Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 12, 2020

А. А. Олешкод. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайнуС. В. Бреусд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївН. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

А. OleshkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and DesignS. BreusDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and DesignN. BuhasPhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

FOREIGN EXPERIENCE OF ENTREPRENEURSHIP PROTECTION ON THE BASIS ANTITRUST POLICY

У статті розглянуто питання конкурентної політики, основні тенденції розвитку ринкової економіки. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо регулювання конкуренції на ринку, були сформовані рекомендацій та пропозиції з удосконалення підготовки працівників інституцій конкурентної політики; також в статті проаналізовано сучасний стан конкурентного законодавства України та зарубіжний досвід, історію виникнення та формування законодавчої бази та основних механізмів конкурентної політики. Доведено необхідність оптимального співвідношення різних за формою власності та розмірами підприємств у єдиному економічному просторі, а отже, і в процесі антимонопольного регулювання потрібно враховувати доцільність організаційних перетворень та запобіганню монополізації економіки. Встановлено, що формування конкурентного середовища потребує державного регулювання, яке б заохочувало розвиток малих обсягів інвестицій; ефективна ринкова економіка неможлива без втручання держави, що запобігає лібералізму; антимонопольне законодавство може бути дієвим лише за умови забезпечення жорсткого державного контролю за його виконанням.[||]The article considers the issues of competition policy, the main trends in the market economy. Foreign experience in regulating competition in the market was analyzed, recommendations and proposals for improving the training of employees of competition policy institutions were formed; The article also analyzes the current state of competition law in Ukraine and foreign experience, the history of the emergence and formation of the legal framework and the main mechanisms of competition policy. The necessity of the optimal ratio of different forms of ownership and size of enterprises in the single economic space is proved, and, consequently, in the process of antitrust regulation it is necessary to take into account the expediency of organizational transformations and prevention of economic monopolization. It is established that the formation of a competitive environment requires government regulation that would encourage the development of small amounts of investment; an efficient market economy is impossible without state intervention that prevents liberalism; antitrust law can be effective only if strict state control over its implementation is ensured. It is established that the antitrust legislation of Eastern European countries is aimed at increasing the competitiveness of enterprises in the world market and priority protection of consumer interests. This is confirmed by the antitrust law of France, which provides for activities to support and encourage the development of enterprises to a level that meets the requirements of international competition. The experience of developed economies shows that antitrust control of mergers is characterized by a balance of interests between the competitive environment in domestic commodity markets and the "monopoly" protectionism of national enterprises operating in strategic sectors of the economy, ie in industries that provide competitive advantages. countries, such as aircraft, petroleum products, pharmaceuticals, wine and wine materials, machinery, equipment, telecommunications. Analyzing the practice of antitrust activities in such developed countries as the United States and the United Kingdom, we can say that the application of their experience will not hinder the development of competition in Ukraine, but will help to stimulate it. That is, the antitrust law of the developed countries of the world applies to companies of the country and foreign companies whose activities have a direct, significant and expected in the near future impact on the commerce of the country. It is established that there are many gaps and shortcomings in the Ukrainian legislation, which could be eliminated simply by analyzing the sources of antitrust law of other states. One such gap is the almost undeveloped monopoly legislation in international trade. That is, the antitrust law of the developed countries of the world applies to companies of the country and foreign companies whose activities have a direct, significant and expected in the near future impact on the commerce of the country.

Л. В. Антоновад. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, УкраїнаА. В. Антоновд. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

L. AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National University A. AntonovDoctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management of the State University «Zhytomyr Polytechnic»

IMPROVING THE ELECTORAL PROCESS IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT

У статті розглядаються питання виборчого процесу в Україні, особливостей реалізації виборчого законодавства та проблемам проведення виборів. Відмічається, що з точки зору організації виборчого процесу доцільно розглядати участь органів публічної влади на етапах виборчого процесу, як основоположну та невід’ємну. Визначено, що наразі є низка чинників, котрі обумовлюють проблеми виборчого процесу в Україні: недоброчесність політичних партій та діячів, маніпулювання громадською свідомістю тощо. Зроблено висновок, що вирішення нагальних проблем та удосконалення виборчого процесу вбачається, по-перше, в перегляді нормативно-правової бази, усуненні суперечностей, по-друге, в посиленні відповідальності за порушення виборчого законодавства, по-третє, у розширенні функцій та повноважень Центральної виборчої комісії з формуванням повноцінних територіальних підрозділів на постійній основі, по-четверте, проведення органами влади широкої інформаційно-просвітницької кампанії для підвищення у громадян рівня знань про виборчий процес.[||]The article considers the issues of the election process in Ukraine, the peculiarities of the implementation of election legislation and the problems of elections. The characteristics of the stages of the election process, as well as the participation of public authorities, citizens, political parties and their representatives are considered. It is noted that from the point of view of the organization of the election process, it is expedient to consider the participation of public authorities at the stages of the election process as fundamental and integral. The political elite can be replaced over time, but to ensure the stability and legitimacy of the procedure, a clear legal framework must be a necessary attribute that will provide the conditions for the organization of elections on a democratic basis and taking into account the interests of different parties. It is determined that currently there are a number of factors that determine the problems of the electoral process in Ukraine: the relationship between the branches and different levels of government is not always consistent, which creates dissatisfaction among citizens; political parties in the country are mostly not created on an ideological basis and, accordingly, may not differ from each other; the use of technical candidates and parties to disperse the votes of voters and further play on it; interference of administrative resources in the election process; manipulation directly during the elections; use of dirty technologies by politicians (black PR, populism, influence on public opinion through the media. It is concluded that solving urgent problems and improving the electoral process is seen, firstly, in revising the legal framework, eliminating contradictions, and secondly, in strengthening responsibility for violating the election law, thirdly, in expanding the functions and powers of the Central Election Commission with the formation of full-fledged territorial units on a permanent basis, fourthly, the authorities conduct a broad information and educational campaign to increase citizens' knowledge about the election process.

