Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2013

І. І. Вініченкод. е. н., проф., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Визначено, що інноваційна активність є однією із важливіших характеристик, які використовуються для аналізу конкурентних позицій підприємства на ринку. Запропоновано концептуальну модель ефективного механізму маркетингового управління інноваційною активністю підприємства.
 
Certainly, that innovative activity is one of major descriptions which are used for the analysis of competition positions of enterprise at the market. The conceptual model of effective mechanism of marketing management of enterprise innovative activity is offered.

І. Я. Погрібнийд. е. н., зав кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУО. К. Тімофеєвк. е. н., директор, інжинірингово-фінансова компанія «ЕТІС»

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ПРИ СТВОРЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

В статті розглянуті питання горизонтальної і вертикальної реструктуризації на прикладі систем поводження з відходами. Визначені основні вимоги до системи поводження з побутовими відходами. Розглянуті інституційні заходи, необхідні при впровадження запропонованої системи управління побутовими відходами
 
The article deals with the problems of horizontal and vertical restructuring on the example of waste management systems. The basic requirements for systems of solid waste management are determined. The institutional measures necessary for the implementation of the proposed waste management system are considered.

О. Й. Шевцовад. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті проаналізовано зміст та структуру антикризового фінансового управління, представлені основи на яких воно базується. Розкрито значення антикризового фінансового управління у системі управління підприємством.
 
The article analyzes the content and structure of financial anticrisis management, presented the basis on which it is based. The value of financial anticrisis management in the enterprise management system.

О. А. Гавришд. т .н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»А. Д. Кухарукаспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано погляди науковців стосовно визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» та запропоновано авторське визначення. Встановлено, що у науковій літературі має місце ототожнення категорій «конкурентоспроможність підприємства» та «конкурентоспроможність продукції». Проаналізовано поняття «мета управління», «завдання управління» у контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано підходи різних авторів до визначення принципів управління рівнем конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано доповнення існуючого переліку принципами попередження, відповідності у часі та просторі.
 
Scientific approaches regarding the definition of category "enterprise’s competitiveness" are analyzed, and author’s definition is suggested. There is found the identification of the categories "enterprise’s competitiveness" and "product competitiveness" in scientific literature. Concepts “management goal”, “management assignments” are analyzed in the context of enterprise’s competitiveness increase. The approaches of different authors to determine the principles of management of the enterprise’s competitiveness level are analyzed. There is suggested to complete the list with principles of “prevention” and “conformity in space and time”.

Л. А. Янковськад. е. н., професор, ректор ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто чинники та тенденції трансформації сфери послуг у постіндустріальній економіці, обґрунтовано стратегічні пріоритети її розвитку в Україні. Проаналізовано роль сфери послуг у реалізації концепції сталого розвитку, визначено основні завдання державної політики на шляху впровадження освіти в інтересах сталого розвитку в національну освітню систему.
 
Factors and tendencies of transformation of the sphere of services in postindustrial economy are considered; strategic priorities of its development in Ukraine are proved. Role of the sphere of services in realization of sustainable development concept is analyzed; primary goals of the State educational policy to support its sustainable development are defined.

Ф. О. Журавкад.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ΟБЛІКУ ФΟРМУВАННЯ ТА ВИКΟРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ЗА МІЖБАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ

У статті розглянуто особливості формування та використання вітчизняними банками резервів за міжбанківськими кредитами, а також методичні аспекти їхнього обліку.
 
The paper analyzes the methodical essentials of accounting of interbank credits reserves formation, used by the Ukrainian banks.

Ю. В. Білякк. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту ім. Й.Завадського, НУБіП 

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЯВУ ОПОРТУНІСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНСЬКИХ КОРПОРАЦІЯХ

Досліджено саме поняття опортуністичної поведінки в корпораціях: що це і в чому причини його прояву, у чому загроза; були проаналізовані наслідки кризи за 2008-2009 рр.. на опортуністичну поведінку найманого менеджера в корпорації; виявлені головні інструменти вирішення конфлікту інтересів між менеджерами та акціонерами у корпорації; розглянута нова форма опортунізму акціонера по відношенню до найманого працівника.
 
This article was researched the concept of opportunistic behavior in corporations: what is and what causes its manifestation, what threat, we analyzed the effects of the crisis for the years 2008-2009. for opportunistic behavior hired manager of the corporation; identified major instruments on conflict of interest between managers and shareholders in the corporation; considered a new form of shareholder opportunism against the employee.

М. П. Політилоканд. екон. наук, НУ “Львівська політехніка”

МЕТОДИКА ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ

У статті автором уточнено означення поняття “управлінське рішення”, побудовано розширену класифікацію управлінських рішень і графічну модель системи управління інноваційним розвитком суб’єктами кооперування з позиції управлінських рішень. А також виокремлено етапи технології прийняття і реалізації управлінських рішень, наведено показники оцінювання ефективності управлінських рішень, запропоновано методику інтеграційного оцінювання управлінських рішень, подано модель факторного аналізу управлінських рішень.
 
In the article an author is specify determination of concept “administrative decision”, the extended classification of administrative decisions and graphic model of control system by innovative development is built by the subjects of co-operation from position of administrative decisions. And also the stages of technology of acceptance and realization of administrative decisions are selected, the indexes of evaluation of efficiency of administrative decisions are resulted, the method of integration evaluation of administrative decisions is offered, the model of factor analysis of administrative decisions is given.
 
В статье автором уточнено определение понятия “управленческое решение”, построена расширенная классификация управленческих решений и графическая модель системы управления инновационным развитием субъектами кооперирования из позиции управленческих решений. А также выделены этапы технологии принятия и реализации управленческих решений, приведены показатели оценивания эффективности управленческих решений, предложена методика интеграционного оценивания управленческих решений, подана модель факторного анализа управленческих решений.

В. І. Криленкок. е. н., доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті розглянуто формування системи управління економічною безпекою регіонів як складової забезпечення національної економічної безпеки в умовах поширення кризових явищ у світі та відповідно посилення сукупності внутрішніх загроз для України.
 
The formation of the regions economic security management system as a component of the national economic security under the conditions of global crisis and intensification of internal threats for Ukraine is examined in the article.

Н. В. Приказюкк. е. н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ БРОКЕРІВ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Досліджено особливості регулювання та основні тенденції розвитку діяльності страхових брокерів в Україні. Виявлено проблеми та окреслено перспективи розвитку вітчизняного інституту страхових брокерів.
 
Features of regulation and main trends of activities of insurance brokers in Ukraine are investigated. Problems and prospects for development of the national institute of insurance brokers are discovered.

Н. З. Мачугак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕМПІРИЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

В статті проаналізовані особливості процесу управління знаннями та показаний їх вплив на отримання якісних медичних послуг в лікувальних закладах України. Визначено складові елементи процесу досягнення якості медичних послуг. Представлено результати проведеного анкетування, доведено необхідність застосування знань як впливового чинника на якість медичних послуг.
 
The article was analyze the features of knowledge management process and shows their impact on obtaining quality medical services in hospitals in Ukraine. Defined components for achieving quality of care. Presented results of the survey demonstrated the need for knowledge as an influential factor in the quality of medical services.

В. К. Рудиккандидат економічних наук, доцент, директор інституту бізнесу і фінансів, Подільський державний аграрно – технічний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАХИСТІ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ УЧАСНИКІВ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ ПРОГРАМ

У статті висвітлюються питання необхідності захисту пенсійних активів учасників накопичувальних пенсійних програм. Особливо ця проблема набуде актуальності при запровадженні обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в країні. Основна увага приділяється визначенню ролі держави у формуванні системи захисту фінансових ресурсів накопичувальних пенсійних програм, аналізуються її основні функції, повноваження, обов’язки при вирішенні даного питання, обґрунтовуються шляхи покращення державного контролю системи пенсійного страхування.
 
The article deals with the development issues of the pension insurance system in Ukraine, the need of further national pension reform is examined, and the factors that determine the pension reforming are analyzed. The special role is paid to the definition of the main priorities for further development of the pension insurance system in the country in the short term, which should be favorable to the development of optimal national pension model.

І. В. Хлівнак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» м. Умань

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Досліджено основні тенденції розвитку трудових ресурсів в Україні. Представлено оцінку сучасної трудоресурсної ситуації: розглянуто кількісний і якісний склад трудових ресурсів. Проаналізовано основні показники, що охоплюють демографічну, професійно-кваліфікаційну, освітню сфери. Запропоновано заходи, які мінімізують негативні наслідки процесів у цій сфері.
 
