Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2012

І. Б. Скворцовпрофесор, д. е. н., професор кафедри економіки підприємництва та інвестиційН. Г. Георгіадідоцент, к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

У статті запропоновано методологічні підходи до моделювання системи управління економічним розвитком підприємства. Виділено основні елементи, які впливають на такий розвиток. Запропоновано метод визначення оптимальної траєкторії економічного розвитку підприємства. Встановлено зони економічного розвитку і зони збитковості інформаційно-управлінського розвитку.
 
In the article methodological approaches are offered to the design of the management system by economic development of enterprise. Basic elements which affect such development are selected. The method of determination of optimum trajectory of economic development of enterprise is offered. The areas of economic development and area of unprofitable of informative-administrative development are set.

Sergiy Illichevskyy,

THE IMPLEMENTATION OF BAYESIAN NETWORKS FOR MODELING OF INSURANCE MARKET

This article is devoted to the research and development of the new type of method for modeling of risks of insurance companies. This approach implements Bayesian networks as a main tool for modeling.
 
Дана стаття присвячена дослідженню і розробці нового типу методів управління ризиками страхових компаній. Даний підхід застосовує Байжсівські мережі як основній інтрумент моделювання.

І. Б. Івасівд.е.н., доцент, професор кафедри банківської справи,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»О. О. Худікаспірантка кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

В статті розглянуто проблеми та перспективи формування вітчизняної моделі корпоративного управління в банках. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення системи корпоративного управління в банках України.
 
The problems and the prospects of development of the national model of bank corporate governance have been studied in this article. The suggestions for improvement of Ukrainian bank corporate governance system have been represented.

О. Є. Гудзьдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, фінансів і маркетингу Київського гуманітарного університету (м. Київ)

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ В УКРАЇНІ

Розглянуто проблемні аспекти податкового регулювання агросфери в Україні, здійснено моніторинг існуючих проблем у світлі реалій сучасного економічного простору, а також визначено передумови та запропоновані авторські підходи щодо їх вирішення.

Н. І. Богомоловад.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

У статті висвітлено сутність фінансової стратегії залізничного транспорту України; виділено етапи та особливості формування такої стратегії у взаємозв’язку з ключовими напрямами фінансової політики в галузі. Розкрито зміст фінансового механізму розвитку залізничного транспорту в умовах реформування системи управління.
 
The article highlights the essence of the financial strategy of railway transport of Ukraine allocated to the stages and peculiarities of such a strategy in the interrelationships of the key areas of financial policy. Clarified the contents of the financial mechanism for the development of rail transport in terms of reforming the management system.

А. Ф. Баторшинак .е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»Т. Ю. Лєбєдєвааспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

У статті розглянуто проблеми функціонування інструментів фінансового інжинірингу за сучасних умов у посткризовий період. Проаналізовано позитивні та негативні аспекти впровадження деривативів на українському фондовому ринку, а також шляхи вдосконалення питань регулювання даного сегменту в Україні та інших країнах.
 
В статье рассмотрены проблемы функционирования инструментов финансового инжиниринга в современных условиях после кризиса. Подробно проанализированы позитивные и негативные аспекты внедрения деривативов на украинском фондовом рынке, а также пути совершенствования регулирования данного сегмента в Украине и других странах.

Т. А. Буровак.е.н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ОЦІНКА СТАНУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИЧОРНОМОР’Я

В статті проведено дослідження аналітичної оцінки динаміки стану сировинної бази харчової промисловості Причорномор’я за ряд років.
 
The paper studied the analytical evaluation of the dynamics of food raw materials for a number of years the Black Sea.

В. В. Клочандоцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університетуВ. Ф. Клочандоцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу Миколаївського державного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Розглядаються питання розвитку інформаційно-консультаційного обслуговування аграрного сектору економіки України, з урахуванням зарубіжного досвіду формування та функціонування аналогічних структур. Визначається модель, адаптована до сучасних умов розвитку України, та аграрної сфери зокрема.
 
The problems of information and advisory services agricultural sector of Ukraine, taking into account international experience of forming and functioning of similar structures. Determine the model, adapted to modern conditions of Ukraine"s development, and agriculture in particular.

Ю. П. Зимак.е.н, ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

Досліджена система звітності установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету. Сформульовані проблеми інформаційної насиченості звітності як джерела даних для управління та моніторингу.
 
Investigated the system of reporting institutions and organizations that are kept by the state budget. Author formulates the problem of information reported as part of a data source for management and monitoring.

