Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2011

Я. Ф. Жовнірчикд.держ.упр., Національної академії державного управління при Президентові України

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Проаналізовано стан економічної безпеки національної економіки України. Обгрунтовано ефективність реалізації механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки.

The state of economic security of national economy of Ukraine is аnalysed. Grounded efficiency of realization of mechanisms of adjusting of economic security of national economy.

Г. М. Кизимазаступник директора з економіки та фінансів, ДП «НЕК «Укренерго»

МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: СУНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

В статті розглянуто основні моделі державного регулювання фінансових ринків, їх сутність, особливості, переваги та недоліки, фактори, що впливають на вибір країнами тих чи інших моделей регулювання внутрішніх фінансових ринків. Окрема увага приділена розгляду світового досвіду з функціонування моделей в різних країнах (розвинених та тих, що розвиваються).
 
В статье рассмотрено основные модели государственного управления финансовыми рынками, их сущность, особенности, преимущества и недостатки, факторы, влияющие на выбор странами тех или иных, моделей регулирования внутренних финансовых рынков. Отдельное внимание уделено рассмотрению мирового опыта функционирования моделей в разных странах (развитых и развивающихся).
 
In the article considered basic models of governance of financial markets, their nature, characteristics, advantages and disadvantages, factors influencing the choice of countries those or other regulatory models of domestic financial markets. Special attention is given to the world experience of the functioning model in different countries (developed and developing).

Н. Б. ЗубрицькаКерівник проекту антикризової підтримки банків УКБС

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЗАСАД КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто основні особливості корпоративного управління, його важливість для держави та корпорацій, виділено три рівні визначення та регулювання засад корпоративного управління. Окрема увага в статті приділена розгляду формування засад корпоративного управління для вітчизняних банківських установ на різних рівнях, переваг та недоліків «Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України», їх запровадження.
 
В статье рассмотрено основные особенности корпоративного управления, его важность для государства и корпораций, выделено три уровня определения и регулирования принципов корпоративного управления. Отдельное внимание уделено рассмотрению формирования принципов корпоративного управления для отечественных банковских учреждений на разных уровнях, преимуществ и недостатков «Методических рекомендаций по усовершенствованию корпоративного управления в банках Украины», их внедрения.
 
In the article considered main features of corporate governance, its importance for the State and corporations provided three levels of definition and regulation of the principles of corporate governance. Special attention is given to consideration of the principles of corporate governance for domestic banking institutions at different levels, the advantages and disadvantages of «methodical recommendations on improvement of corporate governance in banks in Ukraine» and their implementation.

Р. Е. Демчакк.держ.упр., Національний інститутстратегічних досліджень при Президентові України

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕНЯ ТА ДІЮЧІ МОДЕЛІ В КРАЇНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

В статті моделі соціального захисту розглядаються в контексті соціальної політики та державного управління в цій сфері, що дозволяє розробляти пропозиції та конкретні заходи стосовно удосконалення як складових підсистем і окремих їх елементів, так і самої системи в цілому. Розглядаються різні поняття, терміни і визначеність соціального захисту, провідні його принципи та їх класифікація.
 
In article of model social protect it is considered in a social policy and government context in this sphere which allows to develop offers and concrete actions concerning improvement as compound subsystems and their separate elements, and the system as a whole. Different concepts, terms and definiteness of the social protection, principles conducting it and their classification are considered.

І. В. Білоусаспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, головний спеціаліст з акушерства та гінекології Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОГО МАТЕРИНСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

У статті обґрунтовуються напрями удосконалення державного регулювання реформування системи надання перинатальної медичної допомоги на регіональному рівні в Україні (на прикладі Черкаської області). Обговорюються роль та місце органів державного управління і місцевого самоврядування адміністративного району в організації якісної медичної допомоги населенню.
 
The author gives the appreciation of the health services authorities’ work effectiveness on regional level in Ukraine. The author considers the ways of management and administration of the above–mentioned instructions on the example of Сherkasy region.
We also discuss the role and the place of the executive bodies and local self-governing authorities in the organization of a qualified medical aid to population.

Н. Ф. Щербаковакандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління»

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ДОЗВІЛЬНИХ ЦЕНТРІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Здійснено аналіз нормативно-правової бази щодо визначення статусу адміністратора дозвільних центрів та системи їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для забезпечення якості послуг підприємцям. Розроблена та запропонована тематика програми перепідготовки державних адміністраторів у контексті сервісної держави для бізнесу.
 
The article summarized information of the analysis of the regulatory framework about qualification of the administrator permit centers and the training system, additional training and advanced training to support to ensure quality services to representatives of business circles. The subject program worked out and suggested for additional training of the state administrators in the context of the service state for business.

