Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2017

О. В. Балуєвад. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. МаріупольО. С. Келембетстарший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ДЕОКУПОВАНИХ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ ТЕРИТОРІЙ

O. V. Baluevadoctor of economics, associate Professor, vice-rector on scientific work Donetsk State University of Management, Mariupol, UkraineО. S. Kelembetsenior lecturer of the finance, accounting & auditing department Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

IMPLEMENTATION TOOLS OF THE STATE POLICY OF THE DEOCCUPATED AND CONFLICT-AFFECTED TERRITORIES RECOVERY AND REINTEGRATION

В статті розглянуті деякі негативні фактори, які впливають на процес формування державної політики відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій. Вказані обмеження, на які необхідно звертати увагу при формуванні державної політики. В дослідженні виділено типи інструментів, які слід використовувати при реалізації даної державної політики. Підкреслено, що державна політика відновлення та реінтеграції постраждалих від конфлікту територій повинна спиратися на оцінку та прогнозування розвитку даних територій, її пріоритети та бути узгодженою із загальнодержавними, регіональними та місцевими пріоритетам розвитку. Для виконання цих умов в статті запропоновані заходи за такими напрямами: фінансово-економічного забезпечення, підвищення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку територій, інституційного забезпечення, інтеграції регіонів. В статті проаналізовано фактори, які чинять певний вплив на розробку державної стратегії відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій, та елементи, які формують процес її розробки.
 
Some of the negative factors that influence the state policy of the deoccupated and conflict-affected territories recovery and reintegration formation process are considered in the article. The limitations, which should be taken into account when forming the state policy, are pointed out. Some types of tools that should be used in the implementation of the state policy are identified in the research. It was emphasized in the article that the state policy of the deoccupated and conflict-affected territories recovery and reintegration should be based on the evaluation and forecasting of these territories development, its priorities and should be consistent with national, regional and local interests of development.  To meet these conditions some measures in such areas as financial support, competitiveness and enhance innovative development of these territories, institutional support, integration of regions are proposed in the article Factors that influence the development of the deoccupated and conflict-affected territories recovery and reintegration strategy, and the elements that forming the process of its development are analyzed in the research.

С. Ф. Маровад. держ. упр., професор кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. МаріупольС. М. Вовкк. е. н., доцент кафедри організації вищої освіти охорони здоров’я Донецького національного медичного університету

МЕДИЧНА ПОСЛУГА ЯК ТОВАР МЕДИЧНОГО РИНКУ

S. F. MarovaD. state Mgr., Professor, Department of environmental management, Donetsk state University of management, MariupolS. M. VovkfPh. D. in Economics, associate Professor of the Department of higher education of health care of Donetsk national medical University

MEDICAL SERVICE AS A MEDICAL PRODUCT

Досліджено загальне поняття про послугу, як економічного виду діяльності. Надані державні механізми управління медичною послугою на громадському ринку здоров’я. Визначено, що будучи товаром медичного ринку послуга, має ряд власних ознак чим різко відрізняється від будь-якого іншого товару або послуги.
 
The article studies a General notion of services as economic activities. Are government mechanisms for the management of medical service in the state of the market of medical services. Found that being in the market medical product that has a number of characteristics, and dramatically different from any other product or service.

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївІ. А. Павленкод. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Підкуйкок. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

G. KostiukPhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, KyivI. PavlenkoDoctor of Economics, professor of management department, Kyiv national university of technology and design, KyivO. PidkuikoPhD (Public Administration), associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