Н. В. Васильєвад. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниС. М. Приліпков.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниВ. М. Мухінаспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниН. О. Шевченкок. е. н., доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА ЯК ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

N. VasylievaDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management,National Academy for Public Administration under the President of UkraineS. PrylipkoDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of UkraineV. MukhinPostgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of UkraineN. ShevchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecology and Life Safety, Uman National University of Horticulture

PUBLIC ADMINISTRATION OF FORESTRY AND FISHERIES DEVELOPMENT AS OBJECTS OF THE TOURIST AND RECREATIONAL SPHERE

Авторами акцентовано увагу на проблемі публічного управління розвитком лісового господарства та любительського рибальства як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. Лісові та водні ресурси відіграють важливу роль у соціально-економічному й культурному житті суспільства. Розвиток туристично-рекреаційної сфери спрямований на врегулювання відносин між людьми та навколишнім середовищем. Проблеми розвитку туристично-рекреаційної сфери переважно спричинені відсутністю системного підходу до формування відповідних державної, регіональних і місцевих стратегій і програм, реалізація яких стимулювала б створення сприятливих умов, зокрема в напрямі лісового й рибного господарств, любительського рибальства для внутрішніх та іноземних туристів. В Україні доцільно розвивати сільський туризм, який сприятиме раціональному використанню наявного природнього потенціалу, зокрема лісових і водних ресурсів у туристично-відпочинкових цілях. На підставі застосування міждисциплінарного підходу обґрунтовано доцільність запровадження кластеризації та кооперації до публічного управління розвитком лісового й рибного господарства та любительського рибальства як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. Процеси глобалізації призвели до потреби запровадження у публічному управлінні інструментів антикризового управління. Встановлено, що екосистемний підхід до публічного управління дозволяє максимально дослідити й ефективно розвивати туристично­рекреаційні ресурси для задоволення потреб населення у відпочинку й оздоровленні. Досвід зарубіжних країн доводить ефективність застосування кооперативної й кластерної моделей співробітництва, що дозволяє розвивати лісове й рибне господарства, любительську рибалку як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. В Україні доцільно розвивати малий і середній бізнес у лісовому й рибному господарствах, туристично-рекреаційній сфері, а також любительське рибальство. Це сприятиме самозайнятості населення, формуванні сучасної, привабливої та комфортної інфраструктури, особливо у сільській місцевості. Позитивні зміни позначаться на іміджі України, конкурентоспроможності регіональних туристичних і рекреаційних продуктів, їх просуванні й популяризації на вітчизняному й світових ринках.[||]The authors paid attention on the problem of public administration of the development of forestry and amateur fishing as objects of the tourist and recreational sphere. Forest and water resources play an important role in the socio-economic and cultural life of society. The development of the tourism and recreation sector is aimed at regulating of relations between people and the environment. Problems of development of the tourist and recreational sphere are mainly caused by the lack of a systematic approach to the formation of appropriate state, regional and local strategies and programs. Their solving would stimulate the creation of favorable conditions, in particular in the direction of forestry and fisheries, amateur fishing for domestic and foreign tourists. There is the need to develop rural tourism in Ukraine, which will promote the rational use of the existing natural potential, in particular forest and water resources for tourist and recreation purposes. Based on the application of an interdisciplinary approach, the expediency of introducing clustering and cooperation in public administration of the development of forestry and fisheries and amateur fishing as objects of the tourist and recreational sphere is justified. The processes of globalization have led to the need to introduce crisis management tools in public administration. It is established that the ecosystem approach to public administration makes it possible to study and effectively develop tourist resources as much as possible to meet the needs of the population for recreation and recreation. The experience of foreign countries proves the effectiveness of applying cooperative and cluster models of activity which makes it possible to develop forestry and fisheries, amateur fishing as objects of the tourist and recreational sphere. In Ukraine, it is advisable to develop small and medium-sized businesses in forestry and fisheries, tourism and recreation, as well as amateur fishing. These measures will contribute to the self-employment of the population, the formation of modern, attractive and comfortable infrastructure, especially in rural areas. Positive changes will affect the image of Ukraine, the competitiveness of regional tourist and recreational products, their promotion and popularization in the domestic and world markets.

В. В. Євдокимовд. е. н., професор, Заслужений економіст України, ректор,Державний університет «Житомирська політехніка»С. В. Свіркод. е. н., професор, здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет \"Житомирська політехніка\"І. В. Супруновак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки,Державний університет \"Житомирська політехніка\"

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. YevdokymovDoctor of Economics, Professor, Honored Economist of Ukraine, Rector of Zhytomyr Polytechnic State UniversityS. SvirkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State UniversityI. SuprunovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

IDENTIFICATION OF COMPONENTS OF STATE SECURITY AS OBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

В статті розглянуто проблематику складових державної безпеки в фокусі об’єктної уваги державного управління. В контексті ідентифікації складових державної безпеки шляхом критичного аналізу підходів до складових державної безпеки, беручі до уваги тенденції розвитку сучасного суспільства (глобалізаційні процеси, сформовані та прийняті до реалізації усіма країнами світу Цілі сталого розвитку, перехід людства до фази інформаційного суспільства та шостого технологічного устрою тощо) запропоновано таку сукупність складових державної безпеки: безпека загальнодержавного управління; політична безпека; економічна безпека; військова безпека; безпека громадського та правового порядку; соціально-гуманітарна безпека; інформаційно-комунікаційна безпека; ресурсно-екологічна безпека; техніко-техногенна безпека; міжнародно-дипломатична безпека. Така сегментація державної безпеки враховує вітчизняне нормативно-правове поле, світові підходи до визначення об’єктної уваги держави та її загроз, сучасні тенденції до розвитку громадського суспільства. На логічне продовження дослідження сформовано характеристику кожного з вищевказаних видів державної безпеки в контексті загального визначення державної безпеки, яке автор пропонує трактувати як такий стан захищеності різновекторних інтересів держави та її простої кластерної одиниці – громадянина – за якого забезпечується ефективне функціонування всіх сфер, галузей, інституціональних секторів (у тому числі їх одиниць), механізмів в цілому та реалізація власне функцій та повноважень інституту держави зокрема з метою їх подальшого розвитку в умовах мінливого середовища, зовнішніх та внутрішніх загроз. Задля формування чіткого науково-обґрунтованого базису державного управління в сфері державної безпеки подальші наукові розвідки доцільно спрямувати на опрацювання кожної з складових в контексті їх функціонального апарату. Їх кінцеве формування уможливить розбудову чіткої системи державного управління в сфері державної безпеки, а отже забезпечить розвиток всіх сфер життя нашої країни.[||]The article considers the issue of components of state security in the focus of objective attention of public administration. In the context of identifying the components of state security through critical analysis of approaches to the components of state security, taking into account trends in modern society (globalization processes formed and adopted by all countries) Sustainable Development Goals, the transition of mankind to the information society the following set of components of state security is proposed: security of national government; political security; economic security; military security; security of public and legal order; social and humanitarian security; information and communication security; resource and environmental security; technical and technogenic safety; international diplomatic security. This segmentation of state security takes into account the domestic regulatory framework, global approaches to determining the objective attention of the state and its threats, current trends in the development of civil society.To logically continue the study, the characteristics of each of the above types of state security in the context of the general definition of state security, which the author proposes to interpret as a state of protection of multifaceted interests of the state and its simple cluster unit - the citizen - which ensures the effective functioning of all spheres (including their units), mechanisms in general and the implementation of the actual functions and powers of the institution of the state in particular with a view to their further development in a changing environment, external and internal threats. In order to form a clear science-based business of public administration in the field of public security, further scientific research should be directed to the study of each of the components in the context of their functional apparatus. Their final formation will enable the development of a clear system of public administration in the field of state security, and thus ensure the development of all spheres of life in our country.

