Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 005:339.9:664.1

 

Ю. М. Гальчинська,

к. е. н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 

ПРОЦЕС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ

 

Julia Galchynska,

Ph.D., Associate Professor, Department of marketing and international trade

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

 

PROCESS AND BASIC MARKETING RESEARCH THE WORLD SUGAR MARKET

 

У статті висвітлено основні процеси та етапи маркетингових досліджень на світовому ринку цукру. Проаналізовано стан та тенденції розвитку світового ринку цукру.

 

The article covered main processes and stages of market research on the world sugar market. Analyzes state and trends of the global sugar market.

 

Ключові слова: маркетингові дослідження, світовий ринок, цукор, імпорт, експорт, споживання.

 

Keywords: market research, global market, sugar, import, export, consumption.

 

 

Постановка проблеми. Маркетингові дослідження є основним засобом збору й аналізу інформації, яка потрібна для прийняття економічно обґрунтованих рішень у перманентно мінливих умовах ринкового середовища. Саме маркетингові дослідження дають можливість оцінити кон’юнктуру  ринку та конкурентні позиції підприємства і визначити основні напрямки його розвитку, які є адекватними зовнішнім умовам і потенціалу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням методики проведення маркетингових досліджень присвячені роботи багатьох зарубіжних та українських вчених: А.М. Войчак, Є.П. Голубков, І.В. Корнєєва, Г.Д. Маслова, А.О. Старостіна, А.В. Федорченко, Ф. Котлер; зокрема дослідження світового ринку цукру, його стан та перспективи розвитку висвітлювалися в роботах О.М. Шпичак, М.Я. Коденська С.А. Стасиневич, В.С.Бондар, О.С.Заєць та ін. вчених. Проте, варто зауважити, що не дивлячись на суттєвий внесок вітчизняної науки у вирішення теоретичних та практичних завдань сталого розвитку світового ринку цукру, цей аспект потребує більш глибокого аналізу з точки зору маркетингових досліджень.

Мета дослідження. Проаналізувати основні процеси маркетингових досліджень на світовому ринку цукру.

Виклад основного матеріалу. Згідно з міжнародним кодексом ЄСОМАР, маркетингові дослідження — це системний збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз та представлення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій окремих осіб та організацій у контексті їх економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності [1, с. 8]. Маркетингові дослідження, залишаються невід’ємною частиною маркетингу, вони повинні орієнтувати виробника на випуск продукції відповідно до потреб та вимог цільових груп споживачів, а також до задекларованих якостей та інтересів конкретного покупця.

Маркетингові дослідження ринків сільськогосподарської продукції не набули значного поширення на регіональному рівні. У зв'язку з цим актуальною є розробка технології маркетингових досліджень регіонального ринку сільськогосподарської продукції, яка являє собою сукупність стадій, операцій, прийомів і дій, необхідних для реалізації маркетингових рішень. Результати маркетингових досліджень можуть використовуватися органами управління АПК, різними управлінськими структурами як база для розробки планів, стратегій, комплексних цільових программ розвитку, законодавчих та нормативних актів на регіональному рівні щодо формування регіонального маркетингового середовища; інвесторами для характеристики умов залучення капіталу [2].

Процес маркетингових досліджень можна представити у вигляді послідовних етапів та дій. На рис. 1. зображено 6 різних етапів цього процесу.

 

Рис. 1. Етапи процесу маркетингових досліджень

 

Перераховані вище зазначені етапи  - це не логічно вибудуваний ланцюг, який вимагає суворого дотримання послідовних дій. Скоріше навпаки, ця схема – лише допоміжний орієнтир, який вже на початковій стадії розробки досліджень показує, на які аспекти слід систематично звертати увагу. Ця схема базується на гіпотезі, що потребу в інформації варто визначати в залежності від конкретної проблеми, що вимагає прийняття маркетингового рішення. При недостатньому рівні знань про проблему потрібно спланувати максимально гнучкий процес досліджень (так зване експлоративне дослідження). А при наявності чітких знань можна скласти чіткий план дослідження ринку, в якому фіксують, які дані і яким методом слід збирати і обробляти. В цьому випадку в якості варіанта дизайну процесу маркетингових досліджень застосовують  дескриптивне та експериментальне дослідження. Від вибору дизайну досліджень залежать всі його наступні етапи [3, с. 31].

