Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 657.21

 

О. В. Усатенко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,

ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Olga Usatenko,

Cand. of Econ. Sciences, Dnepropetrovsk Mining University, Dnepropetrovsk

 

DEFINITION OF GIFT CERTIFICATES FOR THE AIMS OF ACCOUNTING

 

В статті визначено правову природу подарункових сертифікатів, що не так давно з’явилися на українському ринку, але вже багато торгових компаній та підприємств роздрібної торгівлі використовують їх в своїй діяльності.  Запропоновано класифікацію цих сертифікатів.  Розроблено механізм обігу подарункових сертифікатів зі зазначенням основних етапів, що дозволить спростити ведення бухгалтерського обліку. Визначені основні правила впровадження та використання на підприємстві подарункових сертифікатів, що допоможе у повному обсязі виконувати основне призначення подарункових сертифікатів – стимулювати купівельну здатність, шляхом залучення покупців до конкретної торгівельної мережі, що приведе до підвищення об’ємів продажів. Також, встановлені рахунки бухгалтерського обліку, на яких будуть обліковуватися подарункові сертифікати та витрати, понесені на їх виготовлення

 

In the article it was defined the legal nature of the gift certificates that not so long time ago appeared at the Ukrainian market, but many trading companies and retail businesses have already been using them in their activities. It has been proposed the classification of these certificates. It has been designed the mechanism of circulation of the gift certificates with defining the main steps that will help to simplify the accounting. The basic rules of the implementation and using in the company gift certificates was defined. It will help to perform the main purpose of gift certificates, which is to stimulate purchasing power by attracting buyers to a particular trading network that will lead to increased sales volumes. It has also been established  accounts of  accounting, on which will be accounted the gift certificates and expenses, incurred for their production.

 

Ключові слова: подарунковий сертифікат, документ, класифікація, механізм обігу, правила впровадження, рахунки обліку.

 

Keywords: gift certificate, document classification, mechanism of circulation, implementing rules, accounting.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Подарункові сертифікати не так давно з’явилися на українському ринку, але вже багато торгових компаній та підприємств роздрібної торгівлі використовують подарункові сертифікати,  як один з інструментів просування товарів. Але діючим законодавством продаж товарів (послуг) за допомогою таких сертифікатів чітко не регламентовано, у зв’язку з чим на практиці постає ряд таких питань, як визначення правової  природи  подарункового сертифікату, класифікація сертифікатів, розробка основних правил  впровадження проекту на підприємстві та встановлення рахунків бухгалтерського обліку на яких будуть обліковуватися подарункові сертифікати та витрати, понесені на їх виготовлення. Вирішення цих проблем допоможе уникнути багато неприємних ситуацій, але головне – правильність обліку подарункових сертифікатів  необхідно для розрахунку економічного ефекту, тому, що кожне торговельна компанія чи підприємство в першу чергу хоче бачити віддачу від впровадження будь-якого проекту.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні та практичні аспекти розвитку методології й організації обліку на підприємствах роздрібної торгівлі висвітлені в працях вітчизняних науковців, зокрема: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, Б.М. Занька, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, а також зарубіжних вчених: Г. Амстронга, Б. Вейтца, М. Леві, та інших [1-8]. Аналізуючи науковий внесок вчених, слід зазначити, що науково-методична база бухгалтерського обліку операцій підприємств роздрібної торгівлі не в повній мірі задовольняє потреби управління. Так, як подарункові сертифікати набувають з кожним роком все більшої популярності серед підприємств роздрібної торгівлі та їх клієнтів і повинні займати міцне місце в законодавстві та бухгалтерському обліку. За умови удосконалення науково – методичної бази бухгалтерського обліку стосовно цих сертифікатів, вони можуть стати ефективним рекламним прийомом для ведення бізнесу в Україні.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення правової природи подарункових сертифікатів з запропонуванням  класифікації.  Розробка механізму обігу подарункових сертифікатів зі зазначенням основних етапів. Визначення основних правила впровадження та використання на підприємстві подарункових сертифікатів та встановлення рахунків бухгалтерського обліку, на яких будуть обліковуватися подарункові сертифікати та витрати, понесені на їх виготовлення.  Що дозволить спростити ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та збільшити залучення покупців до конкретної торгівельної мережі, що приведе до підвищення об’ємів продажів.