The basic trends in workforce development in Ukraine. Presented by modern labor resource assessment of the situation: a quantitative and qualitative composition of the workforce. The main indicators covering demographic, professional qualifications, educational sphere. The measures to minimize the negative effects of processes in this area.

Н. О. Рибалкок. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Розглянуто сутність бюджетного дефіциту та державного боргу. Визначено ставлення до цих економічних явищ з боку представників класичної школи та кейнсіанства. Проаналізовано динаміку темпів росту та абсолютних значень державних доходів, видатків, бюджетного дефіциту, державного боргу України за період 2008-2012 років. Визначено шляхи подолання бюджетного дефіциту.
 
The article is contains essence of the budget deficit and public debt. attitude to these economic phenomena on the part of the classical school, and Keynesianism was specified. The dynamics of growth and absolute values of the public revenue, expenditure, budget deficit, government debt over the period 2008-2012 were analyzed. Ways to overcome the budget deficit were identifyed.

І. А. Савченковикладач,Київський економічний коледж, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН

Визначено економічну сутність конкурентних відносин з позиції їх дуалістичного характеру. Доведено зниження антагоністичної домінанти та зростання ролі конструктивної взаємодії в конкурентних відносинах. Ідентифіковані ієрархічні рівні та суб’єктно-об’єктні складові конкурентних відносин.
 
Defined the economic essence of competitive relations from a position of their dualistic nature. Reducing of antagonistic dominant and increasing the role of constructive interaction in competitive relations are proven. Hierarchical levels and subject-object components of competitive relations are identified.

С. В. Петрухав. о. доц., радник першого проректора Університету “КРОК”, м. КиївН. М. Петрухазавідуюча відділу аспірантури та докторантури ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (ЧАСТИНА 1)

В статті наведена методика вибору, декомпонування та реалізації економічної стратегії промислового підприємства на основі не ортодоксального теоретико-методологічного підходу, а процесно-прогресивного, причому адаптованого до особливостей вітчизняної системи господарювання.
 
The article describes methods of choice, decomposition and implementation of the economic strategy of industrial enterprises on the basis not of orthodox theoretical and methodological approach, and process-progressive, and adapted to the peculiarities of the national economic system.

А. О. Дергоусовак. е. н., старший викладач кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

В роботі розглянуто необхідність реалізації та розвитку комплексних комерційних послуг на залізничному транспорті, як напряму реалізації стратегії диверсифікації. Запропоновано стратегічну модель розвитку залізничного транспорту України.

The necessity of realization and development of complex commercial services on a railway transport  as way of diversification strategy realization is considered in this work. The strategic model of development of railway transport of Ukraine is offered.

О. Г. Домбровськийк. е. н., докторант Інституту світової економіки і міжнародних відносин

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА У ВИМІРАХ СИНЕРГЕТИКИ: ЧАСОВОПРОСТОРОВИЙ КОНТЕКСТ

У статті досліджується проблема розвитку сучасної економічної системи в часопросторовому (хронотопічному) вимірі світової економіки. Зосереджується увага на нових парадигмах наукового пізнання, які конструюються на основі врахування параметрів динаміки глобальної та локальних економічних систем. В якості такої парадигми постає економічна синергетика, заснована на переосмисленні методів системного аналізу і розгляду економічних систем, здатних до самоорганізації й саморозвитку. Економічна синергетика є продуктивним теоретичним інструментом для аналізу економічних хронотопів сучасності, адже параметри «часу» та «простору» складають основу не лише синергетичних моделей, але й масштаби національних та світової економік. Економічна система – основна категорія економічної синергетики, котра розглядається як система матеріального (практичного) забезпечення існування і розвитку людства. Разом з тим економічна система характеризується «відкритістю», «нелінійністю», «нерівноважністю» і динамікою. Процес управління такими системами передбачає врахування їх часопросторових (хронотопічних) характеристик.
 
The paper explores the problem of the modern economic system development in time and spatial (chronotopic) dimension of the world economy. New paradigms of scientific knowledge, which are constructed on the basis of consideration of parameters of the dynamics of the global and local economies, are focused. Economic synergetics is one of this paradigms and it is based on the rethinking of system analysis methods and consideration of economic systems capable to self-organization and self-development. Economic synergetics is a productive theoretical tool for analyzing economic chronotopes today, because the "time" and "space" parameters are not only the basis of synergetic models but also the foundation of the national and world economies scales. An economic system is the basic category of economic synergetics, which is a system of material (practical) implementation of the existence and development of himanity. However, an economic system characterized by "openness," "non-linearity", "nonequilibrium" and dynamics. The process of managing these systems requires consideration of time and spatial (chronotopic) characteristics.

І. С. Воронецькак. е. н., доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, м. Вінниця

ОЦІНКА КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті проведено оцінку купівельної поведінки споживачів екологобезпечної сільськогосподарської продукції, яка свідчить про їх бажання купувати дану продукцію з метою збереження здоров"я та охорони навколишнього природного середовища, що є однією з передумов екологобезпечного виробництва.
 
This article presents the assessment of the purchasing behavior of consumers ecologically safe agricultural products, indicating their desire to buy ecologically safe products for health and environmental protection, which is a prerequisite for the production of such products by agricultural producers.

Л. Є. ДейкалоДніпропетровська державна фінансова академіяА. Ю. ЧубакДніпропетровська державна фінансова академія

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

У статті розглянуті аспекти механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками на прикладі зведеного бюджету Дніпропетровської області, проаналізовано виконання місцевих бюджетів за видатками за період 2009–2012 рр. та здійснено аналіз  зміни законодавчих актів з казначейського обслуговування місцевих бюджетів у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України в 2010р. Запропоновано основні напрями удосконалення казначейського обслуговування місцевих  бюджетів за видатками.
 
The article describes the aspects of the mechanism of treasury servicing of local budgets for expenditures on the example of consolidated budget the Dnipropetrovsk region, the analysis of the performance of local budgets for expenditures for the period 2009-2012 years and the analysis of changes in legislation of treasury servicing of local budgets for expenditures in connection with the adoption of the Budget Code Ukraine in 2010 year were made in the article. The basic directions for the perfection of treasury servicing of local budgets for expenditures were proposed.

К. С. Салигад. е. н., професор, завідувач кафедрою фінансів і кредиту Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Узагальнено етапи наукового дослідження економічної ефективності ііноваційних проектів. Як наукову гіпотезу висунуто припущення, що вибір кращого варіанта інноваційного проекту повинен здійснюватися на основі використання економічної теорії інноваційного розвитку підприємства, дії закону економії часу та закону підвищення економічної ефективності реальних інвестицій, дотримання принципів побудови показників економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти та бути спрямований на підтримку інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Розкрито сутність понять «метод», «теорія», «методологія», «методика», «закон», «принципи».
 
The stages of scientific research of economic efficiency of ііноваційних projects are generalized. As a scientific hypothesis is pulled out supposition, that the choice of the best innovative alternate design must come true on the basis of the use of economic theory innovative development of enterprise, action of law economy of time and law of increase economic efficiency of the real investments, observance of principles construction indexes of economic efficiency investments in innovative projects and to be directed in support innovative development of home economy. It is exposed essence of concepts «method», «theory», «methodology», «methodology», «law», «principles».

М. Ф. Аверкинакандидат економічних наук, докторант, Луцький національний технічний університет

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТА

Стаття присвячена формуванню структури механізму забезпечення стійкого розвитку міста. Проаналізовано чинники впливу на формування структури механізму забезпечення стійкого розвитку міста.
 
This article is devoted to the formation of the structure of a mechanism ensuring urban sustainable development. Factors impacting structure of the mechanism for ensuring urban sustainable development are analyzed.

С. М. Фроловд. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет,  м. СумиО. О. Білопільськааспірант, Сумський державний університет,  м. Суми

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННІ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

У статті досліджено історичні аспекти розвитку методу оцінки життєвого циклу. Здійснено порівняння умов застосування методу оцінки життєвого циклу для продукції і для системи управління відходами. Подана характеристика основних етапів проведення оцінки життєвого циклу. Авторами зроблено висновок, що метод оцінки життєвого циклу є аналітичним засобом, який має перспективи застосування в Україні з метою обґрунтованого вибору між різними технологіями утилізації відходів, що дозволить здійснювати комплексне управління відходами і забезпечить стійкий розвиток усіх сфер діяльності.
 
