Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2013

Г. В. ДмитренкоДоктор наук з державного управління, Директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та Бюро кредитних історій національної Комісії, що здійснює державне регулювання у Сфері ринків фінансових послуг

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Gennady DmitrenkoDoctorate in Public Administration Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation The areas of financial services

THE NEED FOR LEGISLATIVE CHANGES IN THE REGULATION OF FINANCIAL SERVICE

Регулювання фінансового ринку — це цілеспрямований вплив на систему взаємовідносин, що складаються на фінан­совому ринку, з метою впорядкування цих взаємовідносин і за­безпечення захисту інтересів осіб, які беруть у них участь.
Головною метою діяльності комісії є сприяння розвитку інвестиційно-привабливого середовища, обмеження інфляції, реструктуризація економіки, інтеграція у міжнародні фінансові ринки, досягнення соціальної стабільності у суспільстві. В даний час комісія співпрацює з органами регулювання ринку капіталів інших країн та іноземними інвесторами, з між­народними організаціями, такими як Міжнародна організація Комісій з цінних паперів (IOSCO), Організацією економічно­го співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародною фінан­совою корпорацією (IFC), Світовим банком та іншими в рам­ках чинного законодавства відповідно до загальнодержавної політики у сфері зовнішніх відносин. Ця співпраця направле­на на запровадження в Україні світових стандартів регулю­вання економіки і конкретно фінансового ринку.

Regulation of financial markets - a meaningful impact on the system of relationships that are formed on the financial market, in order to regulate these relations and ensuring protection of persons who take part in them.
The main purpose of the committee is to promote an attractive investment environment, limiting inflation, economic restructuring, integration into international financial cial markets to achieve social stability in society. Currently, the Commission cooperates with regulators GCC capitals of other countries and foreign investors, with between national organizations such as the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Finance owl corporation (IFC), World Bank and other as part legislation in accordance with the national policy in foreign relations. This collaboration will send on to introduce international standards in Ukraine is regulated of the economy and particularly the financial market.

О. А. Шатилок. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Oleksiy Shatyloсandidate's degree in public administration, Zhitomir State Technological University Department of Management Associate Professor

WORLD EXPERIENCE OF ECONOMIC AND ENERGY POLICY COORDINATION: ORGANIZATIONAL ASPECT

У статті досліджено питання забезпечення координації економічної та енергетичної політики в низці країн світу, серед яких США, Франція, Польща та Японія. Визначено множину органів формування національної енергетичної політики, а також виявлено відповідні підрозділи забезпечення її координації з політикою економічною.

In the article the economic and energy policies coordination of several countries including the U.S., France, Poland and Japan are under analyses. The national energy policy forming authorities are defined and the energy and economic policies coordination providing departments are shown.

О. В. Банчук-Петросовадоцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського університету управління та підприємництва

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Elena Banchuk-Petrosovaassociate professor of international economics and marketing Kyiv university of management and entrepreneurship

THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN STATE PERSONNEL POLICY OF UKRAINЕ

У статті розглянуті теоретичні основи сучасної державної кадрової політики України.

The article describes the theoretical foundations of the modern state personnel policy of Ukraine.

Г. А. Магасьзаступник начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ КАР’ЄРОЮ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

G. A. MagasDeputy Head of the Faculty of Foreign Languages and Humanities National Academy of State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky

MANAGEMENT PROFESSIONAL CAREER AS A DIRECTION IMPROVEMENT STAFF MOTIVATION IN THE AREA OF STATE BORDER

У статті досліджено особливості управління професійною кар’єрою як напрямку удосконалення мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону та розроблено пропозиції щодо удосконалення роботи кадрових підрозділів Державної прикордонної служби України.

In the article the features of a professional career as a management improvement in staff motivation in the field of border and developed proposals for improvement of personnel departments of the State Border Service of Ukraine.

Л. М. Бєлкінкандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

L. M. BelkinPh.D., Senior Scientist, Director of «Gazeta Ltd», Donetsk region

PROBLEMS OF FORMATION OF CENTRAL EXECUTIVE UKRAINE

Розглядається суперечливий процес становлення системи центральних органів виконавчої влади України. Показано, що після прийняття Конституції України 1996 року становлення системи центральних органів виконавчої влади України відбувалося, переважно, у позаконституційний спосіб, що спричинило накопичення правового нігілізму і збереження його у поточній діяльності.

Considered controversial process of central executive bodies of Ukraine. It is shown that the adoption of the Constitution of Ukraine 1996 formation central executive power bodies of Ukraine took place mainly in non-constitutional way, resulting in the accumulation of legal nihilism and stores it in their day.

