Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2012

Н. К. Максишкод.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетикиВ. О. Шаповаловааспірант, Запорізький національний університет

НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Досліджено особливості ринку нерухомості, притаманні економіці України на сучасному етапі її розвитку, визначено цілі його дослідження. Проаналізовано вплив ключових характеристик ринку нерухомості на рівень розвитку країни на різних рівнях економіки.

С. О. Корецькад.е.н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ В СУЧАСНИХ МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІКИ

Встановлено, що будь-яка реальна ринкова економіка незалежно від окремої країни вимагає наявності і чіткого функціонування економічного механізму, який гарантує їй надійність, ефективність та відносну стабільність.
 
It is set that any real market economy regardless of separate country requires a presence and clear functioning of economic mechanism, which avouches for it reliability, efficiency and relative stability.

І. І. Вініченкод.е.н.,  проф.Л. І. Ревак. с.-г. н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

У статті розглянуто становлення та розвиток фермерських господарств, які вже стали однією з визнаних форм сімейних аграрних господарств. Саме вони є найбільш пристосовані до ринкових відносин, оскільки в них найповніше реалізуються інтереси виробника, забезпечуючи при цьому потреби споживача.

The formation and development of farms that had already become one of the defined farms forms of agrarian households are examined. In the article it is one of the most adapted to market relations that the interest of producers are realized and provide the needs of consumers.

С. Я. Салигад.е.н., професор Класичного приватного університетуЯ. В. Книшаспірантка Класичного приватного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

У статті вдосконалено методи визначення економічної ефективності функціонування господарської діяльності регіону, які базуються на відношенні показників результатів та витрат, відповідно до яких, запропоновано систему часткових і узагальнювальних показників.
 
In the article the methods of determination of economic efficiency are improved functioning of economic activity of region, that are based on the relation of indexes of results and charges in accordance with that, is offered system of partial and summarizing indexes.

Н. П. Мешкод.е.н., доц., професор кафедри менеджменту та туризму факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся ГончараВ. А. Поповааспірант Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Досліджено стан та тенденції розвитку інжинірингу в системі міжнародного науково-технічного обміну. Визначено основні форми трансферу технологій, виявлено основних лідерів на світовому ринку технологій, лідерів інжинірингових компаній та університетів з підготовки фахівців з інжинірингу. Виокремлено основні підходи щодо залучення України в систему міжнародного науково-технічного обміну.
Ключові слова: міжнародний науково-технічний обмін, країни-лідери, форми трансферу технологій, інжиніринг.
 
Determined main forms of technologies transfer, identified key leaders in the global technology market, leaders of the engineering companies and universities in training of the engineering specialists. Studied state and tendencies of engineering in the system of international scientific and technical exchange.Pointed out main approaches to the Ukraine"s involment into the system of scientific and technical exchange.

І. Г. Ганечкок.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ

В статті обгрунтовано проблеми залучення іноземних інвестицій у вітчизняні інфраструктурні проекти. Визначено зміст та джерела валютного ризику. Проведено аналіз впливу держави, спонсорів проекту та споживачів на ризик коливань обмінного валютного курсу.
 
The problems of attracting foreign investment in national infrastructure projects were justified in the article. Content and sources of currency risk were defined. Analysis of the influence of the State, the project sponsors and consumers at risk of fluctuations in the exchange rate of the currency was conducted.

А. А. Халецькад.держ.упр., доцент, професор кафедри загального та адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління

УМОВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ВСЕСВІТНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Досліджено форми впливу економічної глобалізації на модифікацію чинників конкурентоспроможності. Обґрунтовано умови глобалізації національних та всесвітніх економічних відносин.

The forms of influencing of economic globalization are explored on modification of factors of competitiveness. The terms of globalization of national and world economic are grounded relations.

О. М. ГрабчукДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ У СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті визначено роль фінансових інструментів у регулюванні та стабілізації розвитку економік регіонів України. Запропоновано перспективні напрями використання фінансових інструментів у стабілізації розвитку економік регіонів.
 
In the article the role of financial instruments is certain in adjusting and stabilization of development of economies of regions of Ukraine. Perspective directions of the use of financial instruments are offered in stabilization of development of economies of regions.

Ю. М. Барськийк.е.н, доцент кафедри фінансів Луцького національного технічного університету

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

У статті здійснено систематизацію методик, що дозволяють в тій чи іншій мірі оцінити рівень соціально орієнтованого розвитку економіки регіону та визначити критеріальні ознаки, що відповідають такому типу економіки.
 
The article systematized techniques which allow to some extent to assess the level of socially oriented economy of the region and identify criterial features that correspond to this type  economy.

В. В. Красношапкак. т. н., доцент, ФММ, НТУ «КПІ»К. К. Захарченкостудентка 5 курсу, ФММ, НТУ «КПІ»

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ НА ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

У статті розглядаються питання збільшення прибутковості банківських установ шляхом підвищення ефективності праці в банківській сфері. Запропоновано модель нарахування та виплати заробітної плати у банківській сфері.
 
In the article the issues of ensuring the successful business of the banking institutions by the way of the labour efficiency improvement in banking are reviewed. The model calculation and payment of salaries was developed for banking.

Т. Є. Моісеєнкок.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»Я. В. Гарбарчукстудент НТУУ «КПІ»

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено теоретичний та історичний аспекти розвитку соціально орієнтованого управління та феномену корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Підкреслено необхідність впровадження КСВ в практику українського підприємництва, що дозволить зробити більш реальним перспективи розвитку конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
 
This article explores theoretical and historical aspects of socially oriented management and the phenomenon of corporate social responsibility. It emphasizes the need for the introduction and development of CSR in the Ukrainian business practices that will make more real the prospect enterprises сompetitiveness.