The article examines the historical aspects of the life-cycle assessment method development. The comparison of method implementation conditions is made life-cycle assessment for the product and for the waste management system. Characteristics are given for the main stages of the life-cycle assessment. The authors made ​​a conclusion that the method of life-cycle assessment is an analytical tool that has prospects of application in Ukraine for the well-graunded choice between different waste management technologies that will support a comprehensive waste management and  will provide sustainable development in all spheres of activity.

В. В. Лойкок. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В статті досліджено методи регіональної діагностики рівня економічної безпеки, запропоновано алгоритм її визначення та доведено доцільність розробки і застосування експертної системи.
 
In article methods of regional diagnostics of level of economic safety are investigated, the algorithm of its definition is offered and the expediency of working out and application of expert system is finished.

О. М. Парубецьк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ

Визначено та обґрунтовано економіко-організаційні принципи взаємодії суб’єктів в рамках створених мережевих структур на транспорті.
 
Certain and grounded economic and organizational principles of co-operation of subjects within the framework of the created network structures on a transport.

Л. О. Добрикк. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університетА. В. Кононовмагістр з фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університетЄ. В. Гагінамагістр з фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти споживчого кредитування, досліджено сутність і портфельний ряд продуктів споживчого кредитування в комерційних банках і в небанківських фінансових установах України, визначено основні ризики операцій споживчого кредитування та взаємозв’язок між ними і кредитною політикою банку, сформульовані пропозиції розвитку споживчого кредитування.
 
In the article and theoretical aspects of consumer credit, the essence and portfolio range of products in consumer lending in commercial banks and non-bank financial institutions in Ukraine, the main risk consumer lending operations and the relationship between them and the bank"s credit policy, formulated for the development of consumer conditions lending in the future.

О. В. Стецьдоцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Факультет менеджменту та маркетингу, Національній технічний університет України «КПІ»О. С. Гришечкинастудентка групи УК-71м, Факультет менеджменту та маркетингу, Національній технічний університет України «КПІ»

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

Інформаційний вплив на ринкове середовище, встановлення з нею зворотного зв’язку, систематичний моніторинг ринкової ситуації стають життєво необхідними факторами, що визначають успіх промислових та торгівельних фірм. Саме цим пояснюється феномен перетворення реклами в один з основних, невід’ємних елементів маркетингу, що стало характерною рисою сучасного ринку.
Стаття присвячена математичній моделі впливу рекламної кампанії на діяльність підприємства, у роботі вирішено задачу оптимального розподілу в часі коштів, що виділяються підприємством на рекламу.
Для вирішення були використані методи оптимізації, які дозволяють розв’язати задачу оптимального розподілу витрат компанії. Ключовим моментом є використання функції залежності кількості клієнтів від витрат на маркетингові заходи, що здійснюються компанією з метою залучення та утримання клієнтів.
 
Media influence on market environment, setting her feedback, systematic monitoring of the market situation are vital factors that determine the success of industrial and commercial firms. This explains the phenomenon of transformation advertisement in one of the basic, essential elements of marketing, which has become a feature of the modern market.
Article is devoted to the mathematical model of the impact of advertising campaigns for the company, in the work of the task of optimal allocation of time funds now allocated for advertising.
To solve the optimization methods were used, which allow solving the problem of optimal cost-sharing company. The key is a function of the number of customers from the costs of marketing activities undertaken by the company to attract and retain customers.

І. В. Пономаренкок. е. н., в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу, ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», м. Київ

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

В статті розглядаються питання, пов’язані з дослідженням діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та їх впливом на національну економіку. Розроблено основні рекомендації для покращення інвестиційного клімату в країні.
 
In article discusses issues related to the study activities of the transnational corporations in Ukraine and their impact on the national economy. Main recommendations for improving the investment climate in the country were developed.

Т. С. Шеметк. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КИТАЙСЬКОГО ЮАНЯ

У статті аналізується зміст, основні складові та шляхи реалізації стратегії інтернаціоналізації китайського юаня крізь призму його міжнародного використання.
 
This article analyzes the content, main components and ways to implement the strategy of internationalization of RMB through the prism of its international use.
 
В статье анализируется содержание, основные составляющие и пути реализации стратегии интернационализации китайского юаня сквозь призму его международного использования.

С. Р. Добровольськаздобувач, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ФОРМУВАННЯ СОЦІОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті розкрито основні положення суті соціоекономічної моделі розвитку сільського господарства і АПК. Визначено основні її складові. Обґрунтовано основні напрями її реалізації як основного чинника формування раціональної галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Розроблено систему економічних індикаторів ступеня успішності реалізації соціоекономічної моделі розвитку АПК. Особлива увага звертається на вдосконалення організаційної структури сільського господарства, підвищення рівня грошових доходів міських та сільських домогосподарств, системний розвиток сільських територій.
 
The main principles of the development of socioeconomic model of agriculture and agribusiness are highlighted in the article. Its main components are determined. The main ways of its implementation as a major factor of formation of rational sectoral structure of production in agricultural enterprises are proved. The system of economic indicators of success realization of the development of socioeconomic model of AIC is developed. Special attention is paid to the improvement of the organizational structure of agriculture, income increasing of urban and rural households and systematic development of rural areas.

Ю. О. Хвальмагістр за спеціальністю «Економіка та підприємництво», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

В даній статті надано визначення понять «конкурентоспроможність» та «управління конкурентоспроможністю», розглянуто фактори впливу та методи формування процесу управління конкурентоспроможністю, на їх основі побудовано алгоритм зростання конкурентних переваг компанії на ринку в умовах кризи.
 
The extended definitions of the concepts of "competitiveness" and "management of competitiveness", impacts and methods of forming the management competitiveness are explored; the algorithm of increasing the competitive advantages on the market during the crisis is built in this paper.

І. Б. Яцівк. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

УЧАСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ

У статті розглянуто особливості участі сільськогосподарських підприємств України у міжнародній конкуренції. Аналізується вплив операцій експорту та імпорту на формування балансів основних видів сільськогосподарської продукції. Досліджуються загрози для системи аграрного виробництва України, зумовлені впливом міжнародної конкуренції. Вказані заходи, спрямовані на їх нейтралізацію.
 
In the article considers the features of Ukrainian agricultural enterprises participation in an international competition. The influence of the export and import operations on forming of balances of agricultural produce basic types is analyzed. Threats to the system of agricultural production in Ukraine under the influence of international competition are investigated. Indicated measures which are directed on their neutralization.

Н. Ф. Єфремовак. е. н., доц. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університетС. А. Лисакмагістрант кафедри фінансів і кредит, Дніпродзержинський державний технічний університетА. Д. Сергутінамагістрант кафедри фінансів і кредит, Дніпродзержинський державний технічний університет

ЛІКВІДНІСТЬ І ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЇХ РОЛЬ У ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

У статті розглянуто існуючі в науковій літературі підходи щодо тлумачення сутності категорій «ліквідність» і «платоспроможність»; висвітлено параметри їх взаємозв’язку та суттєві відмінності; наведено причини виникнення кризи банківської ліквідності; визначено її значення у забезпеченні ефективного функціонування банківської установи.
 
In article approaches existing in scientific literature concerning interpretation of essence of the categories "liquidity" and "solvency" are considered; parameters of their interrelation and essential differences are reflected; the reasons of emergence of crisis of bank liquidity are given; its value in ensuring effective functioning of banking institution is defined.

К. В. Богунк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансів Донбаської національної академії будівництва та архітектури, м. Макіївка

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ОЗЕЛЕНЕННЯ ДАХІВ БУДІВЕЛЬ

В статті розглядаються сутність, види, екологічні, економічні, соціальні, технічні наслідки застосування технології озеленення покрівель будинків. Досліджено зарубіжний досвід озеленення дахів і доведено необхідність використання даної технології в Україні, особливо в промислово розвинених містах і регіонах. Ґрунтуючись на теоретичному, практичному, а також зарубіжному досвіді, автором запропоновано заходи із популяризації впровадження заходів енергозбереження та покращення екологічної обстановки із застосуванням технології озеленення дахів будівель.
 
The article highligts, kinds, environmental, economic, social and technical consequence of using greening roofs of houses. Study foreign experience of greening roofs and proved the necessity of using this technology in Ukraine, especially in the industrialized developed cities and regions. Based on the theoretical, practical and international experience, the are proposed some actiohs of energy saving and implementation of environmental conditions by greening roofs of buildings.