FEATURES OF FUNCTIONING AND ANTIMONOPOLY ADJUSTING OF MARKET OF POWER RESOURCES

У статті дослідженно особливості функціонування та антимонопольного регулювання ринку двох видів енергетичних ресурсів: електроенергії та природного газу. Ці ринки мають схожу специфіку функціонування, підходи до регулювання та тенденції реформування з метою адаптації до законодавства ЄС. Висвітлено основні проблеми функціонування цих ринків. Проаналізована державна політика у сфері реформування конкурентного середовища та імплементації третього енергетичного пакета європейського союзу. В процесі дослідження діяльності ринку електроенергії та природного газу, виявлено фактори, які стримують розвиток конкуренції, розглянуто заходи Антимонопольного комітету України по усуненню виявлених недоліків.
В статті проведено аналітичний огляд законодавчої бази, які була удосконалена Антимонопольним комітетом України, для запобігання мономопізації ринку енергетичних ресурсів. Окреслено пріоритетні завдання  Антимонопольного комітету України щодо співпраці з державними органами та учасниками ринків природного газу щодо розвитку конкуренції, вирішення проблемних питань та, зокрема, реалізації положень, передбачених нормами Третього енергетичного пакета.
 
The article features research operation and antitrust market two types of energy: electricity and natural gas. These markets have a similar specificity performance, approaches to regulation and reform trends in order to adapt to EU legislation. The basic problems of these markets. Analyzed government policies in reforming the competitive environment and the implementation of the third energy package of the European Union. During the study of the market for electricity and natural gas discovered factors that hinder the development of competition, considered measures Antimonopoly Committee of Ukraine to address the deficiencies.
In the article the analytical review of the legal framework, which has been improved by the Antimonopoly Committee of Ukraine to prevent monomopizatsiyi energy market. Outlined the priorities of the Antimonopoly Committee of Ukraine on cooperation with government agencies and market participants on gas competition, solving problems and in particular the implementation of the prescribed norms Third Energy Package.

Н. О. Лиховідголовний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти

ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ТА ЕФЕКТІВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

Natalya Alekseevna Likhovidthe main specialist in internal audit of the Main Territorial Department of Justice in the Dnipropetrovsk region, Oles Honchar Dnipro National University , the Centre of Postgraduate Education

RESEARCH ON THE CONSEQUENCES AND EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE

У статті автором досліджуються сучасні фактори, що впливають на державну міграційну політику, наслідки та ефекти міграційних процесів України.
 
The article is devoted to modern factors which have an affect on the state migration policy, consequences and effects of migration processes in Ukraine.

М. Г. Орелкандидат наук державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТИПУ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. G. OrelPhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

IDENTIFICATION OF DESTABILIZATION TYPE'S OF THE POLITICAL SYSTEM FOR PREPARATION STRATEGIC DECISIONS IN THE SPHERE OF POLITICAL SECURITY

У статті на основі системного аналізу основних чинників і намірів (цілей) ініціаторів дестабілізації політичної системи, її очікуваних наслідків, виокремленні когнітивні ознаки. Вони дозволяють суб’єктам системи державного управління у сфері політичної безпеки, визначати тип дестабілізації вказаної системи: еволюційний, модернізаційній, трансформаційній чи комбінований. Також акцентується увага на важливості збалансованості морального, юридичного та концептуального рівнів упорядкування політичної системи для забезпечення її стійкості. Визначені складові комплексного підходу щодо дослідження факторів дестабілізації системи та надані характеристики можливих рівнів соціального збурення, як наслідків дестабілізації.
 
In article are defined cognitive signs on the basis of a systems analysis of the main factors and intentions (goals) of the initiators of destabilizing the political system, her consequences expected. They determine the type of destabilization of the system: evolutionary, modernization, transformational, or combined for the subjects of the system of public administration in the sphere of political security. Attention is also focused on the importance of balancing the moral, legal and conceptual levels of ordering (streamlining) the political system to ensure its sustainability. Elements of an integrated approach to research of factors of system destabilization are defined and characteristics of possible levels of social disturbance as a result of destabilization are submitted.

А. Ю. Гладченкодокторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ В КОРПОРАТИВНІЙ СФЕРІ

A. Gladchenko

TAVRIA NATIONAL UNIVERSITY OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION ECONOMIC EQUILIBRIUM IN THE CORPORATE FIELD

В статті систематизовано новітні функції державного регулювання корпоративної сфери в Україні на основі систематизації структури суб’єктів ринку соціального інвестування за категоріями країн. Виявлено недоліки в механізмах державного регулювання ринкової поведінки корпорацій з метою досягнення економічної рівноваги. Запропоновано удосконалення завдань і функцій державного управління економічною рівновагою в корпоративній сфері на основі стандартів ООН відносно ринкової поведінки корпорацій на територіях присутності країн-членів ОЕСР.
 
