Українською | English

BACKMAIN


УДК 336.13

 

Д. А. Міщенко,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів,

Університет митної справи та фінансів

А. В. Перетятько,

магістр Університету митної справи та фінансів

 

ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА БЮДЖЕТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ

 

D. A. Mishchenko,

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance,

University of Customs and Finance

A. V. Peretyatko,

Master of the University of Customs and Finance

 

TAX POTENTIAL AS THE MAIN COMPONENT OF BUDGET OPPORTUNITIES IN THE REGION

 

У статті розглянуті теоретичні підходи до розкриття сутності поняття «податковий потенціал регіону», Досліджено та проаналізовано структуру податкового потенціалу регіону. Розглянуто методи оцінки податкового потенціалу регіону. Встановлено, що  методи оцінки податкового потенціалу регіону, що використовуються в міжнародній практиці базуються на показниках обсягу податкових надходжень, що були фактично зібрані в регіоні за певний період, сукупних оподатковуваних ресурсів, валовому регіональному продукті та середньодушових доходах населення. Розраховано та проаналізовано податковий потенціал м. Дніпро на основі індексу податкоспроможності та індексу податкового потенціалу. Наведено показники коефіцієнту податкових можливостей місцевих органів влади Дніпропетровської області. Встановлено, що систематизація регіонів за рівнем індексу податкового потенціалу сприятиме підвищенню фінансової самостійності місцевих органів влади та більш раціональному розподілу централізованої фінансової допомоги місцевим органам влади.

 

The article deals with the theoretical approaches to the disclosure of the concept of "tax potential of the region". The structure of the tax potential of the region is explored and analyzed. Methods of assessing the tax potential of the region are considered. It is established that the methods of assessing the tax potential of the region used in international practice are based on the amount of tax revenues actually collected in the region over a certain period, the total taxable resources, gross regional product and per capita income of the population. The tax potential of the Dnipro River is calculated and analyzed on the basis of the tax capacity index and the tax potential index. The indicators of the tax capacity coefficient of the local authorities of the Dnipropetrovsk region are presented. It was established that the systematization of regions by the level of the tax potential index will contribute to the increase of financial autonomy of local authorities and a more rational distribution of centralized financial assistance to local authorities.

 

Ключові слова: податковий потенціал, бюджет, бюджетні можливості, структура, методи, індекс податкоспроможності, індекс податкового потенціалу.

 

Keywords: tax potential, budget, budget capability, structure, methods, tax capacity index, tax potential index.

 

 

Вступ

На сучасному етапі розвитку нашої держави з особливою актуальністю постає потреба у вирівнюванні територіальних диспропорцій у фінансовому забезпеченні різних регіонів України. Відтак питання вивчення сутності податкового потенціалу регіону, особливостей його формування та розвитку, а також інстрментів ефективного використання потребують ретельного дослідження. Крім того, здійснена в останні роки децентралізація процесів формування фінансових ресурсів підвищує значущість використання податкових, бюджетних важелів у процесі соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень.

Проблеми визначення сутності та виділення окремих складових податкового потенціалу,  встановлення можливостей регіону у сфері справляння податкових платежів за допомогою розрахунку і оцінки податкового потенціалу, напрями вдосконалення управління податковим потенціалом регіонів та його нарощування розглядалися у працях таких науковців як Е. Балацький, O. Богачева, І. Бескид, А. Василик, М. Гапонюк, І.Горський, В. Дем'янишин, Ю. Іванов, С. Каламбет, Н. Кашина, Н. Опихана та багатьох інших. В той же час потребують подальшого поглибленого вивчення особливості податкової складової формування бюджетних доходів територіальних громад в умовах децентралізації; відсутній єдиний підхід до оцінювання податкового потенціалу регіону.

 

Постановка завдання

Метою статті є вивчення теоретичних засад сутності податкового потенціалу регіону, його структури, розрахунок показників  податкового потенціалу м. Дніпро та Дніпропетровської області, з’ясування ролі систематизації регіонів за рівнем індексу податкового потенціалу у зменшенні диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України.

 

Результати

Поняття «податковий потенціал регіону» не розглядається в жодному з нормативних актів як з питань оподаткування, так і з питань формування ефективної фінансової політики на регіональному рівні. Це означає, що кроком до вирішення даної проблеми є узагальнення сутності поняття «податковий потенціал регіону» та чітке формулювання його складових.

 

Таблиця 1.

Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «податковий потенціал регіону»

Автор

Визначення

Системний підхід

Горський Н.В [2]

Податковий потенціал складається з потенціалів окремих податків (наприклад, податковий потенціал регіону включає податки Державного та місцевих бюджетів).

