Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2017

Я. Ф. Жовнірчикд. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ya. ZHovnirchykDoctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

REFORMING OF SYSTEM OF PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES BY EXECUTIVE BODIES AND LOCAL GOVERNMENT BODIES

У статті обгрунтовано результативність діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних послуг. Запропоновано удосконалення процедури розгляду звернень до органів публічної влади шляхом визначення конкретних етапів прийняття рішення суб’єктом владних повноважень.
 
In article reasonably effectiveness of activities of executive bodies and local government bodies for provision of administrative services. Enhancement of the procedure of consideration of appeals to bodies of the public power by determination of specific stages of decision making by the subject of powers of authority is offered.

І. М. Тесляпровідний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Східного офісу Держаудитслужби, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Навчально – методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікаціїТ. Є. Добрянськазаступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Східного офісу Держаудитслужби, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Навчально – методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПІДПРИЄМСТВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Irina Michailovna Teslyathe leading auditor vіddіlu control at the  Department of control of industry, energy, transport and financial services East office, Deramciclane, Dnipropetrovsk national University named after Oles Gonchar, Training centre of post-graduate education and trainingTetiana Evgenivna Dobrianskaсhief Advocate  control vіddіlu control at the Department in industry, energy, transport and financial services East office, Deramciclane, Dnipropetrovsk national University named after Oles Gonchar, Training centre of post-graduate education and training

THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF STATE CONTROL OVER ENTERPRISES, ORGANIZATIONS OF THE PUBLIC SECTOR ON THE EXAMPLE OF THE STATE FINANCIAL INSPECTION IN DNIPROPETROVSK REGION

У статті автором досліджується сутність ефективності системи державного контролю за підприємствами, організаціями державного сектору економіки на прикладі Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області.
 
In this article the author examines the essence of the effectiveness of the system of state control over enterprises, organizations of the public sector on the example of the State financial inspection in Dnipropetrovsk region.

Д. А. Міщенкодоктор наук з державного управління, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансівЛ. О. Міщенкокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ ВИДАТКАМИ В УКРАЇНІ

D. A. MishchenkoPhD in Public Administration, Professor of the Department of Finance, University of customs business and financeL. O. MishchenkoPhD, Associate Professor, Department of Finance, University of customs business and finance

IMPROVING THE MECHANISM OF BUDGET EXPENDITURES IN UKRAINE

У статті досліджено підходи вітчизняних науковців щодо визначення поняття «видатки бюджету». Відзначено, що під системою видатків бюджету розуміють сукупність підсистем правового, інформаційного і інституціонального забезпечення процесу розподілу і використання бюджетних коштів, параметри організації якого задаються методичним інструментарієм механізму управління видатками бюджету, а вектор розвитку визначається цілями бюджетної політики. Зазначається, що управління видатками державного бюджету – важлива складова бюджетної політики кожної країни, оскільки основна частка фінансових ресурсів держави перерозподіляється через державний бюджет. Від ефективності та раціональності планування й розподілу фінансового ресурсу залежить добробут та стабільність держави в цілому і кожного громадянина окремо. Здійснено аналіз видатків Державного бюджету України за функціональною класифікацією видатків за період 2013–2016 років. З’ясовано, що невідкладними заходами в процесі вдосконалення управління бюджетними видатками в Україні повинні бути: скорочення бюджетного дефіциту; подальше здійснення бюджетної децентралізації, що сприятиме зміцненню фінансових основ місцевого самоврядування та демократичних засад розвитку суспільства; чітке дотримання бюджетно-податкового законодавства; чітке визначення грошового еквіваленту та складу соціальних послуг, які надаються державою у сфері освіти, охорони здоров’я і т.п.; удосконалення державного стратегічного планування шляхом розвитку середньострокового бюджетного прогнозування та планування; забезпечення прозорості у сфері державних фінансів; підвищення ефективності державного фінансового контролю. При цьому важливою вимогою розвитку системи державного фінансового контролю є створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи на основі сучасних технологій та з урахуванням європейських стандартів.
 
