Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2016

Н. В. Рощинак. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»Н. О. Черненкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»Л. М. Солодовникд. т. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

ЩОДО ПИТАННЯ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

N. V. RoshinaPh.D. in Economics, Associate Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”N. O. ChernenkoPh.D. in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”L. M. SolodovnykDoctor of Sciences, Professor of Economics` Enterprise Department, State Higher Education Institution “National Mining University”, Dnipropetrovsk

TO THE QUESTION OF STATE SUPPORTING A SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті розглянуто основні питання соціальної політики та співпраці уряду з організаціями України. Визначено роль соціальної відповідальності та подано пропозиції щодо її поширення в Україні, а саме, авторами зазначено про необхідність: затвердження законодавчої бази, яка забезпечила б зацікавленість і стимулювала бізнес-еліту до соціальної відповідальності; проведення постійної антикорупційної політики; поширення міжнародних стандарти та системи управління соціальною відповідальністю в Україні. Авторами визначено, що основним напрямом реалізації соціальної політики в Україні повинно бути не тільки розширення заходів соціальної допомоги та підтримки населення, а й розвиток людського потенціалу, підвищення якості людського капіталу як основи економічного зростання.
 
The basic questions of social policy and the government's cooperation with Ukrainian organizations were considered in the article. The role of social responsibility was determined and suggestions about its distribution in Ukraine were represented. Namely, the authors pointed to the needs: of legislation approval`s that would provide some interest of a business elite and stimulate them to the social responsibility; to hold a permanent anti-corruption policy; to spread the international standards and management system of the social responsibility in Ukraine. The main directions of social policy in Ukraine should be: the help scaling up, the national social supporting and also human development which improving the quality of human capital as the basis of economic growth, were determined by the authors.

О. О. Бутникк. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

O. O. ButnykPhD of Science in Public Administration, Associate Professor of department of Public Administration and Law, Kyiv National University of Culture and Arts

THE DEVELOPMENT OF THE STATE PERFORMANCE AUDIT OF PUBLIC FUNDS

Досліджено розвиток державного аудиту публічних коштів у демократичних країнах світу. Визначено основні форми контрольної діяльності, що були результатом багаторічної еволюції державного контролю. Зазначено законодавчі засади розвитку аудиту ефективності публічних коштів в Україні. Визначено теоретичні основи функціонування аудиту ефективності публічних коштів та проаналізовано їх відмінність в Україні та зарубіжних країнах. Наголошено на необхідності перебудови організаційної структури та методів роботи контролюючих органів. Досліджено основні підвиди державного фінансового аудиту, який є видом державного фінансового контролю: державний фінансовий аудит законності та правомірності фінансового управління та даних бухгалтерського обліку та державний фінансовий аудит ефективності діяльності, метою якого є дослідження діяльності, що включає економічність, ефективність та результативність державного управління. Встановлено основні засади проведення аудиту ефективності  та фінансового аудиту. Зроблено висновок щодо напрямів розвитку державного аудиту ефективності публічних коштів.
 
It was studied the development of state audit of public funds in democratic countries. Defines the basic forms of control activities, were the result of a long evolution of state control. Stated that legislative framework development of performance audit of public funds in Ukraine. Define the theoretical basis of the functioning of performance audit of public funds and analyzed their differences in Ukraine and foreign countries. Noted the need to reorganize the organizational structure and working methods of the Supervisory bodies. The main subtypes of state financial audit, which is a form of state financial control: the state financial audit law and the legality of financial management and accounting data and public financial audit of efficiency of activity, the purpose of which is research activity that includes economy, efficiency and effectiveness of public administration. The basic principles for conducting the performance audit and financial audit. The conclusion is made about the directions of development of government performance audit of public funds.

М. В. Банчукк. політ. н., головний науковий співробітник лабораторіъ безпекових стратегій в охороні здоров’я, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

M. BanchukPhD, chief researcher, SI “O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National academy of medical sciences of Ukraine”

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STATE ADMINISTRATION OF HEALTH PROTECTION

Актуальність проведеної роботи зумовлена необхідністю вивчення можливостей охорони здоров'я в умовах різного інформаційного наповнення соціально-комунікативного простору.
 
Actuality of the done research is predefined by the necessity of study of possibilities of public health in the conditions of the different informative filling of socialcommunicative space.