Меламед М. [7] 

Податковий потенціал – сума податків, яку можна зібрати, не позбавляючи господарюючих суб'єктів стимулів для подальшого розвитку.

Відтворювальний підхід

Каламбет С.В. [5]

Податковий потенціал – сукупна величина вкладених у товар інтелектуального потенціалу, фізичних сил (праці), матеріальних та енергетичних витрат, вартості основних фондів і засобів виробництва, що може відображати можливість відшкодування деякої умовної величини надходжень до загальносуспільних витрат життєзабезпечення і розвитку держави.

Ресурсний підхід

Тарангул Л. Л. [11]

Податковий потенціал – це фактичний обсяг податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які акумулює регіон при використанні своїх ресурсів в умовах діючого податкового законодавства.

 

Досліджуючи трактування поняття «податковий потенціал регіону» різними авторами, виявлено такі наукові підходи щодо його визначення (табл.1):

 – системний характер стягнення податків;

 – відтворювальний характер податкових надходжень у бюджетну систему;

акумулювання та мобілізація ресурсів.

Податковий потенціал  регіону повинен:

– мати територіальну та часову визначеність;

– бути носієм потенційного, максимально можливого податкового доходу;

– відповідати вимогам чинного законодавства;

– орієнтуватися на соціально - економічні, природні й екологічні умови розвитку регіонів [10].

Після  дослідження сутності поняття податковий потенціал вважаємо за доцільне перейти до аналізу його структури.

 Структура податкового потенціалу є досить розгалуженою та включає три основні складові: реалізовану, нереалізовану та прогнозну.

Структура податкового потенціалу наочно представлена на рис. 1.

 

Рис. 1. Структура податкового потенціалу [6;10]

 

Найпростішим шляхом розширення реалізованої складової виступає збільшення ставок оподаткування. Друга, нереалізована складова, має великі резерви розширення за рахунок податкового боргу, податкових пільг та тіньової економіки. Третя, прогнозована складова податкового потенціалу передбачає можливості розширення його обсягів за рахунок економічного зростання і приросту ВВП, тобто за рахунок розширеного відтворення на старих і створення нових підприємств, видів економічної діяльності тощо.

Розглядаючи рівень бюджетних можливостей доцільно, на нашу думку, використати показник, який визначається співвідношенням між розрахунковими доходами на одного мешканця, які можуть бути отримані виходячи з рівня розвитку і структури економіки регіону. Крім того, слід враховувати вплив соціально-економічних, географічних, кліматичних та інших об’єктивних факторів і умов, які впливають на вартість послуг у розрахунку на одного жителя.

Розрахунки рівня бюджетних можливостей м. Дніпро та районів у місті представлені у табл. 2.

 

Таблиця 2.

Рівень бюджетних можливостей м. Дніпро та районів у місті у 2016 році

Назва міст та районів у місті

загальний

фонд,

млн. грн.

спеціальний фонд,

млн. грн.

чисельність населення,

млн. ос

Коефіцієнт бюджетної результативності, грн.

загального фонду

спеціального фонду

м.Дніпро

2989,519

238,297

0,979

3053,823

243,423

Амур-Нижньодніпровський

346,996

0,047

0,144

2410,046

0,326

Індустріальний

285,467

0,125

0,126

2268,961

0,994

Новокодацький

246,382

0,005

0,163

1512,233

0,031

Самарський

335,656

0,179

0,072

4631,591

2,470

Соборний

754,684

0,104

0,158

4763,938

0,656

Центральний

467,209

0,012

0,058

8025,715

0,206

Чечелівський

368,713

0,082

0,113

3251,695

0,723

Шевченківський

755,605

0,084

0,141

5346,993

0,594

Джерело:розроблено за даними [1,4]

 

Розрахунок вищезазначеного коефіцієнта по м. Дніпро дав змогу виявити, що найвищий рівень результативності збирання доходів на одного мешканця до загального фонду спостерігається у Центральному районі міста. Так, у розрахунку на мешканця району до бюджету надходить 8025,7 грн. Також лідируючі позиції  займають Шевченківський  - 5946,9 грн. та Соборний райони – 4763,9 грн. По спеціальному фонду найвищий показник спостерігається в Самарському та Індустріальному районах. Дані факти свідчать про ефективне управління бюджетним потенціалом окремими районами.

Найнижчі значення даних показників спостерігаються у Новокодацькому районі – 1512,2 грн. Відповідно по загальному і спеціальному фондах. Звертаємо увагу на те, що низький рівень бюджетної результативності району є свідченням неправильного використання бюджетного потенціалу та низького рівня ефективності збирання доходів бюджету.