В. А. Вербаканд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

В статті сформульовані концептуальні положення оцінювання управлінського консультування, які висвітлюють авторську позицію щодо принципів і методичних засад вимірювання ефективності і результативності консалтингової діяльності. Запропоновано параметри оцінювання результативності знаннєво-компетенційного і проблемно-орієнтовного консультування.
 
In the article the conceptual basis of the management consulting evaluation is formulated, the author’s opinion of the efficiency and effectiveness of consulting is represented. The features of the performance evaluation of knowledge competence and problem oriented consulting are proposed.

Л. М. Чижкандидат економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

Розглянуто основні законодавчо-нормативні акти регулювання ринку дорогоцінних металів, визначено причини незаконних операцій із дорогоцінними металами і каменями. Проаналізовано основні аспекти демонетизації, роздержавлення та лібералізації на ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Вивчено діяльність діамантової галузі у світі.
 
The main laws and normative acts of regulating the precious metals market are considered, the causes of illegal operations with precious metals and stones are determined. Analysis of basic aspects of demonetization, privatization and liberalization of the precious metals and precious stones market. The activity of the diamond industry in the world is studied.

Б. Б. Семакк. т. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

РОСЛИННА ТЕХНІЧНА СИРОВИНА – СУТТЄВИЙ РЕЗЕРВ ПОПОВНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТОВАРІВ

Розглянуто умови і перспективи вирощування та переробки льону олійного та конопель в Україні. Досліджені можливості збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту екологічно безпечних товарів виготовлених льону олійного та конопель. Обгрунтована економічна доцільність використання принципів екологічного маркетингу на ринку товарів отриманих з льону олійного та конопель.
 
The conditions and perspectives of cultivating and processing of oil flax and hеmp in Ukraine were considered. The possibilities of increase of production volume and extension of assortment of ecologically safe products produced from oil flax and hеmp were researched. The economic expediency of utilization of ecological marketing principles on the market of products produced from oil flax and hеmp was substantiated.

Р. М. Циганст. викладач, кафедра обліку,аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. ОстроградськогО. С. Костюкстудентка, Кременчуцький національний університет ім. М. ОстроградськогоЄ. А. Тимченкостудентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВО – АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуті актуальні проблеми впровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи». Розроблено та запропоновано нові класифікаційні ознаки біологічних активів та сільськогосподарської продукції.
 
In the articles considered issues of the day of introduction of Nation  Standards 30 the «Biological assets». The new classification signs of biological assets and agricultural produce are developed and offered.

С. В. Матусякк.е.н.. доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОЦІНКА РОЗВИТКУ БРЕНДУ МІСТА ВІННИЦЯ

В статті представлено новий підхід до оцінки розвитку бренду міста за основними напрямками стратегічної програми розвитку міста; представлено теоретично-практичні підходи до брендингу території та запропоновано експертну оцінку бренду за визначеними проекціями.
 
Article provides a new approach to the evaluation of the brand of the main directions of strategic program development. The author presents the theoretical and practical approaches to branding area and offers an expert assessment of the brand in the defined projections.

М. О. Базьасистент кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ»О. Г. Ждановак.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння, НТУУ «КПІ»

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

В статті запропоновано метод оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів на прикладі ринку персональних комп’ютерів. Результати дослідження дозволяють отримати холічну оцінку конкурентоспроможності інноваційних продуктів із врахуванням пріоритетності критеріїв оцінки та їх груп, що обумовлені маркетинговим середовищем підприємства. Отримана оцінка конкурентоспроможності інноваційного продукту надає змогу обґрунтувати та прийняти управлінські рішення щодо виведення продукту на ринок.
 
The paper proposed the method of evaluation of competitiveness of innovative products at the market of the personal computers. Research results allow to get the holistic estimation of competitiveness of innovative products recognition priority of criteria of estimation and their groups which are conditioned the marketing environment of enterprise. The got estimation of competitiveness of innovative product gives possibility to substantiate and accept administrative decisions in relation introduce a product to market

Я. В. Остафійчуккандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ

Проаналізовано офіційні та наукові підходи до класифікації послуг, узагальнено й уточнено основні класифікаційні критерії з позиції їх важливості для формування механізмів управління сферою послуг.
 
Official and scientific approaches to the classification of services are analyzed. The basic classification criteria from a position of their importance for formation of mechanisms of management by sphere of services is generalized and specified.

