Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 12, 2011

С. М. Фроловд.е.н., професор кафедри фінансів, Сумський державний університетМ. А. Деркачк.е.н., заступник, Сумська ОДА

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ МАКРОРЕГІОНІВ

Досліджено особливості міжбюджетних відносини в Україні з урахуванням специфіки фінансування розвитку прикордонних територій і запропоновано алгоритм розвитку системи міжбюджетних відносин на основі впровадження макрорегіонів.
 
There are examined the features of intergovernmental relations in Ukraine with specifics of funding border areas’ development. Also an algorithm of intergovernmental relations’ development based on the implementation of macro regions is proposed in the paper.

И. Н. Карапейчикк.э.н., Генеральный директор ОАО «Азовмаш»

ПОНЯТИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ЭКОНОМИКЕ: ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Сформулирована и обоснована общая концепция потенциала в экономике как способность субъектов экономики к осуществлению экономической деятельности, отражающей предельно возможные результаты такой деятельности, а также продемонстрированы преимущества этой концепции по сравнению с альтернативными подходами к определению потенциалов экономических объектов.

The general concept of potential in economics as capability of subjects of economy to realisation of the economic activities reflecting extremely possible results of such activities is formulated and proved, and also its advantages in comparison with alternative approaches to determination of potentials of economic units are shown.

І. П. Мігусд.е.н., завідувач кафедри менеджменту Черкаський національний університет ім.. Б. ХмельницькогоС. М. Лаптєвк.е.н., доцент, ПВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗАГРОЗА» ТА «РИЗИК» ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Досліджено наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків щодо розуміння понять «ризик» та «загрози». Запропоновано авторське поняття «загрози». Розроблено модель суперечливих зв’язків між елементами системи економічної безпеки акціонерного товариства та загрозами діяльності товариства. Запропоновано модель взаємозв’язку загроз діяльності акціонерного товариств та ризику втрати його фінансових ресурсів.
 
Studied scientific works of domestic and foreign scholars and practitioners to understand the concepts of "risk" and "threat". A copyright concept of "threat". A model of conflicting relationships between the elements of economic security company and the threats of the company. The model of relationship threats of the company and risk losing its funding.

А. М. Гізатулінк.е.н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”А. О. Коломицевак.е.н., в.о. зав. кафедри економічної кібернетики ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”

АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПРОДАЖУ ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ НА МІКРОРІВНІ

Досліджена динаміка обсягів продажу горілчаних виробів на наявність детермінованого хаосу. Проаналізовані засоби економіко-математичного моделювання для розробки адекватних прогнозних моделей.
 
The dynamics of sale alcoholic beverages for the presence of deterministic chaos was researched. Analyzed means of economic and mathematical modelling to develop appropriate predictive models.

Н. В. Бондарчукк.е.н., професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

В статті розглянуті основні етапи еволюції виникнення, становлення і розвитку управлінського обліку.
 
В статье рассмотрены основные этапы эволюции возникновения, становления и развития управленческого учета.
 
The main evolution stages of the management accounting appearance, growing and progress in the article.

Т. М. Кушніркандидат економічних наук, доцент кафедри економічної та маркетингу Львівського національного університету імені Івана ФранкаН. М. Харченко-Кушніраспірантка кафедри економічної теорії та маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ СОЦІАЛЬНИХ КЛАСІВ

Розглянуто основні маркетингові аспекти споживчої поведінки різних соціальних класів. З причин існування різних підходів до соціальної диференціації ми аналізували поведінку лише трьох основних класів: вищого, середнього і нижчого. Аналіз продемонстрував існування значних розбіжностей у поведінці осіб з різним соціальним статусом, що обумовлює доцільність виділення їх в окремі сегменти на деяких видах ринків.
 
Are considered basic marketing’s aspects of consumer conduct of different social classes. From reasons of existence of different approaches to social differentiation we analyzed a conduct only of three basic classes: more high, medium-and-low more. An analysis showed existence of considerable divergences in the conduct of persons with different social status which stipulates expedience of selection of them in separate segments on some kinds of markets.

Н. М. Бавровськак.е.н., доцент кафедри земельного кадастру НУБіП України

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОЦІНКИ МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

В статті проаналізовано зарубіжний досвід встановлення плати за землю. Цей аналіз дозволяє виявити чинники, що визначають розмір плати; вивчити динаміку зростання цін на землю; встановити питому вагу плати за землю і загальну структуру витрат на міське будівництво; вплив плати за землю на політику і характер землекористування в містах.
 
The analysis of foreign experience of establishment of paying is considered for earth. This analysis allows to educe factors, determining size pay; to study the dynamics of price advance on earth; to set specific gravity of paying for earth and general structure of expenses on municipal building; influence of paying for earth on a policy and character of land-tenure in cities.

О. П. Атамасвикладач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський університет економіки і права імені Альфреда Нобеля

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АПК

Запропоновано класифікацію соціальної і виробничої інфраструктури агропромислового комплексу. Розглянуто підходи, щодо структурної будови агропромислового комплексу як відтворювально-господарської системи.
 
A classification of social and industrial infrastructure agribusiness. The approaches, for structural building agricultural sector as the reproductive and economic system.

О. В. Будькок.е.н., доцентГ. В. Запорожецьк.е.н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті розкрито порядок використання Міжнародних стандартів аудиту при здійсненні аудиту малих підприємств; вказані особливості окремих аспектів аудиту діяльності малих підприємств в порівнянні зі звичайними підприємствами
 
The order of using International standards in audit carrying it out in small business is revealed, peculiarities of some aspects of audit activities in small business in comparison with ordinary enterprises are underlined in the article.