В. Ф. Горячукк.т.н., с.н.с., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ШИРОКОГО РОЗУМІННЯ КАПІТАЛУ

В статті розглянуті питання широкого розуміння капіталу, проаналізовані існуючи класифікації видів капіталу, запропоновано концептуальну модель цього явища
 
Questions of a broad understanding of capital are considered in this article, the existing classification of capital are analyzed, а conceptual model of this phenomenon is proposed

І. П. Ткаченкок.е.н.. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університетІ. А. Чувачаловамагістрант, Дніпродзержинський державний технічний університетО. А. Чувачаловмагістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності і методичних основ оцінки фінансової стійкості, теоретичних аспектів впливу чинників на забезпечення фінансової стійкості підприємств.
 
The article is sanctified to research of economic essence and methodical bases of estimation of financial firmness, theoretical aspects of influence of factors on providing of financial firmness of enterprise structures.

Г. М. Яровенкок.е.н., доцент кафедри економічної кібернетик, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.СумиТ. О. Басенкомагістр економічної кібернетики

АВТОМАТИЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Стаття присвячена питанню автоматизації зовнішнього аудиту розрахунків з оплати праці. Авторами пропонується функціональна структура автоматизованого модулю аудиту розрахунків з оплати праці. В статті розроблено структуру інформаційного забезпечення і схему інформаційних потоків аудиту розрахунків з оплати праці в автоматизованій інформаційній системі. Авторами запропоновано блок-схему узагальненого алгоритму автоматизованого аудиту заробітної плати.
 
The article is devoted to the automation of the external audit of wage’s calculations. The authors proposed a functional structure of the automated module of wage’s audit. In this article there is developed the structure of information and the schema of information flows of wage’s audit in the automated information system. The authors propose the block-diagram of the generalized algorithm of automated wage’s audit.

Т. І. СабецькаІвано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ПОБУДОВА КОНКУРЕНТНО-АСОРТИМЕНТНОЇ МАТРИЦІ В РАМКАХ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬГОСПМАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Стаття висвітлює окремі аспекти оцінювання конкурентної позиції промислового підприємства. Зокрема, в рамках удосконалення підходів до проведення аналізу конкурентоспроможності підприємства розроблена конкурентно-асортиментна матриця підприємств сільськогосподарського машинобудування Західного регіону України, яка окреслює конкурентну ситуацію на регіональному ринку виробників сільгосптехніки.
 
The article covers some aspects of valuation of competitive position of an industrial enterprise. In particular, within the framework of improvement of approaches to holding an analysis of competitiveness of an enterprise the competitive-assortment matrix of enterprises of agricultural machine manufacturing of the Western region of Ukraine has been worked out, which depicts competitive situation on the regional market of producers of agricultural engineering.

Л. О. Бетехтінак.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Європейського університету (м. Херсон)

ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

У статті розглянуті особливості ціноутворення хлібопекарської галузі України.
 
В статье рассмотрены особенности  ценообразования хлебопекарной отрасли Украины.
 
In the article the features of pricing of baking industry in  Ukraine are considered.

Л. А. Бовшк.е.н., заступник завідувача кафедри маркетингу ІМЕФІТ МАУП

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

В статті розглянуто історичні аспекти трансформації житла від індивідуального володіння до становлення системи муніципального та державного управління ним. Означено, що ефективне управління житловим фондом передбачає посилення нормативно-правової бази щодо відповідальності власників чи уповноважених ними органів за стан та облаштування будинків.
 
In the article the historical aspects of transformation of accommodation are considered from individual possession to becoming of the system of municipal and state management by him. Marked, that an effective management a housing fund envisages strengthening of normatively-legal base in relation to responsibility of proprietors or authorized agents by them organs for the state and arrangement of houses.

Ніна Єфремовак.е.н., доц., зав. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університетОльга Золотарьовак.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університетІрина Дердугамагістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ СКЛАД ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ

У статті охарактеризовано склад джерел формування фінансових ресурсів машинобудівних підприємств, виділено позитивні та негативні аспекти при формуванні власного і позикового капіталу, розкрито етапи оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства, висвітлено можливості розширення власного капіталу акціонерного товариства
 
In article the structure of sources of formation of financial resources of machine-building enterprises is characterized, positive and negative aspects are allocated at formation of own and loan capital, stages of optimization of structure of financial resources of the enterprise are opened, possibilities of expansion of own capital of joint-stock company are reflected

А. А. Жигірькандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Запропоновано методику визначення ризиків менеджменту підприємницької діяльності, розглянуто економічний інструментарій ризику менеджменту підприємницької діяльності.
 
The method of determination of risks of management of entrepreneurial activity is offered, the economic tool of risk of management of entrepreneurial activity is considered.

С. М. Січкок.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ БЕЗРОБІТТЯ В США

В статті проаналізовані основні особливості територіального розподілу безробіття в США. Виявлено основні причині масових звільнень, проаналізовано професійні зміни по географічних регіонах після масових звільнень в США.
 
Basic features of the territorial distributing of unemployment in the USA are analyzed in the article. Basic reasons of mass liberations are founded out; professional changes on geographical regions after mass liberations in the USA are analyzed.

В. В. Орловкандидат наук з державного управління, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРЕНДИ ПЕРСОНАЛУ В ПРАКТИКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті представлено аналіз економічної сутності та стану правового забезпечення оренди персоналу як практики діяльності сучасних підприємств в галузі управління персоналом. Проаналізовано переваги даного виду використання персоналу та визначено пріоритети впровадження даної інновації у діяльність вітчизняних підприємств.
 