О. М. Сологуб,

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМОВІРНОСТІ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХВАТУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК КЛЮЧОВОЇ ЗАГРОЗИ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

У статті викладено результати досліджень імовірності рейдерського захоплення вітчизняних машинобудівних підприємств, визначено чинники, які впливають на імовірність ризику рейдерського захоплення.

О. В. Корнухстарший викладач, Криворізький національний університет

ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС – ДВИГУН РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В статті досліджено взаємозв"язок між людськими ресурсами, інтелектуальними активами, інтелектуальними продуктами й інтелектуальними активами та їх визначень за змістом в результаті якого визначено, що механізмом, який їх поєднує є творчий процес. Визначено складові інтелектуальної діяльності підприємства та їх зв"язок з інтелектуальним капіталом підприємства і етапи перетворення людських ресурсів на людський інтелектуальний капітал
 
In article the interrelation between human resources, intellectual actives, intellectual products, intellectual actives and their definitions on sense in which result it is defined is investigated that the mechanism which unites them is creative process. It is defined compound intellectual activity of the enterprise and their communication with the intellectual capital of the enterprise and stages of transformation of human resources in the human intellectual capital.

І. А. Абрамовичк.е.н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГУ

В статті встановлено основні методи маркетингової діяльності та систематизовано його основні завдання. Доведено, що маркетинг міжнародної фірми спрямований на орієнтацію науково-технічної та виробничо-збутової діяльності на потреби конкретних національних ринків.
 
In the article the basic methods of marketing activity are set and he is systematized basic tasks. It is well-proven that marketing of international firm is directed on the orientation of scientific and technical and production-sale to activity on the necessities of concrete national markets.

Я. В. Добрянськийздобувач ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Розглянуто питання державного регулювання у сфері оподаткування.   Розкрито місце, роль оподаткування у розвитку соціально-економічних процесів держави. Визначено завдання оподаткування в системі державного регулювання на макро- та мікрорівнях з метою активізації підприємницької діяльності.  
 
The question of government control is considered in the field of taxation. A place is exposed, role of taxation in development of socio-economic processes of the state. Certainly task of taxation in the system of government control on makro- and microlevels with the purpose of activation of entrepreneurial activity.

Ж. В. Кудрицькак.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління, м. Київ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА SYSTEM MANAGEMENT BY FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE

В статті розкрито новий погляд на систему управління фінансовою безпекою підприємства та комплексну статичну модель управління системою фінансової безпеки.

В статье рассмотрен новый взгляд на систему управления финансовою безопасностью предприятия и комплексную статическую модель управления системой финансовой безопасности.

In the article a new look is exposed to control system by financial safety enterprise and complex static case of financial safety the system frame.

О. О. Леоновааспірант НТУУ «КПІ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

Телекомунікаційний ринок України виник в 1991 році з появою першого мобільного оператора. За 20 років свого існування цей ринок став одним з найзначніших секторів економіки України. Щороку відбувається злиття та поглинання одних мобільних операторів іншими, а самі мобільні оператори розширюють спектр послуг, які вони надають, з метою отримання більшої частки на ринку. Традиційні методи моделювання розвитку даного ринку ускладнені постійною появою нових технологій, що кардинально змінюють характер розвитку ринку.
 
Telecommunication market in Ukraine has emerged in 1991 at the same time when the first mobile operator appeared. This market has become the one of the most significant sectors of the economy in Ukraine over 20 years of its existence. Every year there is emerges and acquisitions of some other mobile operators and many mobile operators expand the range of services they provide in order to obtain larger market share. Traditional modeling methods are complicated because of new technologies that are changing the nature of the market.

В. М. Вареникстарший викладач, Дніпропетровський університет ім.А.Нобеля

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті підлягають розгляду питання щодо аналізу управління грошовими потоками держави. Наводяться основні етапи аналізу грошових потоків держави та групи показників, які є необхідними для розрахунку грошових потоків держави в процесі аналізу їх руху.
 
The questions in relation to the analysis of cash flow management are consideration in the article. The basic stages over of analysis of cash flow of the state are brought and groups of indexes that are necessary for the calculation of cash flow of the state in the process of analysis of their motion.

М. І. Марчинздобувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу Тернопільського національного економічного університету, викладач кафедри обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва і бізнесу

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА СИРОВИНУ В ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглядається значення управлінського обліку витрат на сировину. Визначено переваги переробки цукру-сирцю  в умовах ринкової економіки.
 
In article value of the administrative account of expenses on raw materials is considered. Advantages of processing of sugar-raw in the conditions of market economy are defined.