Т. М. Бруск. держ. упр., доцент, учений секретар Університету митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськВ. Г. Ковальовк. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління та митної служби Університету митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

T. M. BrusPh.D. in public administration, Associate Prof., Secretary of scientific council, University of customs and financeV. G. KovalyovPh.D. in public administration, Associate Prof., Department of Public Administration and the Customs Service, University of customs and finance

PROBLEMS OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN UKRAINE

В статті розглянуті основні проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні. Проаналізована інституційна реформа органів державного управління, що здійснюють реалізацію антикорупційної політики. З’ясовано роль нових антикорупційних органів та встановлено вплив неурядових організацій на підвищення ефективності роботи органів публічного управління у вирішенні проблем протидії та запобігання корупційних проявів. Визначено умови для успішної реалізації антикорупційної політики в Україні.
 
The article is devoted to the basic problems of implementation of anti-corruption policy in Ukraine. In the article the institutional reform of the authorities of public administration which are engaged in the implementation of anti-corruption policy were analyzed. The role of new anti-corruption bodies and NGOs’ impact on increasing efficiency of public administration in dealing with combating and preventing corruption were studied out. The conditions for successful implementation of anti-corruption policy in Ukraine were determined.

І. М. Грищенкок. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. GryshchenkoPhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

THE SEARCH FOR NEW APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

В статті з’ясовано, що одним з варіантів впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування може бути соціальне конструювання, яке використовується як один з компонентів ціленаправленої діяльності, за умови вибору альтернативності варіантів вирішення соціальних проблем. Обґрунтовано основну мету соціального конструювання, яка полягає у створенні соціальних проектів, що являють собою систему особливих знаків, пов’язаних залежністю свідомо розроблених науково обґрунтованих характеристик, які дають конкретні знання про майбутній бажаний стан соціальної системи або процесу. Розглянуто модель впровадження нововведень, яка включає наступні елементи: сприйняття проблеми; обізнаність; розуміння; зміна установки; формування позитивного ставлення; апробація; впровадження. Виокремлено основні елементами соціального конструювання: соціальна система, об’єкт, суб’єкт проектування, методи соціального конструювання, соціальна технологія (як сукупність актів), умови конструювання.

The paper found that a variant of the implementation of leadership in local government social construction can be used as a component signifies our strong activity, if the choice of alternative solutions to social problems. The basic goal of social construction, which is to create social projects that are system specific signs related to addiction deliberately designed scientifically based features that provide specific knowledge about the desired future state of the social system or process. The model of innovation that includes the following elements: perception problem; awareness; understanding; change settings; creating a positive attitude; approbation; implementation. Thesis there is determined basic elements of social construction: the social system, the object, the subject of design, methods of social engineering, social technology (as a set of acts), the terms of construction.

А. В. Шмагунаспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління МОН України, м. Київ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗНАННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ПРИРОСТУ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. ShmahunPostgraduate student Municipal Academy Management Education of Ukraine, Kyiv

MODELS, APPROACHES, PRINCIPLES AND METHODS KNOWLEDGE COMMUNICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

А. В. Шмагунаспирант кафедры государственного управления и местного самоуправления Академии муниципального управления МОН Украины, г. Киев

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАВИТИЯ ЗНАНИЕВОГО ОБЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ПРИРОСТА ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

У даній статті представлена методика дослідження розвитку знаннєвого спілкування як засобу приросту знань в системі державного управління, а також результати її практичного застосування у дисертаційній роботі. Розкрита сутність поняття «знаннєвого спілкування у системі державного управління». Виділені форми знаннєвих спілкувань і функції управління, що забезпечують створення нових знань у системі державного управління. Проаналізований внесок сучасних досліджень у галузі науки державного управління у цей процес. Визначений основний підхід та сформована інтегрована модель приросту знань у системі державного управління. Встановлений зв'язок приросту знань з інноваційною діяльністю. Запропонований метод оцінювання приросту знань. Визначені та упорядкуванні принципи, методи та механізми знаннєвого спілкування у системі державного управління. Встановлені та класифіковані проблемні питання розвитку такого механізму. Проведено експертне оцінювання державних службовців щодо стану, проблем та визначення концептуальних засад знаннєвого спілкування як засобу приросту знань в системі вітчизняного державного управління. Сформовані відповідні науково-практичні рекомендації для органів державної влади України.
 