The paper presents analysis of economic substance and legal support staff as rental practices of today"s enterprises in human resource management. The advantages of this type of staff and set priorities for implementation of innovation activities in domestic enterprises.

О. О. Ляховак.е.н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті досліджується сутність проектного фінансування енергозбереження, об`єктом якого виступає проект, що базується на енергосервісному контракті. Висвітлюються також особливості проектів енергозбереження та характеристика методів виплати витрат за енергосервісними контрактами, що поширена у світовій практиці. Зважаючи на складність енергосервісного контракту, в статті розглянуто також механізм фінансування проектів енергозбереження та варіанти його використання в Україні.
 
The article examines the essence of energy-saving project financing when a project based on corresponding energy-service contract services as an object of such kind of project financing.
This article also highlights:
- some special fitures of such projects and methods of relevant contracts payout in the world practice;
- financing mechanism of energy-saving projects and possible ways of its implementation in the Ukraine.

В. В. Даценкок.е.н., Дніпропетровська державна фінансова академіяІ. І. Туболецьк.е.н. доцент, Дніпропетровська державна фінансова академія

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Розглянуто механізм проведення реформування пенсійного забезпечення, визначено проблемні питання щодо формування пенсійного страхування громадян України. На основі аналізу результатів діяльності ПФУ в Дніпропетровській області за 2011 рік виявлено загальні проблеми формування пенсійного фонду.

Н. І. Паляничкокандидат економічних наук, Національна академія аграрних наук України

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Розглянуто формування економічних регуляторів для забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення, визначено передумови та запропоновані напрями їх вирішення. Доведено необхідність удосконалення існуючих економічних регуляторів та формування нових з урахуванням забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення.
 
Рассмотрено формирование экономических регуляторов для обеспечения устойчивого использования земель сельскохозяйственного назначения, определены предпосылки и предложены направления их решения. Доказана необходимость усовершенствования существующих экономических регуляторов и формирования новых с учетом обеспечения устойчивого использования земель сельскохозяйственного назначения.
 
Author focuses formation of economic regulators for providing sustainable use of agricultural lands, determined relevant prerequisites and suggested approaches to their solving. The author also proves that it is necessary to improve the existing economic regulators and create new, taking into account sustainable use of agricultural lands.

О. О. Чорнийканд. філос. наук, доцент кафедри маркетингу Інститут міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Стаття присв’ячена актуальній сьогодні проблемі підгтотовки фахівців зі спеціальності «Маркетинг», зокрема, що стосуєсться соціальних вимог та відповідних стнадартів підготовки спеціалістів. У статті йдеться про недоліки існуючої системи теоретичної освіти і пропонуються шляхи її покращення, враховуючи блок практичного упанування навичками ефектвино діючого менеджера з маркетингу.
 
The article is devoted the actual issue of the day of preparation of specialists on speciality «Marketing». In particular, the author touches social requirements and proper standards of preparation of specialists. The article deals with the lack of the todays system of theoretical education, and the ways of its improvement are offered, taking into account the block of practical training skills of effectively operating manager on marketing.

О. І. ДорошНаціональний університет «Львівська політехніка», каф. ММП

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РИНКОВА ОРІЄНТАЦІЯ»

У статті проаналізовано ключові підходи до визначення поняття «ринкова орієнтація» підприємства, виділення її об’єктів та принципових рис. «Ринкову орієнтацію» визначено як здатність організації на довготерміновій основі надавати найвищу споживчу цінність краще від конкурентів. Зображено обсяг цього поняття відносно інших порівнянних з ним понять.
 
In the article main approaches to the definition of the term “market orientation”, its objects and key features are analyzed. “Market orientation” is defined as firm’s ability to supply customers with superior consumer value better than competitors on the long-term basis. The content of this term relatively to other comparable terms is shown.

В. В. Клочандоцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Розглядаються питання формування та розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери в Україні. Проведено короткий аналіз діяльності дорадчих служб та законодавства, що регламентує їх роботу. Визначені напрями розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери в Україні.
 
The questions of forming and development are examined informatively consultative providing of agrarian sphere in Ukraine. The short analysis of activity of deliberative services and legislation which regulates them a robot is conducted. Directions of development are certain informatively consultative providing of agrarian sphere in Ukraine.

О. І. Зорінак.т.н., доцент, зав.каф. «Маркетинг на транспорті», Українська державна академія залізничного транспорту, м.Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

В статті розглянуті основні функціональні складові соціально-економічного розвитку залізничного комплексу, відповідно до його моделі та умов реформування, на основі яких запропоновано систему оцінки рівня соціально-економічного розвитку галузі.
 
The article discusses the basic functional components of social and economic development of the railway sector, according to the model and the conditions of reform, on which proposed a system of evaluation of socio-economic development of the industry.

А. Л. Висоцькийст. викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти ціноутворення підприємств житлово-комунального господарства, визначено проблеми у формуванні та встановленні цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги та обґрунтовано шляхи їх вирішення. Запропоновано рекомендації з комплексного застосування існуючих підходів щодо формування тарифів, із урахуванням у структурі тарифу елементів, які спрямовуватимуться на інноваційний розвиток підприємств житлово-комунального господарства.

The article analyzes theoretical and practical aspects of pricing of housing and communal services, identified problems in the formation and establishment of prices (tariffs) for utility services and reasonable solutions. The recommendations of the comprehensive application of existing approaches to the formation of tariffs, taking into account the structure of the tariff items directed to the innovative development of housing and communal services.

