Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2015

С. Ж. Лазаренкодоктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

СУБ’ЄКТИВНІ ПРИЧИНИ ПОШИРЕНОСТІ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

S. J. LazarenkoDoctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

SUBJECTIVE REASONS OF CORRUPTION IN THE CIVIL SERVICE IN UKRAINE

В статті досліджено суб’єктивні причини поширеності корупції в системі державної служби та її наслідки. Розроблено пропозиції щодо протидії корупції та обґрунтовано необхідність формування стратегії та тактики антикорупційної діяльності в системі державної служби в Україні.

The paper investigates subjective reasons of corruption in the civil service and its consequences. The proposals to combat corruption and the necessity of forming a strategy and tactics of anti-corruption in the civil service in Ukraine have been grounded.

П. Б. Волянськийд. держ. упр., доцент, в. о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОТРЕБИ В МЕДИЧНОМУ ЗАХИСТІ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

P. B. Volyanskiydoctor of sciences in public administration, docent, acting head Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

COMPLEX ANALYSIS OF THE NEED OF MEDICAL PROTECTION TO THE POPULATION FROM EMERGENCIES

Медичні заходи щодо захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій є складовою медико-санітарного забезпечення населення і особового складу рятувальних та інших формувань у зоні надзвичайної ситуації, плануються та здійснюються залежно від режиму функціонування єдиної державної системи цивільного захисту із застосуванням сил і засобів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів, які безпосередньо виконують завдання щодо захисту життя і здоров`я людей, а також спеціалізованих підсистем єдиної державної системи цивільного захисту.
У науковій статті розглянуті сучасні проблеми та запропоновані нові підходи до організації державного управління з питань реалізації потреби населення у медичному захисті від наслідків надзвичайних ситуацій. Запропоновані нові підходи управління медичним захистом населення, розкрито їх зміст та систему реалізації. Наведена характеристика видів медичної допомоги населенню, та визначенні відповідні побудови сценаріїв реагування на види надзвичайних ситуацій.

Medical measures of the protection of the population from emergency situations are a part of medical and sanitary providing of the population and rescue personnel, other formations in the territory of an emergency. They are planned and carried out according to the mode of functioning of the unified state system of civil protection using capabilities of ministries and other central executive authorities, local authorities, who carry out tasks to protect the life and health of people and, also, according to specialized subsystems of the unified state system of civil protection.
In the science article modern problems were considered. Also, new approaches to organization of public administration department of implementation of population needs in medical protection from consequences of emergencies were offered. New approaches to management of medical protection for the population were offered, their content and the system of implementation were revealed. The characteristic of medical care types were shown and ways of response to emergencies of different kids were determined.

Л. В. Гонюковад. держ. упр., доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ВЛАДИ ТА ГРОМАДИ І НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЦЬОГО УМОВИ

L. V. Goniukovadoctor of public admin., docent, Professor of public policy and social development National academy of public administration of the President of Ukraine

THE MAIN AREAS OF COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE COMMUNITY AND THE NECESSARY CONDITIONS FOR THIS PROCESS

У статті розглянуто актуальні питання діяльності громадсько-політичних об’єднань в Україні. Різні прояви громадянської активності. Показано світові тенденції розвитку демократичного врядування. Наведено ключові міжнародні документи підтримки громадянського суспільства. Наголошується на важливості громадсько-політичних об’єднань у формуванні державної політики та розвитку демократичного врядування. Громадські об’єднання швидко і ефективно вирішують конфліктні ситуації. Це можливо за умови активної громадянської поведінки. Пропонується авторське обґрунтування визначення громадянськості. Проаналізовані основні аспекти державної політики підтримки громадянського суспільства. Розглянуті механізми реалізації громадянськості, законодавча база для них. Доводиться достатність підґрунтя для розвитку громадянського суспільства в Україні. Окреслено шляхи формування громадянського суспільства. Визначено основні напрями співпраці влади і громади та необхідні для цього умови. Доведено, що демократичні перетворення потребують консолідованого сусилля всіх типів громадських об’єднань у співпраці з державною владою.

The article deals with current issues of social and political organizations in Ukraine and different manifestations of civil activity. Demonstrates global trends in democratic governance. Shows the key international instruments of supporting the civil society. Emphasizes the importance of social and political organizations in forming the state policy and developing the democratic governance. Public associations can quickly and effectively resolve conflicts. It becomes possible with the active civil behavior. Author proposes his proper definition of citizenship. Analyzed the main aspects of public policy in support of civil society. Considered mechanisms of realization of citizenship and legal basis for them. Proves the availability of sufficient ground for the development of civil society in Ukraine. Outlined ways of forming a civil society. Determined the main areas of cooperation between the authorities and the community and the necessary conditions for this process. It is proved that democratic transformation requires consolidated efforts of all types of NGOs in cooperation with state authorities.

