Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. Ю. Якимчук

Знайдено документів: 3

№ 4, 2018

А. М. Валюхдиректор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеД. Б. Зайцевначальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеА. Ю. Якимчукд. е. н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

A. M. ValyukhDirector of Scientific-Research Institute of Economics and Management, PhD in Economics, Аssociate Professor of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, RivneD. B. Zaitsevthe Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region, post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, RivneA. Y. YakymchukDr hab. in Economics, Professor of Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, NUWMNRU, Rivne

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF PRESERVATION AND REPRODUCTION OF NATURAL CAPITAL

№ 5, 2014

А. Ю. Якимчукк. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ГРАНТОВІ ПРОЕКТИ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

A. Y. YakymchukPhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

GRANT PROJECTS AS ECONOMIC INCENTIVES OF SOLVING THE PROBLEM OF BIODIVERSITY CONSERVATION OF UKRAINE

№ 12, 2013

А. Ю. Якимчукк. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

A. Y. YakymchukPhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

ECOLOGICAL NETWORK OF UKRAINE: THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT INDICATORS AND MANAGEMENT ASPECTS

ТОВ "ДКС Центр"