Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2014

І. К. Чукаєваголовний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНЯМИ

I. K. Chukaevad. e. n., st.n.s., a main research worker of department of production infrastructure of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine», Kyiv

ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING INNOVATIVE DEVELOPMENT SYSTEMS HYDROCARBONS

В статті показано роль інновацій у розвитку вуглеводневого сектору економіки, проаналізовано фактори, які впливають на сучасний стан інноваційного розвитку систем  забезпечення вуглеводнями України. Досліджено специфіку фінансування інновацій у сфері забезпечення вуглеводнями.
 
In the article the role of innovations is rotined at development hydrocarbon the sector of economy, internal factors which influence on modern innovative development of the systems of providing of Ukraine hydrocarbons status are analysed . Investigational specific of financing of innovations in the field of providing hydrocarbons.

В. М. Колосокд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємств, завідувач кафедри транспортного менеджменту та логістики, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольЮ. С. Угроватааспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГУ

Valeriya Kolosokthe Dr. of Economics, the Professor of Enterprises’ Economics Department and the Head of the Transport Management and Logistics Department of the Institute of Economics and Management, «Pryazovskyi State Technical University», MariupolYuliya Ugrovatathe postgraduate, the «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

THE SPECIFIC ASPECTS OF TRANSFER PRICING: METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CONTROLLED OPERATIONS ANALYSIS OF ENTERPRISES WITHIN THE HOLDING

У статті запропоновано алгоритм виявлення контрольованих операцій відповідно національного законодавства щодо трансфертного ціноутворення; розроблено структуру і описано основні етапи порівняльного аналізу на зіставність контрольованих угод, необхідного для здійснення економічного аналізу, спрямованого на виявлення функціонування механізму трансфертного ціноутворення, застосовуваного у діяльності великих міжнародних вертикально-інтегрованих Груп і холдингів; апробовано методику проведення FAR (Functions Assets Risks)- аналізу, запропонованого у дослідженнях про трансферне ціноутворення у країнах, що розвиваються , Департаментом з економічних і соціальних питань ООН, на прикладі порівняння контрольованих угод між українськими металургійними підприємствами і збутовими компаніями, що є спорідненими бізнес-одиницями єдиної організаційної структури промислових холдингів; удосконалено методику здійснення якісної оцінки внутрішньо групових операцій за для прийняття рішень про однорідність, сумісність і зіставність контрольованих операцій в угодах підприємств.
 
The algorithm of the controlled operation identifying has been suggested according to the transfer pricing national legislation; The structure was developed and the main stages of a comparative analysis of the controlled transactions comparability were described to implement the economic analysis, aimed to the transfer pricing mechanism identifying, functioning at the large international vertically integrated groups and holdings activities ; the FAR (Functions Assets Risks) - analysis methodic was approbated, this analysis had been proposed in the researches of the transfer pricing functioning in developing countries, by the UN’s Department of Economic and Social Affairs, for the example of the controlled transactions comparison between Ukrainian metallurgical enterprises and marketing companies, which are the related business units of a single organizational structure of industrial holdings; the methodic was improved of qualitative assessment of intra group transactions for the decision-making about uniformity, compatibility and comparability of controlled transactions in business transactions.

С. А. Кузнецовад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів та банківської справи, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПІДПРИЄМСТВ

S. A. KuznetsovaDoctor of Sciences (Economics), professor, Head of Department of International Finance and Banking, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

ACCOUNTING AND CONTROL OF REVENUES AND COST IN VIEW OF SPECIFICITY COMPANIES

В статті уточнено теоретичні підходи до класифікації доходів з урахуванням специфіки підприємств. Розроблено методичні засади організації підсистеми обліку та калькулювання витрат з урахуванням специфіки підприємства. Визначено параметри підсистеми обліку та калькулювання та можливі варіанти їх значень.
 
The article specifies theoretical approaches to the classification revenues from specific companies. Methodological principles of cost accounting and calculation subsystems developed in view of specificity the company. Parameters subsystem accounting and calculation costs and options defined their values.

Е. М. Забарнадоктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. ОдесаК. О. Ваннікстудентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

E. M. ZabarnaDoctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. O. Vannikstudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

INNOVATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL ORGANIZATION: NATURE, TYPES, DIFFERENT CHARACTERISTICS

У статті розглянута основна сутність інновацій в соціальній сфері організації. Визначено головні фактори, що сприяють появі інновацій у соціальній сфері та необхідність іх розвитку. Вивчено поняття «інновація» та «інноваційний процес». Виділено відмінні особливості між інноваціями в соціальній сфері та технологічними. Розглянуто інноваційні функції соціального працівника та методи, що допомагають підвищити творчий потенціал. Проаналізовано найбільш відомі методики для пошуку нових ідей та джерела фінансування інноваційної діяльності. Підкреслено основну мету інноваційної діяльності в соціальній сфері компанії, а також галузі інновацій у соціальній сфері організації. Запропоновано класифікаційні ознаки і види інновацій у соціальній сфері. Проаналізовано цілі, які ставлять перед собою соціальні спільноти та значущість іновацій в соціальній сфері.
 
In this paper the main essence of innovation in the social sector organization. The main factors contributing to the emergence of innovation in the social sector and the need for their development. Investigated the concept of "innovation" and "innovation process". Allocated distinguishing features between innovation in social and technological. The innovative features of the social worker and methods to help increase creativity. Analysis of the most known methods to find new ideas and sources of innovation financing. Underlined the main goal of innovation activities in the field of social and Innovation in the field of social organization. A classification features and types of innovation in the social sector. Analyzed the goals that pose a social community and the importance of innovation in the social sector.

Н. М. Шмигольд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту ЗНУ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ

N. M. ShmyholPh.D., Associate Professor, Head of Department of Accounting and Auditing ZNU

APPLICATION OF THE THEORY OF RECOGNITION FOR THE ANALYSIS AND FORECASTING OF REVENUES AND FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES

В статті розглянуті сучасні методи розпізнавання образів. Запропоновано використання групування методів у дві групи: методи розпізнавання товарних сегментів, що визначаються векторами на основі кількісних показників та методи розпізнавання товарних сегментів, що визначаються векторами на основі якісних показників. Наведено приклад застосування методів розпізнавання образів на промисловому підприємстві з метою визначення перспективних типів товарних сегментів.
 
The article deals with modern methods of pattern recognition. the use of clustering methods is proposed in two groups: methods of recognition commodity segments determined by vectors based on quantitative indicators and methods of recognition commodity segments determined by vectors based on quality indicators. example of pattern recognition methods in industrial enterprises are presented in order to determine by identifying promising types of product segments.

Є. В. Хлобистовд. е. н., завідувач відділом економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», м. Київ / The University of Economics and Humanities in Bielsko-Bia?a (Poland)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЙ РІО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОГАЛИНИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Iev. V. KhlobystovDr. of Sci. in economics, heard of department of economic aspects of environmental policy, GA “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv / The University of Economics and Humanities in Bielsko-Bia?a (Poland)

IMPLEMENTATION OF THE RIO CONVENTIONS INTO NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY: ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC GAPS OF REGULATORY POLICY

У статті з використанням інструментарію аналізу прогалин (gap analysis) проведена оцінка сучасного стану законодавства в межах регулятивної діяльності формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку; державної регіональної політики з акцентуванням на економічній складовій забезпечення принципів сталого розвитку. Було виокремлено організаційно-економічні та нормативно-правові прогалини, що послаблюють ефективність галузевої політики, шляхи усунення прогалин та сформульовано основні позитивні зрушення, що мають стати основою для усунення прогалин в сфері імплементації трьох конвенцій, що були прийняті на форумах в Ріо-де-Жанейро зі сталого розвитку та на рівні офіційних документів ООН: Конвенції про біологічне різноманіття (1992), Конвенції про боротьбу з опустелюванням (1994), Рамкової конвенції про зміну клімату (1992). Обґрунтовані рекомендації для найбільш ефективного усунення прогалин, що стосуються як регулятивної системи в цілому, так і окремих положень регулятивних актів.
 
In this article the results of the gap analysis of current state of legislation within the regulatory activities in the framework of formation and implementation of national policies of economic and social development are represented. Research was focused on the regional aspects of economic component of the principles of sustainable development implementation policy. In the paper the organizational, economic and legal gaps that undermine the effectiveness of sectoral policies are illuminated; and the basic trend which should become basis for overcoming gaps in implementation of the three conventions that were adopted in Rio de Janeiro sustainable development forums and in official UN documents: the Convention to Biological diversity (1992), Convention to Combat Desertification (1994), Framework Convention to Climate Change (1992) are highlighted. The recommendations for the most effective gaps overcoming in the framework of regulatory system and certain provisions of regulations are given.

С. А. Ткаченкокандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв, Україна

ЕКСТРАВАГАНТНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

S. A. TkachenkoPhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev, Ukraine

EXTRAVAGANT METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ANALYTICAL PROCESSING SUBSYSTEM TECHNICAL AND ECONOMIC INFORMATION

З метою поліпшення аналізу та усунення недоліків функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення підприємствами представляються необхідними створення і розвиток в них функціональної підсистеми аналітичної обробки інформації. Створення такої підсистеми виходить із: самостійної ролі аналізу в процесі управління; системного підходу до цієї функції; підтверджується практикою розвитку функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення продуцентами, що показала, локальне формування та впровадження часткових аналітичних завдань не спроможне забезпечити здійснене поліпшення постановки аналізу.
Методологічний підхід до проектування і впровадження у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення підприємствами підсистеми аналітичної обробки інформації включає елементи: створення комплексу передумов, необхідних для розробки проектних рішень по підсистемі; розробку концепції функціональної структури підсистеми; визначення засобів і методів реалізації обраної концепції підсистеми. У якості основи проектування підсистеми повинна бути регламентація функції аналітичної обробки інформації в загальнодержавному масштабі і її стандартизація. Стандартизація дозволить підвищити рівень типізації рішень управління і перейти до застосування універсальних методів проектування. Рішення із аналізу в системах управління спеціального призначення повинні відображати цілі цих систем, ґрунтуватися на методології аналітичної обробки інформації та дотриманні принципів інтегрованої обробки даних.
Серед перспективи подальших розвідок особливою актуальністю відрізняється питання із визначення напрямків удосконалення методології аналітичної обробки інформації виходячи із вимог інтенсифікації виробництва та функціонально розвинутої обробки даних.
 
In order to improve the analysis and elimination of defects functionally developed control systems for special purposes entities deemed necessary to create and develop in them the functional subsystem analytical information processing. Creating such a subsystem comes from: the independent role of analysis in the management process; systematic approach to this function; confirmed by the practice of the functional development of control systems for special purposes producers, which showed, the local formation and implementation of particular analytical problems are not able to provide the perfect setting to improve the analysis.
Methodological approach to the design and implementation of a functional control system development of special purpose entities analytical information processing subsystem includes elements: the creation of the complex prerequisites for the development of design solutions for the subsystem; development of the concept of the functional structure of the subsystem; definition of means and methods of implementation of the chosen concept of a subsystem. As a basis subsystem design should be regulation of functions analytical processing of information on a national scale and its standardization. Standardization will improve the typing management solutions and go-to-use universal design techniques. Decision analysis in control systems for special purposes should reflect the objectives of these systems, based on the methodology of analytical data processing and compliance with the principles of integrated data processing.
Among the prospects for further research of particular relevance are different questions to identify ways to improve its data analysis methodology based on the requirements of intensification of production and functional development of data processing.

С. В. Іщенкостарший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. КременчукО. І. Маслакпрофесор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Ishchenkosenior lecturer of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukO. Maslakprofessor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DETERMINING THE LEVEL OF EFFICIENCY OF COMMERCIAL POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

На основі дослідження теоретичної сутності понять «товарна політика» та «товарна стратегія» в статті обґрунтовані методичні підходи до визначення критеріїв ефективності товарної політики промислового підприємства, запропоновано методичний інструментарій оцінки рівня ефективності товарної політики на засадах визначення ступеня відповідності її результативних параметрів стратегічним цілям підприємства з використанням функції бажаності.
 
Based on the study of theoretical nature of the concepts of "product policy" and "product strategy" in Article Methodological approaches to determining the performance criteria commodity policy of industrial enterprise is proposed methodological tools assess the level of efficiency of commercial policy on the basis of the coincidence of the effective parameters of the strategic objectives of the enterprise using desirability function.

В. М. Олійникканд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університетуА. С. Боженкоаспірант кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. OleinikPhD. physical and mathematical sciences, associate professor of finance and creditA. BozhenkoPhD student, Department of Economic Cybernetics "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

ANALYSIS OF THE REINSURANCE MARKET IN UKRAINE

Розвиток ринку страхування неможливо уявити без перестрахової діяльності яка забезпечує фінансову безпеку страхового ринку та фінансової системи держави в цілому. Перестрахування відіграє провідну роль в нівелюванні фінансових загроз для страхових компаній. Саме тому виникає необхідність в дослідженні основних показників діяльності перстрахування, адже вивчаючи основні тенденції які виникають на ринку, можна прогнозувати майбутній стан розвитку перестрахової діяльності а також страхування. Також приділено значну увагу мінімально необхідним заходам по нагляду за перестраховою діяльністю, та їх вплив на загальні процеси які відбуваються на ринку. У процесі дослідження було проаналізовано сучасний стан розвитку а також майбутні перспективи перестрахування, як ключового елементу страхового ринку.
 
The development of the insurance market can not be imagined without reinsurance activity that provides financial security of the insurance market and the financial system as a whole. Reinsurance plays a leading role in leveling financial risk to insurance companies. That is why there is a need to study the basic performance reinsurance because studying major trends emerging in the market, we can predict the future state of the reinsurance and insurance activities. Also paid considerable attention to the minimum necessary measures on supervision of reinsurance activities and their impact on the general processes that take place in the market. The study analyzed the current status of and future prospects for reinsurance as a key element of the insurance market.

