Українською | English

BACKMAIN

Contents № 6, 2012

М. В. ПаладійГолова Державної служби інтелектуальної власності України, кандидат економічних наук, доцент

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ  РІШЕНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В СВІТОВІ СПІВТОВАРИСТВА

У статті показано проблеми та принципи на яких формуються управлінські рішення у сфері інтелектуальної власності. Розкрито зміст цих принципів та підготовлено рекомендації до їх вдосконалення.

О. Г. Бортніковак. філос. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові Україні

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Проведено огляд літератури, основних нормативно-правових актів забезпечення національної безпеки в Україні. Обґрунтована актуальність та необхідність удосконалення теорії національної безпеки на засадах методології інституціонального підходу.
 
The review of literature, basic normatively legal acts of providing of national security is conducted in Ukraine. Actuality and necessity of improvement of theory of national safety is grounded on principles of methodology of institutional approach.

С. Є. Мокрецовкандидат медичних наук, докторант Національної академії державного   управління  при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МОТИВАЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ

Проаналізовано основні складові мотивації репродуктивної поведінки населення. Визначені основні складові репродуктивної поведінки. Розроблено механізми державної політики мотивації репродуктивного здоров"я серед молоді.
 
Проанализированы основные составляющие мотивации репродуктивного поведения населения. Определены основные составляющие репродуктивного поведения. Разработаны механизмы государственной политики мотивации репродуктивного здоровья среди молодежи.
 
Аnаlyzеd thе bаsіc cоmpоnеnts оf mоtіvаtіоn rеprоductіvе bеhаvіоr оf thе pоpulаtіоn. Thе bаsіc cоmpоnеnts оf rеprоductіvе bеhаvіоr. Dеvеlоpеd mеchаnіsms fоr publіc pоlіcy mоtіvаtіоn rеprоductіvе hеаlth аmоng yоung pеоplе.

А. О. Надежденкоздобувач Донецького державного університету управління

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

У статі досліджується міжнародна діяльність України у сфері реалізації державної екологічної політики, як однієї з важливих складових сталого розвитку.
 
In the article international activity of Ukraine is probed in the field of realization of public ecological policy, as to one of important component sustainable development.
 
В статье исследуется международная деятельность Украины в сфере реализации государственной экологической политики, как одной из важных составных устойчивого развития.

С. В. ГербедаЗаступник Голови Національної служби посередництва і примирення

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

Показано форми реалізації соціального діалогу в Україні, розкрито їх зміст.

В. Л. Рибачукк. держ. упр., докторант Академії муніципального управління

ПРИНЦИПИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Визначено концептуальні напрями та принципи стійкого розвитку механізмів державного управління сферою житлово-комунальних послуг.

Conceptual directions and principles of sustainable development mechanisms of state control of housing and communal services.

ТОВ "ДКС Центр"