Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338.2:001.8

 

В. Я. Чевганова,

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом

 Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

V. J. Chevhanova,

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and

HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

 

METHODOLOGY OF DIAGNOSTICATING OF ECONOMIC POSITION OF ENTERPRISE

 

Розглядаються теоретичні питання діагностування економічного стану підприємства в сучасних умовах. Запропонована методика діагностики економічного стану та формула визначення інтегрального рівня економічного стану.

 

This article describes the theoretical question of diagnosing the economic condition of the enterprise in the modern world. Also it proposes the technique of diagnostic and economic status and configuration definition of the integral level of economic status.

 

Ключові слова: економічний стан, діагностика, інтегральний показник, експертні оцінки, економічні показники.

 

Keywords: economic position, diagnostics, integral index, expert estimations, economic indicators.

 

 

Вступ. В останні роки в Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені кризовим станом економіки. Поява значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, недосконала система оподаткування, кредитування і розрахунків, певний розвиток ринкової інфраструктури у сфері фінансово-кредитних відносин, – все це вимагає від суб’єктів господарювання вміння досконало оцінювати економічний стан свого підприємства. Інакше вони не зможуть приймати правильні управлінські рішення і їхні шанси на успіх у конкурентній боротьбі залишатимуться мінімальними [4, 5].

Крім того, будь-яке інвестиційне рішення партнерів підприємства по бізнесу базується на основі даних оцінки економічного стану такого підприємства і доцільності участі в інвестиційній діяльності. Отже, значення оцінки економічного стану підприємства полягає в тому, що за її результатами у суб’єктів господарювання в умовах кризової економіки з’являється можливість якісніше здійснювати управління стосовно забезпечення стабільного і поступального розвитку підприємства, оперативно реагувати на зміни його ринкового середовища, спостерігати за показниками, що впливають на платоспроможність і фінансову рівновагу, визначати заходи щодо забезпечення підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Огляд останніх джерел і публікацій. Аналізуючи публікації за темою діагностики економічного стану підприємства, слід відзначити значне збільшення їх чисельності в останні роки, що підтверджують надзвичайну актуальність теми. Проте на сьогодні немає жодної комплексної методики визначення економічного стану підприємства. Більшість авторів звертає свою увагу лише на фінансовий стан підприємства.

Проблемам вдосконалення теоретичних положень та методологічних підходів до оцінки економічного стану підприємства присвячено багато праць вітчизняних і закордонних вчених. А саме: у Росії останні дослідження з цих питань висвітлено у працях В.В. Ковальова, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна, О.С. Стоянової, М.М. Крейніної, Г.С. Панової, Є.А. Уткіної, В.Є. Черкасової та інших авторів, в Україні – у працях С.Ф. Покропивного, М.Я. Коробова, М. Л. Лапішко, А.М. Поддєрьогіна, Н.В. Тарасенко, В. М. Івахненко, Є.В.Мниха, Т. Г. Бені, С. Б. Довбні та інших.

Проте ними не було зробленого головного, а саме: розроблення методики оцінювання економічного стану підприємства.

Постановка завдання. Метою даної статті є :

- визначення теоретичних аспектів діагностики економічного стану;

- розробка методики оцінювання економічного стану підприємства.

Основний матеріал і результати. Економічний стан підприємства – комплексне поняття, що характеризується забезпеченістю ресурсами, необхідними для нормальної виробничої діяльності всіх суб’єктів господарювання, доцільністю і ефективністю їх розміщення і використання, комерційними взаємовідносинами з іншими суб’єктами господарювання, стійкістю та платоспроможністю.

Актуальним питанням менеджменту є діагностика поточного стану підприємства з метою виявлення проблемних питань його функціонування й розвитку та розробки на основі отриманих результатів, комплексу заходів спрямованих на покращення ситуації, що склалась [1, 384].

Діагностика економічного стану підприємства розглядається як процес розпізнавання і виявлення на основі визначених ознак (ключових оціночних показників, вивчення окремих результатів, неповної інформації) проблем у функціонуванні об'єкта дослідження з метою оцінки наявних тенденцій і виявлення можливих перспектив його розвитку та аналіз варіантів найкращого вирішення виявлених проблем.

Характеристика діагностики економічного стану як процесу наведена на рис.1.

 

Рис. 1. Характеристика діагностики економічного стану як процесу

 

Економічний стан підприємства передбачає дослідження усіх аспектів його діяльності.

