процесу об’єднання громад таким чином, щоб вони стали спроможними. Обгрунтовано, що лише при фінансовій децентралізації  можливе формування засад сталого розвитку об’єднаних територіальних громад для збалансування економічних, екологічних та соціальних інтересів місцевого рівня. Показано, що збільшення обсягу фінансових ресурсів у розпорядженні органів місцевого самоврядування сприятиме формуванню спроможних територіальних громад. Акцентується увага на питаннях формування механізмів екологічної політики на рівні місцевого самоврядування.
 
An important issue of formation of the united local communities, viz., financial support of their activity is considered. An analysis is made of the legislative support of the united local communities to be resilient. It is proved that only under financial decentralization, formation of the sustainable development basis of the united territorial communities is possible to balance economic, environmental and social concerns. An analysis is made of the incomes of the united local communities, the ways of their optimization being outlined. An emphases is made on the environmental policy formation at the local self-government level.

Г. О. Соколюккандидат економічних наук,доцент кафедри менеджменту, Хмельницький національний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ

G. O. Sokoliukcand.sc.(econ.), assistant professor of management department Khmelnytskyi National University

INSTITUTIONAL ASPECTS OF KNOWLEDGES AND TECHNOLOGIES INTERNATIONAL TRANSFER IN UKRAINE: IMPLEMENTATION OF COMPREHENSIVE APPROACH

Виокремлено основні завдання міжнародного трансферу знань і технологій. Окреслено проблеми розвитку міжнародного трансферу знань і технологій в Україні. Акцентовано на необхідності здійснення цього процесу у комплексі – у контексті підтримки трансферу технологій трансфером відповідних знань, і в контексті інституційного забезпечення цих процесів на законодавчому і організаційно-інфраструктурному рівнях. Виокремлено напрями підтримки і передачі знань за ступенем державного регулювання. Наведено основні завданнями та принципи побудови Національної мережі трансферу технологій в Україні. Охарактеризовано основні функції інфраструктури міжнародного трансферу знань і технологій та визначено напрями удосконалення їх діяльності через посилення знаннєвої складової передачі технологій. Підкреслено провідну роль у цьому процесі університетів як осередків новітніх знань.

The main tasks of the knowledges and technologies international transfer have been determined. The problems of development of the knowledges and technologies international transfer in Ukraine have been outlined. The need for realisationthis this process comprehensively has been attentioned. This have been discussed under context of support of technology transfer by relevant knowledgies transfer and under context of institutional support of this proceses on legislative, organizational and infrastructure levels. The areas of support and knowledge transfer hsve been determined according to the degree of government regulation. The basic objectives and the principles of construction of the National Technology Transfer Network in Ukraine have been seted out. The basic functions of the infrastructure of the international transfer of knowledges and technologies have been characterized and the directions of improvement of their activity have been determined to realize under enhancing of knowledge component of technologies transfer. The leading role of universities (as the centers of new knowledgies) in this process has been emphasized.

А. С. Гавриленкок. е. н., Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

А. GavrylenkoPh.D., Central Research Institute of weapons and military equipment of the Armed Forces of Ukraine

METHOD OF ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION

У статті досліджено підходи до визначення соціально-економічного потенціалу, його резервів та здійснена спроба розробки теоретичних підходів, методологічних принципів, а також практичних рекомендацій для комплексної оцінки соціально-економічного потенціалу регіону.
 
In the article the approaches to determine the socio-economic potential, its reserves and an attempt to develop theoretical approaches, methodological principles and practical guidelines for comprehensive assessment socio-economic potential of the region.

К. І. Даниловак. е. н., науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

K. I. DanylovaPhD, Research Fellow of Economic Theory Department, SI “Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine”, Kyiv

INSTITUTIONAL TRAPS OF EXPORT-LED ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE UNDER IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE

У статті досліджено формальні та неформальні обмеження щодо виконання Україною зобов’язань в рамках торговельних питань Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Розкрито основні джерела та загальний механізм неефективності «стандартних рішень» реформування та забезпечення економічного зростання на підставі методологічного апарату концепції інституційних пасток. Обґрунтовано, що відтворення неефективних рішень (пасток) виходить з порушення комплементарності економічного та соціального обміну та розкривається через відносини нееквівалентності та контрпродуктивності. Визначено, що державна допомога та стимулювання експортоорієнтованого економічного розвитку України на тлі слабких та спотворених ринкових інститутів підвищує ризики посилення дискримінаційних відносин, поглиблення соціального розшарування та несправедливості, пригнічення мотивів до модернізації та ефективного використання ресурсів. На противагу селективної допомоги, яка має потенціал заохочування до пошуку ренти спеціальними групами інтересів, раціональна політика економічного розвитку має спиратися на політекономічний аналіз майбутньої зміни інституційної рівноваги з врахуванням особливостей інверсійного типу становлення ринкових відносин в Україні, якому є притаманним недостатній розвиток інститутів власності, прав людини та доброякісної конкуренції.
 
The paper investigates formal and informal constraints for Ukraine's implementation of commitments under the trade and trade-related matters of the EU-UA Association Agreement. It reveals general sources and mechanism of inefficiency under the standard approach to policy-making and reformation for economic growth by the means of methodological apparatus of institutional trap concept. The essay outlines how reproduction of inefficient decision-making (trap) originates from violation of complementarity of economic and social exchange and unfolds in relations of non-equivalence and counter-productiveness. The main conclusion is that public assistance and stimulation of export-led economic development in Ukraine with the current background of weak and distorted market institutions will strengthen potential risks for discriminating relations and extracting norms, deepen social stratification and injustice, oppress motives for modernization and resource efficiency. Contrary to the selective assistance that gives rise to rent-seeking of special groups of interest, sound policy for economic development should be based on a careful analysis of political economy and future institutional equilibria with respect to inversion type of market economy in Ukraine, which lacks in institutions of property, human rights, and fair competition.