Я. Я. Пушакк.е.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Проведено статистичний аналіз самозабезпечення продовольством регіонів України. На основі економетричних методів економічного аналізу побудовано економіко-математичні функції і моделі виробництва основних сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва у регіонах України, а також здійснено прогноз щодо обсягів їх виробництва на основі побудови лінійних, параболічних та експоненціальних моделей трендів.
 
We have accomplished the statistical analysis of food self-sufficiency in regions of Ukraine. We have constructed the economic and mathematical functions and models of major crops and livestock products in the regions of Ukraine on bases of econometric methods of economic analysis, as well as made prediction of the amount of their production through the construction of linear, parabolic and exponents models of trends.

А. В. Гречкок.е.н., доцент ФММ, НТУУ «КПІ»М. В. Гербедастудентка ФММ, НТУУ «КПІ»

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти фінансових ризиків та їх вплив на діяльність підприємств. Розглянуто сутність та види фінансових ризиків, дано характеристику діяльності ПАТ «Агрохімцентр», проаналізовано макро- та мікрочинники, що впливають на ступінь ризику компанії, оцінено ефективність управління фінансовими ризиками підприємства та обґрунтовано напрямки його вдосконалення.

В статье освещены теоретические и практические аспекты финансовых рисков и их влияние на деятельность предприятий. Рассмотрены сущность и виды финансовых рисков, дана характеристика деятельности ОАО «Агрохимцентр», проанализированы макро- и микрофакторы риска деятельности компании, оценена эффективность управления финансовыми рисками предприятия и обосновано направления его совершенствования.
 
The article reviews the theoretical and practical aspects of entities’ financial risks. In particular, the essence and types of the financial risks, the activity of PJSC "AgroChemicalCenter" is clarified. Macro and micro factors of its risk activity are analyzed. The effectiveness of companies’ financial risk management and the directions of its improvement are assessed.

О. В. Дзядк. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

ДОМІНАНТНІ ФОРМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН-ЧЛЕНІВ СОТ

Систематизовано регіональні торговельні угоди СОТ за критеріями: формами економічної інтеграції, регіональним, географічним принципом та кількістю учасників. Домінантною формою зовнішньоторговельної інтеграції виступає «поглиблена» зона вільної торгівлі. Запропоновані заходи оптимізації національних переваг країн на зовнішніх ринках в умовах зростаючої регіоналізації торгівлі.
 
The WTO’ regional trade agreements have systematized on the basis of the following criteria: the forms of international economic integration, regional and geographical principles, quantity of the participants. A deep free trade agreement is the dominant form of the foreign trade integration. The recommendations for optimization of countries’ national advantages in the external markets have offered.

Н. П. Карачинак.е.н., доцент, Вінницький національний технічний університетР. В. ЧайкаВінницький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РИНКУ БІОПАЛИВА

Розглянуто та проаналізовано основні шляхи та напрямки здійснення державної підтримки в процесі становлення вітчизняного ринку біопалива та підвищення енергозахищеності України за рахунок біопалива. В статті досліджено основні витрати, що виникають та будуть виникати в процесі становлення та розвитку ринку біопалива України. Наголошено та обґрунтовано, що Україна має в своєму розпорядженні значний потенціал у відновлювальній енергетиці. Адже наявні рослинні та тваринні жири, які є найперспективнішим нетрадиційним джерелом енергії, доцільно використовувати для виробництва біологічного палива.
 
There have been considered and analyzed the main ways and directions of state support in the making of the domestic biofuels market and increasing the energy defense of Ukraine due to biofuels.

М. П. Політилоканд.екон.наук, НУ “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ - СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ

У статті розкрито сутність методичних рекомендацій із оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств, які є суб’єктами кооперування. З позицій системного підходу запропоновано показники, які характеризують інноваційний розвиток підприємств, встановлено зв’язки між факторними і результативними ознаками цих показників. А також подано графічну модель системи показників, які характеризують інноваційний розвиток підприємства.
 
The article reveals the essence methodical recommendations from the evaluation of innovation development of enterprises that are subject to cooperation. From positions of a systematic approachproposed indicators that characterize the development of innovative enterprises, established links between the factorial and effective features of these indicators. Also provides a graphical model of the system parameters that characterize the development of innovative enterprises.
 
В статье раскрыта сущность методических рекомендаций по оценке уровня инновационного развития предприятий, которые являются субъектами кооперирования. С позиций системного подхода предложены показатели, характеризующие инновационное развитие предприятий, установлены связи между факторными и результативными признаками этих показателей. А также  представлено графическую модель системы показателей, характеризующих инновационное развитие предприятия.

Н. М. Польовак.е.н, доцент кафедри менеджменту Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

В даній статті досліджено інноваційну діяльність підприємств машинобудівної галузі та запропоновані напрями активізації інноваційної діяльності машинобудівних підприємств як на макроекономічному так і на мікроекономічному рівнях.
 
This paper investigates the innovative activity of enterprises of machine building industry and suggested ways of intensification of innovation engineering companies both macroeconomic and microeconomic levels.

Т. П. Приходькокандидат педагогічних наук, доцент Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

У статті розкрито зміст мотивації професійного самовдосконалення викладачів вищої школи, надані умови для її ефективного розвитку.
 
In clause the contents of motivation of professional self-perfection of the teachers of higher educational institutions is opened.