Н. В. Гордополовак.е.н., доцент, зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки ТАНГН. М. Головайк.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки ТАНГ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

У статті досліджені сутність фінансових інвестицій, порядок їх оцінки та запропоновано послідовність організації обліку фінансових інвестицій, виходячи з їх економічного змісту та впливу на ефективність діяльності сучасних підприємств.
 
The article studies the essence of financial investments, the procedure of their evaluation, and suggests a sequence of accounting of financial investments, based upon their economic content and influence on the efficiency of activity of contemporary enterprises.

О. В. Гончаренкок.е.н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто теоретичні засади, фактори і мотиви інноваційного розвитку підприємства, виявлені інституційні обмеження активізації інноваційної діяльності  та здійснена оцінка перспектив інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.
 
Theoretical principles, factors and reasons of innovative development, are considered the enterprises discovered institutional constraints of activation of innovative activity and realizable estimation of prospects of innovative development of domestic enterprises.

І. О. Бузаджиаспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

В статті проведено порівняльний аналіз засобів залучення запозиченого капіталу в українських умовах, визначено їх недоліки та позитивні сторони, можливості використання для фінансування інвестиційної діяльності.
 
The paper is devoted to the comparison analysis of borrowed capital attraction tools in Ukrainian conditions. There positive and negative properties and potential of usage for investment activities financing are determined.

В. М. Соченкок.е.н., директор Кримського агропромислового коледжу НУБіП України

ОЦІНКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КРИМУ

Розглянуті|розгледіти| основні підходи, оцінки рівня організації праці фахівця|спеціаліста| бухгалтерської служби, а також виявлені фактори його підвищення  
 
The article is dedicated to the problem of ground, introduction and adaptation of functions of accountant in the period of transitional economy.

Г. О. Панасенкокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Макіївського економіко-гуманітарного інституту

ФІНАНСОВА ІНЖЕНЕРІЯ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ

Стаття присвячена дослідженню суті, особливостей і можливостей використання фінансової інженерії в процесі формування ресурсної бази комерційного банку. Розглядаються складові елементи фінансової інженерії, аналізується взаємозв"язок фінансової інженерії і фінансових інновацій.
 
The article is sanctified to research of essence, features and possibility of the use of the financial engineering in the process of forming of resource base of commercial bank. The component elements of the financial engineering are examined, intercommunication of the financial engineering and financial innovations is analyzed.

О. М. Шаповаловак.е.н, доцент СНУ ім. В ДаляС. В. Тарабановськаздобувач ЛФ ІЕПД НАНУ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

У статті розглянуто теоретичні засади оцінки промислового потенціалу, підходи щодо аналізу промислового потенціалу регіону, сформовано інформаційну систему,здійснено аналіз функціонування промислового потенціалу промисловості регіону.
 
The theoretical principles of industrial potential estimation and approaches to the analysis of the industrial potential of the region are considered in the article. The informative system is formed and the industrial potential functioning of region industry is analyzed.

Н. О. Щербаковааспірант, асистент кафедри «Менеджменту і туризму» Національного транспортного університету

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті наведена комплексна методика оцінювання виробничого потенціалу вантажних автотранспортних підприємств за центрами відповідальності. В основу даної методики покладено показник рентабельності персоналу.
 
In the article complex methodology over of evaluation of productive potential of freight motor transport enterprises is brought after the centers of responsibility. The index of profitability of personnel is fixed in basis of this methodology.

О. Г. Сокілкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський державний агротехнологічний університет

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ТА КРИТЕРІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

У статті розглядаються головні аспекти та критерії галузевої системи фінансового обліку та можливості впровадження до агропромислового виробництва.
 
Main aspects and criteria of the particular branch system of financial accounting and possibility of introduction to the agroindustrial production are considered in the article
 
В статье рассматриваются главные аспекты и критерии отраслевой системы финансового учета и возможности внедрения d агропромышленное производство.

Р. Ю. Загладак.е.н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент організацій» АДІ ДонНТУІ. М. Іртлачмагістрант кафедри «Менеджмент організацій» АДІ ДонНТУ

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано процес розвитку електронної комерції України як конкурентної переваги в контексті банківської діяльності. Наведені приклади використання засобів електронної комерції банківськими установами.
 
The process of e-commerce development in Ukraine as a competitiveness factor in the context of banking is analyzed in the article. Examples of banking institutions using of e-commerce means are given.

М. Е. Люзнякк. е. н., доцент кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)О. М. Бартошстарший викладач кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕПОЗИТНИЙ І КРЕДИТНИЙ РИНКИ

У статті визначено основні напрямки грошово-кредитної політики центрального банку. Показано основні цілі та регулюючі функції окремих інструментів. Виділено принципи побудови показників регулювання депозитного та кредитного ринків.
 
Basic directions of monetary policy of central bank are defined in the article. Primary purposes and regulative functions of separate instruments are shown. Principles of construction of adjusting of deposit and credit markets are distinguished.

І. М. Салуквадзедоцент кафедри загальнонаукових дисциплін Луганського державного інституту житлово-комунального господарства і будівництва

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА – ПОСЕРЕДНИКА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У статті надано економіко-правове обґрунтування функціонування підприємства МКП «Центрожилком» у сфері надання інформаційно-аналітичних послуг, пов’язаних із житлово-комунальним обслуговуванням міста Луганську.
 