В. Д. Тогобицькадокторант, Навчально-науково-виробничий центрНаціонального університету цивільного захисту України

КЛЮЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА

V. TohobytskaDoctoral candidate, Training Research and Production Centerof the National University of Civil Protection of Ukraine

KEY TECHNOLOGIES IN THE ERA OF DIGITAL SOCIETY TRANSFORMATIONS

У статті розглядаються ключові технології, що є основною складовою цифрової трансформації суспільства, та ризики для соціальної сфери в умовах цифрової трансформації. Визначаються основні етапи в розвитку цифрових технологій, та чинники що впливають на процес трансформації суспільства. З урахуванням поставленої мети дослідження, під проблематикою розглядається сутність поняття та поетапно розглядається його розвиток та імплементація в сучасне суспільство. Проведено оцінку перспективи впровадження сучасних технологій в усі сфери життя людини. Визначена основна проблема оцінки впливу цифровізації на суспільство в цілому: необхідність створення оціночного механізму розвитку сучасних цифрових систем, та оціночних показників можливого негативного впливу на суспільство та людину, формування методів їх вимірювання і приведення у відповідність.[||]The article considers the key technologies that are the main component of the digital transformation of society and the risks to the social sphere in the context of digital transformation. The main stages in the development of digital technologies and the factors influencing the process of transformation of society are determined. Taking into account the purpose of the study, the essence of the concept is considered under the issue and its development and implementation in modern society is gradually considered. The prospects of introduction of modern technologies in all spheres of human life are estimated. The main problem of assessing the impact of digitalization on society as a whole is identified: the need to create an assessment mechanism for the development of modern digital systems and indicators of possible negative impact on society and man, the formation of methods for measuring and aligning them.
Due to the rapid introduction of mobile technologies in human life and society, the methods and means of interaction have changed significantly, the hardware and software of information systems have evolved, and the possibility of organizing continuous and comprehensive access to digital content has opened up.
The state must regulate the state of implementation and accessibility, the development of world science, which directly accelerates the digital transformation of society, has almost no interaction between different scientific institutions that must predict and adjust the state of digitalization, which led to significant inconsistencies in the conceptual apparatus.
Digital transformation, which radically changes the models of economic activity of people, enterprises and organizations, is a powerful indicator of the emergence and development of technologies that allow to completely exclude human participation from production and economic processes. One such technology is artificial intelligence.
Digital transformation is a complex and multifaceted paradigm of social development. Digitization provides fundamental transformations in all spheres of human life and activity. In addition, modern digital technologies have become not just the engine of economic development, they perform important social tasks, allowing to effectively address pressing problems of society, such as quality of life and health, labor market transformation, social stratification, environmental problems.

Є. О. Архиповак. філос. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління, КПІ ім. Ігоря СікорськогоВ. В. Дроздовк. і. н., доцент, доцент кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри теорії та практики управління, КПІ ім. Ігоря Сікорського

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ye. ArkhypovaPhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic InstituteV. DrozdovPhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History and Methods of Teaching, Izmail State Humanitarian University, Master\'s student of specialty \"Public management and administration\" of the Department of Theory and Practice Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

QUALITY OF HIGHER EDUCATION AS THE OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

В статті розкриті підходи до розуміння змісту понять «якість освіти» та «якість вищої освіти». Відображено динаміку становлення поняття «якість вищої освіти» в українському законодавстві. Викладені окремі положення щодо управління якістю вищої освіти в контексті міжнародних та національних стандартів.
Окреслено підходи до визначення сутності якості вищої освіти як об’єкту управлінського впливу. «забезпечення якості». Показано, що забезпечення якості вищої освіти сьогодні є одним із пріоритетних напрямів діяльності України та інших європейських держав. Окреслені конкретні кроки, які засвідчують рух України у напрямку забезпечення якісної вищої освіти. Спираючись на українське законодавство, вітчизняний та міжнародний досвід, визначено інструменти, процедури та заходи зовнішнього забезпечення і підвищення якості освіти.[||]The purpose of the article is to characterize the higher education quality as an object of managerial influence, to determine the main directions of public management of higher education quality, as well as strategic objectives of the state to form a quality assurance system in Ukraine.
Approaches to understanding the meaning of the concepts "education quality" and "higher education quality" are revealed. The dynamics of formation of the concept of "higher education quality" in the Ukrainian legislation is reflected. Some provisions on management of higher education quality in the context of international and national standards are set out. Approaches to defining the essence of the higher education quality as an object of managerial influence are outlined.
It is shown that today higher education quality assurance is one of the priorities of Ukraine and other European countries. Specific steps are outlined that testify to the movement of Ukraine in the direction of ensuring quality of higher education. Based on Ukrainian legislation, domestic and international experience, the tools, procedures and measures for external provision and improving the education quality have been identified.
It is shown that the higher education quality should be considered as a management category. The effectiveness of activities in this area depends on the interaction of higher education institutions, public authorities, NGOs and other stakeholders. At the same time, various tools and resources should be used in the process of public management of higher education quality, which will contribute to the formation of a holistic and balanced quality assurance system. A promising area of public administration in the field of education is the further development of regulations governing processes aimed at strengthening the higher education quality, approval and implementation of higher education standards for all levels of higher education, creating the necessary conditions for development of quality education in universities. In modern conditions, the managerial influence on the higher education quality should be based on the latest quality management standards, as well as quality assurance standards in the EHEA.

