Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2017

Ю. В. Шпакдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний  технологічний університет

РОЛЬ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ЗМІЦНЕННІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Yu. V. ShpakDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr State Technological University

THE ROLE OF THE DECENTRALIZATION PROCESS IN STRENGTHENING THE FINANCIAL SECURITY OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Процес децентралізації в Україні є однією з ключових реформ місцевого самоврядування, що в першу чергу має призвести до зміцнення фінансового потенціалу об’єднаних територіальних громад та як наслідок побудови демократичного громадянського суспільства.
В статті розглянуто сучасні підходи до визначення понять децентралізація, проаналізовано міжнародний досвід децентралізації державного управління, розглянуто процес впровадження децентралізації в Україні. Надано практичні рекомендації  у зміцненні фінансового забезпечення сталого економічного розвитку об’єднаних територіальних громад.
 
The process of decentralization in Ukraine is one of the key reforms of local self-government, which in the first place should lead to the strengthening of the financial potential of the united territorial communities and as a result of building a democratic civil society.
The article deals with modern approaches to the definition of concepts decentralization, analyzes the international experience of decentralization of public administration, the process of introduction of decentralization in Ukraine is considered. Practical recommendations are given in strengthening the financial support of sustainable economic development of the combined territorial communities.
In the conditions of the formation and development of a market economy of Ukraine on European principles, the organization of local self-government bodies, whose activities should be based on the principles of the European Charter of Local Self-Government, is one of the most important and topical tasks for the government of our country. Without the reforms of local self-government bodies, implementation of processes of financial decentralization can not reach the new level in the socio-economic and cultural development of territorial communities. The analysis of scientific and theoretical works allows us to conclude that the key task of decentralization processes in strengthening the financial security of sustainable economic development of the joint territorial communities remains an actual task in Ukraine today. Taking into account the foreign practice of decentralization and reforming local self-government, the interest in the theoretical substantiation and practical application of the activities of local self-government bodies will only increase with time.
In Ukraine, the economic aspect of financial decentralization should be the reduction of government intervention in the processes of regional and local development. Accordingly, the review requires a way of managerial thinking at all levels of government, as required by the construction of its own Ukrainian model of decentralization, taking into account the progressiveness of the western model.

Л. Х. Тихончукк. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

L. Kh. TikhonchukL. Kh. Tikhonchuk, PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INTERSTATE INTEGRATION ASSOCIATIONS AS A TOOL FOR REGULATING INTERNATIONAL TRADE RELATIONS

Метою статті є генералізація змісту та інструментів реалізації торгівельної політики та торгівельних відносин на рівні міждержавних інтеграційних утворень. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що активізація міждержавних інтеграційних об’єднань створює нові сфери регулювання і можливості, а також ставить нові завдання перед світовим товариством з точки зору їх оцінки та регулювання. В даному дослідженні розглянуто найбільш ефективно діючі міждержавних інтеграційних об’єднання. Досліджено найбільш потужне світове міждержавне інтеграційне об’єднання – систему інституцій Європейського союзу. Проаналізовано інструменти регулювання міжнародних торгівельних відносин в країнах ЄС. Наведено основні напрямки розвитку міждержавних торгівельних відносин в ЄС. Розглянуто інструменти регулювання торгівельних відносин у інтеграційному утворенні МЕРКОСУР (Розвиток торгівельної політики у формі спільних ринків). Обґрунтовано, що діяльність міждержавних інтеграційних об’єднань в першу чергу спрямована на укладення торгівельних угод, які забезпечують доступ для товаровиробників на ринки інших країн та створюють рівні умови конкуренції для вітчизняних компаній з іноземними.
 
The purpose of the article is to generalize the content and tools of implementing trade policy and trade relations at the level of interstate integrational entities. The urgency of the research topic is that the activation of interstate integration associations creates new areas of regulation and opportunities, and also puts new challenges to the world community in terms of their assessment and regulation. In this study, the most effective intergovernmental integration associations are considered. The most powerful international intergovernmental integration association - the system of institutions of the European Union - has been investigated. The tools of regulation of international trade relations in EU countries are analyzed. The main directions of development of interstate trade relations in the EU are presented. The tools of regulation of trade relations in the integration formation of MERCOSUR (Development of trade policy in the form of common markets) are considered. It is substantiated that the activity of interstate integration associations is aimed, first of all, at concluding trade agreements that provide access for commodity producers to the markets of other countries and create equal conditions of competition for domestic companies with foreign ones.