Розглянемо вищенаведені етапи маркетингового дослідження на прикладі світового ринку цукру. Застосування маркетингових досліджень можливе за кількома напрямами: аналіз попиту і пропозиції, аналіз цінової динаміки, розрахунок частки ринку світових виробників цукру, оцінка імпорту та експорту цукру в світі, прогнозні показники щодо розвитку даної галузі в світі.

Першим етапом процесу маркетингового дослідження на світовому ринку цукру виступає постановка проблеми, яка зазначалася вище та вибір дизайну маркетингових досліджень. Отже, при дослідженні світового ринку цукру було б доречно застосувати  експлораторне дослідження. Головне завдання експлораторного дослідження - пошук ідей і гіпотез, розуміння ситуації [4, с. 71].

Другий етап дослідження - вибір джерела інформації та методів збору даних, проводять у такій послідовності: вибір методу збору даних, що найбільше відповідає конкретному дослідженню та визначеним складовим мети, вибір дослідницького інструментарію, за допомогою якого буде зібрано необхідні дані і розроблено план вибіркового обстеження.

Третім етапом є операціоналізація і вимір змінних. Операціоналізація — специфічна наукова процедура встановлення зв’язку концептуального апарата дослідження з його методичним інструментарієм.

Четвертим та п’ятим етапами є збір даних і обробка. Цей етап коштує найдорожче і потребує особливої пунктуальності. Існує дві загальні класифікації даних, які покладені в основу маркетингових досліджень:

- первинні дані – інформація, яку збирають уперше для досягнення конкретної мети даного дослідження;

- вторинні дані – інформація, яка вже була зібрана раніше для іншої мети.

Оцінка отриманих даних означає процес систематизації інформації та формування закономірностей, що виявляються в ході дослідження. Формування висновків і результатів, складання звіту та презентація  - це завершальний етап процесу проведення маркетингових досліджень. Саме на цьому етапі вирішується, яким чином може позбутися проблеми в даній сфері.

У даний час можна зазначити, що сучасна структура світового ринку цукру складалася протягом декількох сторіч в значній мірі під впливом сировинних товаропотоків від країн, що розвиваються (або раніше колоніальних і залежних), у бік метрополій і лише в незначному ступені, у зворотному напрямі - рухом готової продукції до кінцевого споживання. Саме в промислово розвинених країнах, особливо в країнах Західної Європи (зокрема в ЄС), знаходиться основне число компаній, що здійснюють переробку цукрової сировини як виробленого на місці, так і імпортного, а також найбільші торгові компанії, контролюючі світовий ринок цукру.

Основна особливість цукрового ринку – абсолютно ідентичний товар з різної сировини (тростина і буряк). Готовий продукт (білий цукор) містить не більш 0,25% домішок – тобто є хімічно чистою сахарозою. По споживацьких властивостях цукор з буряка і тростини ідентичний. Основна частина цукру в світі (близько 75%) виробляється з тростини. При цьому з кожним роком частка бурякового цукру знижується. Бурякове виробництво зосереджене в Європі, в той час, як основними виробниками тростинного цукру є Бразилія, Куба, Таїланд, Австралія. Якщо на початку минулого століття більше половини загальної кількості цукру вироблялося з цукрових буряків, то після Другої світової війни виробництво його з цукрових буряків і цукрової тростини встановилося в співвідношенні 30:70. Останніми роками частка цукру з цукрових буряків знизилася до 25%. Більше всього його виробляють у Європі, менше – у Північній Америці (Канада, США), Азії (Китай, Іран, Японія, Казахстан, Індія, Пакистан, Сирія, Киргизстан) і зовсім небагато – в Африці (Єгипет, Марокко, Туніс) і Південній Америці (Чилі). У Європейському Союзі найбільшими виробниками цукру з цукрових буряків є Франція і Німеччина. Провідними країнами-виробниками цукру з цукрової тростини є Бразилія, Індія, Таїланд, Китай, Австралія, Мексика, Куба і США рис. 1. З кінця 80-х років приріст його виробництва відбувається в основному за рахунок цукру з тростини, а з цукрових буряків знизився до рівня близько 35-37 млн. т.