С. В. Хомичк. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

S. Khomychassociate professor of the department of economic cybernetics, Rivne State Humanitarian University, Rivne

THE ANALYSIS OF THE PROSPECTS FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE ON THE BASIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE

В статті розглянуто перспективи розвитку національної інноваційної системи з метою реалізації стратегії довгострокового економічного зростання та технологічної перебудови вітчизняної економіки. Обґрунтовано, що імпорт інновацій на поточному етапі розвитку вітчизняної економіки може мати позитивний ефект у вигляді пришвидшення темпів економічного зростання. На основі моделювання з панельними даними проаналізовано вплив імпорт та експорту інновацій на показники економічного зростання протягом 2000-2007 рр. для групи з 78 країн світу, що перебуваються на різних стадіях економічного розвитку згідно класифікації Світового банку. В результаті моделювання встановлено, що для країн із середнім рівнем економічного розвитку, до яких належить Україна, імпорт інновацій має позитивний, статистично значущий вплив на показник економічного зростання. Модель є статистично значуща (F=3.89) та має достатній коефіцієнт детермінації (R2=0.75).
 
The article considers the prospects of development of the national innovation system in order to implement strategies for long-term economic growth and technological restructuring of the national economy. It is proved that the import of innovations on the current stage of development of the national economy can have a positive effect accelerating economic growth. On the base of modeling with panel data the influence of import and export of innovation on economic growth during 2000-2007 for group of 78 countries that have different stages of economic development according to the World Bank classification is analyzed. As a result of modeling it was defined that countries with an average level of economic development, such as Ukraine, import of innovation has a positive, statistically significant influence on economic growth. The model is statistically significant (F=3.89) and has a sufficient coefficient of determination (R2=0.75).

В. В. Ясишенак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяН. М. Головайк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

V. V. YasyshenaPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, VinnitsaN. M. GolovaiPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

METHODOLOGICAL ASPECTS OF AMORTIZATION OF INTANGIBLE ASSETS

В статті розглянуто питання щодо визначення нематеріальних активів з встановленими і невстановленими строками корисного використання. Порівняно і охарактеризовано  різні методи нарахування амортизації на нематеріальні активи та обґрунтовано їх застосування на вітчизняних підприємствах. Запропоновано використовувати прогресивні методи для нарахування амортизації на нематеріальні активи.
 
Various methods of depreciation on intangible assets are compared and described and their use on domestic enterprises is justified. Advanced methods for calculating depreciation on intangible assets are proposed to use.

Т. І. Данилюкк. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки , м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПОСЛУГ

T. І. DanyliukPh.D. in Economics, assistant professor, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITY ARE IN SPHERE OF SERVICES

В статті розглянуто значення сфери послуг та визначено особливості інноваційної діяльності в сфері послуг. Приділено увагу перешкодам на шляху впровадження інновацій у сферу послуг. Розглянуто перспективи розвитку сфери послуг при ефективному впровадження інновацій.
 
The article deals with the significance of the sphere of services and eatures of innovative activity are certain in the sphere of services. Attention is paid to obstacles to innovation in the service sector. The prospects of development of services in the effective implementation of innovations.

Я. Ю. Цимбаленкок. н. з державного управління, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВІЩУ ОСВІТУ” ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Y. Y. TsymbalenkoPhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

STATE ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION WITH THE ACCEPTANCE OF NEW LAW OF UKRAINE "ABOUT HIGHER EDUCATION" AS COMPONENT PART OF THE ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY

Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» безумовно наближає вищу освіту в Україні до європейських стандартів і підвищує конкурентність вищих навчальних закладів та науки, а також ставить за мету  децентралізацію управління системою освіти та забезпечення зв'язку освіти з вимогами сучасного ринку праці.
Метою дослідження є здійснення загального аналізу сучасного стану державного управління сферою вищої освіти в контексті процесів модернізації та євроінтеграції та з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» в призмі економічного розвитку нашої держави.
Зроблено висновки, що прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» можна вважати історичним моментом в розвитку не тільки сфери вищої освіти, але й економіки та інших сфер. Оскільки значення вищої освіти для різних галузей народного господарства країни полягає у планомірному, науково і кількісно обґрунтованому випуску фахівців, здатних своєю працею відродити перспективні галузі економіки, тим самим формувати і створювати економічний потенціал та її конкурентні переваги на світових ринках.

The acceptance of new Law of Ukraine "About highereducation" undoubtedly approaches higher education inUkraine to the European standards and promotes thecompetition of higher educational establishments andscience, and also puts an aim decentralization ofmanagement of education and providing of connection ofeducation the system with the requirements of modernlabour-market.
A research aim is realization of global analysis of themodern state of state administration of higher education asphere in the context of processes of modernisation andeurointegration and with the acceptance of new Law ofUkraine "About higher education" in the prism of economicdevelopment of our state.
Drawn conclusion, that the acceptance of new Law ofUkraine "About higher education" can be considered ahistorical moment in development of not only sphere ofhigher education but also economy and other spheres. As avalue of higher education for different industries of nationaleconomy of country consists in systematic, scientifically andto the in number reasonable producing of specialistscapable the labour to revive perspective industries ofeconomy.

А. В. Лапинк. э. н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности, Одесский национальный политехнический университет, г. ОдессаЕ. А. Кирнесенкобакалавр, студентка кафедры экономических систем и управления инновационным развитием, Одесский национальный политехнический университет, г. ОдессаД. Ю. Парфёновбакалавр, студент кафедры экономических систем и управления инновационным развитием, Одесский национальный политехнический университет, г.Одесса

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

A. LapinPh.D. Economics, assoc. prof. assistant of foreign trade and innovations activity management chair, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. KirnesenkoBA, student of the department of economic systems and management of innovative development, Odessa National Polytechnic University, OdessaD. ParfenovBA, student of the department of economic systems and management of innovative development, Odessa National Polytechnic University, Odessa

IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE ADVERTISING AGENCY THROUGH THE INTRODUCTION OF AN INTEGRATED INFORMATION SYSTEM

В статье рассматривается способ повышения эффективности деятельности рекламного агентства путем более рационального использования информации, налаживания взаимодействия структурных подразделений, управления взаимоотношениями с клиентами и поставщиками. Основным инструментом данных процессов представлена информационная система.
 
The article discloses a method enhancing the effectiveness of the advertising agency through better use of information, networking departments, customer relationship management and suppliers. The basic tool of these processes is presented information system.

А. Ю. Рамськийк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ПРОЦЕСІ МОБІЛІЗАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ІНВЕСТУВАННЯ

A. RamskyiPh.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

THE ROLE OF FINANCIAL INTERMEDIARIES IN THE PROCESS OF MOBILIZING HOUSEHOLD SAVINGS AND INVESTING

У статті розглянуто роль фінансово-кредитних установ у сфері мобілізації заощаджень домогосподарств. Проведений аналіз діяльності фінансово-кредитних установ. Проаналізовано алокацію та розміщення коштів у розрізі окремих фінансових комерційних посередників та строковості формування. Запропоновано новий підхід до оцінки ролі фінансових посередників, зокрема банківського сектору та фондового ринку, у сфері мобілізації фінансів домогосподарств та їх інвестування, що полягає в оцінці ефективності інструментів трансформації ресурсів домашніх господарств через непрямі канали. Передбачається, що оцінка ефективності може здійснюватися шляхом порівняння обсягів мобілізації ресурсів цього інституційного сектора економіки та їхнє спрямування в реальний сектор, що описується індикатором трансформації (частка трансформованих ресурсів домогосподарств в інвестиції від загального обсягу залучених депозитів).
 
The article considers the role of financial institutions in mobilizing household savings. Analyzed the activities of financial institutions. Analyzed the allocation and placement of funds in the context of individual commercial financial intermediaries and urgency of the formation. A new approach to assessing the role of financial intermediaries, in particular the banking sector and stock market, in the field of Finance mobilization of households and their investment, which is to assess the effectiveness of the transformation tools, resources of households through indirect channels. It is assumed that impact assessments can be carried out by comparing the amounts of resource mobilization institutional sector of the economy and trends in the real sector, which is described by the indicator of the transformation (transformed proportion of households resources in investments from the total volume of attracted deposits).

О. Є. Бабинак. е. н, доцент, професор кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна, м. КиївА. М. Пічкааспірант, факультет економіки транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ КОВЗНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУДНОБУДІВНОГО АБО СУДНОРЕМОНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Olena BabinaPh.D. In Economics, Professor of Economics and Management Department of Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevich-SahaydachniyArtem PichkaPostgraduate, faculty of Economics and Transport of Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

THE USAGE OF FLEXIBLE PLANNING FOR CASH FLOW MANAGEMENT IN SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRER ORGANIZATIONS

В статті обґрунтовується використання ковзного планування в управлінні грошовими коштами проектно-орієнтовного підприємства. Для ефективного управління грошовими потоками на підприємстві запропоновано використовувати ковзне планування на основі моделі розрахунку зміни планових показників в часових графіках надходження і витрачання грошових коштів. В даній статті наведено алгоритм коригування бюджетів проектів, що здійснює прямий вплив на формування бюджету руху грошових коштів суднобудівного або судноремонтного підприємства.
 
In this article were considered usage of  flexible planning for cash flow management in project-based enterprises. For efficient cash flow management on the enterprise authors proposes to use flexible planning for cash flow, which should include a model of calculation changes in planning measures with the aid of time graphics of cash inflow and outflow. In this article were defined the conceptual foundations algorithm of changes in project budgets, which have direct influence on data of cash flow budget in shipbuilding and shiprepairer organizations.

О. В. Григор’євак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і управління персоналом, Полтавський національний технічний  університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваТ. С. Ноженкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

O. HryhorievaPoltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaT. Nozhenkostudent, Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

ECONOMIC LEVERAGE OF THE IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENCY PROJECTS AT THE ENTERPRISES OF FORESTRY INDUSTRY

Досліджено поняття, сутність та складові енергоефективного проекту; визначено економічні важелі в економіці підприємства та при впровадженні енергоефективних проектів, проведена оцінка економічних важелів  впровадження енергоефективних проектів. За результатами дослідження автором розроблена програма зниження ціни на паливно-енергетичні ресурси підприємства при використанні альтернативних джерел енергії.
 
This article researches assessment of the economic levers of energy efficiency projects. According to the author’s program, the enterprise can reduce the prices of fuel and energy resources, when it uses alternative energy sources.

Х. Ю. Іванюквикладач, кафедра "Економічної кібернетики", Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Львів

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ, ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Khrystyna Ivanyukteacher, Department of Economic Cybernetics, Lviv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, Lviv

INFORMATION SYSTEM FOR THE COMPETENCE DIAGNOSIS AND INCREASED KNOWLEDGE OF AUDITORS AS A MEANS TO IMPROVE COMPETITIVENESS IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

В умовах економічної нестабільності, необхідність у підвищенні компетентнісного рівня аудиторів загострюється, як для аудиторських фірм загалом, так і для кожного працівника зокрема. Використання автоматизованої інформаційної системи, для оцінки поточних компетентнісних характеристик та їх розвитку, надає ряд важливих переваг у порівнянні з традиційними способами навчання. Зокрема, можна виділити такі переваги, як гнучкість, мобільність та зниження витрат на навчання. Не зважаючи на наявність на ринку систем, що дозволяють розробляти курси для електронного навчання, у кожної з них є недоліки, які не дають змоги спроектувати систему, що відповідатиме усім потребам, а також забезпечить повноцінне використання компетентнісного підходу. Зважаючи на це, поставлено за мету, проектування та розробка системи компетентнісної діагностики та підвищення рівня знань аудиторів. Розроблена система містить велику кількість навчальних матеріалів, необхідних для плідної роботи аудиторів, та спроектована таким чином, щоб забезпечити можливість здійснювати навчання коли і де випадає нагода. Дуже важливою перевагою системи компетентнісної діагностики та підвищення рівня знань аудиторів є поєднання навчання та оцінки знань таким чином, щоб аудитор завжди міг оцінити свої знання та, в найкоротший термін, поглибити їх саме в тих питаннях, де їх рівень є не достатнім. Надалі, планується впровадження у систему компетентнісного підходу, для автоматизації розробки індивідуального навчального плану за результатами тестувань.
 
In times of economic instability, the need to raise the level of competence of auditors is exacerbated for audit firms, and for every employee. The use of automated information systems to assess current performance and competence development provides a number of important advantages over traditional methods of teaching. In particular, we highlight the advantages such as flexibility, mobility and reduce training costs. In spite of the market systems to develop e-learning courses, each of them has flaws that make it impossible to design a system that meets all the needs and using the competence approach. Given this, set the goal, design and develop the system of diagnostic competence and increase the knowledge of auditors. The developed system contains a large number of educational materials needed for productive work of auditors and designed so that he can carry out training when and where possibility falls. A very important advantage of the system of competence of diagnosis and increase the knowledge of auditors is a combination of education and knowledge assessment so that auditor is always able to assess their knowledge and deepen their in short term in those matters where their level is not sufficient. Further, we are planning to implement to the system the competence approach for automating developing individual educational plan based on the results of tests.

С. О. Хвалінськийкандидат економічних наук, старший науковий співробітникЛ. М. Кобилянськакандидат економічних наук, старший науковий співробітникМ. Д. Осипчуккандидат економічних наук, науковий співробітник, ДННУ “Академія фінансового управління”

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЄС І УКРАЇНІ

S. O. KhvalinskyPh.D. in Economics, Senior Research FellowL. M. KobilianskaPh.D. in Economics, Senior Research FellowM. D. OsypchukPh.D. in Economics, Research Fellow SESE “The Academy of Financial Management”

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE AID TO ECONOMIC AGENTS IN THE EU AND UKRAINE

Стаття присвячена компаративному аналізу особливостей здійснення державної допомоги в Україні та ЄС в контексті євроінтеграції. Порівняння здійснено за наступними напрямами: законодавче забезпечення, обсяги державної допомоги, джерела фінансування, навантаження на бюджет, принципи, умови та пріоритети спрямування допомоги. Виявлено головні недоліки в забезпеченні державної підтримки в Україні, зокрема: недосконалість та фрагментарність законодавства, відсутність єдиної методології обліку, відсутність чіткої політики та концепції надання державної допомоги, невідповідність функціонування державної підтримки європейським принципам (співвідношення секторальної та горизонтальної допомоги). Сформульовано рекомендації щодо пріоритетів, принципів функціонування та умов надання державної допомоги, вдосконалення законодавчого забезпечення.
 