О. С. Качнийк. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. S. KachniyPh.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

CURRENT STATE OF INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE MANAGEMENT BY SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE

Систематизовано та конкретизовано теоретичні засади у дослідженні інституційного забезпечення регіонального соціально-економічного розвитку. Здійснено аналіз функціонального призначення основних інституційних акторів у сфері державної регіональної політики. Визначено напрями оптимізації інституційного механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіонів.
 
The theoretical foundations in the research of institutional support of regional socio-economic development are systematized and specified. The analysis of the functional purpose of the main institutional actors in the field of state regional policy is carried out. The directions of optimization of the institutional mechanism of public administration for socio-economic development of regions are determined.

Д. С. Мартишинк. н. з богосл., завідувач кафедри українознавства, православ’я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДІАЛОГ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

D. S. Martyshyncandidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE DIALOGUE OF THE UKRAINIAN STATE AND THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCHES AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN PUBLIC ADMINISTRATION

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану взаємодії Української держави та Українських Православних Церков і основним напрямам їх співпраці. В статті розглянуто особливості розвитку Української Православної Церкви, шляхи розвитку взаємовідносин Церкви та держави в умовах політичної трансформації українського суспільства. Розглянуто також стан розбудови громадянського суспільства в Україні у контексті конструктивної взаємодії Церкви, суспільства та держави.
У статті обґрунтовано, що Українські Християнські Церкви були, є і будуть невід’ємною частиною української культури, історії та майбутнього глобального світу. Діалог Церкви та держави постійно буде базисним елементом суспільного розвитку, фундаментом українського державотворення та платформою процесів демократизації в Україні.
 
The article is devoted to the research of the current state of interaction between the Ukrainian state and the Ukrainian Orthodox Churches and the main directions of their cooperation. The article deals with the peculiarities of the development of the Ukrainian Orthodox Church, ways of developing the relations between the Church and the state in the conditions of the political transformation of Ukrainian society. The state of development of civil society in Ukraine in the context of constructive interaction between the Church, society and the state is also considered.
The article substantiates that the Ukrainian Christian Churches were, are and will be an integral part of Ukrainian culture, history and future of the global world. The dialogue between the Church and the state will always be the basic element of social development, the foundation of the Ukrainian state building and the platform of democratization processes in Ukraine.

Т. О. Костюкк. політ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ «ВДОМА»: ДЕРЖАВНА ІНІЦІАТИВА ЧИ СВІТОВИЙ ТРЕНД?

Tetiana KostiukPhD in political science, associate professor, senior lecturer of the Chair of Philosophy and political science, JSC “Higher education institution “Interregional Academy for personnel management”, Kyiv

INTERNATIONALISATION AT HOME: IS IT A STATE INITIATIVE OR THE WORLD TREND?

Інтернаціоналізація вищої освіти наразі дуже активно досліджується і традиційно асоціюється з вхідною/ вихідною академічною мобільністю, розвитком міжуніверситетських зв’язків з метою надання спільних освітніх послуг та/ чи наукових досліджень, грантових ініціатив міжнародних інституцій і т.п. Разом з тим, такий її аспект, як інтернаціоналізація «вдома», є рівнозначно важливим, адже «мобільних» учасників освітнього процесу значно менше, проте рідше піднімається в науковому дискурсі. Проведена наукова розвідка дозволяє краще розуміти механізми реалізації інтернаціоналізації «вдома», її цілі, завдання та досвід провідних міжнародних університетів для України.
 
Internationalisation of higher education is currently being actively studied and traditionally associated with inbound/ outbound academic mobility, the development of inter-university cooperation with the purpose of providing joint educational services and/ or research, international institutions’ grants initiatives etc. At the same time, such an aspect as “internationalisation at home” being equally important, since there are less "mobile" participants in the educational process, is rarer in scientific discourse. The conducted scientific research leads to a better understanding of the mechanisms of realization of internationalisation at home, its goals, tasks and the experience of leading international universities for Ukraine.

А. Ю. Лебедєвааспірант кафедри Публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

A. Lebedevagraduate student, University of Customs and Finance

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF CROSS-BORDER CLUSTERS IN UKRAINE

В статті проаналізовано значення транскордонних кластерів в підвищенні конкурентоспроможості підприємств, регіону та економіки країни в цілому. Досліджено нормативно – правову базу транскордонної кластеризації в Україні. В статті розглянуто сучасні транскордонні кластери, які функціонують в межах українсько – польського транскордонного регіону, а також зазначено перспективні галузі, які можуть буди залучені до транскордонної кластеризації. До того ж висвітлено основні проблеми кластерного механізму в України та запропоновано щляхи їх вирішення.
 