Т. А. Крушельницькад. держ. упр., доц., професор кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТОКУ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. A. KrushelnitskayaDoctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of economy and regional economic policy Dnipropetrovsk regional institute of public administration National academy of public administration of the President Ukraine, Dniprjpenrjvsk

THEORETICAL ESSENCE AND PRACTICAL CONTENT OF TAX FLOW AS A OF OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

В статті автор досліджує провідні теоретичні погляди стосовно теоретичної сутності категорії «податковий потік» як об’єкту державного управління. Автор здійснює аналіз податкової системи з точки зору її інституційно-статусної ролі в державному управлінні. Це дозволило виокремити такі основні об’єкти державного впливу: податковий потік, податкові відносини і податкові інституції, які визначаються функціями держави та формують принципи управління податковою системою. Податковим потоком автор називає позитивний і від’ємний рух грошових коштів між учасниками податкового процесу в ході здійснення оподаткування, який є джерелом для виконання державою притаманних їй функцій з метою забезпечення національного суспільно-економічного розвитку. При цьому позитивним податковим потоком є надходження коштів від платників податку в бюджет у ході адміністрування податків, а від’ємний - це спрямування коштів з державного бюджету в напрямі платників податку у вигляді виплат і відшкодувань (наприклад, бюджетне відшкодування податку на додану вартість (далі ПДВ), повернення податкових переплат тощо). Недостатність позитивного податкового потоку зумовлюється недоліками і суперечностями податкової системи і системи державного управління і стає тим «вузьким місцем», яке практично блокує розвиток територій і країни в цілому, надаючи нестійкого характеру всій системі державного управління. Автор доводить, що основним завданням державного управління податковими потоками в умовах економічної кризи є зміна його інституційно-статусної ролі, посилення стимулюючої ролі самих податків і забезпечення добровільності їх сплати.

In this article the author explores the major theoretical views on theoretical essence of the notion "tax flow" as an object of state administration. The author analyzes the tax system in terms of its institutional role in government. It is possible to identify the following main objects of state influence: of tax flow, tax relations and tax institutions. They are defined by the functions of the state and by principles of management.
Author calls by the Tax flow of cash flows (positive and negative) between the participants of the tax process in the implementation of the tax. He is the source for implementation by the state of inherent the functions for national socio-economic development. The positive tax flow it is revenues from taxpayers to the budget In the course of the tax administration, and negative - is channeling funds from the state budget toward taxpayers in the form of payments and reimbursements (e.g. refund of value added tax (hereinafter VAT) refund of tax overpayments, etc.).
Insufficiency of positive tax flow are determined by deficiencies and contradictions of the tax system and the whole system of governance which have become those "bottleneck" that virtually blocks the development of region and the country as a whole. The author argues that the main task of governance by tax flows during the economic crisis is the changing by institutional role of taxes, of strengthening the incentive role of taxes and stimulation of thereof voluntary payment.

К. В. Дубичк. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України м. Київ

СУЧАСНА СИСТЕМА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

K. V. DubychPh.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE MODERN SYSTEM OF SOCIAL SERVICES IN UKRAINE

У статті на базі термінологічного аналізу визначено сутність системи надання соціальних послуг. Визначено систему надання соціальних послуг як об’єкт державного управління. Проаналізовано сучасний стан функціонування системи надання соціальних послуг. Розкрито сектори якими вона управляється. Визначено соціальні заклади в яких відбувається соціальне обслуговування людей, які опинились в складних життєвих обставинах. Охарактеризовано принципи за якими надаються соціальні послуги. Розкрито що уповноваженими органами у системі надання соціальних послуг є: центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Акцентовано увага на необхідності усунення недоліків у формуванні ринку соціальних послуг та залучення в систему надання соціальних послуг недержавних організацій та приватних структур.

В статье на базе терминологического анализа определено сущность системи предоставления социальных услуг. Раскрыто систему предоставления социальных услуг как обьект государственного управления. Проанализировано современное состояние функционирования системи предоставления социальных услуг. Раскрыто сектора, которыми она управляется. Определено социальные учреждения, в которых происходит социальное обслуживание людей оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Охарактеризированы принципы за которыми предоставляются социальные услуги. Раскрыто, что уполномоченными органами в системе предоставления услуг есть: центральные органы исполнительной власти, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Акцентировано внимание на необходимости преодолении недостатков при формировании ринка социальных услуг и привлечения в систему предоставления социальных услуг негосударственных организаций и коммерческих структур.