М. Б. Янчукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КВАЗІІНТЕГРАТИВНОЇ АВІАБУДІВНОЇ СТРУКТУРИ ЯК НОВІТНЬОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ МОДЕЛІ АВІАБУДІВНИЦТВА

M. B. IanchukPhD in Economics, Associate professor, National Aviation University, Ukraine

СONCEPTUAL BASIS FOR CREATION OF QUASIINTEGRATIVE AIRCRAFT CONSTRUCTION STRUCTURE AS THE LATEST OPERATION UNIT IN THE TERMS OF AN OPEN MODEL OF AIRCRAFT CONSTRUCTION

Досліджено ключові інституціональні зміни розвитку інтеграційних процесів у відкритій економіці у бік мережевих зв’язків. Охарактеризовано сучасну відкриту модель авіабудівного виробництва, для якої характерний відхід від замкненого технологічного циклу і перехід до високоспеціалізованих предметно-орієнтованих підприємств - центрів компетенцій. Запропоновано методологічний ланцюжок досліджень «інтеграція –– квазіінтеграція - дезінтеграція» і обґрунтовано доцільність формування квазіінтегративної авіабудівної структури в умовах відкритої моделі авіабудівного виробництва. Наведено авторське визначення квазіінтеграції і обґрунтовано концептуальні основи створення квазіінтегративної авіабудівної структури в умовах відкритої моделі авіабудівництва на основі квазіінтегративних зв’язків в рамках системи контрактації. Обґрунтовано наукові підходи до формування квазіінтегративної авіабудівної структури як новітньої господарської одиниці відкритої моделі авіабудівного виробництва та визначено організаційно – структурні аспекти правовідносини її учасників.
 
Key institutional changes in the development of integration processes in the open economy towards the open network connections are investigated. Modern open model of aircraft production is characterized, in which closed technological cycle is been given up and transition to highly object-oriented businesses - competence centers is observed. A methodological research chain "integration - quasiintegration - disintegration" is proposed and the expediency of forming quasiintrative aircraft construction structure in an open model of aircraft construction is grounded. An author's definition of quasiintegration is given and the conceptual basis for creation of quasiintegrative aircraft construction structure in the terms of the open economy model based on quasiintegrative connections within the contracting system. Scientific approaches to formation of quasiintegrative aircraft construction structure as a modern operation unit of the open model of aircraft construction are grounded and organizational-structural aspects of the relationship of its members are identified.

А. Б. Мокрицькак. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІНФОРМАЦІЙНІ АСИМЕТРІЇ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Anna Mokrytskacandidate of economic sciences, Associate Professor of S.I. Yuriy Finance Departments, Ternopil National Economic University

INFORMATION ASYMMETRIES IN HEALTH SERVICES

Формування повної і досконалої інформації, ефективних методів її збору та способів обробки є напрямами зменшення можливих ризиків вибору медичних послуг, здійснення медичних втручань та розширення можливостей споживачів на ринку медичних послуг. Охарактеризовано особливості медичних послуг, що відрізняють їх від інших послуг, що пов'язано як з їх призначенням, так і з властивостями і параметрами надання. Висвітлено природу асиметричної інформації. Зроблено дослідження сутності інформаційних асиметрій, особливостей їх функціонування на ринку медичних послуг та їх вплив на систему надання медичної допомоги. У статті розглянуто доцільність державної діяльності на ринку медичних послуг, неспроможності та можливості підвищення ефективності надання ринкових послуг охорони здоров'я. Окреслено умови для попиту, стимульованого постачальником, які  створює інформаційна асиметрія.
 
Formation complete and perfect information, effective methods of data collection and processing methods are areas reduce risks of choice of medical services, the implementation of health interventions and empower consumers in the market of medical services. The features of health care services that distinguish them from other services associated with their appointment as well as the properties and parameters provided. Deals with the nature of asymmetric information. Examining the nature of information asymmetries, especially their functioning in the market of medical services and their impact on the system of care. In the article the expediency of state activity in the health services, insolvency and opportunities to increase market efficiency of health services. Outlined conditions for demand, stimulated supplier who creates information asymmetry.

С. М. Дідухк. е. н., доцент кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА НАПОЇВ

S. M. DidukhCandidate of Economic Sciences, Department of Industrial Economics, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

THE STRATEGY OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION FOOD AND BEVERAGES

У статті розглянуто особливості стратегій сталого розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв. Висвітлено теоретичні положення концепції сталого розвитку економічних систем на основі аналізу наукових публікацій. Вказано на важливість впровадження концепції сталого розвитку та можливі переваги від її використання.
Виділено підприємства, які впроваджують стратегію сталого розвитку в Україні. Проведено аналіз напрямів реалізації концепції сталого розвитку окремих підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв («Кернел», «Миронівський хлібопродукт», «Астарта-Київ», «Оболонь», «Coca-Cola», «Pepsi», «Nestle»). Виявлено, що у сучасних економічних умовах стратегію сталого розвитку успішно реалізують у першу чергу потужні агропромислові підприємства, які мають необхідний рівень фінансових та трудових ресурсів. Вказано, що для більшості середніх та малих підприємств стратегія сталого розвитку не є пріоритетною в умовах високої конкуренції.
 
The article examines the features of sustainable development strategies of enterprises producing food and beverages. The theoretical principles of sustainable development of economic systems have been highlighted in the article by analyzing scientific publications. We specified on the importance of introducing the concept of sustainable development and the potential benefits of its use. We specified on the importance of implementing the concept of sustainable development and the potential benefits of its use.
We have singled out companies implementing sustainable development strategies in Ukraine. We have analyzed the directions of the concept of sustainable development of individual enterprises producing food and beverages ("Kernel", "MHP", "Astarta-Kiev", "Obolon», «Coca-Cola», «Pepsi», «Nestle»). We have found that in the current economic environment, powerful agro-industrial enterprises with the necessary level of financial and human resources successfully implement the strategies of sustainable development. Indicated that for most small and medium enterprises strategy of sustainable development is not a priority in a competitive environment.

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ[||PhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, KyivІ. О. Дубровськамагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ

G. Kostiuk I. Dubrovskamagister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

CURRENT RESEARCH COMPETITIVE STRATEGIES

У статті розкрита суть поняття «конкурентна стратегія», досліджено сучасні конкурентні стратегії, а саме: управління змінами, стратегія диференціації, стратегія ментального айкідо, стратегічні альянси, стратегія управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Досліджено вітчизняний досвід використання цих стратегій.
 
The article reveals the essence of the concept of "competitive strategy" The modern competitive strategy, namely, change management, strategy differentiation strategy mental aikido, strategic alliances, the strategy of customer relationship management (CRM). Studied domestic experience of using these strategies.

В. В. Бабіченкок. е. н., Заступник Голови Правління начальник фінансово-економічного управління, ПАТ «Укртатнафта», м. Кременчук

ДИВІДЕНДИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

V. V. BabichenkoPhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department PJSC "UKRTATNAFTA"

DIVIDENDS IN THE INFORMATION MODEL OF DOMESTIC STOCK MARKET

В статті досліджуються особливості дивідендної політики акціонерних товариств в Україні на сучасному етапі. Охарактеризовано причини, що визначають домінування стратегії відмови від дивідендних виплат в корпоративному секторі. Окреслено фактори, які обумовлюють низьку роль дивідендів як інформаційних сигналів на біржовому ринку цінних паперів України. Обґрунтовано заходи, спрямовані на трансформацію дивідендної політики вітчизняних корпорацій.
 