Дослідивши весь набір економічних показників та визначивши їх взаємозв’язок і вплив на оцінку економічного стану підприємства (ОЕСП) було обрано наступні (табл. 1) [2, 124].

 

Таблиця 1.

Показники оцінки економічного стану підприємства

Показники ОЕСП

Експерти (Кількість спеціалістів)

Сума рангів

Ранжу-вання

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІІ

VІІІ

ІХ

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Обсяг виробництва (ОВ)

1.1. Реалізована продукція (РП)

25

21

23

15

17

24

28

16

14

13

196

3

2. Оцінка прибутковості (ОП)

2.1. Рентабельність влас­ного капіталу (Рв.к.)

18

19

25

14

22

16

14

24

20

16

188

4

2.2 Рентабельність всього капіталу (Рвс. к.)

14

12

10

15

8

9

10

8

10

11

107

15

2.3 Рентабельність про­дажу (РП)

28

25

24

23

29

20

28

26

24

25

252

1

3.Оцінка платоспроможності

3.1. Коефіцієнт поточної ліквідності (Кп)

9

9

11

10

12

11

10

12

8

9

101

16

3.2. Коефіцієнт загальної ліквідності (Кт)

25

14

16

15

18

19

20

22

14

21

184

5

3.3. Коефіцієнт абсолют­ної ліквідності (Кл)

22

15

15

14

17

18

21

19

15

17

173

6

4.Оцінка фінансової стійкості підприємства (ОФСП)

4.1. Коефіцієнт автономії (Ка)

18

15

25

26

21

22

28

12

25

20

212

2

4.2. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км.вл.к.)

17

16

17

15

18

19

13

17

15

16

163

7

5.Оцінка стану і ефективності використання основних фондів

5.1. Фондовіддача (Фв)

14

12

18

15

15

16

17

18

12

20

157

8

5.2. Фондомісткість (Фм)

4

5

4

4

4

6

7

3

5

5

47

30

5.3. Фондоозброєність праці (Фоз)

9

9

9

8

8

8

10

12

9

9

91

19

5.4. Механоозброєність праці (Мп)

8

8

13

9

10

11

9

8

10

9

95

18

5.5. Придатність основних фондів (Кприд.)

9

8

10

15

8

11

7

8

12

11

99

17

5.6. Коефіцієнт зносу (Кзнос)

14

12

15

18

10

14

15

16

13

10

137

9

5.7. Оновлення основних фондів (Кон.)

8

8

9

9

8

10

7

12

11

8

90

20

5.8.Коефіцієнт вибуття ос­новних фондів (Кв)

7

5

8

7

6

9

10

9

9

11

81

22

6. Оцінка стану і ефективності використання витрат

6.1. Структура операційних витрат

8

9

8

10

10

9

8

8

5

12

87

21

6.2. Витрати на одиницю продукції (В)

10

13

15

14

12

10

18

15

12

14

133

10

7. Оцінка ділової активності (ОДА)

7.1 Загальна капіталовіддача (КВз)

12

14

9

12

15

10

8

11

21

15

127

11

7.2. Капіталомісткість (Км)

4

5

4

4

6

3

7

4

4

4

45

31

7.3. Оборотність запасів (ОЗ)

7

8

6

10

8

8

8

9

6

7

77

23

7.4. Оборотність оборотного капіталу (Оо.к.)

15

12

10

14

11

12

14

10

11

9

118

12

7.5. Оборотність готової продукції (Ог.пр.)

5

6

8

7

5

6

9

10

7

8

71

24

7.6. Оборотність дебіторської заборгованості (Од.з.)

5

8

4

7

9

5

8

8

7

9

70

25

7.7. Оборотність кредиторської заборгованості (Ок.з.)

5

8

5

5

7

5

6

6

5

8

60

26

7.8. Оборотність власного капіталу (Ов.к.)

5

4

8

4

6

7

5

5

8

4

56

27

8. Оцінка персоналу (ОП)

8.1. Продуктивність праці одного працівника (робітника)(ПП)

12

10

11

14

8

10

11

9

20

11

116

13

8.2. Плинності персоналу (Пл. пер.)