In the article the approaches of national scientists on the definition of "budget expenditures". It is noted that under the system of budget spending means a series of subsystems legal, informational and institutional support for the process and distribution of budget funds, the parameters of which are given methodological tools of management mechanism spending budget and vector of defined fiscal policy objectives. It is noted that public expenditure management - an important component of the budget policy of each country, as the bulk of the financial resources of the state is redistributed through the state budget. From the efficiency and rationality of planning and allocation of financial resources depends prosperity and stability of the country as a whole and each citizen individually. The analysis of expenditures of the State Budget of Ukraine for functional classification of expenditures for the period 2013-2016 years. It was found that immediate measures in the improvement of budget expenditures in Ukraine should be: reduce the budget deficit; Further implementation of fiscal decentralization that will strengthen the financial foundations of local government and the democratic foundations of society; strict adherence to budget and tax legislation; clear definition of cash equivalents and social services provided by the state in education, health, etc .; improving the state strategic planning through the development of medium-term budget forecasting and planning; transparency in public finances; improving the efficiency of state financial control. An important requirement of the system of state financial control is to create an automated information-analytical system based on modern technology and with European standards.

М. В. Кравченкод. держ. упр., професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові УкраїниК. С. Міщенкок. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

M. KravchenkoDoctorate in Public Administration, Professor, Professor of Social and Humanitarian Policy of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, KyivK. MischenkoPhD (Public Administration), Associate Professor in the Department of Public Management and Administration at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

STATE POLICY IN THE SPHERE OF PROTECTION OF RIGHTS AND WELFARE OF CHILDREN: A RETROSPECTIVE ANALYSIS

На основі ретроспективного аналізу досліджено історію становлення в Україні в радянський період та за часів незалежності державної політики з питань охорони дитинства, захисту прав дітей та їх благополуччя. Проаналізовано послідовність розроблення й хронологію прийняття найбільш важливих законодавчих актів з означених питань, виокремлено етапи формування і розвитку в Україні державної політики щодо захисту прав дітей. Розглянуто діяльність держави щодо імплементації в сферу охорони дитинства положень ратифікованих Україною міжнародних правозахисних актів стосовно дітей, зокрема Конвенції ООН про права дітей. Окреслено концептуальні засади та особливості становлення в Україні інституту Уповноваженого Президента з прав дітей, виокремлено проблеми, що існують у сфері захисту прав дітей та їх благополуччя, запропоновано можливі шляхи їх вирішення.
 
On the basis of a retrospective analysis the history of formation in Ukraine during the Soviet period and independence of state policy concerning childcare, protection of children's rights and their welfare was researched. Sequence of elaboration and the chronology of adoption of the most important legislation concerning mentioned issues were analyzed, stages of formation and development in Ukraine of the state policy concerning protection of children's rights were outlined. Activity of state concerning the implementation in the sphere of child care of provisions of ratified by Ukraine international human rights instruments related to children was considered, including the UN Convention on the Rights of the Child. The conceptual basis and peculiarities of formation in Ukraine of institution of the Commissioner of the President of Ukraine for Children's Rights were outlined, problems that exist in the field of protection of children's rights and their welfare were accentuated, possible ways of their solution were proposed.

І. В. Паризькийкандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права, Національна академія управління

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. V. ParyzhskyyPhD of juridical sciences, Associate Professor, Department of Criminal law, Criminology, and Hrazhdanskoho Hozyaystvennoho rights, National Academy of Management

STRATEGIC PRIORITIES OF THE GOVERNMENT REGULATION OF INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

У статті досліджено практичні аспекти інноваційного розвитку національної економіки з метою підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Охарактеризовано головні завдання інноваційної політики країни. Визначена роль державного управління при формуванні інноваційного потенціалу країни, регіону та підприємства. Удосконалено модель стратегічного управління інноваційно-технологічним розвитком в Україні на макро-, мезо- та мікрорівні. Передбачено, що з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, модель інноваційного прогресу в Україні має передбачати співпрацю держави та підприємницького сектору, а всі дії суб’єктів господарювання та влади повинні бути узгодженими із завданнями та цілями інноваційного розвитку господарської діяльності на рівні регіонів та країни. Запропоновано основні шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності на рівні країни, регіону та підприємства з метою зміцнення конкурентоздатності України.
 
The practical aspects of innovative development of the national economy in order to improve its competitiveness at international level are investigated in the article. The main problems of the country’s innovation policy are characterized. The role of government in the formation of innovative potential of the country, the region and the company are determined. The model of strategic management of innovation and technological development in Ukraine at the macro level, meso level and micro level are improved. It is envisaged that in order to increase the competitiveness of the domestic economy the model of innovation progress in Ukraine should provide for cooperation between the state and the business sector, and all the actions of economic entities and the authorities should be consistent with the objectives and goals of innovative development of business activity at the of regional and country level. The basic ways of increase of efficiency of innovative activity in the country, region and businesses in order to strengthen the competitiveness of Ukraine are recommended.