 

Рис.2. Виробники цукру в світі в розрізі країн, %

World Centrifugal Sugar. http:// www.fas.usda.gov

 

Нині світове виробництво цукру з усіх культур збільшилося на 4,5 % майже до 171 млн. тонн (табл. 1.). За даними департаменту сільського господарства США, головними виробниками цукру є Бразилія, яка в 2011/12 МР виробила 36,2 млн. тонн цукру (21,1 % питома вага країни на ринку), Індія – 28,8 (16,6), країни ЄС – 17,5 (10,2), Китай – 12,3 (7,2), Таїланд – 10,4 (6,1), США – 7,5 (4,4) та Росія – 5,5 млн. тонн (3,2%). На інші країни припадає 52,8 млн. тонн цукру, або 28,6 % загального виробництва.

 

Таблиця 1.

Виробництво цукру у світі, млн. тонн

Країни

Маркетинговий рік

Питома вага, %

2011/12 до

2009/10, %

2009/10

2010/11

2011/12

Бразилія

36,4

38,35

36,15

21,1

99,31

Індія

20,637

26,574

28,83

16,9

139,70

ЄС-27

16,687

15,667

17,461

10,2

104,64

Китай

11,429

11,199

12,324

7,2

107,83

Таїланд

6,93

9,663

10,415

6,1

150,29

США

7,224

7,104

7,521

4,4

104,11

Мексика

5,115

5,495

5,194

3,0

101,54

Росія

3,444

2,996

5,5

3,2

159,69

Австралія

4,7

3,7

3,9

2,3

82,97

Пакистан

3,42

3,92

4,32

2,5

126,31

Інші

37,531

36,974

39,352

23,0

104,85

Всього

153,517

161,642

170,967

100,0

111,37

World Centrifugal Sugar. http:// www.fas.usda.gov

 

Основні виробники цукру-сирцю щорічно нарощують виробництво згаданого продукту. Але суттєво скоротили виробництво цукру в Мексиці та Бразилії протягом 2010-2011 рр. під впливом засухи в країнах на 4,5 та 5,7 %, що разом вплинуло на кон'юнктуру саме цукрової тростини у світі. Нарощування частки присутності на ринку проводить Росія, де збільшили валове виробництво цукру на 2,3 млн тонн, або на 71,9 % за п'ять останніх років. Індія також почала відновляти свої позиції виробника до рівня 2007/08 МР.

Винятком на ринку став Китай, який планово скоротив вирощування цукрових культур і часткове забезпечення внутрішнього попиту вирішує за рахунок імпорту. Китай дуже активно останнім часом став вдаватися до подібних заходів, беручи участь у міжнародному розподілі праці. В 2011/12 МР у державі було отримано 12,3 млн тонн цукру проти 15,9 млн тонн за 2007/08 МР, або 77,5 % від обсягу 2007 року.

У 2011/12 МР (з вересня 2011р. по серпень 2012 р.) в Україні було вироблено 2,3 млн тонн цукру, що набагато перевищує внутрішній річний попит, якій оцінений у 1,9 млн тонн. Перевиробництво цукру в країні пов'язане з розширенням посівних площ під буряком у зв'язку з значною привабливістю згаданої культури високими цінами на цукор минулих періодів. Саме значні залишки продукції призводять до зниження цін на товар.

Світовий імпорт цукру-сирця протягом 2007-2011рр. збільшився на 6,9%, або на 3,2 мли тонн до 48,87 млн тонн у 2011/12 МР. Проте порівняно з попереднім періодом відбулося скорочення споживання імпортної продукції на 3,1 мли тонн, або на 5,8 % (табл. 2.).

Відмова від імпортного цукру в поточному маркетинговому році була зафіксована в Росії на 64,5% до 0,89 мли тонн, що сформувало 53,1% (1,62 млн тонн) валового зниження світового імпорту. Подібне відзначено також у країнах ЄС, Індонезії, Сирії та деяких інших країнах світу. Це пов'язано зі зростанням власного виробництва в згаданих країнах та досягнення забезпечення попиту на ринках.

Індонезія залишиться нетто-імпортером цукру ще протягом п'яти років. Основною причиною цього є той факт, що зростання споживання буде, як і раніше, перевищувати виробництво в країні. Джакарта докладає всіх зусиль, намагаючись звести до мінімуму наслідки дефіциту, а також контролює внутрішні ціни введенням імпортних квот і закупівель цукру-сирцю малими партіями протягом року. Цукрова промисловість Індонезії регулюється владою, як і розмір імпортних квот. Місцеві споживачі купують цукор, вироблений з тростини, вирощеної місцевими фермерами, тоді як промисловці імпортують безпосередньо рафінований цукор, або закуповують у вітчизняних переробників, які закуповують імпортний цукор-сирець [5, с. 452].