А. П. Дорошенкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІАГНОСТИКИ ЗАГАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМТСВА

В статті визначено сутність категорії ліквідність та визначено основні показники, що її характеризують. Наголошено на необхідності оцінки ліквідності підприємства при діагностиці загального фінансового стану. Визначено взаємозв’язок категорій ліквідності та перспективної платоспроможності підприємства.
 
The article explains the purpose of liquidity categories and main parameters that characterize this ligvidity. The necessity of evaluation of liquidity under the diagnosis of the total financial state is njted. Correlation of categories of liquidity and enterprize solvency perspective is determined.

О. С. Дорошк. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОСТІР В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПЛАНУВАННІ ЯК БАЗИС УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

Обґрунтовано методологію розвитку нової просторової парадигми територіального планування землекористування як базису управління сталим землекористуванням
 
Grounded methodology of a new spatial paradigm of local land use planning as the basis of sustainable land management.

В. О. Григоренкоздобувач Львівської державної фінансової академії, м.Львів

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

В статті розглянуто теоретичні основи бюджетно-податкового регулювання процесу формування фінансового потенціалу території. Визначено основні положення бюджетного та податкового регулювання та їх значення в процесі формування та використання фінансового потенціалу території.
 
The paper deals with the theoretical foundations of the fiscal adjustment process of forming the financial potential of the territory. The main provisions of the budget and tax regulations and their importance in the formation and the financial potential of the territory.

О. Ю. Коваленкокандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою та геоінформатики, Південнослав’янський Інститут Київського славістичного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Стаття присвячена дослідженню форм і методів державної підтримки сільськогосподарських підприємств України, спрямованих на підвищення їх конкурентоспроможності. Розглянуто законодавчо-нормативні та економічні аспекти державного регулювання, можливості його вдосконалення та цільового спрямування на розв’язання актуальних проблем розвитку сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано концептуальний підхід до формування системи державного регулювання сільськогосподарського виробництва, який може бути закладений в основу розробки заходів щодо державної підтримки сільськогосподарських підприємств.
 
Article is devoted to research of forms and the methods of the state support of the agricultural enterprises of Ukraine directed on increase of their competitiveness. Legislatively-standard and economic aspects of state regulation, possibility of its perfection and a target direction on the permission of actual problems of development of an agricultural production are considered. The conceptual approach to formation of system of state regulation of an agricultural production which can be put in a basis of working out of measures of the state support of agricultural the enterprises is proved.
 
Статья посвящена исследованию форм и методов государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий Украины, направленных на повышение их конкурентоспособности. Рассмотрены законодательно-нормативные и экономические аспекты государственного регулирования, возможности его совершенствования и целевого направления на разрешение актуальных проблем развития сельскохозяйственного производства. Обоснован концептуальный подход к формированию системы государственного регулирования сельскохозяйственного производства, который может быть заложен в основу разработки мер государственной поддержки сельскохозяйственный предприятий.

А. В. Колдовськийаспірант, асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ

У статті здійснено аналіз зарубіжного досвіду управління золотовалютними резервами, досліджено механізми формування та визначення оптимального рівня золотовалютних резервів країни.
 
The article analyzes the international experience on foreign exchange reserve management, investigated the mechanisms of formation and determining the optimal level of reserves of the country.

К. В. Наконечнак. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РІВНІ РЕГІОНІВ

Визначено сутність поняття трансформації. Проаналізовано складові трансформаційного процесу в аграрній сфері. Охарактеризовано чинники трансформаційних процесів в аграрній сфері. Висвітлено складові трансформаційних процесів в аграрній сфері на регіональному рівні в Україні
 
The essence of the concept of transformation is defined. Components of the transformation process in agriculture are analyzed. Factors of transformation processes in the agricultural sector are characterized. Components of the transformation processes in the agricultural sector at the regional level in Ukraine are revealed.

Т. І. Просянкіна-Жароваздобувач, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР РІЗНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ РЕГІОНІ

Досліджено процеси формування кластерних структур в аграрному регіоні, проаналізовано причинно-наслідковий зв"язок між активізацією інвестиційної діяльності та формуванням кластерних структур різних типів, запропоновано комплекс заходів щодо підтримки кластерів як засобу реалізації державної інвестиційної політики в аграрному регіоні.
 
The processes of formation of cluster structures in the agricultural region, analyzes the causal relationship between activation of investment and the formation of cluster structures of different types, the set of measures to support clusters as a means of state investment policy in the agricultural region.

І. В. Корольаспірантка кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена аналізу сучасної теорії конкурентоспроможності. Визначено, що в економічній літературі конкурентоспроможність відноситься практично до всіх економічних явищ і процесів, починаючи від товару, підприємства, галузі, регіону, міста, території, закінчуючи конкурентоспроможністю існування і розвитку людини.
Незважаючи на різноманіття об"єктів, до яких можна застосувати конкурентоспроможність як характеристику, єдиного загальноприйнятого її трактування, поки, не існує. На основі аналізу наукових публікацій, присвяченій цій проблематиці, визначено, що категорія конкурентоспроможності щодо об"єктів макрорівня є однією з найбільш дискусійних, що викликано рядом проблемних питань.
У статті піднято і розкрито три групи проблем теорії конкурентоспроможності національної економіки і сформульовано авторську позицію щодо кожної з них. Відзначено, що перша група проблем пов"язана з відповідями на питання: чи є конкурентоспроможність на макрорівні вульгаризованим еквівалентом продуктивності. Для цього було розглянуто точки зору двох видатних теоретиків сучасної економічної та управлінської думки – П. Кругмана і М. Портера.
Друга група проблем пов"язана з відповідями на питання: який рівень у системі конкурентоспроможності є визначальним: мікро- або макрорівень. При розгляді цього питання, проаналізовано наукові підходи, як зарубіжних, так і вітчизняних економістів.
Третя група проблем, пов"язана з вибором головних факторів, що сприяють досягненню національною економікою високої конкурентної позиції на міжнародній арені. Для цього було проаналізовано чотири моделі конкурентоспроможності: «Діамант» М.Портера, «Подвійний діамант» А.Рагмана, «Модель подвоєного подвійного діаманта» Донг-Санг Чо, модель Німецького інституту розвитку. Виявлено їх слабкі та сильні сторони, а також окреслено перспективи їх практичного використання.
 
In this article was analyzed the present theories of competitiveness. Determined that in the economic literature competitiveness applies to almost all economic phenomena and processes, ranging from goods, companies, industries, regions, cities, territories, ending the competitiveness of human existence and development. Despite of the variety of objects of competitiveness, the common generally accepted interpretation of this notion  does not exist yet.
Determined that the category of competitiveness of the national economy is one of the most controversial, due to a number of problematic issues. Three groups of problems in the theory of competitiveness of the national economy were raised and solved in the article, the author"s interpretation were represented of each of them.
Noted that the first group of problems is related to the answers to the question: is the competitiveness at the macro level vulgarized equivalent of productivity. For this purpose thoughts of two prominent economic and management theorists P.Krugman and M.Porter were considered.
The second set of issues is associated with the response to the question: which level in the system of competitiveness is the main: a micro- or a macro-level. In considering this issue, we analyzed scientific approach of both foreign and domestic economists.
The third group of problems is connected with the determining of the main factors that achieve high level of competitive position of the national economy on the international arena. Aming this, we analyzed four models of competitiveness: "Brilliant" M.Porter, "Double Diamond" A.Ragman, "Model of double double diamond" Dong-Sung Cho and the model of the German Institute of development. The strong and weak points of the above theories were identified. The perspectives of their practical usage were outlined.

Д. І. Проданстудент 4-го курсу економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Стаття присвячена аналізу динаміки та структури власного капіталу українських банків в умовах трансформації економіки. В статті обґрунтована необхідність виконання банками завдань поступового збільшення обсягу власного капіталу з метою виконання поставлених перед ними завдань та вимог українського законодавства.
 
The present article is dedicated to research of Ukrainian banks’ bank stock dynamics and structure in transitional economy’s conditions. The article substantiates the need of bank stock’s gradual increase by way of necessity tasks’ fulfillment and Ukrainian legality.

І. В. Макалюкаспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті обґрунтовано важливість виявлення трансакційних витрат в інформаційній системі бухгалтерського обліку підприємства. Розглянуто підходи щодо переліку існуючих на підприємстві трансакційних витрат та джерела, на основі яких можна отримати інформацію про них. Досліджено пропозиції науковців щодо відображення трансакційних витрат як нового об’єкта в системі рахунків бухгалтерського обліку. Виокремлено склад трансакційних витрат відповідно до існуючих статей бухгалтерського обліку підприємства.
 
