Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2014

Z. GrzywnaDoc., Dr., Vice-Rector of WSZMiJO in Katowice, Department of Security Management

ALL ON TIME IN THE LOGISTICS OF SECURITY AND CRITICAL INFRASTRUCTURE

Przedstawiony artyku? mo?e pos?u?y? do g?osu w dyskusji lub wykorzystania i popularyzowania nauk o logistyce w bezpiecze?stwie. W ramach swych kompetencji i mo?liwo?ci, wraz ze studentami autor bada zasady wykorzystywania logistyki, formy czy metody przygotowania i funkcjonowania gospodarki narodowej, poszczeg?lnych podmiot?w u?ytkuj?cych i wykorzystuj?cych IK. Pr?buje ustali? co jest niezb?dne do spe?niania zada? na rzecz bezpiecze?stwa pa?stwa i mieszka?c?w aglomeracji oraz analizuje i ocenia stan bezpiecze?stwa we wszystkich jego wymiarach i kszta?tach. Zawarto?? artyku?u obejmuje: w?tki z teorii logistyki, zwi?zki z innymi dzia?aniami kt?re ograniczaj? mo?liwo?ci wype?nienia swej roli i funkcji w spo?ecze?stwie. Na zako?czenie podnoszone s? kwestie podstawowych zagadnie? dotycz?cych podmiot?w odpowiedzialnych za poszczeg?lne elementy bezpiecze?stwa infrastruktury nawet je?li ona nie jest ustawowo zaliczona do krytycznej.
 
This article can be used in discussions and popularization of logistics in security as a science. The author has cooperated with the students and within the framework of their competence and capabilities, the rules for the use of logistics, forms and methods of preparation and operation of the national economy and individual entities using CI are hereby presented. The author attempts to determine what is necessary to fulfil the tasks for the security of the state and the agglomeration and analyse and assess the security situation in all its dimensions and shapes. Article content includes topics from the theory of logistics, associations with other activities that limit the ability to perform its role and function in a society. At the end the fundamental issues concerning the entities responsible for various elements of infrastructure security, even if not officially classified as critical, are raised.

В. М. Марковецьмагістр держ. управління, гол. cпеціаліст Мінекономрозвитку України

УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ НА ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

V. M. MarkovetsThe Master of Public Administration, Public Servant of Ministry of Economic Development of Ukraine

MANAGEMENT EFFECTS ON PATRIOTIC EDUCATION OF THE INDIVIDUAL IN THE CONTEXT OF THE ESTABLISHMENT OF AN INDEPENDENT STATE

У статті проаналізовано сучасні управлінські механізми розвитку політичної культури, охарактеризовано теоретичні підходи до політичної культури сучасного суспільства. Розкрита структура й динаміка процесу формування політичної культури як властивості особистості. Обґрунтовано модель сучасної політичної культури українського суспільства
 
In the article it is analyzed, that мodern management  mechanisms of political culture  described theoretical approaches to political culture of modern society. Disclosed structure and dynamics of the formation of political culture as individual properties. The model of modern political culture of the Ukrainian society grounded.

Т. В. Ратушнякк. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет державної податкової служби України

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

T. V. RatushnyakCandidate of Physico-mathematical Sciences, Associate professor, The National university of government tax service of Ukraine

USE OF THE CLOUD TECHNOLOGIES AND SOCIAL NETWORKS FOR REALIZATION OF MONITORING OF EXTERNAL ESTIMATION OF WORK EFFICIENCY OF THE EXECUTIVE BODIES

Розглянуто сучасні інформаційні технології для проведення соціологічного моніторингу. Запропоновано підхід до організації моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади засобами хмарних технологій та соціальних мереж.
 
Modern information technologies are considered for realization of the sociological monitoring. The cloud technologies and the social networks are offered for organization of monitoring of external estimation of work efficiency of the executive bodies.