А. В. Нестеровичасистент, Львівський національний аграрний університет

НЕМАТЕРІАЛЬНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядається сутність нематеріальних методів мотивації, обґрунтовано їх значення у діяльності сільськогосподарських підприємств, а також досліджено їх вплив на продуктивність працівників.
 
The article deals with the nature of intangible methods of motivation, grounded in the values of their farms, and studied their impact on employee productivity.

П. П. Войниченкоаспірант Уманський національний університет садівництва

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Розглядається специфіка банківського кредитування суб’єктів господарювання аграрної галузі.
 
We consider the specifics of bank lending to the agricultural sector entities.

П. О. Оліщукстарший викладач, Львівський національний аграрний університет

МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Досліджено природу та інституційне середовище реалізації місцевої ініціативи, з’ясовано її значення для розвитку сільських територій. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення організаційних засад реалізації місцевих ініціатив.

Investigated the nature and institutional environment of local initiatives, found its importance for the development of rural areas. Formed suggestions for improving the organizational framework of local initiatives.

О. С. Квачанасистент каф. міжнародної економіки- ДВНЗ «УАБС НБУ»

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У статті досліджено особливості програмно-цільового методу побудови бюджетів різних рівнів, взаємозв’язок між загальнодержавною стратегією розвитку, стратегією розвитку галузі на державному рівні та місцевими бюджетними програмами, на підставі проведеного дослідження визначено умови створення моделі планування результатів на регіональному рівні, запропоновано критерій ефективності бюджетних витрат та загальні засади вдосконалення фінансово-бюджетного регулювання на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу.

This article explores the features of program-target method budgets construction for different levels, the connection between the national strategy of development and local development strategy and local budget programs, on the basis of the provided research defined conditions for model of planning results at the regional level, proposed the criterion of efficiency of budget costs and improve the general principles of fiscal adjustment over the short, medium and long term.

М. О. Левченкоаспірант, Хмельницький національний університет

ФОРМУВАННЯ ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглядаються проблеми розробки тактики і стратегії зовнішньоекономічних ризиків підприємств. Особливу увагу приділено визначенню стратегічної мети зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання.
 
In the article problems of tactic and strategy of external economic risks development of enterprises are examined. The special attention is spared to the determination of strategic purpose of foreign economic activity of enterprise in the modern terms of menage.

О. О. ВоронковХарківська національна академія міського господарства

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

В статті розглянуто методичний підхід до управління якістю теплопостачання на регіональних ринках теплової енергії. Розглянуто модель управління якістю теплопостачання, що побудована на базі математичного апарату нечіткої логіки.
 
In the article the methodological approach to managing quality heat supply on regional markets of heat energy. A model of the quality control heat supply, that is based on mathematical of fuzzy logic.

С. В. Євтушенкостарший викладач,  Університет економіки та права «КРОК»В. С. Міщенкодоцент, Університету економіки та права «КРОК»

ОПТИМІЗАЦІЯ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ КНИЖКОВОЇ ДРУКАРНІ

Дана робота презентує алгоритм оптимізації стану інвестиційної безпеки технічного розвитку підприємства та метод конкурентно-релевантних ануїтетів. Інструментом оптимізації стану інвестиційної безпеки технічного розвитку книжкової друкарні є реалізація інвестиційного проекту.

Данная работа презентует алгоритм оптимизации состояния инвестиционной безопасности технического развития предприятия, и метод конкурентно-релевантных аннуитетов. Инструментом оптимизации состояния инвестиционной безопасности технического развития книжной типографии, является реализация инвестиционного проекта.

This paper is presented the algorithm of optimization of investment security status of the enterprise and competitive relevant annuity method. Realization of the investment project is the instrument of optimization investment security status of the technical development of the enterprise.

Б. І. Сюркалокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансівГ. М. Шамотакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

МЕТОДОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Розглянуто основні проблеми використання фінансових важелів, а саме фінансового планування з метою досягнення стійкого фінансового розвитку підприємства. Планування є складовим елементом управління та забезпечує досягнення стратегічних пріоритетів, саме тому ефективне фінансове планування є необхідним засобом реалізації головної мети підприємства – максимізації прибутку та вартості самого підприємства.
 
The main problem of using financial instruments such as financial planning to achieve sustainable financial development. Planning is an integral element of management and ensures achievement of strategic priorities. Effective financial planning is an essential tool of the main goals of the enterprise - profit maximization and cost of the enterprise.