In the article the latest features of state regulation of corporate sphere in Ukraine on the basis of systematization of subjects of the market structure of social investment by country category. Identified weaknesses in the mechanisms of state regulation of market behavior of corporations in order to achieve economic equilibrium. The improved objectives and functions of government in the economic balance of the corporate world on the basis of UN standards for market behavior of corporations in the presence of OECD territories.

Є. В. Козловськийкандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтвН. В. Булгаковавикладач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ

Yevhen KozlovskyPhD in Public Administration, Associate Professor,Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and ArtsNataliya BulgakovaAssistant of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

LEGISLATIVE SUPPORT OF TOURISM IN FOREIGN COUNTRIES

У статті узагальнено міжнародну практику регулювання туристичної діяльності, яка спрямована на визначення державних завдань у сфері туризму, засобів їх досягнення, упорядкування туристичних формальностей, зменшення ризиків під час подорожей, інтенсифікацію розвитку туристичної індустрії, регулювання відносин між виробниками і споживачами туристичних послуг, а також на інші важливі цілі та завдання. Автором представлено результати дослідження досвіду різних країн світу щодо створення органів державної влади відповідальних за розвиток туризму. Акцентовано увагу на найважливіших положеннях нормативно-правових актів, схожих позиціях та відмінностях у системі законодавчого забезпечення туристичної діяльності в європейських країнах. Встановлено, що основою для проведення структурних реформ у галузі туризму є формування спеціальної законодавчо-правової бази, яка забезпечує захист інтересів держави та суспільства, прав людини та громадянина, а також визначає форми та методи втручання держави у туристичну діяльність.
 
The article reviews the international practice of tourism regulation which is aimed at the definition of public responsibilities in tourism and the means of its achieving, the arrangement of travel formalities, the decreasing of risks for traveling, the intensification of the tourism industry, the regulation of relations between producers and consumers of tourism services and other important goals and objectives. The author presents the results of research of international experience to create public authorities which stimulate the tourism development. The attention is paid on the most important provisions of regulatory acts, the similar positions and differences of tourism legislative support system in European countries. It is established that the basis for structural reforms in the tourism is the formation of special legislative framework, which ensures the protection of the interests of state and society, human and civil rights and defines the forms and methods of state intervention in tourism activities.

В. В. Друкк. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОМУНІКАЦІЯ” В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Viktoriya DrukPhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MODERN SCIENTIFIC APPROACHES OF THE CONCEPT OF COMMUNICATION IN PUBLIC GOVERNANCE

Статтю присвячено аналізу сучасного наукового дискурсу щодо визначення поняття “комунікація”, розглянуто поняття “комунікації в державному управлінні” “комунікація управлінська”, “комунікація політична”.
 
The article is dedicated to the analysis of the contemporary scientific discourse to the definition of comunication. The concept of ” comunications in public governance” “governance comunication”, “political comunication” were considered.

В. С. Адамовськак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИБІР НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. S. Adamovskacandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

GOVERNMENT REGULATION MECHANISM OF ECONOMY AND SELECTION DIRECTLY ECONOMIC POLICY IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню та осмисленню поняття державного регулювання економіки в сучасних умовах господарювання. В економічній літературі немає чітко визначеного поняття державного регулювання економіки, адже це поняття повинно враховувати нестійкий стан сучасної економіки країни, її динамічність, нестабільність. Механізм державного регулювання економіки повинен бути унікальним, адаптованим до будь-яких змін напрямів, мети і цілей державної економічної політики. У статті розкрито сутність державного регулювання економіки. Визначено структуру механізму державного регулювання економіки та вибору напряму економічної політики, розглянуто та охарактеризовано його складові. Обгрунтовано, що визначення напряму економічної політики держави повинно здійснюватися одночасно з оцінкою ефективності застосування обраних методів державного регулювання економіки відповідно до її функцій, з метою оперативного реагування на будь-які зміни в економіці.
 