In the article are given economic and legal grounds of «Центрожилком» (government communal) enterprise functioning in the field of informative-analytical services granting, which are related to public utility services of Luhansk.

Т. В. Мазанаст. викладачВ. П. Ткаченкокан. екон. наук, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТРУДОВІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Розглянуто проблеми ефективності використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах. Визначено суть поняття «трудові ресурси», «ефективність використання», «продуктивність праці», «ефективна діяльність».
 
The problems of labor resources efficiency of agricultural enterprises under market conditions have been considered. Such definitions as labor resources, labor productivity, and efficient activity have been determined.

О. В. Немцоввикладач кафедри економіки і фінансів та маркетингу, Харківський інститут бізнесу і менеджменту

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Проаналізовано методичне забезпечення з планування підприємств теплопостачання України, Російської Федерації та Республіки Бєларусь. На основі функціональної інформаційної моделі оцінена існуюча система планування підприємств теплопостачання м. Харкова. Проведено оцінку ступеня інтеграції планів даних підприємств в єдину систему.
 
The systematic foundation’s of planning for Ukrainian, Russian and Belarusian heat supply enterprises have analysed. The system’s planning of Kharkov’s heat supply enterprises have evaluated, be using functional information model. The appraisal of integration of Kharkov’s heat supply enterprises plans have done.

А. Є. Чуєнковдиректор Департаменту фінансів та внутрішнього аудиту ТОВ «Базісінвестоіл», аудитор

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розкрити методичні аспекти та організаційні підходи до створення служби внутрішнього аудиту на підприємстві. Також в статті розглядаються організаційні заходи при створенні на підприємстві служби внутрішнього аудиту, склад, діяльність та етичні принципи працівників служби внутрішнього аудиту. В статті звертається увага на контроль якості виконання аудиторських процедур та конфіденційність при діяльності підрозділу внутрішнього аудиту на підприємстві.
 
В статье раскрыты методические аспекты и организационные подходы к созданию службы внутреннего аудита на предприятии. Также в статье рассматриваются организационные мероприятия при создании на предприятии службы внутреннего аудита, состав, деятельность и этические принципы работников службы внутреннего аудита. В статье обращается внимание на контроль качества выполнения аудиторских процедур и конфиденциальность при деятельности подраздела внутреннего аудита на предприятии.

Г. О. Уск.т.н., доцент, директор Інституту економіки, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Здійснено аналіз факторів, що впливають на здатність персоналу (слухачів) сприймати знання. Запропоновано метод та засіб персоналізації процесів сприйняття інформації персоналом з метою підвищення ефективності систем управління знаннями підприємств.

The analysis of the factors influencing personnel ability to perceive knowledge is made. The author presents the method and means of personalization of personnel information perception processes aiming at the increase of companies knowledge management systems effectiveness.

В. Ф. СвітлоокаКласичний приватний університет, м. Запоріжжя  

МІСЦЕ І РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті проаналізовано поняття економічної експертизи, визначено її місце в сфері державного контролю економічної діяльності в Україні. Запропоновано класифікацію економічних експертиз, яка дозволить підвищити ефективність управління як окремими підприємствами, так і економікою країни в цілому.
 
The concept of economic examination is analysed in the article, certainly its place in the sphere of state control of economic activity in Ukraine. Classification of economic examinations, which will allow to promote efficiency management both separate enterprises and economy of country, on the whole, is offered.

Т. І. Адироваасистент, Одеський національний політехнічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розглянуто систему управління витратами, принципи її формування та вплив на діяльність підприємств виноробної промисловості. Досліджено основні шляхи вдосконалення системи управління витратами, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування підприємств виноробної промисловості.
 
Control system of cost, principles of its forming and influence on activity of enterprises of vine industry is considered. Investigational basic ways of perfection of control system of cost which are directed on providing of the effective functioning of enterprises of vine industry

О. Д. Борзенковаздобувач, Європейський університет (м. Київ)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто елементи вітчизняного податку на прибуток підприємств, що формують його регуляторний потенціал. Висловлені критичні зауваження та надано пропозиції щодо удосконалення їхньої конструкції.
 
The article discusses with the elements of the national income tax, which forms its regulatory potential. In the articles was expressed some criticisms and provided suggestions for improving their construction.

О. Я. Доліновськааспірант кафедри економічної теорії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СВІТОВА ПРАКТИКА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

У статті визначено необхідність та значення реорганізації боргових зобов’язань з боку держави. Зазначені основні схеми реструктуризації державного боргу та досліджено їх широке застосування у світовій практиці.
 
The article outlines the need and importance of restructuring debt. These basic scheme of restructuring of public debt and investigated their wide application in the world.

Т. В. Бутенкоздобувач, Міжнародний університет бізнесу і права (м.Херсон)

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ З МЕТОЮ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ

У статі проведено дослідження особливостей формування стратегій розвитку аграрної сфери як на національному, так і на регіональному рівнях з метою адаптації АПК до інноваційно-інвестиційного середовища функціонування.
 
In the article research of features of forming of strategies of development of agrarian sphere is conducted both on national and on regional levels with the aim of adaptation of АIC to the innovative-investment environment of functioning.

А. С. Донськихаспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ

У статті розглянуто наукові підходи щодо сутності понять «конкурентоспроможність підприємств» та «конкурентоспроможність аграрних підприємств». Проаналізовано основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств.
 
