Українською | English

BACKMAIN

Contents № 7, 2017

А. О. Дєгтярзаслужений діяч науки і техніки України, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державна академія культури, Харківська державна академія культури (м. Харків)О. В. Балуєвадоктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)В. І. Ляшенковикладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

СУЧАСНИЙ СТАН СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ, ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ ЧАСТИНИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

A. O. DehtiarHonored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management and Administration of the Kharkov State Academy of Culture, Kharkiv State Academic Culture (Kharkiv)O. V. BaluievaDoctor of Economics, Docent, vice rector for scientific work Donetsk State University of Management (Mariupol)V. I. LiashenkoTeacher of the department of management of production and non-production sphere, Donetsk State University of Management (Mariupol)

THE CURRENT STATE OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY, AS AN INTEGRAL PART OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

Стаття присвячена аналізу сучасного стану суднобудівної галузі, а також особливостям державної політики галузі з моменту проголошення незалежності України. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду (на прикладі трьох країн, а саме Китаю, Південної Кореї і Японії) з підтримки вітчизняного суднобудування. Визначені причини сучасного стану суднобудівної галузі як невід'ємної частини оборонно-промислового комплексу України. Наведені пропозиції щодо розвитку та подолання негативних тенденцій в галузі.
 
The article is devoted to the analysis of the current state of the shipbuilding industry, as well as the peculiarities of the state policy of the industry since the proclamation of Ukraine's independence. The analysis of foreign experience (on the example of three countries, namely China, South Korea and Japan) has been carried out for support of domestic shipbuilding. The reasons for the current state of the shipbuilding industry as an integral part of the defense industry complex of Ukraine are determined. The suggestions for development and overcoming of negative trends in the industry are presented.

І. О. Кульчійк. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

БАЛАНС МІЖ ДОСТУПОМ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

І. О. KulchiyPhD., Associate Professor of State Administration and Law of Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

BALANCE BETWEEN ACCESS TO PUBLIC INFORMATION AND PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF AUTHORITIES OF THE PUBLIC AUTHORITIES OF UKRAINE

У статті проаналізовано норми законів України «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» в контексті реалізації повноважень органів державної влади України. Визначено, що при оцінці доступності інформації про діяльність органів державної влади до уваги мають братися такі показники, як загальна кількість відповідей на інформаційні запити; кількість задоволених інформаційних запитів; кількість відмов у наданні інформації; кількість запитів, залишених без відповіді; ґрунтовність, повнота і точність відповіді; своєчасність надання інформації.
Відповідно завданнями органів державної влади мають стати усунення суперечностей нормативно-правових актів в інформаційній сфері та узгодження правових норм між собою, виходячи з великої кількості та розрізненості правових актів, які регулюють відносини в інформаційній сфері, обґрунтованим і доцільним залишається питання кодифікації інформаційного законодавства, окремими розділами до якого доцільно включити права і обов’язки людини і громадянина в інформаційній сфері, права і обов’язки держави, тощо. З огляду на те, що право громадян на доступ до інформації та захист персональних даних українським законодавством виділено в окремі категорії прав, доцільно законодавчо чітко визначити такі механізми: контролю за реалізацією цих прав; оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності щодо доступу до інформації та захисту персональних даних; притягнення до відповідальності посадових осіб за недотримання чинного законодавства, що регулює відносини у вказаних сферах.
 
The article analyzes the norms of the laws of Ukraine «On Protection of Personal Data», «On Access to Public Information», «On Information» in the context of the exercise of the powers of the state authorities of Ukraine. It has been determined that when assessing the availability of information on the activities of public authorities, indicators such as the total number of responses to information requests should be taken into account; Number of satisfied information requests; The number of refusals to provide information; Number of queries left unanswered; Thoroughness, completeness and accuracy of the answer; Timeliness of providing information.
According to the tasks of the state authorities, the elimination of contradictions in the legal acts in the information sphere and the harmonization of legal norms among themselves, based on the large number and diversity of legal acts regulating relations in the information sphere, the issue of codification of the information legislation, separate sections is justified and expedient. To which it is expedient to include rights and obligations of a person and citizen in the information sphere, rights and obligations of the state, etc. Given that the right of citizens to access information and the protection of personal data in Ukrainian legislation is allocated in separate categories of rights, it is expedient to legislatively define the following mechanisms: control over the realization of these rights; Appeal against decisions, actions or inactivity of state authorities, local self-government bodies, associations of citizens, enterprises, institutions, organizations irrespective of the form of ownership regarding access to information and protection of personal data; Prosecution of officials for non-compliance with the current legislation regulating relations in the specified spheres.