В. В. Біликстарший викладач кафедри менджменту Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

В статті охарактеризовані етапи становлення малого бізнесу в Україні, проаналізовані основні показники розвитку суб’єктів малого підприємництва. Здійснено порівняння розвитку малого бізнесу в Україні у 2005 та 2010 роках, встановлено, що основною тенденцією розвитку е скорочення чисельності малих підприємств та кількості найманих працівників, зайнятих у малому бізнесі.
 
The article described stages of small business in Ukraine, the main indicators of small businesses. Made the comparison of small business in Ukraine, established that the main trend of development is the reduction of small businesses and the number of employees employed in small businesses.

Є. В. Міщукканд. економ. наук, доцент ДВНЗ «Криворізького національного університету»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І ВИДАТКІВ

У статті обґрунтовуються методичні підходи до контролювання окремо витрат і видатків, що дозволять запобігти неплатоспроможності промислових підприємств. Розглянуто практичне застосування пропонованих підходів.
 
The article substantiated methodological approaches to control separately the costs and expenses that will prevent the insolvency industry. We consider the practical application of the proposed approaches.

Н. О. Щербаковаасистент кафедри «менеджменту і туризму» Національного транспортного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті проаналізовано ефективність використання виробничий потенціал середнього вантажного автотранспортного підприємства та виявлено ступінь впливу чинників, що впливають на ефективність його використання
 
In the article is analysed productive potential of middle freight motor transport enterprise and the degree of influence of factors that influence on efficiency of his use is educed

М. В. Шкроботаспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядається роль лізингу в активізації інвестування в інноваційний розвиток підприємства. Дається характеристика поняття «інноваційний лізинг», його специфічних рис, сформульовано деякі пропозиції щодо його розвитку.
 
In this article is considered the role of leasing in investments activation into innovational development of enterprises. The characteristics of the notion "innovational leasing", its features are given here; certain proposals are made here on its development.

О. Б. Мосьондзстудент V-го курсу НТУУ «КПІ», м. Київ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ

У статті досліджено сутність і необхідність аналізу фінансового стану підприємств в сучасних умовах. Обґрунтовано основні методичні підходи до його здійснення, їх переваги та недоліки, а також визначено особливості застосування кожного з них відповідно до специфіки підприємства та показників його діяльності.
 
This article explores the nature and the need to analyze the financial condition in the modern world. The basic methodological approaches to its implementation, its strengths and weaknesses, and peculiarities of application of each specific enterprise and performance of its activities.

А. М. Горячкостудентка НТУУ «КПІ»

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА АУТСОРСИНГ

В статті досліджується доцільність передачі деяких функцій виробництва на аутсорсинг з метою покращення економічного становища підприємства та отримання додаткових вигод, за рахунок концентрації зусиль на найбільш економічно вигідних бізнес-процесах.
 
The article researches the the feasibility of transferring some functions to outsourcing to improve the economic situation of enterprises and get more benefits by concentrating on the most cost-effective business processes.

В. В. Сувороваспірант кафедри міжнародної економіки КНТЕУ

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто концептуальні підходи до аналізу інституційного середовища митної справи. Визначено складові елементи інституційного середовища митної справи та обґрунтовано підходи до обрання напрямків його трансформації в умовах активного інтегрування в глобальний торговельний простір.

Conceptual approaches to analysis of institutional environment of customs affair are considered in the article. Components of institutional environment of customs affair are specified and approaches to its transformation’s selection in frame of integration processes are substantiated.

К. В. Шелеховк.т.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ФММ НТУУ «КПІ»А. О. Тарасенкостудент 5 курсу, магістрант ФММ НТУУ «КПІ»

ПЕРЕВАГИ ПЕРВИННОГО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ (IPO) ЯК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті розглянуто шляхи залучення інвестиційних ресурсів виробничим підприємством. Досліджено особливості проведення публічного розміщення акцій («initial public offering», або IPO) виробничими підприємствами, механізм проведення IPO в Україні. Особливу увагу приділено дослідженню переваг проведення первинного публічного розміщення акцій. Досліджено стримуючі фактори розвитку ринку IPO в Україні, усунення яких дозволить підвищити інтерес вітчизняних виробників до розвитку цього інвестиційного інструментарію.
 
The article discusses the ways of attracting investment resources by manufacturing enterprise. The article examines the features of the public offering (IPO) by production enterprises, the mechanism of the IPO in Ukraine. Particular attention is paid to research the benefits of the IPO in Ukraine and abroad. Studied constraints of market development IPO, which will improve the detection of interest in domestic companies to develop this area of investment activity.

А. О. Васильченкоздобувач кафедри маркетингу Донецького національного університету

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розроблена адаптована до сучасних умов розвитку будівельного ринку програмна процедура імітаційного системно-динамічного моделювання, заснована на кількісних і якісних характеристиках функціонування й розвитку операторів будівельного ринку, інтегрована в структуру оцінки ефективності маркетингової діяльності відповідно до ресурсної бази підприємств будівельної галузі.
 
In article is designed adapted to modern condition of the development building market programme procedure simulation system-dynamic modeling, founded on quantitative and qualitative feature of the operation and developments operator building market integrated in structure of the estimation to efficiency to marketing activity in accordance with resourses base enterprise to building branch.

Р. В. Шамрінздобувач, викладач кафедри економічної кібернетики Криворізького факультету Запорізького національного університету

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗА УМОВ РИНКУ

У статті наведено огляд маркетингового ціноутворення як елементу комплексної системи маркетингової діяльності підприємства.
Розглянуто теоретико-методологічні основи ціноутворення і ціни як інструменту ринкових відносин в аграрному секторі економіки України. Велику увагу приділено розгляду впливу ефективності діяльності підприємства на ціноутворення за умов ринку.
 