The article analyzes the importance of cross – border clusters in increasing the competitiveness of enterprises, the region and the economy of the country as a whole. The regulatory – legal base of cross – border clusterization in Ukraine is explored. The article deals with modern transborder clusters operating within the Ukrainian – Polish cross – border region, as well as promising areas that may be involved in cross – border clustering. In addition, the main problems of the cluster mechanism in Ukraine are highlighted and the scales of their solution are proposed.

Л. Ю. Книжникаспірант кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України

ЯКІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

L. Y. Knyzhnykpost-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

QUALITY OF AUDIT SERVICES IN UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS

У статті проведено аналіз основних проблем, що перешкоджають наданню якісних аудиторських послуг, та визначено перспективні напрями формування ефективної системи контролю за якістю аудиторських послуг в Україні. Здійснено огляд законодавчого регулювання Аудиторською палатою України, а саме стандартів та положень, за якими оцінюється політика і процедури контролю якості аудиторської діяльності. Зроблено висновок, що для налагодження ефективної системи контролю за якістю аудиторських послуг необхідним постає широке використання європейського досвіду з урахуванням діючої практики аудиту в Україні.
 
The article analyzes the main problems hindering the provision of quality audit services and outlines directions for the creation of an effective system for monitoring the quality of audit services in Ukraine. A review of the legislative regulation by the Audit Chamber of Ukraine was conducted, namely, the standards and provisions on which the policy and procedures for quality control of the audit activity are evaluated. It is concluded that in order to establish an effective system of control over the quality of audit services, a widespread use of advanced foreign experience is required, taking into account the current practice of audit in Ukraine.

Мікеле Щурбааспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА КОРУПЦІЇ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Michele SciurbaPost-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SOME PUBLIC ADMINISTRATION BASES OF THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND CORRUPTION IN DEVELOPING COUNTRIES

Досліджуються питання протидії відмиванню коштів та корупції в країнах, що розвиваються, у теоретичному та практичному державно-управлінських аспектах.
 
The issues of counteraction to money laundering and corruption in developing countries in the theoretical and practical aspects of state-management are researched.

Майсара Алкумаспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Maysara AlqumPost-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CIVIL POTENTIAL OF RELATIONS BETWEEN THE STATE AND SOCIETY

У статті досліджуються теоретичні питання наукового розуміння взаємовідносин держави з громадянським суспільством у категоріальному ряду понять, що розкривають сутність та механізми регулювання суспільних відносин. Розкриваються основні ознаки та властивості громадянського суспільства в яких закладені можливості щодо удосконалення механізмів управління суспільними процесами.
 
The article deals with theoretical questions of the scientific understanding of relations between the state and civil society in a categorical series of concepts that reveal the essence and mechanisms of regulation of social relations. The main features and characteristics of civil society are outlined in which possibilities for improvement of mechanisms of management of social processes are laid.

А. В. Мусієнкоаспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЄЮ

A. V. MusienkoPost-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

EVOLUTION OF THE FORMATION OF THE CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS OF THE STATE CONTROL OF TRANSPLANTOLOGY

У статті відзначено, необхідність вдосконалення такого регулювання трансплантології, як складового елементу реалізації конституційних прав громадян, може бути здійснена в рамках концепції так званої побудови комплексної реформи системи охорони здоров’я. Доведено, що не беручи до уваги вагомі дослідження та розробки, проведені вітчизняними науковцями, які є і теоретично, і практично значимими, відсутні ґрунтовні комплексні дослідження організаційних аспектів державного управління трансплантологією, які потребують термінового рішення і мають бути включеними в процес реформування галузі. Питання державного управління в трансплантології ще не знайшло свого остаточного рішення і має потребу в подальшій розробці.
 
In the article it is noted that the need to improve such regulation of transplantation, as an integral part of the implementation of the constitutional rights of citizens, may be implemented within the framework of the concept of the so-called construction of a comprehensive health care reform. It has been proved that, not taking into account the significant research and development carried out by domestic scientists, which are both theoretically and practically significant, there are no solid comprehensive studies of organizational aspects of state management of transplantology that require urgent solutions and should be included in the process of sector reform. The issue of public administration in transplantology has not yet found its final solution and needs further development.

ТОВ "ДКС Центр"