Т. В. Новаченкокандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами НАДУ при Президентові України

ІМПЕРАТИВИ І МАКСИМИ ЛЕГІТИМНОСТІ АВТОРИТЕТУ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

T. NovatchenkoNational academy of public administration under the President of Ukraine

IMPERATIVES AND MAXIMSOF THELEGITIMACYOF THEAUTHORITY OF A MODERN LEADER

У статті представлено результати дослідження феномену довіри до політичних діячів та окреслюються імперативи і максими у створенні авторитету сучасного керівника.

The article presents a study of the phenomen on of trust to politicians, and also define imperatives and maxims of the formation of the authority of the modern Manager.

І. М. Мажакк. соц. н., ст. викладач Школи охорони здоров’я, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

I. M. MazhakPhD in Sociology, Senior Lecturer of School of Public Health, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

TARGETED PROGRAMS IN IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF CANCER CONTROL AND PREVENTION

У статті проаналізовано доцільність розроблення державних цільових програм у галузі охорони здоров’я відповідно до пріоритетних напрямів державної політики, зокрема боротьби з раком. Показано, що рак є актуальною та широкомасштабною медичною та соціально-економічною проблемою в Україні, яка для свого вирішення потребує об’єднання зусиль державної влади, органів місцевої влади, медичної спільноти, ЗМІ, громадських організацій та громадськості загалом.

The article analyzes the feasibility of developing of state target programs in health care according to the priorities of public policy, in particular the fight against cancer. It is shown that cancer is a topical and wide-ranging medical and socio-economic problems in Ukraine, its solution requires the consolidation of efforts government, local authorities, the medical community, the media, NGOs and the general public.

В. О. Білецькийзаступник начальника Сумського прикордонного загону – начальник оперативно-розшукового відділу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (м. Суми)

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

Vyacheslav О. Beletskydeputy chief of frontier - Head of Operational and Search Eastern Regional Office of the State Border Service of Ukraine (Sumy)

OPERATIONAL ACTIVITIES AS A COMPONENT INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

У статті здійснено аналіз сутнісних особливостей оперативно-розшукової діяльності як важливої складової інтегрованого управління кордонами та визначено напрями її вдосконалення.

The paper analyzes the essential characteristics of operational activities as an important component of integrated border management and the directions of its development.

М. О. Чернишоваспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА

M. O. Сhernyshovagradute student of Department of Management of International Economic Activity Donetsk State University of Management

RECOMMENDATIONS OVER TAX MECHANISMS IMPROVING OF THE GOVERNMENT MANAGEMENT FOR BUSINESS DEVELOPMENT

У статті надаються рекомендації щодо удосконалення податкових механізмів державного управління розвитком підприємництва.

This article provides recommendations over tax mechanisms improving of the government management for business development.

К. К. Богомазовабакалавр, Національний університет харчових технологій , м. Київ

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

K. K. Bogomazovabachelor, National University of Food Technologies, Kyiv

JURIDICAL RESPONSIBILITY FOR TAX OFFENSES BY THE LEGISLATION OF UKRAINE

У статті розглядаються особливості видів юридичної відповідальності за податкові правопорушення відповідно до чинного законодавства України.

In article features types of legal liability for tax offenses in accordance with the current legislation of Ukraine.

І. А. Сенчадоцент кафедри управління проектами, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

КРИТЕРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

У статті досліджено існуючи методи оцінки інвестиційних проектів, запропоновано критеріальний апарат для проведення експертизи проектних пропозицій складової національного проекту.

Existent methods and instruments of the projects estimation have been investigated in the article, to suggest proposed criterions of the valuation national projects.

В статье исследованы существующие методы оценки инвестиционных проектов, предложен критериальний аппарат для проведения экспертизы проектных предложений составляющих национального проекта.

Ю. В. Палагнюккандидат політичних наук, доцент кафедри державної політики та менеджменту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОЦІНКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ю. В. Палагнюк

МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ОЦЕНКЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ ДЛЯ УКРАИНЫ

Y. V. Palagnyuk

MECHANISMS FOR INVOLVING CITIZENS IN EUROPEAN INTEGRATION POLICY EVALUATION: EUROPEAN EXPERIENCE FOR UKRAINE

У статті на основі західних джерел та статистичних даних аналізуються механізми залучення громадян до оцінки євроінтеграційної політики в державах Європи, а саме: по-перше, опитування громадської думки, і, по-друге, проведення референдумів, задля формулювання рекомендацій для України в процесі реалізації євроінтеграційної стратегії.
 
