Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2011

Г. І. Грубад.держ.упр., Голова правління ВАТ „Крименерго”

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Конкретизовано принципи контролю і нагляду в державному управлінні. Надано їх характеристику принципам контролю і нагляду в державному управлінні.
 
Principles of control and supervision are specified in state administration. Their description is given to principles of control and supervision in state administration

С. П. Шубінкандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Стаття присвячена висвітленню сутності тих морально-етичних проблем, з якими стикаються або можуть зіткнутися, суб’єкти (зацікавлені сторони) процесу політичного маркетингового дослідження в державному управлінні: широка громадськість, замовник політичного маркетингового дослідження (представник державного інституту влади або органу місцевого самоврядування), фахівець-дослідник та респонденти.
 
The article deals with the essence of the moral and ethical problems faced or may face, actors (stakeholders) the process of political marketing research in public administration: public, political marketing research customer (representative of the State Institute of authority or local authority) research specialist and respondents.

В. А. Овчаренкок. гос. упр., докторант Донецкого государственного университета управления

ПРЕАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОМЕОСТАЗОМ

Представлен методический подход к управлению гомеостазом страны как сложной открытой динамической системы в рамках механизма государственного управления национальной безопасностью. Проведен анализ обеспечения энергетической безопасности Украины с применением представленного методического подхода.

A methodical approach to the homeostasis management of country as complex open dynamic system in the framework of the mechanism of national security state management is presented. The analysis of ensuring energy security of Ukraine with the application of the methodological approach is fulfilled.

М. В. Банчукк.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я  Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Проведено економічний аналіз витрат і методології їх формування на навчання фахівців зі спеціальності загальна практика – сімейна медицина у вищих медичних навчальних закладах. Проаналізовано підходи щодо раціонального управління цими витратами за рахунок впровадження системи управлінського обліку. Запропоновано нові концептуальні підходи з організаційних та економічних аспектів підготовки кадрових ресурсів сімейної медицини для первинної ланки охорони здоров"я.
 
The economic analysis and calculation methodology of specialists education in field general practice/family medicine in postgraduate training  is conducted.
New conceptual approaches in the organizational and economic aspects of preparation of skilled resources of family medicine for the primary health care are offered.

О. О. Мужилкомагістр державного управління, аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

 ОСНОВНІ ВИТОКИ ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Розглянуто вчення В.І.Вернадського про ноосферу як теоретико-методологічної бази концепції сталого розвитку. Виявлені шляхи переходу України на принципи сталого розвитку.

The Vernadsky’s doctrine on noosphere was considered as the theoretical and methodological base of sustainable development. The transitions to the sustainable development principles in Ukraine had been revealed.

С. І. Черновк.держ.упр., Харківська обласна рада

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Обґрунтовано цілі, умови та критерії розвитку регіону. Визначено структурний елемент стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів.

It is led to aims, terms and criteria of development of region. The structural element of the strategic planning of socio-economic development of regions is certain.

А. С. Кобецьк.т.н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ДИНАМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО ШВИДКОЗМІННИХ ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО РІВНІВ ПРАЦІ

Обґрунтовано нагальну потребу в системі підготовки фахівців щодо динамічної адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародного рівнів праці. Визначено сутність технологічних інновацій для вищої школи в державі.

To ground necessity is explored in the system of preparation of specialists in relation to dynamic adaptation to the variables requirements of national and international levels of labour. Essence of technological innovations is certain for high school in the state.

Н. А. Фойгтканд.ек.наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ ТРИВАЛОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена аналізу стану та перспектив системи надання тривалої медичної допомоги для населення похилого віку та визначенню збалансованого поєднання фінансових і організаційних механізмів її управління, яке забезпечувало б як ефективне використання наявних ресурсів, так і задоволення потреб осіб старшого віку у якісному медичному обслуговуванні.
 
N.A. Foygt. Problems and trends of public administration of the long-term care provision for older people in Ukraine
The article analyzes the status and prospects of long-term care provision for older people and the definition of its balanced governance in terms of financial and institutional mechanisms to ensure both effective use of available resources and meeting the needs of older persons in qualitative health care.

В. М. Ємельяновк.т.н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ ТА НАДАННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ОРГАНАМ ВЛАДИ І ГОСПОДАРЮЮЧИМ СУБ’ЄКТАМ ПОВНОЇ САМОСТІЙНОСТІ

Проаналізовано ефективності впливу органів влади держави і регіонів, який необхідний для успішного соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Визначено роль економічних зв’язків в розвитку регіонів України. Визначено практичні питання створення нового господарського механізму для формування реальної та ефективної системи міжрегіональної взаємодії та розвитку регіонів України.

It is analysed to efficiency of influencing of organs of power of the state and regions, which is needed for successful socio-economic development of country and its regions. The role of economic communications is certain in development of regions of Ukraine. The practical questions of creation of a new economic mechanism are certain for forming of the real and effective system of regional co-operation and development of regions of Ukraine.

І. В. Лисовк.е.н., докторант, Академія муніципального управління

ЗАХОДИ ДЕРЖАВИ ПО НОРМАЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ

Досліджено житлову проблему як найбільш значимою із усіх соціально-економічних проблем. Визначено реалізацію ринкових відносин у будівельному комплексі.
 
A housing problem is explored as most meaningful from all socio-economic problems. Realization of market relations is certain in a building complex.

П. Б. ВолянськийІнститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ХАРАКТЕРУ

У статті висвітлені питання організації життєзабезпечення населення постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій мирного характеру.

З. В. Холоднюкздобувач Академії муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНОМ

Визначено основні напрями державної політики в галузі створення стимулів для рішення загальнонаціональних завдань на регіональному й місцевому рівнях. Розкрито цілі та завдання у рамках державної соціально-економічної політики у сфері регіонального управління в середньостроковій перспективі. Розроблено практичні рекомендації органам державної влади щодо удосконалення механізмів реалізації соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном.
 
The main directions of the state policy incentives to solve national problems at the regional and local levels. Solved goals and objectives within the state of socio-economic policy in regional governance in the medium term. Practical recommendations to public authorities to improve the mechanisms of social and economic policy in managing the region.
 
Определены основные направления государственной политики в области создания стимулов для решения общенациональных задач на региональном и местном уровнях. Раскрыты цели и задачи в рамках государственной социально-экономической политики в сфере регионального управления в среднесрочной перспективе. Разработаны практические рекомендации органам государственной власти по совершенствованию механизмов реализации социально-экономической политики государства в управлении регионом.

ТОВ "ДКС Центр"