Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2014

Г. Л. Рябцевдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕСУРСИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

G. L. RiabtsevDoctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC POLICY INPUTS: CLASSIFICATION AND USE

Державна політика не виробляється у вакуумі. На неї суттєво впливає наявність чи відсутність ресурсів політики. Наділення учасників політики різними ресурсами, їхнє застосування, поєднання, заміна одних іншими можуть відчутно змінити процеси, результати та наслідки політики. Відносний вплив різних ресурсів може змінюватися від однієї політики до іншої. Розподіл та управління ресурсами мають розглядатися як рішення стосовно політики. У статті запропоновано розрізняти десять видів ресурсів, які учасники політики можуть використати (чи ні) у процесі вироблення політики: правовий, фінансовий, майновий, людський, інформаційний, організаційний, примусу, більшості, довіри й часу. Доведено, що під час вироблення політики концептуальні ресурси є не менш важливими, аніж матеріальні. Різне цільове об’єднання ресурсів для досягнення певної мети може по-різному впливати на вироблення політики. Високий рівень взаємодії учасників політики дозволяє або зекономити інші ресурси (наприклад, людські чи часові), або розширити їх (наприклад, ресурс довіри). Показано, що прийняття дієвих владних рішень вимагає досконалого інформаційного ресурсу. Ресурс часу є основним предметом конфліктів під час реалізації нової політики. Легковажне ставлення до часу, що виділяється на творення політики, призводить до численних помилок на всіх його етапах.

The public policy is not makes in a vacuum. It seriously influenced by the presence or absence of policy inputs. Empowering stakeholders’ different policy inputs and their application, the combination, the replacement of some others may significantly modify the policy products, outputs and outcomes. The relative influence of different inputs can vary from one policy to another. The distribution and management of inputs must be regarded as a policy decision. The paper proposed to distinguish between ten kinds of inputs that stakeholders can use (or not) in policy-making: legal, financial, material, human, informational, organizational, coercion, majority, credibility and time. It is proved that in policy conceptual inputs are not less important than the material inputs. Different target pooling of inputs in order to achieve a certain goal can have a different impact on policy-making. A high level of interaction between the stakeholders allows you to save inputs (for example, human resource or time), or strengthen them (for example, the credibility of the policy). It has been shown that effective policy-making requires perfect information resource. Time is the main subject of conflict in the implementation of the new policy. Careless attitude to the time allocated for the implementation of policy leads to many errors in all its stages.

А. В. Терент’євадоктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

A. V. TerentievaDoctor of science of public administration, senior researcher, head of department of public service, management and learning under international projects, Institute of public administration in sphere of civil protection

SYSTEMS ANALYSIS AS A METHOD OF DECISION-MAKING AND JUSTIFICATION OF CIVIL PROTECTION

Сучасна система державного управління, яка наділена адміністративно-правовими повноваженнями, не може повністю виконати покладені на неї завдання щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, тому актуальним є її удосконалення у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.
Системний підхід до управління — це не набір правил чи принципів, якими мають керуватися управлінці, а загальний спосіб мислення і підходу щодо організації і управління. Суть системного підходу полягає у пошуку простого у складному, декомпозицією проблеми на складові частини.
Метою використання системного аналізу стосовно конкретної проблеми є підвищення ступеня обґрунтованості рішення, що ухвалюється, розширення безлічі варіантів, серед яких проводиться вибір, з одночасним зазначенням способів відкидання варіантів, що поступаються іншим.
Системний аналіз набув значного поширення при вирішенні таких завдань, як розподіл матеріальних ресурсів між структурними підрозділами, визначення майбутньої потреби в новому обладнанні і працівниках різної кваліфікації, прогнозування попиту на різні види робіт в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Зменшення часу на розроблення, прийняття та реалізацію управлінських рішень, зростання невизначеності та ризику, необхідність залучення з резервів додаткових ресурсів, наявність різних режимів функціонування системи державного управління в умовах надзвичайних ситуацій свідчать про те, що державне управління у цій сфері має певні особливості. Їх урахування в діяльності органів державного управління в умовах надзвичайних ситуацій дасть можливість зменшити вірогідність прийняття неадекватних управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та часу на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, зменшенню збитків.
 