О. Я. Прохоренкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниО. О. Гринчакздобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

УКРАЇНА І КРАЇНИ РОЗВИНЕНОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

У статті вивчено розвиток міжнародної співпраці розвинених країн у протидії корупції. Проаналізовано і показано роль та значення України у цій боротьбі.
 
In the article development of international cooperation of the developed countries is studied in a fight against a corruption. Analysed and rotined role and value of Ukraine in this fight.

Л. І. Паращенкодоцент кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат педагогічних наук

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ

У статті здійснено функціональний аналіз системи загальної середньої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій. Класифіковано використання поняття «функція» щодо системи загальної середньої освіти в українському освітньому дискурсі.
 
В статье осуществлен функциональный анализ системы общего среднего образования Украины в условиях современных социально-экономических трансформаций. Классифицировано использование понятия «функция» относительно системы общего среднего образования в украинском образовательном дискурсе.
 
The article covers the functional analysis of the general secondary education system in Ukraine in contemporary social and economic transformations. Use of the term "function" relatively system of general secondary education in Ukrainian educational discourse is classified.

С. В. Ірхінааспірант кафедри державного управління і менеджменту,  НАДУ при Президентові України

ОЦІНКА СВІТОВОГО ДОСВІДУ БУДІВНИЦТВА ДОСТУПНОГО ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛА: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано  досвід зарубіжних країн будівництва доступного житла. Виділено три основні схеми фінансування доступного житла, які складають основу економічних інструментів впливу держав на розвиток доступності житла: "американську", "німецьку" та "китайську". Визначе­но, що унаслідок певної відповідності економічної ситуації та схожим рівнем ментальності громадян при формуванні державно-управлінського механізму забезпечення доступності житла в Україні доцільно застосувати досвід розвинених європейських країн.

The article analyzes the experience of foreign countries affordable housing. Three basic schemes of financing affordable housing, which form the basis of economic instruments of influence on the development of affordable housing: "U.S.А", "German" and "Chinese" are selected. It’s determined that because of under certain economic conditions and a similar level of mentality of citizens in shaping the state-management mechanism, the provide affordable housing in Ukraine should use the experience of developed European countries.

С. І. Бичковпомічник-консультант голови комітету Верховної Ради України

СУЧАСНА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Здійснюється комплексна оцінка системи соціального захисту населення України та її аналіз, розкриваються головні принципи, на яких має будуватися ця система. Обґрунтовуються організаційно-правові, економічні та ін­ші механізми посилення адресності соціальної допомоги найменш захищеним верствам населення.
 
Осуществляется комплексная оценка системы социальной защиты населения Украины и её анализ, раскрываются главные принципы, на которых должна строиться эта система. Обосновываются организационно-правовые, экономические и другие механизмы усиления адресности социальной помощи наименее защищенным слоям населения.
 
Complex estimation of the system of social defence of population of Ukraine and its analysis is carried out, main principles, which this system is to be built on, open up. Obґrountovouyotsya organizatsiyno-pravovi, economic аt al mechanisms of strengthening of address of social help least to the protected layers of population.

І. Б. Мельникначальник відділенння пробірного контролю у м. Черкаси Центрального казенного підприємства пробірного контролю МФУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Здійснено аналіз теоретичних основ формування та реалізації державної політики соціального партнерства в умовах суспільних трансформацій. Уточнено роль держави в регулюванні ринкових відносин, забезпеченні соціальної стабільності в суспільстві.
 
It’s analyzed of theoretical foundations of development and implementation of state policy of social partnership in terms of social transformations. Refined the role of government in regulating the market economy, ensuring social stability in society.

К. Е. Шумовськадокторант Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті досліджено методологію місцевого самоврядування, її основні методи і підходи, які потребують постійного розвитку та адаптації до принципово нових пізнавальних і практичних завдань. Утвердження сучасної методології є одним з найважливіших та найскладніших завдань організації науки.

This article explores the methodology of local government, its basic methods and approaches that require continuous development and adaptation to radically new cognitive and practical tasks. The promotion of modern methods is one of the most important and most difficult tasks of science.

В. К. ПлешкоПівденне регіональне управління Державної прикордонної служби України, м. Одеса

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ: УКРАЇНО−МОЛДОВСЬКИЙ КОРДОН

У статті досліджено регіональні аспекти державного управління прикордонною безпекою сегменту державного кордону України.
 
This article explores aspects of the regional government of border security segment of the state border of Ukraine.