Результати дослідження. У країнах Заходу подарункові сертифікати відомі вже близько 20 років. В Україні ж історія подібних подарунків відносно недалека.  Згідно даних, які представила Національна федерація роздрібної торгівлі США, загальний об’єм ринку подарункових сертифікатів у 2013 році склав 29,8 млрд. доларів США. В середньому, покупець витрачає на придбання подарункових сертифікатів 163 долара США, що на 4 відсотка більш, ніж в 2012 році. Дослідження американської фінансової компанії American Express довели, що покупці все частіше відмовляються від пошуку ідеального подарунку, замість чого купують подарунковий сертифікат. Половина опитаних жінок і майже третина чоловіків хотіли отримати подарункові карти або готівкові гроші, як подарунок до свята. Ідея самих подарункових сертифікатів не так вже й нова. Подарований банківський чек за своєю суттю є тим же носієм фінансової свободи вибору, як і подарунковий сертифікат. Однак чек припускає куди більш складні маніпуляції при обміні його на довгоочікуваний подарунок. У цьому плані подарунковий сертифікат - універсальний інструмент обдарувати бажаним. Мінімум витрат на пошук відповідного подарунка і максимум позитивних результатів.

В Україні, подарунковий сертифікат — це документ, який віднедавна з’явився у нашому суспільстві. І нормативними правовими актами ще не дано визначення цьому явищу. Тому, для правильності ведення бухгалтерського обліку необхідно насамперед зазначити сутність подарункових сертифікатів та надати повне визначення.

Подарунковий сертифікат не є цінним папером, хоча йому характерні деякі ознаки цінних паперів.  Сертифікату властиві деякі риси облігацій.

Облігація посвідчує внесення її власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента облігації повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення [9].

Емітуючи облігації, емітент отримує гроші, а натомість зобов’язується погасити їх з процентами або наперед визначеними товарами. Продавши сертифікат, емітент також отримує гроші і зобов’язується виконати на користь власника сертифіката зобов’язання, які на себе бере. Не позбавлені сертифікати і ознак ф’ючерсного контракту, стандартного документу, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту. Тим не менше, держава не регулює порядок випуску подарункових сертифікатів, не встановлює для них форму. Цінними паперами визнаються тільки ті документи, що віднесені до таких законодавством чи відповідають встановлених критеріям. Тому подарункові сертифікати не є цінними паперами.

Подарунковий сертифікат – це документ, що підтверджує платіж у вигляді передоплати за плановані до придбання та отримання товари (роботи, послуги)  в зазначених у ньому магазинах на суму, що еквівалентна номіналу сертифіката. Також, подарунковим сертифікатом прийнято називати оформлений на бланку довільної форми або у вигляді пластикової карти документ, що надає право пред'явникові цього сертифікату обміняти його в магазині на товари (роботи, послуги) на вказану в нім суму (номінал). Подарунковий сертифікат видається особі, що сплатила його, як правило, без ідентифікації особи, що дозволяє безперешкодно передати його далі якій-небудь третій особі. Сертифікат має певний термін дії, після виділення якого втрачає свою силу. Аналізуючи вище зазначене, найбільш повним визначенням подарункового сертифікату, яке відображає його природну сутність, буде наступне: подарунковий сертифікат - це документ довільної форми, що підтверджує платіж у вигляді передоплати за плановані до придбання та отримання товари (роботи, послуги) в зазначених у ньому магазинах на суму, що еквівалентна номіналу сертифіката у певні терміни.

