Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Балуєва

Знайдено документів: 5

№ 7, 2017

А. О. Дєгтярзаслужений діяч науки і техніки України, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державна академія культури, Харківська державна академія культури (м. Харків)О. В. Балуєвадоктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)В. І. Ляшенковикладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

СУЧАСНИЙ СТАН СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ, ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ ЧАСТИНИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

A. O. DehtiarHonored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management and Administration of the Kharkov State Academy of Culture, Kharkiv State Academic Culture (Kharkiv)O. V. BaluievaDoctor of Economics, Docent, vice rector for scientific work Donetsk State University of Management (Mariupol)V. I. LiashenkoTeacher of the department of management of production and non-production sphere, Donetsk State University of Management (Mariupol)

THE CURRENT STATE OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY, AS AN INTEGRAL PART OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

№ 4, 2017

О. В. Балуєвад. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. МаріупольО. С. Келембетстарший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ДЕОКУПОВАНИХ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ ТЕРИТОРІЙ

O. V. Baluevadoctor of economics, associate Professor, vice-rector on scientific work Donetsk State University of Management, Mariupol, UkraineО. S. Kelembetsenior lecturer of the finance, accounting & auditing department Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

IMPLEMENTATION TOOLS OF THE STATE POLICY OF THE DEOCCUPATED AND CONFLICT-AFFECTED TERRITORIES RECOVERY AND REINTEGRATION

№ 12, 2015

О. В. Балуєвад. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. МаріупольІ. О. Аракеловак. е. н., доцент кафедри маркетингу, декан факультету економіки, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

O. V. BaluevaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector, Donetsk State University of Management, MariupolI. A.ArakelovaCandidate of  Economic Sciences, Associate Professor of Marketing, Dean of the Faculty of Economy, Donetsk State University of Management

PROBLEM SOLVING INTERNALLY DISPLACED PERSONS: FOREIGN EXPERIENCE

№ 12, 2013

О. В. Балуєвак. держ. упр., доцент, докторант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ

№ 10, 2013

Н. Є. Івановаздобувач, Донецький державний університет управління, м. ДонецькО. В. Балуєвак. держ. упр., доцент кафедри маркетингу Донецького державного університету управління, м. Донецьк

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ

N. IvanovaResearcher, Donetsk State University of Management, DonetskO. V. BaluevaPhD in Public Administration, Associate Professor of Marketing Donetsk State University of Management, Donetsk

THE SYSTEM OF INDICATORS OF FOOD SECURITY UKRAINE: REVIEW AND ANALYSIS

ТОВ "ДКС Центр"