In the article the importance of identifying transaction costs in information system accounting business. The approaches to the list of existing enterprise transaction costs and the sources from which you can get information about them. Study offers scientists on display transaction costs as a new object in the system of accounts. Singled composition of transaction costs in accordance with existing accounting articles companies.

К. В. Карповаздобувач, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУБ’ЄКТ ОСВІТНЬОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Формування приватної освіти стало прямим результатом оновлення освітньої системи, її повноцінного входження в нові соціально-економічні і політичні умови. Одним з найважливіших факторів, що сприяли появі приватної освіти, є розширення фінансових можливостей тих, хто отримує освітні послуги. В статті розглядається вищий навчальний заклад як об’єкт економічної безпеки та суб’єкт освітньої господарської діяльності Проаналізовано класифікацію вищих навчальних закладів. Визначено місце приватних вищих навчальних закладів в національній системі освіти. Здійснено дослідження правових підстав функціонування та господарської діяльності ВНЗ.
 
Formation of private education was a direct result of the renewal of the educational system, its full entry into the new socio-economic and political conditions. One of the major factors that contributed to the emergence of private education are expanding financial opportunities of those who receive educational services. The paper considers an institution of higher education as an object of economic security and an educational business analysis classification of higher education institutions. The place of private higher education institutions in the national education system. The research of the legal basis of operation and business universities.

Г. М. Твердомедаспірант, Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

У статті розглянуто соціальний аспект з точки зору впливу на конкурентоспроможність робочої сили. Виявлено та охарактеризовано компоненти соціальної складової.
 
In the article a social aspect is considered from point of influence on the competitiveness of labour force. Found out and described the components of social constituent.

А. О. Фоменкоасистент кафедри оподаткування Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля, м. Луганськ

ПРИСКОРЕННЯ АКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Встановлено критерії, які визначають успіх діяльності кластерного об’єднання. Запропоновано класифікацію кластерної системи за трьома рівнями, яка покликана формувати стратегічні технологічні платформи, програми соціально–економічного розвитку регіонів, а також структурувати економічне поле та сформувати пріоритети розвитку територій свого розташування. Встановлено етапи за допомогою яких необхідно розпочинати роботу з кластеризації промисловості. Досліджено кластерну систему та процеси кластеризації для відродження вітчизняного виробництва, підвищення ефективності інноваційного розвитку підприємств, досягнення високого рівня економічного розвитку та конкурентоспроможності.
 
The criteria that determine the success of the cluster association is established. A classification of the cluster system with three levels is offered, which is intended to form strategic technology platforms, the socio-economic development of the regions, as well as to structure the economic field and to form the priorities to develop the areas of their location. The steps with which it is necessary to start working with a clustering of industries are established. The cluster system and the clustering processes for the revival of the domestic production, effectiveness increase of the innovative enterprise development, the achievements of the high level of economic development and competitiveness are Investigated.

Я. В. Петраковк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чернігівський державний технологічний університет, м. ЧернігівС. О. Чешкостудент, Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів

ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДРОКОРИСТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ

У статті проведено загальний огляд фіскальних інструментів державного регулювання надрокористування. Узагальнено особливості рентного оподаткування підприємств добувної промисловості. Запропоновано етапи еволюції режимів рентного оподаткування виходячи зі спектру використовуваних фіскальних інструментів. Наведено характеристики та оцінки фіскальних інструментів в сфері регулювання природних ресурсів з позиції держави та платників податків. Встановлено особливості податкового регулювання надрокористування.
 
Overall overview of public regulation fiscal instruments of subsoil utilization is hold in the article. Characteristics of mining industry enterprises rent taxation are summarized. Stages of rent taxation regimes" evolution are suggested due to combination of applies fiscal instruments. Features and valuation of fiscal instruments in natural resources extraction regulation sphere are outlined from the position of state and the taxpayers. Subsoil tax regulation peculiarities are determined.

Р. Г. Сніщенкок. е. н., доцент кафедри електронних апаратів, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ БАНКУ

Проведений аналіз існуючих підходів до тематики ризиків та їх понятійного апарату. Дане авторське визначення ризику, запропоновано використання міжнародного досвіду під час розробки власної системи безпеки та вибору основних напрямів ризик-менеджменту. Визначені завдання що має вирішувати система безпеки банку з метою управління ризиками.
 
The analysis of existing approaches to the subject of risks and their conceptual apparatus. This author"s definition of risk proposed use of international experience in the development of its own security system and selecting main areas of risk management. Defined tasks that should solve the security system of the bank risk management purposes.

П. В. Пузирьовак. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедрою економіки Міжгалузева академія управління

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Розглянуто особливості галузі автомобільного транспорту, в якій основна частка затрат складає паливо та заробітну плату. Визначено структуру потенціалу автотранспортного підприємства та розглянуто його складові. Об’єктивна складова пов’язана з матеріально-речовинною та особовою формою потенціалу підприємства. Вона включає виробничий, інноваційний, фінансовий потенціали та потенціал відтворення. Суб’єктивна складова характеризує здібності апарату управління оптимально використовувати наявні потенціали ресурсів. Трудовий та інформаційний є одними з головних елементів потенціалу підприємства. Потенціал автотранспортного підприємства має три види: базовий, який фактично використовується підприємством (перевезення вантажів, ремонтна служба підприємства та інше); прихований, той що не використовується на даний момент (простій рухомого складу, невикористання вільних складських приміщень та міць стоянок, ін.); збитковий – використання якого призво призводить до споживання ресурсів без отримання прибутку.
 
The features of industry of motor transport, in that basic part of expenses folds a fuel and salary, are considered. The structure of potential of motor transport enterprise is certain and he is considered constituents. An objective constituent is related to the form of material substance and personal of potential of enterprise. It includes productive, innovative, financial potentials and potential of recreation. A subjective constituent characterizes the capabilities of management vehicle optimally to use present potentials of resources. The labour and informative is one of staples of potential of enterprise. Potential of motor transport enterprise has three kinds: base that is actually used by an enterprise (transportation of loads, repair service of enterprise and other); hidden, that is not used now (outage of rolling stock, unusing of free storage facilities and power of stands, other); unprofitable - the use of what призво results in the consumption of resources without the receipt of income.

Д. М. Котенокк. е. н., доцент, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МІСТО КИЇВ ТА СТОЛИЦІ НАЙБІЛЬШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКИ

У статті здійснено порівняльний аналіз структури економіки міст — столиць європейський держав та визначено основні тенденції їх розвитку.
 
The article is a comparative analysis of the economic structure of cities - the capital of European countries and the main tendencies of their development.

М. М. Кочергак. с.-г. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи та інноваційної діяльності Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І АУДИТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджені умови реалізації інформаційного фактору екологічного менеджменту і аудиту з метою формування, поширення та застосування інформаційних ресурсів, що забезпечують створення екологоорієнтованого управління та контролю.
 
The article investigated the terms of the information factor environmental management and audit to the formation, distribution and use of information resources that enable the creation of ecologically managed and controlled.

С. В. Поліщукасистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Практика використання системи бюджетного управління показала, що, у цілому, бюджетування більше пристосоване для вирішення оперативних тактичних питань але не для цілей стратегічного управління. Розроблювальна стратегія розвитку підприємства не може контролюватися в короткостроковому періоді. У той же час сучасний процес складання бюджетів на підприємстві мало пов"язаний зі стратегічними цілями. 
У даній статті розглянуті питання взаємозв"язку стратегічного управління підприємством і процесу бюджетування. Досліджуються основні кроки, які необхідно започаткувати організації для ефективної реалізації стратегічних цілей за допомогою інтегрованої системи бюджетного планування.
Зроблено наголос на розробку практично-прикладного інструментарію імплементації модернізованих концепцій бюджетування.

The practice of using the budget management system showed that, in general, budgeting better able to address operational tactical issues but not for the purpose of strategic management. Develops the strategy of the company can not be controlled in the short term. At the same time, the current process of budgeting the company has little to do with strategic objectives.
This article discusses the relationship of strategic management and budgeting process. We study the basic steps that are necessary to the organization for the effective implementation of the strategic objectives through an integrated system of budgeting.
Emphasis on the development of practical application toolkit implementing modernized concepts of budgeting.