The scientific approaches in relation to essence of concepts «competitiveness of the enterprises» and «competitiveness of the agrarian enterprises» are considered in the article. The factors that influence on competitiveness of enterprises are analised.

Я. В. Остафійчуккандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ

Проаналізовано наукові підходи та визначено основні проблемні питання сучасної теорії розвитку сфери послуг, уточнено сутність категорії “послуга”.

Scientific approaches are analyzed and key challenges of the modern theory of development of sphere of services are defined. Essence of "service" category is specified.

О. І. Скоробогачздобувач кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету, викладач кафедри фінансів та банківської справиЧортківського інституту підприємництва і бізнесу

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОЗИЦІЮВАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

У статті досліджено позиціювання малих та середніх банків в регіональній банківській структурі, залучаючи філії системних банків. Здійснено аналіз ринкової позиції малих та середніх банків у регіонах середньої та низької концентрації банківських установ. Розглянуто явище залучення та вилучення ресурсів з регіонів через банківську систему та запропоновано введення нормативу обмеження вилучення фінансових ресурсів із регіонів.
 
In article positioning of small and average banks in regional bank structure is investigated, involving branches of system banks. The analysis of a market position of small and average banks in regions of average and low concentration of banking establishments is carried out. The phenomenon of attraction and an exception of resources of regions through bank system is considered and introduction of the specification of restriction of an exception of financial resources from regions is offered.

О. П. Гейдаспірант, Таврійський державний агротехнічний університет, м. Мелітополь

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В РЕГІОНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Обґрунтовано теоретичні та методологічні засади еколого-економічних дослідження виробничих процесів в аграрному виробництві. Визначено підходи до вирішення проблеми охорони навколишнього середовища. Виявлено екологічні чинники в регіонах, які реалізуються з урахуванням основних етапів розвитку і структурних особливостей господарства досліджуваних економічних районів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення існуючою порядку планування охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Grounded theoretical and methodological principles of ecological and economic study of production processes in agricultural production. Defined approaches to solving environmental issues. There are environmental factors in the regions, which are sold subject to the fetus development and structural features of researched economic areas. A proposal for improving the existing order planning environment and natural resources.

Н. М. Проскурінак.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту Запорізький національний університетІ. А. Платоноваасистент аудитора, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ

У статті розглянуто аудит як системне економіко-правове явище та визначено підстави взаємодії його структурних елементів. Сформовано логічну модель концепції розвитку аудиту.
 
The article discusses a systematic audit of economic and legal phenomenon and defined grounds for the interaction of its structural elements. Formed a logical model of the concept of auditing.

Д. В. Шараєвськийаспірант кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

В даній статті аргументується необхідність оцінювання ефективності діяльності комерційних банків. Для забезпечення реалізація функцій нагляду і контролю за показниками ефективності пропонується створення інформаційно-аналітичної системи оцінювання ефективності. Наводиться загальна структура основних складових архітектури такої ІАС, їх характеристики та взаємозв’язки між ними.

This article highlights the importance of bank efficiency measurement. It is proposed to develop an analytical software for supervision and control after major efficiency indicators. The general structure of such software is given along with characteristics of the components and links between them.

В. А. Рысинак.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ ЗА 2007-2010 ГГ.

Проанализировано соотношения экспорта и импорта Украины и экономическая эффективность ее внешнеэкономической деятельности.
 
It is analyzed correlations of export and import of Ukraine and economic efficiency of its foreign economic activity.

О. В. Скрипюкасистент кафедри маркетингу Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ  ПОБУДОВИ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

У статті розкрито суть франчайзингової системи. Проаналізовано сучасний стан франчайзингових відносин та необхідність їх застосування в Україні. Визначена основні переваги та недоліки побудови франчайзингової системи.

The article examines the essence of the franchise system. The contemporary state franchise relationship and the need for their use in Ukraine. The main advantages and disadvantages of building a franchise system.

І. Г. Снітівкераспірант кафедри менеджменту і туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

РОЗВИТОК ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕЛЕЙ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМАЦІЙ

У статті розглядаються теоретичні засади впливу зміни формацій суспільно-економічних відносин та розвиток теорій міжнародної торгівлі. Обґрунтовано ,що виникнення теорій міжнародної торгівлі невід’ємно пов’язано з розвитком і зміною суспільно-економічних формацій. Систематизовано теорії міжнародної торгівлі за періодизацією суспільно-економічних формацій.
 
The article examines the theoretical bases of the impact of changing formations of social and economic relations and development of theories of international trade. Proved that the theories of international trade are closely associated with the development and changing social and economic structures. Systematized theory of international trade for the periodization of socio-economic formations.

А. Ю. Гладченкоаспірант кафедри менеджменту і туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПУВАНЬ

У статті розглядаються методологічні підходи до визначення ефективності енергетичних стратегій регіональних інтеграційних угрупувань. Розроблено схему взаємозв"язків блоків індикаторів ефективності енергетичної стратегії. Уточнено зміст показників оцінки ефективності енергетичної стратегії блоків індикаторів.
 
The article discusses methodological approaches to determine the effectiveness of energy strategies of regional integration groupings. A block scheme of the relationships of indicators of efficiency of energy strategy. Refined the content of indicators to measure the effectiveness of energy policy indicators blocks.

О. О. Кущаспірант Київського національного економічного університу ім. Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

В умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи пріоритетним для України є вирішення проблеми нестачі фінансових ресурсів. Одним із сегментів вирішення цієї проблеми є ринок цінних паперів. Подальший розвиток ринку цінних паперів і одного з основних суб"єктів цього ринку – комерційних банків є необхідною умовою залучення інвестицій для розвитку економіки України. Ефективне здійснення операцій з цінними паперами сприяє диверсифікації банківської діяльності та посиленню конкуренції у фінансово-кредитній сфері.
 