The current system of public administration, which is endowed with administrative and legal authorities, can not completely fulfill its task of protecting the population and territories from emergency situations, so it is urgent improvements in prevention and elimination of emergency situations.
System approach to management - this is not a set of rules or guidelines to be followed by managers, and the general way of thinking and approach to organization and management. The essence of the system approach is to find a simple to complex, decomposition of the problem into its component parts.
The purpose of using systems analysis concerning the specific problem is to increase the degree of validity of the decision taken, the expansion of a variety of options, including the selection, while indicating ways of discarding options that are inferior to others.
System analysis which used in solving such problems as the distribution of resources between departments, determine future needs for new equipment and workers of different skill forecasting the demand for various types of works in emergencies .
Reducing the time for development, adoption and implementation of management decisions, increase uncertainty and risk, the need to attract additional resources from the reserves , the availability of different modes of functioning of the public administration in emergency situations suggest that governance in this area has certain peculiarities. Taking them into account in the work of public administration in emergency situations will enable to reduce the likelihood of inappropriate decision-making, will help save resources and time in emergencies, and reduce losses.

Я. Ю. Цимбаленкок. н. з державного управління, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Y. TsymbalenkoPhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

DIRECTIONS OF PERFECTION OF LEGISLATION OF UKRAINE IN THE SPHERE OF THE PUBLIC PURCHASING AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

На теперішній час в Україні відбувається активне реформування економіки в цілому, у тому числі системи державних закупівель. Механізм проведення процедур закупівель має бути одним із ключових елементів підвищення ефективності державної економічної політики. Одним з ключевих інструментів є правове регулювання цієї сфери.
На сьогодні законодавств в сфері державних закупівель активно змінюється. Дослідження проведені в статті, дають можливість дійти висновку, що прийняття виважених законодавчих змін щодо здійснення державних закупівель дозволить створити додаткові правові механізми запобігання корупційним правопорушенням, нецільовому та неефективному використанню державних коштів під час здійснення державних закупівель.
Зроблений узагальнений висновок, що при врегулювання відносин у сфері закупівель необхідно змінювати загальну концепцію, а не обмежуватися фрагментарними змінами до окремих положень чинного законодавства.
 
On present tense in Ukraine there is active reformation of economy on the whole, including systems of the public purchasing. A mechanism of realization of procedures of purchases must be one of key elements of increase of efficiency of public economic policy. One of instruments there is the legal adjusting of this sphere.
For today legislations in the sphere of the public purchasing changes actively. Studies are undertaken an in the article, give an opportunity to come to the conclusion, that the acceptance of he self weighted legislative changes in relation to realization of the public purchasing will allow to create additional legal mechanisms of prevention corruption offence, to the no purpose and un effective use of state facilities during realization of the public purchasing. the settlement of relations in the field of purchases must be changed general conception, but not limited to the fragmentary changes to separate positions operating.

А. І. Машкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільО. Р. Квасовськийк. е. н., доцент, заступник директора навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ

A. I. MashkoPh.D. in Economics, Department of Finances, Ternopil National Economy University, TernopilA. R. KvasovskyyPh.D. in Economics, Deputy Director of the research institute of innovative educational technologies, Department of Finances of the Managerial Subjects and Insurance Department, Ternopil National Economy University, Ternopil

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE OF THE BUDGET DEFICIT

Здійснено дослідження теоретичних аспектів бюджетного дефіциту. Основну увагу акцентовано на з’ясуванні сутності дефіциту бюджету. Охарактеризовано домінанти бюджетного дефіциту та визначено особливості дослідження цього явища в економічній науці. Обґрунтовано, що серед усіх проблем нинішнього суспільного життя чи не найбільшу увагу привертають до себе фінансові питання, зокрема доходи і видатки держави, дефіцит бюджету, державний борг. Актуальність обраної теми зумовлена розбалансованістю бюджету в умовах квазі-реформ та підсилена дією взаємопов’язаних між собою внутрішніх і зовнішніх факторів. Непослідовність у проведенні соціально-економічних змін, перманентні політичні протиріччя й несприятлива економічна кон’юнктура загострили проблеми у системі державних фінансів. Встановлено, що бюджетний дефіцит – особливе економічне явище, яке характеризується у різних аспектах і не обов’язково є чимось надзвичайним та негативним. Більше того, причини виникнення, форми прояву та економіко-політичні ефекти дефіциту у кожній державі мають свої особливості. Саме тому дослідження у цьому напрямку стимулюватимуть якісне оновлення підходів до розуміння сутності цього явища й формування новітніх принципів бюджетного менеджменту у сфері дефіциту державного бюджету.
 
The article deals with the comprehensive research of theoretical aspects of budget deficit. The main attention is focused on clarifying of the notion “budget deficit” and its dominants as well as specification of this phenomenon in economics. The author substantiated among all the existing social problems the main store is set to financial issues like budget revenues and expenditures, budget deficit, state debt obligations. The relevance of the theme is evoked with budget misbalance under false reforms and it is accelerated by correlation of internal and external factors. Inconsistency of social and economic reforms, permanent political contradictions and unfavorable economic competition exposed the problems in the system of state finances. It was stated that budget deficit is a unique economic phenomenon which is characterized under different aspects and not necessarily is likely to be something extraordinary or negative. Moreover, their reasons, forms of appearance, and political impacts of deficit in every state have their own features. That is why they promote the qualitative perfection of approaches to understanding of this phenomenon essence and formation of new principles of budget management in the sphere of budget deficit.