The author concentrates the attention on the analysis of theoretic methodological grounds of the formation of price policy on the enterprise based on marketing approach usage. The researcher gives grounds to the objective necessity to apply complex analysis of the enterprise activity and take into account existing tendencies of the world experience concerning the research of the conditions and factors influencing price policy formation. The article dwells on the essence, constituents and role of price policy in the sphere of service and good selling; directions and principles of the production of marketing decisions on prices. The author draws attention to the importance of the issues of informational provision of marketing activity at enterprises, the necessity of system approach to the price formation at the enterprise.

О. Ш. Набиеваспирант кафедры экономики предприятия Макеевского экономико-гуманитарного института

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ

В статье представлена адаптированная к макроэкономическим условиям экономико-математическая модель изучения инновационного развития национальной экономики, основанная на количественных и качественных характеристиках потенциала модернизации промышленного производства, позволяющая проследить характер инновационной динамики и необходимость смены технологического уклада.
 
In article is presented adapted to macro economy condition economic and mathematical model studies innovation’s developments of the national economy, founded on quantitative and qualitative feature of the potential to modernizations industrial production, allowing track the nature innovation’s dynamic and need of the change the technological mode.

І. М. Кучероваздобувач кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ТНК

У статті крізь призму поглиблення міждержавного співробітництва у податковій сфері розкриваються сучасні тенденції розвитку систем оподаткування доходів ТНК.
 
В статье сквозь призму углубления межгосударственного сотрудничества в налоговой сфере раскрываются современные тенденции развития систем налогообложения доходов ТНК.
 
The article describes the modern development trends of systems of taxation of TNCs in the light of the deepening of interstate cooperation in the tax area.

Т. В. Мулярздобувач, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

В статті досліджено сучасний стан нормативно-правового регулювання венчурного інвестування та запропоновано напрями його вдосконалення відповідно до потреб розвитку венчурної діяльності.
 
Modern state of legal regulatory venture investment was investigated in the article and directions of its improvement in accordance with the needs of venture capital activity were proposed.

О. В. Григор'євастудентка магістратури Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність «Адміністративний менеджмент»

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

В статті досліджено поняття корпоративної культури та визначено необхідність її формування в державній службі зайнятості з метою підвищення ефективності її функціонування.

At the article the concept of corporate culture are investigated. The need for its formation in state employment service in order to increase the efficiency of its operation are identified.

П. М. Копилецьстарший викладач Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті розглянуто існуючу систему організації логістичної інформації в процесі господарської діяльності та запропонована логістична інформаційна система взаємодії підрозділів підприємства.
 
The article considers the current system of organizing the logistics of information in economic activity and the proposed logistics information system is the interaction of departments.

О. С. Якименкоаспірантка кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «КПІ»

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПОДІЙ НА СЦЕНАРІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Побудовано схему сценарного тексту та сценарії зміни фінансового стану промислових підприємств на 2012-2016 роки. Виявлено події, які визначатимуть тенденції розвитку підприємств.
 
A scheme of scenario’s text and script changes the financial condition of industrial enterprises in 2012-2016 years were constructed. Events that determine trends in business were identified.

О. В. Бетехтінаспірант кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ У КОНСАЛТИНГУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Розглянуті напрями сучасних консалтингових послуг у туристичній сфері для різних користувачів цих послуг. Визначені особливості маркетингу у туристичній консалтинговій діяльності для потреб розвитку туристичних підприємств та дестинацій.

Directions of modern consulting services in the tourism for different users of these services are considered. The features of marketing in tourism consulting activities for the needs of tourism enterprises and destinations are determined.

Рассмотрены направления современных консалтинговых услуг в туристической сфере для различных пользователей этих услуг. Определены особенности маркетинга в туристической консалтинговой деятельности для нужд развития туристических предприятий и дестинаций.

А. В. Зеркальаспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

У статті розглянуто особливості формування корпоративної культури в галузі машинобудування. Вивчено фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які впливають на її формування і розвиток. Проаналізовано ступінь впливу даних факторів на корпоративну культуру і функціонування галузі в цілому.

Specifics of corporate culture development in mechanical engineering industry are discussed in this article. The factors of internal and external environment that influence its development and growth were studied. Level of influence of these factors on the corporate culture and industry operation in general was analyzed.

І. С. Обітоцькийстудент ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»В. І. Очередькост. викладач

ЕКОНОМІЧНО – ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті досліджено економічно-органцізаційні аспети реформування  міського житлово-комунального господарства в сучасних умовах господарювання в рамках Загальнодержавної Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, яку затверджено Законом України від 24 червня 2004 року № 1869-IV. Визначена ефективність використання оборотних засобів на комунальному підприємстві.
 
In the article investigational economic-organizationally of aspects reformation city dwelling-communal economy in the modern terms of manage within the framework of National Program reformation and development dwelling-communal economy on 2009-2014 years, which is ratified Law of Ukraine from Junes, 24, 2004 № 1869- IV. Certain efficiency of the use of circulating assets is on a communal enterprise.

Г. О. Дудукалоасистент кафедри менеджменту, Національній технічний університет Україні «КПІ»

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто та проаналізовано існуючі методи оцінювання ефективності управління діяльністю підприємством та запропоновано ряд дій щодо визначення оцінки ефективності діяльності підприємством з урахуванням його специфіки.
 
The article reviews and analyzes existing methods of assessment of the effectiveness of enterprise management and suggests a number of actions to determine the efficiency of enterprise performance considering its specificity.

В. І. Гордєєвстудент ФММ НТУУ “КПІ”

ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті розглянуто процес формування антикризового управління спрямованого  на знаходження та усунення несприятливих ситуацій у розвитку підприємства. Також були досліджені основні структурні частини антикризового управління.
 