The article is based on terminological analysis the essence of social services. The system of social services as an object of state administration. The current state of the system of social services. Exposed sectors which it is operated. Defined social institutions in which there is a social service people who find themselves in difficult circumstances. The characteristic principles which provided social services. Reveals that the competent authorities in the system of social services are: central government, local authorities and local governments. The attention paid to the need to address deficiencies in the formation of social services market and involvement in the provision of social services to NGOs and private organizations.

С. В. Бєлайк. військ. н., с. н. с., докторант, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ДЕРЖАВНИЙ ПРЕВЕНТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

S. V. BelayPhD in Military Science, Senior Researcher, doctoral candidate, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

PUBLIC PREVENTIVE MECHANISM OF SOCIOECONOMIC CRISIS ADJUSTMENT

З метою розроблення превентивного державного механізму врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру в Україні у статті розглянуто антикорупційні заходи та заходи з розвитку державно-приватного партнерства. За результатами дослідження визначено, що наразі необхідним є розроблення державних цільових програм антикорупційної спрямованості, які обов’язково повинні утримувати заходи з визначення стану корупції в суспільстві, порівняння його з минулим періодом та визначення які загрози для національній безпеці утримує цей стан на сьогоднішній час. Надані структурні схеми розроблення державної цільової програми антикризової спрямованості у соціально-економічній сфері держави та державної цільової програми щодо розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Розроблено структурну схему державного превентивного механізму врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру.

In order to develop preventive public mechanism adjustment of socioeconomic crisis in Ukraine in the article the anti-corruption measures and the development of public-private partnerships is revealed. The study determined that at present it is necessary to develop national target programs focus of anti-corruption, which must maintain measures to determine the state of corruption in society, comparing it with the previous period and identifying threats to national security holds this position at the present time. Provided block diagrams of development of the state target program of anti-crisis focus on the socio-economic sphere of the state and the state target program for the development of public-private partnership in Ukraine. The flow diagram preventive for public mechanism adjustment of socioeconomic crisis is developed.

А. Л. Помаза-Пономаренкок. держ. упр., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

A. L. Pomaza-PonomarenkoPhD in Public Administration, Scientific in the Scientific and Research Laboratory of Management in the Sphere of Civil Protection of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

APPROACHES TO FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE REGIONAL SECURITY

Визначено місце й роль регіональної безпеки в системі держуправління з позиції феноменологічного й системного підходів. Запропоновано шляхи вдосконалення функціонування цієї системи щодо стійкого й безпечного розвитку найголовнішої складової регіону – соціальної.

The place and role of regional security in the system of public administration from the phenomenological and systemic perspective are determined. Ways of improving the functioning of this system with the purpose stable and safety development of the most important regional component (social) are proposed.

І. А. Чухнок. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

I. A. ChukhnoPhD in Public Administration, Associate Professor of department of Management and Administration, National University of Pharmacy, Kharkiv

THE ECONOMIC SITUATION AS A BASIS FOR GOVERNANCE OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

В статті розглянуто сутність понять рівень та якість життя населення. Охарактеризовано види бідності та їх роль в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Окреслено взаємозв’язок стану, рівня і напряму розвитку економічної і соціальної сфер регіону. Визначено роль економічної ситуації в державному управлінні соціально-економічним розвитком регіону. Розглянуто сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку економіки країни та їх наслідки для соціально-економічного стану регіонів і країни в цілому, стабільності держави. Визначено, що враховуючи складний стан в якому перебуває зараз українське суспільство, вирішення його соціальних і виробничих проблем можливе лише за застосування системного підходу до реформування та активізації державної політики в цій сфері і залучення до цього процесу всіх рівнів державної влади та місцевих громад.

In the article the essence of concepts standard of living and quality of life. Been characterized types of poverty and their role in the socio-economic development of the region. Outlined relationship status, level and direction of economic and social spheres of the region. The role of the economic situation in the governance of socio-economic development of the region are detected. The current state, problems and trends in the economy and their implications for socio-economic status of the regions and the country as a whole, the stability of the state are considered. Determined that taking into account difficult situation which is now Ukrainian society solving its social and industrial problems is possible only by a systematic approach to reform and revitalize public policy in this area and the involvement of all levels of government and local communities.

Л. П. Оленковськак. н. з державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ МІСТ

Larysa OlenkovskaPh.D., associate professor, the Department of Public Administration and Local Self-Government Kherson National Technical University

PERFORMANCE MONITORING AND EVALUATING IMPLEMENTATION STRATEGIC PLANS OF CITIES

У статті розглядаються моделі моніторингу виконання стратегічних планів міст України на прикладі міст Кривий Ріг та Дніпропетровськ. Основна увага приділяється елементам системи моніторингу та практиці вибору та моніторингу показників досягнення результатів.

In the Article considered the model of monitoring the implementation of the strategic plans of cities in Ukraine on the example of Krivoy Rog and Dnepropetrovsk. The focus is on the elements of the monitoring and selection practices and monitoring indicators of achievement.