The paper is focused on the comparative analysis of the state aid implementation in the EU and Ukraine in the context of European integration. The comparison is made in the following areas: legislative provision, the volume of State aid, funding sources, budget burden, principles, priorities and conditions of aid provision. The following deficiencies in government support provision in Ukraine are revealed: imperfect and fragmented legislation, lack of unified state aid accounting methodology, the lack of clear policy and the concept of state aid, the discrepancy in the functioning of government support to European principles (ratio of horizontal and sectorial aid). Recommendations concerning the priorities and principles of state aid functioning and improvements of legislative support are outlined.

К. Г. Отченашк. е. н., доцент, кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Т. О. Фроловад. е. н., професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

K. OtchenashPhD, associate professor department of International Finance SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»Т. FrolovaDoctor of Economics Sciences, professor department of International Finance SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

GOVERNMENT REGULATION AND SELF-REGULATION IN THE FINANCIAL SECTOR

Досліджуються досвід та практика державного регулювання та саморегулювання у фінансовому секторі України ( на прикладі  фондового ринку), пропонуються напрями вдосконалення законодавства, що сприятимуть більш широкому застосуванню саморегулювання в умовах реформування державного апарату як фактор скорочення витрат бюджетних коштів.
 
We research the experience and practice of state regulation and self-regulation in the financial sector of Ukraine (by the example of stock market), there are proposed directions of legislation improvement that will promote the wider use of self-regulation in terms of reforming the state apparatus as a factor reducing the budget.

О. В. Качмарк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. KachmarCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing of SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE ENTERPRISE

Дана стаття присвячена дослідженню теоретичних основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві. У статті розглянуто наукові підходи до визначення терміну «організація обліку» та на основі їх узагальнення сформовано авторське визначення, де під організацією обліку розуміють комплексне поняття, яке включає сукупність дій зі створення та постійного удосконалення цілісної системи бухгалтерського обліку, яка включає поєднання нормативно-правових, методичних, технічних та організаційних елементів бухгалтерського обліку у конкретно визначених умовах з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів обліково-економічної інформації. Проведено детальне дослідження етапів організації обліку на підприємстві та розкрито їх зміст. Визначено об’єктивні та суб’єктивні фактори, які впливають на організацію обліку, а також передумови раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Наведено порівняння принципів бухгалтерського обліку та організації обліку.
 
This article investigates the theoretical foundations of accounting in the enterprise. The article deals with scientific approaches to the definition of "organization of accounting" and based their generalizations formed the author's definition, where the organization understand complex accounting concept that includes a set of actions for the creation and continuous improvement of an integrated accounting system that includes a combination of legal, methodological, technical and organizational elements of accounting specifically defined conditions to ensure information needs of users of accounting and economic information. A detailed study of the steps of the accounting for the company and disclosed their content. Defined objective and subjective factors that affect the organization of accounting, as well as prerequisites of rational organization of accounting in the enterprise. Comparison of accounting principles and accounting organization.

В. О. Шаповаловаасистент кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету

АНАЛІЗ ДІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ РИНКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА УКРАЇНИ

V. O. ShapovalovaAssistant of the department of the Economic cybernetics Zaporizhzhya National University

THE ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL FACTORS FOR THE REAL ESTATE PRICE DYNAMICS OF UKRAINE

В статті проаналізовано та узагальнено існуючі методи і моделі аналізу фундаментальних факторів. Виконано порівняльний аналіз методології технічного та фундаментального аналізу для дослідження часових рядів. Обґрунтовано використання методів та моделей аналізу фундаментальних факторів для ринку нерухомості України. Розглянуто особливості фундаментального аналізу як методи дослідження часових рядів. Обґрунтовано можливість використання методів когнітивного моделювання для дослідження ринку нерухомості та управління економічною діяльністю на ньому. Виділено групи фундаментальних факторів, що впливають на динаміку ціни на нерухоме майно в Україні. Досліджено групи економічних, політичних, соціальних та природних фундаментальних факторів, що здійснюють вплив на динаміку ціни на нерухоме майно. Проаналізовано особливості кожної з груп фундаментальних факторів.
 
The paper analyzes and summarizes the existing methods and models of analysis of fundamental factors. A comparative analysis of methodologies and technical and fundamental analysis to study the time series are done. The application of methods and models for analyzing fundamental factors for the real estate market of Ukraine is provided. There are described the features of fundamental analysis as methods of time series. The possibility to use the methods of cognitive modeling to study the real estate market and economic governance on it is analyzed. Highlight of the fundamental factors affecting the dynamics of the price of real estate in Ukraine is provided. It’s studied group of economic, political, social and natural fundamental factors influencing the dynamics of the price of real estate. The features of each group of fundamental factors is describining.

Н. Я. Кунтийаспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МЕХАНІЗМ «ЗОЛОТОЇ АКЦІЇ» В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОБМЕЖЕННЯ НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

N. KuntyjIvan Franko National University of Lviv, Ukraine

THE MECHANISM OF “GOLDEN SHARE” IN THE SYSTEM OF FINANCIAL INSTRUMENTS OF LIMITATION OF EXCESSIVE INFLUENCE OF FOREIGN CAPITAL

У статті розглянуто основні причини використання фінансових інструментів для обмеження надмірного впливу іноземного капіталу на об’єкти інвестування. Автор досліджує перспективи використання механізму «золотої акції» у вітчизняній економічній системі. Проаналізовано основні аспекти застосування даного інструменту.
 
Main causes of financial instruments to limit of excessive influence of foreign capital investment objects are examined in the article. The author examines the prospects of using the mechanism of “golden share” in the national economic system. The basic aspects of using instrument are analyzed.

Л. В. Гоцулякаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИНЕНИХ КРАЇН В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. V. GotsuliakGraduate student of Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

THE INVESTMENT POLICY OF DEVELOPED COUNTRIES IN TERMS OF THE FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMY

У статті розглянуто механізм регулювання інвестиційної політики розвинених країн. Визначено умови для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестиційних джерел. На основі досвіду таких країн, як США, Великобританія, Німеччина, Франція та Японія виявлені відмінні риси та особливості моделей інвестиційної політики цих країн на шляху до становлення інноваційної економіки, визначено відмінності у формах регулювання інвестиційного механізму. На основі порівняльного аналізу обґрунтовано, що велика вірогідність того фактора, що країни, що розвиваються (зокрема Україна) будуть програвати істотно за основними критеріями економічного зростання, які характеризують ефективність інвестування національної економіки. Показано, що саме в ресурсодефіцитній економіці з ознаками нестійкого інвестиційного-інноваційного клімату особливо важлива стимулююча інвестиційна політика держави.
 
The article reviews the mechanism of regulation of investment policies of developed countries. Based on the experience of countries such as USA, UK, Germany, France and Japan distinctive features and peculiarities of model investment policy of these countries on the path to becoming of an innovative economy were revealed, differences in the forms of regulation of the investment mechanism were defined. The conditions for attracting domestic and foreign investment sources. Based on the comparison analysis is proved that a large factor in the likelihood that developing countries (including Ukraine) will play the main criteria for significant economic growth characterizing the investment efficiency of the national economy. It is shown that in resource- scarce economy with signs of unstable investment climate and innovation stimulating investment policy is particularly important.

Р. П. Козаченкоаспірант кафедри міжнародних відносин, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПАРАМЕТРИ, УМОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ

R. P. KozachenkoPostgraduate Department of International Relations, National Aviation University, Kyiv

THE TRANSFORMATION OF SOCIO-ECONOMIC MODEL OF UKRAINE: THE PARAMETERS, CONDITIONS AND PROSPECTS

В статті розглядається соціально-економічна модель розвитку України. Проводиться аналіз особливостей соціально-економічної моделі, її параметрів, умов і перспектив, а також аналізуються чинники та вектори трансформації соціально-економічної моделі України. Визначається місце інноваційної моделі як складової сучасної соціально-економічної моделі, аналізується роль технологій,  інновацій та технологічна укладність в контексті трансформації соціально-економічної моделі розвитку України. Розглядається соціально-економічна модель розвитку як першооснова життєдіяльності суспільства, яка має забезпечувати його загальний добробут, соціальну справедливість й захищеність. Також аналізується соціально-економічна модель розвитку як результат економічної активності держави, спрямованої на стабілізацію соціально-економічного розвитку суспільства. Аналіз проводиться беручи за основу наступні критерії: механізм розподілу ресурсів, форма власності, особливості системи планування, види стимулів, метод перерозподілу доходів і характер соціального захисту, а також політична та ідеологічна система.
Визначається ефективність управління соціально-економічними процесами та як результат ефективність самої соціально-економічної моделі.
 
In the article the socio-economic model of Ukraine is identified. The socio-economic characteristics of the model and its parameters, conditions and prospects are analyzed. The factors and vectors of transforming socio-economic model of Ukraine are reviewing. The role of innovative model as a part of modern social and economic model is defined, examines the role of technology and innovation and technological transformation in the context of socio-economic model of Ukraine.
The socio-economic model of development is determined as a fundamental principle of society, which should ensure its overall prosperity, social justice and security. We analyze the socio-economic development model as a result of the economic activity of the state, aimed at stabilizing the socio-economic development. The analysis is carried out taking as a basis the following criteria: a mechanism for resource allocation, ownership, characteristics of planning, types of stimuli, the method of income redistribution and the nature of social protection, political and ideological system.
The effectiveness of management of socio-economic processes is characterized as a result the efficiency of the socio-economic model.

А. М. Литовченкоздобувач Національного університету біоресурсів і природокористування України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ У РОСЛИННИЦТВІ

Andrei  LitovchenkoNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the applicant

CONCEPTUAL FRAMEWORK TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF EXTENSION SERVICE FOR INNOVATION DIFFUSION IN CROP

Робота розкриває концептуальні підходи до вдосконалення організації інформаційно-консультаційної діяльності з поширення інновацій у рослинництві, з визначенням основних складових її забезпечення – оптимізації організаційної структури, організаційного порядку, організаційних заходів та методів поширення інновацій. Автор формулює основні стратегії, функції та принципи організації інформаційно-консультаційної діяльності з поширення інновацій у рослинництві, визначає варіанти правового статусу та умови забезпечення діяльності консультаційних центрів.
 
The work reveals the conceptual approaches to improving the organization of extension service for  innovation  diffusion in crop production, the definition of the main components of its software - optimization of organizational structure, organizational procedure, arrangements and methods of diffusion of innovation. The author formulates the basic strategies, functions and principles of organization of extension service for innovation diffusion in crop, determines the legal status options and provided support for extension centers.

Аль-газу Алиаспирант кафедры учета предпринимательской деятельности, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана»

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ПОНЯТИЙ «ЗАТРАТЫ» И «РАСХОДЫ» ПРИ ИХ ОТРАЖЕНИИ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

Al-gazu AliphD student, Entreneurship Activities Accounting Depatment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CONSTRUCTION OF SYSTEM OF INTERDEPENDENCE OF CONCEPTS COSTS AND EXPENSES DURING THEIR REFLECTION IN ACCOUNT AND ACCOUNTING

Рассмотрена сравнительная характеристика экономической сущности понятий «затраты» и«расходы». Построена система взаимозависимости понятий «затраты» и «расходы»при их отражении в системе учета и отчетности. Представлена экономически обоснованная классификация расходов при их отражении в финансовом и управленческом учете.

Comparative characteristics considered economic substance concepts of "costs" and "expenses". A system of interdependent concepts of "costs" and "expenses" during their reflection in the system of accounting and reporting. Represented economically sound classification of expenses during their reflection in the financial and management accounting.

О. О. СініцинАспірант, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ В УПРАВЛІННІ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ

O. SinitsynPostgraduate student, Department of International Finance, Kyiv National Economic University after Vadym Hetman

FINANCIAL LEVERAGE IN CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT

Стаття присвячена питанням підвищення ефективності структури капіталу корпорацій, дослідженню механізмів управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу. У статті розглянуто поняття «фінансовий леверидж» і його вплив на прибуток та структуру капіталу корпорації. Проаналізовано показники фінансового левериджу та їх роль в обґрунтуванні вибору структури капіталу. Детально розглянуто взаємозв’язок структурних елементів капіталу та інструментів фінансового левериджу, що розкриває управлінські можливості для досягнення оптимальної структури капіталу корпорації.
 
Article inquires into improving capital structure efficiency, studies managing capital structure considering financial leverage. Conception of financial leverage is stated and its influence on profit and capital structure of corporations is developed. Financial leverage characteristics and their role in capital structure decision-making are defined. Interactions between capital structural elements and financial leverage instruments are described to highlight management opportunities to achieve of optimal capital structure.

В. Г. Гончароваканд. наук з держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізькій національний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

V. G. Goncharovaсandidate of sciences in public administration, аssociate professor of department of account and audit, Zaporizhzhya national University

FINANCIAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS ACCOUNTING FIXED ASSETS OF THE COMPANY

У статті розглянуто удосконалення технології організації обліку основних засобів для забезпечення якісної поведінки облікової інформації, яка порівняно з існуючими враховує: метод амортизації основних засобів; спосіб визначення їх ліквідаційної вартості. Представлено алгоритм порядку вибору методу амортизації в бухгалтерському обліку основних засобів.
 
In the article the improvement of technology of organization of account of the fixed assets is considered for providing of high-quality conduct of accounting information which takes into account comparatively with existing: method of depreciation of the fixed assets; method of determination of them liquidating value. The algorithm of order of choice of method of depreciation is presented in the record-keeping of the fixed assets.
 
В статье рассмотрено усовершенствование технологии организации учета основных средств для обеспечения качественного поведения учетной информации, которая сравнительно с существующими учитывает: метод амортизации основных средств; способ определения их ликвидационной стоимости. Представлен алгоритм порядка выбора метода амортизации в бухгалтерском учете основных средств.