4

5

4

6

8

4

4

4

5

8

52

28

8.3 Рівень дисципліни (РД)

4

5

4

6

7

4

4

5

5

7

51

29

9. Оцінка інвестиційного-інноваційного стану підприємства (ОІІСП)

9.1 Темпи росту капітальних інвестицій

13

14

10

8

9

14

14

12

10

11

115

14

9.2. Період окупності (РР)

4

3

4

5

6

4

2

3

7

5

43

32

9.3. Приріст обсягу виготовленої продукції за рахунок впровадження інноваційних заходів

2

5

2

5

3

3

4

5

4

5

38

34

9.4. Частка економії від запровадження технічних та організаційних нововведень у загальних витратах на виробництво продукції

5

2

2

3

5

4

3

5

6

6

41

33

 

Враховуючи те, що майже всі показники економічного стану підприємства є величинами, які характеризують окремі сторони господарської діяльності необхідною процедурою є приведення показників до єдиної величини [3, с. 15]. Тому основним завданням ОЕСП є розрахунок його інтегрального показника.

Для розрахунку інтегрального показника було використано методи експертних оцінок та рейтинговий метод. Враховуючи експертне оцінювання, рейтинг кожного показника, його питому вагу можна визначити інтегральний показник економічного стану КП «Полтавський мясокомбінат» за наступною формулою:

N = 0,251*РП + Ка*0,125 + 0,083*РП + 0,063*Рв.к. + 0,05*кт + 0,042*Кл +

+ 0,036 * Км.вл.к. + 0,031 * Фв + 0,028 * Кзнос + 0,025 * Вод. прод. + 0,023*КВз + + 0,021*Оо.к. + 0,019* ПП + 0,018*Темп росту кап. інв. + 0,017*Рвс.кап.+

+ 0,016*Кп + 0,015*Кприд. + 0,014*Мп + 0,013*Фп + 0,013*Кон + 0,011*Кв + + 0,012 * Стр.опер.витр. + 0,021*ОЗ + 0,011*Ог.пр + 0,01*Од.з + 0,01*Ок.з +

+ 0,009*Ов.к. + 0,009*Плин.пер. + 0,009*РД + 0,008*Фм+ 0,008*Км + +РР*0,031 + Част.екон.впров.новов.*0,03 + Прир. обсяг. вигот. прод.*0,029.

 

Висновки. У результаті проведеного дослідження була розроблена методика діагностики економічного стану, яка враховує сучасні ринкові відносини та виведено експертним шляхом формулу визначення інтегрального рівня економічного стану підприємства. Це дозволить контролювати та корегувати стратегію розвитку підприємства, оперативно реагувати на зміни навколишнього середовища. У перспективі є апробація даної методики на підприємствах м’ясопереробної промисловості.

 

Література.

1. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб’єктів господарювання // Н. Шкромида // Економічний аналіз, 2011, вип.. 9 част. 1 – с. 383-386.

2. Сучасні аспекти розуміння діагностики // О. Горохова // Економічний аналіз, 2011, вип.. 9 част. 2 - -с. 124-126.

3. Економіко-математичне моделювання оцінки економічного стану підприємства з використанням шкали бажаності Харрінгтона // А. Агапова // Економічний аналіз, 2011, вип.. 8 част. 2 – с. 15-18.

4. Аудит: Навчальний посібник Усач Б.Ф. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 231 с

5. Вітвіцька О. В. Нормативне використання капіталу - основа підвищення продуктивності //Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - C. 3 - 7.

 

References.

1. Shkromyda N. (2011) “Kompleksna otsinka ekonomichnoho potentsialu sub'iektiv hospodariuvannia”, Ekonomichnyj analiz, vol. 9 chast. 1, pp. 383–386.

2. Horokhova O. (2011) “Suchasni aspekty rozuminnia diahnostyky”, Ekonomichnyj analiz, vol. 9, chast. 2, pp. 124–126.

3. Ahapova A. (2011) “Ekonomiko-matematychne modeliuvannia otsinky ekonomichnoho stanu pidpryiemstva z vykorystanniam shkaly bazhanosti Kharrinhtona”, Ekonomichnyj analiz, vol., 8chast. 2, pp. 15–18.

4. Usach B.F. (2007), Audyt [Audit], 4rd ed. ,Znannia, Kyiv, Ukraine

5. Vitvits'ka O. V. (2007) “Normatyvne vykorystannia kapitalu - osnova pidvyschennia produktyvnosti”, Aktual'ni problemy ekonomiky. vol. 6. pp. 3–7.

 

Стаття надійшла до редакції 06.03.2014 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"