В условиях преодоления последствий финансово-экономического кризиса приоритетным для Украины является решение проблемы недостатка финансовых ресурсов. Одним из сегментов решения этой проблемы является рынок ценных бумаг. Развитие рынка ценных бумаг и одного из основных субъектов этого рынка – коммерческих банков является необходимым условием привлечения инвестиций для развития экономики Украины. Эффективное осуществление операций с ценными бумагами способствует диверсификации банковской деятельности и усилению конкуренции в финансово-кредитной сфере.

О. П. Кобиляцькийаспірант Луганської філії ІЕПД НАН України

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЇ

Досліджено сутність маркетингу території. Проаналізовано основні напрями використання маркетингових інструментів у даному аспекті. Визначено роль брендінгу у маркетингу території.
 
The article examines the essence of place marketing. Basic directions of using marketing instruments are analyzed in this aspect. The role of brending in place marketing is defined.

А. О. Золковерасистент кафедри фінансів КНУТД

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

У статті розглядаються питання, що пов’язані з регіональним розподілом інститутів спільного інвестування.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с региональным распределением институтов совместного инвестирования.
 
In article questions which are connected with regional division of institutes of joint investment are considered .

О. В. Ярошенкоздобувач, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

В статті відображено теоретико-методологічні основи механізму залучення та ефективного використання фінансових ресурсів шляхом оцінювання впливу зовнішніх чинників на фінансове становище НПФ, декомпонування приросту активів за кількісним і якісним критерієм та структурної побудови взаємопов’язаних блоків механізму залучення і механізму використання фінансових ресурсів НПФ, що дозволяє забезпечити довгостроковість функціонування НПФ.
 
The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological bases of non-governmental pension funds’ operation and the mechanism of accumulation and use of their financial resources.

Н. В. Ковальчукаспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті представлені теоретичні аспекти логістичної діяльності сільськогосподарських підприємств та обґрунтовано необхідність застосування  логістичної системи.
 
In the article it is presented theoretical aspects of the logistic activity of the agricultural enterprises and a necessity is reasonable for logistical system use.

М. М. Радєвак.е.н., доцент, Класичний приватний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ҐЕНЕЗА КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ

Досліджено інституціональну ґенезу корпоративного капіталу та розвиток організаційних форм у корпоративному секторі економіки
 
The institutional genesis of corporate capital and development of organizational forms in the corporate sector of economy were investigated.

А. П. Довгальаспірант Національного торговельно-економічного університету (м. Київ)

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Розкрито теоретичні основи та інструментарій дослідження параметрів соціального партнерства, формалізовані в системній моделі. На базі системного підходу побудовано інтегровану структурно-функціональну самовідтворювану модель торговельного підприємства. За допомогою фракталів І. Тогунова структуровано системну модель соціального партнерства, описано її складові, внутрішні взаємозвязки. Наведено рівняння множинної регресії для визначення коефіцієнта Джині (показника соціального партнерства) за параметрами системної моделі соціального партнерства.
 
The theoretical bases and toolkit of social partnership parametres research is revealed which is formalized in system model. On the basis of the system approach the integrated structurally functional self-reproduced model of the trade enterprise is constructed. By means of I.Togunov"s fractals the social partnership system model is structured, its components, internal interrelations are described. The equation of multiple regression between Jini"s factor as the definition of social partnership level and parametres of system model is resulted.

М. В. Коріньаспірант Української державної академії залізничного транспорту

ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ФОРМА ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ

В статі розглянуто особливості формування промислово-логістичної системи України, визначено основні підсистеми та встановлено її роль  для стабілізації економічної ситуації в країні.
 
The article discusses the features of formation of industrial and logistic system of Ukraine defines the main subsystem and set its role to stabilize the economic situation in the country.

Г. О. Гавришаспірант кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано особливості інтелектуальних послуг, запропоновано їх класифікацію. Проведено аналіз ринку інтелектуальних послуг та виявлено основні тенденції його розвитку.

Existing in Ukraine classification of services is considered in the article, the features of intellectual services are analysed. A market of intellectual services analysis is conducted and found out basic his progress trends.

О. В. Панченкоаспірантка, ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

PR У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

У статті розглянуто зв’язки з громадськістю як частини маркетингових комунікацій та визначення їх ефективності.
 
The article summarized information public relations as part of the marketing communications and its effectiveness.

Т. В. Проказак.е.н., доц. завідувач кафедри менеджменту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ

У статті розкрито сутність міжбюджетних відносин, механізм їх формування та регулювання шляхом використання міжбюджетних трансфертів. Наведено Формулу розподілу міжбюджетних трансфертів та на її основі проаналізовано формування місцевих бюджетів залежно від суми надходжень податків. Обґрунтовано потребу вдосконалення Формули розподілу трансфертів вирівнювання між державним бюджетом та місцевими бюджетами.
 
В статье раскрыта сущность межбюджетных отношений, механизм их формирования и регулирования путем использования межбюджетных трансфертов. Представлена Формула распределения межбюджетных трансфертов, на основе которой проанализировано формирование местных бюджетов в зависимости от поступившей суммы налогов. Обоснована необходимость совершенствования Формулы распределения трансфертов выравнивания между государственным бюджетом и местными бюджетами.