О. О. Самкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

В статті досліджено особливості розробки стратегії реалізації туристичного потенціалу регіону в умовах сталого розвитку. Обґрунтовано диференціацію стратегічних напрямів залежно від рівня туристичного потенціалу. Визначені відмінності між орієнтирами і стратегічними напрямами та можливості їх взаємного перетворення. Запропоновано методику оцінки структури  туристичного потенціалу регіону з метою визначення сценарних варіантів її збалансування.
 
In the article the features of development of strategy of realization of tourism potential of region are investigational in the conditions of steady development. Differentiation of strategic directions is reasonable depending on the level of tourism potential. Certain differences between reference-points and strategic directions and possibilities them interconversion. Methodology of estimation of structure of tourism potential of region is offered with the aim of determination of scenario variants of her balancing.

О. В. Мельникстарший викладач кафедри Перевезень і маркетингу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В ЛОГІСТИЦІ

Визначено нові концептуальні підходи в логістичному управлінні перевезеннями.
 
Определены новые концептуальные подходы в логистическом управлении перевозками.
 
Identified new conceptual approaches in transportation logistics management.

Т. В. Блудовад. е. н., професор, професор кафедри вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївВ. В. Токарк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Авторами проведено критичний огляд підходів дослідників до визначення сутності поняття «інноваційно-інвестиційна діяльність» через призму забезпечення економічної безпеки підприємства. У статті розглянуто інноваційно-інвестиційну динамічну модель підприємства у вигляді диференціального рівняння першого порядку. Авторами адаптовано моделювання найпростішої ланки макроекономіки динамічного процесу – «динамічного елементу». У якості незалежного параметра рівняння використано функцію виробничих фондів (капіталу), а залежним параметром визначено готову продукцію як результат «фільтру» економічного процесу, аналогічно фільтру фізичної системи коливного контуру: інформація на вході у передавача і відфільтрована інформація на виході у приймача. Отримана в результаті проведених перетворень інноваційно-інвестиційна модель підприємства експоненціального типу створює необхідні підвалини для визначення у подальших дослідженнях меж динаміки інновацій підприємства як граничних рівнів загроз економічній безпеці підприємства, що залежать як від їхнього початкового рівня, так і від загального обсягу інвестицій.
 
Authors review approaches to definition of the essence of the concept “innovation and investment activity” through a prism of the economic security of enterprise ensuring. The article discloses a dynamic model of the enterprise innovation and investment activity as a first differential equation in consideration of economic security threats. The authors adapt modeling of the elementary unit of the macroeconomic dynamic process – “a dynamic element”. A production facilities function (capital) is used as an independent parameter of the equation. Integrated products are defined as a dependent parameter as a result of the economic process filtration, similar to the physical system of the oscillating circuit filter: information at the entrance (transmitter) and filtered information at the exit (receiver). The received innovation and investment model of an enterprise of the exponential type creates basis needed to conduct future research in enterprises’ innovations limits as threshold values of threats to the economic security of enterprise which depend on their initial level and the total investment.

М. М. Жибакд. е. н., доцент, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”

СОЦІАЛЬНО ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ОКРЕМИХ ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

У статті проведено аналіз нинішнього стану соціально економічного розвитку сільських територій регіону з виявленням характерних особливостей, проблем і наслідків. Виділено причини, що зумовили існуючі процеси деградації села, запропоновано перспективні шляхи їх вирішення.
 
In the given article the analysis of the social economical development of rural territories is held, the particular specialties, problems and results are determined. The reasons that led to the degradation of the rural territories are outlined and the ways of those problems solving ate given.

В. В. Красношапкакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»О. В. Моргунстудентка, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ У КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

В статті розкривається роль фінансової стратегії у діяльності підприємства. Охарактеризовано основні задачі та етапи розробки фінансової стратегії. Проаналізовано взаємозв’язок фінансової стратегії та антикризового управління. Також досліджено необхідність антикризового управління та розробку ефективної фінансової стратегії в умовах впливу несприятливих факторів або в кризових умовах на підприємстві.
 
The paper elucidates the role of the financial strategy of the company. The basic objectives and stages of development of financial strategies. Analyzed the relationship of financial strategy and crisis management. Also, the need for crisis management and the development of an effective financial strategy under adverse factors or in crisis at the company.

Т. І. СабецькаІвано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто поняття маркетингових досліджень в контексті планово-виробничої діяльності підприємства, визначено їх роль та місце в процесі розробки виробничої програми, а також окреслено основні історичні передумови впровадження маркетингових досліджень у практику господарювання вітчизняних підприємств.
 
In the article the concept of marketing research in the concept of plan-industrial activity of an enterprise has been considered, their role and place in the process of working out of production program has been determined, main historical preconditions of application of marketing research into practice of managing of home enterprises have been lined.

С. Ю. Шаповаловначальник кредитного відділу Львівського регіонального центру АТ «Сведбанк» (публічне)

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Здійснено комплексний та ґрунтовний аналіз діяльності малих підприємств у Львівській області, економічних показників їх діяльності, виявлено проблеми та перспективи розвитку та функціонування малих підприємств.
 
The complex and detailed analysis of activity of small enterprises is carried out in the Lviv area, economic indicators of their activity, found out problems and prospects of development and functioning of small enterprises.

С. А. Романюкзаступник віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ СВІТУ

У статті розглядаються еволюційні зміни у формуванні державної підтримки регіонального розвитку, аналізуються різні моделі регіональної політики та їх ефективність.
 
В статье рассматриваются эволюционные изменения формирования государственной поддержки регионального развития, анализируются модели региональной политики и их эффективность.
 
The article deals with the evolutionary of formation of state support for regional development, analyzes the models of regional policy and their efficiency.

Г. І. Андрєєвак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи НБУ», м. СумиА. С. Ярошенкок. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Досліджено показники та властивості якості інформаційного забезпечення та їх вплив на результати аналізу господарської діяльності щодо проблем, які вимагають прийняття ефективних управлінських рішень.
 
The parameters and properties of quality information of support are investigated, and their impact on the results of business analysis regarding problems that require effective management decisions are considered.

М. А. Міненкод. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ Ф. РАЙФФАЙЗЕНА І В. ХААЗА ДЛЯ ПОБУДОВИ КООПЕРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті акцентовано увагу на необхідності, у період кризових ситуацій в агропромисловій сфері, використання досвіду В. Хааза і Ф. Райффайзена для налагодження ефективної роботи кооперативних об’єднань сучасного зразка. Досліджено теоретичні й практичні здобутки цих двох ідеологів кооперативного руху та обґрунтовано підходи щодо формування сприятливого інтеграційного середовища в Україні через процедуру відповідної законодавчої ініціативи й адаптованої до національних потреб імплементації основоутворюючих принципів цього процесу.
 
The article is focused on the necessity of using the experience of W. Haase and F. Raiffeisen for establishing effective and modern cooperative associations in the period of crisis in the agricultural sector. The theoretical and practical results of  these two ideologues of the cooperative movement have been investigated and have been substantiated the approaches of creating a favorable integrational environment in Ukraine using the procedure of the legislative initiative and adapted to national needs of fundamental implementation of the principles of this process.

Є. В. Талавірастарший викладач кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ПРИНЦИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПАРКУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

Проаналізовано сучасний стан залізничного транспорту, окремо виділені аспекти розвитку парку вантажних вагонів. Визначені роль та завдання інноваційного розвитку залізничного транспорту на сучасному етапі ринкових перетворень. Розглянуто основні джерела фінансування та напрями активізації інвестиційної діяльності підприємств залізничного транспорту. Виявлені проблеми оновлення парку вантажних вагонів та інших складових процесу перевезень. Розглянуто організаційно-економічний розвиток залізничного транспорту, як процес поліпшення його складових на основі удосконалення структури та системи управління перевезень. Запропоновано фактори позитивного та негативного впливу щодо формування стійкого організаційно-економічного розвитку підприємств залізничного транспорту. Визначено основні форми інвестування інноваційного оновлення парку вантажних вагонів. Запропоновано перспективні напрямки впровадження інновацій для ефективного задоволення потреб в перевезенні пасажирів та вантажів. Окреслені принципи інвестиційного забезпечення інноваційного оновлення парку вантажних вагонів для ефективного вирішення проблеми інвестиційного забезпечення залізничної галузі в цілому, а також впровадження процесу модернізації та застосування новітніх технологій в оновлення парку вантажних вагонів.
 