Ринок Росії перестав бути четвертим за обсягом імпорту у світі, на який за 2010/2011 МР припадало 4,8 %. Загалом структура імпортерів цукру більше не змінювалася. Так, за результатами 2011/12 сезону головними імпортерами цукру стали країни ЄС – 7% загального імпорту, США – 6,8, Індонезія – 6,1, Китай – 4,9, ОАЕ – 3,9, Алжир та Малайзія – по 3,7 на країну, Іран - 3,6 та Південна Корея - 3,5 %. У цілому на згадані країни припадає 43,1 % імпортних операцій за поточний сезон.

 

Таблиця 2.

Імпорт цукру у світі, млн. тонн

Країни

Маркетинговий рік

Питома вага, %

2011/12 до

2009/10, %

2009/10

2010/11

2011/12

ЄС-27

2,561

3,752

3,400

7,0

132,76

Індонезія

3,200

3,026

2,975

6,1

92,96

США

3,010

3,391

3,328

6,8

110,56

Китай

1,535

2,143

2,400

4,9

156,35

Алжир

1,553

1,605

1,800

3,7

115,90

ОАЕ

2,051

1,935

1,930

3,9

94,10

Іран

1,400

1,550

1,750

3,6

125,0

Малайзія

1,567

1,715

1,799

3,7

114,80

Півд.Корея

1,612

1,684

1,689

3,5

104,77

Бангладеш

1,285

1,636

1,550

3,2

120,62

Нігерія

1,400

1,399

1,450

3,0

103,57

Саудівська Аравія

1,400

1,320

1,410

2,9

100,71

Японія

1,199

1,332

1,365

2,8

113,84

Канада

1,169

1,242

1,324

2,7

113,25

Росія

2,223

2,510

0,890

1,8

40,03

Єгипет

0,978

1,120

1,480

3,0

151,32

Сирія

1,265

1,304

0,953

2,0

75,33

Ірак

0,860

0,880

0,890

1,8

103,48

Марокко

0,976

0,798

0,804

1,6

82,37

Венесуела

0,800

0,850

0,800

1,6

100

Інші

19,150

16,729

14,883

30,5

77,71

Всього

51,194

51,921

48,870

100,0

95,46

World Centrifugal Sugar. http:// www.fas.usda.gov

 

Суттєво зросла імпортозалежність на ринку цукру таких країн, як США - на 40 % до 3,3 млн тонн, Китай - в 2,5 раза більше до 2,4 млн тонн, Алжир - на 62,9 % до 1,8 млн тонн, Іран -на 45,8 % більше до 1,75 млн тонн. У цілому інші країни почали скорочувати завезення імпортного цукру-сирцю, оскільки розпочалося зростання власного виробництва.

Цукор (сахароза) - важливий інгредієнт для приготування безалкогольних та алкогольних напоїв, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, заморожених харчових продуктів. [5, с. 456]. У світі в 2011/12 МР було спожито 160,2 млн тонн, що на 6,25 більше, ніж було використано у 2007/08 сезоні та на 2,6 % більше, ніж у попередньому році (табл. 3.). Слід визначити, що у світі відбувається перевиробництво цукру-сирцю другий рік поспіль. Так, у 2010/11 МР виробництво перевищило споживання на 3,5 %, а за результатами 2011/12 сезону - на 6,7 %, або на 10,8 млн тонн, що складає річне споживання такої країни, як Сполучені Штати Америки. Подібну ситуацію вже спостерігали у 2006-2007 рр., коли виробництво перевищувало внутрішнє споживання в цілому у світі на 8,4 %.

 

Таблиця 3.

Споживання цукру у світі, млн. тонн

Країни

Маркетинговий рік

Питома вага, %

2011/12 до

2009/10, %

2009/10

2010/11

2011/12

Бразилія

11,8

12

11,5

7,2

97,45

Індія

22,5

23,5

25,5

15,9

113,33

ЄС-27

17,4

17,8

17,8

11,1

102,29

Китай

14,3

14

14,4

9,0

100,69

Індонезія

4,7

5

5,05

3,2

107,44

США

9,861

10,086

10,251

6,4

103,95

Мексика

4,615

4,187

4,328

2,7

93,78

Росія

5,7

5,523

5,995

3,7

105,17

Єгипет

2,629

2,8

2,85

1,8

108,40

Пакистан

4,1

4,25

4,3

2,7

104,87

Інші

56,171

56,957

58,228

36,3

103,66

Всього

153,776

156,103

160,202

100,0

104,18

World Centrifugal Sugar. http:// www.fas.usda.gov

 