The article is a theoretical grounding and understanding concept of government economy regulation in the current economic conditions. In the economic literature does not clearly defined concept of government economy regulation, as this concept must take into account the unstable state of the modern economy, its dynamism, instability. The mechanism of government economy regulation should be unique, tailored to any change directions, goals and objectives of government economic policy. The article reveals the essence of government economy regulation. The structure of government economy regulation and the direction of economic policy choices, examined and characterized its components. Proved that determine the direction of economic policy should be carried out simultaneously with the assessment of the effectiveness selected methods of government economy regulation according to its functions, in order to respond quickly to any changes in the economy.

Ю. Л. Моховак. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та публічного адміністрування, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В СТРУКТУРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

J. L. MokhovaPhD in Public Administration., Associate Professor of Economics and Public Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

VALUE OF CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION IN THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

В статті визначено, що в основу структурування та функціонування апарату державної влади покладено єдність принципів централізації та децентралізації. Виділено тенденції розвитку, переваги та недоліки централізації та децентралізації. Доведено, що співвідношення централізації і децентралізації в сфері державного управління має бути оптимальним та повинне забезпечувати ефективне державне управління. Визначено, що метою децентралізації влади в Україні є передача значної частини повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Проаналізовано динаміку кількості створених об’єднаних громад в регіонах Україні та виділено лідерів з реалізації децентралізації влади. Виділено заходи для формування ефективного державно-владного механізму в Україні, реалізація яких дозволить сформувати ефективну сучасну демократичну країну з розвинутим громадянським суспільством.
 
The article it is determined  that the basis for structuring and functioning government apparatus put the unity of the principles of centralization and decentralization. It is highlighted trends, advantages and disadvantages of centralization and decentralization. There is proved that the value of centralization and decentralization in public administration must be optimal and should ensure effective governance. It is determined that the purpose of the decentralization of power in Ukraine is the transfer of significant powers and budgets of government agencies to local governments. There ia analyzed the dynamic of created combined number of communities in the Ukraine and selected leaders of decentralization of power. It is highlighted measures to create effective public-powerful mechanism in Ukraine, the implementation of which will form an effective modern democratic country with a developed civil society.

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

CLUSTERING AS FOR EXAMPLE STATE ANTI-CRISIS STRATEGY ECONOMICS DEVELOPMENT

Обґрунтовано, що реалізація державної антикризової стратегії розвитку реального сектора економіки потребує забезпечення сбалансованої взаємодії влади, бізнесу і громадськості у цій сфері. Перспективною формою такої взаємодії для України визначено територіально-галузеві кластери. Розроблено напрями реалізації кластерного напряму державної стратегії розвитку реального сектора економіки.
 
Grounded that the implementation of anti-crisis strategy for the development of the real economy needs to provide Balanced interaction between government, business and the community in this area. Promising form of this interaction for Ukraine's territorial defined industry clusters. Directions implementation of cluster development direction of the state strategy of the real economy.

Н. А. Гнидюккандидат наук з державного управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ЗАСАДАХ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В НАПРЯМКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

N. GnydiukPh.D. in Public Administration

PUBLIC SERVICE DEVELOPMENT ON PROFESSIONAL TRAINING PRINCIPLES IN THE DIRECTION OF EUROINTEGRATION

Н. А. Гнидюккандидат наук по государственному управлению

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ПРИНЦИПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

В статті розглянуті питання розвитку державної служби на засадах професійного навчання в напрямку євроінтеграції. Визначено, що Українська система підвищення кваліфікації з питань євроінтеграції формалізована і складна. Зміст, механізми навчання та адміністративні процедури базуються на відповідному законодавстві. Не існує ефективної системи аналізу та визначення потреб підготовки і перепідготовки державних службовців у сфері євроінтеграції. Водночас, державні службовці не мають мотивації для поглиблення знань та вдосконалення навиків через підвищення кваліфікації.
 