Г. П. Костенкок. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ФІНАНСУВАННІ РОЗВИТКУ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

G. P. KostenkoPhD in Economic Science, Associate Professor, Economic Cybernetics and Finance Department, Berdyansk State Pedagogical University

APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN FINANCING SOCIAL INSTITUTIONS’ DEVELOPMENT

У статті представлені результати дослідження щодо проблем фінансування розвитку представників соціальної сфери і, зокрема, системи охорони здоров’я - санаторно-курортних закладів, діяльність яких спрямована на реалізацію соціальної політики держави у здійсненні превентивних заходів щодо профілактики захворювань, відновлювального лікування хворих та проведення їх реабілітації на основі природних лікувальних ресурсів. Встановлена необхідність удосконалення процесу формування, розподілу й використання фінансових ресурсів для забезпечення розвитку таких закладів, зростання обсягу й якості санаторно-курортних послуг. Визначено, що одним з напрямів удосконалення фінансового забезпечення санаторно-курортних закладів є застосування державно-приватного партнерства для забезпечення системного розвитку санаторно-курортної сфери. Досліджено зарубіжний досвід використання державно-приватного партнерства у різних галузях та сферах економіки окремих країн. Окреслено сутність застосування державно-приватного партнерства у фінансуванні діяльності санаторно-курортних закладів та розвитку курортів й рекреації України в цілому.
 
The article presents the results of studying the problems of financing social services’ representatives and, in particular, health care system - health-resort institutions, which are aimed to the state social policy implementation in the realization of preventive measures concerning disease prevention, recovery treatment and rehabilitation based on natural medical resources. There was established the need to improve the process of formation, distribution and use of financial resources for the development of such institutions, the growth of volume and quality of health-resort services. There was determined that one of the areas of improving financial providing health-resort institutions is the use of public-private partnerships for systemic development of health resort sphere. There was studied foreign experience of using public-private partnerships in different sectors of individual countries’ economy. There was outlined the essence of the use of public-private partnerships in the financing health-resort institutions’ activity and development of resorts and recreation of Ukraine as a whole.

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ЗАСТАВА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК

O. RudaPh.D in economic sciences, assistant professor, the head of finance and credit department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

PLEDGE AS A FORM OF SECURITY FOR THE REPAYMENT OF BANK LOANS

У статті розглядаються проблеми кредиту і кредитних відносин, які є невід’ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов’язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарюючих суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням. Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в країні і забезпечувати прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва.
В період розвитку кризових явищ в економіці спостерігається різке збільшення частки проблемних кредитів у кредитних портфелях банків. Окрім, ефективної оцінки кредитоспроможності позичальника одним із факторів зниження кредитного ризику виступає забезпечення кредиту.
На даний час для банківської системи характерним є фіксоване співвідношення між сумою кредиту та заставною вартістю забезпечення.
Тому, одним з дискусійних питань, що виникають у кредитних відносинах є визначення оптимального співвідношення кредит – застава, враховуючи при цьому всі фактори впливу.
У зв’язку з цим обраний напрямок досліджень є актуальним та має практичне значення.
 
The paper addresses the problem of credit and credit relations, which are an integral part of the economic system of Ukraine. Lending directly linked to the needs of the national production. Situated in the center of modern monetary and financial management, serving the interests of businesses, credit mediate relations between the state, banks, producers and the public. Credit relations should contribute to the economic crisis in the country and ensure the progressive development of the domestic commodity production.
During the period of economic crisis, a sharp increase in the share of bad loans in banks' loan portfolios. In addition, an effective evaluation of the creditworthiness of the borrower one of the factors reducing credit risk is collateral.
Currently, the banking system is characterized by a fixed ratio between the loan amount and collateral value software.
Therefore, one of the controversial issues that arise in credit relationships is to determine the optimum ratio of loan - mortgage, taking into account all the factors of influence.
In this regard, the selected line of research is important and has practical value.

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”В. П. Залуцькийк. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національний університет "Львівська політехніка"

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. BetsLviv Polytechnic National UniversityV. ZalutskuyLviv Polytechnic National University

ANALYTICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BUSINESS ACTIVITY COMMERCIAL ENTERPRISE

Мета дослідження полягає в узагальненні понять та розробці методичних підходів до екологічної оцінки ділової активності торговельних підприємств на підставі системи еколого-економічних індикаторів та еколого-економічної ефективності торгівельної діяльності за її видами для забезпечення екологічної ділової репутації, зокрема охарактеризовано сучасний стан та динаміку ділової активності торговельних підприємств в Україні, виявлено та досліджено особливості державного регулювання та існуючі підходи до визначення та оцінки ділової активності торгівельних підприємств, запропоновано узагальнюючий показник ефективності торговельної діяльності з урахуванням екологічних витрат у складі логістичних витрат, розроблено показники екологічної оцінки ділової активності торговельних підприємств за видами діяльності для забезпечення екологічної ділової репутації торговельного підприємства.
 
The purpose of the study is to develop a synthesis of concepts and methodological approaches to environmental assessment business activities of commercial enterprises under the system of ecological-economic indicators and environmental and economic effectiveness of trading activity by type for environmental business reputation, in particular describes the current state and dynamics of business activity of commercial enterprises in Ukraine, and found the features of state regulation and existing approaches to identify and assess business activities of trading companies proposed general indicators of efficiency of commercial activities taking into account environmental costs as part of logistics costs, environmental figures designed to assess business activities of enterprises trading activities to ensure environmental business reputation trade company.

І. С. Увароваздобувач кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ

Iryna S. Uvarovagraduate student of The Department of International Economic Relations, V.N. Karazin National University of Kharkiv

STRUCTURAL CHANGES OF LABOR MIGRATION IN THE NORDIC COUNTRIES

Стаття присвячена актуальній проблемі дослідження міграційних потоків в країнах Північної Європи в контексті подальшого інтеграції всередині ЄС. Виявлено, що значний притік або відтік іноземних робітників посилює потребу міжнародного співробітництва між країнами, визначає необхідність реформування соціальних інституцій, актуалізує питання вироблення довгострокових програм регулювання міграційних процесів у контексті глобалізації.
Проаналізовано динаміку трудової міграції країни Північної Європи. Виокремлено Норвегію і Швецію, як найбільш привабливі для мігрантів з Польщі та Естонії.
Доведено, що вплив фінансової кризи на потоки трудових мігрантів загальмував міграційні потоки в 2009 р для їхнього подальшого зростання, починаючи з 2011 р.
Ідентифіковано, що відкриття спільного ринку праці в Європі представляє нові можливості для ефективного розподілу праці, для зменшення спадів у виробничих процесах, для пом'якшення фіскальних наслідків демографічного переходу, і для пом'якшення національних і регіональних циклічних коливань.
 
The article is devoted to the study of the problem of migration flows in the Nordic countries in the context of further integration within the EU. Revealed that a significant inflow or outflow of foreign workers increases the need for international cooperation between countries determines the need to reform social institutions, update issues develop long-term programs for regulating migration processes in the context of globalization.
The dynamics of migration Northern Europe. Pointed out in Norway and Sweden, as the most attractive for migrants from Poland and Estonia.
Proved that the impact of the financial crisis on migrant flows slowed migration flows in 2009 for their further growth since 2011
Identified that the discovery of a common labor market in Europe presents new opportunities for efficient allocation of labor to reduce declines in production processes to mitigate the fiscal impact of the demographic transition, and to mitigate the national and regional cyclical fluctuations.

В. К. Хлівнийк. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївС. Г. Бобровпровідний фахівець інформаційно-аналітичного забезпечення повернення спец. активів ПУАТ «ФІДОБАНК», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

V. KhlivnyPhD, ?ssociate Professor, Professor of Finance department SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»S. BobrovLeading specialist of Analytical Department PUJSC «FIDOBANK»

FEATURES OF THE OFFERING OF CORPORATE SECURITIES IN UKRAINE

В статті здійснено аналіз особливостей розміщення корпоративних цінних паперів в Україні. Досліджується нормативно-правове забезпечення емісії цінних паперів вітчизняними акціонерними товариствами. Виокремлюються чинники, що обумовлюють відмову акціонерних товариств від використання публічного розміщення в процесі емісії цінних паперів. Проведено порівняльний аналіз поширення окремих методів розміщення з міжнародною практикою.
 
In the article the analysis of the features of the offering of corporate securities in Ukraine is made. The normative-legal providing for emission securities by domestic joint-stock companies is researched. The factors that cause rejection of joint stock companies from the use of a public offering in the emission process of securities are distinguished. A comparative analysis of the spread of particular offering methods with international practice is made.

Т. Г. Вяткінак. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПТАХІВНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

T. ViatkinaPhD, docent, Cherkasy State Technological University

FORMATION OF MATERIAL RESOURCE SYSTEM PROVISION OF REGIONAL POULTRY COMPLEXES

В статті проаналізовано тенденції розвитку регіональних птахівничих комплексів. Визначено основні показники в сфері вирощування птиці. Визначено, що основним елементом в структурі виробництва птиці є матеріальні ресурси. Проаналізовано структуру активів суб’єктів господарювання-лідерів птахівничої галузі України. Проведено оцінку залежностям зростання зміни основних показників діяльності цих суб’єктів. Побудовано рівняння прогнозу зростання основних фондів, фондовіддачі та рентабельності використання основних фондів аналізованих суб’єктів господарювання.
 
This article analyzes trends in poultry industry. The main figures in the field of breeding birds are researched. Determined that the basic element in the structure of bird is material resources. The structure of assets of enterprises leading poultry industry in Ukraine is analyzed. It is marked the dependence of changes in key indicators of these companies. Discovered equation forecast growth of fixed assets, and return on assets of fixed assets of the analyzed companies of region.

Т. О. Дерев’янкоаспірант, кафедри економіки, Уманського національного університету садівництва, м. Умань

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. O. Dereviankograduate student, department of Economics, Uman National University of Horticulture, Uman

METHODS OF ASSESSING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах. Наведено визначення інноваційного потенціалу як на державному, регіональному так і на рівні окремої галузі тваринництва. Визначено послідовність та методика оцінки інноваційного потенціалу. Згруповано головні потенційні ресурси галузі тваринництва (біологічні, техніко-технологічні, людські, фінансові). Сформовано цілі стратегічного розвитку галузі тваринництва на інноваційній основі. Приведено методи, які сільськогосподарські підприємства можуть застосовувати при оцінці інноваційного потенціалу. Описано згруповану схему показників, за якими проводять оцінку економічної ефективності інновацій в тваринництві та досліджують стан та аналіз виробництва галузі. Виділено основні показники для оцінки інноваційних можливостей галузі або її інноваційного розвитку. Поєднано систему показників оцінювання ефективності інновацій у три групи. Приведено формули для розрахунку ефективності впровадження інновацій.
 
The article discusses methodological approaches to the assessment of innovative development of livestock farms. This definition of innovation capacity at national, regional and at the individual animal husbandry sector. The sequence and method of estimation of innovative potential. Grouped main potential resources of the livestock industry (biological, technical, technological, human and financial). Formed strategic objectives of the livestock industry in innovation basis. Powered methods that farms can be used in assessing the innovation potential. We describe the scheme grouped indices, which evaluate the economic efficiency of innovation and research in animal condition and analysis of manufacturing industry. The main indicators to measure innovation capacity of industry or innovation development. Combined system of indicators evaluating the effectiveness of innovations in the three groups. Some formulas for calculating the efficiency of innovation.

Т. В. Машошинак. е. н., доцент, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

T. V. Mashoshinacandidate of economic sciences, associate professor, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkov

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

В статті проаналізовано наукові дослідження в сфері економічної діяльності проектних організацій, а саме в частині визначення співвідношення витрат і результатів праці та отримання економічно обґрунтованого прибутку. Досліджено зв’язок кошторисного нормування з ефективностю прийняття управлінських рішень в процесі розробки проектно-кошторисної документації та випуску проектної продукції. Розглянуто методи визначення вартості проектно-вишукувальних робіт. Визначено відсутність науково-обґрунтованих методів визначення показників продуктивності праці, які викликають суперечність між вартістю проектних робіт і їх трудомісткістю. У зв’язку з цим пропонується необхідність створення сучасної нормативної кошторисної бази ціноутворення, яка б враховувала особливості галузі будівництва та забезпечувала будівельним і проектним організаціям відшкодування обґрунтованих витрат виробництва.
 
The article analyzes scientific research in the sphere of economic activity design organizations, namely in terms of determining the ratio of costs and benefits of labour and produce economically reasonable profit. Investigated the relationship estimate regulation c effective decision-making in the process of developing design and estimate documentation and release of design products. Methods of determining the cost of design and survey works. The lack of scientifically-based methods of determining productivity levels, which cause the contradiction between the cost of design works and their complexity. It is therefore suggested the need to create a modern regulatory estimate base pricing, which would take into account the peculiarities of the construction industry and provided construction and engineering organizations reimbursement of reasonable costs of production.

Б. І. Ковалюкк. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

B. KovaliukPhD in Economics, Associate professor, Department of Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

THE FINANCIAL AND CREDIT MECHANISMS TO ENCOURAGE SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

У статті проаналізовано основні інструменти фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва. Виявлено проблеми використання основних важелів фінансово-кредитної підтримки, запропоновано шляхи їх вдосконалення.
 
The paper analyzes the main measures financial and credit support for small businesses. The problems of fixed measures of financial support, suggested ways to improve.

Л. І. Коржиловаспірант кафедри туризму, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

ТУРИЗМ В УКРАЇНІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ

L. I. Korzhylovpostgraduate student of tourism department, Simon Kuznets Kharkiv national university of economy, Kharkiv

TOURISM IN UKRAINE. CLASSIFICATION AND TYPES

В статті розглянуто роль туризму, як соціально-економічного феномену та визначені причини виникнення нових видів туризму. Проаналізовано класифікації видів туризму за  думкою деяких вітчизняних вчених. Запропоновано оптимальну авторську класифікацію з запровадженням нових класифікаційних ознак та обґрунтовано доцільність їх використання. Проаналізовані найбільш розвинуті види туризму у кожному регіоні України та сформовано матрицю за класифікаційною ознакою (мета подорожі). Виділені 3 групи регіонів України які об`єднуються розбудовою подібних або схожих видів туризму.
 
The article discusses the role of tourism as a socio-economic phenomenon and identifies the reasons for the emergence of new types of tourism. The classifications of tourism types according to some Ukrainian scientists have been analyzed. The optimal classification with the introduction of new classification criteria has been proposed. The most developed forms of tourism in every region of Ukraine have formed in the matrix of classification basis (purpose of travel) and analyzed. Three groups of regions of Ukraine which combine the development of these or similar types of tourism have been selected.