Л. Б. Круп’якк. е. н., доцент, доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. Й. Круп’якк. е. н., старший викладач кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЇЇ ПЕРСОНАЛУ

L. B. KrupiakPh.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, TernopilI. Y. KrupiakPhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S.I.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

INNOVATIVE MECHANISMS OF THE MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF IMPROVING PROFESSIONAL COMPETENCE OF ITS STAFF

Досліджено формування професійної компетентності персоналу в системі державного адміністрування як головного когнітивного компоненту підсистеми професіоналізму діяльності, сфера професійного ведення, система знань, яка постійно поширюється і дозволяє здійснювати професійну діяльність з високою продуктивністю. Виявлено проблеми методологічних засад професійної компетентності персоналу в системі державного адміністрування, які є наслідком низької професійної готовності персоналу до якісного надання послуг та окреслено головні чинники, які повинні визначати ефективність діяльності працівників. Проаналізовано формування та розвиток професійної компетентності керівників в ході навчання в системі підвищення кваліфікації на основі андрагогічного підходу. Обгрунтовано методологію розроблення профілю компетентності персоналу. Запропоновано підхід щодо визначення рівня професійної компетентності працівника організації. Розроблено інноваційні механізми модернізації адміністрування діяльності організації до змін зовнішнього середовища в контексті підвищення професійної компетентності її персоналу.
 
Formation of the professional competence of the personnel in the system of state administration as a major cognitive component of the subsystem of professional activity, the sphere of professional leading, a system of knowledge which is constantly expanding and allows to fulfill professional activity with the high productivity are investigated. The problems of the methodological principles of the professional competence of the personnel in system of state administration which are the result of low professional readiness of the personnel to high quality service are revealed and main factors which should determine the effectiveness of the activity of the personnel are outlined. The formation and development of the professional competence of managers while studying in the system of the improving of qualification on the basis of andragogical approach are analyzed. The methodology of the development of the profile of staff competence is grounded. An approach to the determination of the level of professional competence of the employee is proposed. Innovative mechanisms of the modernization of the activity of the organization according to the changes in the external environment in the context of improvement of professional competence of its staff are worked out.

Є. А. Кульгінськийк. м. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президенті України, м. Київ

СТАН ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я В УКРАЇНІ

E. A. KulginskiyPhD in medicine science, Doctorant of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CONDITION CENTERS OF PRIMARY HEALTH CARE IN THE FIRST STAGE OF HEALTH SYSTEM REFORM IN UKRAINE

Статтю присвячено аналізу стану центрів первинної медико-санітарної допомоги на першому етапі реформування системи охорони здоров’я України, яка здійснюється з метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення ефективності принципів фінансування системи охорони здоров’я, а також підвищення рівня профілактики.
Аналіз первинного етапу реформування системи охорони здоров‘я показав, недоліки реформування системи, які проявилися як у фінансових так і в адміністративно-соціальних аспектах. Проведена інформаційна компанія на недостатньому кваліфікаційному та змістовному рівні серед лікарів, а особливо серед пацієнтів призвела до іноді хибного трактування суті та мети реформи, а також шляхів її здійснення, а також до незрозумілого маршруту пацієнтів отримання медичної допомоги.
 
The article is devoted to analysis of the centers of primary health care in the first stage of reforming Ukraine's health system, which is implemented in order to improve the quality of medical care, efficiency principles of health care financing and improve prevention.
Analysis of initial stage of reforming the health care system has shown shortcomings system reform, which appeared both in financial and in administrative and social aspects. An information company in the lack of skill and content level among doctors, especially among patients has sometimes erroneous interpretation of the nature and purpose of reform, as well as ways of its implementation, as well as the obscure pathways to health care.

В. М. Марковецьмагістр держ. управління, гол. cпеціаліст Мінекономрозвитку України

ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

V. M. MarkovetsThe Master of Public Administration, Public Servant of Ministry of Economic Development of Ukraine

TECHNOLOGIES IMPACT OF GOVERNMENT POLICY ON THE DEVELOPMENT OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH

У статті проаналізовано сучасні технології впливудержавної політики на процес формування патріотичного виховання молоді, охарактеризовано структурні компоненти впливу державно-патріотичної ідеології на духовний потенціал. Розкрита структура й динаміка процесу формування політичної культури як властивості особистості. Показано механізми впливу державно-патріотичної ідеології на національно-патріотичне виховання молоді. Обґрунтовано модель сучасної політичної культури українського суспільства
 
In the article it is analyzed, that modern technology impact State policy on process the formation of patriotic education, characterized the structural components of the impact of state-patriotic ideology on spiritual potential. Structure and dynamics processes of the formation of political culture as individual properties are disclosed. The mechanism of the influence of state-patriotic ideology on national-patriotic education of youth is showed. The model of modern political culture of the Ukrainian society grounded.