This article deals with the features of dividend policy of joint-stock companies in Ukraine at the current stage. The reasons that determine the domination of strategy of refusal from dividend payouts in the corporate sector are characterized. The factors that cause the low role of dividends as information signals at the securities stock market of Ukraine are described. The measures directed on the transformation of dividend policy of domestic corporations are justified.

Д. О. Сікорськийаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИКА ВИБОРУ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

D. O. SikorkyiPhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

HOW TO CHOOSE INFORMATION RISKS MANAGEMENT TECHNIQUES

У статті досліджена проблема удосконалення системи управління інформаційними ризиками. Запропоновано методику, яка передбачає на кожному кроці вибір одного з можливих засобів, що забезпечує отримання максимального ефекту.
 
The paper explores the problem of perfectibility of information risks management system. The methods, which provide the maximum effect, are proposed.

К. О. Братковськак. е. н., доцент кафедри електротехніки та енергетичного менеджменту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

K. O. BratkovskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of hair of electrical engineering and energy management, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

ABOUT THE ENERGY MODEL OF SUSTAINABLE HEAT CONSUMPTION

Розглянуто технічні, фінансові, економічні та соціальні бар’єри на шляху побутового споживача теплової енергії до енергоефективності. Визначено фактори, що заважають становленню партнерських відносин між виробником та споживачем теплової енергії в рамках енергетичної моделі з боку обох сторін. Проаналізовано енергетичну модель України порівняно з метою та задачами інших динамічних енергетичних моделей. Запропоновано розвиток енергетичної моделі сталого споживання енергії для категорії побутового споживача у розрізі споживання теплової енергії шляхом подолання бар’єрів та визначення місця споживача та його ролі у моделі як ключових.

Technical, financial, economic and social barriers of domestic consumers of heat towards to energy efficiency are considered. The factors hindering the partnership between producer and consumer of heat within the energy model from both sides are detected. Ukraine energy model compared with the purposes and objectives of other dynamic energy models is analyzed. The development of sustainable energy consumption model for domestic consumer category in terms of heat consumption is proposed by overcoming barriers and determining the consumer place and its role in the model as key.

О. Ю. Клементьєвакандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

СТАНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЯК НАЙБІЛЬШ РОЗВИНУТОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

O. Yu. KlementievaPh.D., associate Professor of Department of corporate finance and controlling, SHEI "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman"

INCIPIENCE JOINT STOCK COMPANY AS THE MOST DEVELOPED FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND DEVELOPMENT IN UKRAINE

В статті розглянуто причини становлення та розвитку акціонерних товариств України, наводяться дані про динаміку їх кількості та показники діяльності. Виділяються переваги та негативні риси акціонерних товариств, аналізується вітчизняна правова база та пропонуються напрями її реформування.
 
The article discusses the reasons for the formation and development of joint stock companies, it shows the dynamics of the number and indicators of  their activities in Ukraine. Highlighted the benefits and drawbacks of joint stock companies, analyzed the domestic legal framework and the proposed direction of its reforms.

О. О. Молодідк. е. н., провідний науковий співробітник відділу економіки, організації та управління будівництвом, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», м. Київ

ПРОЕКТИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ: ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. O. MolodidPh.d., Senior Research Fellow of economics, organization and construction management, THE STATE «Research institute of building production», Kyiv

PROJECTS TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY OBJECTS: FEATURES FINANCE IN UKRAINE

Обґрунтовано необхідність реалізації проектів з підвищення енергоефективності об’єктів у житловому секторі. Визначені основні напрями реалізації подібних, на які має спрямовуватися фінансування з державного бюджету. Встановлені основні чинники, що перешкоджають подальшому зниженню енергоємності економіки України. Запропоновано використовувати поняття «енергоефективна культура населення» як економічний термін. Проаналізовані основні форми та джерела фінансування проектів з підвищення енергоефективності об’єктів. У якості основного джерела залучення коштів на подібні проекти в Україні визначені зовнішні кошти, у зв’язку з відсутністю достатнього обсягу власних фінансових ресурсів. Доведено, що фінансування проектів з підвищення енергоефективності з власних джерел для вітчизняного ринку нині є дійсно мало реальним. Встановлено, що не дивлячись на потенційні можливості такого зовнішнього джерела залучення коштів як міжнародні гранти їх реальні можливості для України значно менші, порівняно з Європейським ринком. Представлено перелік державних програм та проектів, які спрямовані на фінансування енергоефективних заходів. Встановлено ряд регіональних, місцевих та міжнародних програм, які мають на меті підвищення об’єктів житлово-комунальної сфери.
 
The necessity of implementing energy efficiency projects in the residential sector facilities. The basic directions of realization of such, which should be directed funding from the state budget. The basic factors that impede further reduce the energy intensity of the economy of Ukraine. Proposed to use the term "energy efficient culture of the population" as an economic term. The basic forms and sources of financing of projects to improve energy efficiency projects. As the main source of raising funds for such projects in Ukraine by foreign funds due to lack of sufficient own financial resources. Proved that finance energy efficiency projects from own sources for the domestic market today is really not very realistic. Established that despite the potential of such external sources as international fundraising grants them real opportunities for Ukraine significantly lower compared to the European market. The list of state programs and projects to finance energy efficiency measures. A number of regional, local and international programs aimed at improving housing and communal services.

Я. В. Поплюйкок. е. н., доцент кафедри статистик, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ В УКРАЇНІ

Yaroslava PopliuikoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistic, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetan

REGULARITIES OF FORMATION OF DEMAND FOR MONEY IN UKRAINE

У статті запропоновано систему абсолютних та відносних показників для аналізу попиту на гроші відповідно до методологічних засад статистичного забезпечення управління грошовою масою. Здійснено статистичний аналіз стану та динаміки реальних касових залишків. Проаналізовано взаємозв’язок між темпами зростання грошової маси, інфляції та ВВП; Розраховано коефіцієнти еластичності грошової маси, що дозволило зробити висновки про недоцільність використання монетарного таргетування.
 
The article suggests a system of absolute indicators relative indexes for the analysis of money demand according to the statistical methodology support management of the money supply. Done statistical analysis of the dynamics of demand for money. Analyzed the relationship between the growth of money supply, inflation and GDP; Calculated elasticity of money supply to GDP, allowing draw conclusions about the inappropriate use of monetary targeting.