This paper presents the research methodology of Knowledge of communication as a means to increase knowledge in public administration and the results of its practical application in the thesis. Discover the essence of the concept of "Knowledge of communication in public administration." Dedicated Knowledge forms communion and management features that enable the creation of new knowledge in public administration. We analyzed the contribution of current research in science of public administration in the process. We defined the basic approach and formed an integrated model of growth of knowledge in public administration. We have established relationship with the growth of knowledge innovation. We have proposed a method for evaluating growth of knowledge. We identified and ordering principles, methods and tools Knowledge of communication in public administration. Established and classified issues of such a mechanism. An expert assessment on the status of civil servants, problems and determine the conceptual foundations Knowledge of communication as a means to increase knowledge in the system of national governance. We formed the relevant scientific and practical advice to the government of Ukraine.
 
В данной статье представлена методика исследования развития знаниевого общения как средства прироста знаний в системе государственного управления, а также результаты её практического применения в диссертационной работе. Раскрыта сущность понятия «знаниевого общения в системе государственного управления». Выделены формы знаниевых общений и функции управления, обеспечивающих создание новых знаний в системе государственного управления. Проанализирован вклад современных исследований в области науки государственного управления в этот процесс. Определён основной подход и сформирована интегрированная модель прироста знаний в системе государственного управления. Установлена ​​связь прироста знаний с инновационной деятельностью. Предложен метод оценки прироста знаний. Определены и упорядочены принципы, методы и механизмы знаниевого общения в системе государственного управления. Установлены и классифицированы проблемные вопросы развития таких механизмов. Проведено экспертное оценивание государственных служащих о состоянии, проблемах и определении концептуальных основ знаниевого общения как средства прироста знаний в системе отечественного государственного управления. Сформированы соответствующие научно-практические рекомендации для органов государственной власти Украины.

К. С. Глущенкоаспірант кафедри Державного менеджменту, Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

K. Glushchenkopostgraduate in department of public management, National academy for public administration under the President of Ukraine

PROBLEMS IN FORMATION OF GOVERMENTAL POLITICAL IMAGE: SYSTEM ANALISYS

У статті проаналізовані наукові підходи до проблем формування іміджу центральних органів виконавчої влади. Автором обґрунтовані основні принципи формування позитивного іміджу центральних органів виконавчої влади (стратегічність, справедливість, стабільність, довіра).
Автором були виділені проблеми формування іміджу центральних органів виконавчої влади. До таких проблем слід віднести наступні: відсутність єдиної Концепції формування іміджу центральних органів виконавчої влади; фрагментарність державної інформаційної політики; відсутність довіри населення до інституцій влади та державних службовців; негативні прояви в системі державного управління; недосконала співпраця владних структур з засобами масової комунікації; відсутність Етичного кодексу державного службовців та посадової особи місцевого самоврядування.
 
The article analyzes the scientific approaches to the problems of image forming central authorities. The author proved the basic principles of building a positive image of the central executive bodies (of strategy, justice, stability, trust).
The author has highlighted the problem of image formation of central authorities. These problems include the following: lack of a unified image of the Concept of central authorities; fragmented state information policy; lack of confidence in the institutions of government and civil servants; negative developments in public administration; imperfect cooperation of authorities with the media; lack of the Code of Ethics of civil servants and local government entities.
 
В статье проанализированы научные подходы к проблемам формирования имиджа центральных органов исполнительной власти. Автором обоснованы основные принципы формирования позитивного имиджа центральных органов исполнительной власти (стратегичность, справедливость, стабильность, доверие).
Автором были выделены проблемы формирования имиджа центральных органов исполнительной власти. К таким проблемам следует отнести следующие: отсутствие единой Концепции формирования имиджа центральных органов исполнительной власти; фрагментарность государственной информационной политики; отсутствие доверия населения к институтам власти и государственных служащих; негативные проявления в системе государственного управления; несовершенна сотрудничество властных структур со средствами массовой коммуникации; отсутствие Этического кодекса государственного служащих и должностного лица местного самоуправления.

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF GOVERNMENT STRATEGIES ECONOMICS DEVELOPMENT

Проведено аналіз та узагальнено підходи до реалізації державної політики щодо стратегічного розвитку реального сектору економіки в розвинених країнах світу. Показано, що такий напрям є основним в системі дeржавного рeгулювання економіки, виявлено його пріоритетні цілі та механізми реалізації.
 
The analysis and generalized approach to the implementation of state policies of development of real economy in foreign countries. It is shown that this trend is the ultimate in system state regulation of economy, priority objectives and implementation mechanisms.

ТОВ "ДКС Центр"