І. В. Ропотанздобувач Луцького національного технічного університету

ТРАНСФЕРТНИЙ МЕХАНІЗМ ПОСИЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I. V. Ropotanapplicant Lutsk National Technical University

TRANSFER MECHANISM FOR STRENGTHENING REGIONAL CONVERGENCE FINANCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

На необхідності удосконалення трансфертних інструментів фінансової конвергенції місцевих бюджетів наголошується практично в усіх програмних документах, в яких визначаються завдання державної політики у сфері регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Автор пропонує змінити механізм бюджетного фінансування та формування ресурсної бази місцевого самоврядування, щоб місцева влада отримала достатній ресурс для вирішення потреб своєї громади.
З метою підвищення ефективності системи міжбюджетних трансфертів треба розробити чіткі та прозорі критерії, згідно з якими можна оцінювати результати державної політики конвергенції доходів регіональних бюджетів. Також слід максимально спростити механізми розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів на основі використання об'єктивних кількісних показників та зрозумілих і дієвих стимулів до підвищення дохідної бази місцевих бюджетів.
 
On the need to improve transfer of financial instruments convergence of local budgets noted in almost all policy documents setting out the objectives of the state policy in the sphere of regulation of social and economic development. The author proposes that the mechanism of budget financing and formation of the resource base of local governments to local governments with sufficient resources to address the needs of their community. In order to improve the system of intergovernmental transfers should develop clear and transparent criteria against which to evaluate the results of government policy convergence revenues of regional budgets. There should be mechanisms to simplify the calculation of intergovernmental transfers on the basis of objective quantitative indicators and clear and effective incentives to increase the revenue base of local budgets.

О. М. Поліщукздобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЗАСТОСУВАННЯ МОМЕНТНО-ВИБІРКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ПАРКУВАННЯ У МІСТІ

O. PolishchukKyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE USE OF MOMENT-SELECTIVE OBSERVATION IN SOLVING PARKING PROBLEMS

У статті розглянуто етапи проведення статистичного дослідження проблем паркування у містах, проаналізовано фактори та передумови, що використовуються в рамках дослідження та надано рекомендації щодо класифікації об’єктів у рамках дослідження вищезгаданого питання. Розглянуто питання розробки системи статистичних показників, що забезпечать комплексний аналіз існуючої ситуації та дадуть можливість отримання якісної інформації з даного питання.
 
The article discusses the stages of statistical research problems parking in cities analyzed factors and assumptions used in the study and the recommendations on the classification of objects in the study of the above issues. We discovered the problem of developing a system of statistical indicators that provide a comprehensive analysis of the current situation and will allow access to quality information on the subject.

О. М. Чульаспірант кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

КОНЦЕПЦІЯ РОЗБУДОВИ МІСТ В РАМКАХ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

O. M. ChulPh. D candidate, Lutsk National Technical University

CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE CITIES WITHIN THE CREATIVE ECONOMY: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS

В статті проаналізовано сутнісні характеристики креативного міста та окреслено методологічні та практичні аспекти реалізації концепцій креативної економіки з міського розвитку. Автор робить висновок, що сучасні постулати міського розвитку акцентовані на її соціальній складовій, здатності забезпечити якісно новий рівень життя населення та можливостей для реалізації його творчого потенціалу. При цьому наголошує, що політика розбудови сучасних міст повинна ґрунтуватися на збереженні його культурної ідентичності, автентичності та особливостей. Важливо аби траєкторії розвитку були зосередженні на формуванні творчого середовища, можливостей для реалізації творчого потенціалу, сприяли соціальній адаптації. З цієї позиції розроблено ключові завдання, що стоять перед державою, бізнесом та креативним класом в розбудові креативного міського середовища.
 
The paper analyzes the essential characteristics of creative cities and outlines methodological and practical aspects of the creative economy concept of the urban development. The author concludes that modern urban development postulates accented by its social component, ability to provide a new level of life and opportunities for the realization of his creative potential. This stresses that the policy of building modern cities should be based on maintaining its cultural identity, authenticity and features. It is important, to trajectory was focusing on building a creative environment, opportunities for creativity, contributed to social adaptation. From this position developed key challenges facing the state, business and the creative class in the development of creative urban environment.

Т. Ю. Гайдааспірант кафедри міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

T. HaydaPhD student of International economic relations and international information department, Ternopil national economic university, Ternopil

DIFFICULTIES OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM’S EFFECTIVENESS MEASUREMENT IN ENTERPRISES

У статті висвітлено ряд проблем, пов’язаних із оцінкою системи інформаційного забезпечення та ефективності її роботи. Запропоновано використати коефіцієнт ефективності інвестицій в систему інформаційно-аналітичного забезпечення для їх вирішення. Запропоновано кілька підходів для такої оцінки, в тому числі через розгляд даної категорії як нематеріального активу підприємства. Це дозволить застосовувати класичні підходи до її оцінки. Виявлено, що вимірювання ефективності діяльності такої системи дозволяє виявляти шляхи покращення та оптимізації її роботи. Визначено, що функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення має вагомі позитивні ефекти та зрушення не лише для підприємства, де ця система функціонує, але і для держави загалом. Виходячи з цього, зроблено висновок, що державну інформаційну політику варто скерувати по вектору надання інформаційно-аналітичних послуг конкурентного характеру.
 
This paper identifies a number of problems related to the assessment of information system and its effectiveness. A ratio of the efficiency of investment in system information and analytical support are presented. Several approaches for such assessment, including consideration of this category as intangible assets are proposed. This will help to apply the classical approaches to its assessment. In the article author found, that measuring the effectiveness of such a system can detect ways of improvement and optimization its performance. Author has also determined that functioning of information and analytical support system has significant positive effects and changes not only for the company, which operates the system, but also for the entire country. Therefore, it is concluded that the state information policy should guide the vector of analytical services to providing information of the competitive nature for enterprises.

М. О. Самофаловак. е. н., доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РИЗИК ПЛИННОСТІ КАДРІВ

M. A. SamofalovaPh.D., assistant professor of technology education, economics and life safety, Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubynsky, Vinnitsa

WAGES AS ONE OF THE FACTORS INFLUENCING THE RISK OF OF STAFF TURNOVER

В статті розглядається вплив заробітної плати на ризик плинності кадрів. Наведено статистичний аналіз заробітної плати по Вінницькій області. Визначено, що заборгованість по заробітній платі безпосередньо впливає на рівень ризику діяльності персоналу. Застосовано метод поєднувального аналізу та метод Ван Вестендорпа для визначення оптимального рівня мотивованості працівника з точки зору персоналу підприємства і встановлення лімітів максимального та мінімального рівнів ризику плинності кадрів, в межах яких доцільно змінювати рівень мотивованості працівника корегуючи різні стимули. Сформовано шкалу оцінювання ризику плинності кадрів, спричиненого матеріальним стимулюванням, використовуючи її керівники можуть регулювати необхідний рівень ризику шляхом забезпечення різного обсягу матеріального стимулювання персоналу. Визначено, що зниження рівня ризику плинності кадрів за допомогою збільшення матеріального стимулювання можливе лише до певної визначеної у цьому дослідженні точки – оптимального рівня матеріальної винагороди.
 
The article examines the influence of wages to of staff turnover risk. Shows statistical analysis of wages in Vinnitsa region. Determined that wage arrears directly affects the risk of staff. The method conjoint analysis and Van Westendorp method to determine the optimal level of employee motivation in terms of personnel and setting limits the maximum and minimum risk levels of staff turnover within which it is advisable to change the level of employee motivation correcting various stimul. Formed scale risk assessment of staff turnover caused by material incentives, managers can use it to adjust the desired level of risk by providing various sizes of material incentives for staff. Determined that the risk reduction of staff turnover by increasing material incentives is possible only to a certain point in this study - the optimal level of remuneration.

Н. І. Антощишинак. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та аудиту, Європейський університет, м. КиївД. О. МалюкінаСтудентка магістратури 2 курсу, Європейський університет , м. Київ

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. I. AntoschyshynaPh.D., associate professor of the economics, accounting and audit department  of  European UniversityD. O. MalyukinaStudent, European university

MODERN VIEW ON THE MANAGEMENT PERSONNEL TO ASPECTS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Дана стаття розкриває доцільність перегляду вітчизняними управлінцями поглядів на побудову системи управління персоналом, визначення її ефективності та використання сучасних інструментів визначення й утримання конкурентних переваг персоналу з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 
This article exposes expedience of revision of looks domestic upravlincyami to the construction of control system, determination of its efficiency and use of modern instruments of determination and maintenance of competitive edges of personnel, by a personnel with the purpose of increase of competitiveness of enterprise.

Я. Я. Калатаспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ

Ya. Ya. Kalatpostgraduate student, The National Institute for Strategic Studies

MAJOR CHALLENGES EUROREGIONAL COOPERATION UNDER CONDITIONS ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN CROSS-BORDER SPACE

Активізація єврорегіонального співробітництва зумовлює підвищення соціально-економічного розвитку прикордонних територій, покращення інфраструктурного та інноваційного забезпечення, створення умов для залучення інвестицій та коштів із структурних фондів Європейського Союзу, підвищення продуктивності праці, покращення добробуту населення та забезпечення конкурентоздатності тощо, а також призводить до виникнення можливих загроз економічній безпеці прикордонних регіонів.
У статті визначено особливості забезпечення економічної безпеки регіону через потенційні загрози у транскордонному просторі та розкрито деякі властивості транскордонних регіонів України. Визначено основні види загроз у транскордонному регіоні такі, як: зовнішньоекономічні, зовнішньополітичні, продовольчі, енергетичні, екологічні, економічні та інформаційні.
 
Activation of Euro-regional cooperation leads to increasing social and economic development of border areas, improving infrastructure and innovation, creation of conditions for attracting investments and funds from the structural funds of the European Union, increasing productivity, improving welfare and ensuring competitiveness, etc., and also leads to potential threats economic security of border regions.
The article outlines the features to ensure the economic security of the region because of the potential threat of cross-border area and discovered some properties of cross-border regions of Ukraine. The main types of risks in cross-border region such as foreign trade, foreign policy, food, energy, environmental, economic and information.

Т. А. Саприкінааспірант, молодший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

СТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

T. A. SaprykinaPhD Student, Junior Research Officer of SO "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

STRUCTURAL AND INSTITUTIONAL ANALYSIS AS A METHOD STUDY OF EFFICIENCY FUNCTIONING THE ELECTRICITY MARKET

Для сучасного ринку електроенергії України притаманними є трансформаційні процеси, що пов’язані з наявністю комплексу невирішених проблем в сфері пошуку шляхів і напрямків його реструктуризації, формування методичного та правового забезпечення його функціонування, організації фінансової та інвестиційної діяльності, державного регулювання і т.д. У зв’язку з цим виникає необхідність у пошуку методики глибокого і комплексного дослідження функціонування ринку електроенергії, що забезпечує аналіз взаємозалежності між структурою і закономірностями його розвитку, а також структурою і його результативністю. Від так у статті обґрунтовано доцільність використання структурно-інституціонального аналізу для дослідження ефективності функціонування ринку електроенергії, що полягає у поєднанні теорії галузевих ринкових структур та інституціонального підходу. Методика структурно-інституціонального аналізу ринку електроенергії може використовуватися для вдосконалення методів його регулювання.
 
Transformation processes related with the presence of complex of unresolved problems in finding ways and directions of its restructuring, the formation of methods and of legal support for its functioning, financial organizations and investment activities, government regulation, etc. is inherent to the modern market of Ukraine. So, there is a need of search methodology of deep and comprehensive study of the functioning the electricity market that provides analysis of interdependence between the structure and the laws of its development, and its structure and efficiency. The article substantiates the feasibility of using structural and institutional analysis to study the efficiency of functioning the electricity market, which is a combination of the theory of industrial market structures and institutional approach. Methodology structural and institutional analysis of the electricity market can be used to improve the methods of its regulation.

Н. М. Гаращенкок. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЛАНЦЮГ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

N. M. Harashchenkoc. e. s., associate professor of Business Strategy department, The State Higher Educational Institute Kyiv National Economic University named after Vadym Getman, Kyiv

VALUE CHAIN OF INFORMATION PRODUCT

У статті узагальнено вплив змін, пов’язаних з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, на процеси виробництва матеріальних благ, доведено необхідність переосмислення ланцюга створення споживацької цінності продуктів за умов переходу до постіндустріальної економіки, визначено особливості виконання операційної (виробничої) та інших функцій підприємствами, які інтенсивно використовують інформацію та знання в процесі економічної діяльності, проведено порівняння властивостей матеріальних та інформаційних продуктів.
Доведено, що принципово інша природа інформаційно-містких продуктів у порівнянні з традиційними матеріальними продуктами потребує використання специфічних інструментів аналізу процесів їх виробництва. Запропоновано у якості одного з таких інструментів використовувати авторську розробку - ланцюг формування цінності інформаційного продукту. Побудова такого ланцюга базується на розумінні природи інформаційного продукту та специфіки здійснення інформаційно-залежних процесів на підприємстві, що відображено в його структурі.
Основними ланками ланцюга створення цінності інформаційного продукту визначено вхідну інформаційну логістику, роботу з даними (у результаті чого створюється інформація нижчого порядку), фіксування та поширення інформації, її контекстну інтерпретацію, інтеграцію та створення комплексних знань, фіксування та збереження інформації (вищого порядку) та її доведення до покупця, маркетинг. Допоміжними видами діяльності є інформаційне та матеріально-технічне забезпечення, ІТ-інфраструктура, менеджмент знань, управління персоналом і загальний менеджмент. Даний інструмент аналізу доцільно використовувати для пошуку шляхів досягнення конкурентних переваг компаній, що виробляють інформаційні продукти.
У статті визначено подальше поле досліджень у даному напрямі.
 
This article summarizes the impact of changes associated with the development of information and communication technologies in the production of material goods, emphasizes the necessity of rethinking the value chain of consumer products in a post-industrial economy, the peculiarities of operation (production) function and other functional activities  for  information and knowledge intensive companies.
The comparison of the properties of the material and information products is provided. It is argued that a fundamentally different nature of information-intensive products compared with traditional tangible products requires the use of specific tools for analysis of enterprise’s activities. Author’s model of value chain of information products is proposed as decision support tool. The nature of information product and  specifics of information-dependent processes are reflected in its structure.
We consider the seven main activities: input logistics, data processing (result - a lower order information), recording and disseminating information, sense making, integration and creation of complex knowledge, recording,   storage (in the form of higher order information) and supplying it to the buyer, marketing. Support activities are information and logistics, IT infrastructure, knowledge management, human resources and general management. This analysis tool should be used to find ways to achieve competitive advantages for companies producing information products.
The article outlines further field research in this direction.