Загалом, методи оцінки податкового потенціалу регіону, що використовуються в міжнародній практиці базуються на показниках обсягу податкових надходжень, що були фактично зібрані в регіоні за певний період, сукупних оподатковуваних ресурсів, валовому регіональному продукті та середньодушових доходах населення.

 

Рис. 2. Класифікація методів оцінки податкового потенціалу

 

Метод розрахунку податкового потенціалу регіону на основі індексу податкоспроможності активно використовується в Україні. Сам індекс становить коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці порівняно з аналогічним середнім показником по Україні з розрахунку на одного мешканця [8;9].

Цей метод лежить в основі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів в вітчизняній практиці в процесі бюджетного планування.

Отже, розрахунок індексу податкоспроможності (ІП) для  м. Дніпра (місто обласного значення)  здійснюється шляхом визначення суми надходження податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний рік на одного жителя міста.

Зазначений показник порівнюється із  аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах міст обласного значення.

 

 

де, ПДФОм – податок на доходи фізичних осіб по місту (грн. / на одного жителя міста);

ПДФОзв – податок на доходи фізичних осіб по всіх зведених бюджетах міст обласного значення  (грн. / на одного жителя ).

 

Таблиця 3.

Індекс податкоспроможності  м. Дніпро у 2012-2016 рр.

 

2012

2013

2014

2015

2016

ПДФОм, млн. грн.

857,9

986,3

997,8

1398,1

1614,7

ПДФОзв, млн. грн.

714,3

784,6

874,3

1097,8

1180,7

ІП

1,20

1,26

1,14

1,27

1,37

Джерело:розроблено за даними [4]

 

Для м. Дніпро індекс податкоспроможності у 2012 році складав 1,2, а у 2016 році – 1,37. Дане динаміка свідчить  про зростання і стабільність податкових надходжень.

Зважаючи на вищенаведені розрахунки можна зробити висновок, що податковий потенціал міста є достатнім та знаходиться на високому рівні. Протягом аналізованого періоду індекс податкоспроможності постійно перевищував показник 1,1, а це означає що регіон є донором і з бюджету міста відраховується реверсна дотація.

Тобто регіон отримує достатню кількість податкових надходжень  і частина з них вилучається з бюджету для передавання менш забезпеченим регіонам.

Далі проведемо оцінку податкового потенціалу Дніпропетровської області із застосуванням індексу податкового потенціалу на основі валового регіонального продукту. Використання цього показника дозволить об'єктивно оцінити реальні доходні можливості регіону у порівнянні з визначеним стандартом. В загальному вигляді індекс податкового потенціалу територій можна розрахувати за наступною формулою:

 

 

де ІППР - індекс податкового потенціалу регіону,

ВРПкр - валовий регіональний продукт конкретного регіону в розрахунку на одного жителя території,

ВРПспр - середній показник валового регіонального продукту по регіонах країни в розрахунку на одного жителя територій,

Кпмв - коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади.

 

Відповідно, коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади можна розрахувати за формулою:

 

 

де ДРн – доходи регіону в розрахунку на душу населення,

ДРс – середні доходи в розрахунку на душу населення за регіонами країни.

 

Для того, щоб розрахувати індекс податкового потенціалу  спочатку необхідно розрахувати коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади. У табл. 4 наведені вихідні дані для розрахунку вищенаведених показників.

 

Таблиця 4.

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту податкових можливостей та індексу податкового потенціалу, млн. грн

 

дохід у розрахунку на 1 ос.

Валовий регіональний продукт на 1 ос.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Україна

25206,4

26719,4

26782,1

31044,3

35610,1

32002,0

33473,0

33473,0

36904,0

46413,0

Дніпропетровська обл.

28771,6

30300,6

32036,2

38403,8

43458,3

44650,0

46333,0

46333,0

53749,0

65897,0

Джерело: [3]

 

На основі вищенаведених даних були розраховані індекс податкового потенціалу регіону та коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади. Результати відображені у табл. 5.

 

Таблиця 5.

Коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів влади та індекс податкового потенціалу

 

2012

2013

2014

2015

2016

Кпмв

1,14

1,13

1,20

1,24

1,22

ІППР

1,59

1,57

1,66

1,80

1,73

 

Якщо розглянути ситуацію в цілому по України, то згідно вищенаведених розрахунків Дніпропетровська область має найвищий  індекс податкового потенціалу території (у розрізі обласних бюджетів). Взагалі найбільший індекс податкового потенціалу в Україні має м. Київ.

Зазначимо, що в Україні існує три рівня податкового потенціалу – високий, середній та низький. Високий рівень потенціалу мають м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Запорізька та  Харківська області. Найнижчий рівень індексу податкового потенціалу мають Волинська, Тернопільська, Закарпатська та Чернівецька області.