С. О. Козулінак. держ. упр., доцент, доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управлінняК. І. Ровинськак. держ. упр., доцент, доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

S. KozulinaPhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public AdministrationK. RovynskaPhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

CURRENT PROBLEMS OF LIABILITY FOR VIOLATION OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION IN HEALTHCARE

У статті досліджено сучасний стан антикорупційного законодавства України та виявлено актуальні проблеми юридичної відповідальності посадових осіб сфери охорони здоров'я за порушення його вимог, зокрема нечіткі формулювання, колізії та прогалини у чинних нормативно-правових актах. Встановлено, що у сфері охорони здоров'я пряме підпорядкування близьких осіб іноді ототожнюють з конфліктом інтересів, хоч поняття останнього значно ширше. При цьому вимоги антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб розповсюджуються тільки на державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а щодо попередження конфлікту інтересів і на інших посадовців. Невизначеність у законодавстві призводить до того, що віднесення прямого підпорядкування близькій особі до конфлікту інтересів залежить від суб'єктивної думки правозастосовника. Обґрунтована необхідність нормативного визначення кола суб'єктів юридичної відповідальності у сфері охорони здоров'я за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, законодавчого закріплення понять "організаційно-розпорядчі" та "адміністративно-господарські" функцій (обов'язки), а також розмежування вимог антикорупційного законодавства щодо заборони прямого підпорядкування близьких осіб і попередження конфлікту інтересів у сфері охорони здоров'я.[||]The Constitution of Ukraine guarantees everyone the right to health care, medical assistance and health insurance. It also regulates the creation of relevant conditions by the state in effective and accessible medical care for all citizens and the provision of free medical care in state and municipal health institutions. However, it is well known that insufficient funding for medical institutions and low salaries of health workers (despite the adoption of a number of anti-corruption laws and the creation of an extensive network of anti-corruption bodies) lead to the further existence of corruption in this sector. This is boosted by the imperfection of Ukraine's anti-corruption legislation, as evidenced by some vague wording, collisions and significant gaps in the existing regulations. The purpose of the article is to study the current situation with anti-corruption legislation of Ukraine and identify the existing problems of legal liability of health care officials for violating its requirements. The National Agency for the Prevention of Corruption has determined that the obligation to submit declarations and to provide other measures of financial control does not apply to officials of institutions, establishments and organizations that provide their main activities in health care area (excluding heads of central, oblast, rayon, city (cities of oblast significance, cities of Kyiv and Sevastopol) level). However, there are still questions regarding the extension of other requirements of the anti-corruption legislation of Ukraine to health officials. One of the main criteria is the availability of organizational and administrative or economic functions (responsibilities). But so far the definition of these concepts is not prescribed in legislation. In health care area, the direct subordination of relatives is often equated with a conflict of interest, although the concept of the latter is much broader. At the same time, the requirements of anti-corruption legislation to restrict the cooperative activity of relatives are applied only to civil servants and local self-government officials. They are applied to other officials regarding the issue of conflicts of interest prevention. Ambiguity in the legislation leads to the fact that the attribution of direct subordination to a close person to a conflict of interest depends on the subjective opinion of the law enforcer. Only perfect and clear anti-corruption legislation can boost the reduction of corruption level in Ukraine, including health care area. However, a number of legal issues still need to be worked out. And, first of all, it concerns a clear definition of the range of subjects of legal responsibility in health care area for corruption offenses and corruption-related offenses. The concepts of "organizational and administrative" and "administrative and economic" functions (responsibilities) also need their legislative definition. Among the current problems is the legal ambiguity of the requirements of anti-corruption legislation to prohibit the direct subordination of relatives and prevent conflicts of interest in health care.

С. Є. Антоновак. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності,Національний університет водного господарства та природокористуванняТ. В. Микосянчикмагістр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Національний університет водного господарства та природокористування

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ М. САРНИ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСТІ

S. AntonovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources UseT. MykosyanchykMaster\'s degree of Public Administration, National University of Water Management and Nature Resources Use

ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT BODIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN SARNA, RIVNE REGION

У статті проаналізовано фінансове забезпечення розвитку дошкільної освіти органами місцевого самоврядування, в результаті чого встановлено, що дані ресурси були спрямовані на проведення капітальних ремонтів, будівництво та реконструкцію, а також придбання необхідного обладнання. Зазначено, що за останні роки відбулося мало позитивних зрушень у цій сфері, зважаючи на відсутність рівного доступу дітей до закладів дошкільної освіти через недостатньо розвинену їх мережу, обмежений доступ до послуг дошкільної освіти для дітей раннього віку, відсутність фінансування дошкільної освіти з державного бюджету та недостатній рівень обсягів фінансування закладів дошкільної освіти з місцевих бюджетів. Виявлено, що незважаючи на значні бюджетні інвестиції органів місцевого самоврядування в розвиток дошкільної освіти, все ж існує потреба в благодійних та спонсорських фінансових ресурсах. Встановлено, що важливим аспектом належного функціонування дошкільних закладів, якісного надання ними послуг є матеріально-технічне забезпечення. Аналіз його в розрізі закладів дошкільної інфраструктури показав нерівномірне придбання предметів, матеріалів та обладнання як за рахунок батьківського фонду, так і за кошти міського бюджету. Наведено основні завдання та заходи місцевого самоврядування задля розвитку дошкільної освіти, передбачені Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Сарни та ряд заходів, спрямованих на оптимізацію дошкільної мережі закладів, удосконалення матеріально-технічного забезпечення, поширення кращого досвіду роботи з дошкільними закладами з відповідними обсягами фінансування. Показано динаміку заходів, проведених та реалізованих на місцевому рівні, які спрямовані на створення комфортних умов для надання якісних дошкільних послуг.[||]The article analyzes the financial support for the development of preschool education by local governments, as a result of which it is established that these resources were directed to major repairs, construction and reconstruction, as well as the purchase of necessary equipment. It is established that the development of the network of preschool education institutions is an extremely important direction of the state policy in the field of preschool education, as it is the main way to realize the right of children to preschool education. It is noted that in recent years there have been few positive developments in this area, due to the lack of equal access of children to preschool education due to their underdeveloped network, limited access to preschool education services for young children, lack of funding for preschool education from the state budget and insufficient the level of funding for preschool education institutions from local budgets, the presence in preschool education institutions of various types of barriers: architectural, investment, socio-psychological, information, underdeveloped infrastructure of private institutions. It was found that despite significant budget investments of local governments in the development of preschool education, there is still a need for charitable and sponsorship financial resources. It is established that an important aspect of the proper functioning of preschool institutions, the quality of their services is logistics. Its analysis in terms of preschool infrastructure institutions showed uneven acquisition of items, materials and equipment both at the expense of the parent fund and at the expense of the city budget. The main tasks and measures of local self-government for the development of preschool education provided by the Program of socio-economic and cultural development of Sarny and a number of measures aimed at optimizing the preschool network of institutions, improving logistics, disseminating best practices with preschools with appropriate volumes financing. The dynamics of activities carried out and implemented at the local level, which are aimed at creating comfortable conditions for the provision of quality preschool services, is shown.