Суттєвими споживачами цукру на ринку залишаються в першу чергу країни-виробники. За результатами 2011/12 МР структура споживання цукру розподілена між Індією -25,5 млн тонн, або 15,9% світового ринку, країнами ЄС - 17,8 (11,1), Китаєм - 14,4 (9), Бразилією - 11,5 (7,2), США - 10,3 (6,4), а також Росією 6 млн тонн (3,7 %) тощо.

Світовий експортний сегмент ринку цукру за результатами діяльності у 2011/12 МР становив 57,8 млн тонн. Це на 6,9 млн тонн, або 13,6% більше ніж було зафіксовано у 2008/09 МР. Найголовнішим експортером на світовому ринку виступає Бразилія. В 2011/12 МР згадана країна експортувала цукру-сирцю з цукрової тростини в межах 24,7 млн тонн, що склало 42,6 % від загальних експортних операцій з цим товаром у світі. Бразилія збільшила свою присутність на ринку на 26,4 %, запропонувавши додатково 5,2 млн тонн сирцю, оскільки експорт залишається вигідним, ніж продаж товару в країні (табл. 4.).

 

Таблиця 4.

Експорт цукру у світі, млн. тонн

Країни

Маркетинговий рік

Питома вага, %

2011/12 до

2009/10, %

2009/10

2010/11

2011/12

Бразилія

24,300

25,800

24,650

42,6

101,44

Індія

0,225

3,903

2,600

4,5

1155,55

ЄС-27

2,647

1,113

2,505

4,3

94,63

Таїланд

4,930

6,642

9,000

15,6

182,55

Австралія

3,600

2,750

2,850

4,9

79,16

ОАЕ

1,805

1,570

1,750

3,0

96,95

Мексика

0,751

1,558

0,911

1,6

121,30

Гватемала

1,815

1,544

1,675

2,9

92,28

Колумбія

0,870

0,830

0,860

1,5

98,85

Куба

0,563

0,530

0,650

1,1

115,45

Інші

10,396

9,848

10,368

17,9

99,73

Всього

51,902

56,088

57,819

100,0

111,40

Джерело: World Centrifugal Sugar. Imports and Exports

 

Другою країною-експортером є Таїланд, який експортував аж 9 млн. тонн цукру, що на 83,2 % більше, ніж було поставлено на ринок протягом 2008/09 МР та 35,5 % більше, ніж за минулий 2010/11 МР. Питома вага згаданої держави склала 15,6 %.

 Австралія та Індія в цілому значно скоротили експортну орієнтацію на ринку цукру - на 23 та 56,8 % відповідно. Австралія - з причин скорочення виробництва продукції на 30 %, а Індія - через необхідність забезпечення власного внутрішнього попиту. Індія є одним з найбільших виробників цукру в світі, проте постійно накладає обмеження на експорт, оскільки побоюється за зростання цін продукту всередині країни. Зараз на Австралію припадає 4,9 % цукрового ринку, на Індію - 4,5 %.

Втратила ринки збуту за 2011/12 МР Мексика, про що свідчить падіння експорту з цієї країни майже вдвічі - від 1,6 до 0,9 млн тонн. Природні умови стали причиною зменшення обсягів виробництва в згаданій країні. Але на ринку цукру досить різноманітної пропозиції різного цукру з  різних країн, тому звичайно покупці зорієнтувалися на цукор з Таїланду та країн ЄС. Останні збільшили експорт за 2010-2011 рр. на 51,3% до 2,5 млн тонн.

Запаси на кінець 2011/12 МР за оцінками становлять 31,6 млн тонн, що на 1,1 мли тонн більше,ніж було в минулому сезоні, але тільки 72,4% від рівня2007/08 МР (табл. 5.). За оцінками 20,7 % згаданих запасів сконцентровано в Індії, що становить 6,5 млн тонн цукру. В країнах ЄС зберігається 7,9 % від загального обсягу запасів на кінець року, 2,5 млн тони. Значні залишки присутні в Китаю - 6 %, в США- 4,8, Пакистані – 4,2, Саудівської Аравії – 3,1 та Мексиці – 2,7%.