 

Висновки

Податковий потенціал є невід'ємною вагомою складовою частиною фінансового потенціалу регіону. Під податковим потенціалом слід розуміти максимально можливу величину потенційного ресурсу території, яка може бути мобілізована і ефективно використана для збільшення доходів бюджету, які будуть спрямовані на соціально-економічні розвиток регіону.

Проаналізувавши податковий потенціал, який був розрахований на основі індексу податкоспроможності зроблено висновок, що податкоспроможність м. Дніпро є досить високою. Даний факт підтверджуються тим, що регіон є регіоном-донором та щорічно з бюджету міста відраховується реверсна дотація до державного бюджету. Також було розраховано індекс податкового потенціалу на основі валового регіонального продукту. За результатами розрахунків було зроблено висновок, що Дніпропетровська область має найбільший рівень  індексу податкового потенціалу в Україні у розрізі обласних бюджетів.

Систематизація регіонів за рівнем індексу податкового потенціалу сприятиме підвищенню фінансової самостійності місцевих органів влади, більш раціональному розподілу централізованої фінансової допомоги місцевим органам влади. Практичне використання індексу податкового потенціалу територій може слугувати інформаційною базою для забезпечення зниження диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів країни, створює  ефективну систему оцінки реальних доходних можливостей і потреб місцевих органів влади. Також, зазначимо, що особливе місце в податковому процесі відіграє податкове планування, адже саме податковий потенціал виступає механізмом планування та прогнозування податкових надходжень.

 

Література.

1. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua

2. Горский Н.В. Налоговый потенциал в механизме международных отношений / Н.В. Горский // Финансы. – 1999. – № 6. – С. 27-30.

3. Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

4. Дніпровська міська рада. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dniprorada.gov.ua/uk

5. Каламбет С. Податковий потенціал у механізмі регулювання економічного зростаня: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / С. Каламбет. – Донецьк, 2003 – 32 с.

6. Лисяк Л.В. Фінанси / Л.В. Лисяк.,  С.В. Качула, Л.О. Міщенко, Д.А. Міщенко; за ред. д.е.н., проф. акад. АЕН України Л.В. Лисяк Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 298 с.

7. Меламед М. Валовий внутрішній продукт України та його податковий потенціал / М. Меламед // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 26.

8. Міронова Л.О. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект / Л.О. Міронова, О.В. Моїсеєнко // Вісник ДДФА. – 2013. - №2. – С. 141-149.

9. Піскова Ж.В. Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика / Ж. В. Піскова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2016. - Вип. 2 - С. 174-180.

10. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія [Текст] / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.] ; за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання України, 2008. – 190 с.

11. Тарангул Л.Л. Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01/ НАН України ; Ін-т екон. прогнозування. – К., 2003. – 32 с.

 

References.

1. The official site of Main department of statistics in Dnipropetrovsk region (2017), available at: http://www.dneprstat.gov.ua (Accessed 20 November 2017)

2. Gorsky, N.V. (1999), Tax potential in the mechanism of international relations”, Finansy, vol. 6, pp. 27-30.

3. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2017), available at: http:// www.ukrstat.gov.ua (Accessed 21 November 2017).

4. The official site of the Dnipro city council (2017), available at: https://dniprorada.gov.ua/uk (Accessed 19 November 2017).

5. Kalambet, S. (2003), Tax potential in the mechanism of regulation of economс growth”, Doctor of Economics Thesis, Finance, money circulation and credit, Dnipropetrovsk University of Economics and Law, Dnipropetrovsk, Ukraine.

6. Lysak, L.V. Katchula, S.V. Mishchenko, L.O. and Mishchenko, D.A. (2017),  Finansy [Finance], Aktsent PP, Dnipro, Ukraine.

7. Melamed, M. (2015), Gross domestic product of Ukraine and its tax potential”, Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny,  vol. 5, pp. 26-27.

8. Mironova, L.O. and Moiseenko, O.V. (2013), Financial potential of the region: theoretical aspect”, Visnyk DDFA, vol. 2, pp. 141-149.

9. Piskova, Zh.V. (2016), “Formation of the system of indicators of fiscal efficiency of taxes: theory and practice”,  Naukovyy visnyk Mukachivsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol. 2, pp. 174-180.

10. Melʹnyk, P.V. Taranhul, L.L. and Varnaliy, Z.S. (2008), Podatkova polityka Ukrayiny: stan, problemy ta perspektyvy  [Tax policy of Ukraine: status, problems and prospects], Znannya Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.

11. Taranhul L.L  (2003), “Tax policy and economic development of regions: theory, methodology, practice”, Doctor of Economics Thesis, Finance, money circulation and credit, Institute of Economics and Forecasting, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 28.11.2017 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"