Правова природа подарункового сертифікату полягає в засвідченні зобов'язання особи, яка видала сертифікат, передати певні товари (надати певні послуги) особі, яка є держателем сертифікату [10]. Тобто за своєю правовою природою, розповсюдження подарункового сертифікату є публічною пропозицією скласти договір купівлі – продажу на користь третьої особи, яка повинна містить певні суттєві умови, що наведено на Рис.1:

 

 

Рис. 1. Умови подарункового сертифікату

 

Правила використання подарункового сертифікату на підприємствах роздрібної торгівлі звичайно приводяться до наступних:

- подарунковий сертифікат дійсний протягом визначеного терміну з дня його придбання;

- при виборі подарунку вартістю вище номіналу сертифікату, покупець (власник сертифікату) може доплатити різницю у касу магазину;

-  при виборі подарунку вартістю нижче номіналу сертифікату, грошова різниця не компенсується;

- подарунковий сертифікат підлягає поверненню при придбанні товару (роботи, послуги);

- у випадку втрати подарунковий сертифікат не відновлюється.

Подарункові сертифікати можна класифікувати, як наведено на Рис.2:

 

  

Рис. 2. Види подарункових сертифікатів

 

Підставою для початку застосування на підприємстві подарункових сертифікатів – є відповідний наказ керівника з обґрунтуванням зв’язку застосування з господарською діяльністю підприємства, а також з визначенням:

- мети та періоду проведення даного проекту;

- кількості та номіналу подарункових сертифікатів;

- осіб, відповідальних за придбання подарункових сертифікатів та проведення проекту.

А також керівник повинен розробити та затвердити на підприємстві Положення про порядок видачі та погашення подарункових сертифікатів, з вказанням їх обліку та обігу. Яке розміщується у видному для клієнтів місці або надруковано на призначених для реклами подарункових сертифікатів буклетах, брошурах, проспектах.

Для спрощення ведення обліку подарункових сертифікатів на підприємстві, необхідно визначення етапу знаходиться подарунковий сертифікат в загальному механізмі обігу. Для чого розроблено механізм обігу подарункових сертифікатів з зазначенням основних етапів на Рис.3:

 

 

 

Рис. 3. Механізм обігу подарункових сертифікатів

 

На першому етапі обігу подарункових сертифікатів, продавець товарів (робіт, послуг) видає покупцю сертифікат, визначеного виду, в обмін на сплачену суму грошових коштів. При чому ця сума коштів може бути рівною номінальній вартості сертифіката чи бути меншою. Це досить актуально, тому, що все більше продавців подарункових сертифікатів з метою залучення, стимулювання покупця, прив'язки його чи його рідних та знайомих до конкретної торгової мережі, продають сертифікати за ціною меншої номінальної вартості, з дисконтом.  На другому етапі – відбувається процес дарування покупцем подарункового сертифіката отримувачу. Третій етап – безпосередньо розрахунок подарунковим сертифікатом в обмін на отримані товари (роботи, послуги).

Головною метою впровадження подарункового сертифікату на підприємстві є збільшення об’ємів продажу товарів (послуг), що пов’язано з ведення господарської діяльності. Тому, витрати, понесені у зв’язку з виготовленням сертифікатів, відносяться на формування їх собівартості та признаються витратами в періоді їх списання (видачі покупцю). Для бухгалтерського обліку подарункових сертифікатів використовується субрахунок 209 «Інші матеріали». Запровадження сертифікатів на підприємстві слід розглядати як складову маркетингової політики. Відповідно, всі витрати на виготовлення сертифікатів в бухгалтерському обліку є витратами на збут і прямо пов’язані з господарською діяльністю для цілей подат­кового обліку. Буклети, брошури, проспекти з правилами використання подарункових сертифікатів відносяться до товарно – матеріальних цінностей, що виконують суто рекламну функцію. При роздачі буклетів, брошур, проспектів у платника податків не виникає ані доходу, ані податкового зобов’язання з ПДВ. А витрати, понесені на їх виготовлення, є рекламними витратами та признаються витратами на збут у період їх виникнення і обліковуються на рахунку 93 "Витрати на збут". При цьому у платника податків є право і на податковий кредит з ПДВ, але тільки у випадку, якщо реалізація товарів, що рекламується у буклетах, брошурах, проспектах обкладається ПДВ[11].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. В цілому, теперішнє українське законодавство важко назвати повністю адаптованим до використання подарункових сертифікатів. В той же час не існує жодних законодавчих перешкод для використання цього вдалого маркетингового винаходу. Але при використанні подарункових сертифікатів слід правильно визначати правову природу правовідносин і враховувати всі нюанси нормативного регулювання. Таких як, наказ керівника з обґрунтуванням зв’язку застосування з господарською діяльністю підприємства, а також з визначенням мети та періоду проведення даного проекту, кількості та номіналу подарункових сертифікатів, осіб, відповідальних за придбання подарункових сертифікатів та проведення проекту. Та розробка і затвердження на підприємстві Положення про порядок видачі та погашення подарункових сертифікатів, з вказанням їх обліку та обігу. Все це, а також визначення етапу обертання подарункового сертифікату в загальному механізмі обігу та застосування запропонованих рахунків обліку призведе до спрощення ведення обліку подарункових сертифікатів на підприємстві. Підвищить стимулювання купівельної здатності, шляхом залучення покупців до конкретної торгівельної мережі, що приведе до підвищення об’ємів продажів.