С. В. Чистяковамолодший науковий співробітник відділу економічної історії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Стаття присвячена дослідженню ролі державного регулювання на процес становлення й розвитку корпоративної форми підприємництва в Україні в хронологічних межах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Особливу увагу приділено вивченню законодавчих документів, що регулювали діяльність корпоративних організацій, та їх впливу на функціонування корпоративного сектору.
 
The article is devoted to the study of government regulation of formation and development of corporate forms of business in Ukraine in the chronological framework of the second half of the nineteenth - early twentieth century. Particular attention is paid to legal documents regulating the activities of corporate organizations and their impact on the functioning of corporate sector.

Т. О. Сусловаздобувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ЦІНИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЇЇ СУЧАСНИХ ФУНКЦІЙ

Виділено етапи розвитку наукових теорій про ціну; обґрунтовано залежність її визначення на кожному етапі від стану розвитку товарно-ринкових відносин. Систематизовано наукові підходи до визначення природи ціни; встановлено взаємозв’язок між теоретичним тлумаченням сутності ціни та набором її практичних функцій.
 
Stages of development of scientific theories about the price are identified; the dependence of its definition at every stage of the state of development of commodity-market relations is justified. Scientific approaches to determining the nature of the price are systematized; the interrelation between the theoretical interpretation of the nature of price and range of its practical functions is established.

П. М. Рубановкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансівО. М. Маценкокандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та бізнес-адмініструванняО. М. Граммаздобувач кафедри фінансівО. І. Маценкоаспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИДОБУТКУ НАФТИ

Стаття присвячена дослідженню основних еколого-економічних проблем, що виникають при видобуванні нафти. Представлено наукові підходи до оцінки економічного збитку від забруднення нафтопродуктами родючого ґрунту та питної води, що може бути використано при обґрунтуванні регіональних інвестиційних проектів.
 
The article is devoted to the analyzing basic ecological and economic problems during extracting oil. It is presented scientific at preaches to assessing an economic damage from petroleum products fertile soil and drinking water that can be used for substantiation of regional investment projects.

Т. А. Буровак.е.н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В статті описані процес формування моніторингу і діагностики діяльності підприємств харчової промисловості, розробка стратегії забезпечення економічної стійкості підприємств, удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування підприємства.

The article describes the process of monitoring and diagnostics of the food industry, development of strategies to ensure economic sustainability of enterprises, improve the organizational and economic functioning of the enterprise.

І. А. Абрамовичк.е.н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

В статті агробізнес досліджується як найбільш прогресивна і високоефективна форма спільної організації виробництва продовольства в єдиному «продуктовому ланцюгу».
 
In the article an agribusiness is probed as most progressive and high-efficiency form of joint organization of production of food in to the unique «food chain».

А. А. Кузнецовдиректор ЧП «МИНИМАКС»

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД И АССИМЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ

Сформированы концептуальные основы управления корпоративной культурой на предприятиях. Обоснована целесообразность использования синергетического подхода как базового для обеспечения самоорганизации и развития корпоративной культуры. Определены направления снижения ассиметрии информации в управлении корпоративной культурой предприятия.

The conceptual framework for the management of corporate culture in enterprises formed. The feasibility of using a synergistic approach is justified as a base for the organization and development of corporate culture. Direction to reduce asymmetries of information identified in the management of the company"s corporate culture.

О. Г. Ларінаасистент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ В КРАЇНАХ ОЕСР

В статті проаналізовано особливості управління регіональним розвитком в контексті забезпечення високого рівня конкурентоспроможності, а також розглянуто основні інструменти регіональної політики при управлінні конкурентними перевагами на мезорівні в країнах ОЕСР. Розглянуто основну проблематику регіональної політики в та виокремлено найефективніші інструменти забезпечення сталого регіонального розвитку країн.
 
In the article the main features of management of regional development are reflected in the context of ensuring a high level of competitiveness, as well as the basic tools of regional policy in the management of competitive advantages in the mesolevel in OECD countries. The main problems of regional policy are highlighted and the most effective tools for sustainable regional development of the countries are selected.

В. Є. Реутовдоктор економічних наук, доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

У статті надані теоретичні та прикладні аспекти транскордонного співробітництва України в умовах європейського інтеграційного вектора розвитку зовнішньо економічних зв’язків. Обґрунтовано засоби підвищення їхньої ефективності з метою поглиблення економічних зв’язків і розвитку транскордонного співробітництва з прикордонними регіонами сусідніх держав.
 
 The paper considers theoretical and applied aspects of cross-border co-operation of Ukraine under the European integration vector of external economic relations. Reasonable means to increase their efficiency to enhance economic ties and cross-border co-operation with the border regions of neighboring states.

В. В. Силкінздобувач кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано основи існуючої системи державного регулювання ПЕК країни. Виявлено основні трансформаційні процеси в системі державного регулювання ПЕК країни, що проходили на сучасному етапі розвитку. Сформовано комплексну модель державного регулювання розвитку ПЕК країни та її регіонів.
 
In the article the foundations of the existing system of state regulation of fuel and energy complex of the country are analyzed. The basic transformation processes in the system of state regulation of fuel and energy complex of the country, held at the present stage of development, are revealed. A comprehensive model of state regulation of fuel and energy complex of the country and its regions is formed.