В статье на основе западных источников и статистических данных анализируются механизмы привлечения граждан к оценке евроинтеграционной политики в государствах Европы, а именно: во-первых, опрос общественного мнения, и, во-вторых, проведение референдумов для формулировки рекомендаций для Украины в процессе реализации евроинтеграционной стратегии.
 
The mechanisms for involving citizens in the evaluation of European integration policy in European countries, namely: firstly, public opinion, and, secondly, the referendums based on Western sources and statistical data are analyzed in this article for the formulation of recommendations for Ukraine in the implementation of the European integration strategy.

О. В. Кулебаздобувач Академії муніципального управління

ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ УКРАЇНИ

O. V. KulebaPostgraduate student in the Academy of municipal administration

BASIC PRINCIPLES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE IMAGE OF UKRAINE

В статті визначено засади формування іміджевої стратегії держави, стратегічного управління в процесі створення та формування державного іміджу.
 
In the article defined the principles of image formation state strategy, strategic management in the creation and formation of the state's image.

В. В. Панченкоздобувач Академії муніципального управління

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

V. V. Punchencoapplicant Academy of Municipal Management

BASES OF FORMING OF STRATEGIC APPROACH ARE IN REALIZATION OF PUBLIC POLICY OF DEVELOPMENT OF SPHERE OF CULTURE OF UKRAINE

Визначено параметри розробки стратегії розвитку національної економіки країни на державному рівні управління. Досліджено чинники результативності державної політики підтримки сфери культури. Розглянуто структурні елементи стратегічного плану розвитку сфери культури. Запропоновано етапи формування і реалізації стратегії державної політики підтримки сфери культури. Визначено індикатори оцінки ефективності реалізації стратегічних заходів державної політики підтримки сфери культури, спрямованих на формування умов для залучення в галузь додаткових фінансових ресурсів з позабюджетних джерел.
 
The parameters of national economy’s strategy of country development are certain at state level of management. The factors of effectiveness of public policy`s support in culture sphere are investigational. The structural elements of strategic plan of cultural sphere development are considered. The stages of forming and realization of strategy of public policy support of cultural sphere are offered. The indicators of estimation efficiency of strategic measures` realization in public policy of support of cultural sphere are certain, terms sent to forming for bringing in industry of additional financial resources from off-budget sources.

С. Л. Клименченкоздобувач Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Sergei Klymenchenkoapplicant Academy of Municipal Management

FEATURES OF STATE REGULATION OF INVESTMENT MAINTENANCE OF AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Визначено особливості державного регулювання інвестиційного забезпечення аграрного сектору України. Досліджено роль інвестицій в умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів. Проаналізовано закономірності ресурсного забезпечення аграрної сфери. Визначено чинники впливу інвестиційного забезпечення аграрного сектору.

It is determined by the specifics of state regulation of investment maintenance of the agricultural sector of Ukraine. There is investigated the role of this investment in the context of increasing integration and globalization processes. This is analyzed regularities resource support for the agrarian sector. It is determined factors of influence of investment maintenance of the agricultural sector.

О. Ю. Стоянкандидат економічних наук, Докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

O. Y. StoyanDoctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF OPERATION MECHANISMS OF STATE REGULATION DEVELOPMENT RENEWABLE ENERGY

А. Ю. Стояндокторант Черноморского государственного университета им. Петра Могилы

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття «механізми державного регулювання». Запропоновано авторське визначення поняття « механізми державного регулювання розвитку відновлювальної енергетики». Досліджено особливості механізмів державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики, їх взаємозв’язки та взаємозалежності. Представлено комплекс механізмів державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики, до компонентної структури якого належать організаційно-економічний, інституційний, інвестиційно-інноваційний, нормативно-правовий, інформаційно-контрольний механізми, а також окреслено їх функціональне наповнення.

The main approaches to defining the essence of the concept of «state regulation mechanisms». The author definition of «mechanisms of state regulation of renewable energy». Features of state regulation of the development of renewable energy, their relationships and interdependence. Presented by complex mechanisms of state regulation of the development of renewable energy, the component structure which includes organizational, economic, institutional, investment and innovation, legal, information and control mechanisms and outline their functional content.

Рассмотрены основные подходы к определению сущности понятия «механизмы государственного регулирования». Предложено авторское определение понятия «механизмы государственного регулирования развития возобновляемой энергетики». Исследованы особенности механизмов государственного регулирования развития сферы возобновляемой энергетики, их взаимосвязи и взаимозависимости. Представлена компонентная структура механизмов государственного регулирования развития сферы возобновляемой энергетики которая включает организационно-экономический, институциональный, инвестиционно-инновационный, нормативно-правовой, информационно-контрольный механизмы, а также очерчены их функциональное наполнение.

ТОВ "ДКС Центр"