В. В. Антонюкаспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ

V. V. Antonyukpostgraduate student, The National Security Department, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

STATE MECHANISMS TO RESPOND TO MODERN CHALLENGES AND THREATS TO INFORMATION SECURITY

Розглянуто цілі та завдань механізмів державного реагування на сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці, окреслені напрями їх вдосконалення. Зазначено, що у сучасній науці відсутнє комплексне дослідження недержавної системи безпеки як громадського механізму та громадських об’єднань як суб’єктів забезпечення національної безпеки держави. Представлено низку проблемних питань щодо функціонування та розвитку даних механізмів на сучасному етапі розвитку системи національної безпеки. Дається авторське бачення шляхів удосконалення системи адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки та запропоновано конкретні пропозиції щодо їх впровадження у державно-управлінську практику.
 
The goals and objectives of the mechanisms of response to modern challenges and threats to an information security are searched, directions to improve that mechanisms are outlined. It is noted that modern science has no comprehensive study of non-state security system as a public mechanism and public associations as subjects of the national security. A number of issues concerning the elaboration and operation of these mechanisms at the present stage of the national security system development are presented. The author’s vision of improving the system of administrative and legal regulation of information security is given, the specific suggestions for implementation of the public-management practices are offered.

Г. Б. Жихаревааспірант Академії муніципального  управління МОН України, м. Київ

УМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Б. Жихаревааспирант Академии муниципального  управления МОН Украины, г. Киев

УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

A. B. GiharevaAspirant Academy of Municipal Management Education of Ukraine, s. Kyiv

TERMS AND TRENDS GREENING GOVERNMENT

У даній статті виділено низку умов екологізації державного управління. Здійснено їх класифікацію за ознаками: глобальні, державні, регіональні та локальні. За кожною ознакою виділено відповідні групи умов. Визначено та охарактеризовано низку тенденцій такої екологізації.

В данной статье выделен ряд условий экологизации государственного управления. Осуществлена их классификация по признакам: глобальные, государственные, региональные и локальные. По каждому признаку выделены соответствующие группы условий. Определены и охарактеризованы ряд тенденций такой экологизации.
 
This article highlighted a number of conditions greening public administration. Their classification on the basis of: global, national, regional and local. For each sign of the groups selected conditions. Identified and characterized a number of trends such greening.

Р. В. Овчаренкок. гос. упр., доцент кафедры экологического менеджмента, Донецкий государственный университет управления, г. Мариуполь

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ

R. V. OvcharenkoPh.D., Associate Professor, Department of ecological management, Donetsk state university of management, Mariupol

THE METHODICAL APPROACH TO A CHOICE OF SUBJECTS OF MANAGING FOR INTRODUCTION OF THE INNOVATIVE NATIONAL ENTERPRISE MODEL: BRANCH ASPECT

Обоснована актуальность поиска моделей и организационных форм ведения экономической деятельности, адекватных изменению характера и уровня развития производительных сил на этапе развития пятого и становления шестого технологических укладов. Определено, что одной из таких форм может стать инновационное народное предприятие, предоставляющее исключительную возможность приобретения собственности на основе трудовой деятельности работников. Сформирован методический подход к выбору субъектов хозяйствования для внедрения модели инновационного народного предприятия в отраслевом аспекте. При анализе технологического уровня отраслей промышленности применена международная классификация видов экономической деятельности по степени технологичности. Аргументировано, что согласно приведенной классификации отраслевой аспект группировки дает возможность применения предложенной модели отношений собственности на средства производства к предприятиям отрасли машиностроения, производящей электрическое, электронное и оптическое оборудование.
 
The urgency of search of models and organizational forms of conducting the economic activities, character adequate to change and a level of development of productive forces at a stage of development of the fifth and formation of the sixth technological ways has been proved. It has been defined that the innovative national enterprise giving exclusive possibility of acquisition of the property on the basis of labour activity of workers can become one of such forms. The methodical approach to a choice of subjects of managing for introduction of model of the innovative national enterprise in branch aspect has been generated. At the analysis of technological level of industries the international classification of economic activities kinds by adaptability to manufacture degree has been applied. It has been given reason that according to the resulted classification the branch aspect of grouping gives the chance applications of the offered model of the property relations on means of production to the enterprises of branch of the mechanical engineering making the electric, electronic and optical equipment.

ТОВ "ДКС Центр"