О. В. Ситникстарший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів»

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. V. Sitniksenior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment «International University of Finance»

ANALYSIS OF THE MAIN COMPONENTS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE MACHINE-BUILDING COMPLEX

В статті проаналізовано передкризовий стан інвестиційної привабливості машинобудівної галузі України. Досліджено основні параметри оцінки інвестиційної привабливості підприємств, що використовуються в світовій практиці. Визначено та проаналізована вплив основних параметрів інвестиційної привабливості машинобудівного комплексу України.
 
The article analyzes the pre-crisis state of the engineering industry investment attractiveness of Ukraine. The basic parameters of the investment attractiveness of enterprises used in the world. Defined and analyzed the influence of the main parameters of the investment attractiveness of engineering complex of Ukraine.

О. С. Дмитроваздобувач, кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

КЛАССИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Olga DmytrovaApplicant of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

CLASSIFICATION OF RISKS AND THREATS OF ECONOMIC SECURITY BANK

Не зважаючи на велику кількість робіт присвячених питанням економічної безпеки банку, деякі питання залишаються не визначеними. Не має сталої класифікації понять «ризик» та «загроза». У статті визначено зміст поняття «економічна безпека підприємства», розглянуті визначення «ризик», «загроза». Проведено аналіз взаємозв’язку термінів « ризик» та «загроза». Проаналізовано сукупність класифікаційних ознак загроз економічній безпеці підприємства. Здійснено класифікацію ризиків та  загроз за основними ознаками. Узагальнено вплив загроз на підприємство. На основі наведеної класифікації загроз економічної безпеки банку, представлена власна класифікація загроз економічної безпеки банку, в залежності від ступеня впливу на діяльність банку.
 
Despite the large number of works devoted to the issues of economic security of the bank , some questions remain determined. No classification sustainable concepts of "risk" and "threat".  The article defines the concept of "enterprise economic security", given definitions " risk", " threat". The analysis of the relationship of the terms " risk" and "threat".  A set of classification threat signs of the economic security of the enterprise is analyzed. The classification of threats аnd risks  made according to the main features. Generalized the impact of threats on the enterprise. Based on the classification of threats to economic security of the bank represented own classification of threats to economic security of the bank , depending on the degree of impact on the bank.

L. SukhomlynPh. D. (Eng.), associate professor, Department of Management and Tourism Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

STRATEGY FOR FOOD INDUSTRY ENTERPRISES DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Л. В. Сухомлинк. т. н., доцент кафедри менеджменту и туризму, Кременчуцький національний університет імени Михайла Остроградского

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

The paper deals with the problem of determination the development strategy enterprises of the food industry in the conditions of integration and globalization processes. The problems influencing the level of global competitiveness determined. Identified key competitive advantages and their relationship with the factors of the competitive environment. This allowed distinguishing the development of strategic priorities the food industry of Ukraine to achieve competitive advantages in the context of current operation conditions.
 
В статті розглядається проблема визначення стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах процесів інтеграції та глобалізації. Визначено проблеми, що впливають на рівень глобальної конкурентоспроможності. Позначені ключові конкурентні переваги та їх зв’язок із факторами конкурентного середовища. Це дозволило виділити стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості України для досягнення конкурентних переваг в контексті сучасних умов функціонування.

К. Г. Гончаровааспірант Черкаського Національного Університету імені Богдана Хмельницького, Начальника служби комплаєнс ПАТ «КБ «Глобус»

КАДРОВА БЕЗПЕКА, ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Kristina Honcharovaaspirant of The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Head of Compliance in PJSC Commercial Bank “Globus”

PERSONNEL SECURITY, AS ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF BANK

Не зважаючи на велику кількість робіт присвячених питанням економічної безпеки банку, деякі питання залишаються не визначеними. Питанням кадрової безпеки, як частини економічної безпеки банку, приділяється не достатньо уваги. У статті досліджено науковий зміст економічної категорії кадрова безпека; розкрито взаємозв’язок економічної та кадрової безпеки, як однієї з її складових; розкрито об’єкти та суб’єкти кадрової безпеки; вдосконалено основні складові кадрової безпеки; означено основні загрози кадровій безпеці та елементи ризик менеджменту, що забезпечують нівелювання даних загроз.
Наукова новизна полягає у тому, що систематизовано основні складові кадрової безпеки разом із елементами внутрішньобанківської системи контролю, що забезпечують їх безпеку;
Практична значущість роботи полягає в тому, що отримані результати спрямовано на оптимізацію процесу формування та інтеграції ефективної системи кадрової безпеки банківської установи з метою підвищення економічної безпеки банківського сектору України.

Despite the large number of works devoted to the issues of economic security of the bank , some questions remain determined. The issue of personnel security, economic security as part of the bank not paid enough attention. In аrticle researched the scientific content of economic category personnel security; the interrelation of economic and personnel security as one of its components; exposed objects and subjects of personnel security; improved the main components of personnel security; author determined the main threats & influences to personnel security and its elements inseparably connected to risk management which provides minimization of these threats.
Scientific innovation of this research - there were systematized the main components of personnel security elements with the interbank control systems to ensure their security.
The practical value is in the results, those are focused at the optimization of the forming process & the integrating of the efficient system of personnel security of the banking institution to improve the economic security of the banking sector of Ukraine.

О. В. Войткоздобувач, ДВНЗ "Київський національний економічний імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОСНОВНІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ВІД ПРИРОДНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

O. V. Voytkopostgraduate, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE BASIC STATISTICAL INDICATORS OF EVALUATION OF ECONOMIC LOSSES FROM NATURAL EMERGENCIES

Метою цієї статті є вдосконалення системи статистичних показників оцінювання економічних збитків від природних надзвичайних ситуацій. Запропонована автором система статистичних показників впорядковує процес дослідження збитків врожаю та загибелі площі сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку, адаптована до процесу страхування в рослинництві. Система статистичних показників аналізу збитків врожаю та загибелі сільськогосподарських культур складається з трьох блоків: І - показники вибіркових обстежень застрахованих сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень; ІІ – показники економічних збитків в рослинництві; ІІІ - показники страхування в рослинництві. Сформована система показників є основою для підвищення аналітичної значущості, та цінності статистичної інформації, яка допомагає виявити єдину зону ризику та рівень покриття на території вирощування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

The aim of this article is to improve the system of statistical indicators of evaluation of economic losses from natural emergencies. The author proposes the system of statistical indicators to organize research process of crop loss and loss of arable crops during the insured event, adapted to the process of crop insurance. The system of statistical indicators analysis of crop damage and loss of crops consists of three blocks: I – indicators of sample surveys of insured crops and perennial plants; II - indicators of economic losses in crop production; III - indicators of crop insurance. Formed Scorecard is a framework for improving analytical significance and value of the statistical information that helps to identify a single area of risk and coverage in the territory of growing crops and perennial plantings.