The modern state railways, separately identified aspects of the park wagons. The role and tasks of the innovative development of rail transport in the present stage of market reforms. The main funding sources and directions of investment activity of railway transport. Identified problems renovating the wagons and other components of the process of transportation. Considered organizational and economic development of railway transport, as the process of improving its components based on the improvement of the structure and management traffic. A positive factors and negative effects on the formation of a sustainable organizational and economic development of rail transport. The main forms of investment innovation of the park wagons. Perspective way innovation to effectively meet the needs of passengers and cargo. The proposed investment principles of innovation of the park wagons to effectively address the investment of the railway industry in general, and the implementation process of modernization and application of advanced technologies in the renewal of the fleet of freight cars.

І. І. Гаврилюкасистент, Львівський національний аграрний університет

CТАН ТА НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Проаналізовано виробництво основних видів продукції скотарства, виявлені причини кризового стану. Визначили для чого потрібні  виробничо-економічні зв’язки сільськогосподарських підприємств з переробними підприємствами які займаються м"ясо-молочною продукцією та охарактеризували основними проблеми розвитку галузі скотарства.
 
Analyzed the production of major livestock products, identified causes of crisis. Determined the need for which production and economic ties with farm processing enterprises engaged in meat and dairy products and describe the major problems of the industry pastoralism.

G. I. OliynikPostgraduate student, Department of Insurance and Risk Management Kyiv National Taras Shevchenko University

FEATURES OF CREATING A FINANCIAL SUPERMARKET, BASED ON BANK AND INSURANCE COMPANY

The article describes the features of a financial supermarket based on bank and insurance company. Identified merging opportunities and obstacles of different structural units of the bank and insurance company, namely, back-office, middle-office and front office. Proposed the financial supermarket business plan project which takes into account the distinctive features of the financial intermediary. Investigated eleven sections of the financial supermarket business plan, namely Summary, Description of industries, Description of participating companies, Description of Financial Services, Marketing Project, Organizational plan of a project, Personnel, Financial plan, Project Evaluation, Guarantees and project risks, Applications.
 
У статті розглянуті особливості створення фінансового супермаркету на основі банку та страхової компанії. Визначені можливості та перешкоди злиття різних структурних одиниць банку та страхової компанії, а саме бек-офісу, мідл-офісу та фронт-офісу. Запропоновано бізнес-план реалізації проекту фінансового супермаркету, в якому враховані відмінні риси даного фінансового посередника. Досліджено одинадцять розділів бізнес-плану фінансового супермаркету, а саме: Резюме, Опис галузей, Опис компаній-учасниць фінансового супермаркету, Опис фінансових послуг, Маркетинг проекту, Організаційний план проекту, Персонал, Фінансовий план, Оцінка ефективності проекту, Гарантії та ризики проекту, Додатки.

А. Д. Залевская-Шишакк. э. н., ассистент кафедры экономической теории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

В статье проанализирована экономическая сущность корпоративных отношений. Раскрыты особенности организационно-экономического механизма обеспечения прав участников корпоративных отношений. Предложено целесообразность использования механизмов контроля с целью эффективного управления корпорацией. Обобщены теоретические подходы к анализу наиболее распространенных типов корпоративных конфликтов в современной экономике.
 
Economic essence of corporate relation is analyzed. Features of organizational and economic mechanism for providing the rights of participations of corporate relations are studied. An expediency of using of monitoring mechanisms for effective management of corporation is suggested. Theoretical approaches to an analysis to most common types of corporate disputes in a modern economy are summarized.

Т. В. Співаковськаканд. екон. наук, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

В статті досліджено процес формування міжнародної маркетингової стратегії та її детермінанти, описано зв"язок між фазами розвитку міжнародного маркетингу та рівнем застосування міжнародної маркетингової стратегії. На основі цього аналізу розроблено комплекс елементів міжнародної маркетингової стратегії підприємства, застосування якого має сприяти забезпеченню систематизованого підходу до її планування, реалізації та контролю. Запропоновано структурно-логічну схему прийняття стратегічних рішень щодо вибору зарубіжних ринків та сегментів та проаналізовано фактори, які визначають географічну диверсифікацію підприємства.
 
The article contains analysis of the process of forming the international marketing strategy and its determinants. The relationship between the phases of international marketing and the level of application the international marketing strategy was described. Based on this analysis the complex of elements of the international marketing strategy of the company was developed, the application of which should contribute to ensuring the systematized approach to its planning, implementation and control. The structural-logical scheme for making strategic decisions concerning the selection of foreign markets and segments was proposed, and the factors that determine the geographic diversification of the company were analyzed.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент,Вінницький національний аграрний університетВ. Г. СаветінВінницький національний аграрний університетЮ. А. МарчукВінницький національний аграрний університет

БРЕНДИНГ ЯК НАПРЯМОК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто яким чином брендинг допомагає підприємству у просуванні продукції на ринок, які фактори впливають на процес створення бренду, відмінність бренду від торгової марки, товарного знаку, складові бренду, визначено роль і місце брендингу як напрямок маркетингової діяльності.
 
The article discussed how branding helps businesses to promote products on the market, what factors affect the process of brand building, brand distinction of the brand, trademark, brand components, the role and place branding as the direction of marketing activities.

С. О. Кобернюкстарший викладач кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрного університету, м. Дніпропетровськ

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВИНАРСТВІ

Визначено характерні риси інтегрованих формувань в галузі свинарства. Розглянуто практичні аспекти діяльності вертикально інтегрованих агропромислових підприємств. Проаналізовано перспективи розвитку свинарства в Україні.
 
Certainly the personal touches of the computer-integrated formings in industry of the pig breeding. The practical aspects of activity of apeak vertical integrated agroindustrial enterprises are considered. The prospects of development of the pig breeding are analysed in Ukraine.

А. І. Корчемлюкаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕВАГ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БІЗНЕСУ В МЕЖАХ АГРОХОЛДИНГУ

В статті досліджуються ефекти, які можуть отримати аграрні підприємства завдяки диверсифікації бізнесу в межах агрохолдингу. Проведений аналіз коливань потреб в обігових коштах на основі індексів сезонності виробництва. Обгрунтовується доцільність поєднання традиційних галузей сільського господарства з іншими видами діяльності з метою отримання вигод від спільного використання управлінського досвіду, інноваційного потенціалу та обігових коштів.
 
This article investigates the effects that can get farmers through business diversification within the agricultural holding. Were analyzed fluctuations in working capital requirements index-based production seasonality. Feasibility of combining traditional sectors of agriculture with other activities is justified by benefits of sharing management experience, innovative capacity and working capital.

В. О. Трофимчукасп., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗБИТКІВ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ТАРАСІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ)

У статті на основі аналізу різних підходів до визначення збитків розраховані потенційні збитки для навколишнього природного середовища від експлуатації Тарасівського полігону твердих побутових відходів. Розрахунок проведений на основі визначення різних сценаріїв розвитку подій та з урахуванням доступності та наявності статистичних даних. Зроблений висновок щодо можливості застосування та ефективності різних методик оцінки.
 
In the article the assessment of potential environmental losses for Tarasivskyi domestic waste polygon on the bases of different methodic analysis is represented. The assessment is grounded on different scenario identification and taking into account the data’s availability.  The article is summarized the workability and effectiveness of existing methodical approaches for losses assessment.

О. А. Бондардоцент, кандидат технічних наук

РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В статті обґрунтовується взаємозв’язок економіко-математично апарату вирішення економічних проблем та процесу управління. Визначаються основні принципи розробки типології управлінських задач.
 
В статье обосновывается взаимосвязь экономико-математического аппарату решения экономических проблем и процесса управления. Определяются основные принципы разработки типологии управленческих задач.
 
In the article intercommunication is grounded економіко mathematically to the vehicle of decision of economic problems and management process. Basic principles of development of typology of administrative tasks are determined.

С. В. Онищенкоканд. екон. наук, доцент, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка МОН УкраїниІ. Е. Лапінськийздобувач, Чернігівський державний технологічний університет МОН України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ТІНІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду протидії тіньової економіки щодо формування напрямів практичного застосування у сфері економічної безпеки України.
 
Тhe аrticle is devoted the analysis of international experience of counteraction of shadow economy in relation to forming of directions of practical application in the sphere of economic security of Ukraine.
 
В статье проведен анализ международного опыта противодействия теневой экономике относительно формирования направлений практического применения в сфере экономической безопасности Украины.