The article discusses the public service development on the professional training basis in the direction of European integration. It is determined that the Ukrainian system of professional development on the issues of European integration is formal and complex. The content, training mechanisms and administrative procedures are based on relevant legislation. There is no effective system for analyzing and determining the training and retraining needs of public servants in the field of European integration. At the same time, public servants do not have the motivation to deepen their knowledge and improve their skills through professional development.
 
В статье рассмотрены вопросы развития государственной службы на основе профессионального обучения в направлении евроинтеграции. Определено, что украинская система повышения квалификации по вопросам евроинтеграции формализованая и сложная. Содержание, механизмы обучения и административные процедуры базируются на соответствующем законодательстве. Не существует эффективной системы анализа и определения потребностей подготовки и переподготовки государственных служащих в сфере евроинтеграции. В то же время, государственные служащие не имеют мотивации для углубления знаний и совершенствования навыков через повышение квалификации.

А. М. Валюхк. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

A. M. ValyukhPhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATIONAL SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF NATURAL CAPITAL РRESERVATION OF UKRAINE

Розглянуто організаційну структуру державного управління збереженням природного капіталу України. Проаналізовано ефективність державного управління збереженням природного капіталу. Розглянуто кращий міжнародний досвід державного управління та розроблено рекомендації щодо його імплементації в Україні.
 
The organizational structure of public administration of natural capital conservation of Ukraine has been investigated. The government natural capital conservation effectiveness has been analyzed. Considered best practices of public administration and recommendations for its implementation in Ukraine.

Л. В. Олексюкаспірант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ЕЛЕКТРОННИХ УРЯДУВАННІ, ДЕМОКРАТІЇ ТА КОМЕРЦІЇ

L. V. Oleksiuka postgraduate student at the Department of Information Policy and Digital Governance, National academy for public administration under the President of Ukraine

REGULATING THE IDENTIFICATION OF INDIVIDUALS AND ENTITIES IN E-GOVERNANCE, DEMOCRACY AND COMMERCE

У статті проаналізовано законодавство України з проблем доступу до публічної інформації, організації опрацювання звернень громадян, надання адміністративних та державних послуг, захисту персональних даних в частині ідентифікації фізичних та юридичних осіб, запропоновано врегулювати питання електронної ідентифікації та автентифікації осіб з метою імплементації взятих на себе Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.
Реалізація електронного доступу до публічної інформації та електронні звернення громадян потребують розробки ефективних заходів і організаційних механізмів державного регулювання ідентифікації запитувачів при необхідності отримання конфіденційної інформації у електронному вигляді, наприклад, інформації щодо себе чи третіх осіб, яка є наявна у розпорядників публічної інформації у розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації».
У зв’язку з цим потребуватиме удосконалення законодавства України, що регулює відносини громадянина та держави, в частині регулювання електронної ідентифікації та взаємодії з метою реалізації електронного доступу громадян та юридичних осіб до інформації, послуг як складової концепції електронного відкритого урядування.
 
The article analyzes the law of Ukraine on issues of access to public information, the organization processing appeals, administrative and public services, protection of personal data in terms of identifying individuals and entities proposed to resolve the issue of electronic identification and authentication of persons for the implementation of commitments by Ukraine obligations commitments under the Association Agreement with the EU.
Implementation of electronic access to public information and email addresses of citizens need to develop effective measures and institutional mechanisms of state regulation of identifying applicants as necessary to obtain confidential information electronically, for example, information about yourself or third parties, which is available at public information within the meaning of the Law of Ukraine "On access to public information."
In this regard require revision of legislation of Ukraine governing the relationship of the citizen and the state, in the part of electronic identification and interaction to implement electronic access of citizens and legal persons to information and services as part of the open concept of e-governance.

Р. С. Савранськийаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРИПАРТІЙНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

R. S. Savranskyigraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPT AND ESSENCE OF YOUTH WING OF POLITICAL PARTIES

В статті автором уточнено поняття припартійних молодіжних організацій та розкрито їх сутність, показано вплив та важливість припартійних молодіжних організацій для політичних партій. Сформульовані поняття дають можливість по-новому поглянути на проблематику розвитку припартійних молодіжних організацій, окреслюють шляхи подальших досліджень за даною тематикою та розкривають сутність припартійних молодіжних організацій, як елементу політичних партій.
 