В. А. Довженкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. ЖитомирА. Б. Войтенкок. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. ЖитомирМ. Ф. Плотніковак. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. DovzhenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, ZhytomyrA. VoytenkoPhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, ZhytomyrM. PlotnikovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship And Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

THE USE OF EUROPEAN EXPERIENCE OF PARTICIPATORY MANAGEMENT IN STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT

Принципи партисипативного управління широко використовуються в практиці управління та стратегічного планування європейських країн, що обґрунтовано через вивчення нормативно-правових документів та досвіду формування й реалізації стратегічних документів. Метою дослідження є визначення нового змісту і завдань стратегічного планування територіальних громад на основі використання європейського досвіду реалізації партисипативної моделі управління та обґрунтування можливих інструментів залучення громадян до визначення пріоритетів економічного і соціального розвитку й ефективного використання ресурсного потенціалу громади. Децентралізація влади і ресурсів дала поштовх до розвитку місцевого самоврядування і територіальних громад в Україні. В статті проаналізовано рівень стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах та доведено, що більшість громад не мають великого запиту на формування і запровадження якісних моделей розробки стратегій. На рівні громад не завжди усвідомлюють необхідність стратегічного планування та його роль в системі управління громадою. В результаті дослідження підтверджено, що більш стратегічно орієнтованими є міські громади. Аналізуючи практичний досвід розробки та впровадження стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад було виявлено їх партисипативну спрямованість. Також визначено, що більшість розроблених з використанням принципів партисипативного управління стратегій підтримувались програмами міжнародної технічної допомоги. Запропоновано для подальшого впровадження в територіальних громадах партисипативної моделі залучати населення до всіх етапів розробки, реалізації та контролю за виконанням стратегії розвитку громади. Запропоновані пропозиції дозволять створити умови для досягнення цілей соціально-економічного розвитку територіальних громад у відповідності з перспективними пріоритетами державної політики та з урахуванням побажань і бачення громадськості.[||]The principles of participatory management are widely used in the practice of management and strategic planning of European countries, that is substantiated by the study of normative legal documentsas and the experience in the formation and implementation of strategic documents.
The purpose of the study is to determine a new content and objectives of strategic planning of territorial communities on the basis of European experience in implementing participatory management model, and to substantiate choosing potential ways of involving citizens into determining the priorities of economic and social development as well as of effective use of community resources.
Decentralization of power and resources has contributed to the development of local self-government and territorial communities in Ukraine. The article has analyzed the level of strategic planning in the united territorial communities and has proved that most communities do not have great request for the formation and implementation of quality models of strategy development. At the community level, they are not always aware of the necessity of strategic planning and its role in the community management system.
The study confirmed that urban communities are more strategically oriented. Analyzing the practical experience of developing and implementing strategies for the development of united territorial communities, their participative orientation has been revealed. It has also been determined that most of the strategies, developed using participatory management principles, were supported by the international technical assistance programs.
The paper suggests to implement the participatory model of community management in territorial communities involving their citizens into the stages of model development, as well as realization and monitoring its implementation.
The suggested proposals will make it possible to create conditions for achieving the goals in social and economic development of territorial communities according to the long-term priorities of public policy and taking into account the request and views of the society.

М. Р. Ковальськийк. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

M. KovalskyiPhD in Public Administration,Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi),Deputy Head, Zhytomyr

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

Визначено, що історія європейських промислово розвинених країн переконує, що не дивлячись на національні особливості і величезні відмінності між ними в темпах економічних і соціальних змін, в еволюції систем їх адміністративно-територіального поділу спостерігалося багато спільного. У західноєвропейських країнах базовими адміністративно-територіальними одиницями ще в середні століття стали комуни, що сформувалися навколо парафій католицької церкви. Вони стали здійснювати елементарні адміністративні функції - реєстрацію народжень, шлюбів і смертей, облік населення. Зазначено, що існує кілька підстав для типології управління територіальними утвореннями. Але найбільш загальний характер носить типологія систем адміністративно-територіального управління, запропонована. В даний час відносний консерватизм адміністративно-територіального поділу вступає в протиріччя з прогресом в технології, економіці, соціальній структурі та ідентичності людей. Пошук співвідношення стійкості і динаміка територіального устрою, спадкоємність в еволюції його сітки - непросте завдання. Зростання міст призвів до виникнення величезних відмінностей в чисельності населення, економічному, а отже, і податковому потенціалі низових адміністративних одиниць. У більшості країн Заходу (наприклад, в Норвегії) комуни - найстаріші територіальні колективи, де склалися багатовікові традиції общинного самоврядування. Який би малої не була чисельність населення комуни, вона, як правило, зберігає певну, хоча часто і формальну самостійність.[||]It is determined that the history of European industrialized countries shows that despite the national characteristics and huge differences between them in the pace of economic and social change, the evolution of their administrative-territorial division has much in common. In Western European countries, the basic administrative and territorial units in the Middle Ages were the communes formed around the parishes of the Catholic Church. They began to perform basic administrative functions - registration of births, marriages and deaths, population registration. It is noted that there are several grounds for the typology of management of territorial entities. But the most general is the typology of administrative-territorial management systems proposed. Currently, the relative conservatism of the administrative-territorial division contradicts progress in technology, economics, social structure and identity. Finding the ratio of stability and dynamics of territorial organization, continuity in the evolution of its network - a difficult task. The growth of cities has led to huge differences in population, economic and, consequently, the tax potential of grassroots administrative units. In most Western countries (for example, in Norway) communes are the oldest territorial groups, where centuries-old traditions of communal self-government have developed. No matter how small the population of the commune, it usually retains a certain, although often formal independence. In addition, the level of provision of public services depends on what political forces are in power in each local government, what relations they maintain with neighbors, borders local government with large or small territorial formation (if with a large, you can connect to it networks, if with small - it is necessary to create the). The Social Democrats and the left in general were (at least in theory) more inclined to increase spending on social needs, to subsidize services for the poorer part of the population, while the Liberals were more likely to invest in infrastructure. Thus, in the purely political sphere, the rule would seem to be confirmed - the more administrative units, the deeper social differences.