Т. Г. Кубахк. е. н., старший викладач кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

T. Kubakhdoctor of philosophy (PhD) in Economics, associate Professor, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

ANALYSIS SCIENTIFIC APPROACH TO THE DISCLOSURE OF ECONOMIC SECURITY

Як свідчить досвід країн світу, а тепер вже й України, забезпечення економічної безпеки це перш за все незалежність держави, стабільний, стійкий її розвиток та ефективна життєдіяльності суспільства, досягнення успіху та розвитку. Дана теза пояснюється тим, що економіка в сучасних умовах є однією з життєво важливих напрямків діяльності держави та суспільства, а отже забезпечення національної безпеки без оцінки стійкості економіки до внутрішніх та зовнішніх загроз і створення системи їх нівелювання, неможливе. Забезпечення економічної безпеки є пріоритетною задачею розвитку сучасної держави. При неефективній економіці неможливо створити умови для військової безпеки та урегулювання соціальних конфліктів. Сьогодення України характеризується процесами глобалізації та формуванням нової геополітичної структури, що зумовлює зростання загроз політичного, військового, інформаційного і звичайно економічного характеру. Процес європейської інтеграції, самозбереження та прогресивного розвитку України як суверенної держави багато в чому залежить від цілеспрямованої політики захисту її національних інтересів.
 
According experiences the world, and now and Ukraine, providing economic security is primarily the independence of the state, a stable, sustainable and effective development of its social activities, the success and development. This thesis is because the economy in current conditions is one of the vital areas of the state and society, and therefore national security without assessing the stability of the economy to internal and external threats and a system of leveling impossible. Ensuring economic security is a priority task of the modern state. When inefficient economy cannot create the conditions for military security and settlement of social conflicts. Nowadays Ukraine is characterized by globalization and the formation of new geopolitical structure, which leads to the growing threat of political, military, informational, and economic course. The process of European integration, self-preservation and the progressive development of Ukraine as a sovereign state largely depends on a deliberate policy to protect its national interests.

Є. В. Талавірак. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

E. V. TalaviraPhD, assistant professor of finance and credit, State Economy and Technology University of Transport, Kiev

CURRENT TRENDS REGULATION OF FOREIGN TRADE ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

В статті досліджені теоретичні аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності, окреслені основні чинників впливу на ефективність реалізації експортної стратегії вітчизняних підприємств. Проаналізовано методичні основи зовнішньоекономічної діяльності та основні підходи щодо розуміння сутності економічної ефективності експортної діяльності. Визначено характерні ознаки сучасної світової економіки, досліджено характер зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних підприємств України. Розкрито сутність, діалектику і характер впливу глобалізаційних процесів на національну політику та реалізацію національних економічних інтересів у торговельно-економічній сфері. Встановлено основні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств та запропоновано пропозиції щодо вдосконалення господарського механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних виробників, який забезпечує стабільність експортоорієнтованого та конкурентоспроможного стану на внутрішньому і зовнішніх ринках. Запропоновано пріоритетні напрями державної зовнішньоекономічної політики стосовно експортної діяльності вітчизняних підприємств.

The article explored the theoretical aspects of foreign economic activity, outlining the main factors influencing the effectiveness of the implementation of the export strategy of domestic enterprises. Investigated methodological foundations of foreign trade and the main approaches to the understanding of the economic efficiency of export activities. Characteristic features of the global economy, the character of domestic foreign trade enterprises in Ukraine. Essence, dialectics and the impact of globalization processes on national policy and implementation of national economic interests in trade and economic sphere. The basic problems of foreign economic activity of domestic enterprises and offered suggestions for improving the economic mechanism of international management of domestic manufacturers, which ensures the stability of export-oriented and competitive state of the domestic and foreign markets. A priority directions of state policy in respect of foreign export activities of domestic enterprises.

Р. М. Магутаздобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

СТРУКТУРНІ ФІНАНСОВІ ІНДИКАТОРИ ЯК ОСНОВА ОЦІНКИ ТЕНДЕНЦІЙ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

R. M. MagutaApplicant of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

STRUCTURAL FINANCIAL INDICATORS AS A BASIS FOR EVALUATION OF TRENDS OF INSTABILITY

У статті проаналізовано систему діагностики фінансової нестабільності в Україні в порівнянні з вимогами МВФ. Виявлено, що діюча на даний час система діагностики, яка здійснюється Національним банком України, включає аналіз індикаторів стійкості депозитних установ України і частково ринку нерухомості. Методика МВФ пропонує значно ширшу сферу, яка охоплює аналіз всіх сегментів фінансового і фондового ринків, діяльність депозитних і не депозитних корпорацій, ринків похідних фінансових інструментів та нерухомості, домогосподарств, макроекономічної кон’юнктури. У процесі дослідження зроблено висновок, що неповнота даних про стан фінансової нестабільності не дозволяє адекватно оцінити зовнішні та внутрішні загрози. Аналіз індикаторів фінансової стабільності, які розраховуються Національним банком України показав, що їх значення знаходяться в межах граничних норм, тому можна зробити загальний висновок, що загрози фінансової стабільності не суттєві. Але проведені розрахунки додаткових структурних фінансових індикаторів засвідчили, що в Україні спостерігається поглиблення фінансової нестабільності в частині утворення корпоративного боргу; збільшення боргових інструментів в прямих іноземних інвестиціях; розширення імпорту фінансових послуг; погіршення структури торгів на ринку цінних паперів;  зміни структури між інвестиціями в основний капітал, нематеріальними  активами та фінансовими  інвестиціями; погіршення структури джерел фінансування діяльності не фінансових корпорацій за рахунок збільшення частки залучених коштів, що разом свідчить про посилення боргової залежності, яка охоплює не лише сферу державного боргу. Запропоновано уповноважити Національний банк України виконувати функції зі збору та узагальнення більш широкого кола індикаторів, предметного їх аналізу, регулярної оцінки стану фінансової нестабільності в країні з оприлюдненням відповідних висновків у оглядах та прогнозах.
 
The article analyzes the diagnostic system of financial instability in Ukraine compared with IMF requirements. It was found out that the present diagnostic system, which is implemented by the National Bank of Ukraine, includes analysis of indicators of stability of depository institutions of Ukraine and partly the real estate market. The IMF methods offers much broader scope that includes analysis of all segments of financial and stock markets, the activities of deposit and nondeposit corporations, markets of derivatives and real estate, household, macroeconomic conditions. The study concluded that the incomplete data on the state of financial instability doesn’t allow to assess adequately the internal and external threats. The analysis of financial stability indicators, which are calculated by the National Bank of Ukraine, has shown that their values are within the limits and the overall conclusion shows that the threats of financial stability are not essential. But calculations of additional structural financial indicators indicated that in Ukraine there is a deepening of financial instability in the part of corporate debt formation; increase in debt in foreign direct investment; expansion of imports of financial services; deterioration of the structure of trading on the securities market; changes in the structure between investment in fixed assets, intangible assets and financial investments; deterioration of the structure of sources of financing of non-financial corporations at the expense of an increase in borrowed funds, which together suggests strengthening of debt bondage, which cover a wide scope, not just government debt. It was proposed to authorize the National Bank of Ukraine to perform the functions of collecting and summarizing the full range of indicators, their objective analysis, regular assessment of the financial instability in the country with the release of the findings in reviews and forecasts.

В. М. Заріцькаст. викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІННОВАЦІЇ У ОСВІТІ: ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

V. M. Zaritskasenior lecturer, Oles Honchar Dnipropetrovs National Universiti

INNOVATIONS IN EDUCATION: PROCESS ORGANIZATIONAL CHANGE

У статті розглянуто необхідність впровадження інновацій у освітню діяльність України. Проведена оцінка факторів, які сприяють формуванню інноваційного клімату у освітніх закладах. Особливу увагу приділено сучасному стану інноваційної діяльності в контексті економіки. Доведено необхідність розробки інноваційних підходів до управління структурно-функціональними компонентами ВНЗ, створенню економічних моделей та інструментарію, які дозволять погоджувати економічні інтереси ВНЗ, як самостійного суб'єкта ринкових відносин, з завданнями системи вищої освіти.
 
The article deals with the need for innovation in educational activities in Ukraine. The evaluation of the factors that contribute to the formation of innovative climate in educational institutions. Particular attention is paid to the current state of innovation activities in the context of the knowledge economy.

Б-П. О. Кошовийзавідувач науково-дослідного відділу, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗИ ДЕМОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

B.-P. Koshovyihead of scientific department, Lviv university of business and law, Lviv

ON EVOLVING OF APPROACHES TO CLASSIFICATIONS OF THREATS TO ECONOMICAL SECURITY OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE CHALLENGE OF DEMOTIVATION TO WORK

У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до класифікації загроз економічній безпеці підприємств. Проаналізовано особливості класифікації загроз з огляду на їх місце у системі економічної безпеки підприємства у контексті подолання демотивації праці. Окреслено підхід щодо усунення термінологічних розбіжностей між потрактуванням понять "небезпека", "ризик", "загроза". Досліджено окремі ознаки загроз та викладено їх в універсальній формі. Наведено порівняння різних підходів до класифікації загроз, зокрема розглянуто новий клас загроз – "метазагрози", що вимагає подальших досліджень у цьому напрямі. Обґрунтовано доцільність осмислення демотивації праці у контексті забезпечення економічної безпеки підприємств.
 
In the article has been considered a problem of evolution in theoretical approaches to classification of threats to economic safety of enterprises. Analytical studies have performed as for peculiarities in classification of threats with respect to their position accordingly to the system of enterprising economic safety in the context of overcoming productive demotivation. An approach aiming to eliminate some terminological differences in treatment of such notions as danger, risk, threat has been outlined. Separate signs of threats have been studied and e[posed in an universal form. Comparison of various approaches to classification of threats has been presented; in particular a new class of threats – metathreats - still lacking of further studies in mentioned direction have been considered. Expediency has been substantiated for conceptualization of working demotivation in securing enterprising economic safety.

Д. О. Туркоасистент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

D. O. Turkoassistant, National Aerospace University named after M. E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

THE APPROACH TO DETERMINING THE MANUFACTURE HIGH-TECH LEVEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE

У статті проаналізовано думки провідних вчених щодо визначення підприємств високотехнологічної сфери. Виділено ключові ознаки (інтелектуальні, конкурентоспроможності продукції, техніко-технологічні, патентно-правові й фінансово-економічні), які відповідають певним сферам діяльності підприємства та відповідні їм критерії віднесення суб’єктів господарювання тих, що мають високотехнологічне виробництво. Зважаючи на необхідність визначення пріоритетних напрямків розвитку високотехнологічного виробництва підприємства, в дослідженні було запропоновано методичний підхід до розрахунку інтегрального показника рівня високотехнологічності, що дає змогу виділити ключові фактори, які впливають на зміну високотехнологічності виробництва з метою підвищення його ефективності. Визначено взаємозв’язок між рівнем високотехнологічності підприємства та фінансово-економічними результатами його діяльності. На основі застосування економетричних моделей з фіксованими ефектами для панельних даних розроблено підхід до прогнозування впливу зміни рівня високотехнологічності підприємства на чисту виручку.
 
The views of leading scientists concerning the definition of high-tech enterprises are analyzed in the article. The key attributes (intelligent, products competitiveness, technical and technological, patent-law, financial and economic) that meet certain enterprise activity areas and the corresponding criteria the criteria of belonging of industrial enterprises to the high-tech sphere are developed. The need to identify the priority directions of development of high-tech industrial enterprises caused the development of methodical approach to calculating the integral high-tech indicator that allows to identify the key factors that affect the change of high-tech level of manufacture in order to increase its efficiency. Correlation between the high-tech level of enterprise and financial and economic performance is determined. On the basis of econometric models with fixed effects for panel data the approach for predicting the impact of changes in the high-tech level on net revenue is developed.

В. В. Михайлюкздобувач кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

V. V. MykhailyukPostgraduate Student of the International Finance Department, SHEI «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», Kyiv

EVOLUTION OF NOTION OF FINANCIAL SECURITY OF STATE IN GLOBAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT

У статті доведено важливість досягнення фінансової безпеки країни для забезпечення збалансованого і сталого розвитку національної економіки. В умовах глобалізації господарської діяльності, зменшення бар’єрів на шляху руху товарів та виробничих ресурсів, виникають нові ризики що потребують оцінки, класифікації та розробки відповідних інструментів їх адміністрування. Проведено систематизацію визначень поняття - фінансова безпека держави. Надано її класифікацію з точки зору таких складових елементів фінансової безпеки: бюджетної, боргової, податкової, валютно-курсової, грошово-кредитної. Приведено фактори виникнення зовнішніх та внутрішніх загроз фінансовій безпеці держави.
 
The article proves the importance of achieving financial security to ensure balanced stable development of the national economy. In a globalized economic activity, reducing barriers to the movement of goods and productive resources, there are new risks that need evaluation, classification, and development of appropriate tools of administration. The systematization of definitions - financial security of the state has been done. The classification in terms of its constituent elements of financial security: budget, debt, taxation, exchange rate, monetary. The factors of external and internal threats to financial security are given and determined.

В. О. Петуховааспірант Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МІЖ ДЕРЖАВАМИ, ЩО МАЮТЬ РІЗНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ НАФТА)

V. O. Petukhovapost-graduate of international economic relations department of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INTEGRATION PROCESSES SPECIALITIES AMONG STATES WITH DIFFERENT MODELS OF ECONOMIC DEVELOPMENT (BY THE EXAMPLE OF INTEGRATION ASSOSIATION NAFTA)

Інтеграційні процеси між країнами завжди мають відповідні наслідки. Для того щоб інтеграційне об’єднання було успішним, треба прорахувати багато різних варіантів, адже не всі країни світу мають однаковий рівень розвитку, не для всіх країн однакові умови можуть сказатися однаково добре. Тому, доцільно було б розглянути у глибину економічних процесів держав, а саме у інтеграційні процеси між країнами, які мають різні моделі економічного розвитку. Модель економічного розвитку держави є важливим фактором у розвитку та направленню діяльності держава як у світовій економіці, так і у внутрішній економіці країни. У статі розглядаються моделі економічного розвитку, наведені приклади взаємодії держав з різними моделями економічного розвитку на основі теорій міжнародної економічної інтеграції та зовнішньої торгівлі. Як конкретний приклад у даній статі наведена НАФТА – інтеграційне об’єднання, куди входять країни з різними моделями економічного розвитку, наведені статистичні дані цих країн після їх вступу до цього угруповання у різних сферах.
 