For the stable functioning of a political party needed a developed system of wing organizations, one of this organization is youth wing. Concept and essence of youth wing organization is an important basis for understanding the ways and methods of development of youth wing. In Ukraine in contrast to other countries, the issue of the conceptual basis of youth wing organizations were not given enough attention, existing research and publications provide just statistical information or superficial understanding of the concept and essence of youth wing organizations. In this article, summarized existing sources and based on own research, by author have been formulated the concept of youth wing organizations and revealed their essence, shown the influence and importance of youth wing organizations for political parties. These concepts give a possibility to take a fresh look on the problems of development of youth wing organizations, outline the ways of further researches on this subject and reveal the essence of youth organizations as part of political parties.

О. В. Звіздайаспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ при Президентові України, м. Харків

НАУКОВІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СФОРМОВАНІ НА ЇХ ОСНОВІ МОДЕЛІ

O. V. Zvizdaipostgraduate student of Regional Development and Local Self-Government Department of KRI NAPA, Kharkiv

SCIENTIFIC THEORIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ORIGIN AND MODELS ON THEIR BASIS

Розглянуто в історичній ретроспективі теорії місцевого самоврядування та сформовані на їх засадах моделі місцевого самоврядування.
 
Considered in historical perspective of the theory of local government and formed the basis for their model of local government.

Д. В. Адамоваспірант, старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ТА РИНКОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

D. V. Adamova graduate student, the assistant of finance, accounting and taxing, Donetsk State University of Management (Mariupol city)

THE IMPACT OF GOVERNMENT REGULATORS AND MARKET DEVELOPMENT OF DOMESTIC SMALL BUSINESS OF UKRAINE

Визначено поточні проблеми функціонування малого бізнесу в Україні. Дослідження засновано на моніторингу національних, державних та регіональних програмах та концепціях розвитку вітчизняного малого бізнесу. Зазначено зниження фінансових результатів їх функціонування. Поряд з цим виявлено значене зменшення суб’єктів інфраструктури державної фінансової підтримки. Визначено стратегічне бачення ринкових суб’єктів фінансово-кредитної підтримки процесів розвитку малого бізнесу та поточні державні заходи з нормування цих процесів. Зміни нормативно-правового регулювання фінансової діяльності малого бізнесу наведено станом на 2017 р. Визначено місце та значення малого бізнесу у в сфері підприємництва за кількісними та якісними категоріями. Виявлено, що поточна проблематика функціонування малого бізнесу лежить не тільки у площині фінансово-кредитного забезпечення, а і інституціонального перетворення в системі державного управління. На основі проведених теоретичних та практичних досліджень, аналітики статистичних даних у статті визначені пріоритети сучасної політики із забезпечення соціально-економічного розвитку малого бізнесу.
 
The current problems of functioning of small business in Ukraine are determined in this paper. The research is based on monitoring national, state and regional programs and concepts of development of domestic small business. Decrease in financial results of their functioning is noted. Along with it considerable reduction of subjects of infrastructure of the state financial support is revealed. Strategic vision of market subjects of financial and credit support of developments of small business and the current state measures for regulation of these processes are determined. Changes of standard legal regulation of financial activities of small business are given the place and value of small business in the sphere of an entrepreneurship is determined by quantitative and high-quality categories as 2017. It is revealed that the current perspective of functioning of small business lies not only in the plane of financial and credit providing, and institutional transformation in system of public administration. On the basis of the conducted theoretical and practical researches, analysts of statistical data in article are determined priorities of modern policy on ensuring social and economic development of small business.