О. В. Мотайлок. мед. н., асистент кафедри оториноларингології,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТИ, ФУНКЦІЙ, ЗАВДАНЬ ТА ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

O. MotayloPhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Otorhinolaryngology, National Medical University named after O.O. Bogomolets

TRANSFORMATION OF THE PURPOSE, FUNCTIONS, TASKS AND PRINCIPLES OF THE MONITORING SYSTEM ON THE HEALTH OF THE POPULATION OF UKRAINE

У статті визначено, що система моніторингу за станом здоров’я населення – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан здоров’я населення, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану здоров’я, з метою уникнення загроз у сфері охорони здоров’я. Ідентифіковано мету системи моніторингу за станом здоров’я населення, яка полягає у формуванні комплексної інформації про стан здоров’я населення та ефективне управління сферою охорони здоров’я; визначено завдання: систематичні спостереження, збирання та збереження даних про стан здоров’я населення, ведення бази даних, аналіз та оцінка стану здоров’я населення, виявлення загроз здоров’ю, прогнозування змін у стані здоров’я населення, сприяння ефективному прийняттю управлінських рішень у сфері охорони здоров’я, забезпечення достовірності інформації для органів публічної влади та громадськості; функції:організаційна, інформаційна, контрольна, зворотного зв'язку, аналітична, діагностична, комунікаційна, управлінська та принципи державної системи моніторингу за станом здоров’я населення: об’єктивності та достовірності, незалежності, планування, систематичності, узгодженості, комплексності в оцінці інформації про стан здоров'я населення, цілісності, оперативності, відкритості, сумісності показників у часі та просторі, цілеспрямованості, розвитку.[||]At the present stage of development of Ukrainian statehood, there are a significant number of problematic issues that hinder the quality and effective functioning of health care. The health of the population is deteriorating, which in turn leads to increased mortality and reduced birth rates. That is why there is a need to improve the monitoring of public health. Recently, the health care system has undergone significant changes in recent years, which necessitates the development of a system for monitoring the health of the population. Health monitoring has recently not met modern requirements and needs to be strengthened, as it is carried out by different bodies and there are difficulties in collecting and obtaining all monitoring data in one place. The article analyzes the legal regulation of the system of monitoring the health of the population, found that a number of regulations governing monitoring issues have expired, but new ones have not yet been developed, which leads to the fact that existing legislation contradicts each other. It was established that there is a need to develop a normative document that would regulate all aspects of monitoring the health of the population, in particular, proposed to develop Regulations on the structure, content and procedure for state monitoring of public health, the provision of information and public health statistics. The objects of monitoring are identified and the powers of the subjects of monitoring are analyzed, on the basis of which their functions are identified. In the context of the institutional development of the model of the health monitoring system, it is proposed to establish remote monitoring centers at regional public health centers. An algorithm for implementing the monitoring system has been formed. Based on the above, the problems of the monitoring system are described and the mechanisms and directions for improving the functioning of the health monitoring system are identified. The need to build an effective system of monitoring the health of the population is due to a major problem with the health of the population of Ukraine, because only comprehensive collection and processing of data characterizing the health of the population will help understand the processes taking place and help make effective management decisions .

В. В. Капустінздобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

THEORETICAL APPROACHES TO JUSTIFYING THE ESSENCE OF THE DEFINITION "SOCIAL PARTNERSHIP"

V. KapustinСandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО»

Досліджено теоретичні підходи до обґрунтування сутності дефініції «соціальне партнерство». Відстежено еволюцію наукових поглядів та визначено основні положення у сфері соціального партнерства. Проаналізовано методичні засади механізмів реалізації соціального партнерства в публічній політиці. Удосконалено понятійно-категорійний апарат теорії державного управління шляхом уточнення змісту поняття «механізми реалізації соціального партнерства» що являють собою складну комплексну взаємопов’язану систему підходів, методів, форм, прийомів, функцій, інструментів та засобів організації процесів, спрямовану на забезпечення взаємодії між найманими працівниками, роботодавцями, державними органами влади або органами місцевого самоврядування для регулювання соціально-трудових і пов’язаних з ними політичних і економічних відносин на національному, галузевому, регіональному рівнях та рівні підприємств (організацій).[||]Theoretical approaches to substantiation of the essence of the definition of "social partnership" are investigated. The evolution of scientific views is traced and the main provisions in the field of social partnership are determined. The methodical bases of mechanisms of realization of social partnership in public policy are analyzed. Improved the conceptual and categorical apparatus of the theory of public administration by clarifying the meaning of the concept of "mechanisms for implementing social partnership" which is a complex integrated system of approaches, methods, forms, techniques, functions, tools and tools for organizing processes aimed at ensuring interaction between employees , employers, public authorities or local governments to regulate social and labor and related political and economic relations at the national, sectoral, regional and enterprise levels (organizations). It is noted that in a broad sense, social partnership acts as a cross-sectoral interaction between the state, civil society and socially responsible business. Thus, within the framework of scientific reflection, social partnership should be understood as a cross-sectoral interaction between representatives of two or three sectors. It is emphasized that the general goal of economically oriented social partnership is the development of the region's economy. Tasks that are solved in the process of implementing economically oriented regional social partnership outside the enterprise include: increasing the income of the population of the region; increase of the revenue part of the regional budget; increasing the investment attractiveness of the region; formation of a favorable image and increase the competitiveness of the enterprise; reduction of negative impact on the environment; development of social infrastructure and increasing its accessibility for the population, etc.
Scientific interpretations of social partnership are generalized. It was found that institutional social partnership is a mechanism for reconciling the interests of different social groups; a system of collective action taken to achieve social peace and social consensus; procedural and social interaction between groups and classes with different socio-economic interests; organizational - a means of reducing social risks, preventing and resolving social conflicts; in the spiritual and value dimension - the ideology of civilized coexistence of citizens in a market economy, a new type of thinking, the center of which is man and universal values.