А. Ю. Кожевниковаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РИЗИКИ СУБ`ЄКТІВ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Andriy Kozhevnykovрostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

RISKS SUBJECTS OF ELECTRICITY MARKET IN TERMS OF REFORMING THE ENERGY SYSTEM OF UKRAINE

В статті висвітлено питання визначення, класифікації та управління можливими ризиками суб’єктів ринку в умовах реформування електроенергетичної системи України. Реформування електроенергетичної системи України передбачає перехід на ринкові відносини, лібералізацію ринку, створення ринку електроенергії на основі прямих договорів, вдосконалення цінової політики за рахунок створення умов для конкуренції, які дозволять покупцям і продавцям на основі вільного попиту і пропозиції укладати операції по ринкових цінах. Крім того, повинне бути забезпечене надійне постачання електроенергії, а також оплата придбаної електроенергії та потужності.
Класифікація ризиків дозволяє розробити ефективну схему управління ризиками суб’єктів електроенергетичного ринку. Під управлінням ризиком розуміють систему заходів впливу на об'єкт, з метою пошуку шляхів зменшення його негативних наслідків.
Подальший розвиток нових механізмів управління ризиками в Україні безпосередньо пов'язаний з розвитком всієї структури фінансового ринку, а реформування енергетичних ринків повинне активізувати даний процес.

In the article the question of definition, classification and management of possible risks of market actors in restructuring the electricity system Ukraine. Reform of the electric power system of Ukraine provides the transition to a market economy, liberalization of the market, creating electricity market through direct contracts, improving pricing policy by creating the conditions for competition that will allow buyers and sellers on the basis of free supply and demand conclude transactions on market prices. In addition, it should be ensured reliable supply of electricity, and the payment of purchased electricity and power.
Risk classification scheme allows to develop an effective risk management business electricity market. In risk management to understand the system measures the impact on the object to find ways to reduce its negative consequences.
Further development of new risk management mechanisms in Ukraine is directly connected with the development of the entire structure of financial market reform and energy markets should intensify this process.

С. О. Більченкоаспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ІНСТИТУТУ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ САМОСВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН

S. O. BilchenkoPostgraduate Student, Department of Political Analysis and Prediction, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ROLE OF PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION IN THE NATIONAL CONSCIOUSNESS OF CITIZENS

В статті розглядається процес становлення інституту суспільного мовлення в умовах сучасних викликів для України. Досліджені головні завдання цього інституту, його нормативно-правове забезпечення. Вивчена роль держави в громадянському суспільстві на прикладі становлення інститу суспільного мовлення. Проведений аналіз функцій суспільного мовлення як частини національного інформаційно-культурного простору.

The articles examines the process of establishing the institute of public broadcasting in contemporary challenges for Ukraine. Studies The main task of this institution, its regulatory support. Attention is paid to the role of the state in civil society by the example of institutional establishment of public broadcasting. The article conducts analysis of the functions of public service broadcasting as part of the national information and cultural space.

С. П. Тимофєєвк. держ. упр., доцент кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ

S. P. TymofeevPhD in public administration, associate professor of the Department of local government, regional development and policy analysis Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

GENERAL PRINCIPLES OF ACCESS TO INFORMATION ABOUT GOVERNMENT ACTIVITIES

У статті розглядаються основні проблеми взаємодії органів влади з громадськістю в напрямку забезпечення доступу до інформації. Досліджуються інструменти, за допомогою яких інформація про діяльність органів влади поширюється серед громадськості. Також вказуються основні характерні особливості управлінської інформації, функції, які вона виконує, вимоги до такої інформації. Зазначається, що багато держслужбовців не завжди можуть визначити, яку інформацію потрібно тримати в закритому доступі, а яку розголошувати повністю, частково або конкретним заявникам. Певну кількість чиновників не вважає себе зобов'язаними оголошувати управлінську інформацію, оскільки цим повинні займатися конкретні співробітники, у яких це входить в перелік обов'язків. На основі аналізу даних, існуючих проблем і тенденцій у забезпеченні права громадян на доступ до інформації, робляться пропозиції щодо оптимізації роботи органів влади.
 
Main problems in relationship between authority and society are considered in this article. Special attention is put on the issue of the accessibility of governmental information. We observe how society can spread information about authority among others. Moreover, main characteristics of the governmental information, its functions and requirements are pointed here. It is reported that many civil servants can not always determine what information should be kept in a closed domain and which disclose fully, partly or specific applicants. A certain number of officials did not consider themselves bound to declare management information, as this should be dealt with specific employees, which is included in the list of duties. Solutions of the authority work's optimization are also made in this article. The basis of these solutions lies in the problems analyzing and civil rights' provision.

ТОВ "ДКС Центр"