В. А. Вербаканд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЧИСЛЕНЯ ВИТРАТ В КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЯХ

В статті представлено авторську концепцію обчислення витрат в консалтингової діяльності. Запропоновано методичні положення калькулювання вартості консалтингових продуктів і послуг, які базуються на обчисленні вартості бізнес-процесів їх створення і продажу. Визначено передумови та запропоновано етапи впровадження процесного калькулювання витрат за процесами консалтингової діяльності.
 
In the article the author’s position on calculation of costs in consulting companies is presented. Methodological basis of value calculation for consulting products and services according to value estimation of creation and selling business processes is proposed. Preconditions of implementation of process cost calculation by consulting processes are determined, stages of implementation are proposed.

Л. Ю. Матвійчукк.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

У статті досліджено роль інвестицій у підвищенні рівня раціонального використання туристичних ресурсів, визначено їх перспективи та пріоритетні напрями у системі регіонального розвитку туристичної галузі.
 
This article explores the role of investment in increasing the rational use of tourism resources, defined their perspectives and priorities in the system of regional development of tourism industry.

С. М. Ілляшенкопрофесор, д. е. н., професор кафедри маркетингу, Сумський державний університет (СумДУ)

КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ УСПІХУ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

У статті виявлено компетенції консалтингової компанії та чинники успіху управлінського консультування; запропоновано фінансові та ринкові індикатори успіху консалтингової компанії; визначено передумови успішної взаємодії консалтингових і клієнтських організацій.
 
In the article the competences of consulting company and factors of management consulting success are determined; financial and market indicators of success of consulting company are proposed; preconditions of successful interaction of consulting and client organizations are defined.

О. Б. Бутнік-Сіверськийд.е.н., професор, Інститут післядипломної освіти НУХТ МОНМС України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті окреслено проблему отримання доходу від інтелектуалізації сучасних виробничих систем. Висвітлені питання трансформації інтелектуальної власності в інноваційний продукт. Розглянуто процес побудови виробничих систем нового покоління, що спирається на стратегічний курс України та впровадження інноваційної моделі розвитку економіки.
 
The article outlines the problem of income from intellectualization of modern manufacturing systems. The matter of the transformation of intellectual property in innovative product are in the article. The author considered the process constructing new generation manufacturing systems, that relies on strategic course of Ukraine and introduction innovative model development economy.

В. М. Зюбінаспірант, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Нові підходи до регулювання страхової діяльності й розвитку регіональних й національного страхового ринку, як особливої економічної системи, сьогодні набуває дуже важливого значення. Тому, у зв’язку з  зростанням ролі останнього, особливо в регіональній ринковій економіці існує необхідність у подальшому теоретичному і практичному переосмисленні його місця в системі ринкових відносин. А регіональні страхові ринки, в свою чергу є найважливішою частиною економіки регіону і її необхідним елементом. Саме тому, досліджуючи можливість впливу страхового ринку на економіку регіону виявляється можливість безпосереднього вкладення збережених за допомогою страхування фінансових коштів у виробництво нових товарів і послуг та активізацію інвестиційного процесу.

С. О. Тульчинськак.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ – ІМПЕРАТИВ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

У статті на основі з’ясування суті, визначено цілі та запропоновано етапи формування стратегії розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів. Доведено, що розробка стратегії розвитку регіонів в умовах становлення економіки знань ґрунтується на методології системного підходу, з точки зору якого, кожна складна система має ядро, що зумовлює параметри розвитку самої системи та її підсистем, у даному випадку інтелектуального капіталу.
 
In this paper based on the definition of the essence, goals are defined and proposed stages of formation of the strategy of development of the intellectually -innovative system of regions. It is proved that a strategy of regional development in terms of becoming a knowledge economy based on the methodology for a systematic approach, in terms of which each complex system has a kernel, which determines the parameters of the system and its subsystems, in this case, the intellectual capital.

В. С. Белозубенкок.э.н., доц., Донецкий национальный  университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Статья посвящена проблемам организации институциональной среды, способствующей  реализации инновационных проектов в сфере информационного развития мировой экономики. Предложена концепция международного Центра поддержки инновационных процессов в информационных отраслях развивающихся экономик.
 
Статтю присвячено проблемам організації інституціонального оточення, що має сприяти реалізації інноваційних проектів у сфері інформаційного розвитку світової економіки. Запропонована концепція міжнародного Центру підтримки інноваційних процесів в інформаційних галузях економік, що розвиваються.
 
The article is about the problems of the institutional environment of innovation projects organizing. The conception of the international Center for supporting the information sectors of developing economic is offered.

В. І. Саричевк.і.н., доц., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТНК ЯК ЧИННИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

В статті проаналізовано тенденції транснаціоналізації світової економіки на основі концепцій людського розвитку, доведено, що розвиток людського капіталу транснаціональної компанії – одна із найважливіших умов реалізації її загального потенціалу, проаналізовано внесок продуктивності праці та зайнятості у приріст ВНП у США, динаміку рівня продуктивності праці у великих ТНК США, рівень заробітної плати у великих американських ТНК
 
The paper analyzes trends in transnationalization of the world economy based on the concepts of human development, it is proved that the human capital of transnational companies - one of the most important conditions of its total capacity, analyzed the contribution of labor productivity and employment growth in GDP in the U.S., the dynamics of the level of productivity in large TNCs U.S. salaries in large U.S. multinationals

О. Г. Вагоновадоктор економічних наук, професор

РОЗВИТОК ПРИНЦИПОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ

В статті узагальнено і доповнено систему принципів формування і реалізації економічної політики територіальних утворень на засадах ринкової концепції господарювання.
 