О. Ю. КорчмітЗаступник директора департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СФЕРИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

Проведено аналіз стану сфери централізованого теплопостачання та досвіду провідних країн з реформування сфери, впровадження сучасних технологій, включаючи технології енергоощадження та технології відновлюваної енергетики. Запропоновано критерії оцінки державного регулювання енергоефективності у сфері теплопостачання.  Розроблені пропозиції щодо впровадження механізмів державного регулювання енергоощадних заходів в галузі теплопостачання.
 
The article is dedicated to the analysis of district heating and experience of leading countries to reform areas of modern technology, including energy saving technologies and renewable energy technologies. The criteria of evaluation of public policy. Developed proposals for the introduction of innovative mechanisms to stimulate energy-saving measures the state of  district heating.

О. Н. Сюсяйлоаспирант Донецкого государственного университета управления

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИИ КАК ВИДА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ

Проведен анализ коррупции как явления с точки зрения девиантологии. Определено, что рассмотрение коррупции как вида отклоняющегося поведения является адекватным до того периода, пока коррупционный вид взаимодействий не стал институализированным, не приобрел статус «нормы» поведения. Если к отклоняющимся типам поведения могут быть применены локальные виды воздействия и меры ограничения, реализуемые с помощью функции социального контроля, то к социально-приемлемому – следует вырабатывать системные виды воздействий.
 
The corruption analysis as the phenomena from the point of view of deviantology has been carried out. It has been defined that corruption consideration as a kind of deviating behavior is adequate until the corruption kind of interactions did not become institutionalized, has not got the status of behavior “norm”. If to deviating types of behavior the local kinds of influence and the restriction measures realized by means of social control function can be applied, to socially-comprehensible behavior it is necessary to develop system kinds of influences.

Д. В. Фоменкоаспирант Донецкого государственного университета управления

«ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ» СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

Рассмотрен процесс формирования «дерева целей» социальной политики Украины. Определено, что приоритетной целью государственной социальной политики должно стать формирование устойчивости элементов социальной системы, достигаемой за счет мероприятий в рамках политики доходов населения, политики в сфере трудовых отношений и политики в отношении отдельных социальных групп.
 
The process of formation the «goals tree» for social policy of Ukraine has been considered. It has been defined that formation of stability of the social system elements reached at the expense of actions in frameworks of population incomes policy, policy in labor relations sphere and a policy concerning separate social groups should become the priority purpose of the state social policy.

Д. О. Демченкоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Статтю присвячено визначенню особливостей формування якості авіатранспортних послуг. Розглянуто дієвість реалізації державного контролю та нагляду за безпекою та якістю авіатранспортних послуг.
 
This article is dedicated to identifying features of formation quality of air transport services. Consider the effectiveness of state control and supervision of safety and quality air transport services.

Н. Я. Бадаховаспирант Донецкого государственного университета управления

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ СИСТЕМ

Проведен анализ методических подходов к оценке эффективности функционирования судебных систем. Определено, что существуют различные подходы к оценке эффективности функционирования судебной системы, отличающиеся концептуальными положениями, выбранными в качестве базовых. Выделяется два уровня эффективности судебной системы: организационный и общесистемный (или социальный). Организационная эффективность предполагает оценку по критериям: быстрота и своевременность; доступность; равенство, справедливость и объективность; независимость и подотчетность; социальная эффективность оценивается по критерию общественное доверие и удовлетворенность. В качестве международного сравнительного индекса, отражающего эффективность судебной системы страны, принят Индекс верховенства права.
 
The analysis of methodical approaches to an estimation of judicial systems functioning efficiency has been carried out. It has been defined that there are various approaches to an estimation of judicial system functioning efficiency, different by the conceptual positions chosen as the base. It has been allocated two levels of efficiency of judicial system: organizational and general-system (or social). Organizational efficiency assumes an estimation by criteria: speed and timeliness; availability; equality, justice and objectivity; independence and the accountability; social efficiency is estimated by criterion public trust and satisfaction. As the international comparative index reflecting efficiency of judicial system of the country, Rule of Law Index is accepted.

Л. Г. Воликаспирант Донецкого государственного университета управления

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ПРОИЗВОДНАЯ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Обосновано положение о том, что подход, выбираемый для формирования структуры компетенций сотрудника органа государственной власти, находится в зависимости от критериев эффективности функционирования данного органа, отражающих степень достижения поставленных целей. Сами же цели формулируются в терминах теоретической концепции, которая признается в качестве базовой при объяснении закономерностей функционирования управляемого объекта.
 
Position that the approach chosen for of competence structure formation of the public authority employee, is in dependence from criteria of efficiency of the given body functioning, reflecting degree of objects achievement has been proved. The purposes are formulated in terms of the theoretical concept which admits as the base at an explanation of operated object functioning laws.

ТОВ "ДКС Центр"