Ю. К. Зайцевд. е. н., професор, КНЕУ імені Вадима Гетьмана

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

У статті розкриваються основні чинники, напрями та тен­денції транс­фор­мації парадигми визначення місця та ролі людини, пра­ці­в­ника, у суспі­ль­ному виробництві, визначаються механізми безпосереднього зв’я­з­ку такої тран­с­фор­мації із розвитком продуктивних сил, економічних від­­носин. Значна увага у стат­ті приді­ля­ється виявленню вну­т­рішніх про­тиріч, чин­ників, які впли­вають на умо­ви та характер форму­ван­ня си­стеми еко­номічних відносин, розуміння міс­­ця та ролі людини у процесі тран­с­формації економіки та суспільства в Україні.

The article describes the key factors, trends and tendencies transformation paradigm defining the place and role of human worker in social production, determined by direct communication mechanisms such transformation with the development of productive forces and economic relations. Considerable attention is given in the article revealing the internal contradictions of factors that affect the condition and character of the system of economic relations, understanding the place and role of man in the process of transformation of economy and society in Ukraine.

М. В. Бодрецькийвикладач, к. е. н., МАУП

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

Проаналізовано систему модернізації процесів в управлінні банківськими ризиками. Визначено основні завдання формування ефективної системи управління банківськими ризиками та її стратегічна модернізація.

The system of modernization processes in the management of banking risks. The main task of forming an effective system of banking risk management and its strategic modernization.

Л. О. Шпаккандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

В статті розкриваються особливості оцінки існуючого рівня розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів, туристичної інфраструктури та визначено особливості привабливості регіонів для туристів. Проведена інтегральна оцінка рівня розвитку рекреаційно-туристичного комплексу.

In this article the features of the current assessment of the development of regional tourism and recreational facilities, tourism infrastructure and determines the attractiveness of the region for tourists. An integrated assessment of the level of recreational and tourist complex.

І. М. Крейдичд. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»О. С. Наконечнак. е. н, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансівК. М. Швецьаспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті на основі дослідження теоретичних та методичних підходів щодо класифікації чинників впливу на ефективність впровадження та комерціалізацію інновацій та інвестицій, виявлено відсутність чіткого і єдиного підходу до їх градації. Враховуючи проблематику даного дослідження доведено визначення потреби у виборі оптимальних чинників, які мають найбільш значний вплив із загальної їх сукупності, та підвищують ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств в сучасних умовах розвитку економіки. Результати дослідження дозволили запропонувати власне бачення характеристики та класифікації основних груп чинників впливу на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств у розрізі їх позитивної та негативної дії. Визначено, що чинниками зовнішнього впливу є політико-правові, інформаційно-комунікативні та соціально-психологічні, а внутрішнього – техніко-економічні та організаційно-управлінські. На підставі опитування, проведеного серед управлінського персоналу машинобудівних підприємств Харківського регіону і власного дослідження, виявлено вагу чинників, які мають значний вплив на рівень інноваційності підприємств. Доведено, що пріоритетними чинниками впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність промислових виробничо-економічних систем визначено техніко-економічні, що мають стимуляційний характер, підвищують рівень їх розвитку та забезпечують зміцнення економічної стійкості.

The article is based on research of theoretical and methodological approaches to the classification of factors which influence the effectiveness of the implementation and commercialization of innovation and investment, revealed the absence of a clear and unified approach to their graduation. Considering perspective of this study was proved the need for determining the optimal choice of the factors that have the most significant impact of the total population, and improve the efficiency of innovation and investment industry in the present conditions of economic development. The survey results allowed proposing own vision of characteristic and classification of the major factors’ groups which influence the development of innovation and investment industry in terms of their positive and negative effect. It was determined that the external influence factors are political, legal, information and communication, social, psychological, and the external are technical-economical, organizational and managerial. Based on a survey conducted among the management staff of the Kharkov machine-building enterprises of the region and own research was found the weight of the factors that have significant impact on business innovation. It was proved that the priority factors impacting on innovation and investment activity of industrial production and economic systems defined as technical and economic factors which have stimulus character, increase their level of development and ensure the strengthening of economic stability.

Д. В. Дорошкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджується теоретичні питання інтеграції України в систему функціонування міжнародних логістичних систем. Визначені етапи стратегічного планування побудови міжнародної логістичної системи.

В статье исследуется теоретические вопросы интеграции Украины в систему функционирования международных логистических систем. Определены этапы стратегического планирования построения международной логистической системы.

The article deals with theoretical issues of Ukraine's integration into the system of international logistics systems. Identify the steps in the strategic planning of the construction of an international logistics system.

Л. Т. Германаспірант, Тернопільський національний економічний університет

УКРАЇНА У СОЦІАЛЬНИХ ВИМІРАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

L. T. Hermana graduate student, Ternopil National Economic University

UKRAINE SOCIAL DIMENSION IN GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Стаття присвячена дослідженню ролі соціальних чинників у глобальному економічному розвитку, у т. ч. й для України. Визначено позиціонування України за індексом розвитку людського потенціалу. Проаналізовано основні негативні тенденції у соціальному розвитку України відповідно до світових стандартів.

The article investigates the role of social factors in global economic development, t. H. And Ukraine. Ukraine defined positioning of the index of human development. The basic negative trends in the social development of Ukraine in accordance with international standards.

Статья посвящена исследованию роли социальных факторов в глобальном экономическом развитии, в т. ч. и для Украины. Определены позиционирования Украины по индексу развития человеческого потенциала. Проанализированы основные негативные тенденции в социальном развитии Украины в соответствии с мировыми стандартами.

В. Р. Товмасянздобувач, ПВНЗ «Європейський університет»С. С. Паходааспірант, ПВНЗ «Європейський університет»Шлебат Ал-Хакімааспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

V. TovmasyanResearcher Private High Educational Institution “European University”S. PahodaPostgraduate student “European University”Shlebat Al. HakimaPostgraduate student Private High Educational Institution “European University”

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES INNOVATION PROCESSES INVESTMENT SUPPORT

В статті на основі узагальнення наукових підходів щодо управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств запропоновано принципи та складові організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення інноваційних процесів. Визначено доцільність розширити перелік підгалузей машинобудування і до спеціального режиму включити підприємства, що займаються високотехнологічним виробництвом. Запропоновано організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування, який визначає основних суб'єктів фінансових вкладень: банківські установи, державні фонди, бізнес-янголи, лізингові компанії для їх дольової участі в інноваційній діяльності з розподілом та оптимізацією інвестиційних потоків через венчурну структуру, створену на базі підприємства у якості ядра формування інвестиційно-орієнтованого кластеру.
 
In the article on the base of generalization of scientific approaches to management of enterprise’s innovation and investment activity is proposed the principles and components of organizational and economic mechanism of innovation processes investment support. It is determined the feasibility to expand the list of engineering sub-sectors and to include to special regime companies involved in high-tech manufacturing. It is proposed the organizational-economic mechanism of mechanical engineering enterprises innovation processes investment support, which defines the main subjects of financial investments: banking institutions, state funds, business angels, leasing companies for their equity participation in the innovation and optimization of the investment flows distribution through venture structure, created on the basis of enterprise as the formation nucleus of investment-oriented cluster.

А. М. Ореласистент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розроблено підходи до формування й розвитку внутрішнього моніторингу фінансово-економічної стабільності підприємств харчової галузі. Обґрунтовано наявність і доцільність використання у внутрішньому моніторингу життєвого циклу фінансово-економічної стабільності підприємства, що відрізняється специфічними фазами (абсолютною, нормальною, нестійкою й кризовою), що дає можливість управляти факторами стабільності харчового підприємства в процесі моніторингу й вчасно виявляти причини фінансово-економічної нестабільності.

В статье разработаны подходы к формированию и развитию внутреннего мониторинга финансово-экономической стабильности предприятий пищевой отрасли. Обоснованно наличие и целесообразность использования во внутреннем мониторинга жизненного цикла финансово-экономической стабильности предприятия, отличается специфическими фазами (абсолютной, нормальной, неустойчивой и кризисной), что дает возможность управлять факторами стабильности пищевого предприятия в процессе мониторинга и своевременно выявлять причины финансово-экономической нестабильности..

In this paper the approaches to the formation and development of the internal monitoring of financial and economic stability of the food industry. Presence and feasibility of using the internal monitor the life cycle of financial and economic stability, characterized by specific phases (absolute, normal, unstable and crisis), which allows you to manage a stability in the food business process monitoring and timely identify the causes of financial and economic instability.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"