Д. В. Гризоглазовкандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

D. GrizoglazovPh.D., senior lecturer department of finances State university “KNEU named after Vadym Hetman”

MODERN ASPECTS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF LOCAL BUDGETS

В статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні. Досліджено та визначено поняття «управління місцевими фінансами». Проаналізовано основні підходи до удосконалення процесу управління. Рекомендовані конструктивні напрями підвищення якості управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів.
 
Theoretical and practical aspects of financial management at the local level are discussed in the article. Researched and defined the concept of "the management of local finances." The main approaches to improving the governance process. Recommended constructive ways of increasing the quality of financial management of local budgets.

О. В. Небильцоваканд. екон. наук, доцент, професор, заступник завідувача кафедри міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

НОВА МОДЕЛЬ ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ У МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ

O. V. NebyltsovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy chief of International Accounting and Audit Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE NEW FINANCIAL INSTRUMENTS IMPAIRMENT MODEL IN INTERNATIONAL STANDARDS

На сучасному етапі еволюції міжнародних стандартів особлива увага зі сторони як розробників стандартів, так і науковців, користувачів фінансових звітів та безпосередньо суб’єктів господарської діяльності приділяється стандартам, які визначають підходи до визнання та оцінки фінансових інструментів, а також розкриття інформації про них у фінансових звітах, чому й присвячено дану статтю.
Наріжною проблемою, на вирішення якої очікують всі зацікавлені сторони, є зміна моделі визнання можливих втрат від зменшення корисності, яка є предметом дослідження.
Застосовуючи широкий спектр наукових методів пізнання, було розкрито зміни підходів до застосування різних моделей оцінки втрат від зменшення корисності в Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) 9 та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) 39, проаналізовано причини та наслідки застосування нової моделі та їх вплив на показники фінансових звітів в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

The article is devoted to the standards, determining approaches towards financial instruments recognition and measurement as well as disclosure in financial statements, appeared in extraordinary focus of attention of both development constructors, and researches, financial statements users, business entities during current stage of International Standards evolution.
The subject of this research is the key issue to be resolved on behalf of all the interested groups which is a change of impairment expected credit loss model.
Applying a wide range of scientific methods it’s discovered the changes concerning requirements of different models of impairment expected credit loss model implementation in International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 and International Accounting Standard (IAS) 39 and, analyzed a new impairment model implementation causes and consequences as well as their short-term and long-term effect on financial statements data.

С. В. Познякк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

S. V. PozniakPh.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

PROVIDING COMPETITIVE ADVANTAGE OF DOMESTIC ENTERPRISES TO INTERNATIONAL MARKETS

В статті проаналізовано сутність міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств. Представлено рейтинг України за індексом глобальної конкурентоспроможності та динаміку змін її позицій. Проведений аналіз основних складових індексу глобальної конкурентоспроможності.
 
In the article the essence of international competitiveness of Ukrainian enterprises. Presented by Ukraine's rating on the index of global competitiveness and the dynamics change its position. The analysis of the main components of the index of global competitiveness.

О. М. Дибак. е. н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”В. В. Крукк. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”Ю. О. Гернегок. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”

МОДЕЛЬ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

О. М. DybaPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of investment activity department of Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanV. V. KrukPhD (Economics), Associate Professor of investment activity department of Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanIu. О. GernegoPhD (Economics), Associate Professor of investment activity department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODEL OF STATE FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE PROJECTS’ ACTIVATION IN UKRAINE

У статті обґрунтовано необхідність активізації в Україні відособленої моделі державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання, які реалізують інноваційні проекти. Проаналізовано приклади державної підтримки інноваційних проектів закордоном, які характеризують можливі заходи та інструменти для досягнення державних пріоритетів інноваційного розвитку. Визначено, що закордоном фінансова підтримка інноваційної діяльності здебільшого здійснюється в межах відособлених державних програм та напрямів діяльності. Натомість, в Україні лише формується напрям інвестиційно-інноваційної політики, в межах якого інноваційний проект ототожнюється з інвестиційним. Запропоновано етапи активізації державної фінансової підтримки виключно інноваційних проектів, упровадження яких дозволить створити сприятливі умови для реалізації останніх.
 
The importance of separated model of state financial support of entities, which realize innovative projects, in Ukraine is proved. The foreign examples of state financial support of innovative projects are analyzed. It characterizes the possible measures and tools for state priorities of innovative development achievement. It is defined, that abroad the financial support of innovative projects is realized mainly according to the separate state programs and directions of activity. Instead, the direction of investment and innovate policy is only formed in Ukraine and the innovative projects are identified with investment projects. The stages of activation of financial support of innovative projects exclusively are proposed. Their implementation will be able to create the favorable conditions for realization of innovative projects.

С. М. Валявськийк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄС

S. N. Valyvskiycandidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel of the Poltava national technical university of the name of  Yuriy Kondratuka

QUALITY MANAGEMENT PRODUCTION AT THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF UKRAINE'S ACCESSION TO THE EU

В статті  досліджено особливості управління якістю продукції на промисловому підприємстві, способи її контролю, шляхи покращення рівня якості виробництва продукції на підприємстві. Запропоновано напрями покращення управління якістю продукції та алгоритм контролю якості в процесі виробництва.
 
In the article the features of quality management of products are investigational on an industrial enterprise, methods of its control, ways of improvement of level of quality of production of goods, on an enterprise. Directions of improvement of quality management of products and algorithm of control of quality are offered in the process of production.

Т. М. Червінськак. е. н. доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, ДВНЗ «Інститут кримінально-виконавчої служби України»

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АПК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГАЛУЗІ

T. Chervinskacandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of socialhumanitarian disciplines, State higher educational establishment is the "Institute criminally executive services of Ukraine" Kyiv