In the article was considered the process of crisis management aimed at finding and eliminating adverse situations in the company development. Also was considered  the basic structures of crisis management.

В. В. Юхименкоаспірант, Національний технічний університет України “КПІ”

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Для успішної реалізації стратегічного управління технологіями підприємство повинно мати відповідну організаційну структуру та процеси, що допомагає гармонійно вбудувати процес управління технологіями у стратегію підприємства та забезпечити його необхідними зв’язками з усіма аспектами діяльності компанії.
 
The successful implementation of strategic technology management company must have an appropriate organizational structure and processes to help harmoniously embedded process control technology in the enterprise strategy and provide the necessary links with all aspects of the company.

Ю. М. Петрушенкок.е.н., доцент, докторант, Сумський державний університетН. М. Костюченкок.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії, Сумський державний університетБ. Л. Ковальовк.е.н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

СТАЛИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД

Стаття присвячена обґрунтуванню гіпотези про те, що передумовою сталого розвитку громади є формування сталого способу життя її членів. Розглянуто практику формування сталого способу життя на прикладі Хрестовоздвиженського трудового братства. Підтверджено зазначену гіпотезу на основі результатів впровадження Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
 
The paper is devoted to the justification of the hypothesis that a prerequisite for sustainable community development is to create a sustainable lifestyle of its members. A practice of a sustainable lifestyle on example of Chrestovozdvyzhenkyi labour brotherhood is described in the paper. The hypothesis is confirmed based on the results of the UN Development Program “Community-based approach to local development”.

О. В. Гончаренкок.е.н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університетК. Є. Лебідьмагістр з Фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університетА. О. Коваленкомагістр з Фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВ

Розглянуто гносеологічні та онтологічні засади управління банківськими портфелями. Визначено етапи еволюції теоретико-методологічного забезпечення менеджменту портфельних активів банку.
 
Gnosiological  and  ontological  principles of  management bank brief-cases are considered. The stages of evolution of the теоретико-методологічного providing of management of  portfolio assets of bank are certain.

Б. В. Степаненко-Липовикмолодший науковий співробітник ДУ „Інстиут економіки та прогнозування  НАН України”

МОДЕЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВНІ МАКРОІНДИКАТОРИ

У статті представлено результати імітаційного дослідження впливу елементів фінансового механізму розвитку зеленого бізнесу на економічний, екологічний та соціальний розвиток України. Виділено елементи, які найбільше сприятимуть становлення зеленого бізнесу та сталому розвитку країни.
 
The results of simulation modeling of impact of green business financial mechanism elements on economic, social and ecologic development of Ukraine are presented in the article. Also the elements that most contribute to the establishment of green business and sustainable development are highlighted.

В. П. Панченкоасистент кафедри менеджменту ФММ НТУУ «КПІ»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВІНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано діяльність машинобудівного комплексу України. Визначено основні проблеми господарювання машинобудівних підприємств. Окреслено перспективні напрямки подальшого розвитку вітчизняного машинобудування.
 
The article analyzes the operation of engineering complex of Ukraine. It defines basic problems of management of engineering enterprises and outlines promising areas for further development of domestic engineering.

О. Ю. Браславецьстарший викладач кафедри фінансів і банківської справи, ВНЗ "Національна академія управління" (Київ)

СПІВВІДНОШЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті досліджено теоретичні основи класифікації учасників податкового процесу. Виявлено і систематизовано групи інтересів учасників податкового процесу та запропоновано новий підхід щодо їхньої класифікації.
 
Researched in the article theoretical basis of the classification of the participants of the tax process. Discovered and systematized group interests of the participants of the tax process and proposed a new approach to their classification.

Д. В. Щербатихстарший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ «Європейський університет»,  Черкаська філія

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У статті досліджено показники ліквідності на підприємствах машинобудування в Черкаській області тому, що їх результати несуть аналітичну цінність для різного типу користувачів.
 
The article examines the performance of liquidity in the machine-building enterprises in Cherkassy region, because their results are analytical value for different types of users.

Т. В. Романовак.е.н., доц., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ТА В ЕКОНОМІКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проведено   аналіз економіки Полтавської області на предмет  інвестиційної привабливості та економіки України в цілому. Розглянуто тенденції надходження і розподілу прямих іноземних інвестицій. Виділено фактори, що впливають на надходження прямих іноземних інвестицій в регіони.
 
In the article there has been made the detailed analysis of economy of Poltava region on a subject of investment appeal and Ukraine"s economy as a whole. Considers The trends in income distribution and foreign direct investment are considered. The factors that affect foreign direct investment into the region are allotted.

Х. В. Горбоваасистент кафедри фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Проаналізовано проблемні питання концесійної діяльності підприємств нафтогазового комплексу і причини виникнення цих проблем. Запропоновано підходи до вирішення проблемних питань концесійної діяльності підприємств нафтогазового комплексу.
 
The problem questions of concession activity of enterprises of oil and gas complex and reason of origin of these problems are analysed. Offered approach to the decision of problem questions of concession activity of enterprises of oil and gas complex.

О. Д. Гапончукстудентка магістратури зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

В статті проаналізовані існуючі мотиваційні чинники підвищення якості діяльності організації в цілому та державної служби зайнятості зокрема. Запропоновані шляхи удосконалення системи мотивації в державній службі зайнятості.
 
At the article the existing motivational factors of the quality improvement of the state employment service organization are analyzed. The ways of improving motivation in state employment service have been suggested.