А. А. Клочкоздобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. KlochkoСandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE FEATURES OF MODERN POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE FORMATION IN THE CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

У статті здійснено спробу теоретичного осмислення українського досвіду становлення та інституціоналізації сучасної політико-управлінської еліти в контексті модернізації системи публічного управління в Україні.
Доведено, що система публічного управління не є замкненою системою й ефективність її функціонування залежить від ряду факторів більш широкого порядку. Значною мірою таким чинником є політико-управлінська еліта. Однак і сама досліджувана соціальна група, що формувалася на уламках радянських ідеологічних, політичних і соціально-економічних інституцій, цілком очікувано у процесі свого розвитку зазнавала суттєвих трансформації, які визначали її спроможність і мотивацію до здійснення системних перетворень в державі, у тому числі у сфері публічного управління.
Обґрунтовується наявність кореляції між процесом розвитку української владної еліти й усіма відомими спробами здійснити в Україні реформування відповідної системи, що тісно пов’язані з інститутом президента України як потужного чинника елітогенезу і ключового центру прийняття рішень в державі. Доводиться факт неоднорідної динаміки виявленої кореляції, яка має пряму залежність від інституціональної спроможності і мотивації вітчизняної політико-управлінської еліти проводити реформаторську діяльність. Виділяються і характеризуються вагомі негативні риси виявленого зв’язку між становленням і розвитком владної еліти й спробами реформувати систему публічного управління протягом усього періоду незалежності України.
Доведено, що вагомими негативними рисами виявленого зв’язку між становленням і розвитком вітчизняної політико-управлінської еліти й спробами реформувати систему публічного управління у подальші періоди елітогенезу стали: практично повна відсутність інституційної пам’яті та наступності у впровадженні реформ, започаткованих програмами попередніх президентських і урядових команд; надмірна залежність стану системи публічного управління від чинника політичної боротьби фракцій владної еліти; вкрай вузькому вікні можливостей для запуску адміністративних реформ; відчутна олігархізація і регіоналізація політико-управлінської еліти; домінування неформальних відносин у середині політико-управлінської еліти.[||]The article attempts to theoretically comprehend the Ukrainian experience of formation and institutionalization of the modern political and managerial elite in the context of modernization of the public administration system in Ukraine.
It is proved that the system of public administration is not a closed system and the efficiency of its functioning depends on a number of factors of a broader order. To a large extent, this factor is the political and managerial elite. However, the studied social group itself, formed on the ruins of Soviet ideological, political and socio-economic institutions, quite unexpectedly in the process of its development underwent significant transformations that determined its ability and motivation to carry out systemic transformations in the state, including in the public sphere. management.
The existence of a correlation between the process of development of the Ukrainian ruling elite and all known attempts to reform the relevant system in Ukraine, which are closely related to the institution of the President of Ukraine as a powerful factor in elitogenesis and a key decision-making center in the country. The fact of heterogeneous dynamics of the revealed correlation, which has a direct dependence on the institutional capacity and motivation of the domestic political and managerial elite to carry out reform activities, is proved. Significant negative features of the revealed connection between the formation and development of the ruling elite and attempts to reform the system of public administration throughout the period of Ukraine’s independence are highlighted and characterized.
It is proved that the significant negative features of the connection between the formation and development of the domestic political and managerial elite and attempts to reform the public administration system in later periods of elitogenesis were: almost complete lack of institutional memory and continuity in the implementation of reforms initiated by previous presidential and government programs. teams; excessive dependence of the state of the public administration system on the factor of political struggle of the factions of the ruling elite; extremely narrow window of opportunity to launch administrative reforms; tangible oligarchization and regionalization of the political and managerial elite; the dominance of informal relations among the political and managerial elite.

І. Ю. Книшовааспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМ КОНФЛІКТОМ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

I. KnyshovaPostgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INFORMATIONAL ASPECT OF POLITICAL CONFLICT MANAGEMENT IN THE PUBLIC SPHERE

В умовах становлення демократії українське суспільство гостро потребує засобів, нових інструментів та механізмів, що запобігатимуть виникненню протиріч, і забезпечать надійний та ефективний контроль за управлінням конфліктними ситуаціями. У статті визначено, що інформація є основним інструментом управління політичним конфліктом в системі публічної політики та управління України.
Вітчизняні науковці та науковці пострадянського простору досліджують конфлікт з точки зору антикризового менеджменту (Л. Скібіцька, В. Матвєєв, В. Щелкунов, С. Подреза), як науку конфліктологію (М. Примуш, М. Пірен), конфлікт як явище управлінської діяльності (Ю. Андріянова), управління конфліктами у процесах публічної політики (С. Телешун, І. Рейтерович) та інші.
Сьогодні без належної інформаційно-комунікаційної взаємодії врегульовувати міжгрупові конфлікти в публічній сфері досить складно, тому основною метою цього дослідження є аналіз саме інформаційних аспектів управління політичними конфліктами в публічній сфері. Найвагомішими цілями в контексті досліджуваної теми є закладення основи формування єдиного інформаційного простору України і її входження у світовий інформаційний простір, забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства й держави, формування демократично орієнтованої масової свідомості, становлення галузі інформаційних послуг, розширення правового поля регулювання суспільних відносин, у тому числі пов’язаних з одержанням, поширенням і використанням інформації, забезпечення оптимального зворотного зв’язку між суб’єктами публічної політики в Україні.
На перебіг комунікаційних процесів в публічній політиці впливають визначена центральною владою стратегія розвитку держави та її зовнішньополітичний курс. Від цих політичних цілей залежить рівень інформування суспільства в тому чи іншому сенсі. Збільшення кількості повідомлень, які створює влада, впливає на обізнаність суспільства, а, відповідно, й на підтримку дій владних структур.
Нині боротьба за інформацію досягла такої напруги, що спричиняє конфлікти між різними суб’єктами політичної влади.
Проте, хто б не виступав суб’єктом управління конфліктами, пошук технологій врегулювання конкурентних взаємин неминуче спирається на вирішення ряду універсальних завдань: перешкодити виникненню конфлікту або його розростанню і переходу в таку фазу і такий стан, що значно збільшує соціальну ціну за його врегулювання; вивести всі латентні, тіньові конфлікти у відкриту форму з тим, щоб зменшити неконтрольовані процеси і наслідки конфліктів, уникнути раптових, обвальних потрясінь; мінімізувати ступінь соціального збудження в суспільному житті тощо.
В наш час проблема конфлікту в публічній політиці залишається актуальною, потребує дослідження, пошуку нових механізмів управління конфліктами.
In the context of democracy, Ukrainian society is in dire need of means, new tools and mechanisms that will prevent the emergence of contradictions and ensure the reliable and effective control over the conflict situations management. The article states that information is the main tool for managing political conflicts in the system of public policy and governance of Ukraine.[||]Domestic scientists and scientists of the post-Soviet space study the conflict in terms of anti-crisis management (L. Skibitska, V. Matveev, V. Shchelkunov, S. Podreza), as a science – conflict resolution studies (M. Primush, M. Piren), conflict as a phenomenon of management activity (Yu. Andriyanova), conflict management in public policy processes (S. Teleshun, I. Reiterovich) and others.
Today it is difficult to solve intergroup conflicts in the public sphere without proper information and communication interaction. That is why the main purpose of this study is to analyze the information aspects of political conflict management in the public sphere.
The most important goals in the context of the issue under research are laying down of foundations for the formation of a single information space of Ukraine and its entry into the world information space, ensuring information security of a personality, society and state, formation of democratically oriented mass consciousness, establishment of information services, extension of the legal field in regulation of social relations, including those related to the receiving, spreading and using of information, providing of an optimal feedback between subjects of public policy in Ukraine.
The course of communication processes in public policy has been influenced by strategy of the state development determined by the central government and its foreign policy course. The level of informing society in one or another sense depends on these political goals. The increasing number of messages generated by government affects public awareness and, consequently, the support of government actions.
Nowadays the struggle for information has reached such tensions that it causes conflicts between different political actors.
However, whoever is the subject of conflict management, the searching of technologies for solving competitive relations inevitably relies on a number of universal tasks: to prevent the occurrence of a conflict or its growth and transition to such a phase and condition that significantly increases the social value for its solution; to bring all the latent, shadowy conflicts into an open form in order to reduce uncontrolled processes and consequences of conflicts, to avoid sudden, slumping shocks; to minimize degree of social excitement in public life, etc.
Nowadays, the problem of conflict in public policy remains relevant. It requires research, study and finding of new conflict management mechanisms.