RISK-MANAGEMENT IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY AS PRE-CONDITION OF ІT'S FIRMNESS DEVELOPMENT

Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Аграрні реформи та становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та форм господарювання значно збільшують ступінь невизначеності соціально-економічних процесів в сільському господарстві і, відповідно, підсилюють вплив ризиків на аграрний бізнес.
Як засвідчує зарубіжний досвід, сучасні аграрні підприємства завдяки використанню різноманітного інструментарію управління ризиками можуть значно підвищити ефективність своєї діяльності. Похідні ж фінансові інструменти дають змогу істотно знизити негативний вплив цінових коливань на фінансовий стан суб’єктів господарювання в АПК. Деструктивний вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність суб’єктів господарювання АПК визначив еволюцію теоретичних та практичних підходів до управління ризиками. У теоретичній площині відбувався поступовий перехід від сприйняття ризику як об’єктивного чинника сільськогосподарської діяльності до виокремлення ризикології як науки та ризик-менеджменту в загальній стратегії управління підприємством аграрного сектору. Ця трансформація наукових поглядів на ризик та можливість впливу на його якісні та кількісні параметри і зміни у концептуальних положеннях знайшла своє відображення у сучасному ризик-менеджменті. Ризикованість аграрного бізнесу визначають такі основні чинники: сезонний характер виробництва, високий ступінь залежності від кліматичних умов, диспропорції в забезпеченні людства продовольством тощо. У зв’язку з цим побудова ефективної системи управління ризиками перетворюється на важливий елемент макрофінансової стабілізації, і фінансової стратегії підприємств АПК, стає одним із найголовніших чинників забезпечення стійкості галузі та протидії кризовим явищам.
В Україні система ризик-менеджменту на підприємствах АПК розвинена вкрай слабко. При цьому слід говорити як про відсутність цілеспрямованої політики держави у цій сфері, так і про ігнорування проблем управління ризиками самими суб’єктами господарювання АПК. Державна політика фактично обмежується підтримкою аграрного страхування, при цьому ефективність використання фінансових ресурсів надзвичайно низька.
 
An agricultural production is one of the most risky types of entrepreneurial activity. Agrarian reforms and becomings of market mutual relations, change of patterns of ownership and forms of menage, considerably increase the degree of vagueness of socio-economic processes in agriculture and, accordingly, strengthen influence of risks on agrarian business.
As foreign experience certifies, modern agrarian enterprises due to the use of various tool of management risks can considerably promote efficiency of the activity. Derivative financial instruments enable substantially to reduce negative influence of price vibrations on the financial consisting of subjects of menage of agrarian sector. Destructive influence of external and internal factors on activity of subjects of menage agrarian sector defined the evolution of the theoretical and practical going near a management. In a theoretical plane there was a gradual transition from perception of risk as objective factor of agricultural activity to the selection of risk-management as science and risk management in general strategy of management an enterprise agrarian sector. This transformation of scientific looks to the risk and possibility of influence on his high-quality and quantitative parameters and changes in conceptual positions of risk management. The  modern risks of agrarian business determine such basic factors: seasonal character of production, high degree of dependence on climatic terms, disproportions in providing of humanity food and others like that. In this connection the construction of effective control system by risks grows into the important element of the macrofinancial stabilizing, and financial strategy of enterprises of agrarian sector, becomes one of the most important factors of providing of firmness of industry and counteraction the crisis phenomena.
In Ukraine the system of risk management on the enterprises of agrarian sector is developed uttery poorly. Thus it follows to talk both about absence of purposeful policy of the state in this sphere and about ignoring of problems of management risks by the subjects of menage agrarian sector. A public policy is actually limited to support of agrarian insurance, efficiency of the use of financial resources is extraordinarily low here.

Є. В. Алімпієвд. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, Університет економіки та права „КРОК”К. Ф. Захаровастарший викладач кафедри економічної теорії, Університет економіки та права „КРОК”

ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ПРОТИДІЇ КАРТЕЛЬНИМ УГОДАМ У ПРАКТИЦІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I. V. AlimpiievDoctor of Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" UniversityK. F. ZakharovaSenior Lecturer of Economic Theory Department, "КRОК" University

ECONOMIC APPROACHES IN PREVENTION OF CARTEL AGREEMENTS IN THE PRACTICE OF ANTIMONOPOLY REGULATION

В роботі досліджено економічні передумови картелізації ринків недосконалої конкуренції. Розглянуто умови при яких утворюються стійки форми картелів та чинники, що ускладнюють та, навпаки, посилюють можливості запобігання і протидії створенню картелів в національній економіці.
Проаналізовано результати антимонопольного регулювання з боку держави на основі статистики виявлених порушень законодавства про захист економічної конкуренції і встановлено, що для ефективної протидії картелям доцільно змістити акценти у пошуку ознак порушення антимонопольного законодавства від аналізу поведінки учасників олігополізованих ринків на користь аналізу змін структури ринків.
Показано, що правові методи, які використовуються у діяльності Антимонопольного комітету не забезпечуть достатньо можливостей для результативної боротьби із сучасними формами картелізації товарних ринків і не можуть бути протиставлені прихованим видам антиконкурентної поведінки, таким як приховані угоди про взаємодію, ідентичні методи ціноутворення і дотримання фокальних точок.
Запропоновано поєднання економічних та правових методів, що можуть бути ефективно використані у процесі виявлення та доказу картельної змови. Визначено шляхи імплементації економіко-правових методів протидії картельним змовам у практичну діяльність Антимонопольного комітету.
Вивчено напрями подальшого удосконалення антимонопольного регулювання в Україні та посилення діяльності із протидії картелям у відповідності із рекомендаціями ОЕСР та існуючою практикою країн Європейського Союзу.
 
In this work we investigate the economic conditions of cartelization imperfect competition markets. Considered the conditions under which the formation of stable form cartels and factors that decrease and increase the possibility of preventing and combating the creation of cartels in the national economy.
Analyzed the results antitrust regulation by the state are based on the revealed violations of legislation on protection of economic competition. Defined that for effective combating cartels advisable to shift the focus in finding of a violation of antitrust laws by analyzing the behavior of oligopolistic markets benefit analysis of changes in the structure of markets.
It is shown that the legal methods used by the Antimonopoly Committee will not provide enough opportunities for effective fight against contemporary forms of cartelization commodity markets and can not be countered hidden types of anti-competitive behavior, such as hidden agreement on cooperation, identical methods of pricing and compliance focal points.
It is proposed a combination of economic and legal methods that can be effectively used in the detection and evidence of cartel collusion. Identified the ways of implementing economic and legal methods of combating cartel agreements in practice Antimonopoly Committee.
Studied areas for further improvement of antimonopoly regulation in Ukraine and strengthen the activities of combating cartels in accordance with the recommendations of the OECD and the current practice of the European Union.