А. В. Ліпінськак. п. н., доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, КНУКіМ, м. Київ

ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. V. LipinskaCandidate of Pedagogic science, assistant professor, assistant professor of the Information, Library and Archive Studies Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

STUDY OF METHODS OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITY FUTURE SPECIALISTS IN DOCUMENTATION SCIENCE AND INFORMATIONAL ACTIVITY

У статті розглянуто методи інформаційно-аналітичної діяльності, які вивчають майбутні фахівці з документознавства та інформаційної діяльності. Описано класифікацію методів опрацювання інформації. Охарактеризовано наступні методи: ділової гри, мозковий штурм, Дельфі, колективного блокноту, сценаріїв, абстрагування, конкретизація, порівняння, індукція, дедукція та інші.
 
The article deals with the special of studying the methods of information and analytical activity future specialists in documentation science and informational activity. The classification of methods of processing information is described. The following methods are described: business game, brainstorming, Delphi, collective notebook, script, abstraction, specification, comparison, induction, deduction, and others.

О. С. Твердохлібк. держ. упр., доцент кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України

РЕТРОСПЕКТИВНО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ

Oleksandr Stepanovych Tverdokhlibcandidate of sciences in public administration, associate professor of the information policy and e-governance department at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

RETROSPECTIVELY-COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INFORMATION SPHERE OF UKRAINE

Автором на підставі історичних фактів та джерел здійснено комплексне наукове теоретико-методологічне дослідження, присвячене проблематиці становлення й еволюції інформаційної сфери України. Базуючись на багатовіковому досвіді та враховуючи послідовні етапи ґенези й розвитку Української держави, виокремлено особливості й характерні ознаки цієї предметної сфери наукового дискурсу. Проведено ретроспективно-порівняльний аналіз впливу з боку держави на інформаційні відносини між окремими людьми, усім суспільством та державою загалом в умовах утвердження сучасних демократичних принципів публічного управління й подальшого поступу в цьому напрямі. Окреслено основні проблеми, пов’язані з формуванням та реалізацією інформаційної політики держави на різних історичних періодах її розвитку. Охарактеризовано сучасний стан і напрями діяльності органів публічної влади, що пов’язана з інформаційною сферою України.
 
Based on historical facts and sources the author carries out a comprehensive scientific theoretically-methodological research devoted to problematic of formation and evolution of the information sphere in Ukraine. Grounded on centuries-old experience and taking into consideration consistent stages of genesis and development of the Ukrainian state he marks out peculiarities and distinctive features of this scientific discourse’s subject domain. A retrospectively-comparative analysis of the state’s influence on information relations between particular persons, the entire society and the state in whole under conditions of modern public administration’s democratic principles strengthening and further development in this direction is made here. Main problems concerned with forming and realization of the state’s information policy in different historical periods of its development are outlined. Modern conditions and activity directions of public authorities concerned with Ukrainian information sphere are pointed out.

В. П. Залізнюкк. е. н.

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Viktoriia ZalizniukCandidate of Economic Sciences