 

Таблиця 5.

Кінцеві запаси цукру у світі, млн. тонн

Країни

Маркетинговий рік

Питома вага, %

2011/12 до

2009/10, %

2009/10

2010/11

2011/12

Китай

2,355

1,621

1,891

6,0

80,29

Індія

6,222

5,798

6,528

20,7

104,91

ЄС-27

1,433

1,939

2,495

7,9

174,11

Пакистан

0,83

1,47

1,34

4,2

161,44

США

1,359

1,335

1,515

4,8

111,47

Саудівська Аравія

0,939

0,989

0,994

3,1

105,85

Мексика

0,973

0,806

0,848

2,7

87,15

Іран

0,757

0,422

0,462

1,5

61,03

Україна

0,08

0,052

0,367

1,2

458,75

Сирія

0,336

0,7

0,678

2,1

201,78

Інші

14,565

15,426

14,493

45,8

99,50

Всього

29,849

30,558

31,611

100,0

105,90

Джерело: World Centrifugal Sugar. Imports and Exports

 

Протягом 2007/08-2011/12 МР на ринку цукру складські запаси на кінець року мають загальну динаміку до скорочення на 27,6% до 31,6 млн тонн. Проте надвиробництво останніми роками, починаючи з 2010 р. задали тренд до зростання кінцевих запасів порівняно з попереднім роком у 2010/11 МР на 2,4 %, у 2011/12 МР - на 3,4%.

Висновки. Отже, світовий ринок цукру має значний потенціал розвитку, пов’язаний, перш за все, зі збільшенням обсягів виробництва цукру з тростини. В даний час 60 % цукру від світового обсягу виготовляють з цукрової тростини, а 40 % з цукрових буряків. Загалом цукор виробляється понад 120 країн світу. Найбільше у світі цукру виробляють Iндiя та Бразилія. Зростає його виробництво в Пакистані та Таїланді. Збільшують обсяги виробництва цукру в США, Китаї, Росії та ЄС-27. Функціонування світового ринку цукру обумовлено одночасним впливом двох протилежних чинників: з одного боку - вільного світового ринку, з іншого - жорстко регульованими внутрішніми ринками окремих країн ( або груп країн як у разі ЄС).

 

Література.

1. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.В. Войчак. К.: КНЕУ, 2001. 119 с.

2. Ларіна Я.С., Четверик О. В. Процес маркетингових досліджень на ринках побічної продукції бурякоцукрового виробництва // Новігатор. – 2014. – №1. – С. 12 – 14.

3. Белер Х. Методы иследования рынка. / Х. Белер. – Х.: ГМ, 2013. 296 с.

4. Турченюк М.О., Швець М. Д. Маркетинг : підручник / М.О. Турченюк,    М.Д. Швець. – К.: Знання, 2011. – 318 с.

5. Шпичак О.М., Лупенко Ю. О., Присяжнюк М.В. Аналіз і прогноз кон’юнктури світових ринків продукції рослинництва. /  О.М. Шпичак, Ю.О. Лупенко,  М.В. Присяжнюк. К.: ННЦ ІАЕ, 2012. 516 с.

6. Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики США [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.fas.usda.gov

7. Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики України [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minagro.kiev.ua.

 

References.

1. Vojchak, A.V. (2001), Marketynhovi doslidzhennia: Navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts. [Marketing research], KNEU, Kyiv, Ukraine.

2. Larina, Ya.S., and Chetveryk, O.V. (2014), “The process of marketing research to market-product sugar beet production”, Novigator , vol. 23, pp. 12 – 14.

3. Beler, Kh. (2013), Metody ysledovanyia rynka. [Market research methods], GM, Kharkiv, Ukraine.

4. Turcheniuk, M.O. and Shvets' M.D. (2011), M.D. Marketynh : pidruchnyk [Marketing research], Znannia,  Kyiv, Ukraine.

5. Shpychak, O.M. Lupenko, Yu.O., and Prysiazhniuk, M.V. (2012), Analiz i prohnoz kon'iunktury svitovykh rynkiv produktsii roslynnytstva. [Analysis and Forecast in world markets crop production], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

6. The official web site of the Ministry of Agrarian Policy of USA (2014), available at: http://www.fas.usda.gov

7. The official web site of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2014), available at: http://www.minagro.kiev.ua.

 

Стаття надійшла до редакції 15.03.2014 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"