І. О. Кульчійк. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

І. О. KulchiyPhD., Associate Professor of State Administration and Law of Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY WITHIN THE SCOPE OF UKRAINIAN MASS MEDIA

У статті досліджено діяльність органів виконавчої влади у сфері реалізації інформаційної політики. Проаналізовано сучасний стан процесів формування та впровадження державної політики у сфері масової інформації на загальнодержавному рівні, визначено роль різних органів влади у цих процесах, запропоновано можливі шляхи підвищення ефективності реалізації інформаційної політики у сфері масової інформації на основі виявлених недоліків. Здійснено акцент на тому, що стрімкий розвиток інформаційної сфери, сучасних інформаційних технологій значною мірою впливає на політичну, економічну, соціокультурну, безпекову та інші складові розвитку суспільства і держави, а інформаційні ресурси в сучасних умовах стають системоутворюючим фактором їх життєдіяльності. Підсумовується, що формування та розвиток національного інформаційного простору України, вітчизняного масового інформаційного продукту дозволить суттєво підвищити ефективність функціонування всіх гілок влади за рахунок підвищення рівня інформаційної підтримки їх діяльності на основі використання всієї нагромадженої інформації і більш динамічної організації інформаційної взаємодії під час вирішення комплексних проблем управління суспільством.
 
The article investigates the activities of the executive power in the sphere of implementation of information policy. The current state of the formation and implementation of state policy within the scope of mass media and the role of different kinds of authority in these processes were analyzed. Possible ways to improve the effectiveness of information policy within the scope of mass media based on identified drawbacks were suggested. The author emphasized the fact that the rapid development of information sphere, modern information technology has greatly influenced the political, economic, socio-cultural, security and other elements of society and the state, and information resources in the current conditions became a main part of social life. It was summarized that the formation and development of the national information space of Ukraine, national mass media product enabled to increase significantly the effectiveness of the functioning of all government branches by increasing the level of information support of their activities through the use of all accumulated information and more dynamic organization of information interaction in solving complex problems of governance.

Т. С. Яровойаспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕФОРМА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

T. S. YarovoyPostgraduate student in the Institute of Legislation of the Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL REFORM: CHALLENGES OF TODAY

У статті досліджуються тенденції у сучасному законотворенні, які перешкоджають виконанню та використанню потенціалу діючої Конституції. Розглядається одна з актуальних проблем щодо поглиблення конституційно-правової реформи та внесення подальших змін до основного закону України. Надається теоретичне і практичне обґрунтування шляхів проведення конституційно-правової реформи в Україні, перспективи її впровадження, а також зазначаються ефективні шляхи подальшого розвитку демократії. Конституційно-правова реформа може розвиватися у двох напрямках: шляхом внесення подальших змін або прийняття законів необхідних для втілення базових конституційних принципів. Підвищення прозорості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; реформування системи врядування; реформа судової системи та правоохоронних органів; забезпечення реалізації громадянами конституційних прав; розробка механізму та посилення контролю за виконанням законів.
 
Tendencies in modern to form the law, which hinder implementation and use of potential of operating Constitution, are explored in the article. One of the issues of the day is examined in relation to deepening of constitutionally legal reform and making subsequent alterations to the basic law of Ukraine. Given theoretical and practical basing ways of carrying out constitutionally legal reform in Ukraine, prospects of its introduction, and also the effective ways of subsequent development of democracy are marked. Constitutional and legal reform may develop in two ways: by making further changes or enact legislation necessary to implement the basic constitutional principles. Increasing the transparency of the executive authorities and local self-government; reform of governance; reform of the judiciary and law enforcement agencies; ensuring the implementation of citizens' constitutional rights; development mechanism and strengthening the control over the implementation of laws.