FOOD SECURITY MECHANISMS IN THE USA: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Розглянуто історичні підходи щодо механізмів забезпечення продовольчої безпеки США. В теорії продовольчої безпеки одним з ключових питань є питання про способи та механізми її забезпечення. Йдеться в першу чергу про державну підтримку сільськогосподарського виробництва і продовольчого ринку як внутрішньої, так і зовнішньої. Обидва напрями представляють собою складні системи, які не можуть функціонувати в режимі вільного ринку, а вимагають ефективного державного регулювання. Теорія і практика доводять, що рівень продовольчої безпеки безпосередньо залежить від ступеня й ролі державного регулювання в галузі. Простежується така залежність - чим вище рівень державного регулювання, тим вище ступінь самозабезпеченості країни в продовольстві. Навпаки, ринковий тип регулювання показав себе «недостатньо ефективним вже в кінці 19 століття», і для нього були характерні «локальні масштаби виробництва та невисока забезпеченість товарами». У зв'язку з цим вже до середини 1930-х років були сформульовані основні принципи і методи неринкового регулювання продовольчих ринків в розвинених економіках.
Проаналізовано систему державної підтримки сільського господарства, як основи забезпечення продовольчої безпеки. Основне завдання державного регулювання сільського господарства полягає в створенні правової бази, економічних, соціальних умов, протекціоністського клімату, що сприяють стимулюванню виробництва сільськогосподарської та продовольчої продукції.
 
Historical approaches to US food security mechanisms are considered. The issue of food security is an important part of the concepts of national security of most of the advanced countries, and therefore, relevant laws, state strategies and programs are being developed and adopted in these countries. It should be noted that food security in US agricultural policies pays particular attention to proposing solutions to the food problem in a number of priority tasks of the policy being pursued.
In the theory of food safety, one of the key issues is the question of the ways and mechanisms of its security. This is primarily about state support for agricultural production and the food market, both domestic and foreign. Both directions are complex systems that can not operate in a free market, but require effective government regulation. The theory and practice prove that the level of food security depends directly on the degree and role of state regulation in the industry. This dependence is traced - the higher the level of state regulation, the higher the degree of self-sufficiency of the country in food. On the contrary, the market type of regulation showed itself to be "not effective enough at the end of the 19th century," and for him were characterized by "local production scales and low security of goods". In connection with this, by the mid-1930s, the basic principles and methods for non-market regulation of food markets in developed economies were formulated.
The system of state support of agriculture as a basis for food security is analyzed. The fundamental issues of food security and the reduction of food insecurity risks in the future are the most important function of the agricultural sector of the economy. In this regard, in the framework of ensuring food security, the country needs to take certain measures to protect domestic production, to help farmers. The main task of state regulation of agriculture is to create a legal base, economic, social conditions, protectionist climate, which promote the production of agricultural and food products.

Р. В. МатвієнкоЗдобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

СУЧАСНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Roman Vladimirovich MatvienkoGetter, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

MODERN MODEL OF STATE REGULATION OF AGRARIAN PRODUCTION IN UKRAINE

Розглянуто основні чинники державного регулювання аграрного виробництва. Проаналізовано та оцінено вплив державного регулювання аграрного виробництва, а також обґрунтовано та запропоновано схему базових складових теоретичної моделі державного регулювання аграрного виробництва.
 
The main factors of state regulation of agrarian production are considered. The influence of state regulation of agrarian production has been analyzed and evaluated, and the scheme of the basic components of the theoretical model of state regulation of agrarian production has been substantiated and proposed.

Н. В. Галицькааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

N. HalytskaPost-graduate Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

GLOBAL EXPERIENCE IN THE FUNCTIONING OF PROJECTS IN HIGHER EDUCATION

У статті досліджується кращий світовий досвід функціонування проектів у сфері вищої освіти. Визначено переваги міжнародних проектів у сфері вищої освіти, серед яких створення методичної літератури, спільних освітніх центрів, популяризація країни, вивчення мови тощо. Доведено, що більш широка реалізація таких проектів можлива за умови автономії вищих навчальних закладів та децентралізації управління вищою освітою.
 
The article examines the best global experience in the functioning of projects in higher education. The advantages of international projects in higher education among which are the creation of methodological literature, joint educational centers, promotion of the country, learning of languages etc. are defined. It is proved that a wider implementation of such projects is possible upon condition of the higher education institutions autonomy and decentralization of administration in higher education.