М. Д. Домашенкоаспирант кафедры маркетинга и управления инновационной деятельности, Сумский государственный университетО. В. Клименкок.э.н., старший преподаватель кафедры экономической теории, Сумский государственный университет

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

В работе предложены стратегии управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности машиностроительных предприятий в зависимости от зон экономической безопасности.
 
Strategies of management economic security foreign economic activity of machine-building enterprises are in-process developed depending on the areas of economic security.

А. Г. Балдинюкк.е.н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

В статті представлено аналіз економічної сутності та доцільності впровадження стратегічних змін в діяльність організації. Виявлені ключові чинники, що впливають на швидкість змін в стратегії організації, проаналізовані основні ситуації передумов для впровадження організаційних змін.
 
This article contains an analysis of economic substance and feasibility of implementing strategic change in the organization. The author identifies key factors that influence the rate of change in the strategy of the organization, analyze the basic situation of the prerequisites for implementing organizational change.

Ю. Л. Логвиненкоасистент, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНЕ РЕЙТИНГУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проаналізовано особливості формування та застосування методів рейтингування підприємницьких структур у сучасних умовах та обґрунтовано доцільність здійснення полікритеріального рейтингування промислових підприємств. В розрізі п’яти ключових векторів функціонування об’єктів рейтингування запропоновано вичерпний перелік показників, що сформували базу для розрахунку часткових та узагальнювальних рейтингів і ренкінгів в межах поетапної реалізації технології полікритеріального рейтингування із застосуванням таксонометричного підходу.
 
In the article there are analyzed the key aspects of the enterprises rating activity methods formation and usage, and there is grounded the necessity of the polycriterial rating activity realization on the industrial enterprises. Thus, in terms of five key vectors of rating objects functioning there is offered the exhaustive list of indicators, that forms the basis for the calculation of partial and generalizing ratings and rankings within the phasing realization of polycriterial rating activity technology with the usage of taxonomic approach.

І. В. Орловд.е.н., доц., професор кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університетуМ. М. Александровак.е.н., доцент кафедри фінансів Житомирського державного технологічного університету

ПРОЯВ СТРАХОВОГО ІНТЕРЕСУ В ГАЛУЗЯХ СТРАХУВАННЯ

В даній статті досліджено об’єкт страхового інтересу, який виступає ключовим фактором страхових відносин. Встановлено, що страхового інтерес, як об’єкт страхування в майновому, особовому та страхуванні відповідальності має свої властивості та свою форму прояву, що необхідно враховувати при організації та вдосконаленні страхових відносин.
 
In this article the object of interest clause that is a key factor in the insurance relationship. Established that the insured interest, as an object in property insurance, personal liability insurance and has its own properties and its form of manifestation that must be considered when organizing and improving the insurance relationship.

Ю. В. Вдовиченкок.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МОДИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянуто теорії інтернаціоналізації економічної діяльності та розвитку міжнародного бізнесу в умовах інформатизації світової економіки,а також проведено аналіз еволюції цих теорій. Визначено загальні тенденції інтернаціоналізації виробництва в рамках міжнародних корпорацій. Узагальнено теоретичні підходи до проблеми виникнення ТНК.
 
В статье рассмотрены теории интернационализации экономической деятельности и развития международного бизнеса в условиях информатизации мировой экономики, а также проведен анализ эволюции этих теорий. Определены общие тенденции интернационализации производства в рамках международных корпораций. Обобщены теоретические подходы к проблеме возникновения ТНК.

О. П. Савичздобувач кафедри маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ДИНАМІКА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ АВТОЗАПЧАСТИН

Визначено ознаки класифікації ринку автозапчастин, розроблено анатомічна структура ринку, досліджено динаміку його розвитку, а також особливості маркетингової діяльності суб’єктів ринку
 
Определены признаки классификации рынка автозапчастей, разработана анатомическая структура рынка, исследована динамика его развития, а также особенности маркетинговой деятельности субъектов рынка.
 
Certainly signs of classification of market of repair autoparts, it is developed anatomic structure of market, investigational dynamics of his development and also feature of marketing activity of market subjects.

Г. В. КостюкКиївський національний університет технологій та дизайну

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

В статті досліджено підсистему процесу управління витратами як елементу економічного механізму логістичної координації, роль якого полягає в наданні необхідної інформації про витрати для цілей координації управління матеріальним потоком.

В. В. Ковчаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ З ПРИВАТНИМ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті розглянуто переваги взаємодії держави та приватного бізнесу з позиції врахування інноваційної політики країни. Визначено головні пріоритетні напрямки реформування та зміни курсу інноваційної політики в Україні.
 
The article reviews the benefits of cooperation between the state and private business from the perspective of accounting innovation policy. The main priorities for reform and change the course of innovation policy in Ukraine.

К. Д. Савчукаспірант КНЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СУПЕРНИЦТВА В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ

Стаття присвячена питанням забезпечення енергетичної безпеки як елемента глобального суперництва.

Статья посвящена вопросу обеспечения энергетической безопасности как элемента глобального соперничества.
 
The article focuses on the problems of energy security as an element of global competitive rivalry.

В. В. Лифарк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ

У статті запропоновано методичний підхід до ідентифікації ключових факторів успіху транспортної компанії шляхом аналізу зовнішнього середовища та моделювання прибутковості. Розглянуто можливість використання системи збалансованих показників для побудови дерева ключових показників результативності.

In this article the methodical approach to the identification of success key factors of transport company based on environment analysis and profitability modeling is proposed. The opportunity of balanced scorecard usage for the construction of key performance indicator tree is considered.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"