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Klimеnkodoctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, PhD (Рublic Аdministration), associate professor

LEGAL PRINCIPLES OF LICENSING AS A TOOL OF STATE REGULATION OF PRIVATE INSTITUTIONS OF NATIONAL SECURITY

Стаття присвячена дослідженню правових засад ліцензування господарської діяльності як засобу державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки, виявлено колізії та неузгодженості, які містяться у Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, що регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
 
The article investigates the legal principles of licensing of economic activities as a means of state regulation of private institutions of national security, found contradictions and inconsistencies contained in the Law of Ukraine “On licensing of economic activity” regulating social relations in the field of licensing of economic activities determines exhaustive list of economic activities subject to licensing, establishes a unified procedure for licensing, supervision and control in the field of licensing, responsibility for violation of legislation on licensing of economic activity.

Л. Ю. Снісаренкокандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові УкраїниТ. В. Прилуцькамагістр державного управління, завідувач сектору оцінки державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РАЗОМ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

L. Y. SnisarenkoCandidate of Law, Associate Professor of the Department of State and Law, National Academy of Public Administration, Office of the President of UkraineT. V. PrilutskaMaster of Public Administration, Head of the State Property Assessment Section, Rivne Regional Office of the State Property Fund of Ukraine

LEGAL SUPPORT OF PRIVATIZATION OF OBJECTS WITH LAND PLOTS: PROBLEMS AND PROSPECTS

У статті досліджуються проблеми правового забезпечення продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані. З цією метою висвітлюється зміст нормативно-правових актів, які відображають сучасні тенденції в сфері удосконалення процедурних питань приватизації об’єктів разом із земельними ділянками, аналізуються суперечності між земельним та приватизаційним законодавством, недоліки правового регулювання процедурних питань та корупційні ризики, спричинені неналежним правовим забезпеченням порядку продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації. Сучасні стратегічні завдання приватизації вимагають усунення  пробілів у цій сфері з метою підвищення її ефективності і прозорості приватизаційних процедур. У статті проведено дослідження суперечностей у застосуванні законодавства при приватизації об’єктів, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, висвітлені основні проблемні питання процедури проведення продажу таких об'єктів приватизації разом із земельними ділянками, надаються пропозиції щодо удосконалення правого забезпечення приватизації об’єктів державної власності, розташованих на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.
 
The article considers and analyses legislation that regulates privatization of objects with land plots. The task of the article is to highlight the context of adopted laws and regulations reflecting contemporary tendencies in privatization, especially in procedure of privatization of objects with land plots, to analyse lacks and contradictions of laws and regulations and corruption risks connected with legislation problems. The strategic tasks of privatization need proper lagislation to reach its effectiveness and transparency in privatization procedure. The article research the contradictions in legislation on privatization of objects with agricultural lands, highlights main problems of its development and proposes the ways of legislation development.

А. Ю. Гладченкодокторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ В КОНТЕКСТІ СИНТЕТИЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

A. Y. GladchenkoTavria National University

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC EQUILIBRIUM OF SYNTHETIC ECONOMIC CRISIS

В статті виявлено, каталізатори синтетичних економічних криз, серед яких такі суб’єкти міжнародних економічних відносин як: картелі транснаціональних корпорацій, міжнародні фінансові, торгові організації, регіональні інтеграційні угруповання. Узагальнений механізм протікання синтетичних економічних криз та їх види. Обґрунтовано, що реагування органів державного управління на процес протікання синтетичних економічних криз за допомогою класичних фіскальних, монетарних або адміністративно-законодавчих інструментів не ефективний.
 
The article identified catalysts of synthetic economic crises. Catalysts of are the subjects of international economic relations as cartels of transnational corporations, international financial, trade organizations, regional integration groupings. Generalized mechanism for the flow of synthetic economic crises and their types. It is proved that the response of governments to the process flow of synthetic economic crises with the help of the classical fiscal, monetary and administrative-legislative instruments are not effective.

ТОВ "ДКС Центр"