 

Література.

1. Білуха М.Т. Логістика формування товарних потоків в торгівлі: облік і контроль / М.Т.Білуха, О.В.Сапоговська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №12. – С.11-14.

2. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малюги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с

3. Верига Ю. А. Товарні запаси : проблеми обліку, контролю та звітності : монографія / Ю. А. Верига, Н. В. Хоменко, О. В. Карпенко. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с.

4. Занько Борис Михайлович. Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі: Дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний торговельно-економічний університет. - К., 2001. - 255арк. - Бібліогр.: арк.160-176.

5. Лігоненко Л. Роздрібна торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі / Л. Лігоненко // Вісник КНТЕУ. – 2005. – №6. – С.12-22

6. Мазаракі А.А. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін // Економічка України. – 2011. - №9(598). – С. 17-27.

7. Роздрібна торгівля  // Армстронг Г. Маркетинг / Г. Армстронг, Ф. Котлер.– М. , 2004. – С.387.

8. Леві М., Вейтц Б. А.: Основи роздрібної торгівлі. – СПб.: Вид-во Пітер, 1999. – 448 с.

9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Затверджений наказом  Верховної Ради України№ 3480-IV від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

10. Цивільний кодекс України. Затверджено наказом
Верховної Ради України № 435-IV від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

11.  Податковий кодекс України. Затверджено наказом Верховної Ради України № 2755-VI від 02.12.2010  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 

References.

1. Bilukha M.T.(2007), Lohistyka formuvannia tovarnykh potokiv v torhivli: oblik i kontrol'[Logistics formation of trade flows to trade: Accounting and Control], Bukhhalters'kyj oblik i audyt, Kyiv, Ukraine.

2. Butynets' F. F.(2000), Osoblyvosti bukhhalters'koho obliku v torhivli [Features of accounting in trade], ZhITI , Zhytomyr, Ukraine.

3. Veryha Yu. A. (2008), Tovarni zapasy : problemy obliku, kontroliu ta zvitnosti : monohrafiia [A monograph of commodity stocks about problems of accounting, control and reporting], RVV PUSKU,  Poltava, Ukraine.

4. Zan'ko B.M. (2001), Oblik, analiz ta audyt tovarnykh zapasiv na pidpryiemstvakh torhivli [Accounting, analysis and audit of inventory in trade], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.

5. Lihonenko L. (2005), Rozdribna torhivlia Ukrainy u dzerkali svitovykh tendentsij rozvytku haluzi [Retail Ukraine in the mirror world tendencies], Visnyk KNTEU, Kyiv, Ukraine.

6. Mazaraki A.A. and Lahutin V.D.(2011),  Rynok spozhyvchykh tovariv v Ukraini: postkryzovi tendentsii [Post - crisis trend of market for consumer goods in Ukraine], Ekonomichka Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

7. Armstronh H. (2004), Roznichnaja torgovlja [Retail], Moskva, Rossija.

8. Levi M., Vejtc B.A. (1999), Osnovy roznichnoj torgovli [Basics of retailing], SPb, Sankt - Piterburg, Rossija.

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "Securities and Stock Market", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15(Accessed 07 July 2011).

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "The Civil Code of Ukraine" available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 04 July 2013).

11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine " Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17(Accessed 23 February 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 17.03.2014 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"