О. В. Гомолякоздобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О. HomoliakoСandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN UKRAINE

В статті розкривається зміст понять “механізм”, “механізм управління”, “державний механізм”. Узагальнивши трактування вказаних понять та враховуючи визначення публічної політики, зроблений висновок, що механізми впровадження публічної політики є складовою частиною системи управління та включають сукупність форм, методів, інструментів, принципів, функцій, визначають спосіб їх застосування суб’єктом управління по відношенню до об’єкта управління. З’ясовано, що включає в себе правовий механізм, як характеризується організаційний механізм. Перераховані принципи, що є невід’ємними складовими організаційно-правових механізмів впровадження публічної політики. Розглянуті підходи до організаційно-правового механізму з теоретичної точки зору та з погляду практичного застосування. Визначено найбільш важливі організаційно-правові механізми участі інститутів громадянського суспільства у впровадженні публічної політики.[||]The article reveals the meaning of the concepts "mechanism", "management mechanism", "state mechanism". Summarizing the interpretation of these concepts and taking into account the fact that public policy is a policy of public authorities based on mechanisms of public coordination of stakeholders and aimed at achieving socially significant goals, it is concluded that public policy implementation mechanisms are part of the management system and include forms, methods, tools, principles, determine the method of their application by the subject of management in relation to the object of management. It was found that the legal mechanism is a system of legal norms that defines the goals, objectives, competence of authorities, and regulates relations within the organizational structure, while the organizational mechanism is characterized as a set of components that form the organizational basis of certain phenomena and processes. These principles are integral parts of organizational and legal mechanisms for implementing public policy. Approaches to the organizational and legal mechanism from the theoretical point of view and from the point of view of practical application are considered. Among modern practices of application of organizational and legal mechanisms of interaction of public authorities with the public in the implementation of public policy, there are two main groups: forms of interaction where the initiative belongs to the public and forms of interaction in which the initiative belongs to government institutions. The organizational and legal mechanisms of participation of civil society institutions in the implementation of public policy are determined. The most important among them are: information, participation in elections, referendums, rallies, opinion polls, individual or collective appeals of citizens, round tables, public hearings, public consultations, public initiatives, public councils, public control, public expertise, social dialogue, monitoring, innovative web spaces, e-petitions, internet platforms, affiliate programs, TV and radio debates, hotlines, etc.

Ю. О. Костюніназдобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЇ

Yu. KostyuninаСandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management

TOOLS TO INCREASE THE TRANSPARENCY OF PUBLIC GOVERNANCE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

У статті досліджено інструментарій транспарентності публічного управління соціально-економічним розвитком території на основі функціональних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачає використання: краудсорсингу, публічного аудиту та можливостей центру управління компетенціями за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій в публічному управлінні соціально-економічним розвитком території. Встановлено, що вирішення завдань публічного характеру управління реалізується через інформаційно-комунікаційну доступність, прозорість, громадський контроль, диверсифікацію відповідальності між державою, суспільством та бізнесом, гнучкість управлінських алгоритмів.[||]The article establishes that in carrying out purposeful changes transparency is an actual direction of transformations of the system of public administration. The main directions of modernization of the public administration mechanism are to ensure the interaction of government agencies, society and business representatives in the context of improving the efficiency and transparency of the management decision-making process, increasing the degree of transparency of public data.
It is established that the solution of problems of public nature of management is realized through information and communication accessibility, transparency, public control, diversification of responsibilities between the state, society and business, flexibility of management algorithms.
The tools of transparency of public management of socio-economic development of the territory on the basis of functional capabilities of information and communication technologies, which provides for the use of: crowdsourcing, public audit and capabilities of the competence management center through the use of information and communication technologies in public management of socio-economic development of the territory. will help minimize the contradictions of the interests of civil society, the state and entrepreneurs, which will assess the results and effectiveness of government, eliminate corruption among civil servants, ensure maximum transparency of government agencies, reduce civic apathy, which leads to interested active participation in government decisions .
It is proved that the introduction of public audit tools, crowdsourcing and capabilities of the competence management center gives a synergistic effect of group interaction, as an individual has less knowledge than groups of people, but the main goal of technology is to create conditions for aggregation and implementation of knowledge. This creates a qualitatively new economic, social, political space, which is characterized by social cohesion, social justice, social and cultural values, economic, social, political stability. This dramatically changes the behavior of the population and its motivation: people have the opportunity to influence decisions that directly affect their vital interests, awareness of which increases the degree of social responsibility.

ТОВ "ДКС Центр"