О. А. Шлапаккандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

O. ShlapakPhD, assistant professor of marketing and advertising, Vinnitsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

INFORMATION AND COMMUNICATIONS MARKETING MEDIUM ENTERPRISES

Стаття містить основні принципи побудови та розвитку інформаційно-комунікаційного маркетингового середовища підприємства. Дослідження формування ефективного маркетингового комунікаційного середовища організації свідчать про необхідність змін в системі управлінських комунікацій підприємства з урахуванням концепцій економіки знань, використання теорій управління на основі системи збалансованих показників, управління проектами, реінжинірингу, управління якістю та транзакційними витратами., глобального маркетингу. Прогалини між стратегічними цілями та діючими бізнес-процесами можуть бути заповнені за рахунок формування ефективного інформаційно-комунікаційного середовища. Інформаційно-комунікаційне середовище підприємства визначає комунікаційні зв’язки, час, місце, використання в бізнес-процесах, інформаційні зв’язки, типи інформації, її кількість, джерела, способи формування, обробки, пошуку, передавання, одержання. Маркетингові процеси передбачають комунікації, що націлені на одержання інформації від споживача, оцінки корисності продукції, одержання зворотного зв’язку. Вони передбачають високий рівень креативності, гнучкості та адаптивності щодо конкретних ситуацій внутрішнього та зовнішнього середовища. Концептуальна модель маркетингового інформаційного середовища повинна підтримуватись комплексною інформаційною системою як основою формування віртуального інформаційно-комунікаційного простору підприємства. Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства безпосередньо залежить від таких чинників, як швидкість і достовірність одержання та відправлення інформації; виявлення потрібної інформації; формування правильної реакції на інформаційні сигнали і можливість реалізації змін. Виконані дослідження, дозволяють зробити висновок про те, що комплекс маркетингових комунікацій підприємства повинен базуватись на інтеграції комунікацій всередині підприємства (між підрозділами) для розуміння цілей кожного підрозділу та їх реалізації для одержання споживчих якостей в товарі або при наданні послуг; ефективних комунікацій з різними цільовими групами споживачів, відповідно до груп доповнюючи товарів та послуг; електронні зовнішні та внутрішні комунікації повинні бути сформовані відповідно до поведінки споживачів (за результатами веб-аналітики) та бізнес-процесів, які супроводжуються за допомогою інструментів інформаційного середовища.
 
Article contains basic principles of construction and development of information and communication marketing environment of enterprise. Study forming an effective marketing communication environment organizations indicate the need for changes in the enterprise communications management concepts based knowledge economy, the use of management theory based on a balanced scorecard, project management, reengineering, quality management and transaction costs, global marketing. Gaps between strategic objectives and operating business process can be completed by forming an effective information and communication environment. Information and communication medium enterprises defines communication links, time, location, use of business processes, information communications, information types, the amount, sources, methods of forming, processing, retrieval, transmission, reception. Marketing processes include communication, aimed at obtaining information on consumer evaluation of the usefulness of products, obtaining feedback. They provide a high level of creativity, flexibility and adaptability to specific situations of internal and external environment. Conceptual model of marketing information environment should be supported by an integrated information system as the basis for the formation of virtual information and communication space enterprise. Information and communications company marketing environment depends on factors such as the speed and accuracy of receiving and sending information; identify relevant information; forming a correct response to the data signals and the possibility of implementing changes. Completed studies suggest that complex marketing communications company should be based on the integration of communications within the enterprise (between departments) to understand the goals of each department and their implementation to produce consumer qualities of a product or the provision of services; effective communication with various target groups of consumers, according to the groups complementing products and services; internal and external electronic communication should be formed according to consumer behavior (based web analytics) and business processes, accompanied with tools of the information environment.

В. В. Шкромидакандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, м. Івано-ФранківськН. А. Далякасистент кафедри маркетингу і контролінгу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ

V. ShkromydaCandidate of Sciences (Economics), assistant professor of accounting and auditing, Carpathian National University named after V. Stefanik, Ivano-FrankivskN. DalyakAssistant Professor of Marketing and Controlling, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

REGIONAL MARKET ASSESSMENT ENTERPRISES CONSTRUCTION INDUSTRY

В статті проведено оцінку функціонування підприємств ринку будівництва Івано-Франківської області, виявлено основні тенденції його поведінки за останні роки та окреслено існуючий взаємозв’язок між факторами, що їх зумовили. Здійснена оцінка їх платоспроможності та фінансової стійкості, що свідчить про фінансову нестабільність підприємств будівельної галузі, яка перешкоджає швидкому здійсненню привабливих інвестиційних (капітальних) проектів, налагодженню довгострокових виробничих відносин та підриває ділову репутацію останніх. На основі статистичних даних проведено експрес-аналіз фінансового стану будівельних підприємств та запропоновано шляхи виходу будівельних підприємств із кризового стану.
 
The paper assessed the functioning of enterprises building market Ivano-Frankivsk region, the main tendencies of his behavior over the past year and outlines the existing relationship between the factors that caused it. The estimation of solvency and financial stability, indicating that financial instability construction enterprises, which prevents the rapid implementation of attractive investment (capital) projects, the establishment of long-term industrial relations and undermines the reputation of the latter. Based on statistical data made rapid analysis of financial condition construction companies and suggested a way out of the building enterprises crisis.

Н. В. КурячаНаціональний університет водного господарства та природокористування м. Рівне

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

N. V. KuryachaNational University of Water Management and Natural Resources Use

DEVELOPMENT OF BUSINESS AND DIRECTIONS OF ITS LIBERALIZATION

Проаналізовано динаміку підприємницької діяльності в Україні. Розкрито погляди на напрями лібералізації підприємницької діяльності. Запропоновані напрями недостатньо враховують соціальну складову розвитку підприємництва. Доведено необхідність врахування схем пенсійного забезпечення для підприємців. Обгрунтовано, що підприємці є особливою групою працівників, які більш залежать від ринкових, накопичувальних систем пенсійного забезпечення.
 
The dynamics of business in Ukraine has been analyzed. Views on areas of business activity liberalization were disclosed. Proposed directions not take into account the social component of business development. The necessity of taking into account pension schemes for entrepreneurs was proved. It was proved that entrepreneurs are a special group of workers who are more dependent on the market, accumulative pension systems.

О. Л. Фещенкокандидат економічних наук, доцент, заступник директора, декан факультету Інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Св. Великої княгині Ольги ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»Н. В. Каменеваздобувач, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

O. L. FeshсhenkoCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy Director,  Dean of the Faculty of St. Grand Duchess Olga International Economics and Finance Institute at Private JSC “Higher educational establishment ”Interregional Academy of Personnel Management”N. V. KamenevаApplicant at Private JSC “Higher educational establishment “Interregional Academy of Personnel Management”

THE TECHNIQUE OF EVALUATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SAFETY AT THE ENTERPRISE LEVEL

У статті висвітлено механізм оцінки еколого-економічної безпеки на рівні підприємства.
Ступінь еколого-економічної безпеки підприємства запропоновано розглядати з точки зору здатності підприємства покрити за рахунок власних коштів очікувані втрати, які несе суспільство в результаті існування і діяльності цього підприємства.
Запропоновано підхід до розрахунку індикатору еколого-економічної безпеки на основі інтегральної оцінки складових екологічного впливу, а саме, екологічних ризиків, втрат підприємства від негативних процесів у зовнішньому середовищі і загального екологічного збитку від діяльності підприємства, який характеризує як шкоду, що наноситься зовнішнім об'єктам, так і шкоду, що спричиняє підприємству його власна діяльність.
Визначено, що оцінка впливу діяльності промисловості на екологічне становище в Україні є перспективним напрямом подальших досліджень щодо оптимізації рівня еколого-економічної безпеки.
 