М. А. Юхненкоаспірант, старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ЗНАЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ У РОЗБУДОВІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

M. A. Yukhnenkoa graduate student, assistant of finance, accounting and taxing, Donetsk State University of Management (Mariupol city)

THE VALUE OF TREASURY IN THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

У статті охарактеризовано та змістовно описано значення казначейської служби у розбудові інституту державного управління в Україні. Зазначено, що через швидко змінювані умови існування інститутів державного управління й фінансів, казначейська служба має унікальну можливість докорінної зміни моделі фінансових результатів державного регулювання. На підставі цього у статті наведено опис нового підходу до характеристики значення казначейської служби у розбудові інституту державного управління в Україні. Він заснований на систематизації формальної і неформальної практики, соціально-адміністративних передумовах децентралізації влади та механізмах, які її забезпечують, й загальній системі фінансових відносин, у яких казначейська служба відіграє ключову роль у міжнародних валютних та боргових операціях. У якості доказової бази систематизовано статистичну інформацію по різних напрямах участі держави у фінансових відносинах. Результатом дослідження став підхід до характеристики значення казначейської служби у розбудові інституту державного управління в Україні (за формально-неформальними характеристиками) у вигляді матриці.
 
In paper the value of treasury service in development of institute of public administration in Ukraine are characterized and substantially described. It is noted that because of quickly changing living conditions of institutes of public administration and finance, the treasury service has a unique possibility of basic change of model of financial results of state regulation. On the basis of it, in paper value of treasury service is given in development of institute of public administration in Ukraine the description of new approach to the characteristic. It is based on systematization of formal and informal practice, social and administrative prerequisites of decentralization of the power and mechanisms which provide it, and the general system of the financial relations in which the treasury service plays a key role in the international currency and debt transactions. As evidential base there are systematized statistical information on various directions of participation of the state in the financial relations. Approach to the characteristic value of treasury service in development of institute of public administration in Ukraine (on formal and informal characteristics) in the form of a matrix became result of a research.

Р. П. Сивийаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕФІНІЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

R. P. SyvyiiPost-graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DEFINITION OF PUBLIC SERVICE IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Новітні процеси трансформації системи державної служби України в умовах Європейської інтеграції зумовлюють необхідність консолідації поняття «Державна служба» з категоріально-понятійним апаратом країн Європейського Союзу. Системний характер досліджуваних проблем стимулює розробку нової методології інституціоналізації державної служби в процесі її реформування, який безпосередньо пов'язує цей процес з процесом демократизації державної системи.
На сьогодні Європейським Союзом напрацьовано великий досвід реформування та вдосконалення державного управління та державної служби, хоча сфера державного управління не підпадає під регулювання acquis communautaire. Серед найважливіших напрацювань: визначення європейських принципів державного управління та принципів європейського адміністративного права; введення та визначення поняття “європейський адміністративний простір”.
Уряд України розуміє важливість впровадження кращого досвіду ЄС в області державного управління, зокрема увага звертається на європейські стандарти якості державного управління, сучасні технології електронного врядування, розподіл функцій в системі державного управління, якість державної служби тощо. Реформа державної служби – це складова реформи державного управління і вона має реалізовуватись в Україні на основі права, професіоналізму, деполітизованості та рівних можливостей/
Відповідно, у статті систематизовано поняття «Державна служба»; запропоновано консолідоване поняття «Державна служба» на основі компаративного аналізу Європейського та Українського інституційного середовища.
 
Modern processes of transformation of the civil service of Ukraine in conditions of European integration necessitate the consolidation of the concept of “civil service” with categorial and conceptual apparatus of the EU Member States. System character of the studied problems stimulates the development of new methodology of institutionalization of civil service in the process of its reforming that directly connects this process with the process of democratization of the government system.
Today the European Union gained a great experience of reforming and improving public administration and civil service, although the area of public administration does not fall under the regulation of the acquis communautaire. Among the most important developments: defining of the European principles of public administration and the principles of the European administrative law; introduction and definition of the concept “European administrative space”.
The Government of Ukraine understands the importance of implementing the best European practices in public administration; in particular attention is drawn to European standards of public administration, modern technologies of e-governance, separation of functions in public administration, civil service quality and so on. Civil service reform is a part of the public administration reform and it should be implemented in Ukraine on the basis of law, professionalism, depoliticization and equal opportunities.
Accordingly, the concept of “civil service” was systematized as well as consolidated concept of “civil service” based on comparative analysis of European and Ukrainian institutional environment was proposed in the article.

ТОВ "ДКС Центр"