В статье обобщена и дополнена система принципов формирования и реализации экономической политики территориальных образований на основе рыночной концепции хозяйствования.
 
In the article generalized and the system of principles of forming and realization of economic politics of territorial formations is complemented on principles of market conception of menage.

Е. С. Гнатенкоаспирант, Донецкий государственный университет управления

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Предложена модель стратегического целеполагания для экономической системы, включающая следующие детерминанты: потенциал экономической системы и уровень технологического развития, составляющие необходимый набор объективных критериев для реализации процесса стратегического целеполагания; группы факторов внешнего воздействия и субъективные факторы – учитываются в качестве корректирующих.
 
There has been offered the strategic targeting model for the economic system, including following determinants: potential of economic system and the technological development level, forming a necessary set of objective criteria for of strategic targeting process realization; groups of external influence factors and subjective factors - are considered as the correcting ones.

О. Н. Массаспирантка, Донецкий государственный университет управления

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК СИСТЕМЫ

Проведен анализ подходов к определению целевой функции экономики как системы. В качестве основной целевой функции определено обеспечение, как минимум, выживания общества во взаимодействии с внешней средой, реализуемое путем обеспечения воспроизводства материальных благ, трудовых ресурсов и производственных отношений. Доказано, что экономическая система, по определению, является системой открытой, тип которой определяется в зависимости от количества и качества входящих и исходящих потоков. Система «закрытого типа» ограничивается входящими и исходящими потоками, формируемыми средой обитания и процессами производства, распределения обмена и потребления материальных благ. Система «открытого типа» предполагает наличие большего количества потоков «вход - выход», формируемых в процессе ее интеграции в мировое экономическое пространство.
 
The analysis of approaches to definition of criterion function of economy as a system has been carried out. As the basic criterion function the maintenance, at least, society survival in interaction with an environment, realized by maintenance of reproduction of material benefits, manpower and production relations has been defined. It has been proved that the economic system, by definition, is the open system which type is defined depending on quantity and quality of entering and outgoing flows. «Closed type» system is limited to the entering and outgoing flows formed by an inhabitancy and processes of manufacture, distribution, exchange and consumption of material benefits. «Open type» system assumes presence of more «input – output» streams, formed in the course of its integration into world economic space.

В. В. Лифарк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПОБУДОВА МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

У статті запропоновано концептуальну модель реалізації стратегії використання транзитного потенціалу регіону. Проаналізовано фактори впливу організаційного середовища: влада, управління змінами, керівництво, підприємницька культура.

In this article the conceptual model of strategy realization of region transit potential is proposed. The influence factors of organizational environment are analyzed: power, managing of changes, guidance, business culture.

О. В. Троханенкоаспірант, Донецький державний університет управління

АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ТА АЛКОГОЛЬНИХ ВИРОБІВ ЯК ЧИННИК РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті визначено роль куріння та споживання алкоголю у створенні суспільних витрат. Проаналізовано можливість їх врахування за допомогою податкової системи. Обґрунтовано стратегічні заходи щодо контролю над тютюнокурінням та споживанням алкоголю.

The role of smoking and alcohol consumption in the creation of public spending were defined in this paper. The possibility of its incorporation through the tax system was analyzed. Strategic measures to control tobacco and alcohol consumption were grounded.

О. В. Ревавикладач кафедри менеджменту ЗЕД Донецького державного університету управлінняТ. Г. Потоцькаасистент кафедри біржевої та банківської справи Донецького державного університету управління

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИХОДУ РИНКУ ПРАЦІ ЗІ СТРУКТУРНОЇ КРИЗИ

Стаття присвячена питанням визначення особливостей функціонування вітчизняного ринку праці. При цьому акцентується увага на необхідності активізації інноваційного розвитку підприємств як передумова виходу ринку праці зі структурної кризи.

The article is dedicated to the questions of determination of the peculiarities of the domestic labour market. In this case, the focus is on the need to intensify the development of innovative enterprises as the basis of the labor market out of the structural crisis.

Н. Ю. Рековад. е. н, проф., професор кафедри фінансів Донецького державного університету управлінняГ. В. Темченкоздобувач кафедри фінансів Донецького державного університету управління

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті розглянута практична реалізація матеріального стимулювання персоналу за економію енергетичних ресурсів на гірничорудних підприємствах на основі визначення розміру заробітної плати в залежності від результатів праці: продуктивності праці, електровіддачі та електроозброєності персоналу.

The practical realization of material stimulation of the personnel for the economy of power resources in mining enterprises on the basis of the determination of wages depending on the results of working: working productivity, the return of the electric power and equipment of electricity personnel was considered in article.

О. В. Лисенокк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ – ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ

В статті розглядається сутність доходів і витрат, здійснюється аналіз їх динаміки та структури по банківській системі України і розраховуються коефіцієнти рівня витрат вітчизняних банків.

The paper considers the nature of income and expenditure, the analysis of the dynamics and structure of the banking system of Ukraine and calculated ratios in costs of domestic banks.

О. С. Бондаренкокандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті представлено аналіз нормативно-правового регулювання процесу обліку оборотних активів на вітчизняних промислових і торговельних підприємствах, запропоновано напрями його удосконалення.

The article presents the analysis of regulatory accounting process current assets on the domestic industrial and trade enterprises, proposed directions of its improvement.

Н. В. Сухановааспірант кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ ТА НЕБЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ: СПІЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ

В статті досліджено сутність та класифікацію загроз діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання.

The main point and classification of threats of enterprises in current economic situation were investigated in the article.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"