The paper deals with the technique of evaluation of environmental and economic safety at the enterprise level.
The authors propose to consider the level of an enterprise’s environmental and economic safety from the perspective of the enterprise’s ability to cover at its own cost the expected damage inflicted on the society as a result of the enterprise’s existence and activities.
The proposed approach to the calculation of the environmental and economic safety indicator is based on the evaluation of components of the integral environmental impact, i.e. environmental risks, enterprise’s losses from negative environmental methods, and overall environmental damage caused by the enterprise’s activities including both damage inflicted on external objects and on the enterprise itself.
It is concluded that the evaluation of the influence of industrial enterprises on the state of environment in Ukraine is an important area of the future research of the methods of optimization of the environmental and economic safety level.

О. Г. Дерев’янкок. е. н., доцент, докторант Національного університету харчових технологій, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ АКТИВНОСТІ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. H. DereviankoPh.D. (Econ.), Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

EVALUATING THE ACTIVNESS OF REPUTATION MANAGEMENT OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN UKRAINE

В статті поставлено за мету з'ясувати рівень активності щодо управління репутацією підприємств із різними типами організаційних профілів системи репутаційного менеджменту (СРМ). На основі результатів авторського дослідження шляхом опитування авторитетних PR-експертів доведено тезу про суттєву залежність активності РМ від ступеня зрілості організаційного профілю СРМ: найбільш активно використовують інструментарій репутаційного менеджменту підприємства, що мають повний набір організаційних елементів принаймні функціонального рівня, тобто споживацький, перехідний або розвинений профіль. З цього слідує, що формування на підприємствах харчової промисловості власної організаційної структури СРМ (не нижче повного набору елементів функціонального рівня) є необхідною передумовою активного управління репутацією задля формування довіри стейкхолдерів.

The article set the goal to find out the level of reputation management activity in companies with different types of RMS-organizational profile (RMS is reputation management system). Based on the author's research by interviewing reputable PR-experts proved the thesis of the substantial dependence between the RMS-activity and maturity of organizational profile CPM: company, that used instruments of reputation management most actively, are having all of the organizational elements of at least functional level (consumer, transitional or developed profile). It follows that the creation of the food industry's own organizational RMS-structure (not below the full set of functional elements) is a prerequisite for active reputation management.

Є. Б. Хаустовак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В РАМКАХ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Y. B. KhaustovaY. B. Khaustova

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE UNIVERSITY UNDER THE SOCIOLOGICAL CONCEPT

В статті визначено зв'язок між поняттями, що використовуються в теорії капіталізації знань та управління капіталом, а саме інтелектуальним капіталом та інтелектуальний потенціал, внтелектуальний ресурс та інтелектуальний актив; розглянуто підходи до визначення інтелектуального капіталу з точки зору асоціальної та соціологічної концепції капіталу; дано визначення поняття “інтелектуальний капітал вищого навчального закладу (ВНЗ)” в рамках соціологічної концепції як синергетичної сукупності власних та залучених інтелектуальних активiв та ресурсів, з приводу створення та використання яких виникають соціально-виробничi та економіко-правовi відносини між суб'єктами дiяльностi ВНЗ та його управлiння з метою реалізації стратегії розвитку в умовах інформаційної економіки; дано характеристику змісту складових інтелектуального капіталу ВНЗ.
 
In the article the relationship between the concepts used in the theory of knowledge capitalization and capital management, namely between intellectual capital and intellectual potential, intellectual property and intellectual asset; Approaches to the definition of intellectual capital in terms of antisocial and sociological concepts of capital; defines the concept of "intellectual capital higher education institution (HEI)" within the sociological concept of a synergistic set of own and borrowed assets and intellectual resources, the creation and use of which there are socio-economic and vyrobnychi pravovi relations between subjects and activities Universities its management to implement the strategy development in the information economy; The characteristic content components of intellectual capital university.

В. М. Дибак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Vyacheslav Mykhajlovych DybaCandidat of Sciences (Ph. D.) in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

FINANCIAL ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS OF THE COMPANY

У статті обґрунтовані теоретико-методологічні аспекти фінансового обліку нематеріальних активів підприємства. Проаналізовано основні форми фінансової звітності, в яких відображено нематеріальні активи сучасного підприємства. З метою розробки пропозицій щодо віднесення вартості інтелектуальних активів до окремих статей звітності, їх розділено на окремі групи. Узагальнено форми статистичного спостереження, в яких розкрита інноваційна діяльність. Виокремлено основні проблеми формування облікової політики в частині амортизації нематеріальних активів. Ліквідаційна вартість та строк корисного використання нематеріальних активів визначені одними з найбільш важливих елементів облікової політики. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо обліку амортизації нематеріальних активів в умовах інституційних змін та з урахуванням створення амортизаційного капіталу.
 
Theoretical and methodological aspects of intangible assets accounting is investigated in the article. The main kinds of financial statements, which represent intangible assets of modern company, are analyzed. In order to develop proposals for assigning the value of intellectual assets for separate articles, they are divided into separate groups. The forms of statistical survey, which describe an essence of innovation, are overviewed. The main problems of accounting policy in part of intangible assets amortization are separated. The residual value and the duration of the intangible assets use are identified as one among the main accounting policy elements. The methodical recommendations about intangible assets amortization accounting under the institutional changes conditions and considering the creation of capital amortization are considered.

Г. О. Швіндінакандидат, екон. наук, доцент кафедри управління Сумського державного університету, Україна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Hanna ShvindinaPh.D., Associate Professor of the Department of Management, Sumy State University, Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT MODELS

В статті представлено порівняльний аналіз моделей організаційного розвитку на основі узагальнення здобутків закордонних вчених та практиків в галузі стратегічного управління та організаційного розвитку. Окрема увага приділена моделі Г. МакЛіна, яка вирізняється поміж інших тим, що надає алгоритм дій із організаційних перетворень. Виявлено закономірності, єдині для всіх моделей, які досліджувались, у трьох ознаках: елементи моделей, динаміка у просторі та динаміки у часі.
 
This article is aimed to compare the organizational development models based on the generalization of previous research findings in a sphere of strategic management and organizational development. The Model of G. Mclean is separated for detailed analysis as the algorithm model for the organizational transformations. The author revealed the similar patterns in the considered models for three descriptors: model elements, space dynamics, time dynamics.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"