В. В. Микитенкодоктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНСЕНСУС ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті обґрунтовано ключові напрями стимулювання створення та модернізації робочих місць у складі системи заходів щодо гармонізації розвитку ринку праці та національного господарства. Розкрито, що базовою умовою успішних реформ по обраних напрямах є формування інституційного середовища, яке забезпечує сталість відповідних процесів та складається із блоків загально політико-правових інститутів, інститутів людського розвитку та відтворення робочої сили, спеціалізованих економічних інститутів, та інституційної структури стратегічного державного управління.
 
In the article grounded key trends of stimulation of creation and modernization of workplaces in composition of the system of measures on harmonization of market of labour and national economy development. It is exposed, that the base condition of successful reforms is forming of institutional environment, which provides constancy of the proper processes and consists of blocks general political legal institutes, institutes of human development and recreations of labour force, specialized economic institutes, and institutional structure of strategic state administration.

І. М. Грищенкод.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, Київський національний університет технологій та дизайну

ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті розкриваються інтеграційні стратегії розвитку у світових нафтогазових компаніях та можливості застосування їх у нафтогазовому комплексі України

М. П. Денисенкод.е.н.,професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ АПК РЕГІОНУ В СИСТЕМНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ГАЛУЗЯМИ

В статі розкривається механізм економічного розвитку галузей АПК у системній взаємодії із енергетичними галузями на основі енргоефективності і енергозбереження, висвітлені умови посилення ролі окремих регіонів.

А. В. Грабарєваспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА СЦЕНАРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ НЕЧІТКОЇ КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ

В даній статті представлена розроблена автором когнітивна модель зовнішніх факторів які впливають на розвиток туристично-рекреаційного комплексу та результати її застосування. Обґрунтовано використання методу системної динаміки для створення динамічної моделі, що дає можливість експериментувати з об’єктом моделювання навіть тоді, коли на реальному об"єкті зробити це практично неможливо або недоцільно. Як середовище моделювання обрано пакет ПКМ, оскільки він підтримує метод системної динаміки, а також має множину вбудованих функцій і можливостей, яких цілком достатньо для реалізації даної моделі.
 
In this article the presented is developed by an author simulation model turistsko-recreational to the complex and results of its application. Grounded the use of method of system dynamics for creation of dynamic model which enables to experiment with the object of design even then, when on the real object to do it is practically impossible or beside the purpose. As a design environment is select package of ПКМ, as he supports the method of system dynamics, and also has a plural of intrinsic functions and possibilities which fully sufficiently for realization of the designed complex of models.

И. А. Голубковак.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и предпринимательства на морском транспорте, Одесская национальная морская академия

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА

Рассматривается развитие функций круизного судоходства и особенности функционирования круизных секторов рынка морских перевозок. Уточняется процессе выбора стратегии развития локального сегмента круизного рынка. Обосновывается эффективность функциональной деятельности подразделений морского транспортного комплекса.
 
Development of cruise shipping functions and features of the operation of cruise shipping market sectors. Clarifies the process of choosing a strategy of local cruise market segment. Substantiates the effectiveness of the functional units of the marine transport sector.

В. В. Іванишинд. е. н., доцент, проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВТОРИННОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано потреби сільськогосподарського виробництва України у використанні вживаної техніки. Визначено та обґрунтовано передумови становлення ринку такої техніки. Запропоновано заходи, які сприятимуть його розвитку.
 
The article analyzes the needs of agricultural production in Ukraine to use the used machinery. The conceptual premise of market of such machinery. The measures that will facilitate its development.

О. М. Коваленкок. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

ФОРМУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

У статті розглянуто англо-американську і континентальну моделі ТНК, визначено сутності та специфіки економічних інтересів ТНК. Проаналізовані етапи зростання транснаціональної компанії, але і показані шляхи створення кожного з них, виділені специфічні витрати ринкового механізму, характерні для сфери міжнародних відносин. Розглянуто основні напрямки економічної політики держави, які сприяли б узгодженню інтересів ТНК і держави. Приведено класифікацію основних видів витрат управління ієрархічною організацією.
 
Рассмотрены англо-американская и континентальная модели ТНК, определены сущности и специфики экономических интересов ТНК. Проанализированы этапы роста транснациональной компании, но и показаны пути создания каждого из них, выделены специфические расходы рыночного механизма, характерные для сферы международных отношений. Рассмотрены основные направления экономической политики государства, которые способствовали бы согласованию интересов ТНК и государства. Приведены классификация основных видов расходов управления иерархической организацией.
 