Ю. М. Уздєновааспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІНЦЯ

Y. N. Uzdenovapost-graduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration office of  the President of Ukraine

BROADCASTING CULTURE OF PUBLIC MANAGER

У статті обгрунтовано актуальність дослідження культури мовлення публічного управлінця, адже діяльність посадовців тісно пов’язана з мовленням, є можна сказати їх візитною карткою. Адже формування мови є однією з найголовніших потреб всіх держав. Державні службовці повинні дбати про мовну культуру та надавати приклад правильного мовлення, оскільки професійна діяльність публічних управлінців здійснюється за допомогою спілкування. І тому високий рівень мовної культури має бути найголовнішим у іміджі держслужбовця. З’ясовано сутність понять: мова, мовлення, культура мови, культура мовлення; висвітлено основні принципи культури мовлення; визначено комунікативні ознаки культури мовлення, яких має дотримуватися публічний управлінець у своїй діяльності; виокремлено ключові проблеми культури мовлення публічного управлінця та запропоновано шляхи їх вирішення; обґрунтовано важливість формування культури мовлення публічного управлінця.
 
The article substantiates the relevance of the study of the broadcasting culture of public manager. Because the activity of officials is closely connected with broadcasting and can say a lot about them. Because the formation of language is one of the most important needs of all states. Government employees should take care of linguistic culture and provide an example of proper speech because professional activity of public managers is carried out by means of communication. Therefore, the high level of linguistic culture should be the most important in the image of a government employee. The essence of concepts is clarified: language, speech, culture of language, culture of speech; the main principles of the culture of speech are highlighted; communicative features of the culture of speech, which should be followed by the public manager in their activity, are determined; the key problems of the public speaking manager culture are outlined and ways of their solution are proposed; the importance of forming the broadcasting culture of public manager is substantiated.

І. П. Міщенкоаспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Irina Mishchenkopostgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

FEATURES OF THE STATE MECHANISM OF INFORMATION DEVELOPMENT IN REGION

Зазначено, що соціологічні і футурологічні концепції інформаційного суспільства як основний фактор його розвитку вважають виробництво і використання науково-технічної та іншої соціальної інформації. Перехід сучасного західного суспільства в якісно нову стадію, або, як вважають прихильники даної концепції, в інформаційне суспільство, спирається на об'єктивні процеси розвитку наукомістких, енерго- і праце зберегаючих галузей економіки, процеси роботизації виробництва, комп'ютеризації та інформатизації найважливіших сфер суспільного життя. В даний час від новітніх наукоємних та праце зберегаючих компонентів залежить вирішення таких важливих питань, як економічне зростання, зайнятість, підвищення життєвого рівня та ін.
Виділено домінуючу особливість сучасного економічного стану, яка стала використовувати новий термін «цифрова економіка». Європейські країни замість терміна «інформаційна інфраструктура плюс цифрова економіка» вважали за краще відразу користуватися поняттям «інформаційне суспільство», під яким розуміється суспільство з високорозвиненою інформаційною інфраструктурою і масовим проникненням в усі сфери суспільного життя передових інформаційних і комунікаційних технологій. Європейці від формованого інформаційного суспільства в першу чергу очікують вирішення нагальних проблем: зниження фрагментарності європейського ринку; зростання трудової зайнятості населення; підвищення конкурентоспроможності, як національних економік, так і загальноєвропейської економіки в цілому; підвищення ефективності громадського обслуговування; зміцнення позицій Європи на світовому ринку та ін.
 
It is noted that the sociological and futurological concepts of the information society as the main factor of its development consider the production and use of scientific, technical and other social information. The transition of modern Western society to a qualitatively new stage, or, as the supporters of this concept believe, in the information society, relies on objective processes of the development of knowledge intensive, energy and labor of preserving branches of the economy, processes of robotic production, computerization and information of the most important spheres of the public life. At present, the solution to such important issues as economic growth, employment, life-level, and so on depends on the latest knowledge-intensive and labor-saving components.
The dominant feature of the modern economic situation, which began to use the new term "digital economy", was highlighted. European countries instead of the term "information infrastructure plus digital economy" preferred to immediately use the term "information society", which means a society with a highly developed information infrastructure and mass penetration into all areas of public life of advanced information and communication technologies. Europeans from the molded information society expect to solve the urgent problems in the first place: reducing fragmentation of the European market; growth of labor employment; increasing the competitiveness of both national economies and the pan-European economy as a whole; increasing the efficiency of public services; strengthening of Europe's position in the world market, etc.

ТОВ "ДКС Центр"