The integration between countries always have the appropriate consequences. It is necessary to predict many different options due to integration association would be successful, because not all countries have the same level of development, not all of the same conditions can be the same well. Therefore, it would be useful to consider  economic process depth of the countries, namely the integration processes between countries with different economic development models. Model of economic growth is an important factor in the development and  action direction of the state  in the world economy and in internal economy. The article deals with models of economic development, there are examples of interaction among states with different models of economic development based on theories of international economic integration and trade. As a specific example presented in this article is NAFTA – integration association, which includes countries with different models of economic development, the statistics of these countries after their accession to this organization in various areas.

Н. Л. Савицькад. е. н., професор кафедри економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. ХарківК. В. Полевичстудентка, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖНОГО РИТЕЙЛУ ЯК ДРАЙВЕРА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. L. SavitskaDoctor of Economic Science, Professor of Economic Theory and Law, Kharkov State University of Food Technology and TradeK. V. PolevychStudent, Kharkov State University of Food Technology and Trade

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RETAIL CHAINS AS DRIVERS OF THE GLOBAL ECONOMY

Стаття присвячена визначенню тенденцій розвитку мережного ритейлу в умовах інформатизації, інтелектуалізації та глобалізації суспільного виробництва. Окреслені переваги мережної організації в торгівлі, визначено особливості та природу мережного ритейлу. Проаналізовані динаміка розвитку офлайн-торгівлі та онлайн-торгівлі, сучасні торгові формати мережної торгівлі, акцентовано на поширенні мультиканальних форм торгівлі. Запропонована модель факторного аналізу змін в мережному ритейлі, що включає технологічні, економічні, людські, соціокультурні, інфраструктурні фактори та вплив державного регулювання. Проаналізовано драйвери сучасної мережної торгівлі, серед яких виділено тріаду технологічних, економічних та інституціональних змін. Зазначено роль інституціональної та міжособистісної довіри у розвитку онлайн-торгівлі, змін споживчих патернів у мережній економіці відповідно до моделі поведінки мережної людини. Акцентовано на комплементарності тенденцій мобільності, локалізації та соціальної інтеграції з розвитком інновацій в інфраструктурі та електронній комерції.
 
The article is devoted to defining trends of the retail network under conditions of informatization, globalization and intellectualization of social production. Outlined the advantages of network organization in trade, Features and nature of retail network. The dynamics of trading offline and online commerce, modern retail formats and network trade, paid to the dissemination of multi-forms of trade. The proposed model of factor analysis of changes in the retail network, including technological, economic, human, socio-cultural, infrastructural factors and the impact of government regulations. Analysis of the drivers of modern trade network, including isolated triad technological, economic and institutional changes. Specified the role of institutional and interpersonal trust in the development of online trading, changes in consumer patterns in the network economy, according to the model of network behavior of man. The attention to complementary trends of mobility, location and social integration with the development of innovation infrastructure and e-commerce.

Я. В. Бережнийк. держ. упр., головний консультант відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ya. V. BerezhnyiPhD, Chief Consultant, Department of Economic Strategy, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

INSTITUTIONAL PRECONDITIONS OF INFORMATION ASYMMETRY IN THE DOMESTIC MARKET OF UKRAINE

На основі аналізу статистичних даних розкрито особливості поведінки національних підприємств під час світової економічної кризи. Відбулося значне подрібнення підприємств без виходу з ринку. Проте після кризи спостерігається вихід з ринку. Розглянуто ситуацію виснаження ринкових ніш і зростання монополізму на внутрішнього ринку країни.
Зафіксовано основні інституційні вади внутрішнього ринку, що викликають зростання інформаційної асиметрії на ньому. Встановлено управлінський характер цих вад у сучасній практиці економічного регулювання держави. До них належить: панування неформальних домовленостей в укладанні комерційних угод; переважання посередницьких структур у маркетингових ланцюгах; галузеве субсидування суб’єктів господарювання; неоднозначність економічних обґрунтувань пільгових режимів; не ринкове регулювання цін; обтяженість податкового адміністрування; адміністративна дискримінація на ринку. Також виявлено причини загострення інформаційної асиметрії в економіці країни після кризи, що полягає у дезорієнтованості управлінців унаслідок збереження адміністративних практик регулювання ринку на тлі посилення конкурентного і лобістського тиску національних економічних агентів, що так чи інакше домінують на окремих ринкових нішах.
 
Based on statistical analysis we revealed behaviors of domestic enterprises during the global economic crisis. There was a significant shredding company without exiting the market. However, after the crisis, there is a way out of the market. We consider the situation exhaustion niche markets and growing monopoly on the domestic market.
There were major institutional shortcomings of the domestic market, causing growth of information asymmetry on it. We found administrative nature of these defects in modern economic regulation of the state. These include: the dominance of informal arrangements in negotiating commercial agreements; prevalence of intermediaries in the marketing chain; sectoral subsidies entities; ambiguity feasibility studies preferential regimes; no market price regulation; burdened tax administration; administrative discrimination in the market. Also found exacerbated information asymmetry in the economy after the crisis that is disorientation management practices as a result of the administrative regulation of the background to enhance the competitive pressure and lobbying of national economic agents somehow dominate the specific market niches.

О. І. Шаманськак. е .н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. ShamanskaPh.D in economic sciences, associate professor, the head of counseling and information technology management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE QUALITY MANAGEMENT AS AN INTEGRAL PART OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

В статті розглянуто основні аспекти реалізації систем управління якістю та безпечністю продукції. Розглянуто науково-теоретичні засади впровадження системи управління якістю на підприємстві. Визначено особливості її застосування для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Акцентовано увагу на основних проблемах забезпечення якості вітчизняної продукції та охарактеризовано системи якості.
В умовах ринкових відносин та участі України в Світовій організації торгівлі важливим питанням є підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Членство в цій організації відкриває кордони, зарубіжна високоякісна продукція надходить на вітчизняний ринок, що може призвести до втрат ринкових позицій національного виробника. У зв'язку з цим життєво необхідним є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та отримання відповідних сертифікатів систем якості, що дозволило б не тільки відстояти свої позиції на власному ринку, але й вийти на світовий ринок.
 
The article analyzes the main aspects of quality management systems and safety products. The scientific and theoretical principles of quality management system implementation in the enterprise. The features of its application to improve the competitiveness of enterprises. Attention is focused on the main issues to ensure the quality of domestic products and systems as described.
In terms of market relations and Ukraine's participation in the World Trade Organization important issue is to increase the competitiveness of domestic enterprises. Membership in this organization is open borders, foreign high quality products supplied to the domestic market, which could lead to loss of market position of domestic producers. In this regard, it is vital improve the competitiveness of domestic products and obtaining the relevant certificates of quality systems that would not only defend their own positions in the market, but also to enter the global market.

С. В. Засанськак. е. н., доцент, ст. н. с., Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи

ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

S. ZasanskayaPhD in Economics, associate professor, senior scientist, National Institute of scientific and technical expertise and innovation, Ukraine

ROLE OF HOUSEHOLDS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку сільського господарства. Показано особливості виробництва продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами та домогосподарствами. Розглянуто можливості домогосподарств по неринковому обміну ресурсами. В результаті аналізу було відмічено про щорічне скорочення господарюючих суб’єктів у сільському господарстві внаслідок зменшення площі земельних ділянок, яка використовується для ведення особистого селянського господарства. Господарства населення розширюють площу земельних ділянок в основному для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Відмічено, що система внутрішньо-сімейних економічних відносин та їх зв’язок з іншими суб’єктами економіки трансформується під впливом багатьох суб’єктивних і об’єктивних чинників.
 
The article examines current trends in agriculture. The features of agricultural production agricultural enterprises and households. The possibilities of households on non-market exchange of resources. The analysis was observed annual reduction of economic agents in agriculture as a result of reducing the area of land used for personal farming. Households expand the area of land primarily for agricultural commodity production. It is noted that the system of intra-family economic relations and their relationship with other economic actors transformed by many subjective and objective factors.

І. В. Ліганенкок. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

I. V. LihanenkoPhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Odessa National Polytechnic University, Odessa

MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY PROVIDED STRATEGIS CHANGES

У статті розглянуто питання формування маркетингової стратегії підприємства, її місця в загальній стратегії розвитку підприємства. Показано специфіку розробки маркетингової стратегії з урахуванням стратегічних змін. Виділено завдання змінювання організаційної структури управління підприємством, що забезпечує застосування програмно-цільового метода при формуванні і реалізації маркетингової стратегії розвитку підприємства. Розглянуто сучасні методи та інструменти посилення впливу механізму управління на розвиток виробничого підприємства, їх можливість безпосереднього управління стратегічними змінами, під яким слід розуміти структурований процес, завдання якого – запропонувати й впровадити зміни у зв'язку з технічними й економічними можливостями організації.

The questions forming the marketing strategy of the enterprise, its place in the overall development strategy. The specifics of developing a marketing strategy based on strategic change. Highlight the task of organizational change management structure, which ensures the program target method in the formation and implementation of the marketing strategy of the company. Modern methods and tools to strengthen the impact of management mechanism for the development of manufacturing enterprises, their ability to direct management of strategic change, which should be understood in a structured process, whose mission - to propose and implement changes due to technical and economic capabilities of the organization.

П. В. Пузирьовак. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедрою економіки Міжгалузева академія управління

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

P. V. PuzyrevaPh.D., Associate Professor, Head of Department Economics іn Interbranch Academy of Management

IMPORTANT ASPECTS OF TECHNOLOGICAL COMPETITIVENESS IN MODERN CONDITIONS

В статті розглядається основні аспекти, фактори та чинники забезпечення технологічної конкурентоспроможності промислових підприємств України, які невід’ємно пов’язані із створенням та функціонуванням нових організаційно-економічних механізмів техніко-технологічного, виробничого та інноваційного-енергетичного удосконалення діяльності підприємств, що забезпечать високі конкурентоздатні позиції на ринку серед решти підприємств аналогічної галузі. Досягнення технологічного, виробничого та інноваційного-енергетичного високого рівня діяльності промислових підприємств дозволить їм забезпечити технологічні та енергетичні конкурентні переваги, які в подальшому створять ґрунтовні умови для їхнього ефективного функціонування та сталого майбутнього розвитку в мінливих умовах сьогодення української економіки.
 
In the article the main aspects, factors of technological competitiveness of industrial enterprises in Ukraine are inextricably linked with the creation and operation of new organizational and economic mechanisms of technical and technological, production and innovation and energy improvement of enterprises that provide high competitive position market among other companies of similar industry. Achieving technological, productive and innovative energy high level of industrial activities will allow them to provide technological and competitive edge energy, which then create fundamental conditions for their effective functioning and sustainable future development in the changing environment of today's Ukrainian economy.

В. В. Семененкок. н. держ. упр., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету

УПРАВЛІННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

V. V. Semenenkok.n.derzh. con. Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Recourses Vinnytsia National Agrarian University

MANAGEMENT OF THE BIOENERGY SECTOR IN UKRAINE IN THE CONDITION OF THE ENERGY INDEPENDENCE SECUREMENT

Визначено суть та обґрунтовано необхідність розвитку альтернативних джерел енергії в умовах пріоритетного забезпечення енергетичної незалежності держави. Проаналізовано потенціал альтернативної енергетики в цілому та біоенергетичного виробництва зокрема. Досліджено світовий та європейський досвід розвитку біоенергетичного комплексу та перспективи заміщення традиційних палив альтернативними. На основі статистичних даних здійснено дослідження сучасного стану розвитку біовиробництва в країні. Представлено рекомендації щодо підвищення ефективності державного управління біоенергетичною галуззю в Україні.
 
The alternative energy essence has been defined; necessary of the development alternative energy resources in the condition of the energy independence priority in the country has been justified in the article. The potencial of the alternative energy and bioenergy potential have been analyzed. The experience of the world and European experience of the bienergy sector development and possibilities of the replacement the traditionally energy recourses to alternative energy recourses have been investigated in the scientific research. Based on the statistic information the modern state of the bioenergy production in the country has been explored. The offerings how to improve the bioenergy efficient in Ukraine have been submitted in the research.

Л. А. Слатвінськавикладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

L. A. Slatvinskateacher of department of economic Uman national university of horticulture, Uman

THE FUNCTIONS’ IMPROVING OF THE STATE REGULATION OF THE INVESTING TO A DIARY SUBCOMPLEX

У забезпеченні продовольчої безпеки важливу роль відіграє молочна галузь, яка в Україні має пріоритетний статус. На сьогодні вона потребує суттєвого надходження інвестиційних ресурсів. Законодавство і державні програми передбачають можливість надання молочній галузі державної підтримки. Проте функції галузевого міністерства недостатні для реалізації аграрної політики щодо інвестиційних процесів, враховуючи посилення інноваційних вимог. Тому ці функції мають трансформуватися з відповідним розподілом їх за територіальними рівнями у напрямі створення системних передумов активізації молочних підприємств з метою їх інноваційного інвестування.
 
Аn important role is played by suckling industry which has priority status in Ukraine in providing of food safety аn important role is played . For today it needs substantial receipt of investment resources. A legislation and a government programs foresees the possibility of grant suckling industry by of the state supporting. However many of the functions of a particular branch ministry unsuffice for the realization in agrarian policy in relation to investment processes, taking into account strengthening of innovative requirements. Therefore these functions must be transformed in the direction of creation of system pre-conditions of activation of sucklings enterprises with the purpose of their innovative investing with the proper distributing them after territorial levels.

Г. О. БашукСтарший викладач кафедри Рудникової аерології і охорони праці, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

A. BashukSenior lecturer of the department of Aerology and safety, National University, Kryvyi Righ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN UKRAINE

У статті представлені методичні підходи до конкурентоспроможності промислової продукції в Україні, показано роль інновацій, досліджено особливості методології галузі України.