Considered English-American and Continental models TNC identified the nature and specifics of the economic interests of multinational corporations. Analyzed the stages of growth of transnational companies, but also shows the way of creation of each, highlighted the specific costs of the market mechanism specific to the sphere of international relations. The main directions of economic policy of the state, which would contribute to the harmonization of the interests of transnational corporations and the state. A classification of the main types of cost control hierarchical organization.

М. Г. Лазаревак. е. н., здобувач кафедри управління проектами, Київський Національний університет будівництва і архітектури МОН України, м. Київ

ВРАХУВАННЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХОЛДИНГУ В МОДЕЛЯХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИМІРІВ ЙОГО СТІЙКОСТІ

В сучасних умовах турбулентного середовища стає актуальним питання дослідження умов, при яких інтегровані структури досягають динамічної стійкості при взаємодії із зовнішнім середовищем. При цьому необхідно розуміти при яких умовах холдингі взмозі досягати та підтримувати свій рівноважний стан. Застосування міждисциплінарного підходу дозволяє сформулювати синтезоване визначення динамічної стійкості холдингу з точки зору загальної теорії систем та економічної науки: інституційного підходу економічної теорії. В статті виділено властивості систем: самоорганізація, зв'язок із середовищем, еволюційність, ієрархічність, інформаційність, різноманітність і цілісність як сукупність факторів, які впливають і визначають динамічну стійкість системи-холдингу. Запропоновано для розгляду гіпотеза про те, що властивості систем формують умови стійкості холдингових утворень. Сформульовано необхідні умови стійкості системи-холдингу.

In modern conditions of turbulent environment relevant research questions become: under which conditions the integrated structures reach dynamic stability when they interaction with the environment. It is necessary to understand the conditions under which holdings able to achieve and maintain their equilibrium. The use of an interdisciplinary approach allows formulate the synthesized definition of dynamic stability of the holding in terms of general systems theory and economics, institutional economics approach. The article highlighted the properties of systems: self-organization, relationship with the environment, evolutionary, hierarchical, information, diversity and integrity as a set of factors that influence and determine the dynamic stability of the holding as a system. It is proposed to consider the hypothesis that system’ properties form stability conditions of holding companies. There were formulated the necessary conditions of holding’s stability.

В. М. Орелкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В СВИНАРСТВІ

Традиційно в забезпеченні населення України м'ясними продуктами значна роль відводилася свинарству, як найбільш інтенсивній та ефективній галузі тваринництва. Свинина відноситься до групи найбільш енергетичних продуктів харчування і дозволяє прискорено підняти добову калорійність споживаного продовольства. За умови обмеженості матеріальних і фінансових ресурсів досягнення оптимальної результативності роботи та сталого забезпечення населення свининою необхідної якості можливо (як показує вітчизняний і світовий досвід) лише за умови інноваційних підходів до здійснюваних техніко-технологічних і організаційно-управлінських перетворень. Проблема підвищення ефективності промислового свинарства, на основі реалізації досягнень НТП, пов'язана зі значимістю галузі в забезпеченні населення якісною м'ясною продукцією та продовольчою безпекою країни. Сучасний етап розвитку аграрного виробництва характеризується необхідністю радикального перегляду уявлень про економічну структурі сільського господарства, напрямки її розвитку та перетворення, що відбуваються під революційним впливом науково-технічного прогресу. Особливістю цього етапу розвитку економіки є нагальна необхідність прискорення науково-технічних перетворень, в основі яких лежать інноваційні процеси, що призводять до необхідності перманентного поновлення виробництв, формування і насичення ринку інноваційним продуктом.
 
Traditionally, the population of Ukraine providing meat products Pig significant role given as the most intensive and efficient livestock industry. Pork belongs to the group of most food and energy allows rapidly raise the daily caloric consumption of food. Given the limited material and financial resources optimum performance of the population and sustainable pork needed as possible (as the domestic and international experience) only if innovative approaches to ongoing technical, technological and organizational change management. The problem of improving the efficiency of industrial pig production, based on the achievements of NTP implementation associated with the importance of the industry to provide people with high quality meat and food security. The current stage of development of agricultural production is characterized by the need radical revision of ideas about the economic structure of agriculture, directions of its development and transformation occurring under the influence of revolutionary scientific and technological progress. The peculiarity of this stage of economic development is an urgent need to accelerate scientific and technological changes, which are based on innovative processes that lead to the need for permanent renovation of production, development and market saturation innovative product.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"