В. В. Чувпилоаспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

V. ChuvpyloPostgraduate Departmentof Public Administration andLocal GovernmentMunicipal Management Academy, Kyiv

IMPROVEMENT OFADMINISTRATIVE SERVICESPROVISIONIN THELAND RELATIONSIN LOCAL

Сприяння реалізації конституційних прав і свобод громадян в отриманні якісних адміністративних послуг, спрощення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності, дерегуляція стали стратегічними завданнями Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
У сучасних умовахособливо актуальним є питання збереження, раціонального використання та управління земельними ресурсами як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Тому для забезпечення ефективного процесу управління земельними ресурсами необхідно функціонування чітко налагоджених механізмів взаємовідносин між територіальними органами земельних ресурсів, місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування в питаннях надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин.
У статті обґрунтованонеобхідністьудосконалення системи надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин на місцевому рівні.
 
Promotingthe implementationof constitutional rights andfreedoms of citizensin obtaininghigh-qualityadministrative servicesto simplify licensing proceduresin economic activity, deregulation becamethe strategic objectivesof the National Planof Actionto implement the programof economic reforms in2010 - 2014years«Prosperoussociety, competitiveeconomy, effective government».
In today'senvironmentis a significant issueof conservation,sustainable use andmanagement of land resourcesat both the nationaland locallevels.Therefore, to ensurean effective process ofland managementoperationmustclearlyestablished mechanismsof the relationship betweenterritorial bodiesof land resources,local state administrationsand localself-governmentin mattersof administrative servicesin the field ofland relations.
In this paperthe necessity ofimproving the systemof administrative servicesin the field ofland relations onthe local level.

Н. Ю. Чорнак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

N. ChornaPh.D., assistant professor of вusiness Economics and international Economics, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

VARIATION MODEL OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Стаття містить результати дослідження процесів моделювання стратегічного розвитку території міста. Автор прийняла за основу варіативне моделювання. Сценарні моделі розвитку міста дозволяють побачити ключові пріоритети і синергетично виявити взаємозалежність різних факторів впливу.
Відомі методи аналізу та бенчмаркінгу повинні бути адаптовані для розвитку території. Так, наприклад, відомі моделі відносно розвитку мешканця міста можуть бути використані для визначення пріоритетних цільових програм. Варіативні моделі розвитку територій повинні комплексно врахувати основні напрями розвитку та відповідність нормативним параметрам розвитку визначеної території міста.
Сценарне моделювання є системним інструментом стратегічного менеджменту та має свої особливості при формуванні стратегії розвитку міста. Основні види варіативних моделей – песимістичний та оптимістичний сценарії, моделі «як є», «як має бути», «як може бути реалізовано».
В ідеалі кожне стратегічне рішення і стратегія розвитку міста в цілому повинні бути достатньо стійкими при кожному сценарії. Обґрунтування управлінських рішень на основі варіативних моделей здійснюється на основі оцінки ризиків та приближення до реальної ситуації. Розроблена система індикаторів, за якими здійснюють ранжування є сигнальною для розуміння вибору при прийнятті рішення. Одержана стратегічна компетенція є основою створення її бренду, конкурентних переваг, формування комфортної території для розвитку людини.
Автор пропонує рекомендації щодо побудови варіативних моделей від ментальних карт стратегії розвитку міста до деталізованих варіативних моделей проектів та функціональних процесів.

The article contains the results of the study process modeling strategic development of the city. The author adopted the variation modeling. Script development model city can see the key priorities and synergistically identify interdependencies among the different impacts.
Known methods of analysis and benchmarking should be adapted to the development of the area. For example, well-known model of relatively capita can be used to identify priority programs. Variation model development areas should comprehensively consider the main directions of and compliance with regulatory requirements of a particular area of the city.
Scenario modeling system is a strategic management tool and has its own characteristics in shaping strategy development. The main types of variant models - pessimistic and optimistic scenarios, models "as is", "as it should be", "as can be realized."
Ideally, every strategic decision and strategy development of the city as a whole should be sufficiently stable under each scenario. Inform management decisions based on variable models based on risk assessment and approaching to reality. A system of indicators, which are signaling ranking exercise to understand the choice in the decision. The resulting strategic competence is the basis for the creation of a brand, competitive advantage, forming a comfortable area for development.
The author offers advice on the design variant models of mental maps of the city development strategy to detailed models varied projects and functional processes.

ТОВ "ДКС Центр"