The paper presents the methodological approach to the competitiveness of industrial production in Ukraine, the role of innovation, the features of the methodology sector of Ukraine.

В. В. Джинджоянстарший викладач кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, УкраїнаС. Е. Сардакдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

V. V. Dzhindzhoyansenior Lecturer of Management and tourism business Department, Dnepropetrovsk National University name of Oles Gonchar, Dnepropetrovsk, UkraineS. E. SardakDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of Economics and Management of National Economy Department, Dnepropetrovsk National University name of Oles Gonchar, Dnepropetrovsk, Ukraine

CONTROL SYSTEM BASED ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT

У статті розглянуто існуючі підходи до управління підприємствами. Визначено головні аспекти, що впливають на її дієвість та на ефективність розвитку підприємств. Вивчено поняття «ефективність управлінських рішень». Виділено фактори й умови функціонування підприємств. Розглянуто характер управлінських проблем та умови організації роботи суб’єктів управління. Проаналізовано роботу підприємства та основні економічні показники його діяльності. Підкреслено важкість конверсійних процесів у період реструктуризації підприємства. Запропоновано використання інформаційних послуг для підвищення ефективності роботи системи управління підприємствами.
 
In this paper reviews current approaches to the management of enterprises. Identifies the key aspects that affect its effectiveness and the efficiency of enterprises. Studied the concept of "performance management solutions." The factors and conditions for the operation of enterprises. Consider the nature of management problems and conditions of the organization of business management. Analysis of the enterprise and main economic indicators of its activity. Emphasized the difficulty of conversion processes during enterprise restructuring. The use of information services to improve the efficiency of enterprise management system.

Л. О. Кібальникк. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

Lyubov A. KibalnikPh.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REGIONAL MECHANISMS OF ADAPTATION TO THE GEO-ECONOMIC CHANGES

У статті проаналізовано інструменти адаптації до геоекономічних трансформацій найбільш розвинутих регіональних інтеграційних утворень, як-от: Європейський Союз, Північно-американська зона вільної торгівлі та Асоціація країн Південно-Східної Азії. Виокремлено три основні регіональні механізми регулювання геоекономічних змін: 1) тарифно-орієнтований; 2) геополітично-орієнтований; 3) компетенційно-орієнтований.
Перший підхід є характерним для організації НАФТА та ґрунтується на регіоналізації торгових елементів і включає спільні інфраструктурні, аналітичні, контрактні відносини між аналізованими країнами. Адаптація до геоекономічних змін країнами АСЕАН відбувається через геополітично-орієнтовану систему, що передбачає регіоналізацію інститутів консультативної та політичної сфери і акцентує увагу на спільних, соціальних, та інфраструктурних відносинах між країнами. Країни Європейського Союзу застосовують компетенційно-орієнтований підхід, що ґрунтується на односторонній регіоналізації інститутів фіскальної, монетарної сфери та акцентує увагу на концентрації повноважень серед країн-лідерів угруповання. Обґрунтовано, що серед цих механізмів найбільш ефективним є компетенційно-орієнтований підхід.
Доведено, що у складі кожного з угруповань доцільно виділити дві категорії країн: інфестаторів та контамінантів. Перша група країн має можливість коригувати динаміку економічної активності за рахунок інших, не витрачаючи власні ресурси. Друга група - це країни, що змушені підпорядковуватись спільним та виключним компетенціям головуючих акторів міжнародного ринку.
Результати дослідження мають теоретичну та практичну цінність, так як, з одного боку, пояснюють асиметричність розвитку національних економічних систем в межах інтеграційних угруповань, а з іншого, розкривають можливі шляхи пристосування до сучасних геоекономічних трансформацій.
 
The tools of adaptation to geo-economic transformations of the most advanced regional integration entities, such as: European Union, the North American Free Trade Area and the Association of South-East Asian Nations, are analyzed in the article. Three main regional mechanisms of regulating geo-economic changes are distinguished; they are: 1) tariff oriented; 2) geo-politics oriented; 3) competence oriented.
The first approach is characteristic to the NAFTA organization and is based on the regionalization of trade elements including joint infrastructural, analytical, contractual relationship between the analyzed countries. The adaptation to geo-economic changes by ACEAH countries takes place through geo-politics oriented system providing regionalization of consultative and political institutes and focusing on the joint social and infrastructural relations between countries. The countries of European Union apply competence oriented approach based on unilateral regionalization of fiscal and monetary institutes and focusing on the concentration of powers among leading countries of the grouping. It is substantiated that competence oriented approach is the most efficient among these mechanisms.
It is proved that two categories of countries should be distinguished; they are infestators and contaminants. The first group of countries has an opportunity to coordinate the dynamics of economic activity at the expense of the others without spending their own resources. The second group is the countries which have to submit to the joint and exclusive competences of the leading actors at international market.
The theoretical and practical significance of the research results are stipulated by the explanation of asymmetric development of national economic systems within integration grouping and the determination of the possible ways of adaptation to modern geo-economic transformations.

Д. С. Войтаспірант кафедри менеджменту, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Dmitry VoightPostgraduate student management, PVNZ "International University of Business and Law»

IMPROVEMENT OF MARKETING THE FOOD INDUSTRY

Стаття присвячена дослідження маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості. Запропоновано продуктивний інструмент комплексної оцінки аналізу підприємством своїх можливостей і ризиків, в порівнянні з суперниками. Розроблена модель ефективного управління маркетинговою діяльністю господарюючого суб'єкта. Запропоновані напрямами вдосконалення маркетингової діяльності підприємств харчової галузі.
 
Статья посвящена исследованию маркетинговой деятельности предприятий пищевой промышленности. Предложено производительный инструмент комплексной оценки анализа предприятием своих возможностей и рисков, по сравнению с соперниками. Разработана модель эффективного управления маркетинговой деятельностью хозяйствующего субъекта. Предложенные направлениями совершенствования маркетинговой деятельности предприятий пищевой отрасли
 
The article studies the marketing of the food industry. A productive tool of analysis now integrated assessment of their opportunities and risks in comparison with rivals. The model effectively manage marketing activities of the entity. Proposed areas of improvement marketing activities of the food industry.

Л. О. Чорнадоктор економічних наук, профессор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. ChornaDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and Administration, Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

THE CURRENT PARADIGM OF EFFICIENT ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE

Стаття містить складові парадигми побудови ефективних організаційних структур підприємства. Парадигма - це універсальний інструмент відображення, представлення, обґрунтування й адаптації інноваційних ідей і підходів до процесів структуризації, умовам їхнього застосування. Зміни організаційної структури мають найбільш сильний вплив мають інтереси власників, робітників і клієнтів. Ключовим елементом організаційної структури виступає двоїста пара: керівник – підлеглий. Учасники пари є носіями соціально-трудових відносин, а сама пара – сутнісною характеристикою структурної побудови організаційних відносин. Парадигма формування ефективної організаційної структури є основою для трикутника організаційних, економічних, соціальних, правових відносин: власники – управлінці – працівники. поєднання інтересів цих трьох груп зацікавлених осіб є необхідною умовою при проектуванні сучасних організаційних структур. Типова структура сучасного підприємства характеризується внутрішньою розчленованістю, диференціацією на відносно автономні й у той же час пов’язані між собою частини. Перевага структурної парадигми -  представлення структури у вигляді багатьох пов’язаних між собою просторово і в часі пластів. Структури, які можна згрупувати між собою за ключовими функціональними ознаками, це: власності, управління власністю, управління підприємством (адміністративна), організаційна, функціональна, штатна, фінансова, логістична, виробнича, маркетингова, комунікаційна, рольова, соціальна, громадська. Створення системи цілей підприємства і наступний аналіз організаційних структур з погляду їхньої відповідності даним цілям, є основою побудови концепції ефективного організаційно-структурного механізму управління сучасним підприємством. Автор пропонує активно використовувати гібридні організаційні структури. Головна складова таких структур – це постійні модулі виробничих функціональних процесів. Інші складові є більш гнучкими, керівники підприємства змінюють ці модулі в залежності від потреб зовнішнього та внутрішнього середовища. Сучасні підприємства активно використовують проектну форму організації діяльності, аутсорсинг для залучення необхідних фахівців.
 
This article contains components paradigm of efficient organizational structure. Paradigm - a universal instrument display, presentation, study and adaptation of innovative ideas and approaches to structuring processes, conditions of their application. Changes in organizational structure have the strongest impact with the interests of shareholders, employees and customers. A key element of the organizational structure serves the dual pair: Head - subordinate. Members couple are carriers of industrial relations, and the couple - the essential characteristics of structural building organizational relationships. Paradigm formation of an effective organizational structure is the basis for a triangle organizational, economic, social, legal relations owners - managers - employees. combining the interests of these three groups of stakeholders is a prerequisite for the design of modern organizational structures. The typical structure of a modern enterprise characterized by internal fragmentation, differentiation of the relatively autonomous and at the same time interconnected parts. The advantage of the structural paradigm - representation structure in the form of many interconnected space and in time recovery. Structures can be grouped among themselves for key functional features are: property, property management, enterprise management (administrative), organizational, functional, staffing, financial, logistics, manufacturing, marketing, communication, role, social, public. Creating a system of business objectives and subsequent analysis of organizational structures in terms of their consistency with the objectives of this is the basis of the concept of building an effective organizational and structural mechanism of modern enterprise management. The author proposes actively use hybrid organizational structure. The main component of these structures - a permanent functional module production processes. Other components are more flexible, enterprise managers change these modules depending on the needs of external and internal environment. Modern companies actively use a form of the project, outsourcing to attract the necessary specialists.

Ю. Ю. МироноваПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «АВ-КОСТІНГ» У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Yu. MironovaPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University

APPLICATION OF METHOD "AB-СOSTING" IN THE CONTROL SYSTEM OF THE TOTAL PRODUCTION COSTS ENTERPRISE'S OF MACHINE BUILDING

Обґрунтовано доцільність застосування методу «АВ-костінг» при розподілі загальновиробничих витрат для прийняття ефективних рішень у контексті формування оптимальної асортиментної політики на підприємствах машинобудівної галузі. Представлено результати порівняльного аналізу розрахунків собівартості продукції за позамовним методом та методом «АВ-костінг». Проведені розрахунки надають можливість контролю витрат на стадії їх виникнення, та свідчать, що застосований метод «АВ-костінг» дозволяє приймати більш ефективні рішення в області маркетингової стратегії та прибутковості продукції.

The expediency of application method "Activity Based Costing" in the allocation of overhead cost for making effective decisions in terms of the formation optimal assortment policy on Engineering industry has been grounded. The results of comparative analysis of production costs calculations for “on-request» method and method "Activity Based Costing" are presented. The results of the comparative analysis of the cost of production calculations for Custom method, and the method of "AB-costing." The calculations make it possible to control costs at the stage of their occurrence indicate that the application of the method of "AB-costing" allows you to receive more effective solutions in the field of marketing strategy and profitability of products.

А. І. Козловак. е. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Міжрегіональної академії управління персоналом

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. I. KozlovaPh.D, Senior Research Fellow, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics  Interregional Academy of Personnel Management

INNOVATIVE ACTIVITY - KEY TO SUCCESSFUL OPERATION OF ECONOMICS AND SECURITY OF UKRAINE

У статті досліджені теоретичні засади інноваційної діяльності, проаналізовано стан інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах сьогодення, розглянуті проблеми розвитку оборонно-промислового комплексу України.
 
This article explores the theoretical foundations of innovation, analyzes the state of industrial innovation in today's conditions, the problems of the military-industrial complex of Ukraine.

Т. В. Любоньковикладач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

Tatiana V. Ljubonkoteacher Uman State pedagogical University Pavlo Tychyna

INTEGRATED INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT OF DEVELOPMENT AND TOURISM IN THE REGION

У статті визначено поняття екотуризм, розглянуто тенденції, які сприяли виникненню поняття «екологічний туризм». Приведено умови та фактори, що виявляють центральну роль у розвитку екологічного туризму; виділено чотири види екотуризму, які є перспективними для українських умов. Розглянуто організаційно-економічний механізм, його сутність, головні завдання. Зроблено висновок щодо важливості розробці комплексу заходів з управління екологічним туризмом.
 
В статье определено понятие экотуризм, рассмотрены тенденции, которые способствовали возникновению понятия «экологический туризм». Приведены условия и факторы, оказывающие центральную роль в развитии экологического туризма; выделено четыре вида экотуризма, которые являются перспективными для украинских условий. Рассмотрены организационно-экономический механизм, его сущность, основные задачи. Сделан вывод о важности разработки комплекса мероприятий по управлению экологическим туризмом.
 
The article defines the concept of ecotourism, the tendencies that have contributed to the concept of "eco-tourism". Powered conditions and factors that reveal a central role in the development of eco-tourism; identified four types of ecotourism, which is promising for Ukrainian conditions. We consider organizational and economic mechanism, its essence, the main task. The conclusion on the importance of developing a set of measures to manage eco-tourism.

А. А. Орловак. е. н., доцент ДВНЗ «Кіровоградський національний технічний університет»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

A. A. OrlovaPh.D., associate professor SHEE «Kirovograd National Technical University»

ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT –INNOVATIVE ACTIVITY IN INDUSTRY OF UKRAINE

В статті викладенні результати дослідження з питань організація та здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловості України. Вивчено стан та тенденції здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловості України. Виявлено негативні тенденції як в здійсненні інвестиційної діяльності промислових підприємств, так і інноваційної активності промислових підприємств в останні роки. Серед галузей промисловості провідне місце займає гірничо-металургійний комплекс та його залізорудний кластер, тому визначено основні умови забезпечення конкурентоспроможності гірничорудних підприємств. Аналіз проблем інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств дозволив окреслити напрями вдосконалення системи їх інвестиційно-інноваційного розвитку.
 
The article presents the results of a study on the organization and implementation of investment – innovative activity in the industry of Ukraine. The state and trends of investment – innovative activity in industry of Ukraine are studied. Negative tendencies are determined both in investment and innovative activity of industrial enterprises in recent years. Mining and metallurgical complex and its iron-ore cluster are the leaders among the industries that is why the basic conditions for ensuring competitiveness of mining companies are determined. Analysis of the problems of investment and innovative activity of industrial enterprises allowed outlining directions of improvement of investment – innovative development.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"